Opatření ze dne 24.4.2001, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků

9.5.2001 | Sbírka:  18/2001 (OP) | Částka:  63/2001ASPI

Vztahy

Nadřazené: 21/1992 Sb.
Aktivní derogace: 118/1999 Sb.
Pasivní derogace: 41/2001 (OP)
18/2001
OPATŘENÍ
České národní banky
ze dne 24. dubna 2001,
kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků
Česká národní banka stanoví podle § 15 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů:
§ 1
Minimální výše likvidních prostředků bank a poboček zahraničních bank včetně stavebních spořitelen1) činí 2 % ze závazků, jejichž splatnost nepřevyšuje 2 roky, vůči všem osobám s výjimkou bank.
§ 2
Závazky podle § 1 se rozumí závazky v českých korunách i závazky znějící na cizí měnu.
§ 3
Likvidní prostředky stanovené podle § 1 jsou banky povinny uložit na účtu u České národní banky jako povinné minimální rezervy.
§ 4
Povinné minimální rezervy jsou úročeny sazbou pro repo operace České národní banky, vyhlašovanou ve Věstníku České národní banky; prostředky nad výši stanovené povinnosti se neúročí.
§ 5
Zrušuje se opatření České národní banky č. 118/1999 Sb., kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků.
§ 6
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 12. července 2001.
Guvernér:
v z. Ing. Dědek, CSc. v. r.
viceguvernér
1) Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění zákona č. 83/1995 Sb.