Stavovský předpis ze dne 20.7.2001, kterým se mění stavovský předpis Exekutorské komory České republiky ze dne 1. května 2001, kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení

20.7.2001 | Sbírka:  EK02/2001 | Částka:  1/2001ASPI

Vztahy

Nadřazené: 120/2001 Sb.
Aktivní derogace: EK01/2001
EK02/2001
Stavovský předpis
Exekutorské komory České republiky - novela
ze dne 20. července 2001,
kterým se mění stavovský předpis Exekutorské komory České republiky ze dne 1. května 2001, kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 126 a 127 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů:
Čl.I
Stavovský předpis Exekutorské komory České republiky ze dne 1. května 2001, kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení, se mění takto:
V § 15 se za odstavec 8 vkládají nové odstavce 9 a 10, které znějí:
"9) Podal-li účastník přihlášku k obsazení několika exekutorských úřadů se sídlem v obvodech okresních soudů v působnosti téhož krajského soudu, podrobí se výběrovému řízení před komisí pouze jednou. Výsledek řízení je platný pro výběrová řízení k obsazení všech dalších exekutorských úřadů v obvodu tohoto krajského soudu, k jejichž obsazení podal účastník přihlášku, konaných po výběrovém řízení, k němuž se účastník dostavil.
10) Účastník, který se z jakéhokoliv důvodu nedostaví k výběrovému řízení před komisí, nemá nárok na konání výběrového řízení v náhradním termínu."
Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 11.
Čl.II
Tento stavovský předpis nabývá účinnosti dnem 23. července 2001.
ministr spravedlnosti