Směrnice ze dne 10.5.2001, kterou se upravuje postup odborných útvarů ČSÚ při uzavírání pokut za neplnění zpravodajských povinností

10.5.2001 | Sbírka:  ST04/2001 | Částka:  8/2001ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Aktivní derogace: ST06/96
Pasivní derogace: ST02/2003
ST04/2001
SMĚRNICE
předsedkyně českého statistického úřadu,
kterou se upravuje postup odborných útvarů ČSÚ při uzavírání pokut za neplnění zpravodajských povinností
Čl.1
Úvodní ustanovení
/1/ Podle zákona č. 89/1995 Sb. v platném znění, o státní statistické službě (dále jen zákon), lze uložit zpravodajské jednotce za porušení zpravodajské povinnosti pokutu až do výše 100 tisíc Kč (§ 26 odst. 1 písm. a). Pokutu lze uložit v případě, že zpravodajská jednotka úmyslně nebo z nedbalosti neposkytne údaje, požadované na základě schváleného programu statistických zjišťování, vůbec nebo neúplně, nesprávně nebo opožděně, zvláště když k tomu dochází opakovaně.
/2/ Pokutu až do výše 50 tis. Kč (§ 26 odst. 1 písm. b) lze zpravodajské jednotce uložit za porušení jiných povinností uložených citovaným zákonem.
Čl.2
Předpoklad uložení pokuty
/1/ Předpokladem k uložení pokuty je vždy předchozí písemná urgence neodevzdaného výkazu s upozorněním, že bude uložena pokuta. Tyto písemnosti se zpravodajské jednotce zasílají poštou doporučeně.
/2/ Jestliže zpravodajská jednotka přes urgence nesplní povinnost opakovaně, měla by být uložena pokuta.
/3/ Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy porušení povinnosti bylo zjištěno, nejdéle do tří let, kdy k porušení povinnosti došlo.
/4/ Je-li pokuta ukládána zpravodajské jednotce poprvé, neměla by její výše překročit 50 tis. Kč. Jde-li o podnik s monopolním nebo obdobným postavením, může být i poprvé uložena až do maximální výše.
Čl.3
Postup při ukládání pokuty
/1/ Pokutu ukládá samostatné oddělení organizačně-právní na základě průkazných podkladů předložených věcně příslušným odborem včetně písemné urgence (zpracované a odeslané zpravodajské jednotce podle směrnice č. 13/2001, č.j. 192/2001-3002, kterou se pro ČSÚ vydávají zpravidla operativního řešení nonresponse).
/2/ Věcně příslušné odbory jsou povinny podat samostatnému oddělení organizačně-právnímu potřebná vysvětlení ke každému případu.
/3/ Při ukládání sankcí postupuje samostatné oddělení organizačně-právní podle ustanovení zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení v platném znění.
/4/ Správní řízení ve věci uložení pokuty se zahajuje zpravidla písemným podáním, ve kterém samostatné oddělení organizačně-právní zpravodajské jednotce zároveň sdělí, že může nahlédnout ve stanovené lhůtě do podkladů k rozhodnutí o uložení pokuty. Podkladem pro uložení pokuty jsou zejména program statistických zjišťování, kopie urgence o nesplnění zpravodajské povinnosti, záznam příslušného zaměstnance ČSÚ, že požadovaný výkaz nebyl předložen atd. Písemné podání o zahájení správního řízení podepisuje místopředseda ČSÚ pro sektor 3000.
/5/ Rozhodnutí o uložení pokuty se vydává na základě objektivně zjištěných skutečností a podepisuje je místopředseda ČSÚ pro sektor 3000.
/6/ Rozhodnutí o uložení pokuty se vypracuje ve třech vyhotoveních: jedno vyhotovení se složenkou obdrží zpravodajská jednotka, které je pokuta ukládána, druhé vyhotovení obdrží po nabytí právní moci odborný útvar ČSÚ příslušný k vybírání pokuty a třetí vyhotovení se zakládá do spisu.
Čl.4
Výše pokuty; rozklad
/1/ Při stanovení výše pokuty je nutné přihlížet ke všem okolnostem každého jednotlivého případu, zejména k míře zavinění, následkům porušení povinnosti, popřípadě jejímu opakování. V rozhodnutí musí být uveden název peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být pokuta zaplacena, a dále do kdy má být zaplacena.
/2/ V závěru rozhodnutí musí být uvedeno poučení o rozkladu a lhůtě (15 dnů po doručení), ve kterém je možné rozklad podat. O rozkladu rozhoduje předsedkyně ČSÚ na návrh jí ustavené rozkladové komise. Rozklad má odkladný účinek.
/3/ Rozklad se podává u samostatného oddělení organizačně-právního ČSÚ.
/4/ Samostatné oddělení organizačně-právní zajistí projednání věci rozkladovou komisí a vypracování návrhu rozhodnutí předsedkyně ČSÚ o rozkladu.
Čl.5
Úhrada a vymáhání pokuty
/1/ Rozhodnutí o uložení pokuty nabývá právní moci 15 dní po jeho doručení zpravodajské jednotce, pokud nebyl podán rozklad. Rozhodnutí o rozkladu nabývá právní moci dnem doručení.
/2/ K vybrání pokuty je příslušný odbor rozpočtu, financování a evidence majetku ČSÚ.
/3/ Neuhradí-li zpravodajská jednotka pokutu ve stanovené lhůtě, vyzve ji útvar příslušný k jejímu vybrání k zaplacení v náhradní lhůtě nejméně 10 denní. Nebyla-li pokuta zaplacena ani v náhradním termínu, předá odbor rozpočtu, financování a evidence majetku ČSÚ věc samostatnému oddělení organizačně-právnímu k vymáhání.
/4/ Při vybírání a vymáhání pokut postupují příslušné odborné útvary podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění.
Čl.6
Rozhodnutí o uložení pokuty, které nabylo právní moci po vyčerpání řádného opravného prostředku (byl podán rozklad), může být přezkoumáno soudem na základě žaloby podané zpravodajskou jednotkou podle § 244 a násl. občanského soudního řádu. Žaloba musí být podána do dvou měsíců od doručení rozhodnutí o rozkladu. Podaná žaloba nemá odkladný účinek na vykonavatelnost rozhodnutí.
Čl.7
Závěrečná ustanovení
/1/ Tato směrnice ruší směrnici č. 13/1996 předsedy ČSÚ, č.j. 864/1996-4210, kterou se upravuje postup odborných útvarů ČSÚ při ukládání pokut za neplnění zpravodajských povinností.
/2/ Tato směrnice nabývá účinnosti dnem podpisu.
V Praze dne 10. května 2001
Předsedkyně:
doc.Ing. Bohatá, CSc, v.r.
Vyřizuje: JUDr. H. Graclová,
vedoucí samostatného oddělení organizačně-právního,
tel. 74052321