Oznámení ze dne 27.12.2001 o zavedení Číselníku vybraných měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin (ČVMJ)

16.1.2002 | Sbírka:  6/2002 (OP) | Částka:  7/2002ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Aktivní derogace: 46/2000 (OP), OP11/97
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
6/2002
OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 27. prosince 2001
o zavedení Číselníku vybraných měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin (ČVMJ)
I.
NORMATIVNÍ ČÁST ČVMJ
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 2. 2002 oznamuje zavedení Číselníku vybraných měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin (dále jen "ČVMJ"). Tento číselník nahradí dosavadní Číselník měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin (ČMJ), který byl zaveden opatřením Českého statistického úřadu ze dne 28. března 1997 uveřejněným v částce 32/1997 Sb. a aktualizován opatřením ze dne 24. října 2000 uveřejněným v částce 109/2000 Sb.
Dosavadní ČMJ se nadále používá pouze pro statistická zjišťování uvedená v Programu statistických zjišťování na rok 2002 a pro jejich výstupy. Nový ČVMJ se použije pro přípravu statistických zjišťování na rok 2003 a pro poskytování údajů zpravodajskými jednotkami orgánům státní statistické služby počínaje statistickými zjišťováními uvedenými v Programu statistických zjišťování na rok 2003 a pro vytváření dalších statistických produktů platných či vznikajících od roku 2003.
ČVMJ je k dispozici v Českém statistickém úřadu, Sokolovská 142, Praha 8. ČVMJ je uveřejněn také na internetových stránkách Českého statistického úřadu na adrese:
http://www.czso.cz/cz/klasif/klasif.htm.
Předsedkyně:
doc. Ing. Bohatá, CSc. v. r.
II.
METODICKÁ ČÁST ČVMJ
Úvod
Požadavek na důsledné využívání číselníků při přípravě nosičů dat, statistických zjišťování, databází i výsledných informací vedl k vytvoření statistického Číselníku vybraných měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin (dále jen "ČVMJ"). Tento číselník nahrazuje dosavadní Číselník měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin (ČMJ ), který byl zaveden opatřením Českého statistického úřadu ze dne 28. března 1997 uveřejněným v částce 32/1997 Sb. a aktualizován opatřením ze dne 24. října 2000 uveřejněným v částce 109/2000 Sb.
Dosavadní ČMJ se nadále používá pouze pro statistická zjišťování uvedená v Programu statistických zjišťování na rok 2002 a pro jejich výstupy. Nový ČVMJ se použije pro přípravu statistických zjišťování na rok 2003 a pro poskytování údajů zpravodajskými jednotkami orgánům státní statistické služby počínaje statistickými zjišťováními uvedenými v Programu statistických zjišťování na rok 2003 a pro vytváření dalších statistických produktů platných či vznikajících od roku 2003.
A.
Předmět ČVMJ
ČVMJ obsahuje měřicí jednotky, které se používají ve státní statistické službě.
Doporučené měřicí jednotky normativní příslušnosti (včetně standardních a běžně používaných násobků) jsou, s odvoláním na normu ČSN 9710 09 Kódy měřicích jednotek používaných v mezinárodním obchodě, v číselníku označeny *.
B.
Zásady ČVMJ:
1. ČVMJ zahrnuje takové měřicí jednotky, které se vyskytují nebo se s velkou pravděpodobností mohou vyskytovat ve státní statistické službě (ČSÚ a resortní pracoviště státní statistické služby) u zjišťovaných ukazatelů, v databázích nebo v produkovaných informacích. ČVMJ si neklade za cíl být číselníkem všech existujících měřicích jednotek, ale pouze "vybraných" pro potřeby státní statistické služby.
2. ČVMJ je otevřený systém a může být doplňován o další měřicí jednotky. K tomu však musí být důsledně dodržována pravidla uvedená v příslušné směrnici ČSÚ.
3. Měřicí jednotka je doplňující informace k ukazateli. Pokud z logiky ukazatele vyplývá měřicí jednotka proměnné, nemusí být uváděna (příklad: pro ukazatel "počet požárů" se měřicí jednotka neuvádí, protože jde logicky o počet požárů).
4. Pro zvláštní případy jsou použity specifické kódy:
00000 - měřicí jednotka nepřichází v úvahu (např. bezrozměrný index)
99998 - měřicí jednotka není použita, protože vyplývá z logiky ukazatele (viz příklad ad 3.)
99999 - měřicí jednotka je převzata společně s ukazatelem a proměnnou z jiného administrativního zdroje, kde je měřicí jednotka také definována.
5. Počet měřicích jednotek je omezován na nezbytné minimum. Proto platí, že je vždy snaha vyjadřovat specifikaci měřeného jevu v názvu ukazatele.
6. Ve státní statistické službě může být použita jen taková měřicí jednotka, která je uvedena v ČVMJ.
7. Složená měřicí jednotka je měřicí jednotka, která je složena ze dvou či více jednoduchých měřicích jednotek (např.: Kč/kg, Kč/m2/den). Složenou měřicí jednotku lze vytvářet jen z jednoduchých měřicích jednotek, které jsou v ČVMJ definovány.
C.
Konstrukce ČVMJ
Konstrukce číselného kódu ČVMJ je třístupňová a pro jednotlivé stupně bylo stanoveno toto označení:
   1. stupeň - oddíl - označen jednomístným kódem.
   2. stupeň - skupina - označen dvoumístným vzestupným kódem
              (od zadní pozice)
   3. stupeň - třída - dvoumístný kód - vyjadřuje odvozenou
              jednotku (pomocí dekadického násobku
              10n základní jednotky)

                       1  2 3  4 5
                      --  ---  ---
                       |  |   |
                       |  |   |
oddíl                    |  |   |
základní fyzikální měřicí jednotka SI  -----+  |   |
nebo                       |   |
jednotka ekonomické veličiny           |   |
                         |   |
                         |   |
skupina                      |   |
měřicí jednotky SI                |   |
(doplňkové a odvozené jednotky)          |   |
nebo                  ----------+   |
jednotlivé jednotky ekonomických veličin         |
                             |
                             |
třída                          |
odvozené jednotky            -----------------+
násobky a dílčí jednotky
Číselný kód na třetím stupni je pětimístný.
Obsahem metodické části jsou také vysvětlivky pro tvorbu konstrukce číselného kódu až do hloubky 5. místa.
Princip odvození:
- Základní jednotky SI na 2., 3., 4. a 5. místě číselného kódu a jednotky ekonomických veličin na 4. a 5. místě číselného kódu obsahují nuly.
- Je-li odvozená jednotka dekadickým násobkem 10n základní jednotky je obsahem posledního dvojčíslí:
1) při exponentu n > 0 přirozené číslo n (v intervalu od 1 do 29), pokud jde o násobek 10n (u jednomístného n je na prvém místě posledního dvojčíslí 0)
2) při exponentu n < 0 přirozené číslo m (v intervalu od 71 do 99), které se vypočítá odečtením absolutní hodnoty záporného exponentu v 10n od 100, tj. m = 100 - / n /
- pro násobky 60 se k poslednímu dvojčíslí 60 přičítá 1 pro každou další mocninu šedesáti.
- poslední dvojčíslí slouží ve vhodných případech i k vzájemnému odlišení dílčích částí jednotek, čímž je vytvářen prostor pro přidělování kódů případným novým jednotkám.
- označení fyzikálních měřicích jednotek je v souladu s platnými normami ČSN ISO 31 0 až 31 13.
D.
Závaznost ČVMJ
ČVMJ je závazný pro statistická zjišťování prováděná podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů a dále v případech, kde tak stanoví zvláštní právní předpis.
E.
Definice
V části IV. jsou uvedeny definice některých vybraných měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin. Zde neuvedené definice jsou obsaženy v příslušných normách nebo zvláštních předpisech.
III.
SYSTEMATICKÁ ČÁST ČVMJ
ČÍSELNÍK VYBRANÝCH MĚŘICÍCH JEDNOTEK A JEDNOTEK EKONOMICKÝCH VELIČIN
 Předpony SI:
+--------+--------+-------+------+-------+-------+-----+-----+-------+-----+--- ---+------+-----+-------+
|Činitel | 10E-12 | 10E-9 | 10E-6| 10E-3 | 10E-2 |10E-1| 10 | 10E2 | 10E3| 10E6 | 10E9 |10E12| 10E15 |
+--------+--------+-------+------+-------+-------+-----+-----+-------+-----+--- ---+------+-----+-------+
|Název  | piko | nano |mikro | mili | centi |deci |deka | hekto | kilo| mega |giga |tera | peta |
+--------+--------+-------+------+-------+-------+-----+-----+-------+-----+--- ---+------+-----+-------+
|Značka | p   | n  |mikro |  m |  c  | d | da |  h  | k |  M | G  | T |  P  |
+--------+--------+-------+------+-------+-------+-----+-----+-------+-----+--- ---+------+-----+-------+
FYZIKÁLNÍ MĚŘICÍ JEDNOTKY
  Základní jednotky SI

 +--------------------------+-------+----------+--------+
 | Základní veličina    | Kód  | Název  | Značka |
 +--------------------------+-------+----------+--------+
 | Délka          | 10000 | metr   |  m  |
 | Hmotnost         | 20000 | kilogram |  kg  |
 | Čas           | 30000 | sekunda |  s  |
 | Elektrický proud     | 40000 | ampér  |  A  |
 | Termodynamická teplota | 50000 | kelvin  |  K  |
 | Látkové množství     | 60000 | mol   | mol  |
 | Svítivost        | 70000 | kandela |  cd  |
 +--------------------------+-------+----------+--------+
VYBRANÉ JEDNOTKY FYZIKÁLNÍCH VELIČIN
 a) vybrané jednotky délky
------------------------------------------------------------------------------- ---------
 Kód    Alfabetický    Název měřicí jednotky    Značka
 měřicí   mezinárodní                 (zkratka)
jednotky  společný kód                 jednotky1)
------------------------------------------------------------------------------- ---------
  1    2             3           4
------------------------------------------------------------------------------- ---------
 10000   MTR        metr*              m
 10091   -        nanometr*            nm
 10094   -        mikrometr*           mikrom
 10097   MMT        milimetr*            mm
 10098   CMT        centimetr*           cm
 10099   DMT        decimetr*            dm
 10103   KMT        kilometr*            km
 10106   MAM        megametr            Mm
 10109   -        gigametr            Gm
------------------------------------------------------------------------------- ---------

 b) vybrané jednotky plošného obsahu
------------------------------------------------------------------------------- ---------
  1    2             3           4
------------------------------------------------------------------------------- ---------
 11000  MTK        čtverečný metr*         m2
 11094  MMK        čtverečný milimetr*       mm2
 11096  CMK        čtverečný centimetr*      cm2
 11098  DMK        čtverečný decimetr*       dm2
 11099   -         tisíc čtverečných decimetrů   tis. dm2
 11106  KMK        čtverečný kilometr*       km2
 11102  ARE        ar* (100 čtverečných metrů)  a
 11103   -         tisíc čtverečných metrů     tis. m2
 11104  HAR        hektar*
                 (10 tisíc čtverečných metrů) ha
------------------------------------------------------------------------------- ---------

 c) vybrané jednotky objemu
------------------------------------------------------------------------------- ---------
  1     2             3             4
------------------------------------------------------------------------------- ---------
 12000    MTQ    krychlový metr*  (tisíc litrů)    m3 (tis. l)
 12091    MMQ    krychlový milimetr*          mm3
 12094  CMQ (MLT)  krychlový centimetr* (mililitr*)   cm3 (ml)
 12095    CLT    centilitr*              cl
 12096    DLT    decilitr*               dl
 12097  LTR (DMQ)  litr * (krychlový decimetr*)     l (dm3)
 12099    HLT    hektolitr* (sto litrů)        hl
 12103    MAL    megalitr* (tisíc krychlových metrů)  Ml (tis. m3)
 12106    HMQ    milion krychlových metrů       mil. m3
------------------------------------------------------------------------------- ---------

 d) vybrané jednotky hmotnosti
------------------------------------------------------------------------------- ---------
  1    2          3              4
------------------------------------------------------------------------------- ---------
 20000  KGM   kilogram*                 kg
 20073   -   unifikovaná atomová hmotnostní jednotka
          (u = 1,66057.10 -27 kg)*          mikro
 20091   -   mikrogram*                 mikrog
 20094  MGM   miligram*                 mg
 20095  CGM   centigram*                 cg
 20097  GRM   gram*                   g
 20103  TNE   tuna* (tisíc kilogramů)          t
 20106  KTN   kilotuna* (tisíc tun)           kt (tis. t)
 20109   -   megatuna                  Mt
------------------------------------------------------------------------------- ---------

 e) vybrané jednotky času
------------------------------------------------------------------------------- ---------
  1    2        3                 4
------------------------------------------------------------------------------- ---------
 30000  SEC   sekunda*                  s
 30091   -   nanosekunda*                ns
 30094   -   mikrosekunda*               mikros
 30097   -   milisekunda*                ms
 30061  MIN   minuta*                  min
 30062  HUR   hodina*                  h
 30063   -   24 hodin                  24 h
 30065   -   tisíc hodin                tis. h
 30053  DAY   den*                    d
 30044  WEE   týden                   týden
 30035  MON   měsíc                   měs.
 30026  QAN   čtvrtletí                 Q (čtvrtl.)
 30017  SAN   pololetí (šest měsíců)           pol.
 30008  ANN   rok                    r.
------------------------------------------------------------------------------- ---------

 f) vybrané jednotky elektrických a magnetických veličin
------------------------------------------------------------------------------- ---------
  1    2           3             4
------------------------------------------------------------------------------- ---------
 40000  AMP   ampér*                   A
 40088   -   pikoampér*                 pA
 40091   -   nanoampér*                 nA
 40094   -   mikroampér*                mikroA
 40097   -   miliampér*                 mA
 40003   -   kiloampér*                 kA
 40600  AMH   ampérhodina*                A.h
 40603  TAH   tisíc ampérhodin* (kiloampérhodina*)    tis. A.h (kA.h)
 40700  COU   coulomb*                  C
 40788   -   pikocoulomb*                pC
 40791   -   nanocoulomb*                nC
 40794   -   mikrocoulomb*               mikroC
 40797   -   milicoulomb*                mC
 40703   -   kilocoulomb*                kC
 40706   -   megacoulomb*                MC
 41200  VLT   volt*                   V
 41294   -   mikrovolt*                 mikroV
 41297   -   milivolt*                 mV
 41203  KVT   kilovolt*                 kV
 41206   -   megavolt*                 MV
 41400   -   elektronvolt*               eV
 41500   -   voltampér*                 V.A
     41503  KVA   kilovoltampér*               kV.A
 41506  MVA   megavoltampér*               MV.A
 41509   -   gigavoltampér               GV.A
 42300  OHM   ohm*                    omega
 42394   -   mikroohm*                 mikro omega
 42397   -   miliohm                  m omega
 42303   -   kiloohm*                  k omega
 42306   -   megaohm*                  M omega
 42309   -   gigaohm*                  G omega
 42400   -   ohmmetr*                  omega.m
 42500  SIE   siemens*                  S
------------------------------------------------------------------------------- ---------

 g) vybrané jednotky ostatních fyzikálních a technických veličin
------------------------------------------------------------------------------- ---------
  1    2      3                  4
------------------------------------------------------------------------------- ---------
 50000  KEL   kelvin*                  K
 50100  CEL   Celsiův stupeň*              st.C
 60000   -   mol*                    mol
 70000  CDL   kandela*                  cd
 70800  RPS   otáčky za sekundu*             s-1 (1/s)
 70861  RPM   otáčky za minutu*             min-1 (1/min)
 71000  HTZ   hertz*                   Hz
 71003   -   kilohertz*                 kHz
 71006   -   megahertz*                 MHz
 71009   -   gigahertz*                 GHz
 71100  NEW   newton*                  N
 71700  PAL   pascal*                  Pa
 71794   -   mikropascal*                mikro Pa
 71797   -   milipascal*                mPa
 71702   -   hektopascal*                hPa
 71703  KPA   kilopascal*                kPa
 71706  MPA   megapascal*                MPa
 71709   -   gigapascal*                GPa
 71800  BAR   bar*                    bar
 71897  MBR   milibar*  (1 mbar = 1 hPa )        mbar
 72200  JOU   joule*                   J
 72297   -   milijoule*                 mJ
 72203  KJO   kilojoule*                 kJ
 72206   -   megajoule*                 MJ
 72209   -   gigajoule*                 GJ
 72212   -   terajoule*                 TJ
 72215   -   petajoule*                 PJ
 72300   -   joule na kilogram*             J/kg
 72303   -   kilojoule na kilogram*           kJ/kg
 72306   -   megajoule na kilogram*           MJ/kg
 73100   -   joule na čtverečný metr*          J/m2
 73204   -   joule na čtverečný centimetr
           (deset kilojoulů na čtverečný metr)   J/cm2 (10 kJ/m2)
 73300   -   joule na krychlový metr*          J/m3
 73303   -   kilojoule na krychlový metr        kJ/m3
 73306   JM   megajoule na krychlový metr*       MJ/m3
 73509   -   gigajoule na megawatthodinu        GJ/MW.h
 73612   -   terajoule za hodinu            TJ/h
 73700  WTT   watt*                   W
 73791   -   nanowatt*                 nW
 73794   -   mikrowatt*                 mikroW
 73797   -   miliwatt*                 mW
 73703  KWT   kilowatt*                 kW
 73706  MAW   megawatt*  (tisíc kilowatt)        MW (tis. kW)
 73709   -   gigawatt*                 GW
 73712   -   terawatt*                 TW
 73800  WHR   watthodina*                W.h
 73803  KWH   kilowatthodina*              kW.h
 73806  MWH   megawatthodina*  (tisíc kilowatthodin)  MW.h (tis. kW.h) n)
 73809  GWH   gigawatthodina*              GW.h
 73812   -   terawatthodina*              TW.h
 74600  LUM   lumen*                   lm
 75009   -   gigajoule na tunu             GJ/t
 75599   -   decibel*                  dB
 75600   -   tex                    tex
 75699   -   decitex                  dtex
 76400  MTS   metr za sekundu*              m/s
 76403   -   kilometr za sekundu            km/s
 76562  KMH   kilometr za hodinu*            km/h
 76700   -   čtverečný metr za sekundu*         m2/s
 76762   -   čtverečný metr za hodinu          m2/h
 76800  MQS   krychlový metr za sekundu*         m3/s
 76862  MQH   krychlový metr za hodinu*         m3/h
 76853   -   krychlový metr za den           m3/d
 77200   -   kilogram na metr*             kg/m
 77300   -   kilogram na čtverečný metr*        kg/m2
 77397   -   gram na čtverečný metr*          g/m2
 77400  KMQ   kilogram na krychlový metr*        kg/m3
 77491   -   mikrogram na krychlový metr*        mikrog/m3
 77494   -   miligram na krychlový metr*        mg/m3
 77700  KGS   kilogram za sekundu*            kg/s
 77762   -   kilogram za hodinu             kg/h
 78200   -   kilogram na gigajoule           kg/GJ
 78391   -   mikrogram na litr             mikrog/l
 78394   -   miligram na litr              mg/l
 78462   -   tuna za hodinu               t/h
 78508   -   tuna za rok                t/rok  (t/r.)
 78553   -   tuna za 24 hodin              t/24 h
 78600   -   tuna na hektar               t/ha
 78700   -   tuna na kilometr čtverečný         t/km2
 78800   -   litr za sekundu              l/s
 78900   -   milimetrů za 24 hodin           mm/24 h
------------------------------------------------------------------------------- ---------
VYBRANÉ JEDNOTKY EKONOMICKÝCH VELIČIN
Poznámka: Jednotky ekonomických veličin označené:
* viz ČSN 9710 09 Kódy měřicích jednotek používaných v mezinárodním obchodě
** viz ČSN 9710 04 Kódy druhů nákladů, balení a obalových materiálů (související ČSN 7777 0000 a 77 0001)
 a) vybrané jednotky množství
------------------------------------------------------------------------------- ---------
  1     2     3                 4
------------------------------------------------------------------------------- ---------
  80200   -   kus*                  ks
  80203   -   tisíc kusů               tis. kusů (tis. ks)
  80206   -   milion kusů               mil. kusů (mil. ks)
  80300   -   pár* (dva kusy)             pár
  80303   -   tisíc párů               tis. párů
  80306   -   milion párů               mil. párů
  80400   -   osoba*                 os.
  80402   -   sto osob                100 osob (100 os.)
  80403   -   tisíc osob               tis. osob (tis. os.)
  80406   -   milion osob               mil. osob (mil. os.)
  80500   -   člověkorok               člrok (člr.)
  80600   -   tucet* (12 kusů)            tct
  80700   -   souprava*                soupr.
  80703   -   tisíc souprav              tis. soupr.
  81000   -   svazek**                sv.
  81003   -   tisíc svazků              tis.sv.
  81100   -   porce*                 porce
  81103   -   tisíc porcí               tis. porcí
  81200   -   plnometr                plm
  81203   -   tisíc plnometrů             tis. plm
  81600   -   prostorový metr             prost. m
  82700   -   přadeno*                přad.
  83203   MBE  tisíc cihlových jednotek*        tis. c. j.
  83500   -   vozová jednotka             voz. j.
  83600   -   bit                   bit
  83603   -   tisíc bitů               tis. bitů (kbit)
  83606   -   milion bitů               mil. bitů (Mbit)
  83628   -   byte*                  byte
  83638   -   kilobyte (1 024 byte)         kbyte (kB)
  83648   -   megabyte                Mbyte (MB)
  83658   -   gigabyte                Gbyte (GB)
  83798   -   procento*                %
  83897   -   promile                 %
  83900   -   karát                  KT (ct)
  84000   BLL  barrel (US)*, for petroleum etc.    barrel (US)
  84003   -   tisíc barrelů (US), for petroleum etc. tis. barrelů (US)
  86000   -   osoba na čtverečný kilometr       os./km2
-------------------------------------------------------------------------------     ---------

 b) vybrané jednotky technicko - hospodářské
------------------------------------------------------------------------------- ---------
    1    2           3          4
------------------------------------------------------------------------------- ---------
   90300   -   hodina za den           h/d
   90304   -   hodina za týden          h/týden
   90600   -   pár za hodinu           pár/h
   90700   -   kilometr na den          km/d
   90800   -   litr na sto kilometrů       l/100 km
   90903   TQD   tisíc krychlových metrů za den*  tis. m3/d
   91000   -   vyučovací hodina          vyuč. h
   91400   -   směna               smn.
   92000   -   vozový kilometr          voz. km
   92003   -   tisíc vozových kilometrů      tis. voz. km
   92006   -   milion vozových kilometrů     mil. voz. km
   92200   -   lokomotivní kilometr        lok. km
   92203   -   tisíc lokomotivních kilometrů   tis. lok. km
   92206   -   milion lokomotivních kilometrů   mil. lok. km
   92300   -   vlakový kilometr          vlak. km (vlkm)
   92303   -   tisíc vlakových kilometrů     tis. vlak. km  (tis. vlkm)
   92306   -   milion vlakových kilometrů     mil. vlak. km  (mil. vlkm)
   92500   -   místový kilometr          míst. km
   92503   -   tisíc místových kilometrů     tis. míst. km
   92506   -   milion místových kilometrů     mil. míst. km
   92600   -   tunokilometr            tkm
   92603   -   tisíc tunokilometrů        tis. tkm
   92606   -   milion tunokilometrů        mil. tkm
   92800   -   litr na tisíc tunokilometrů    l/tis. tkm
   92900   -   osobokilometr           oskm
   92903   -   tisíc osobokilometrů        tis. oskm
   92906   -   milion osobokilometrů       mil. oskm
   93000   -   hrubý tunokilometr         hr. tkm
   93003   -   tisíc hrubých tunokilometrů    tis. hr. tkm
   93006   -   milion hrubých tunokilometrů    mil. hr. tkm
   93300   -   brutto registrovaná tuna*     BRT
   97000   -   běžný metr             b. m
   97003   -   tisíc běžných metrů        tis. b. m
------------------------------------------------------------------------------- ---------

 c) vybrané jednotky peněžní a cenové
------------------------------------------------------------------------------- ---------
    1    2           3             4
------------------------------------------------------------------------------- ---------
   00200   -   koruna česká               Kč
   00298   -   haléř                  hal.
   00203   -   tisíc korun českých           tis. Kč
   00206   -   milion korun českých           mil. Kč
   00209   -   miliarda korun českých          mld. Kč
   00210   -   koruna československá          Kčs
   00213   -   tisíc korun československých       tis. Kčs
   00216   -   milion korun československých      mil. Kčs
   00219   -   miliarda korun československých     mld. Kčs
   00223   -   tisíc ECU                tis. ECU
   00226   -   milion ECU                mil. ECU
   00230   -   EURO                   EUR
   00233   -   tisíc EURO                tis. EUR
   00236   -   milion EURO               mil. EUR
   00239   -   miliarda EURO              mld. EUR
   00240   -   US dolar                 USD
   00243   -   tisíc US dolar              tis. USD
   00246   -   milion US dolar             mil. USD
   00249   -   miliarda US dolar            mld. USD
   00300   -   Kč za hodinu               Kč/h
   00500   -   Kč za den                Kč/d
   00600   -   Kč za měsíc               Kč/měs.
   00700   -   Kč za metr                Kč/m
   00800   -   Kč za čtverečný metr           Kč/m2
   00900   -   Kč za krychlový metr           Kč/m3
   01000   -   Kč za čtverečný metr za den       Kč/m2/d
   01100   -   Kč za čtverečný metr za měsíc      Kč/m2/měs.
   01200   -   Kč za metr krychlový za den       Kč/m3/d
   01600   -   Kč za kilogram              Kč/kg
   01700   -   Kč za tunu                Kč/t
   01800   -   Kč za litr                Kč/l
   01900   -   Kč za kus                Kč/kus (Kč/ks)
   02000   -   Kč za pár                Kč/pár
   02100   -   Kč za kilometr              Kč/km
   02200   -   Kč na osobu               Kč/os.
   02500   -   Kč za kilowatthodinu           Kč/kW.h
   02600   -   Kč za megawatthodinu           Kč/MW.h
   02608   -   Kč za megawatthodinu za rok       Kč/MW.h/rok (Kč/MW.h/r.)
   02700   -   Kč za gigajoule             Kč/GJ
   03500   -   Kč za barrel (US), for petroleum etc.  Kč/barrel (US)
   03700   -   US dolar za barrel (US),
             for petroleum etc.          USD/barrel (US)
   04000   -   Kč za metr krychlový na 100 kilometrů  Kč/m3/100 km
   04001   -   Kč za tisíc metrů krychlových
             na 100 kilometrů           Kč/tis. m3/100 km
   04100   -   Kč za hektar               Kč/ha
------------------------------------------------------------------------------- ---------

 d) specifické kódování
------------------------------------------------------------------------------- ---------
    1    2           3             4

   00000   -   měřicí jednotka nepřichází    neexistuje
            v úvahu (např. bezrozměrný index)

   99998   -   měřicí jednotka není použita,   neuvádí se
            protože vyplývá z logiky
            ukazatele

   99999   -   měřicí jednotka je převzata    přebírá se
            společně s ukazatelem a
            proměnnou z jiného
            administrativního zdroje (vč.
            značky či zkratky), kde je
            měřicí jednotka také definována
            (tj. údaj byl získán na základě
            jiného zákona; ne zákona o
            státní statistické službě)
------------------------------------------------------------------------------- ---------
IV.
DEFINICE
a) jednotky času a množství

------------------------------------------------------------------------------- ---------
 Kód   Název
 ČVMJ  jednotky    Značka           Definice
------------------------------------------------------------------------------- ---------
  1     2      3              4
------------------------------------------------------------------------------- ---------
30053  den        d    souvislý časový úsek od 0.00 hodin do
                  24.00 hodin

30063  24 hodin     24 h   jakýkoliv souvislý časový úsek po sobě
                  následujících 24 hodin

80300  pár       pár    dvě  podobné odpovídající si položky
                  (např.  boty, rukavice) nebo položka
                  zhotovená  jako  celek  ze  dvou
                  odpovídajících si částí (např. brýle)

80700  souprava    soupr.   kolekce souvisejících nebo spárovaných
                  položek   představující    jedinou
                  zásobovací  položku  (např.  souprava
                  nástrojů),  používá se pouze  tehdy,
                  jestliže termín souprava tvoří součást
                  názvu položky

81000  svazek      sv.    množství stejných položek, které jsou
                  spolu spojeny bez stlačení (komprese)

81600  prostorový  prost. m   krychle o hraně jednoho metru vyplněná
    metr            jen částečně dřevní hmotou, kde část
                  připadá na mezery mezi jednotlivými kusy
                  vyrovnaného dřeva

82700  přadeno     přad.   masa kliček příze nebo přástu obsahující
                  určitou délku

83203  tisíc     tis. c. j.  za cihlovou jednotku se považuje tzv.
    cihlových         základní formát cihly o rozměrech 25 x
    jednotek          12 x 6,5 cm (např. jedna "normální"
                  cihla = 1,3 c. j.)

83500  vozová     voz. j.   vozová jednotka je jednotka používaná v
    jednotka          nákladní  přepravě  a  rovnající  se
                  dvounápravovému železničnímu nákladnímu
                  vozu (u vozu více než dvounápravového se
                  jedná o dvě vozové jednotky )

83900  karát       KT    označuje ryzost zlata (jeden karát     je
                  1/24 obsahu ryzího zlata ve slitině ?-
                  ryzí  kov  má  24  karátů;  ryzost
                  vyjadřujeme i v promilích obsahu drahého
                  kovu, čili v tisícinách obsahu, tzn.
                  ryzí  kov označujeme 1000/1000 např.
                  zlato ryzosti 500/1000 má 12 karátů
                  atd.)

             ct    označuje i hmotnostní jednotku užívanou
                  při určování hmotnosti drahých kamenů,
                  odpovídající 0,2 g

84000  barrel    barrel (US)  barrel (US), for petroleum etc.  =
    (US), for         0,1589 m3  =  158,9 dm3 - pro tekuté
    petroleum         produkty
    etc.
------------------------------------------------------------------------------- ---------


b) jednotky technicko - hospodářské

------------------------------------------------------------------------------- ---------
 Kód ČVMJ   Název
       jednotky    Značka          Definice

  1      2       3             4

 92000  vozový      voz. km   vozový    kilometr   vyjadřuje
     kilometr           přemístění   jednoho   osobního,
                    zavazadlového  nebo   nákladního
                    drážního  vozidla (loženého  nebo
                    prázdného) na vzdálenost  jednoho
                    kilometru

 92200  lokomotivní   lok. km   lokomotivní  kilometr  vyjadřuje
     kilometr           přemístění jednoho hnacího drážního
                    vozidla  na  vzdálenost  jednoho
                    kilometru

 92300  vlakový     vlak. km  vlakový kilometr nákladní dopravy
     kilometr     (vlkm)   vyjadřuje   přemístění   jednoho
                    nákladního vlaku o jeden kilometr
                    vlakový  kilometr osobní  dopravy
                    vyjadřuje   přemístění   jednoho
                    osobního  vlaku,  příp.   sólo
                    motorového vozu o jeden kilometr

 92500  místový     míst. km  místový kilometr je definován jako
     kilometr           součin kilometrů ujetých dopravními
                    prostředky    a    normované
                    obsaditelnosti těchto jednotlivých
                    dopravních prostředků

 92600  tunokilometr    tkm    tunový   kilometr   představuje
                    přepravu  jedné  tuny  nákladu
                    v nákladní dopravě na vzdálenost
                    jednoho kilometru

 92900  osobokilometr   oskm   osobokilometr představuje přepravu
                    jedné osoby v osobní dopravě na
                    vzdálenost jednoho kilometru


 93000  hrubý      hr. tkm   hrubý  tunokilometr  představuje
     tunokilometr         přepravu jedné hrubé tuny nákladu
                    v nákladní dopravě na vzdálenost
                    jednoho kilometru

 97000  běžný metr     b. m   délková jednotka jednoho metru (1
                    m) pro výrobky o různých profilech
                    a šířích
------------------------------------------------------------------------------- ---------
1) Pokud nelze v sloupci 4 uvést značku či zkratku měřicí jednotky, je z technických důvodů u této jednotky uveden její plný (nezkrácený) název.