Zákon ze dne 29.11.2001, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

31.12.2001 | Sbírka:  482/2001 Sb. | Částka:  176/2001ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 169/2000 Sb., 129/1998 Sb., 219/1995 Sb., 6/1993 Sb.
Pasivní derogace: 323/2016 Sb.
482/2001 Sb.
ZÁKON
ze dne 29. listopadu 2001,
kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
Změna: 323/2016 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
zrušena
Čl.I
zrušen
Čl.II
zrušen
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o České národní bance
Čl.III
Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 60/1993 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 442/2000 Sb. a nálezu Ústavního soudu č. 278/2001 Sb., se mění takto:
1. V § 36 písm. a) se slovo "ostatními" zrušuje.
2. V § 36 se písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 5) zrušuje.
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).
3. V § 36 písm. c) se slova "devizová povolení" nahrazují slovy "devizové licence a zvláštní povolení".
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl.IV
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.
Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.