Opatření ze dne 24.3.2000, kterým se doplňuje způsob předkládání a sestavení finančních výkazů Fin RO 2-04 U

31.3.2000 | Sbírka:  111/23 539/2000 | Částka:  3/2000ASPI

Vztahy

Nadřazené: 576/1990 Sb.
Aktivní derogace: 111/12 907/1999, 111/38 083/1999, 111/61 721/1997
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
111/23 539/2000
OPATŘENÍ,
kterým se doplňuje způsob předkládání a sestavení finančních výnosů Fin RO 2-04 U
Referent: Ing. Matějková,
tel. 5704 3109
Tímto opatřením se doplňuje Opatření MF č. 72/1997, kterým se stanoví způsob předkládání údajů pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů a způsob sestavení finančních výkazů (Finanční zpravodaj č. 11/1997), ve znění dalších dodatků:
I.
V návaznosti na usnesení vlády ČR č. 1 ze dne 3. ledna 2000 o novém návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2000 bod III/3 písmena c) a e) se v opatření č. 72/1997 příloze č. 1 doplňuje oddíl A. část III. takto:
"c) rozpis schváleného rozpočtu na rok 2000 v sumářích výkazů o plnění příjmů a výdajů ústředních orgánů a rozpočtových organizací jimi zřizovaných (Fin RO2 - 4 U) do 31. března 2000;
údaje sumářů výkazů jsou předkládány Ministerstvu financí podle přílohy č. 2 s tím, že položka "OBDOBÍ" bude obsahovat hodnotu "02"; struktura vět souboru je stanovena v dodatku č. 2/2000 k opatření MF č. 72/1997 č. j. 111/96 832/1999 (Finanční zpravodaj č. 1/2000)
d) přehled rozpočtu nákladů a výnosů jednotlivých příspěvkových organizací (případně souhrnu organizací stejného typu) v rozsahu makety tabulky "Výnosy a náklady příspěvkových organizací a další doplňující údaje" uvedené v příloze tohoto opatření do 31. března 2000. Přehledy budou předány na disketách příslušnému odvětvovému odboru Ministerstva financí."
II.
Mění se ustanovení k části VII. přílohy č. 6:
9. Část VII. vybrané ukazatele státního rozpočtu

   V této části výkazu se uvádějí hodnoty ukazatelů státního
rozpočtu stanovené přílohou č. 4 k zákonu č. 58/2000 Sb.,
o státním rozpočtu České republiky na rok 2000, jejichž obsahovou
náplň nelze jednoznačně specifikovat rozpočtovou skladbou platnou
od 1997 se všemi jejími doplňky.

   Jednotlivé kapitoly vyplňují ukazatele uvedené v příslušných
řádcích takto:

+---------------------------------+-----+------------------------+
|     Název ukazatele     |Číslo|   Pro kapitoly   |
|                 |řádku|            |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Pojistné na důchodové pojištění | 7010|313           |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Celkové institucionální     | 7020|301, 304, 305, 306, 307,|
|prostředky na výzkum a vývoj   |   |308, 313, 314, 315, 321,|
|                 |   |322, 327, 329, 333, 334,|
|                 |   |335, 336, 345, 346, 348,|
|                 |   |361, 375        |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Celkové účelové prostředky na  | 7030|301,304,305,306,307,308,|
|výzkum a vývoj          |   |313, 314, 315, 321, 322,|
|                 |   |327, 329, 333, 334, 335,|
|                 |   |336, 345, 346, 348, 361,|
|                 |   |375           |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Platy zaměstnanců a ostatní   | 7040|301, 304, 306, 307, 308,|
|platby za provedenou práci ve  |   |312, 313, 314, 315, 317,|
|státní správě          |   |322, 327, 329, 333, 334,|
|                 |   |335, 336, 342, 344, 345,|
|                 |   |346, 347, 348, 353, 358,|
|                 |   |374, 375        |
|                 |   |            |
|   z toho: Platy zaměstnanců  | 7041|301, 304, 306, 307, 308,|
|       ve státní správě  |   |312, 313, 314, 315, 317,|
|                 |   |322, 327, 329, 333, 334,|
|                 |   |335, 336, 342, 344, 345,|
|                 |   |346, 347, 348, 353, 358,|
|                 |   |374, 375        |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Běžné výdaje související s výdaji| 7050| všechny kapitoly    |
|účelově určenými na financování |   |            |
|reprodukce investičního majetku |   |            |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Náhrady výdajů spojených s    | 7060|301, 302, 303, 358, 381 |
|výkonem funkce (z.č. 236/1995  |   |            |
|Sb.)               |   |            |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Vrcholné státní návštěvy     | 7070|306           |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Vojenské výdaje         | 7080|307           |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Účelově vázané prostředky na   | 7090|307           |
|výrobu v rámci programu L 159  |   |            |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Výdaje na civilní ochranu    | 7100|307           |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Program péče o krajinu      | 7110|315           |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Splátka jistiny úvěru ČD     | 7120|327           |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Podpora agrokomplexu celkem   | 7131|329           |
| v tom: podpůrné programy1)   |   |            |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Podpora agrokomplexu celkem   | 7132|329           |
| v tom: posílení příjmů     |   |            |
|    zemědělských výrobců2)  |   |            |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Majetková újma3)         | 7133|329           |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Podpora lesnímu hospodářství   | 7140|329           |
| v tom: přímé dotace lesnímu   | 7141|329           |
|    hospodářství       |   |            |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Program studií odtokových poměrů | 7150|329           |
|a preventivních protipovodňových |   |            |
|opatření             |   |            |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Program pro stanovení zátopových | 7160|329           |
|území              |   |            |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Transfery vysokým školám bez   | 7170|333           |
|výzkumu a vývoje4)        |   |            |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Regionální školství - běžné   | 7181|333           |
|výdaje bez výzkumu a vývoje   |   |            |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Ostatní přímo řízené organizace a| 7190|333           |
|společné úkoly bez výzkumu a   |   |            |
|vývoje              |   |            |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Podpora zájmové činnosti v    | 7200|333           |
|oblasti mládeže a tělovýchovy bez|   |            |
|výzkumu a vývoje         |   |            |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Výdaje na církev, z toho:    | 7210|334           |
|prostředky na platy duchovních a |   |            |
|ostatní platby za provedenou   |   |            |
|práci              |   |            |
+---------------------------------+-----+------------------------+
| v tom: platy duchovních     | 7211|334           |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|    pojistné duchovních   | 7212|334           |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|    platy administrativy   | 7213|334           |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|    pojistné administrativy | 7214|334           |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Podpora českých divadel     | 7220|334           |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Program záchrany architekt.   | 7230|334           |
|dědictví             |       |            |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Církevní kulturní památky    | 7240|334           |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Havarijní - střešní program   | 7250|334           |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Program restaurování movitých  | 7260|334           |
|kulturních památek.       |   |            |
|Preventivní ochrana movitého   | 7270|334           |
|kulturního dědictví zabezpečovací|   |            |
|technikou (EZS, EPS, ISO)    |   |            |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Program regenerace městských   | 7280|334           |
|památkových rezervací a městských|   |            |
|památkových zón         |   |            |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Program péče o vesnické památkové| 7290|334           |
|rezervace a zóny a krajinné   |   |            |
|památkové zóny          |   |            |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Program podpory záchranných   | 7300|334           |
|archeologických výzkumů     |   |            |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Výdaje na tisk národnostních a  | 7310|334           |
|etnických menšin         |   |            |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Program na podporu rozvoje    | 7320|334           |
|informační sítě veřejných    |   |            |
|knihoven             |   |            |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Program na podporu stálých    | 7330|334           |
|symfonických orchestrů a     |   |            |
|pěveckých sborů         |   |            |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Programy v rámci EU       | 7340|313, 317, 334, 335   |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Kulturní aktivity        | 7350|334           |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Zdravotnické programy celkem   | 7360|335           |
+---------------------------------+-----+------------------------+
| z toho: Národní program zdraví | 7370|335           |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Platy státních zástupců     | 7380|336           |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Ost.sociál. dávky:z toho odchodné| 7390|336           |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Výdaje vězeňství        | 7410|336           |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Odměny odsouzených       | 7420|336           |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Výdaje na činnost IVVM      | 7430|345           |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Výdaje na sčítání lidu, domů a  | 7440|345           |
|bytů               |   |            |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Výdaje na digitalizaci katastru | 7450|346           |
|nemovitostí           |   |            |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Výdaje na vytvoření Základní báze| 7460|346           |
|geografických dat        |   |            |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Výdaje na zdokonalení      | 7480|346           |
|informačního           |   |            |
|systému katastru nemovitostí   |   |            |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Výdaje na radonový program    | 7490|375           |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Doprovodný sociální program pro | 7500|327           |
|ČD podle usnesení vlády     |   |            |
|č. 92/1998            |   |            |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Koncepce vízové politiky a    | 7510|306           |
|modernizace vízového procesu   |   |            |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Obligatorní sociálně zdravotní  | 7520|322           |
|náklady při útlumu v rudném a  |   |            |
|uhelném hornictví        |   |            |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Obligatorní sociálně zdravotní  | 7530|322           |
|náklady při útlumu v uranovém  |   |            |
|hornictví včetně sanace těžby  |   |            |
|uranu              |   |            |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Běžné výdaje na pořízení a    | 7540|374           |
|ochraňování nouzových zásob ropy |   |            |
|a ropných produktů        |   |            |
+---------------------------------+-----+------------------------+

   (1) Do vzoru výkazu o plnění příjmů a výdajů ústředních
orgánů a rozpočtových organizací jimi zřizovaných (Fin RO 2-04 U),
který je součástí přílohy č. 6, se doplňuje tento text:

   VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu
+-----------------------------------+-----+---------+--------+--------+
|     Název ukazatele     |Číslo|Schválený|Rozpočet|Výsledek|
|                  |řádku|rozpočet |  po  |  od  |
|                  |   |     | změnách| počátku|
|                  |   |     |    | roku |
+-----------------------------------+-----+---------+--------+--------+
|        text        | r |  71  |  72  |  73  |
+-----------------------------------+-----+---------+--------+--------+
|Pojistné na důchodové pojištění  | 7010|     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Celkové institucionální prostředky | 7020|     |    |    |
|na výzkum a vývoj         |   |     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Celkové účelové prostředky na   | 7030|     |    |    |
|výzkum a vývoj           |   |     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Platy zaměstnanců a ostatní platby | 7040|     |    |    |
|za provedenou práci ve státní   |   |     |    |    |
|správě               |   |     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
| z toho: Platy zaměstnanců ve   | 7041|     |    |    |
|     státní správě      |   |     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Běžné výdaje související s výdaji | 7050|     |    |    |
|účelově určenými na financování  |   |     |    |    |
|reprodukce investičního majetku  |   |     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Náhrady výdajů spojených s výkonem | 7060|     |    |    |
|funkce (z.č. 236/1995 Sb.)     |   |     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Vrcholné státní návštěvy      | 7070|     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Vojenské výdaje          | 7080|     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Účelově vázané prostředky na výrobu| 7090|     |    |    |
|v rámci programu L 159       |   |     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Výdaje na civilní ochranu     | 7100|     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Program péče o krajinu       | 7110|     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Splátka jistiny úvěru ČD      | 7120|     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Podpora agrokomplexu celkem1) v tom| 7131|     |    |    |
|podpůrné programy         |   |     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Podpora agrokomplexu celkem2) v tom| 7132|     |    |    |
|posílení příjmů zemědělských    |   |     |    |    |
|výrobců              |   |     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Majetková újma3)          | 7133|     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Podpora lesnímu hospodářství    | 7140|     |    |    |
|  v tom: přímé dotace lesnímu  | 7141|     |    |    |
|      hospodářství      |   |     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Program studií odtokových     poměrů a | 7150|     |    |    |
|preventivních protipovodňových   |   |     |    |    |
|opatření              |   |     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Program pro stanovení zátopových  | 7160|     |    |    |
|území               |   |     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Transfery vysokým školám bez    | 7170|     |    |    |
|výzkumu a vývoje4)         |   |     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Regionální školství - běžné výdaje | 7181|     |    |    |
|celkem bez výzkumu a vývoje    |   |     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Ostatní přímo řízené organizace a | 7190|     |    |    |
|společné úkoly bez výzkumu a vývoje|   |     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Podpora zájmové činnosti v oblasti | 7200|     |    |    |
|mládeže a tělovýchovy bez výzkumu a|   |     |    |    |
|vývoje               |   |     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Výdaje na církev, z toho:     | 7210|     |    |    |
|prostředky na platy duchovních a  |   |     |    |    |
|ostatní platby za provedenou práci |   |     |    |    |
| v tom: platy duchovních      | 7211|     |    |    |
|    pojistné duchovních    | 7212|     |    |    |
|    platy administrativy    | 7213|     |    |    |
|    pojistné administrativy  | 7214|     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Podpora českých divadel      | 7220|     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Program záchrany architektonického | 7230|     |    |    |
|dědictví              |   |     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Církevní kulturní památky     | 7240|     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Havarijní - střešní program    | 7250|     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Program restaurování movitých   | 7260|     |    |    |
|kulturních památek         |   |     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Preventivní ochrana movitého    | 7270|     |    |    |
|kulturního dědictví zabezpečovací |   |     |    |    |
|technikou (EZS, EPS, ISO)     |   |     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Program regenerace městských    | 7280|     |    |    |
|památkových rezervací a městských |   |     |    |    |
|památkových zón          |   |     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Program péče o vesnické památkové | 7290|     |    |    |
|rezervace a zóny a krajinné    |   |     |    |    |
|památkové zóny           |   |     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Program podpory záchranných    | 7300|     |    |    |
|archeologických výzkumů      |   |     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Výdaje na tisk národnostních a   | 7310|     |    |    |
|etnických menšin          |   |     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Program na podporu rozvoje     | 7320|     |    |    |
|informační sítě veřejných knihoven |   |     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Program na podporu stálých     | 7330|     |    |    |
|symfonických orchestrů a pěveckých |   |     |    |    |
|sborů               |   |     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Programy v rámci EU        | 7340|     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Kulturní aktivity         | 7350|     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Zdravotnické programy celkem    | 7360|     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|   z toho: Národní program zdraví| 7370|     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Platy státních zástupců      | 7380|     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Ostatní sociální dávky: z toho   | 7390|     |    |    |
|odchodné              |   |     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Výdaje vězeňství         | 7410|     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Odměny odsouzených        | 7420|     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Výdaje na činnost IVVM       | 7430|     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Výdaje na sčítání lidu, domů a bytů| 7440|     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Výdaje na digitalizaci katastru  | 7450|     |    |    |
|nemovitostí            |   |     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Výdaje na vytvoření Základní báze | 7460|     |    |    |
|geografických dat         |   |     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Výdaje na zdokonalení informačního | 7480|     |    |    |
|systému katastru nemovitostí    |   |     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Výdaje na radonový program     | 7490|     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Doprovodný sociální program pro ČD | 7500|     |    |    |
|podle usnesení vlády č. 92/1998  |   |     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Koncepce vízové polit. a      | 7510|     |    |    |
|modernizace vízového procesu    |   |     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Obligatorní sociálně zdravotní   | 7520|     |    |    |
|náklady při útlumu v rudném a   |   |     |    |    |
|uhelném hornictví         |   |     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Obligatorní sociálně zdravotní   | 7530|     |    |    |
|náklady při útlumu v uranovém   |   |     |    |    |
|hornictví vč. sanace těžby uranu  |   |     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Běžné výdaje na pořízení a     | 7540|     |    |    |
|ochraňování nouzových zásob ropy a |   |     |    |    |
|ropných produktů          |   |     |    |    |
+-----------------------------------+-----+---------+--------+--------+
III.
(1) Ruší se část I. a II. v opatření č. 27/1999 č. j. 111/12 907/1999 (Finanční zpravodaj č. 2/1999) a dodatek č. 41/1999 č. j. 111/38 083/1999 (Finanční zpravodaj č. 4-5/1999).
(2) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
(3) Opatření nabývá účinnosti dnem 27. března 2000.
Náměstek ministra financí
Ing. Eduard Janota, v. r.
Příl.
Výnosy a náklady příspěvkových organizací a další doplňující údaje
Název kapitoly/organizace:
                        +-+
organizace odměňující podle zák. č. 143/1992 Sb.+-+
                          +-+ (křížkem označit, kterým
              podle zák. č. 1/1992 Sb.+-+ zákonem se org. řídí)

+-------+-------------------------------------------+------------------------------+
|Poř. č.|        Ukazatel          |Schválený rozpočet na rok 2000|
|    |                      +-------+-----------+----------+
|    |                      | Hlavní|Hospodářská| Celkem |
|    |                          |činnost| činnost |     |
+-------+-------------------------------------------+-------+-----------+----------+
|řádk. |           a           |  1  |   2   | 3 = 2 + 1|
+-------+-------------------------------------------+-------+-----------+----------+
|  1. |I.  Tržby za prodej zboží        |    |      |     0|
+-------+-------------------------------------------+-------+-----------+----------+
|  2. |II.  Výroba                |    |      |     0|
+-------+-------------------------------------------+-------+-----------+----------+
|  3. |III. Provozní dotace, resp. příspěvek   |    |      |     |
|    |   na činnost ze SR           |    |      |     0|
+-------+-------------------------------------------+-------+-----------+----------+
|  4. |    z toho: na výzkum a vývoj      |   0|     0|     0|
+-------+-------------------------------------------+-------+-----------+----------+
|  5. |        v tom: - institucionální  |    |      |     |
|    |             prostředky    |    |      |     0|
+-------+-------------------------------------------+-------+-----------+----------+
|    |            - účelové prostředky|    |      |     |
|    |             celkem      |    |      |     0|
+-------+-------------------------------------------+-------+-----------+----------+
|  7. |IV.  Tržby z prodeje nehmotného a hmotného|    |      |     |
|    |   investičního majetku a materiálu   |    |      |     0|
+-------+-------------------------------------------+-------+-----------+----------+
|  8. |V.  Zúčtování rezerv a časového rozlišení|    |      |     0|
+-------+-------------------------------------------+-------+-----------+----------+
|  9. |VI.  Tržby z prodeje cenných papírů    |    |      |     0|
+-------+-------------------------------------------+-------+-----------+----------+
| 10. |VII. Výnosy z finančního majetku     |    |      |     0|
+-------+-------------------------------------------+-------+-----------+----------+
| 11. |VIII. Ostatní výnosy            |    |      |     0|
+-------+-------------------------------------------+-------+-----------+----------+
| 12. |   z toho: příjmy z pronájmu státního  |    |      |     |
|    |       majetku           |    |      |     0|
+-------+-------------------------------------------+-------+-----------+----------+
| 13. |Výnosy celkem (pol. I. až VIII.)      |   0|     0|     0|
+-------+-------------------------------------------+-------+-----------+----------+
| 14. |A. Náklady vynaložené na prodané zboží   |    |      |     0|
+-------+-------------------------------------------+-------+-----------+----------+
| 15. |B. 1. Spotřeba materiálu a energie     |    |      |     0|
+-------+-------------------------------------------+-------+-----------+----------+
| 16. |  2. Služby                |    |      |     0|
+-------+-------------------------------------------+-------+-----------+----------+
| 17. |C. Osobní náklady (ř. 18+23+24)      |   0|     0|     0|
+-------+-------------------------------------------+-------+-----------+----------+
| 18. |  1. mzdové náklady (ř. 19+21)      |   0|     0|     0|
+-------+-------------------------------------------+-------+-----------+----------+
| 19. |   v tom: - platy zaměstnanců      |    |      |     0|
+-------+-------------------------------------------+-------+-----------+----------+
| 20. |        z toho: - státní zpráva   |    |      |     0|
+-------+-------------------------------------------+-------+-----------+----------+
| 21. |       - ostatní osobní náklady   |    |      |     0|
+-------+-------------------------------------------+-------+-----------+----------+
| 22. |        z toho: - státní správa   |    |      |     0|
+-------+-------------------------------------------+-------+-----------+----------+
| 23. |  2. náklady na sociální pojištění    |    |      |     0|
+-------+-------------------------------------------+-------+-----------+----------+
| 24. |  3. sociální náklady           |    |      |     0|
+-------+-------------------------------------------+-------+-----------+----------+
| 25. |D. Daně a poplatky             |    |      |     0|
+-------+-------------------------------------------+-------+-----------+----------+
| 26. |E. Odpisy nehmotného a hmotného      |    |      |     |
|    |  investičního majetku          |    |      |     0|
+-------+-------------------------------------------+-------+-----------+----------+
| 27. |F. Zůstatková cena prodaného nehmotného  |    |      |     |
|    |  a hmotného investičního majetku     |    |      |     0|
+-------+-------------------------------------------+-------+-----------+----------+
| 28. |G. Tvorba rezerv a časového rozlišení   |    |      |     0|
+-------+-------------------------------------------+-------+-----------+----------+
| 29. |H. Prodané cenné papíry          |    |      |     0|
+-------+-------------------------------------------+-------+-----------+----------+
| 30. |I. Ostatní náklady             |    |      |     0|
+-------+-------------------------------------------+-------+-----------+----------+
| 31. |J. Daň z příjmu              |    |      |     0|
+-------+-------------------------------------------+-------+-----------+----------+
| 32. |Náklady celkem (pol. A. až J.)       |   0|     0|     0|
+-------+-------------------------------------------+-------+-----------+----------+
| 33. |Hospodářský výsledek (Výnosy - Náklady)  |   0|     0|     0|
+-------+-------------------------------------------+-------+-----------+----------+
|    |Doplňkové údaje              |    |      |     |
| 34. |Závazky vůči státnímu rozpočtu       |    |      |     0|
+-------+-------------------------------------------+-------+-----------+----------+
| 35. |v tom: odvod z provozu x)         |    |      |     0|
+-------+-------------------------------------------+-------+-----------+----------+
| 36. |    odvod z výnosu z prodeje státního  |    |      |     |
|    |    majetku xx)             |    |      |     0|
+-------+-------------------------------------------+-------+-----------+----------+
| 37. |    odvod výnosu z pronájmu státního  |    |      |     |
|    |    majetku xx)             |    |      |     0|
+-------+-------------------------------------------+-------+-----------+----------+
| 38. |    ostatní odvod xx)          |    |      |     0|
+-------+-------------------------------------------+-------+-----------+----------+
| 39. |Investiční dotace pro výzkum a vývoj    |    |      |     |
|    |celkem                   |    |      |     0|
+-------+-------------------------------------------+-------+-----------+----------+
| 40. |v tom: - institucionální          |    |      |     0|
+-------+-------------------------------------------+-------+-----------+----------+
| 41. |    - účelové              |    |      |     0|
+-------+-------------------------------------------+-------+-----------+----------+
| 42. |Přepočtený počet zaměstnanců        |    |      |     0|
+-------+-------------------------------------------+-------+-----------+----------+
| 43. |Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč     |    |      |     0|
+-------+-------------------------------------------+-------+-----------+----------+
x) údaj na tomto řádku musí odpovídat údaji na položce 2122 rozpočtové skladby podrobného rozpisu za resort
xx) součet údajů na řádku 36. až 38. musí odpovídat údaji na položce 2123 rozpočtové skladby podrobného rozpisu za resort
1) V tom: - podpůrné programy - podle § 2 odst. 1 zákona o zemědělství č. 252/1997 a zásad Ministerstva zemědělství
2) V tom: - posílení příjmů zemědělských výrobců - podle § 2 odst. 3 a 4 zákona o zemědělství č. 252/1997 Sb. a nařízení vlády
3) Podle § 16 odst. 2 zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči
4) Dotace veřejným vysokým školám podle § 18 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách