Opatření ze dne 30.5.2000, kterým se mění Program statistických zjišťování na rok 2000

16.6.2000 | Sbírka:  23/2000 (OP) | Částka:  48/2000ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Aktivní derogace: OP32/99
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
23/2000
OPATŘENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 30. května 2000,
kterým se mění Program statistických zjišťování na rok 2000
Český statistický úřad podle § 10 odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, mění Program statistických zjišťování na rok 20001) Program statistických zjišťování na rok 2000 byl uveřejněn v částce 85/1999 Sb. v části I. Statistická zjišťování prováděná Českým statistickým úřadem takto:
1. Poř. č. 27: Dotazník o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních, CR 1-12
a) V bodě 1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah se vždy za slovo "hromadných" vkládají slova "i individuálních" a za slovo "hromadného" se vkládají slova "i individuálního".
b) Bod 2. Okruh zpravodajských jednotek zní: "Ekonomické subjekty provozující hromadná ubytovací zařízení nebo zařízení individuálního ubytování sloužící cestovnímu ruchu.".
c) V bodě 3. Způsob statistického zjišťování použitá metoda zní:
"- vyčerpávající zjišťování u kategorie hotelů ***** a ****
- 30% výběr u ostatních kategorií hromadných ubytovacích zařízení
- 10% výběr u individuálního ubytování".
2. Poř. č. 30: a) NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ zní: "Dotazník o činnosti cestovních kanceláří a cestovních agentur".
b) V bodě 1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah se za slova "cestovních kanceláří" vkládají slova "a cestovních agentur" a za slova "cestovními kancelářemi" se vkládají slova "a cestovními agenturami".
c) V bodě 2. Okruh zpravodajských jednotek se výraz "OKEČ 63.30 1" nahrazuje výrazem "OKEČ 63.3" a slova "s počtem zaměstnanců 1 a více" se zrušují.
3. Poř. č. 40 - Roční výkaz finančních ukazatelů rozpočtových organizací, RO V 1-01 a
poř. č. 41 - Roční výkaz finančních ukazatelů příspěvkových organizací a vedlejších hospodářství rozpočtových organizací, ROPO V 1-01 se zrušují.
4. Poř. č. 55:
a) NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ zní: "Roční výkaz o zásobách paliv a spotřebě paliv a energie".
b) Bod 2. Okruh zpravodajských jednotek zní: "Ekonomické subjekty, včetně rozpočtových a příspěvkových organizací, s počtem zaměstnanců 20 a více.".
Předsedkyně:
Ing. Bohatá v. r.
1) Program statistických zjišťování na rok 2000 byl uveřejněn v částce 85/1999 Sb.