Opatření ze dne 4.12.2000, kterým se mění opatření Ministerstva financí č.j. 111/74 200/1997 o rozpočtové skladbě, ve znění opatření č.j. 111/50 030/1998, č.j. 111/60 840/1998, č.j. 114/6 188/2000 a č.j. 114/43 343/2000

20.12.2000 | Sbírka:  114/117 849/2000 | Částka:  12/2000ASPI

Vztahy

Nadřazené: 576/1990 Sb.
Aktivní derogace: 111/74 200/1997
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
114/117 849/2000
OPATŘENÍ,
kterým se mění opatření MF č.j. 111/74 200/1997 Sb. o rozpočtové skladbě ve znění opatření č.j. 111/50 030/1998, č.j. 111/60 840/1998, č.j. 114/6 188/2000 a č.j. 114/43 343/2000
Referent:
Ing. Tláskalová,
tel. 5704 3191
Ing. Paroubek,
tel. 5704 2419
Ministerstvo financí stanoví podle § 10 odst. 4 zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb.:
Čl.I
Opatření Ministerstva financí č.j. 111/74 200/1997 o rozpočtové skladbě ve znění opatření Ministerstva financí č.j. 111/50 030/1998, č.j. 111/60 840/1998, č.j. 114/6 188/2000 a č.j. 114/43 343/2000 se mění takto:
1. § 1 odst. 1 zní:
"(1) Toto opatření stanoví způsob třídění údajů o plánovaných a uskutečněných peněžních operacích státního rozpočtu, státních fondů, rezervních fondů organizačních složek státu, státních finančních aktiv a rozpočtů a fondů obcí, krajů a dobrovolných svazků obcí (dále jen "rozpočtová skladba")."
2. V § 1 odst. 2 se slova "fondy rozpočtových organizací zřízených ústředním orgánem státní správy" nahrazují slovy "fondy organizačních složek státu".
3. V § 1 odst. 3 se slova "obcí, jimi zřízených rozpočtových organizací, dobrovolných svazků obcí a vyšších územních samosprávných celků4)" se nahrazují slovy "obcí, krajů a dobrovolných svazků obcí". Poznámka pod čarou č. 4) se vypouští.
4. § 1 odst. 4 se zrušuje.
5. V § 2 odst. 2 písm. a) se slova "rozpočtových organizací a všech ostatních" nahrazují slovy "organizačních složek státu a" a na konci slova "rozpočtových organizací" slovy "organizačních složek státu".
6. V § 2 odst. 2 písm. c) se slova "správních úřadů, vyšších územních samosprávných celků" nahrazují slovem "krajů" a slova "rozpočtových organizací" slovy "organizačních složek státu".
7. V § 2 odst. 3 písm. b) se za slova "hospodářské činnosti" doplňují slova "podle zvláštního zákona4) a podnikatelské činnosti5)".
8. Poznámky pod čarou č. 4) a 5) znějí:
"4) § 45 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
5) § 6 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.".
9. V § 4 odst. 1 se slova "subjektu, v němž" nahrazují slovy "subjektu nebo organizační složky, v nichž".
10. V § 4 odst. 3 se slova "subjektů podle § 1 odst. 3 je v pravomoci a působnosti těchto subjektů" nahrazují slovy "obcí, krajů a dobrovolných svazků obcí je v jejich pravomoci a působnosti".
11. V § 4 odst. 4 se vypouštějí slova "a státních finančních aktiv".
12. V § 4 se zrušují odstavce 5 a 6. Odstavec 7 se označuje jako odstavec 5 a zní:
"(5) Pro kapitoly platí § 10 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). Při vzniku nové kapitoly se jí přidělí číslo doplňkem tohoto opatření nebo sdělením Ministerstva financí organizační složce státu nebo právnické osobě, pro kterou byla zřízena. Seznam kapitol státního rozpočtu, jak existují ke dni 1. ledna 2001, je v příloze č. 1.".
13. § 5 odst. 3 včetně poznámek pod čarou č. 6), 7) a 8) zní:
"(3) Příjmy ve smyslu tohoto opatření nejsou zejména návratně přijaté prostředky charakteru přijatých půjček,6) úvěrů7) a návratných finančních výpomocí8) (dále jen "půjčky") a prostředků získaných emisí vlastních dluhopisů, které jsou podle odstavce 6 považovány za financující operace.
6) § 657 a 658 občanského zákoníku.
7) § 497 až 507 obchodního zákoníku.
8) § 3 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.".
14. § 5 odst. 11 se včetně poznámky pod čarou zrušuje.
15. V § 6 odst. 1 se vypouštějí slova "a 4".
16. § 7 odst. 1 druhá věta zní: "Při provádění kompenzačních operací se postupuje podle § 49 odst. 7, 8 a 9 zákona č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a podle § 21 zákona č.250/2000 Sb.".
17. V § 10 se první a druhá věta nahrazují touto větou:
"Při používání rozpočtové skladby je možné použít podrobnější třídění, než jaké stanoví § 5 a 6, nebo další třídění.".
18. Příloha č. 1 zní:
"Kapitoly státního rozpočtu
301 Kancelář prezidenta republiky
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu
303 Senát Parlamentu
304 Úřad vlády České republiky
305 Bezpečnostní informační služba
306 Ministerstvo zahraničních věcí
307 Ministerstvo obrany
308 Národní bezpečnostní úřad
309 Kancelář Veřejného ochránce práv
312 Ministerstvo financí
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí
314 Ministerstvo vnitra
315 Ministerstvo životního prostředí
317 Ministerstvo pro místní rozvoj
321 Grantová agentura České republiky
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu
327 Ministerstvo dopravy a spojů
328 Český telekomunikační úřad
329 Ministerstvo zemědělství
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
334 Ministerstvo kultury
335 Ministerstvo zdravotnictví
336 Ministerstvo spravedlnosti
341 Úřad pro veřejné informační systémy
343 Úřad pro ochranu osobních údajů
344 Úřad průmyslového vlastnictví
345 Český statistický úřad
346 Český úřad zeměměřický a katastrální
347 Komise pro cenné papíry
348 Český báňský úřad
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
358 Ústavní soud
361 Akademie věd
372 Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
374 Správa státních hmotných rezerv
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost
380 Okresní úřady
381 Nejvyšší kontrolní úřad
396 Státní dluh
397 Operace státních finančních aktiv Všeobecní pokladní správa".
19. V příloze č. 2 v náplni třídy 1 - Daňové příjmy se vypouštějí slova "tj. sankčních plateb". Dále se nahrazují slova v závorce "výnosy exekucí" slovy "náklady daňového řízení".
20. V příloze č. 2 v náplni položky 1112 - Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti se na konci textu nahrazuje tečka čárkou a doplňují se slova "popř. při souběhu několika zaměstnání.".
21. V příloze č. 2 v položce 1113 - Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů se v náplni položky nahrazují slova "srážené paušálně" slovy "vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně".
22. V příloze č. 2 v podseskupení 122 - Spotřební daně se v náplni podseskupení vypouští druhá věta.
23. V příloze č. 2 v položce 1222 - Spotřební daň z lihu a lihovin se v názvu položky vypouštějí slova "a lihovin".
24. V příloze č. 2 v položce 1321 - Silniční daň se název položky mění na Daň silniční.
25. V příloze č. 2 v položce 1322 - Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic se název položky mění na "Poplatek za užívání dálnic a silnic dálničního typu".
26. V příloze č. 2 v názvu podseskupení položek 133 a v názvu položky 1339 se vypouštějí slova "a za využívání přírodních zdrojů".
27. V příloze č. 2 v položce 1333 - Poplatky za ukládání odpadů se doplňuje na konci náplně položky věta: "Nepatří sem poplatek za komunální odpad (je na položce 1337).".
28. V příloze č. 2 v podseskupení položek 133 se zrušuje položka 1336 - Úplaty za odběry pozemní vody.
29. V příloze č. 2 v podseskupení položek 133 se za položku 1335 vkládá položka 1337 - Poplatek za komunální odpad. Její náplň zní: "Patří sem poplatek vybíraný obcemi podle § 10 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.".
30. V příloze č. 2 v náplni položky 1343 - Poplatek za využívání veřejného prostranství se vypouštějí slova "V roce 1998".
31. V příloze č. 2 název položky 1345 zní:
"Poplatek z ubytovací kapacity".
32. V příloze č. 2 název položky 1346 zní:
"Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst".
33. V příloze č. 2 v seskupení položek 16 název seskupení položek zní:"Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a daně z objemu mezd". V náplni seskupení se slova "sociálního či zdravotního zabezpečení" nahrazují slovy "sociálního zabezpečení či zdravotního pojištění".
34. V příloze č. 2 v náplni položky 2123 se vkládá za slova "z pronájmů a prodeje" slovo "nemovitého".
35. V příloze č. 2 v náplni položky 2221 - Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů se ve druhé větě nahrazují slova "okresním úřadům a obcím" slovy "územním rozpočtům" a vypouští se text v závorce.
36. V příloze č. 2 v názvu položky 2222 - Ostatní příjmy odvodů z finančního vypořádání z předchozích let od jiných veřejných rozpočtů se vypouští slovo "odvodů" a v náplni této položky se vypouštějí v první větě slova "centrální úrovně", ve druhé větě slova "od okresních úřadů" a v poslední větě text v závorce a na konec textu se vkládá věta: "Zahrnuje i příjmy z finančního vypořádání inkasované obcemi a kraji od veřejných rozpočtů centrální úrovně.".
37. V příloze č. 2 v názvu položky 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi okresním úřadem a obcemi se slova "okresním úřadem" nahrazují slovem "krajem" a vypouští se náplň této položky.
38. V příloze č. 2 v podseskupení položek 222 se za položku 2223 vkládá položka 2224 - Vratky nevyužitých prostředků z Národního fondu. Její náplň zní: "Peněžní prostředky, které byly Národnímu fondu (§ 37 a 38 zákona č. 218/2000 Sb.) převedeny na realizaci programů za účelem plnění závazků z mezinárodních smluv v minulých letech a z důvodu nevyužití se vracejí zpět do státního rozpočtu nebo jiného fondu.".
39. V příloze č. 2 v podseskupení položek 222 se za položku 2224 vkládá položka 2225 - Úhrady prostředků vynaložených podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Její náplň zní: "Příjmy úřadů práce podle § 12 až 14 zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů. Jsou to prostředky, které úřady práce zaplatily za platebně neschopné zaměstnavatele jakožto mzdy zaměstnanců a jejich daň z příjmů, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a které jim tito zaměstnavatelé vracejí.".
40. V příloze č. 2 se název podseskupení 232 - Ostatní nedaňové příjmy mění takto:
"232 a 233 - Ostatní nedaňové příjmy".
41. V příloze č. 2 v náplni položky 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady se nahrazují v páté větě slova "školskými úřady" slovy "okresními úřady".
42. V příloze č. 2 v podseskupení položek 232 a 233 se za položku 2324 vkládá položka 2325 - Vratky prostředků z Národního fondu pro vyrovnání kursových rozdílů. Její náplň zní: "Peněžní prostředky přijaté do Národního fondu ze státního rozpočtu za účelem vyrovnání kursových rozdílů, které se z Národního fondu převádějí zpět do státního rozpočtu, protože na vyrovnání kursových rozdílů nebyly použity. Tato položka souvisí s výdajovou položkou 5771 - Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kursových rozdílů.".
43. V příloze č. 2 v podseskupení položek 232 a 233 se za položku 2325 vkládá položka 2326 - Vratky prostředků z Národního fondu související s neplněním závazků z mezinárodních smluv. Její náplň zní: Peněžní prostředky přijaté do Národního fondu a převedené z něj zpět do státního rozpočtu nebo jiného fondu, který je poskytl, z důvodů neplnění mezinárodních smluv. Jde o vrácení příslušné části prostředků, které byly poskytnuty na položkách seskupení 57 a 67.".
44. V příloze č. 2 v podseskupení položek 232 a 233 se číslo položky 2327 - Příjmy z úhrad vydobývaného prostoru a z vydobytých vyhrazených nerostů mění na 2333.
45. V příloze č. 2 v podseskupení položek 232 a 233 se za položku 2326 vkládá položka 2327 - Úhrada prostředků, které státní rozpočet odvedl Evropským společenstvím za Národní fond. Její náplň zní: Peněžní prostředky převedené z Národního fondu do státního rozpočtu podle § 38 odst. 3 věty za středníkem zákona č. 218/2000 Sb.".
46. V příloze č. 2 v podseskupení položek 232 a 233 se za položku 2329 vkládá položka 2331 - Odvody nahrazující zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností. Její náplň zní: "Jde o odvody podle § 24 odst. 3 písm. c) zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 167/1999 Sb.".
47. V příloze č. 2 v podseskupení položek 232 a 233 se za položku 2331 vkládá položka 2332 - Úplaty za odběry vody z vodních toků a podzemní vody. Její náplň zní: "Příjmy z úplat za odběr vody z vodních toků a podzemní vody a dalších úplat podle § 43 a 45 vodního zákona (zákon č. 138/1973 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a nařízení vlády č. 35/1979 Sb., o úplatách ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů.".
48. V příloze č. 2 název položky 2442 zní: "Splátky půjček od krajů". Náplň položky se zrušuje.
49. V příloze č. 2 v náplni položky 4112 - Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu se nahrazují slova "okresním úřadům" slovy "krajům".
50. V příloze č. 2 v podseskupení položek 411 se za položku 4116 vkládá položka 4117 - Neinvestiční přijaté dotace od okresních úřadů. Její náplň zní: "Neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu z rozpočtové kapitoly 380 - Okresní úřady vyjma dotací v rámci souhrnného dotačního vztahu (neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu z rozpočtové kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa patří na položku 4111, z ostatních rozpočtových kapitol na položku 4116 a v rámci souhrnného dotačního vztahu na položku 4112).".
51. V příloze č. 2 v podseskupení položek 411 se za položku 4117 vkládá položka 4118 - Neinvestiční převody z Národního fondu. Její náplň zní: "Neinvestiční převody z Národního fondu na stanovený účel.".
52. V příloze č. 2 název položky 4122 zní: "Neinvestiční přijaté dotace od krajů". Její náplň se vypouští.
53. V příloze č. 2 název položky 4133 zní: "Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než organizačních složek státu)".
54. V příloze č. 2 v náplni položky 4134 - Převody z rozpočtových účtů se na konci textu za slova "doplňkových zdrojů na investiční výstavbu" vkládá věta: "Použije se i pro převody prostředků do rezervního fondu organizačních složek státu např. podle § 47 a 70 rozpočtových pravidel.".
55. V příloze č. 2 se zrušuje podseskupení položek 414 - Převody mezi zřizovatelem a rozpočtovou organizací (příjmy) a stejně nazvaná položka 4140.
56. V příloze č. 2 v seskupení položek 41 - Běžné přijaté dotace se doplňuje podseskupení položek 416, které zní:
"416 - Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv 4160 - Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv".
57. V příloze č. 2 v položce 4212 - Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu se slova "okresním úřadům" nahrazují slovem "krajům".
58. V příloze č. 2 v náplni položky 4216 první věta zní: "Zahrnuje jiné investiční dotace ze státního rozpočtu než na položkách 4211, 4212 a 4217.".
59. V příloze č. 2 v podseskupení položek 421 se za položku 4216 vkládá položka 4217 - Investiční přijaté dotace od okresních úřadů. Její náplň zní: "Investiční dotace přijaté ze státního rozpočtu z rozpočtové kapitoly 380 - Okresní úřady vyjma souhrnného dotačního vztahu (investiční dotace přijaté ze státního rozpočtu z rozpočtové kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa patří na položku 4211, z ostatních rozpočtových kapitol na položku 4216 a v rámci souhrnného dotačního vztahu na položku 4212).".
60. V příloze č. 2 v podseskupení položek 421 se za položku 4217 vkládá položka 4218 - Investiční převody z Národního fondu. Její náplň zní: "Investiční převody z Národního fondu na stanovený účel.".
61. V příloze č. 2 název položky 4222 zní: "Investiční přijaté dotace od krajů". Její náplň se vypouští.
62. V příloze č. 2 v seskupení položek 42 - Kapitálové přijaté dotace se doplňuje podseskupení položek 424, které zní:
"424 - Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv 4240 - Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv".
63. V příloze č. 2 v náplni položky 5112 - Ostatní osobní výdaje se vkládají v první větě za slova "odměny členům odborných komisí obcí" slova "na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr".
64. V příloze č. 2 v náplni položky 5116 - Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu se slova "(služné studentů vojenských vysokých škol)" nahrazují slovy "(vojenské cvičení, mimořádní služba s výjimkou vojáků z povolání)".
65. V příloze č. 2 v náplni položky č. 5119 - Platby za provedenou práci j. n. se vypouštějí slova "peněžní náležitosti studentů, kteří jsou vojáky z povolání (§ 9 a 10 vyhlášky Ministerstva obrany č. 7/1996 Sb.)".
66. V příloze č. 2 zní název položky 5152 "Teplo" a její náplň zní: "Úhrady dálkově dodávané tepelné energie.".
67. V příloze č. 2 v podseskupení položek 517 se za položku 5175 vkládá položka 5176 - Účastnické poplatky na konference a její náplň zní: "Účastnické poplatky spojené s účastí zaměstnanců na konferencích a podobných akcích. Jsou to výdaje zaměstnavatelů, kteří platí za své zaměstnance organizaci nebo organizační složce, která konferenci nebo podobnou akci pořádá, a to zejména podle § 71 zákona č. 218/2000 Sb.".
68. V příloze č. 2 v náplni položky 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady se vypouští předposlední věta a na konec se doplňují tyto dvě věty: "Na tuto položku patří i příspěvky, které se z rozpočtu Poslanecké sněmovny poskytují poslaneckým klubům podle § 78 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, a příspěvky, které se z rozpočtu Senátu poskytují senátorským klubům podle § 22 odst. 2 zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu. Patří na ni i náhrady výdajů spojených s výkonem funkce poskytované podle § 5 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb.".
69. V příloze č. 2 v náplni položky 5193 - Výdaje na dopravní územní obslužnost se vypouštějí slova "hrazené obcemi a okresními úřady" a slova "u okresního úřadu".
70. V příloze č. 2 v podseskupení položek 519 se za položku 5194 vkládá nová položka 5195 - Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené. Její náplň zní: "Jde o odvody podle § 24 odst. 3 písm. c) zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 167/1999 Sb.".
71. V příloze č. 2 se za podseskupení položek 522 vkládá podseskupení 523, které zní:
"523 - Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům 5230 - Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům Např. peněžní a věcná ocenění podnikatelským právnickým osobám podle zvláštního právního předpisu (§ 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb.).".
72. V příloze č. 2 se za podseskupení položek 523 vkládá podseskupení 524, které zní:
"524 - Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím 5240 - Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím Např. peněžní a věcná ocenění neziskovým a podobným právnickým osobám podle zvláštního právního předpisu (§ 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb.).".
73. V příloze č. 2 v podseskupení položek 531 se za položku 5314 vkládá položka 5315 - Odvod daně za zaměstnance. Její náplň zní: "Odvod daně ze závislé činnosti úřadem práce za zaměstnance-příjemce mzdového nároku podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnance před platební neschopností zaměstnavatele.".
74. V příloze č. 2 v podseskupení položek 531 se za položku 5315 vkládá položka 5316 - Odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za zaměstnance. Její náplň zní: "Odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti úřadem práce za zaměstnance-příjemce mzdového nároku podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnance před platební neschopností zaměstnavatele.".
75. V příloze č. 2 v podseskupení položek 531 se za položku 5316 vkládá položka 5317 - Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance. Její náplň zní: "Odvod pojistného na zdravotní pojištění úřadem práce za zaměstnance-příjemce mzdového nároku podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnance před platební neschopností zaměstnavatele.".
76. V příloze č. 2 v podseskupení položek 531 se za položku 5317 vkládá položka 5318 - Neinvestiční transfery státním finančním aktivům.
77. V příloze č. 2 zní název položky 5323 "Neinvestiční transfery krajům" a její náplň zní: "Zahrnuje dotace poskytované krajům jiné než v položce 5324."
78. V příloze č. 2 zní název položky 5324 "Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu" a její náplň zní: "Zahrnuje neinvestiční transfery poskytované krajům zahrnuté do finančního vztahu a explicitně stanovené zákonem o státním rozpočtu na příslušný rok.".
79. V příloze č. 2 v podseskupení položek 532 se za položku 5324 vkládá položka 5325 - Neinvestiční transfery obcím z rozpočtu okresních úřadů.
80. V příloze č. 2 v názvu položky 5344 - Převody vlastním rezervním fondům (jiným než rozpočtových organizací) se vypouští text v závorce.
81. V příloze č. 2 název položky 5346 zní: "Převody do fondů organizačních složek státu". V náplni položky se slova "rozpočtové organizace" nahrazují slovy "organizační složky státu", poslední věta se vypouští.
82. V příloze č. 2 se zrušuje podseskupení položek 535 - Neinvestiční převody mezi zřizovatelem a rozpočtovou organizací (výdaje) a stejně nazvaná položka 5350.
83. V příloze č. 2 náplň položky 5364 - Vratky transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích veřejným rozpočtům centrální úrovně zní: "Vratky transferů poskytnuté v předcházejících obdobích z jiného rozpočtu. Nezahrnuje výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi, ty patří na položku 5366.".
84. V příloze č. 2 v náplni položky 5365 - Odvody státnímu rozpočtu při finančním vypořádání minulých let se nahrazují slova "okresní úřad" slovem "kraj".
85. V příloze č. 2 název položky 5366 zní: "Výdaje finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi". V náplni položky se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "kraj", poslední věta se vypouští.
86. V příloze č. 2 se v náplni položky 5369 - Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům j. n. nahrazují slova "okresním úřadům" slovy "územním rozpočtům".
87. V příloze č. 2 v náplni položky 5410 se za slovo "odchodné" doplňují slova "odbytné (§ 138 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání)".
88. V příloze č. 2 v podseskupení položek 542 se za položku 5422 vkládá položka 5423 - Náhrady mezd podle zákona č. 118/2000 Sb. Její náplň zní: "Jedná se o mzdy vyplacené úřadem práce zaměstnancům za zaměstnavatele při jeho platební neschopnosti podle zákona č. 118/2000 Sb. Jsou to mzdy po odpočtu srážek, které se zařazují na položky 5315, 5316 a 5317.".
89. V příloze č. 2 v náplni položky 5429 - Náhrady placené obyvatelstvu j. n. ve druhé větě se slova "zákona o obraně, zákona o vojenských újezdech" nahrazují slovy "zákona o zajišťování obrany ČR".
90. V příloze č. 2 v položce 5491 se vypouští její náplň.
91. V příloze č. 2 v podseskupení položek 549 se za položku 5493 vkládá položka 5494 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající povahu dotace ani daru. Její náplň zní: "Např. peněžní a věcná ocenění fyzickým osobám podle zvláštního právního předpisu (§ 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb.).".
92. V příloze č. 2 v náplni položky 5499 se druhá věta nahrazuje touto větou: "Patří sem i kapesné žáků vojenských středních škol, jednorázová peněžní výpomoc k překlenutí tíživé sociální situace a náborový příspěvek při povolání do služebního poměru poskytovaný vojákům podle zákona o vojácích z povolání.".
93. V příloze č. 2 v podseskupení položek 551 se za položku 5512 vkládá položka 5513 - Vratky neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků Evropských společenství. Její náplň zní: "Peněžní prostředky vracené ze státního rozpočtu do rozpočtu Evropských společenství za Národní fond podle § 38 odst. 3 druhé věty části věty před středníkem zákona č. 218/2000 Sb.".
94. V příloze č. 2 podseskupení položek 553 zní:
"553 - Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 5531 - Peněžní dary do zahraničí Poskytnuté peněžní dary do zahraničí, zejména podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 218/2000 Sb. 5532 - Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí Zahrnuje např. i úhrady sociálních dávek do zahraničí.".
95. V příloze č. 2 název položky 5642 zní: "Neinvestiční půjčky krajům". Náplň položky se vypouští.
96. V příloze č. 2 se za seskupení položek 56 vkládá seskupení 57, které zní:
"57 - Neinvestiční převody Národnímu fondu
Peněžní prostředky převedené do Národního fondu na jeho neinvestiční výdaje pro plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv.
571 - Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare
5710 - Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare
572 - Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa
5720 - Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa
573 - Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard
5730 - Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard
574 - Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů
5740 - Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů
575 - Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR
5750 - Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR
576 - Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí
5760 - Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí
577 - Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kursových rozdílů
5770 - Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kursových rozdílů
579 - Převody do Národního fondu j. n.
5790 - Převody do Národního fondu j. n.".
97. V příloze č. 2 v podseskupení položek 612 se za položku 6126 vkládá položka 6127 - Umělecká díla a předměty. Její náplň zní: "Pořízení uměleckých děl a předmětů za účelem výzdoby a doplnění interiérů, které lze ocenit podle právních předpisů (účtová osnova a postupy účtování, čl. XXI úvodních ustanovení).".
98. V příloze č. 2 v podseskupení položek 633 se za položku 6334 vkládá položka 6335 - Investiční transfery státním finančním aktivům.
99. V příloze č. 2 název položky 6342 zní: "Investiční transfery krajům". Náplň položky se vypouští.
100. V příloze č. 2 název položky 6344 zní: "Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu".
101. V příloze č. 2 v podseskupení položek 634 se za položku 6344 vkládá položka 6345 - Investiční transfery obcím z rozpočtu okresních úřadů.
102. V příloze č. 2 název položky 6442 zní: "Investiční půjčky krajům". Náplň položky se vypouští.
103. V příloze č. 2 se za seskupení položek 64 vkládá seskupení 67, které zní:
"67 - Investiční převody Národnímu fondu
Peněžní prostředky na investice převedené do Národního fondu na plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv.
671 - Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare
6710 - Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare
672 - Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa
6720 - Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa
673 - Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard
6730 - Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard
674 - Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů
6740 - Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů
675 - Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR
6750 - Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR
676 - Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí
6760 - Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí
679 - Investiční převody do Národního fondu j. n.
6790 - Investiční převody do Národního fondu j. n.".
104. V příloze č. 2 v záznamových položkách náplň záznamové položky 024 - Dotace přijaté z území jiného okresu zní: "Dotace přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje.".
105. V příloze č. 2 v záznamových položkách náplň záznamové položky 025 - Splátky půjček přijaté z území jiného okresu zní: "Splátky půjček přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje.".
106. V příloze č. 2 v záznamových položkách náplň záznamové položky 026 - Dotace poskytnuté na území jiného okresu zní: "Dotace poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje.".
107. V příloze č. 2 v záznamových položkách náplň záznamové položky 027 - Půjčky poskytnuté na území jiného okresu zní: "Návratné finanční výpomoci, půjčky a úvěry poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje.".
108. V příloze č. 2 v záznamových položkách se vkládá záznamová položka 028 - Dotace přijaté z území jiného kraje. Její náplň zní: "Dotace přijaté obcí nebo krajem od obce v jiném kraji nebo od jiného kraje.".
109. V příloze č. 2 v záznamových položkách se vkládá záznamová položka 029 - Splátky půjček přijaté z území jiného kraje. Její náplň zní: "Splátky návratných finančních výpomocí, půjček a úvěrů přijaté obcí nebo krajem od obce v jiném kraji nebo od jiného kraje.".
110. V příloze č. 2 v záznamových položkách se vkládá záznamová položka 035 - Dotace poskytnuté na území jiného kraje. Její náplň zní: "Dotace poskytnuté obcí nebo krajem obci v jiném kraji nebo jinému kraji.".
111. V příloze č. 2 v záznamových položkách se vkládá záznamová položka 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje. Její náplň zní: "Návratná finanční výpomoc, půjčka nebo úvěr poskytnuté obcí nebo krajem obci v jiném kraji nebo jinému kraji.".
112. V příloze č. 3 v pododdíle 102 - Regulace zemědělské produkce se v náplni pododdílu nahrazují slova "Státnímu fondu tržní regulace" slovy "Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu".
113. V příloze č. 3 se název paragrafu 2111 mění z "Těžba uhlí" na "Těžba uhlí a rud" a § 2112 - Těžba rud se zrušuje.
114. V příloze č. 3 se v § 2219 - Záležitosti pozemních komunikací jinde nespecifikované doplňuje náplň tohoto znění: "Zahrnuje i výdaje spojené s výstavbou a údržbou cyklistických stezek.".
115. V příloze č. 3 se v názvu paragrafu 2461 vypouští slovo "ústředních". Náplň tohoto paragrafu zní: "Patří sem činnost Českého telekomunikačního úřadu.".
116. Do náplně paragrafu 3330 - Činnost registrovaných církví a náboženských společností se na konec doplňuje tato věta: "Výdaje na údržbu církevního majetku.".
117. V příloze č. 3 náplň paragrafu 3529 - Ústavní péče j. n. zní: "Patří sem např. kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti ve věku od 1 do 3 let, které jsou zdravotnickými zařízeními (vyhláška č. 242/1991 Sb.).".
118. V příloze č. 3 náplň paragrafu 3539 - Jiná zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví j. n. zní: "Patří sem např. dětské jesle, které jsou podle vyhlášky č. 242/1991 Sb. zdravotnickými zařízeními.".
119. V příloze č. 3 se za pododdíl 422 vkládá pododdíl 423, který zní:
"423 - Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů 4230 - Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů Zákonem č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, se zavádí specifický druh plateb ze státního rozpočtu, resp. z rozpočtu kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí (prostřednictvím úřadů práce). Jde o úhradu mezd zaměstnanců ze státního rozpočtu místo zaměstnavatele při jeho platební neschopnosti a o úhradu pojistného na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a dále úhradu daně z příjmů.".
120. V příloze č. 3 se paragraf 4321 - Kojenecké ústavy zrušuje.
121. V příloze č. 3 v náplni paragrafu 4322 - Ústavy péče pro mládež se za slova "Dětské domovy" vkládají slova "pro děti ve věku nad tři roky".
122. V příloze č. 3 se paragraf 4331 - Dětské jesle zrušuje.
123. V příloze č. 3 se za pododdíl 544 vkládá pododdíl 545, který zní:
"545 - Probační a mediační služba 5450 - Činnost probační a mediační služby Činnost probační a mediační služby podle zákona č. 257/2000 Sb.".
124. V příloze č. 3 se za pododdíl 546 vkládá pododdíl 547, který zní:
"547 - Veřejná ochrana 5470 - Kancelář Veřejného ochránce práv Činnost Veřejného ochránce práv a Kanceláře Veřejného ochránce práv.".
125. V příloze č. 3 název paragrafu 6112 zní: "Zastupitelstva obcí".
126. V příloze č. 3 název paragrafu 6113 zní: "Zastupitelstva krajů". Jeho náplň zní: "Výdaje na činnost zastupitelstev krajů, jsou-li oddělitelné od ostatních výdajů krajů.".
127. V příloze č. 3 v náplni paragrafu 6149 - Ostatní všeobecná vnitřní správa j. n. se vkládá na konec prvního odstavce věta: "Patří sem např. činnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.".
128. V příloze č. 3 se za paragraf 6143 vkládá paragraf 6144, který zní:
"6144 - Činnost okresních úřadů Zahrnuje výdaje na vlastní správní činnost okresních úřadů.".
129. V příloze č. 3 se v náplni paragrafu 6172 - Činnost regionální správy poslední věta vypouští.
130. V příloze č. 3 se za paragraf 6172 vkládá paragraf 6173, který zní: "6173 - Místní referendum".
131. V příloze č. 3 se vypouští náplň paragrafu 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované.
132. V příloze č. 3 se za paragraf 6401 vkládá paragraf 6402, který zní:
"6402 - Finanční vypořádání minulých let Zahrnuje příjmy a výdaje spojené s finančním vypořádáním předchozích let.".
Čl.II
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.
Ministr financí:
Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., v. r.