Vyhláška ze dne 21.2.2001 o hospodářské činnosti Vězeňské služby České republiky

6.3.2001 | Sbírka:  93/2001 Sb. | Částka:  36/2001ASPI

Vztahy

Nadřazené: 555/1992 Sb., 2/1969 Sb.
Aktivní derogace: 13/1995 Sb.
Pasivní derogace: 157/2013 Sb.
93/2001 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravedlnosti
ze dne 21. února 2001
o hospodářské činnosti Vězeňské služby České republiky
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 23b odst. 2 zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění zákona č. 460/2000 Sb., a podle § 11 odst. 3 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 548/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb. a zákona č. 285/1993 Sb.:
§ 1
(1) Hospodářskou činnost podle této vyhlášky provozuje Vězeňská služba České republiky (dále jen "Vězeňská služba") prostřednictvím střediska hospodářské činnosti Vězeňské služby (dále jen "hospodářské středisko").
(2) Hospodářské středisko zřizuje jako součást Generálního ředitelství Vězeňské služby generální ředitel Vězeňské služby (dále jen "generální ředitel").
(3) Hospodářská činnost se vykonává v provozovnách hospodářského střediska (dále jen "provozovna") zřízených v jednotlivých věznicích a vazebních věznicích (dále jen "věznice"). Provozovnu zřizuje na návrh ředitele věznice generální ředitel.
(4) Hospodářské středisko metodicky řídí a koordinuje činnost jednotlivých provozoven a vede účetnictví o hospodářské činnosti.
§ 2
(1) Součástí návrhu podle § 1 odst. 3 je ekonomický záměr uvažované hospodářské činnosti.
(2) Ekonomický záměr musí obsahovat zejména vyčíslení očekávaných nákladů a výnosů hospodářské činnosti a předpokládané možnosti odbytu předmětu hospodářské činnosti.
§ 3
(1) V hospodářské činnosti může Vězeňská služba provozovat zejména
a) výrobu a prodej výrobků a výpěstků,
b) poskytování prací a služeb.
(2) Pokud Vězeňská služba realizuje prostřednictvím hospodářské činnosti veřejné zakázky na výrobky a služby, jejichž odběratelem je stát, postupuje podle zvláštního právního předpisu.1)
(3) Vězeňská služba vytváří v rámci hospodářské činnosti podmínky pro zaměstnávání osob ve výkonu vazby2) a výkonu trestu odnětí svobody.
§ 4
Hospodářské středisko předkládá generálnímu řediteli a jeho prostřednictvím Ministerstvu spravedlnosti informaci o celkovém výsledku hospodaření hospodářského střediska za kalendářní rok vždy v termínech roční účetní závěrky pro hospodářskou činnost.
§ 5
(1) Na provádění hospodářské činnosti nejsou poskytovány peněžní prostředky ze státního rozpočtu mimo poskytování návratné finanční výpomoci podle zvláštního právního předpisu.3)
(2) Finanční hospodaření provozovny je vedeno odděleně od hospodaření s prostředky rozpočtu věznic.
(3) Zůstatek běžného účtu zřízeného na základě zvláštního právního předpisu4) může hospodářské středisko převádět do následujícího roku.
(4) Je-li v průběhu hospodářské činnosti zjevné, že provozovna vykáže ke konci kalendářního roku ztrátu, jejíž krytí by bylo nutné uskutečnit zhoršením vztahu k rozpočtu Vězeňské služby v příštím kalendářním roce nebo následujících letech, učiní hospodářské středisko taková opatření, aby ztráta byla minimalizována nebo aby k ní nedošlo; není-li to možné, provozovna se zruší.
(5) Zisk vytvořený hospodářskou činností je mimorozpočtovým zdrojem, který se použije
a) na úhradu splátky návratné finanční výpomoci,
b) na další rozvoj provozovny,
c) na krytí potřeb věznice, ve které je provozovna umístěna, souvisejících se zabezpečením úkolů hlavní činnosti Vězeňské služby, nebo
d) na mimořádné odměny pracovníků zainteresovaných na činnosti provozovny.
§ 6
Generální ředitel rozhoduje
a) na návrh ředitele věznice o změně v předmětu hospodářské činnosti provozovny,
b) za podmínek stanovených v § 5 odst. 4 o zrušení provozovny.
§ 7
Zrušuje se vyhláška č. 13/1995 Sb., jíž se stanoví funkce, které ve správní službě Vězeňské služby České republiky mohou zastávat výlučně zaměstnanci v pracovním poměru, a funkce, ve kterých mohou být výjimečně zařazeni i nadále příslušníci ve služebním poměru.
§ 8
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
JUDr. Bureš v. r.
1) § 1 odst. 2 písm. m) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 28/2000 Sb.
2) § 29 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů. § 19 odst. 1 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby.
3) § 23a odst. 3 zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění zákona č. 460/2000 Sb.
4) § 23a odst. 2 zákona č. 555/1992 Sb., znění zákona č. 460/2000 Sb.