Opatření ze dne 20.12.2001, kterým se stanoví některé postupy účtování při konkursu a vyrovnání

29.1.2002 | Sbírka:  281/89 755/2001 | Částka:  1/2002ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 281/91 646/2000, 281/37 270/93
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
281/89 755/2001
OPATŘENÍ
ze dne 20. 12. 2001
kterým se stanoví některé postupy účtování při konkursu a vyrovnání
Referent: Ing. Vlasáková,
tel. 5704 4252
Ministerstvo financí České republiky podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se upravují některé postupy účtování při konkursu a vyrovnání1).
(2) Úprava postupů účtování při konkursu a vyrovnání vyplývá z přílohy tohoto opatření.
(3) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Čl.II
V účetních obdobích započatých před účinností tohoto opatření se postupuje podle dosavadních předpisů.
Čl.III
Tímto opatřením se zrušuje
1. Opatření Ministerstva financí, kterým se stanoví postupy účtování při konkursu a vyrovnání, č. j. V/37 270/1993, ze dne 22. 6. 1993,
2. Opatření Ministerstva financí, kterým se upravují postupy účtování při konkursu a vyrovnání, č. j. 281/91 646/2000 ze dne 10. 11. 2000.
Čl.IV
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.
Ministr financí
Ing. Jiří Rusnok, v. r.
Příloha
Úprava některých postupů účtování při konkursu a vyrovnání
Čl.I
Vyrovnání
(1) Ke dni předcházejícímu den účinnosti usnesení soudu o povolení vyrovnání sestaví účetní jednotka, které bylo soudem povoleno vyrovnání s věřiteli podle zvláštního právního předpisu1) (dále jen "dlužník") mezitímní účetní závěrku2).
(2) Ke dni účinnosti usnesení o potvrzení vyrovnání zaniká dlužníkova povinnost splnit věřitelům část závazku, k jejímuž plnění nebyl povinen podle obsahu vyrovnání. K tomuto dni vyúčtuje dlužník účtující v soustavě podvojného účetnictví tyto zaniklé závazky na vrub příslušného účtu závazků a ve prospěch účtu účtu mimořádných výnosů; dlužník účtující v soustavě jednoduchého účetnictví odepíše zaniklé závazky v knize pohledávek a závazků.
(3) Odepsané závazky je dlužník účtující v soustavě podvojného účetnictví povinen vést tři roky od účinnosti usnesení soudu o potvrzení vyrovnání na podrozvahových účtech3).
Čl.II
Nucené vyrovnání
(1) Je-li den účinnosti usnesení soudu o potvrzení nuceného vyrovnání totožný se dnem účinnosti usnesení soudu o zrušení konkursu4), uzavře účetní jednotka, které bylo povoleno nucené vyrovnání s věřiteli podle zvláštního právního předpisu1) (dále jen "úpadce"), účtující v soustavě podvojného účetnictví k tomuto dni účetní knihy a sestaví účetní závěrku. Účtuje-li úpadce v soustavě jednoduchého účetnictví, uzavře k tomuto dni účetní knihy a sestaví přehled o příjmech a výdajích a přehled o majetku a závazcích.
(2) Není-li usnesení soudu o potvrzení nuceného vyrovnání spojeno se zrušením konkursu, sestaví úpadce účtující v soustavě podvojného účetnictví ke dni účinnosti potvrzení nuceného vyrovnání mezitímní účetní závěrku.
(3) Je-li den účinnosti usnesení soudu o splnění nuceného vyrovnání totožný se dnem účinnosti rozhodnutí soudu o zrušení konkursu4), uzavře úpadce účtující v soustavě podvojného účetnictví k tomuto dni účetní knihy a sestaví účetní závěrku. Účtuje-li úpadce v soustavě jednoduchého účetnictví, uzavře účetní knihy a sestaví přehled o příjmech a výdajích a přehled o majetku a závazcích.
(4) Není-li usnesení o splnění nuceného vyrovnání spojeno se zrušením konkursu, účetní knihy se neuzavírají a účetní závěrka se nesestavuje.
(5) Ke dni účinnosti usnesení o splnění nuceného vyrovnání je úpadce zproštěn závazku nahradit konkursním věřitelům újmu, kterou nuceným vyrovnáním utrpěli. K tomuto dni vyúčtuje úpadce účtující v soustavě podvojného účetnictví tyto zaniklé závazky na vrub příslušného účtu závazků a ve prospěch účtu mimořádných výnosů; úpadce účtující v soustavě jednoduchého účetnictví odepíše zaniklé závazky v knize pohledávek a závazků.
(6) Odepsané závazky je úpadce účtující v soustavě podvojného účetnictví povinen vést po tři roky od účinnosti usnesení soudu o splnění nuceného vyrovnání na podrozvahových účtech.
Čl.III
Konkurs
(1) Účetní jednotka, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs podle zvláštního právního předpisu1) (dále jen "úpadce") účtující v soustavě podvojného účetnictví uzavře účetní knihy a sestaví účetní závěrku ke dni předcházejícímu den účinnosti prohlášení konkursu soudem. Účtuje-li úpadce v soustavě jednoduchého účetnictví, uzavře účetní knihy a sestaví přehled o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích ke dni předcházejícímu den účinnosti prohlášení konkursu soudem.
(2) Při uzavírání účetních knih v soustavě podvojného účetnictví se zúčtují zůstatky těch přechodných účtů aktiv a pasiv (zejména rezerv a opravných položek, dohadných účtů aktivních a pasivních, výnosů příštích období, výdajů příštích období, příjmů příštích období a nákladů příštích období), které prokazatelně nebudou moci být zúčtovány v období konkursu a nebo které vstupem do konkursu ztratí své opodstatnění, a to podle své povahy buď na účty pohledávek a závazků, nebo na účty nákladů a výnosů, v souladu s příslušnou účtovou osnovou a postupy účtování.
(3) Ke dni účinnosti prohlášení konkursu soudem sestaví úpadce účtující v soustavě podvojného účetnictví zahajovací rozvahu. Zůstatky účtů v této rozvaze musí navazovat na konečné zůstatky rozvahových účtů, vykázané při uzavření účetních knih podle bodu 1. Obdobně postupuje úpadce účtující v soustavě jednoduchého účetnictví při sestavování přehledu o majetku a závazcích.
(4) Předmětem účetnictví v období konkursu je celé obchodní jmění úpadce, tj. včetně majetku vyloučeného z konkursní podstaty, majetku, který konkursem nemůže být postižen a závazků, které se konkursu z jakýchkoliv důvodů neúčastní a nebo se k nim při konkursu nepřihlíží.
(5) Majetek úpadce nezachycený v účetnictví zaúčtuje úpadce po jeho zjištění a ocenění5) v soustavě podvojného účetnictví na vrub příslušného majetkového účtu a ve prospěch účtu mimořádných výnosů. V soustavě jednoduchého účetnictví se takovýto majetek zapíše do pomocných knih o majetku6). Obdobně se postupuje i v případě majetku navráceného do vlastnictví úpadce prostřednictvím uplatnění právních nástrojů sloužících k dostižení uniklého majetku, např. úspěšným odporováním právním úkonům dlužníka před konkursem, prokázáním neplatnosti jeho úkonů atd.
(6) Majetek třetích osob, zahrnutý do soupisu konkursní podstaty7), zaúčtuje úpadce v soustavě podvojného účetnictví ke dni jeho převzetí na vrub příslušného majetkového účtu a ve prospěch účtu závazku vůči jeho vlastníkovi ve výši vlastníkova nároku na vrácení neúčinného plnění. V soustavě jednoduchého účetnictví se převzatý majetek třetích osob zapíše do pomocných knih o majetku a závazek vůči jeho vlastníkovi do knihy pohledávek a závazků. Tento majetek se oceňuje výší nároku jeho vlastníka vůči úpadci na vrácení plnění z neúčinného právního úkonu. Není-li majetek jeho vlastníkem vydán, či nedojde-li z jiných důvodů k jeho převzetí, úpadce o tomto majetku neúčtuje. V případě, že je tento nepřevzatý majetek zpeněžen ve prospěch úpadce, účtuje se v soustavě podvojného účetnictví úpadce peněžitý příjem na vrub účtu peněžních prostředků a ve prospěch účtu závazku vůči jeho vlastníkovi; rozdíl mezi peněžitým příjmem a mezi závazkem vůči vlastníkovi zpeněženého majetku se účtuje ve prospěch účtu mimořádných výnosů. V soustavě jednoduchého účetnictví se příjem ze zpeněžení majetku třetích osob zapíše do peněžního deníku a závazek vůči jeho vlastníkovi do knihy pohledávek a závazků.
(7) Ke dni, ke kterému je správcem konkursní podstaty zpracována pro soud jeho konečná zpráva8), sestaví úpadce účtující v soustavě podvojného účetnictví mezitímní účetní závěrku. Nejpozději k tomuto datu zároveň zúčtuje zůstatky přechodných účtů aktiv a pasiv, které nebyly zúčtovány podle odstavce 2.
(8) Ke dni účinnosti usnesení soudu o zrušení konkursu uzavře úpadce, účtující v soustavě podvojného účetnictví, účetní knihy a sestaví účetní závěrku. Úpadce, účtující v soustavě jednoduchého účetnictví, uzavře k témuž dni účetní knihy a sestaví přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích. Nevypořádané zůstatky závazků vůči úpadcovým věřitelům se nezúčtovávají.
1) Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů,
2) § 19, odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
3) § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
4) § 44 odst. 3 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů,
5) § 24-28 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
6) § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
7) § 15 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů,
8) § 29 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů,