Vyhláška ze dne 9.6.2000 o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů

16.6.2000 | Sbírka:  152/2000 Sb. | Částka:  48/2000ASPI
152/2000 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnitra
ze dne 9. června 2000
o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
Změna: 401/2002 Sb.
Změna: 565/2002 Sb.
Změna: 251/2006 Sb.
Změna: 368/2008 Sb.
Změna: 442/2009 Sb.
Změna: 233/2012 Sb.
Změna: 452/2013 Sb.
Změna: 91/2017 Sb.
Změna: 475/2017 Sb.
Změna: 185/2018 Sb.
Změna: 39/2019 Sb.
Změna: 265/2019 Sb.
Ministerstvo vnitra podle § 59 písm. a) a b) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon") a dále v dohodě s Českým statistickým úřadem podle § 59 písm. c) zákona a v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem financí podle § 59 písm. d) zákona stanoví:
ČÁST PRVNÍ
JEDNACÍ ŘÁD STÁTNÍ VOLEBNÍ KOMISE
§ 1
Příprava jednání komise
(1) Jednání Státní volební komise1) (dále jen "komise") svolává předseda komise (dále jen "předseda") a v době jeho nepřítomnosti nebo z jiných závažných důvodů jím pověřený člen komise. Jednání komise se konají podle potřeby.
(2) Předseda nebo jím pověřený člen komise zašle členům komise pozvánku, návrh programu jednání a podkladové materiály tak, aby je obdrželi nejpozději tři dny přede dnem jednání komise. Z důvodu naléhavosti mohou být v den jednání komise na program jejího jednání zařazovány další body programu.
(3) Ve výjimečných případech svolává jednání komise předseda nebo jím pověřený člen komise bez předchozího doručování písemné pozvánky a podkladových materiálů.
§ 2
Zásady rozhodování, jednání a řízení komise
(1) Jednání komise je neveřejné.
(2) Jednání komise řídí předseda a v době jeho nepřítomnosti jím pověřený člen komise (dále jen "předsedající").
(3) Předsedající může přizvat na jednání komise nebo jeho část i osoby, které nejsou členy komise.
(4) Ke každému bodu jednání přijímá komise usnesení. Komise je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů komise. Není-li komise usnášeníschopná, určí předsedající, kdy se příští jednání komise bude konat, a jednání komise ukončí.
(5) Předseda následně informuje členy komise o eventuálních opatřeních, která učinil mezi jednáními komise v neodkladných záležitostech.2)
§ 3
Zápis z jednání komise a podepisování ostatních písemností komise
(1) Z jednání komise se pořizuje zvukový záznam a zápis. Součástí zápisu je přijaté usnesení a případná zpráva pro sdělovací prostředky.
(2) Zápis z jednání komise podepisuje předsedající. Zápis obdrží členové komise nejpozději v den, kdy se koná následující jednání komise. Na tomto jednání komise mohou k němu členové komise uplatnit připomínky.
(3) Ostatní písemnosti komise podepisuje její předseda nebo v době jeho nepřítomnosti jím pověřený člen komise.
§ 4
Archivace volební dokumentace komise
Pro volební dokumentaci týkající se voleb do zastupitelstev krajů se stanoví skartační znaky a lhůty:3)
a) zápis z jednání komise včetně zvukového záznamu ......... A/10,
b) další volební dokumentace ................................ V/5.
ČÁST DRUHÁ
ZPŮSOB A POSTUP OVĚŘOVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI PRO VÝKON FUNKCE
§ 5
Ověřování způsobilosti
Způsobilost pro výkon činnosti na úseku voleb ověřuje krajský úřad pro zaměstnance obce zařazeného do pověřeného obecního úřadu a pověřeného činností na úseku voleb.4)
§ 6
Zaměstnanec obce, v níž je pověřený obecní úřad, a ve městech Brno, Ostrava a Plzeň městské části nebo městského obvodu, který má být pověřen činností na úseku voleb, (dále jen "uchazeč") absolvuje odbornou přípravu a prokáže vykonáním zkoušky potřebné znalosti na úseku voleb.
§ 7
Přihlášku uchazeče podle § 5 k odborné přípravě a vykonání zkoušky zasílá starosta obce, v níž je pověřený obecní úřad, ve městech Brno, Ostrava a Plzeň starosta městské části nebo starosta městského obvodu (dále jen "starosta") krajskému úřadu.
§ 8
nadpis vypuštěn
(1) Pro účely ověřování znalostí na úseku voleb se zřizují zkušební komise.
(2) Předsedu a členy zkušební komise na krajském úřadu určí ředitel krajského úřadu ze zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu; předsedy zkušebních komisí jsou zaměstnanci krajů zařazení do krajského úřadu s osvědčením o vykonané zkoušce podle zvláštního právního předpisu.5)
(3) Zkušební komise jsou tříčlenné.
(4) Krajský úřad určí termíny a místo zkoušky.
§ 9
Zkouška
(1) Zkouška spočívá v ověření znalostí právních předpisů na úseku voleb a právních předpisů s nimi souvisejících; skládá se z písemné a ústní části.
(2) O vykonané zkoušce vyhotoví zkušební komise zápis, který podepisuje předseda zkušební komise a její členové. Zápis obsahuje
a) jméno a příjmení uchazeče, místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, označení zaměstnavatele uchazeče a jeho pracovní zařazení,
b) jména, příjmení a pracovní zařazení členů zkušební komise,
c) otázky, které byly předmětem ústní zkoušky,
d) vyhodnocení písemné a ústní zkoušky.
(3) Uchazeč prokáže potřebné znalosti, pokud uspěl alespoň ve dvou třetinách otázek obsažených v písemné části zkoušky a ve dvou třetinách otázek obsažených v ústní části zkoušky.
(4) Výsledek zkoušky oznámí uchazeči předseda zkušební komise v den jejího konání.
(5) Náležitosti osvědčení krajského úřadu o vykonané zkoušce jsou obsaženy v příloze č. 1 ve vzoru č. 8.
(6) Uchazeči, který úspěšně vykonal zkoušku, vydá zkušební komise osvědčení o vykonané zkoušce ve dvojím vyhotovení. Jedno vyhotovení předá uchazeč zaměstnavateli.6)
(7) V případě, že uchazeč při zkoušce nevyhověl, může celou zkoušku opakovat nejdříve za jeden měsíc; lhůtu může krajský úřad ve výjimečných případech zkrátit.
ČÁST TŘETÍ
POSTUP OBECNÍCH ÚŘADŮ A KRAJSKÝCH ÚŘADŮ PŘI ÚSCHOVĚ A ARCHIVACI HLASOVACÍCH LÍSTKŮ A OSTATNÍ VOLEBNÍ DOKUMENTACE
§ 10
(1) Obecní úřad, městský úřad, úřad města, ve městech Brno, Ostrava a Plzeň úřad městské části nebo městského obvodu (dále jen "obecní úřad")7) před konáním voleb zabezpečí po obdržení hlasovacích lístků, obálek a tiskopisů jejich ochranu tak, aby bylo zabráněno zneužití.
(2) Obecní úřad převezme veškerou volební dokumentaci s výjimkou jednoho vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku od okrskových volebních komisí. Obecní úřad ponechá pro archivaci 3 sady nepoužitých hlasovacích lístků. Úřední obálky, použité hlasovací lístky, pomocné hlasovací lístky pro sčítání přednostních hlasů a použité pomocné sčítací archy obecní úřad protokolárně zničí
a) po uplynutí 30 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro podání návrhu na neplatnost hlasování, neplatnost voleb nebo neplatnost volby kandidáta (dále jen "návrh na neplatnost"),
b) po uplynutí 30 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro podání ústavní stížnosti proti rozhodnutí soudu o návrhu na neplatnost, nebo
c) po uplynutí 30 dnů ode dne, kdy Ústavní soud nevyhověl poslední podané ústavní stížnosti proti rozhodnutí soudu o návrhu na neplatnost.
(3) Volební dokumentaci krajského úřadu včetně jednoho vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku uschová tento úřad.
(4) Dokumentace o finančních nákladech na volby do zastupitelstev krajů se uloží odděleně od ostatní dokumentace.8)
(5) Pro volební dokumentaci týkající se konání voleb do zastupitelstev krajů se stanoví skartační znaky a lhůty:3)
a) kandidátní listina, prohlášení kandidáta k registraci včetně podkladů ke kandidátní listině, dokumentace o vzdání se kandidatury nebo jejím odvolání, rozhodnutí krajského úřadu o registraci kandidátních listin, rozhodnutí soudu ve věci registrace kandidátní listiny, hlasovací lístek, zápisy o výsledku hlasování ............................. A/10,
b) ostatní volební dokumentace .............................. V/5.
(6) Po uplynutí skartačních lhůt se postupuje podle zvláštního právního předpisu.3)
ČÁST ČTVRTÁ
VZOR KANDIDÁTNÍ LISTINY, VZOR HLASOVACÍHO LÍSTKU, OSVĚDČENÍ O ZVOLENÍ, VZORY TISKOPISŮ PRO ZJIŠŤOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA KRAJE, VZORY DALŠÍCH DOKUMENTŮ A ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ TISKU HLASOVACÍCH LÍSTKŮ
§ 11
(1) Pro volby do zastupitelstev krajů jsou v příloze č. 1 této vyhlášky stanoveny vzory:
1. Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje
2. Slib zapisovatele a členů okrskové volební komise
3. Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva kraje s přílohou
4. Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva kraje
5. Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva kraje
6. zrušen
7. Osvědčení o zvolení členem zastupitelstva kraje
8. Osvědčení o vykonané zkoušce
9. Zápis o vykonané zkoušce
10. Záznam o odmítnutí zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku Českým statistickým úřadem.
(2) Pro volby do zastupitelstev krajů jsou v příloze č. 2 této vyhlášky stanoveny vzory tiskopisů:
1. Průkaz člena Státní volební komise s fotografií
2. Průkaz člena sekretariátu Státní volební komise
3. Průkaz zaměstnance obce zařazeného do pověřeného obecního úřadu9)
4. Průkaz člena okrskové volební komise
5. Průkaz zapisovatele okrskové volební komise
6. Zápis o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku s přílohou.
(3) Pokud okrsková volební komise využije programového vybavení dodaného Českým statistickým úřadem, nahrazují tiskové výstupy z tohoto programu10) tiskopis podle odstavce 2 bodu 6.
(4) Pro volby do zastupitelstev krajů se použije vzor tiskopisu voličského průkazu a postup při úschově tiskopisu stanovený ve vyhlášce Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona o volbách do Parlamentu České republiky24).
§ 12
Krajský úřad zajišťuje tisk hlasovacích lístků pro kraj11) prostřednictvím obchodní firmy vybrané Ministerstvem vnitra12) podle zvláštního právního předpisu.13)
ČÁST PÁTÁ
FORMA SPOLUPRÁCE ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY PŘI KONTROLE SPRÁVNOSTI ÚDAJŮ UVÁDĚNÝCH POLITICKÝMI STRANAMI, POLITICKÝMI HNUTÍMI A KOALICEMI PŘI PODÁVÁNÍ KANDIDÁTNÍCH LISTIN A PŘI PŘEDÁVÁNÍ PODKLADŮ Z KANDIDÁTNÍCH LISTIN PRO VYTVOŘENÍ REGISTRŮ A ČÍSELNÍKŮ KANDIDÁTŮ A KANDIDUJÍCÍCH POLITICKÝCH STRAN, POLITICKÝCH HNUTÍ A KOALIC ČESKÝM STATISTICKÝM ÚŘADEM A LOSOVÁNÍ STÁTNÍ VOLEBNÍ KOMISE
§ 13
zrušen
§ 14
(1) Krajský úřad průběžně pořizuje a předává Českému statistickému úřadu k založení registru kandidátů kopie podaných kandidátních listin, a to nejpozději první den po uplynutí lhůty pro podávání kandidátních listin.
(2) Český statistický úřad vyhotoví seznam kandidátů se shodným jménem, příjmením a věkem a dalších podkladů pro kontrolu podaných kandidátních listin krajským úřadem.17) Tyto podklady předá krajskému úřadu nejpozději šedesátý druhý den přede dnem voleb.
(3) Po vyhodnocení a podle pokynu krajského úřadu Český statistický úřad aktualizuje registr kandidátů. Obdobně se postupuje v případech odvolání nebo vzdání se kandidatury do zaregistrování kandidátních listin či odmítnutí registrace kandidátní listiny na základě rozhodnutí soudu.18)
(4) Krajský úřad nejpozději první den následující po uplynutí lhůty pro rozhodnutí o registraci kandidátních listin19) zašle seznam zaregistrovaných kandidátních listin a seznam odmítnutých kandidátních listin v kraji komisi.
§ 15
(1) Komise vylosuje 45 dnů přede dnem voleb čísla pro označení hlasovacích lístků politických stran, politických hnutí a koalic. Hlasovací lístky týchž politických stran, politických hnutí a koalic musí být ve všech krajích označeny stejným vylosovaným číslem. Do losování vstupuje každá politická strana, politické hnutí a koalice jen jednou bez ohledu na to, v kolika krajích podala kandidátní listiny. Do losovacího osudí se vloží tolik celých čísel v nepřerušené vzestupné řadě počínaje číslem 1, kolik různých politických stran, politických hnutí a koalic podalo kandidátní listiny. Pokud některá politická strana, politické hnutí nebo koalice nepodala kandidátní listinu ve všech krajích, zůstane v daném kraji toto číslo neobsazeno.
(2) Pokud kandidátní listina některé z politických stran, politických hnutí nebo koalic nebyla v kraji zaregistrována ani na základě rozhodnutí soudu,18) zůstává číslo vylosované této politické straně, politickému hnutí nebo koalici v daném kraji neobsazeno.
§ 16
(1) Po vylosování čísel Český statistický úřad vyhotoví číselník kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic, podle kterého budou při zpracování a poskytování výsledků voleb označovány číslem a názvem nebo číslem a zkratkou názvu.
(2) Český statistický úřad zaznamená do registru kandidátů vylosovaná čísla politických stran, politických hnutí a koalic, vyhotoví opis údajů registru v rozsahu kandidátní listiny a předloží ho krajskému úřadu.
(3) Krajský úřad neprodleně informuje pracoviště Českého statistického úřadu o případech vzdání se nebo odvolání kandidatury v období od uplynutí lhůty pro zaregistrování kandidátní listiny do zahájení voleb tak, že mu předá kopii prohlášení o vzdání se a odvolání kandidatury. Český statistický úřad nastaví v registru kandidátů u těchto osob znak zajišťující, že při zjišťování výsledků voleb k nim nebude přihlíženo.
ČÁST ŠESTÁ
ZVLÁŠTNÍ ODMĚNA ZA VÝKON FUNKCE ČLENA OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE, ZPŮSOB JEJÍ ÚHRADY A VÝPLATY
§ 17
(1) Předsedovi okrskové volební komise přísluší za výkon funkce zvláštní odměna20) (dále jen "odměna") ve výši 2 200 Kč, místopředsedovi a zapisovateli okrskové volební komise ve výši 2 100 Kč a ostatním členům okrskové volební komise ve výši 1 800 Kč. V případě opakování hlasování se odměna zvyšuje o 400 Kč.
(2) Konají-li se volby do zastupitelstev krajů v souběhu s jinými volbami21), zvyšuje se odměna člena okrskové volební komise podle odstavce 1 o 400 Kč za každé další volby. Uskuteční-li se u voleb konaných v souběhu i druhé kolo, zvyšuje se dále odměna o částku za výkon funkce v dalším kole voleb do Senátu Parlamentu České republiky nebo volby prezidenta republiky podle zvláštního právního předpisu25).
(3) Členovi okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší kromě odměny podle odstavců 1 a 2 náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise ve výši 43 Kč za hodinu, nejvýše však 340 Kč za jeden den.
(4) Odměnu podle odstavce 1 a 2 a paušální náhradu ušlého výdělku podle odstavce 3 vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové volební komise22) obecní úřad. V případě, že se člen okrskové volební komise všech jednání okrskové volební komise nezúčastňuje, obecní úřad celkovou výši odměny stanovenou podle odstavce 1 a 2 poměrně krátí, a to podle evidence o jeho účasti na jednáních okrskové volební komise.
ČÁST SEDMÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 18
(1) Přednosta okresního úřadu zasílá nejpozději do 15 dnů od nabytí účinnosti této vyhlášky Ministerstvu vnitra přihlášky uchazečů k odborné přípravě a vykonání zkoušky uvedené v § 7 odst. 1.
(2) Starosta zasílá nejpozději do 15 dnů od nabytí účinnosti této vyhlášky okresnímu úřadu přihlášky uchazečů k odborné přípravě a vykonání zkoušky uvedené v § 7 odst. 2.
§ 19
Pokud byla již před počátkem účinnosti vyhlášky učiněna opatření k přípravě voleb v souladu s touto vyhláškou, hledí se na tato opatření, jako by byla učiněna za její účinnosti.23)
§ 20
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Mgr. Gross v. r.
Příloha 1
Vzor 1
              Oznámení

    o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje

Starosta (primátor)x) obce (města, městského obvodu, městské
části)x)..........................................................
podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev
krajů a o změně některých zákonů,

              oznamuje:
1. Volby do zastupitelstva kraje .................................
  se uskuteční dne ................ od 14.00 hodin do 22.00 hodin
  a dne ........................... od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb
  ve volebním okrsku č..............
  je volební místnost (přesná adresa)..............
  pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
  k trvalému pobytu....................................

  ve volebním okrsku č..............
  je volební místnost (přesná adresa)..............
  pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
  k trvalému pobytu....................................

3. Voliči bude  umožněno hlasování poté,  kdy prokáže svoji
  totožnost a  státní občanství České  republiky (občanským
  průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li
  uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování
  umožněno.

4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací
  lístky.
  V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební
  místnosti.

5. xx)
V............dne............         .....................
                       starosta (primátor)x)

------------------------------------------------------------------
 x) Uvede se odpovídající
xx) Uvedou se další potřebné údaje k nerušenému průběhu voleb do
  zastupitelstva kraje (§ 27 odst. 2).
Vzor 2
               Slib
     zapisovatele a členů okrskové volební komise

"Slibuji na svou čest, že budu svědomitě a nestranně vykonávat
svoji funkci a budu se  přitom řídit Ústavou, zákony a jinými
právními předpisy České republiky."


Zapisovatel okrskové volební komise   Datum podpisu   Podpis
jméno, příjmení, titul

 ..................................   .............   ......


Členové okrskové volební komise     Datum podpisu   Podpis
jméno, příjmení, titul

 ..................................   .............   ......

 ..................................   .............   ......

 ..................................   .............   ......
Vzor 3
            Kandidátní listina
 
pro volby do zastupitelstva kraje...........................konané
ve dnech............................
 .................................................................
  Název politické strany, politického hnutí nebo koalice x)

Složení koalice xx)

 ..................

 ..................


Kandidáti:

1. .............................    ...........................
  jméno, příjmení, pohlaví, věk      povolání
  ke druhému dni voleb
               ....................................
                obec, kde je kandidát přihlášen
                    k trvalému pobytu               ....................................
               název politické strany nebo
               politického hnutí, jehož je kandidát
               členem, popřípadě údaj "bez
               politické příslušnosti"               ....................................
               název politické strany nebo
               politického hnutí, které kandidáta
               navrhlo xx)1. .............................    ...........................
  jméno, příjmení, pohlaví věk       povolání
                ....................................
                 obec, kde je kandidát přihlášen
                     k trvalému pobytu                ....................................
                název politické strany nebo
                politického hnutí, jehož je kandidát
                členem, popřípadě údaj "bez
                politické příslušnosti"                ....................................
                název politické strany nebo
                politického hnutí, které kandidáta
                navrhlo xx) .......................................
 Zmocněnec politické strany, politického
     hnutí nebo koalice x)
 jméno, příjmení, místo, kde je      ........................
 přihlášen k trvalému pobytu         podpis zmocněnce .......................................
 Náhradník zmocněnce
 jméno, příjmení, místo, kde je
 přihlášen k trvalému pobytu .......................................
 Osoba oprávněná jednat jménem politické
 strany, politického hnutí
 jméno, příjmení, označení funkce     ........................
                      podpis oprávněné osoby


 .......................................
 Osoby oprávněné jednat jménem
 politických stran a politických hnutí
 tvořících koalici. xx)
 jména, příjmení, označení funkcí     ........................
                     podpisy oprávněných osob


 V.................dne..................

------------------------------------------------------------------
 x) Uvede se odpovídající
xx) Uvede se v případě, že se jedná o koalici
             Příloha ke vzoru 3

Příloha ke kandidátní listině....pro volby do zastupitelstva kraje
 ...........................konané ve dnech.......................
 
 
           Prohlášení kandidáta

"Já  níže  podepsaný,  prohlašuji,  že  souhlasím  se svojí
kandidaturou; nejsou mi známy překážky volitelnosti, popřípadě
tyto překážky pominou ke dni voleb do zastupitelstva kraje; nedal
jsem souhlas k tomu, abych byl uveden na jiné kandidátní listině
pro volby do zastupitelstva kraje."


 ...........................
 Jméno, příjmení xx)


 ...........................     .............................
 Datum narození             místo, kde je kandidát
                   přihlášen k trvalému pobytu
 V ........... dne .............   .............................
                      podpis kandidáta

------------------------------------------------------------------
 x) Uvede se název politické strany, politického hnutí nebo
  koalice
xx) Kromě obligatorních náležitostí prohlášení kandidáta podle
  ust. § 21 odst. 2 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do
  zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů se z důvodu
  identifikace kandidáta,  na prohlášení uvede  jeho jméno
  a příjmení
Vzor 4
Kraj (název).........................................


 ....................................................
vylosované číslo pro označení hlasovacího lístku xxx)            Hlasovací lístek

        pro volby do zastupitelstva kraje
      konané ve dnech...........................
 
 
 ........................................................
Název politické strany, politického hnutí nebo koalice x)


Koalici tvoří xx): ...............................................
          název politické strany, politického hnutí x)xx)


1 Jméno,  věk povolání obec trvalého pobytu příslušnost k
 příjmení                   politické straně,
                        politickému hnutí
                        nebo bez politické
                        příslušnosti x)

 ......... ... ........ .... ............... ..................


     .........................................................
     kandidáta navrhla politická strana, politické hnutí x)xx)


     ...........................................
         otisk razítka krajského úřadu
 
------------------------------------------------------------------
 x) Uvede se odpovídající
 xx) Uvede se v případě, že se jedná o koalici
xxx) Podle § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách
   do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
Vzor 5
     ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE

Ve volbách do zastupitelstva kraje........................konaných
ve dnech......................., byly podle výsledků převzatých od
okrskových volebních komisí  zjištěny celkové výsledky voleb
v kraji.
 
Počet volebních okrsků              .................
Počet okrskových volebních komisí, které předaly
výsledek hlasování                .................
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze
stálých seznamů voličů              .................
Celkový počet odevzdaných úředních obálek    .................
Celkový počet platných hlasů           .................

------------------------------------------------------------------

A) Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:

Politická strana, politické hnutí, koalice: (vylosované číslo a
název)
   Pořad. číslo, jméno, příjmení,  věk, původní pořadí na
   hlasovacím lístku, počet přednostních hlasů
   Pořad. číslo, jméno, příjmení,  věk, původní pořadí na
   hlasovacím lístku, počet přednostních hlasů
   atd.

Politická strana, politické hnutí, koalice: (vylosované číslo a
název)
   Pořad. číslo, jméno, příjmení,  věk, původní pořadí na
   hlasovacím lístku, počet přednostních hlasů
   Pořad. číslo, jméno, příjmení,  věk, původní pořadí na
   hlasovacím lístku, počet přednostních hlasů
   atd.

Atd.

B) Jména a příjmení náhradníků:

Politická strana, politické hnutí, koalice: (vylosované číslo a
název)
   Pořad. číslo, jméno, příjmení,  věk, původní pořadí na
   hlasovacím lístku, počet přednostních hlasů
   Pořad. číslo, jméno, příjmení,  věk, původní pořadí na
   hlasovacím lístku, počet přednostních hlasů


Politická strana, politické hnutí, koalice: (vylosované číslo a
název)
   Pořad. číslo, jméno, příjmení,  věk, původní pořadí na
   hlasovacím lístku, počet přednostních hlasů
   Pořad. číslo, jméno, příjmení,  věk, původní pořadí na
   hlasovacím lístku, počet přednostních hlasů
   atd.

Atd.
------------------------------------------------------------------
Příloha č. 1 - Celkový  počet platných  hlasů pro  jednotlivé
        politické strany, politická hnutí a koalice (abs.
        a v %)
Příloha č. 2 - Seznam  politických  stran,  politických  hnutí
        a koalice, které postoupily do skrutinia
Příloha č. 3 - Počet členů zastupitelstva, který má být zvolen,
        pořadí podílů hlasů a souhrnný přehled rozdělení
        mandátů jednotlivým politickým stranám, politickým
        hnutí a koalicím

Ke zvolení zastupitelstva kraje nedošlo, neboť počet získaných
mandátů (tj. .....) nedosahuje alespoň poloviny počtu členů
zastupitelstva, který měl být volen (tj. .....)x)


      ..........................................
      Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisuJména, příjmení a podpisy:
ředitel krajského úřadu: .........................................
pověřený zaměstnanec kraje zařazený do krajského úřadu: ..........
pověřený zaměstnanec Českého statistického úřadu: ................
------------------------------------------------------------------
x) text bude uveden pouze v případě, že taková situace nastane
  (seznam zvolených a seznam náhradníků se nevytváří)
Vzor 6
               zrušen
Vzor 7
              OSVĚDČENÍ
           o zvolení členem(kou)

    zastupitelstva..............................kraje

Krajský úřad v .....................................xx)
 
osvědčuje, že

Jméno: ..................  Příjmení: ............................

Narozen(a): .................
Trvale bytem: ............................................

byl(a) dne: ...........................zvolen(a)

        členem(kou) zastupitelstva kraje


          razítko krajského úřadu
    
 
V ............ dne ............ .................................
                 podpis ředitele krajského úřadu
FORMÁT A/5
Vzor 8
              OSVĚDČENÍ
            o vykonané zkoušce

              č. .....

Krajský úřad v .......................... x)
 
osvědčuje, že

Jméno: ......................... Příjmení: .......................

Místo trvalého pobytu: ............................

   prokázal(a) zkouškou potřebné znalosti na úseku voleb
 
podle ust. § 11 odst. 1 písm. i) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách
do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů a podle ust.
§ 9 odst. 6 vyhlášky č. 152/2000 Sb., o provedení některých
ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev
krajů a o změně některých zákonů)
 
 
V ......... dne ................  ...............................
                  podpis předsedy zkušební komise


  ........................................................
  razítko Krajského úřadu v ........................... x)
------------------------------------------------------------------
x) Uvede se odpovídající
FORMÁT A5
Vzor 9
       ZÁPIS ZKUŠEBNÍ KOMISE KRAJSKÉHO ÚŘADU
           V ..................x)
 
            o vykonané zkoušce

Uchazeč(ka):
Jméno: ........................ Příjmení: ........................

Místo trvalého pobytu: ...........................................

Označení zaměstnavatele: .........................................

Pracovní zařazení: ...............................................


Zkušební komise ve složení:

Předseda:

Jméno: ........................ Příjmení: ........................

Pracovní zařazení: ...............................................


Členové:

1. Jméno: ..................... Příjmení: ........................

  Pracovní zařazení: ............................................

2. Jméno: ..................... Příjmení: ........................

  Pracovní zařazení: ............................................


Vyhodnocení zkoušky:

1. Písemná zkouška .......... ................. ......... ........
          vyhověl(a) (nevyhověl(a)) x) Maximální Dosažený
                         počet   počet
                          bodů   bodů


2. Ústní zkouška:

Předmět (konkrétní znění otázek)

1. ................................. .............................
                   vyhověl(a) (nevyhověl(a)) x)

2. ................................. .............................
                   vyhověl(a) (nevyhověl(a)) x)

 .
 .
 .

Členové komise: ................  ...............................
           podpis    podpis předsedy zkušební komise

        ................
        ................

------------------------------------------------------------------
x) Uvede se odpovídající
FORMÁT A4
Vzor 10
  Záznam o odmítnutí zápisu o průběhu a výsledku hlasování
     ve volebním okrsku Českým statistickým úřadem

Volby do zastupitelstva kraje: ..................................,
konané ve dnech: .........................
 
 
                  Obec   Okrsek    KČ1

Identifikace volebního okrsku ........... ........... ...........

Územní příslušnost volebního okrsku slovy (obec, městská část,
městský obvod, okres):

 .................................................................

 .................................................................

Zápis byl odmítnut z důvodu:

 .................................................................

 .................................................................

 .................................................................

 .................................................................

a pro odstranění chyb a předání (zaslání) nového zápisu byla
stanovena lhůta (den a hodina):

 .................................................................

 .................................................................
    datum záznamu, jméno, příjmení a podpis pověřeného
       zaměstnance Českého statistického úřadu
Příloha 2
Vzor tiskopisu 1
             Průkaz člena
           Státní volební komise
                                T/1


                          +----------+
Číslo průkazu: ...................         |     |
                          |     |
JMÉNO: ....................            |  FOTO  |
                          |     |
PŘÍJMENÍ: ........................         |     |
                              +----------+
Pracovní zařazení: .....................

Číslo občanského průkazu: ............... Datum vystavení: .......


                          ..............
                          ministr vnitra
                            podpis
                          kulaté razítko

FORMÁT A/7
Vzor tiskopisu 2
             Průkaz člena
        sekretariátu Státní volební komise
                                T/2

Číslo průkazu: ...................

JMÉNO: ...........................

PŘÍJMENÍ: ..............................

Číslo občanského průkazu: ..............

Datum vystavení: .......................


                          ..............
                          ministr vnitra
                            podpis
                          kulaté razítko

FORMÁT A/7
Vzor tiskopisu 3
               PRŮKAZ
    zaměstnance obce zařazeného do pověřeného obecního
     úřadu, Magistrátu města Brna, Ostravy, Plzně x)
 
                                T/3
Číslo průkazu: ...................

JMÉNO: ...........................

PŘÍJMENÍ: ..............................

Číslo občanského průkazu: ..............

Datum vystavení: .......................


                 .................................
                     podpis starosty,
                  primátora měst Brna, Ostravy,
                       Plzně x)
                 razítko pověřeného obecního úřadu
                  Magistrátu měst Brna, Ostravy,
                       Plzně x)

------------------------------------------------------------------
x) Uvede se odpovídající
FORMÁT A/7
Vzor tiskopisu 4
               PRŮKAZ
         člena okrskové volební komise
                                T/4

Jméno, příjmení: ..............................

Datum a místo narození: .......................

Místo trvalého pobytu: ........ Číslo občanského průkazu: ........Funkce v komisi: .................................
         člen, předseda, místopředseda x)V .......... dne ............       .......................
                       podpis zapisovatele
                      okrskové volební komise

------------------------------------------------------------------
x) Uvede se odpovídající
FORMÁT A/7
Vzor tiskopisu 5
               PRŮKAZ
       zapisovatele okrskové volební komise
                                T/5

Jméno, příjmení: ..............................

Datum a místo narození: .......................

Místo trvalého pobytu: ........ Číslo občanského průkazu: ........


V .......... dne ............    .............................
                   podpis starosty, primátora x)

------------------------------------------------------------------
x) Uvede se odpovídající
FORMÁT A/7
Vzor tiskopisu 6
   ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍM OKRSKU
 
                                                          T/6
 
Ve volebním okrsku č. ................ v obci (městysu, městě, městské části, městském obvodu) .......................
........................ okres .................................................. proběhlo ve dnech ..................
hlasování ve volbách do ZASTUPITELSTVA KRAJE .........................................................................
 
                             I.
 
Předseda komise zahájil hlasování první den voleb v ................... hodin.
Předseda komise ukončil hlasování první den voleb v ................... hodin.
Předseda komise zahájil hlasování druhý den voleb v ................... hodin.
Předseda komise ukončil hlasování druhý den voleb v ................... hodin.
 
Zahájení hlasování nebylo x) bylo x) odročeno dne .......................... o ............. hodin ............. minut
z důvodu .............................................................................................................
......................................................................................................................
Doba hlasování nebyla x) byla x) prodloužena dne ........................... o ............. hodin ............. minut
z důvodu
......................................................................................................................
......................................................................................................................
Hlasování nebylo x) bylo x) přerušeno dne ...................... na dobu od ................ do ................ hodin
z důvodu
......................................................................................................................
.....................................................................................................
 
Při hlasování a zjišťování výsledků hlasování nebyly x) byly x) okrskové volební komisi podány stížnosti nebo oznámení.
Jejich stručný obsah, přijatá usnesení a jejich stručné zdůvodnění jsou uvedeny v příloze na .......... listech.
 
Ve volebním okrsku nebyla x) byla x) použita přenosná volební schránka.
 
                             II.
 
Byly zjištěny výsledky hlasování uvedené v tomto oddílu a na ............ listech přílohy č.1 k tomuto zápisu.
 
                                                    xx)
                                     +------------+-----------+-------+   
                                         |  Obec  |  Okrsek | KČ1 |
                                     +------------+-----------+-------+   
Identifikace volebního okrsku                      |      |      |    |    
                                     +------------+-----------+-------+   
                                             +----------------+
Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů celkem             |        |
                                             +---+------------+
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky                        |      |
                                               +------------+     
Počet odevzdaných úředních obálek                              |      |
                                               +------------+
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem                        |      |
                                             +---+------------+
Kontrolní číslo 2                                    |        |
                                             +----------------+
 
Ve volebním okrsku byl alespoň jeden platný hlas odevzdán pro ty politické strany, politická hnutí a koalice,
jejichž čísla jsou zakroužkována:
 
Upozornění: budou uvedena skutečná čísla po vylosování Státní volební komisí!
 
99  98  97  96  95  94  93  92  91  90  89  88  87  86  85  84  83  82  81  80
79  78  77  76  75  74  73  72  71  70  69  68  67  66  65  64  63  62  61  60
 
                             III.
 
Z celkového počtu .......... členů okrskové volební komise je v době vyhotovení zápisu přítomno ..........., tj.
nadpoloviční většina.
 
Dále byli přítomni: ..................................................................................................
 
Zápis byl přečten za účasti nadpoloviční většiny členů okrskové volební komise a schválen nadpoloviční většinou
přítomných členů komise.
 
Člen okrskové volební komise pověřený předáním zápisu Českému statistickému úřadu na územně příslušném pracovišti
a k opravám případných chyb v zápisu na místě .................................................
                            jméno a příjmení
 
Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu:
.........................................................
 
Jméno, příjmení a podpis zapisovatele:
.........................................................
 
Jména, příjmení a podpisy ostatních členů komise:      ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
Zápis odmítl podepsat (jméno, příjmení a podpis): ....................................................................
Důvody odmítnutí jsou uvedeny v samostatné příloze k zápisu.
 
x) nehodící se škrtněte
xx) KČ1 ... kontrolní číslo 1
               VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ PRO POLITICKÉ STRANY, POLITICKÁ HNUTÍ A KOALICE
                           VE VOLEBNÍM OKRSKU
 
                                   Příloha č.1 k tiskopisu T/6, list č.: ...........
 
Příloha k zápisu okrskové volební komise o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku č. ......... v obci
(městysu, městě, městské části, městském obvodu) .................................. okres ...................
.............................................. pro volby do ZASTUPITELSTVA KRAJE .............................
 
                                                    x)
                                     +------------+-----------+-------+   
                                     |  Obec  |  Okrsek | KČ1 |
                                     +------------+-----------+-------+   
Identifikace volebního okrsku                      |      |      |    |    
                                     +------------+-----------+-------+   
 
 
Ve volebním okrsku byly zjištěny výsledky hlasování pro politickou stranu, politické hnutí nebo koalici:
 
                                                   +-----+
........................................................................... číslo           |   |
                                                 +---+-----+
Počet platných hlasů pro tuto stranu, hnutí, koalici                       |     |
                                               +----+---------+
Kontrolní číslo 2                                      |       |
                                               +--------------+
 
Počet platných přednostních hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty v pořadí podle hlasovacího lístku:    
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| Poř. | Počet    |       | Poř. | Počet    |       | Poř. | Počet    |       |
| číslo | přednostních | Násobek   | číslo | přednostních | Násobek   | číslo | přednostních | Násobek   |
| kand. | hlasů    | sl.1 x sl.2 | kand. | hlasů    | sl.4 x sl.5 | kand. | hlasů    | sl.7 x sl.8 |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| sl.1 |   sl.2   |  sl.3   | sl.4 |   sl.5   |   sl.6  | sl.7 |   sl.8   |   sl.9  |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 1.  |       |       | 16. |       |       | 31. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 2.  |       |       | 17. |       |       | 32. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 3.  |       |       | 18. |       |       | 33. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 4.  |       |       | 19. |       |       | 34. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 5.  |       |       | 20. |       |       | 35. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 6.  |       |       | 21. |       |       | 36. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 7.  |       |       | 22. |       |       | 37. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 8.  |       |       | 23. |       |       | 38. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
|     9.  |       |       | 24. |       |       | 39. |       |       | 
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 10. |       |       | 25. |       |       | 40. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 11. |       |       | 26. |       |       | 41. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 12. |       |       | 27. |       |       | 42. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 13. |       |       | 28. |       |       | 43. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 14. |       |       | 29. |       |       | 44. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 15. |       |       | 30. |       |       | 45. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
 
Kontrolní číslo 3 (součet násobků ve sl. 3 + 6 + 9)                 +--------------------------+
                                          |             |
                                          +--------------------------+
                 
x) KČ1 ... kontrolní číslo 1 
 
Počet platných přednostních hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty v pořadí podle hlasovacího lístku - dokončení:   
+-------+--------------+---------------+-------+--------------+---------------+-------+--------------+---------------+
| Poř. | Počet    |        | Poř. | Počet    |        | Poř. | Počet    |        |
| číslo | přednostních | Násobek    | číslo | přednostních | Násobek    | číslo | přednostních | Násobek    |
| kand. | hlasů    | sl.10 x sl.11 | kand. | hlasů    | sl.13 x sl.14 | kand. | hlasů    | sl.16 x sl.17 |
+-------+--------------+---------------+-------+--------------+---------------+-------+--------------+---------------+
| sl.10 |  sl.11   |   sl.12   | sl.13 |  sl.14   |   sl.15   | sl.16 |  sl.17   |   sl.18   |
+-------+--------------+---------------+-------+--------------+---------------+-------+--------------+---------------+
| 46. |       |        | 55. |       |        | 63. |       |        |
+-------+--------------+---------------+-------+--------------+---------------+-------+--------------+---------------+
| 47. |       |        | 56. |       |        | 64. |       |        |
+-------+--------------+---------------+-------+--------------+---------------+-------+--------------+---------------+
| 48. |       |        | 57. |       |        | 65. |       |        |
+-------+--------------+---------------+-------+--------------+---------------+-------+--------------+---------------+
| 49. |       |        | 58. |       |        | 66. |       |        |
+-------+--------------+---------------+-------+--------------+---------------+-------+--------------+---------------+
| 50. |       |        | 59. |       |        | 67. |       |        |
+-------+--------------+---------------+-------+--------------+---------------+-------+--------------+---------------+
| 51. |       |        | 60. |       |        | 68. |       |        |
+-------+--------------+---------------+-------+--------------+---------------+-------+--------------+---------------+
| 52. |       |        | 61. |       |        | 69. |       |        |
+-------+--------------+---------------+-------+--------------+---------------+-------+--------------+---------------+
| 53. |       |        | 62. |       |        | 70. |       |        |
+-------+--------------+---------------+-------+--------------+---------------+-------+--------------+---------------+
| 54. |       |        |
+-------+--------------+---------------+
 
                                                  +----------------+
Kontrolní číslo 4 (součet násobků ve sl. 12 + 15 + 18)                       |        |
                                                  +----------------+
                                                  +----------------+
Kontrolní číslo 5 (součet kontrolních čísel 2 + 3 + 4)                       |        |
                                                  +----------------+
                                                       +------+
Poslední pořadové číslo kandidáta, který získal přednostní hlasy                       |   |
                                                       +------+
 
Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu:
.........................................................
 
Jméno, příjmení a podpis zapisovatele:
.........................................................
 
Jména, příjmení a podpisy ostatních členů komise:      ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
Vybraná ustanovení novel
Čl.II vyhlášky č. 91/2017 Sb.
Přechodné ustanovení
Ve volbách do zastupitelstev krajů vyhlášených přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se použije vyhláška č. 152/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
Čl.II vyhlášky 39/2019 Sb.
Přechodné ustanovení
Vyhláška č. 152/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se poprvé použije ve volbách do zastupitelstev krajů vyhlášených po nabytí účinnosti této vyhlášky.
1) § 7 odst. 2 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů.
2) § 8 odst. 2 zákona č. 130/2000 Sb.
3) Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění zákona č. 343/1992 Sb.
Vyhláška č. 117/1974 Sb., kterou se stanoví kritéria pro posuzování písemností jako archiválií a podrobnosti skartačního řízení.
4) § 11 odst. 1 písm. i) zákona č. 130/2000 Sb.
5) § 8 odst. 2 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 230/2002 Sb.
6) § 59 odst. 3 písm. b) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 302/1992 Sb.
§ 8 odst. 5 zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona č. 321/1992 Sb.
7) § 14 písm. e) zákona č. 130/2000 Sb.
8) § 31 a 32 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb. a zákona č. 227/1997 Sb.
9) § 13 odst. 2 zákona č. 130/2000 Sb.
10) § 40 odst. 4 zákona č. 130/2000 Sb.
11) § 11 odst. 1 písm. d) zákona č. 130/2000 Sb.
12) § 9 odst. 2 písm. g) zákona č. 130/2000 Sb.
16) Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb., zákona č. 337/1993 Sb., zákona č. 140/1995 Sb., zákona č. 139/1996 Sb., zákona č. 194/1999 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.
17) § 22 odst. 2 písm. b) zákona č. 130/2000 Sb.
18) § 22 odst. 6 zákona č. 130/2000 Sb.
19) § 22 odst. 3 zákona č. 130/2000 Sb.
20) § 55 zákona č. 130/2000 Sb.
21) § 64 zákona č. 130/2000 Sb.
22) § 45 zákona č. 130/2000 Sb.
23) § 67 zákona č. 130/2000 Sb.
24) Vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
25) § 12 odst. 2 vyhlášky č. 233/2000 Sb.
§ 6 odst. 1 vyhlášky č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů.