Vyhláška ze dne 15.10.1999, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 227/1998 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu

26.10.1999 | Sbírka:  235/1999 Sb. | Částka:  79/1999ASPI

Vztahy

Nadřazené: 280/1992 Sb., 551/1991 Sb.
Aktivní derogace: 227/1998 Sb.
Pasivní derogace: 418/2003 Sb.
235/1999 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva financí
ze dne 15. října 1999,
kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 227/1998 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu
Ministerstvo financí po projednání s Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 7 odst. 3 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 127/1998 Sb., a podle § 16 odst. 4 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 127/1998 Sb.:
Čl.I
Vyhláška č. 227/1998 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 písmeno a) včetně poznámek pod čarou č. 1) a 12) zní:
a) platby pojistného na veřejné zdravotní pojištění1) (dále jen "pojistné") včetně záloh a jejich vyúčtování. Vrácení přeplatků pojistného12) a vrácení nesprávně uskutečněných plateb pojistného je snížením zdrojů základního fondu,
1) Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb. a zákona č. 127/1998 Sb.
12) § 14 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb. a zákona č. 59/1995 Sb.
2. V § 1 odst. 1 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 2) zní:
b) měsíční vyúčtování výsledků přerozdělení pojistného,2)
2) § 21 odst. 5 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění zákona č. 324/ /1993 Sb., zákona č. 59/1995 Sb. a zákona č. 149/1996 Sb.
3. V § 1 odst. 1 se písmena d) a j) zrušují.
Dosavadní písmena e) až i) se označují jako písmena d) až h).
4. V § 1 odst. 2 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 9) zní:
b) přirážky k pojistnému a pokuty,9)
9) § 44 a 45 zákona č. 48/1997 Sb. § 26 zákona č. 592/1992 Sb.
5. V § 1 odst. 4 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 11) zní:
a) úhrady závazků za zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění11) zdravotnickým zařízením, snížené o pohledávky z provedených revizí vyúčtování, z uplatnění regulačních mechanizmů a z neoprávněně fakturované zdravotní péče, snížené dále o pohledávky za jinými zdravotními pojišťovnami nebo jinými subjekty, na základě smluv o finančním vypořádání plateb za zdravotní péči,
11) § 17 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění zákona č. 2/1998 Sb. § 40 zákona č. 48/1997 Sb.
6. V § 1 odst. 4 se písmena b), c), d) a e) zrušují.
Dosavadní písmena f) až k) se označují jako písmena b) až g).
7. V § 1 odst. 4 se na konci písmena g) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) a i), která znějí:
h) úhradu prokazatelných nákladů spojených s prodejem jakéhokoliv majetku pořízeného do 31. prosince 1998 z prostředků veřejného zdravotního pojištění, maximálně však do výše příjmů z tohoto prodeje, tvořících zdroj základního fondu podle odstavce 1 písm. g),
i) příděly prostředků získaných z pokut, penále a přirážek do fondu prevence.
8. V § 2 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
(4) Pokud zdroje uvedené v odstavci 1 písm. c), d), e) a f) převýší výši meziročního přídělu a tento příděl není nutno uskutečnit, je možno, se souhlasem správní rady, část finančních prostředků, o kterou je rezervní fond vyšší než jeho stanovená minimální výše, převést do základního fondu.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.
9. V § 3 odst. 1 písm. c) se slova "převod finančních prostředků" nahrazují slovem "příděl".
10. V § 3 odst. 2 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) až i) se označují jako písmena c) až h).
11. V § 3 odst. 3 se slova "na krátkodobé finanční investice" nahrazují slovy "k pořízení krátkodobého finančního majetku".
12. V § 3 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
(4) Z bankovního účtu provozního fondu se převádějí finanční prostředky na bankovní účet fondu reprodukce investičního majetku ve výši zúčtovaných odpisů veškerého majetku.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.
13. V § 3 odst. 6 se na konci první věty doplňují slova "a výnosů z této činnosti".
14. V § 4 odst. 2 písm. a) se za slova "ve výši" vkládá slovo "maximálně".
15. V § 4 odst. 2 písm. b) se slova "z hospodářského výsledku" nahrazují slovy "ze zisku".
16. V § 5 odst. 2 písmeno a) zní:
a) příděl do fondu reprodukce investičního majetku ve výši zůstatkové ceny investičního majetku při jeho vyřazení z používání v důsledku opotřebení, ztráty, znehodnocení nebo v důsledku jeho prodeje,
17. V § 5 odst. 2 písmeno d) zní:
d) snížení fondu investičního majetku o příděl do fondu reprodukce investičního majetku ve výši účetních odpisů.
18. V § 6 odst. 2 písmeno a) zní:
a) zúčtování odpisů veškerého investičního majetku včetně zůstatkové ceny vyřazeného majetku podle § 7 odst. 3,
19. V § 6 odst. 2 písmeno e) zní:
e) po souhlasu správní rady dotace ze zisku po zdanění z činnosti podléhající dani z příjmu právnických osob, určená na profinancování investičního majetku zdravotní pojišťovny, který bude využíván i na činnost zdravotní pojišťovny podléhající dani z příjmu právnických osob, provozovanou v souladu se statutem zdravotní pojišťovny. Výše dotace se propočte v poměru předpokládaného využití z ceny pořízení daného investičního majetku,
20. V § 6 odst. 2 písm. h) se slova "účelový příspěvek" nahrazují slovy "účelová dotace".
21. V § 6 odst. 3 písm. c) se slova "převod finančních prostředků" nahrazují slovem "příděl".
22. V § 7 odstavec 1 zní:
(1) Roční limit nákladů na činnost zdravotní pojišťovny krytý ze zdrojů základního fondu se stanoví z prostředků získaných z pojistného na veřejné zdravotní pojištění po přerozdělení, z výnosu penále, pokut, přirážek k pojistnému a náhrad škod. Výše limitu finančních prostředků tvořící součet přídělů do provozního fondu, sociálního fondu a fondu reprodukce investičního majetku se propočte podle následujícího vzorce:
           L = (PC : 100) x koef.,

kde:

L ......... představuje  limit nákladů  na činnost  zdravotní
      pojišťovny  z  prostředků  veřejného  zdravotního
      pojištění v Kč,

PC ......  představují příjmy v Kč za kalendářní rok z veřejného
      zdravotního  pojištění po  přerozdělení, z výnosu
      penále, pokut, přirážek k pojistnému a náhrad škod,

koef. ...  představuje koeficient v procentech zaokrouhlený na
      dvě desetinná místa a vypočtený podle vzorce

    koef. = - 0,66/10 550 x p + 4 + 0,66/10 550 x 50,

kde:

p ........ představuje jednu tisícinu průměrného počtu pojištěnců
      propočteného z měsíčních údajů pro přerozdělování za
      hodnocené období zaokrouhlenou směrem nahoru na celé
      číslo.
23. V § 7 odst. 4 se slova "odst. 4" nahrazují slovy "odst. 5".
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000.
Ministr:
doc. Ing. Mertlík, CSc. v. r.