Oznámení ze dne 23.11.2000 o vydání opatření č. 8, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance

22.12.2000 | Sbírka:  57/2000 (OP) | Částka:  128/2000ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Aktivní derogace: 4/1999 (CBN)
Pasivní derogace: 55/2001 (OP), 27/2001 (OP)
8/2000
OPATŘENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
ZE DNE 23. LISTOPADU 2000,
KTERÝM SE STANOVÍ PŘEDKLÁDÁNÍ VÝKAZŮ BANKAMI A POBOČKAMI ZAHRANIČNÍCH BANK ČESKÉ NÁRODNÍ BANCE
Změna: 3/2001
Česká národní banka podle § 41 odst. 2 zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem. č. 563/1992 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, stanoví:
§ 1
(1) Banky1) a pobočky zahraničních bank2) sestavují a České národní bance předkládají výkazy uvedené v příloze č. 1 tohoto opatření. Pro předávání dat výkazů do České národní banky a pro zjištění obsahu a metodického popisu výkazů využívají banky a pobočky zahraničních bank datové soubory přiřazené k jednotlivým výkazům podle této přílohy.
(2) Výkazy Dev(ČNB)16-12 a Dev(ČNB)19-12 sestavují a předkládají pouze banky, které jsou devizovým místem3). Stavební spořitelny4) nesestavují a nepředkládají výkaz Dev(ČNB)20-98.
(3) Základní charakteristika a obsahová náplň jednotlivých výkazů podle odstavce 1 je uvedena v příloze č. 4 tohoto opatření.
§ 2
(1) Banky a pobočky zahraničních bank předkládají České národní bance výkazy stanovené v § 1 odst. 1 v termínech stanovených v příloze č. 2 tohoto opatření.
(2) Jednotlivé výkazy sestavují a předkládají banky a pobočky zahraničních bank v rozsahu podle přílohy č. 3 tohoto opatření. Rozsah vykazování v příloze č. 3 je vymezen podle území a typu vykazujícího subjektu těmito variantami:
a) údaje za banku v České republice, kterými jsou údaje o bankovních operacích a službách, pohledávkách a ostatním majetku a o závazcích a jiných zdrojích, které se vztahují k činnosti banky na území České republiky, resp. k organizačním složkám banky působícím na území České republiky,
b) údaje za banku v České republice a v zahraničí, kterými jsou údaje o bankovních operacích a službách, pohledávkách a ostatním majetku a o závazcích a jiných zdrojích, které se vztahují k činnosti banky na území České republiky i v zahraničí, resp. k organizačním složkám banky působícím na území České republiky i v zahraničí,
c) údaje za pobočku zahraniční banky působící v České republice, kterými jsou údaje o bankovních operacích a službách, pohledávkách a ostatním majetku a o závazcích a jiných zdrojích, které se vztahují k činnosti, resp. ke všem organizačním složkám pobočky zahraniční banky v České republice.
§ 3
(1) Banky a pobočky zahraničních bank předkládají výkazy informační službě České národní banky v automatizované formě prostřednictvím datové komunikační sítě.
(2) Pro účely automatizovaného předkládání výkazů do České národní banky sestavují banky a pobočky zahraničních bank tyto výkazy ve formě předávacích datových souborů, které odpovídají normě ČSN ISO 9735 Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) a obsahují údaje výkazu vykazovaného bankou nebo pobočkou zahraniční banky. Ve zprávě s předávacím datovým souborem uvedou banky a pobočky zahraničních bank podle zvláštního opatření České národní banky5) nezbytné identifikační, řídící a kontaktní údaje vztahující se k tomuto datovému souboru. Banky a pobočky zahraničních bank jsou povinny zajistit možnost vytvoření písemného výpisu dat výkazu, který je předkládán automatizovaně formou elektronického předávacího datového souboru, v ekonomicky logické struktuře s potřebnou identifikací vypsaných dat.
(3) Banky a pobočky zahraničních bank předávají České národní bance předávací datové soubory podle odstavce 2 opatřené digitálním podpisem na základě prokazatelného souhlasu oprávněné osoby nebo oprávněných osob s údaji v předkládaném výkazu. U výkazů řady Bil a BD a výkazu E(ČNB)5-04 se oprávněnými osobami rozumí osoby oprávněné jednat za banku nebo pobočku zahraniční banky jako celek, u ostatních výkazů jsou to vedoucí zaměstnanci banky nebo pobočky zahraniční banky odpovědní za sestavení a předložení jednotlivých výkazů. Banky a pobočky zahraničních bank jsou povinny zajistit, aby programové řešení digitálního podpisu a jeho použití vyhovovalo podmínkám stanoveným zvláštním opatřením České národní banky6)
(4) Kontaktními údaji podle odstavce 2 se rozumí jméno a příjmení osob odpovědných v bance za předložení a data příslušného výkazu, označení a jméno útvarů banky, do kterých jsou tyto osoby zařazeny, a údaje o spojení na tyto osoby (telefonní číslo, číslo faxu a adresa elektronické pošty). Banka nebo pobočka zahraniční banky uvádí ve zprávě s předávacím datovým souborem kontaktní údaje za:
a) osobu celkově odpovědnou za výkaz, kterou je vedoucí zaměstnanec banky nebo pobočky zahraniční banky odpovědný za sestavení a předložení výkazu,
b) osobu odpovědnou za data výkazu, kterou je zaměstnanec banky nebo pobočky zahraniční banky odpovědný za správnost hodnot údajů v daném vydání výskytu výkazu7).
§ 4
(1) K jednotlivým předkládaným výkazům BD(ČNB)8-04 a BD(ČNB)11-12 vypracují banky a pobočky zahraničních bank komentář, který zašlou v písemné formě na adresu příslušného odboru bankovní inspekce sekce bankovního dohledu České národní banky v termínu shodném s termínem předložení odpovídajícího výkazu.
(2) K výkazům BD(ČNB)9-12 sestaveným ke konci jednotlivých čtvrtletí předkládají banky a pobočky zahraničních bank Čtvrtletní přehled o portfoliu cenných papírů v držení banky v členění podle jednotlivých druhů cenných papírů, s údaji o stavech cenných papírů, rozdílech v ocenění a opravných položkách podle výkazu BD(ČNB)9-12. Čtvrtletní přehled zašlou banky a pobočky zahraničních bank v písemné formě na adresu příslušného odboru bankovní inspekce sekce bankovního dohledu České národní banky v termínu shodném s termínem předložení automatizovaného výkazu sestaveného ke konci odpovídající čtvrtletí.
(3) Komentář k výkazům BD(ČNB)8-04 a BD(ČNB)11-12 a čtvrtletní přehled k výkazu BD(ČNB)9-12 musí být opatřen razítkem a podepsán týmiž osobami, které jsou oprávněny dát souhlas k provedení digitálního podpisu (podle § 3 odst. 3) u datového souboru příslušného k výkazu, k němuž je komentář nebo přehled vypracován.
§ 5
(1) Výkazy sestavené k 31. prosinci předchozího roku předkládají banky a pobočky zahraničních bank České národní bance v obsahu, členění, formě a termínech stanovených opatřením České národní banky, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění platném k tomuto dni.
(2) Dojde-li na základě ověření účetní závěrky auditorem ke změnám údajů vykazovaných ve výkazech Bil(ČNB)1-12, Bil(ČNB)2-12, V(ČNB)8-12, V(ČNB)18-12, V(ČNB)22-12, V(ČNB)51-12, V(ČNB)52-12, VST(ČNB)1-12, VST(ČNB)2-12, Dev(ČNB)11-12, Dev(ČNB)12-12, Dev(ČNB)14-04, Dev(ČNB)19-12 a E(ČNB)5-04 a ve výkazech řady BD sestavených k 31. prosinci minulého roku, předloží banka nebo pobočka zahraniční banky do patnácti kalendářních dnů po provedení odpovídajících změn v jejím účetnictví tyto výkazy znovu s upravenými hodnotami v rozsahu podle § 2 odst. 2. Opětovné předložení uvedených výkazů sestavených k 31. prosinci minulého roku provedou banky a pobočky zahraničních bank formou zvláštní dodatečné opravy z důvodů auditu. Banka nebo pobočka zahraniční banky zároveň předloží z důvodů auditu další výkazy, u nichž potřeba předložení výkazu s údaji po auditu je vyvolána požadavkem na dodržení metodikou stanovených mezivýkazových kontrol; dodatečnou opravu z těchto důvodů banka nebo pobočka zahraniční banky nezasílá u výkazů s nižší než měsíční periodicitou a u výkazu V(ČNB)13-04.
(2) Banka nebo pobočka zahraniční banky předloží z důvodu změny údajů po auditu výkazy, které jsou uvedeny v odstavci 2, sestavené též ke konci následujících měsíců, resp. čtvrtletí běžného roku, až do běžného měsíce, resp. čtvrtletí, pokud jsou ovlivněny úpravou údajů k 31. prosinci minulého roku. Opětovné předložení uvedených výkazů sestavených ke stanoveným termínům běžného roku provedou banky a pobočky zahraničních bank do jednoho měsíce po předložení výkazů podle odstavce 2 formou běžné opravy.
(4) V případech, kdy dojde k 1. lednu ke změně obsahu metodiky sestavování výkazu, předloží banky a pobočky zahraničních bank České národní bance do 15. března každého roku výkazy Bil(ČNB)1-12, V(ČNB)8-12, V(ČNB)18-12, V(ČNB)22-12, V(ČNB)51-12, V(ČNB)52-12, VST(ČNB)1-12, VST(ČNB)2-12 a Dev(ČNB)11-12 sestavené k 1. lednu tohoto roku v rozsahu podle § 2 odst. 2. Výkazy sestavované k 1. lednu podle opatření České národní banky, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění platném k tomuto dni, musí vycházet z výkazů sestavených k 31. prosinci předchozího roku podle odstavce 1. V případě opětovného předložení výkazů podle odstavce 2 předloží banka nebo pobočka zahraniční banky znovu i výkazy sestavené k 1. lednu podle tohoto odstavce.
(5) Pokud jsou výkazy řady BD sestavené ke 31. prosinci předkládány podle přílohy č. 2 v předběžné a výsledné verzi, zašlou banky a pobočky zahraničních bank výsledné výkazy jako opravu výkazů předběžných.
(6) Výkazy Bil(ČNB)4-01, BD(ČNB)12-01 a BD(ČNB)13-01 sestavované ke konci roku předkládají banky s údaji podle účetní závěrky jednotlivých společností zahrnutých do konsolidačního celku po ověření auditorem. Zprávy s předávacími datovými soubory podle § 3 odst. 2 pro tyto výkazy musí obsahovat stanovené označení pro výkazy po auditu. Výkazy předkládané na vyžádání během roku jsou sestavovány z běžných údajů ke konci měsíce nebo k datu stanovenému ČNB.
§ 6
(1) Banka nebo pobočka zahraniční banky ukončí sestavování výkazů stanovených tímto opatřením, s výjimkou výkazů uvedených v odstavci 2, dnem, kdy zanikne povolení působit jako banka8) (dále jen "rozhodný den").
(2) Právnická osoba, které zaniklo povolení působit jako banka (dále jen "bývalá banka nebo pobočka zahraniční banky"), po rozhodném dni sestavuje a předkládá podle tohoto opatření v souladu se zvláštním zákonem9) pouze výkazy Bil(ČNB)1-12 a Bil(ČNB)2-12. Bývalá banka nebo pobočka zahraniční banky rovněž předloží v plném rozsahu podle tohoto opatření a v souladu se zvláštním zákonem9) výkazy řady Bil, V, VST a Dev, kromě výkazu Bil(ČNB)4-01, které mají být sestaveny k rozhodnému dni a dnům tento den předcházejícím a jejichž termín předložení spadá do období po rozhodném dni.
(3) Bývalá banka nebo pobočka zahraniční banky může pro výkazy Bil(ČNB)1-12 a Bil(ČNB)2-12 v odůvodněných případech požádat Českou národní banku o změnu formy a způsobu jejich předkládání stanovených v § 3.
(4) Bývalá banka nebo pobočka zahraniční banky ukončí sestavování a předkládání výkazů podle odstavce 2 na základě doručeného rozhodnutí České národní banky o ukončení vykazovací povinnosti nebo dnem jejího zániku10).
(5) Banka nebo pobočka zahraniční banky, která převedla svá aktiva a pasíva na jinou banku nebo pobočku zahraniční banky nebo u které byl podán návrh na konkurs11), prohlášen konkurs11) nebo která vstoupila do likvidace12) před zánikem povolení působit jako banka, předkládá výkazy podle tohoto opatření v plném rozsahu, stanovených termínech a formě do dne zániku povolení působit jako banka, pokud Česká národní banka nestanoví jinak. Po zániku povolení působit jako banka postupuje tato bývalá banka nebo pobočka zahraniční banky podle odstavců 1 až 4.
§ 7
V případě, že banka nebo pobočka zahraniční banky poruší povinnosti stanovené tímto opatřením, postupuje Česká národní banka podle zvláštního zákona13). Obdobně postupuje Česká národní banka v případě, že povinnosti stanovené tímto opatřením poruší bývalá banka nebo pobočka zahraniční banky14)
§ 8
Zrušuje se opatření České národní banky č. 4 ze dne 26. listopadu 1999, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění opatření České národní banky č. 1 ze dne 31. března 2000 a opatření České národní banky č. 4 ze dne 15. srpna 2000.
§ 9
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.
Guvernér
doc. Ing. Tošovský, v. r.
Příl.1
Seznam výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance*)
Příl.2
Termíny předkládání výkazů bank a poboček zahraničních bank České národní bance*)
Příl.3
Varianty rozsahu vykazování pro výkazy bank a poboček zahraničních bank předkládané České národní bance*)
Příl.4
Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance*)**)
*) Příloha nebyla do ASPI zařazena.
**) Příloha byla změněna opatřením ČNB č. 3/2001.
1) § 1 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 165/1998 Sb.
2) § 1 odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění zákona č. 84/1995 Sb.
3) § 1 písm. m) bod 1 Devizového zákona č. 219/1995 Sb.
4) § 2 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření.
5) Opatření České národní banky č. 10/1997, kterým se stanoví způsob předávání a přejímání dat automatizovaných výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance.
6) § 11 odst. 3 a § 12 odst. 3 opatření České národní banky č. 10/1997.
7) § 2 opatření České národní banky č. 10/1997.
8) § 7a zákona č. 21/1992 Sb., ve znění zákona č. 165/1998 Sb.
9) § 35 odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění zákona č. 165/1994 Sb.
10) § 68 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
11) Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.
12) § 70 zákona č. 513/1991 Sb.
13) § 26 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění zákona č. 165/1998 Sb..
14) § 35 odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.