Vyhláška ze dne 20.2.2001, kterou se stanoví seznam speciálně vybavených koncových telefonních zařízení

6.3.2001 | Sbírka:  92/2001 Sb. | Částka:  36/2001ASPI

Vztahy

Nadřazené: 151/2000 Sb.
Pasivní derogace: 127/2005 Sb.
92/2001 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a spojů
ze dne 20. února 2001,
kterou se stanoví seznam speciálně vybavených koncových telefonních zařízení
Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 109 odst. 2 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 36 odst. 2 zákona:
§ 1
(1) Seznam speciálně vybavených koncových telefonních zařízení, která je držitel licence k poskytování veřejné telefonní služby, který poskytuje univerzální službu, povinen pronajímat za cenu standardního koncového telefonního zařízení občanům uvedeným v § 29 odst. 2 písm. g) a h) zákona, je uveden v příloze k této vyhlášce.
(2) Standardním koncovým telefonním zařízením se pro účely této vyhlášky rozumí běžný telefonní přístroj, který je pronajímán účastníkům veřejné telefonní služby držitelem licence, kterému bylo uloženo poskytování univerzální služby, v době, kdy je občanovi poskytováno speciálně vybavené koncové telefonní zařízení.
§ 2
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Schling v. r.
Příl.
Seznam speciálně vybavených koncových telefonních zařízení
Speciálně vybavenými koncovými telefonními zařízeními jsou
a) telefonní hovorová telekomunikační zařízení, která umožňují zesílení a regulaci zesílení přijímaného hlasového signálu pro potřeby těžce zdravotně postižených telefonních účastníků,
b) telefonní hovorová telekomunikační zařízení, která umožňují převod přijímaného hlasového signálu na mechanické vibrace nebo jiný účinný technický systém pro potřeby zdravotně postižených telefonních účastníků,
c) telefonní doplňková signalizační zařízení, která umožňují zesílení vyzváněcího signálu pro potřeby zdravotně postižených telefonních účastníků,
d) telefonní doplňková signalizační zařízení, která umožňují převod vyzváněcího signálu na světelnou signalizaci pro potřeby neslyšících telefonních účastníků,
e) bezšňůrová telefonní hovorová telekomunikační zařízení pro potřeby zdravotně postižených telefonních účastníků,
f) telefonní hovorová telekomunikační zařízení, která umožňují hlasitou komunikaci pro potřeby zdravotně postižených telefonních účastníků,
g) telefonní hovorová telekomunikační zařízení se zvětšenou klávesnicí pro potřeby těžce zrakově postižených telefonních účastníků.