Oznámení ze dne 15.8.2000 o vydání opatření č.4, kterým se mění opatření České národní banky č. 4 ze dne 26. listopadu 1999, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění opatření České národní banky č. 1 ze dne 31. března 2000

20.9.2000 | Sbírka:  38/2000 (OP) | Částka:  89/2000ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Aktivní derogace: 4/1999 (CBN)
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
4/2000
OPATŘENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
ze dne 15. srpna 2000,
kterým se mění opatření České národní banky č. 4 ze dne 26. listopadu 1999, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění opatření České národní banky č. 1 ze dne 31. března 2000
Česká národní banka podle § 41 odst. 2 zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, stanoví:
Čl.I
1. Do § 3 se vkládá odstavec 4, včetně poznámky pod čarou, ve znění:
"(4) Kontaktními údaji podle odstavce 2 se rozumí jméno a příjmení osob odpovědných v bance za předložení a data příslušného výkazu, označení a jméno útvarů banky, do kterých jsou tyto osoby zařazeny, a údaje o spojení na tyto osoby (telefonní číslo, číslo faxu a adresa elektronické pošty). Banka nebo pobočka zahraniční banky uvádí ve zprávě s předávacím datovým souborem kontaktní údaje za:
a) osobu celkově odpovědnou za výkaz, kterou je vedoucí zaměstnanec banky nebo pobočky zahraniční banky odpovědný za sestavení a předložení výkazu,
b) osobu odpovědnou za data výkazu, kterou je zaměstnanec banky nebo pobočky zahraniční banky odpovědný za správnost hodnot údajů v daném vydání výskytu výkazu.6a)
6a) § 2 opatření České národní banky č. 10/1997."
2. Do § 5 se vkládá odstavec 6 ve znění:
"(6) Výkazy Bil(ČNB)4-01, BD(ČNB)12-01 a BD(ČNB)13-01, sestavované ke konci roku, předkládají banky s údaji podle účetní závěrky jednotlivých společností zahrnutých do konsolidačního celku po ověření auditorem. Zprávy s předávacími datovými soubory podle § 3 odst. 2 pro tyto výkazy musí obsahovat stanovené označení pro výkazy po auditu. Výkazy předkládané na vyžádání během roku jsou sestavovány z běžných údajů ke konci měsíce nebo k datu stanovenému ČNB."
3. V § 6 odst. 5 se mezi slova "...pobočka zahraniční banky," a "u které byl podán..." vkládá text "která převedla svá aktiva a pasíva na jinou banku nebo pobočku zahraniční banky nebo".
4. V příloze č. 1 se doplňují výkazy:
Označení     Kód datového   Název výkazu - datového souboru
výkazu      souboru
------------------------------------------------------------------
Bil(ČNB)4-01   KISIFE12     Roční bilance aktiv a pasív
                  konsolidačního celku

BD(ČNB)12-01   KISIFE20     Hlášení o poměru kapitálu
                  konsolidačního celku k rizikově
                  váženým aktivům

BD(ČNB)13-01   KISIFE30     Hlášení o úvěrové angažovanosti
                  konsolidačního celku
5. V příloze č. 2 se u výkazu V(ČNB)3-12 ve sloupci "Termín předkládání podle § 2 odst. 1" vkládají na začátek slova "na vyžádání" a za slovy "...následujícího roku" se ruší čárka a slova "výkaz za leden do 20. února".
6. V příloze č. 2 se doplňují termíny předkládání pro výkazy:
               Termíny

Označení výkazu Periodicita    Termín předkládání podle § 2 odst. 1
------------------------------------------------------------------------------- -
Bil(ČNB)4-01   ročně       do 30. června následujícího roku s údaji
                  k 31. prosinci 2000,

         nepravidelně   během roku na vyžádání

BD(ČNB)12-01   ročně       do 30. září 2000 s údaji k 31. prosinci 1999,
                  do 30. června následujícího roku s údaji
                  k 31. prosinci 2000,

         nepravidelně   během roku na vyžádání

BD(ČNB)13-01   ročně       do 30. září 2000 s údaji k 31. prosinci 1999,
                  do 30. června následujícího roku s údaji
                  k 31. prosinci 2000,

         nepravidelně   během roku na vyžádání
7. V příloze č. 3 se doplňují varianty rozsahu vykazování pro výkazy:
------------------------------------------------------------------------------- ------
               Varianta rozsahu vykazování podle § 2 odst. 2
         --------------------------------------------------------------------
Označení výkazu a) údaje za banku  b) údaje za banku    c) údaje za pobočku
            v ČR      v ČR a v zahraničí   zahranič. banky v ČR
------------------------------------------------------------------------------- ------
Bil(ČNB)4-01                  x
------------------------------------------------------------------------------- ------
BD(ČNB)12-01                  x
------------------------------------------------------------------------------- ------
BD(ČNB)13-01                  x
------------------------------------------------------------------------------- ------
8. V příloze č. 4 se základní charakteristika a obsahová náplň výkazů, stanovená sestavami Základní popis datového souboru a Věcný obsah datových oblastí v datovém souboru, pro výkazy Bil(ČNB)4-01, BD(ČNB)12-01 a BD(ČNB)13-01 doplňuje podle přílohy tohoto opatření a pro výkaz E(ČNB)5-04 nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto opatření.
Čl.II
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 30. září 2000.
Guvernér
doc. Ing. Tošovský, v. r.
Sekce statistiky odpovědný zaměstnanec:
Ing. Karnet, CSc.,
linka 4446
Příl.
Doplněné a změněné základní charakteristiky a obsahové náplně výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance*)
------------------------------------------------------------------
*) Příloha nebyla do ASPI zařazena.