Dodatek ze dne 17.11.1999 k opatření MF č. 72/1977 - předkládání účetních výkazů zrušených příspěvkových organizací

17.11.1999 | Sbírka:  111/96 832/1999 | Částka:  1/2000ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 111/61 721/1997
111/96 832/1999
Dodatek
k opatření MF č. 72/1977 vydanému pod č.j. 111/61 721/1997 ze dne 13. 11. 1997, kterým se stanoví způsob předkládání údajů pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů a způsob sestavení finančních výkazů - předkládání účetních výkazů zrušených příspěvkových organizací
Referent:
Ing. I. Matějková,
5704 3109 (příloha č. 1)
Ing. M. Kešnerová,
5704 2147 (přílohy č. 2 a 3)
Tímto dodatkem se stanovuje postup pro předkládání účetních výkazů pro ústředně i místně řízené příspěvkové organizace zrušené v průběhu běžného účetního období takto:
I.
Doplnění přílohy č. 1:
1. Příspěvková organizace, která zanikla v průběhu běžného účetního období sestaví účetní závěrku ke dni zrušení (zániku) v souladu s § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a předloží ji Ministerstvu financí v nejblíže stanoveném termínu (tj. období 06/rrrr, event. 12/rrrr). Na účetních výkazech (Rozvaha Úč ROPO 3 - 02 a Výsledovka Úč ROPO 4 - 02) bude uvedeno, že jde o závěrku zrušených organizací. Zároveň v příloze k rozvaze uvede komentář k jednotlivým účtům, které budou převedeny na nástupnickou organizaci, vč. její identifikace.
2. Nástupnická organizace v příloze k rozvaze sestavené v období, v němž byly na ni převedeny účty zrušené (zaniklé) organizace, uvede zdůvodnění zvýšení stavů na příslušných účtech.
3. Pro předkládání uvedených údajů platí postup a termíny stanovené přílohou č. 1 opatření MF č. 72/1977 v oddílech A a B s tím, že jsou předkládány pouze jednou, v nejblíže stanoveném termínu.
II.
Doplnění znění bodu 1.4 přílohy č. 2:
1.4
Způsob předání datových souborů
1.4.1 Na magnetických médiích Data jsou předávána na magnetických disketách ve formátu MS DOS (3,5", 1,44 MB). Diskety je nutné opatřit štítkem, na kterém budou uvedeny následující informace:
a) jméno souboru ve tvaru SUMxxxz.yyy (popis viz bod 2.1)
b) číslo vykazovaného období ve tvaru mm/rr (např. 03/98, 06/98)
c) název ústředního orgánu/státního fondu/státní finanční aktiva (dále jen ústřední orgán)
d) datum předání diskety Ministerstvu financí
Diskety budou vráceny majitelům po ukončení zpracování vykazovaného období.
1.4.2 Elektronickou poštou
Data se předávají pomocí elektronické pošty v zašifrované formě a digitálně podepsané pomocí certifikátu vydaného certifikační autoritou I.CA PVT, a.s.
Podrobný popis předávání datových souborů elektronickou poštou je popsán v uživatelské dokumentaci "Uživatelská příručka pro instalaci a provoz bezpečné pošty na MF ČR" systému ARIS.
III.
Doplnění znění přílohy č. 3
a) Bod 2.1 v následujícím znění:
2.1
Způsob předávání datových souborů
2.1.1 Na magnetických mediích
Vstupní data se předávají na magnetických disketách ve formátu MS-DOS a jsou přípustné tyto typy disket:
5.25" (360 kB, 1.2 MB)
3.5" ( 1.44 MB)
2.1.2 Elektronickou poštou
Data se předávají pomocí elektronické pošty v zašifrované formě a digitálně podepsané pomocí certifikátu vydaného certifikační autoritou I.CA PVT, a.s.
Podrobný popis předávání datových souborů elektronickou poštou je popsán v uživatelské dokumentaci "Uživatelská příručka pro instalaci a provoz bezpečné pošty" systému ARIS.
b) V bodu 2.4 Struktura vět souboru se mění a doplňuje struktura VĚTY-45 takto:
VĚTA-45

 název údaje      rozsah   obsah
------------------------------------------
 DRUH VĚTY          3   "45/"
 VYKAZUJÍCÍ ORGANIZACE    8    num
 KAPITOLA          3    num
 ROK             4    num
 OBDOBÍ           2    num
 REŽIM            1    num
 ZRUŠENÁ ORGANIZACE     1    num
 rezerva           6   mezery
------------------------------------------
 celkem           28
c) V návaznosti na změnu struktury VĚTY-45 se v bodu 2.5 Popis údajů VĚTA-45 mění popis položky ROK a doplňuje popis položky ZRUŠENÁ ORGANIZACE takto:
ROK
- označuje rok vykazovaného období
ZRUŠENÁ ORGANIZACE
- rozlišuje, zda se jsou výkazy předkládány za aktivní organizaci či za organizaci, která byla zrušena v průběhu běžného účetního období /dále jen zrušená organizace/
kód "0" - data výkazů aktivní organizace
kód "1" - data výkazů zrušené organizace
Pozn.: Pro vstup sumáře výkazů za ústředně řízené organizace na MF je význam údaje následující:
kód "0" - data sumáře výkazů aktivních organizaci
kód "1" - data sumáře výkazů zrušených organizací
d) V bodu 2.5 Popis údajů VĚTA-46 se u položky ČÍSLO-VÝKAZU doplňuje kód 409 pro:
 409 ... měsíční vykazování údajů části IX. sumáře 440
     (Fin RO 2-04 U, Fin RO 2-04 Fondy)
IV.
Podle tohoto dodatku bude postupováno již při sestavování účetních výkazů za účetní období roku 1999.
Ing. Renata Mládková, CSc., v.r.
pověřená řízením odboru státního rozpočtu