Sdělení ze dne 5.12.2002 o zavedení 2. vydání Standardní klasifikace produkce (SKP)

31.12.2002 | Sbírka:  589/2002 Sb. | Částka:  198/2002ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Aktivní derogace: OP35/97, OP01/97, OP18/96, OP16/93
Pasivní derogace: 275/2008 Sb.
589/2002 Sb.
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 5. prosince 2002
o zavedení 2. vydání Standardní klasifikace produkce (SKP)
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje s účinností od 1. ledna 2003 zavedení 2. vydání Standardní klasifikace produkce (dále jen "klasifikace SKP"), zavedené opatřením Českého statistického úřadu ze dne 1. listopadu 1993 uveřejněným v částce 69/1993 Sb. a rozšířené opatřeními ze dne 22. července 1996 (částka 62/1996 Sb.), 4. prosince 1996 (částka 2/1997 Sb.) a 3. listopadu 1997 (částka 93/1997 Sb.).
Celé znění klasifikace SKP vydává Český statistický úřad jako 2. vydání, které nahradí 1. upravené vydání z roku 1996. Tímto sdělením se ruší rozšířené vydání SKP (SKP-AGROEN, SKP-PRUM, SKP-VÝKONY) z roku 1997 a vysvětlivky z roku 1999.
2. vydání klasifikace SKP bylo vypracováno na základě aktualizace evropského standardu CPA 2002.
2. vydání klasifikace SKP bude k dispozici v elektronické podobě v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu, Josefská 6, Praha 1 nebo na internetových stránkách ČSÚ (www.czso.cz).
Předsedkyně:
doc. Ing. Bohatá, CSc. v. r.
Příloha - SKP
METODICKÁ ČÁST
               Úvod

   V rámci inovace klasifikačního systému do podoby odpovídající
potřebám  tržního hospodářství  a pro  zajištění mezinárodní
srovnatelnosti statistických ukazatelů vydal Český statistický
úřad opatřením ze dne 1. prosince 1993 (částka 77/1993 Sb.)
Standardní klasifikaci produkce - SKP (dále jen "klasifikace
SKP"). Tato klasifikace byla vypracována na bázi evropského
standardu CPA (Classification of Product by Activities).

   Na  základě aktualizovaného  vydání evropského standardu
CPA2002 ČSÚ zavádí s platností od 1. 1. 2003 sdělením 2. vydání
Standardní klasifikace produkce.

   Klasifikace CPA byla vytvořena z oddílů Harmonizovaného
systému  resp.  Kombinované  nomenklatury  (HS/CN), využívané
v zahraničním obchodě pro celní účely, přičemž základ klasifikace
tvoří odvětvová klasifikace NACE. Na rozdíl od HS/CN klasifikace
CPA obsahuje i zboží a služby, které nejsou předmětem dovozu nebo
vývozu a je vhodná pro různé ekonomické rozbory a analýzy.

           Předmět klasifikace SKP

   Předmětem klasifikace SKP jsou především hmotné výrobky
(zboží), tzn. všechny průmyslové, zemědělské, lesnické a jiné
výrobky, které jsou jako zboží předávány výrobcem (podnikem,
organizací, společností apod. ) k dalšímu použití, tj. jsou
dodávány odběrateli bez ohledu na to, zda jsou dodávány pro
výrobní či nevýrobní spotřebu (osobní nebo společenskou) nebo zda
jsou určeny pro investiční výstavbu či pro vývoz. Klasifikace SKP
zahrnuje výrobky (zboží) jak tuzemské, tak dovážené ze zahraničí.

   Do klasifikace SKP jsou zatříděny i vedlejší produkty,
průmyslové a zemědělské odpady a ostatní druhotné suroviny, i když
je nelze považovat za výrobky vznikající jako záměrný výsledek
činnosti. U značné části odpadů jde v podstatě o vedlejší produkty
nebo výrobky z tzv. štěpných výrob, vznikající nutně s výrobky
záměrně produkovanými. Odpady, i když vznikají na více místech,
jsou v klasifikaci zatřiďovány vždy na jednom místě (v zásadě
v místě spotřeby), např. kovové odpady v hutnictví, sklářské
odpady ve sklářství, papír v papírenství apod.

   Kromě výrobků (zboží), které mají schopnost plnit ve fázi
spotřeby (u  svého konečného uživatele)  určitou samostatnou
technicko-ekonomickou funkci, tvoří důležitou součást předmětu
klasifikace též díly průmyslových výrobků, kompletační výrobky
a příslušenství průmyslových výrobků. Klasifikace SKP nerozlišuje
díly pro kompletaci nových výrobků od dílů náhradních.

   Předmětem  klasifikace  SKP  jsou  i  práce (průmyslové
i neprůmyslové) všech výrobních odvětví. Za průmyslové práce
(práce výrobní povahy) se považují práce, které směřují k výrobě
nového hmotného výrobku (nebo jeho části). Dodavatel prací na
výrobě jen kooperuje (jako určitá fáze výroby), aniž materiál na
výrobek nakupuje a s přidáním své výrobní činnosti (případně
s přidáním hodnoty režijního materiálu, energie apod.) prodává.
Prodává tedy jen svou výrobní činnost - a to formou dodávky na
zakázku. Mezi průmyslové práce patří i práce na sestavování nového
výrobku v celek a jeho kompletace (montáž výrobku).

   Průmyslové  práce mají  v SKP zpravidla  samostatný kód
v oddílech 10 až 36 a to: xx.xx.99. Pokud dodavatel prací vyrobí
celý výrobek z materiálu zákazníka, tyto práce se zatřiďují pod
kód příslušného výrobku.

   V klasifikaci  SKP jsou zahrnuty i  služby a činnosti
(průmyslové i neprůmyslové), které nesměřují k vytváření nových
hmotných výrobků.

   Za  průmyslové  služby  se  považují  opravy,  údržba,
rekonstrukce, modernizace, montáže, demontáže, instalace a úpravy
(úpravy se můžou vyskytovat i v průmyslových pracích, pokud se
provádějí na novém výrobku jako určitá fáze výroby).

   Průmyslové služby  mají zpravidla v oddílech  28 až 36
samostatný kód a to:
 xx.xx.91 montáže a instalace;
 xx.xx.92 opravy a údržba, rekonstrukce a modernizace, úprava.

   Výjimky jsou v těchto položkách: 32.10, 34.10, 35.11, 35.20
a 36.63.

   Další výjimky v klasifikování oprav a údržby jsou v těchto
případech:
- opravy a údržba motorových vozidel - oddíl 50, ale dovybavení
 automobilu (např. katalyzátorem, střešním oknem, centrálním
 zamykáním, zabezpečovacím zařízením) - oddíl 34;
- opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
 - oddíl 52;
- opravy a údržba kancelářských strojů a počítačů - oddíl 72.

   Za neprůmyslové práce a služby se považují:
a) práce a služby v oblasti zemědělství, lesnictví a rybářství,
  které se zatřiďují v oddílech 01, 02 a 05
b) ostatní práce a služby, které se klasifikují v oddílech 50 až
  99, např. obchodní, právní, zprostředkovatelské, veřejných
  orgánů, zdravotnické, peněžní, poštovní, školské.

   Do klasifikace  SKP svou povahou  nepatří klasifikování
stavebních objektů. Převažující rozsah stavební činnosti tvoří
stavební objekty a stavební  práce. Stavební práce jsou do
klasifikace SKP zahrnuty v oddíle 45.

   Aby nebyla narušena úplnost klasifikace stavební části SKP,
byla vypracována klasifikace stavebních děl - KSD (oddíl 46),
která bude nahrazena Klasifikaci stavebních děl CZ-CC, (dále jen
"klasifikace CZ-CC"), vypracovanou na bázi mezinárodního standardu
CC (Classification of Construction).

   Hranice mezi klasifikací SKP a klasifikací CZ-CC je obecně
dána tím, že průmysl, zemědělství, lesnictví apod. produkují
přepravitelné výrobky (zboží), zatímco stavební produkty jsou
pevně vázány na místo výroby.

         Metodické principy klasifikace

   V klasifikaci SKP byly dodržovány tyto metodické principy:
a) princip jednoho místa zařazení výrobku, výkonu, resp. práce
  v klasifikaci, tzn. že každý výrobek nebo každý klasifikovaný
  jev může být uveden pouze na jednom místě klasifikace bez
  ohledu na to, kolika organizacemi nebo na kolika místech je
  vyráběn. Může mu tedy být přiřazeno pouze jediné číselné
  označení;
b) přímá návaznost  podrobnějšího třídění na vyšší seskupení. Na
  nižších stupních je vypracován vymezující soubor, který patří
  do vyšších seskupení a vytváří závaznou posloupnost, která
  podle možnosti odpovídá výrobnímu a ekonomickému postupu.

            Metodické zásady

   Za základní předmětný prvek evropské klasifikace CPA byl
zvolen dvoumístný oddíl na 1. klasifikačním stupni. Při stanovení
dalších třídicích hledisek se přihlíželo ke klasifikaci odvětví
ekonomických činností a tak zpravidla 4 místa klasifikace CPA
odpovídají 4 místům klasifikace NACE. Přiřazením dalších dvou
znaků je zajištěna návaznost na celní klasifikaci HS/CN.

   Klasifikace SKP je prakticky převzatou klasifikací CPA,
v některých  případech  je  upraven  název  podle  platných
názvoslovných norem, příp. terminologických zvyklostí tak, aby
byla maximálně dodržena obsahová náplň klasifikace CPA.

   Každá skupina v klasifikačním systému má do jisté míry dvojí
význam. Na jedné straně představuje část odvětví, na druhé straně
je seskupením (agregací) výsledků pracovní činnosti - tj. výrobků
nebo výkonů (aktivit) majících příbuzné vlastnosti jednak podle
hledisek výrobních, jednak podle hledisek užití.

   Výrobní hlediska je možno charakterizovat jako stejnorodost
(obdobnost)  technologie,  stejnorodost  výchozích  surovin
a materiálů,  konstrukce  apod.,  hlediska  užití  vycházejí
z charakteru  potřeb uspokojovaných  produkcí a  směru užití
produkce.  Pořadí aplikace  jednotlivých hledisek  závisí     na
charakteru odvětví, do něhož jednotlivé skupiny produkce patří.

          Konstrukce klasifikace SKP

   Pro třídění produkce je využita kombinace alfabetického
a číselného kódu, která umožňuje vytvářet různé účelové agregace
činností.

Třídicí klíč je sestaven následovně:

a/ alfabetický kód je dvoustupňový

  A...sekce
  AA.. subsekce

b/ číselný kód je pětistupňový

   Pro pět stupňů klasifikace bylo stanoveno toto označení

               1 2 3 4 5 6
               X X X X X X
               -+- + + + +
  1. stupeň oddíl ------------+ | | | |
  2. stupeň skupina -------------+ | | |
  3. stupeň třída -----------------+ | |
  4. stupeň kategorie ---------------+ |
  5. stupeň subkategorie --------------+

   Pro 1. stupeň číselné soustavy - oddíl - bylo stanoveno
označení dvoumístným kódem. Další třídění postupuje dekadicky po
jednom místě, takže číselné kódy na 5. klasifikačním stupni jsou
šestimístné.

   Klasifikaci tvoří 17 sekcí, 16 subsekcí a 62 oddílů.

         Vazba na ostatní klasifikace

   V  klasifikaci SKP  je uvedena  návaznost na produkční
klasifikaci  OSN (CPC),  na Harmonizovaný  systém, resp. na
Kombinovanou nomenklaturu (HS/CN). Návaznost klasifikace SKP na
CPC a HS/CN je převzata z klasifikace CPA, která byla vytvořena
v rámci Evropského společenství.

   Třída klasifikace SKP (tj. 4 místa) zpravidla odpovídá třídě
Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ), takže je
zajištěna přímá návaznost klasifikace SKP na klasifikaci OKEČ.

   Rozdíly mezi OKEČ a SKP na 4. místě (které jsou i v CPA) jsou
v následujících případech:

   +------+---------------+
   |SKP  | OKEČ     |
   +------+---------------+
   |01.30 |        |
   +------+---------------+
   |05.00 | 05.01     |
   +------+---------------+
   |05.02 |        |
   +------+---------------+
   |17.10 | 17.11 - 17.17 |
   +------+---------------+
   |17.20 | 17.21 - 17.25 |
   +------+---------------+

   Vzhledem k tomu, že klasifikace OKEČ má přímou návaznost na
odvětvovou klasifikaci OSN (ISIC), je zajištěna i návaznost SKP na
ISIC rev. 3.

        Závaznost a využití klasifikace SKP

   Klasifikace SKP je určena zejména pro statistické účely. Je
však konstruována tak, aby byla využitelná i v jiných oblastech,
neboť do ní byly promítnuty požadavky a připomínky ústředních
orgánů, vědeckých a dalších institucí. Je závazná pro statistická
zjišťování prováděná podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní
statistické  službě, ve  znění pozdějších  předpisů, a dále
v případech, kde tak stanoví zvláštní zákon nebo jiný legislativní
předpis.

   V dalších letech se pro lepší orientaci při zatřiďování
výrobků, služeb, prací a jiných aktivit podle klasifikace SKP
předpokládá  vypracování podrobných  vysvětlivek, které budou
obsahovat věcné a závazné definiční vymezení jednotlivých oddílů
až do hloubky subkategorií.

           Vydání klasifikace SKP

   2. vydání klasifikace SKP se zavádí s účinností od 1.1.2003
a je k dispozici v elektronické podobě nebo na internetových
stránkách ČSÚ (http://www.czso.cz)

   Klasifikace SKP bude vydána i jako samostatná publikace ve
dvou dílech:

1. díl bude obsahovat:
a) normativní část
b) metodickou část
c) přehled oddílů klasifikace SKP
d) systematickou část (oddíly 01 až 99)
e) převodník mezi SKP2003 a SKP1999 a obráceně

2. díl bude obsahovat:
a) vysvětlivky k SKP do úrovně subkategorie (tj. do 6. místa)

1. díl vyjde knižně v roce 2003 a 2. díl v roce 2004.

Poznámka: V názvech některých položek SKP se používají zkratky,
     jejichž význam je následující:

     j.n. = jinde neuvedený
     apod. = a podobně
     č.  = část

    PŘEHLED SEKCÍ, SUBSEKCÍ A ODDÍLŮ KLASIFIKACE SKP

A ZEMĚDĚLSTVÍ, MYSLIVOST A LESNICTVÍ

01 PRODUKTY ZEMĚDĚLSTVÍ, MYSLIVOSTI A SOUVISEJÍCÍ PRÁCE
02 PRODUKTY LESNICTVÍ A SOUVISEJÍCÍ PRÁCE


B RYBY A OSTATNÍ PRODUKTY VODNÍHO PROSTŘEDÍ

05 RYBY A OSTATNÍ PRODUKTY VODNÍHO PROSTŘEDÍ A SOUVISEJÍCÍ PRÁCE


C NEROSTNÉ SUROVINY

CA UHLÍ, LIGNIT, RAŠELINA; ROPA A ZEMNÍ PLYN;
  URANOVÉ A THORIOVÉ RUDY

10 UHLÍ, LIGNIT, RAŠELINA A PRÁCE SOUVISEJÍCÍ S JEJICH TĚŽBOU
11 ROPA, ZEMNÍ PLYN, BITUMENNÍ HORNINY A PRÁCE SOUVISEJÍCÍ
  S JEJICH TĚŽBOU KROMĚ PRŮZKUMNÝCH VRTŮ
12 URANOVÉ A THORIOVÉ RUDY A PRÁCE SOUVISEJÍCÍ S JEJICH TĚŽBOU


CB OSTATNÍ NEROSTNÉ SUROVINY

13 RUDY OSTATNÍCH KOVŮ A PRÁCE SOUVISEJÍCÍ S JEJICH TĚŽBOU
14 OSTATNÍ NEROSTNÉ SUROVINY A PRÁCE SOUVISEJÍCÍ S JEJICH TĚŽBOU


D VÝROBKY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU

DA POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBKY A NÁPOJE,TABÁKOVÉ VÝROBKY

15 POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBKY, NÁPOJE A SOUVISEJÍCÍ PRÁCE
16 TABÁKOVÉ VÝROBKY A SOUVISEJÍCÍ PRÁCE


DB TEXTILIE, TEXTILNÍ A ODĚVNÍ VÝROBKY

17 TextilIE, TEXTILNÍ VÝROBKY A související prÁCE
18 ODĚVY, KOŽEŠINY A SOUVISEJÍCÍ PRÁCE


DC USNĚ A VÝROBKY Z USNÍ

19 USNĚ, BRAŠNÁŘSKÉ A SEDLÁŘSKÉ VÝROBKY, OBUV; související prÁCE

DD DŘEVO UPRAVENÉ; DŘEVĚNÉ, KORKOVÉ, PROUTĚNÉ A SLAMĚNÉ VÝROBKY
  (KROMĚ NÁBYTKU)
20 DŘEVO UPRAVENÉ; DŘEVĚNÉ, KORKOVÉ, PROUTĚNÉ A SLAMĚNÉ VÝROBKY
  (KROMĚ NÁBYTKU); SOUVISEJÍCÍ PRÁCE


DE VLÁKNINA, PAPÍR A VÝROBKY Z PAPÍRU; NAHRANÉ NOSIČE;
  VYDAVATELSTVÍ A TISK

21 VLÁKNINA, PAPÍR A VÝROBKY Z PAPÍRU; SOUVISEJÍCÍ PRÁCE
22 VYDAVATELSTVÍ, TISK, NAHRANÉ NOSIČE; SOUVISEJÍCÍ PRÁCE


DF KOKS, RAFINÉRSKÉ ROPNÉ VÝROBKY A JADERNÁ PALIVA

23 KOKS, RAFINÉRSKÉ ROPNÉ VÝROBKY A JADERNÁ PALIVA;
  SOUVISEJÍCÍ PRÁCE


DG CHEMICKÉ LÁTKY, PŘÍPRAVKY, VÝROBKY A CHEMICKÁ VLÁKNA

24 CHEMICKÉ LÁTKY, PŘÍPRAVKY, VÝROBKY A CHEMICKÁ VLÁKNA;
  SOUVISEJÍCÍ PRÁCE


DH PRYŽOVÉ A PLASTOVÉ VÝROBKY

25 Pryžové a plastové výrobky; související prÁcE


DI OSTATNÍ NEKOVOVÉ MINERÁLNÍ VÝROBKY

26 OSTATNÍ NEKOVOVÉ MINERÁLNÍ VÝROBKY; SOUVISEJÍCÍ PRÁCE


DJ ZÁKLADNÍ KOVY, HUTNÍ A KOVODĚLNÉ VÝROBKY

27 ZÁKLADNÍ KOVY A HUTNÍ VÝROBKY; SOUVISEJÍCÍ PRÁCE
28 KOVOVÉ KONSTRUKCE A KOVODĚLNÉ VÝROBKY (KROMĚ
  STROJŮ A ZAŘÍZENÍ); PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY A PRÁCE


DK STROJE A ZAŘÍZENÍ J.N.

29 STROJE A ZAŘÍZENÍ J.N.; PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY A PRÁCE


DL ELEKTRICKÉ A OPTICKÉ PŘÍSTROJE A ZAŘÍZENÍ

30 KANCELÁŘSKÉ STROJE A POČÍTAČE; PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY A PRÁCE
31 ELEKTRICKÉ STROJE A ZAŘÍZENÍ J.N.; PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY A PRÁCE
32 RÁDIOVÁ, TELEVIZNÍ, SPOJOVÁ ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE;
  PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY A PRÁCE
33 ZDRAVOTNICKÉ, PŘESNÉ, OPTICKÉ A ČASOMĚRNÉ PŘÍSTROJE;
  PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY A PRÁCE


DM DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY A ZAŘÍZENÍ

34 MOTOROVÁ VOZIDLA (KROMĚ MOTOCYKLŮ), PŘÍVĚSY A NÁVĚSY;
  PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY A PRÁCE
35 OSTATNÍ DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY A ZAŘÍZENÍ; PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY A
  PRÁCE


DN VÝROBKY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU J.N.

36 NÁBYTEK; VÝROBKY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU J.N.;
  PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY A PRÁCE
37 DRUHOTNÉ SUROVINY


E ELEKTŘINA, PLYN A VODA

40 ELEKTŘINA, PLYN, TEPELNÁ ENERGIE VČ. ROZVODU
41 Shromažďování, ÚPRAVA A rozvod vody


F STAVEBNÍ PRÁCE

45 STAVEBNÍ PRÁCE


G OBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL,
 VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST

50 OBCHOD, OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL;
  MALOOBCHODNÍ PRODEJ POHONNÝCH HMOT
51 VELKOOBCHOD A ZPROSTŘEDKOVÁNÍ VELKOOBCHODU
  (KROMĚ MOTOROVÝCH VOZIDEL)
52 MALOOBCHOD KROMĚ MOTOROVÝCH VOZIDEL; OPRAVY VÝROBKŮ
  PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST


H UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ

55 SLUŽBY UBYTOVACÍ A STRAVOVACÍ


I DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ A SPOJE

60 POZEMNÍ A POTRUBNÍ DOPRAVA
61 VODNÍ DOPRAVA
62 LETECKÁ A KOSMICKÁ DOPRAVA
63 VEDLEJŠÍ A POMOCNÉ SLUŽBY V DOPRAVĚ; SLUŽBY
  CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR
64 SPOJOVÉ SLUŽBY


J FINANČNÍ ZPROSTŘEDKOVATELSKÉ SLUŽBY

65 FINANČNÍ ZPROSTŘEDKOVATELSKÉ SLUŽBY KROMĚ
  POJIŠŤOVNICTVÍ A PENZIJNÍHO FINANCOVÁNÍ
66 POJIŠŤOVNICTVÍ A PENZIJNÍ FINANCOVÁNÍ KROMĚ
  POVINNÉHO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
67 POMOCNÉ SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ S FINANČNÍM ZPROSTŘEDKOVÁNÍM


K SLUŽBY V OBLASTI NEMOVITOSTÍ A PRONÁJMU; PODNIKATELSKÉ SLUŽBY

70 SLUŽBY V OBLASTI NEMOVITOSTÍ
71 PRONÁJEM STROJŮ A PŘÍSTROJŮ BEZ OBSLUHY, PRONÁJEM VÝROBKŮ
  PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST
72 SLUŽBY V OBLASTI VÝPOČETNÍ TECHNIKY; OPRAVY A ÚDRŽBA
  KANCELÁŘSKÝCH STROJŮ A POČÍTAČŮ
73 VÝZKUM A VÝVOJ
74 OSTATNÍ PODNIKATELSKÉ SLUŽBY


L VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

75 VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ


M VZDĚLÁVÁNÍ

80 VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY


N ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE, VETERINÁRNÍ SLUŽBY

85 ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE, VETERINÁRNÍ SLUŽBY


O OSTATNÍ VEŘEJNÉ, SOCIÁLNÍ A OSOBNÍ SLUŽBY

90 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD A ODPADŮ, ČIŠTĚNÍ MĚSTA,
  SANAČNÍ A PODOBNÉ SLUŽBY
91 ČINNOSTI ODBOROVÝCH, PROFESNÍCH A PODOBNÝCH ORGANIZACÍ J.N.
92 REKREAČNÍ, KULTURNÍ A SPORTOVNÍ ČINNOSTI
93 OSTATNÍ SLUŽBY


P SLUŽBY DOMÁCNOSTÍ

95 SLUŽBY DOMÁCNOSTÍ JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ DOMÁCÍHO PERSONÁLU
96 DOMÁCNOSTI VYRÁBĚJÍCÍ BLÍŽE NEURČENÉ VÝROBKY PRO VLASTNÍ
  POTŘEBU
97 DOMÁCNOSTI POSKYTUJÍCÍ BLÍŽE NEURČENÉ SLUŽBY PRO VLASTNÍ
  POTŘEBU


Q EXTERITORIÁLNÍ ORGANIZACE A INSTITUCE

99 SLUŽBY EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A INSTITUCÍ
SYSTEMATICKÁ ČÁST
A     ZEMĚDĚLSTVÍ, MYSLIVOST A LESNICTVÍ

01      PRODUKTY ZEMĚDĚLSTVÍ, MYSLIVOSTI A SOUVISEJÍCÍ PRÁCE

01.1     Produkty rostlinné výroby,
       zelinářství, zahradnictví a sadařství
01.11    Obiloviny a jiné kulturní plodiny
01.11.1   Obiloviny (vč. osiva)
01.11.11   Pšenice tvrdá (těstárenská)          1001.1
01.11.12   Pšenice obecná a sourež            1001.9
01.11.13   Kukuřice (na zrno)              1005
01.11.14   Rýže neloupaná                1006.1
01.11.15   Ječmen                    1003
01.11.16   Žito, oves                  1002
                              1004
01.11.17   Ostatní obiloviny               1007
                              1008

01.11.2   Brambory; luštěniny suché; jedlé
           kořeny a hlízy
01.11.21   Brambory                   0701
01.11.22   Luštěniny suché, vyluštěné          0713
01.11.23   Jedlé kořeny a hlízy s vysokým obsahem    0714
       škrobu nebo inulinu

01.11.3   Olejnatá semena a plody
01.11.31   Sójové boby (též drcené)           1201
01.11.32   Podzemnice olejná               1202
01.11.33   Semena slunečnicová, sezamová,        1205
       světlicová, hořčičná, řepky          1206
       olejné, řepice                1207.4
                              1207.5
                              1207.6
01.11.34   Bavlníková semena               1207.2
01.11.35   Olejnatá semena a plody j.n.         1203
                              1204
                              1207.1
                              1207.3
                              1207.9

01.11.4   Tabák nezpracovaný
01.11.40   Tabák nezpracovaný              2401.1
                              2401.2

01.11.5   Rostliny využívané pro výrobu cukru
01.11.51   Cukrová řepa                 1212.91
01.11.52   Cukrová třtina                1212.99č

01.11.6   Sláma a píce, okopaniny krmné
01.11.60   Sláma a píce, okopaniny krmné         1213
                              1214.9

01.11.7   Přadné rostliny
01.11.71   Bavlna surová                 5201
01.11.72   Juta a podobná textilní lýková vlákna     5303.1
       (kromě lnu a konopí)
01.11.73   Len a konopí pravé; sisal a ostatní      5301.1
       textilní vlákna z rostlin rodu agáve     5302.1
       nezpracované (surové)             5304.1
                              5305.11
                              5305.21
                              5305.9

01.11.8   Přírodní kaučuk a latex v primárních
       formách
01.11.80   Přírodní kaučuk a latex v primárních     4001.1
       formách                    4001.2

01.11.9   Rostliny používané primárně v parfumerii,
       ve farmacii. nebo pro insekticidní,
       fungicidní nebo podobné účely; semena
       cukrové řepy a pícnin; ostatní nezpracované
       rostlinné materiály
01.11.91   Rostliny používané primárně v parfumerii,   1211.1
       ve farmacii nebo pro insekticidní,      1211.2
       fungicidní nebo podobné účely         1211.3
                              1211.4
                              1211.90.3
                              1211.90.75
                              1211.90.98
01.11.92   Semena cukrové řepy a semena pícnin      1209.10
                              1209.2
01.11.93   Ostatní nezpracované rostlinné        1210
       materiály                   1212.99č

01.12    Zelenina, zahradnické speciality a
       školkařské výpěstky
01.12.1   Ostatní zelenina čerstvá nebo chlazená
01.12.11   Zelenina kořenová, hlízová, cibulová     0703
                              0706
01.12.12   Zelenina plodová a lusková          0702
                              0707
                              0708
                              0807.1
01.12.13   Ostatní zelenina j.n.; houby         0704
                              0705
                              0709 kromě
                              0709.90.3

01.12.2   Živé rostliny, řezané květiny a poupata,
       věnce, kytice, semena květin, ovoce a
       zeleniny
01.12.21   Živé rostliny; cibulky, hlízy a        0601
       kořeny; řízky a rouby; podhoubí        0602
01.12.22   Řezané květiny, věnce, kytice         0603
01.12.23   Semena květin, dřevin a ostatní j.n.     1209.3
                              1209.99
01.12.24   Semena zeleniny                1209.91

01.13    Ovoce, ořechy, pěstované rostliny pro
       výrobu nápojů nebo koření
01.13.1   Vinné hrozny čerstvé
01.13.11   Stolní hrozny čerstvé             0806.10.1
01.13.12   Ostatní hrozny čerstvé            0806.10.9

01.13.2   Ovoce ostatní a ořechy
01.13.21   Ovoce a ořechy tropické (kromě        0801
       citrusů)                   0803
                              0804
01.13.22   Citrusové plody                0805
01.13.23   Ovoce mírného pásma (kromě          0807.2
       skořápkového)                 0808
                              0809
                              0810
                              1212.1
01.13.24   Ovoce skořápkové mírného pásma, olivy     0709.90.3
                              0802

01.13.3   Pěstované rostliny pro výrobu nápojů
01.13.31   Káva nepražená s kofeinem           0901.11
01.13.32   Zelený čaj (nefermentovaný), černý čaj    0902.2
       fermentovaný a čaj částečně fermentovaný,   0902.4
       ve velkospotřebitelském balení
01.13.33   Maté                     0903
01.13.34   Kakaové boby surové nebo pražené       1801

01.13.4   Koření nezpracované
01.13.40   Koření nezpracované              0904.1č
                              0905č
                              0906.1
                              0907č
                              0908č
                              0909č
                              0910č

01.2     Živá zvířata a surové produkty z
       jejich chovu
01.21    Skot živý a surové produkty z jeho
       chovu
01.21.1   Skot živý
01.21.11   Skot bez telat, živý             0102.1
                              0102.90.5
                              0102.90.6
                              0102.90.7
                              0102.90.9
01.21.12   Telata živá                  0102.90.0
                              0102.90.2
                              0102.90.4

01.21.2   Mléko kravské syrové
01.21.20   Mléko kravské syrové             0401.2č

01.21.3   Býčí sperma a embrya skotu
01.21.30   Býčí sperma a embrya skotu          0511.1
                              0511.99č

01.22    Ovce, kozy, koně, osli, muly a mezci
       živí a surové produkty z jejich chovu
01.22.1   Ovce, kozy, koně, osli, muly a mezci
       živí
01.22.11   Ovce živé                   0104.1
01.22.12   Kozy živé                   0104.2
01.22.13   Koně, osli, muly a mezci, živí        0101

01.22.2   Mléko ovčí a kozí syrové
01.22.21   Mléko ovčí syrové               0401.2č
01.22.22   Mléko kozí syrové               0401.2č

01.22.3   Vlna a zvířecí chlupy
01.22.31   Střižní vlna potní              5101.11
01.22.32   Jemné nebo hrubé zvířecí chlupy (vč.     0503
       žíní) nemykané a nečesané           5102

01.23    Prasata živá
01.23.1   Prasata živá
01.23.10   Prasata živá                 0103

01.24    Drůbež živá a vejce
01.24.1   Drůbež živá
01.24.10   Drůbež živá                  0105

01.24.2   Vejce ve skořápkách
01.24.20   Vejce ve skořápkách              0407

01.25    Zvířata živá ostatní a surové produkty
       z jejich chovu
01.25.1   Ostatní živá zvířata
01.25.10   Ostatní živá zvířata             0106

01.25.2   Ostatní živočišné produkty
01.25.21   Přírodní med                 0409
01.25.22   Hlemýždi, žáby                0208.2
                              0307.6
01.25.23   Jedlé výrobky živočišného původu j.n.     0410
01.25.24   Zámotky (kokony) bource morušového      5001
01.25.25   Hmyzí vosky a vorvanina            1521.9

01.25.3   Surové kožešiny a kůže
01.25.31   Surové kožešiny kromě jehněčích        4301.1
       kožešin                    4301.6
                              4301.7
                              4301.8
                              4301.9
01.25.32   Surové jehněčí kožešiny            4301.3
01.25.33   Surové kůže a kožky j.n.           4103.2
                              4103.3
                              4103.9

01.4     Zemědělské a chovatelské práce kromě
       veterinárních; práce související
       s terénní úpravou zahrad, parků, sadů
       a jiných zelených ploch
01.41    Zemědělské práce; práce související s
           terénní úpravou zahrad, parků, sadů a
       jiných zelených ploch
01.41.1   Zemědělské práce; práce související s
       terénní úpravou zahrad, parků, sadů a
       jiných zelených ploch
01.41.11   Zemědělské práce v rostlinné výrobě
01.41.12   Práce související s terénní údržbou a
       úpravou zahrad, parků, sadů a jiných
       zelených ploch

01.42    Chovatelské práce (kromě veterinárních)
01.42.1   Chovatelské práce (kromě veterinárních)
01.42.10   Chovatelské práce (kromě veterinárních)

01.5     Lov, odchyt a chov divokých zvířat a
       související práce
01.50    Lov, odchyt a chov divokých zvířat a
       související práce
01.50.1   Lov, odchyt a chov divokých zvířat a
       související práce
01.50.10   Lov, odchyt a chov divokých zvířat a
       související práce


02      PRODUKTY LESNICTVÍ A SOUVISEJÍCÍ PRÁCE

02.0     Produkty lesnictví a související práce
02.01    Dřevo surové, přírodní gumy, přírodní
       korek, ostatní lesní produkty
02.01.1   Dřevo surové
02.01.11   Dřevo surové jehličnaté - výřezy       4403.2
02.01.12   Dřevo surové listnaté - výřezy        4403.9
02.01.13   Dřevo surové tropické - výřezy        4403.4
02.01.14   Dřevo palivové                4401.1
02.01.15   Dřevo surové ostatní             4404

02.01.2   Přírodní gumy
02.01.21   Balata, gutaperča, guajal, čikl a       4001.3
       podobné přírodní gumy
02.01.22   Šelak, klovatiny (gumy), pryskyřice,     1301
       klejopryskyřice a balzámy přírodní

02.01.3   Korek přírodní, surový nebo jednoduše
       upravený
02.01.30   Korek přírodní, surový nebo jednoduše     4501.1
       upravený

02.01.4   Ostatní lesní produkty
02.01.41   Části rostlin, trávy, mechy a         0604
       lišejníky pro dekorativní účely
       (vč. vánočních stromků)
02.01.42   Rostlinné materiály j.n. pro         1401
       vyplétání,vycpávání, pro výrobu        1402
       podložek, pro barvení nebo vyčiňování;    1403
       rostlinné výrobky j.n.            1404.1
                              1404.9

02.01.5   Surové dřevo na stojato (na pni)
02.01.50   Surové dřevo na stojato (na pni)

02.01.6   Práce související s provozem lesních
       školek
02.01.60   Práce související s provozem lesních
       školek

02.02    Práce související s pěstováním lesa a
       těžbou dřeva
02.02.1   Práce související s pěstováním lesa a
       těžbou dřeva
02.02.10   Práce související s pěstováním lesa a
       těžbou dřevaB      RYBY A OSTATNÍ PRODUKTY VODNÍHO PROSTŘEDÍ

05      RYBY A OSTATNÍ PRODUKTY VODNÍHO PROSTŘEDÍ
       A SOUVISEJÍCÍ PRÁCE

05.0     Ryby a ostatní produkty vodního
       prostředí a související práce
05.00    Ryby a ostatní produkty vodního
       prostředí a související práce
05.00.1   Ryby živé, čerstvé nebo chlazené
05.00.11   Ryby živé (vč. akvarijních)          0301
05.00.12   Ryby čerstvé nebo chlazené          0302.1
                              0302.2
                              0302.3
                              0302.4
                              0302.5
                              0302.6

05.00.2   Korýši, ústřice, ostatní vodní
       bezobratlí živí,
       čerství nebo chlazení
05.00.21   Korýši kromě zmrazených            0306.2
05.00.22   Ústřice                    0307.1
05.00.23   Ostatní vodní bezobratlí živí, čerství    0307.21
       nebo chlazení                 0307.31
                              0307.41
                              0307.51
                              0307.91

05.00.3   Ostatní produkty vodního prostředí
05.00.31   Korály a podobné produkty           0508
05.00.32   Přírodní mořské houby             0509
05.00.33   Řasy (chaluhy)                1212.2

05.00.4   Perly
05.00.41   Přírodní perly neopracované          7101.1
05.00.42   Uměle pěstované perly neopracované      7101.21

05.00.5   Práce související s rybolovem
05.00.50   Práce související s rybolovem

05.00.6   Práce související s chovem ryb
05.00.60   Práce související s chovem rybC     NEROSTNÉ SUROVINY

 CA     UHLÍ, LIGNIT, RAŠELINA; ROPA A ZEMNÍ PLYN;
       URANOVÉ A THORIOVÉ RUDY

10      UHLÍ, LIGNIT, RAŠELINA A PRÁCE SOUVISEJÍCÍ
       S JEJICH TĚŽBOU

10.1     Uhlí černé
10.10    Uhlí černé
10.10.1   Uhlí černé
10.10.11   Uhlí černé neaglomerované           2701.1
10.10.12   Brikety, bulety a podobná tuhá paliva     2701.2
       vyrobená z černého uhlí
10.10.13   Průmyslové práce při těžbě černého
       uhlí

10.2     Uhlí hnědé a lignit
10.20    Uhlí hnědé a lignit
10.20.1   Uhlí hnědé a lignit
10.20.10   Uhlí hnědé a lignit              2702

10.3     Rašelina
10.30    Rašelina
10.30.1   Rašelina
10.30.10   Rašelina                   2703

11      ROPA, ZEMNÍ PLYN, BITUMENNÍ HORNINY A PRÁCE
       SOUVISEJÍCÍ S JEJICH TĚŽBOU KROMĚ PRŮZKUMNÝCH
       VRTŮ

11.1     Ropa, zemní plyn, bitumenní horniny
11.10    Ropa, zemní plyn, bitumenní horniny
11.10.1   Ropa a plynový kondenzát
11.10.10   Ropa a plynový kondenzát           2709

11.10.2   Zemní plyn
11.10.20   Zemní plyn                  2711.11
                              2711.21
11.10.3   Zkapalnění a zpětné zplyňování zemního
       plynu za účelem dopravy
11.10.30   Zkapalnění a zpětné zplyňování zemního
       plynu za účelem dopravy

11.10.4   Živičné a ropné břidlice a písky
       (bitumenní horniny)
11.10.40   Živičné a ropné břidlice a písky       2714.1
       (bitumenní horniny)

11.2     Průmyslové práce při těžbě ropy a
       zemního plynu kromě průzkumných vrtů
11.20    Průmyslové práce při těžbě ropy a
       zemního plynu kromě průzkumných vrtů
11.20.1   Průmyslové práce při těžbě ropy a
       zemního plynu kromě průzkumných vrtů
11.20.11   Vrtné práce související s těžbou ropy
       a zemního plynu kromě průzkumných vrtů
11.20.12   Stavba těžebních věží, opravářské a
       podobné práce související s těžbou ropy
       a zemního plynu


12      URANOVÉ A THORIOVÉ RUDY A PRÁCE
       SOUVISEJÍCÍ S JEJICH TĚŽBOU

12.0     Uranové a thoriové rudy
12.00    Uranové a thoriové rudy
12.00.1   Uranové a thoriové rudy a jejich
       koncentráty
12.00.10   Uranové a thoriové rudy a jejich       2612
       koncentráty


 CB     OSTATNÍ NEROSTNÉ SUROVINY

13      RUDY OSTATNÍCH KOVŮ A PRÁCE SOUVISEJÍCÍ
       S JEJICH TĚŽBOU

13.1     Železné rudy
13.10    Železné rudy
13.10.1   Železné rudy a jejich koncentráty
13.10.10   Železné rudy a jejich koncentráty       2601.1

13.2     Rudy neželezných kovů kromě rud
       uranových a thoriových
13.20    Rudy neželezných kovů kromě rud
       uranových a thoriových
13.20.1   Rudy neželezných kovů a jejich
       koncentráty kromě rud
       uranových a thoriových
13.20.11   Měděné rudy a jejich koncentráty       2603
13.20.12   Niklové rudy a jejich koncentráty       2604
13.20.13   Hliníkové rudy a jejich koncentráty      2606
13.20.14   Rudy drahých kovů a jejich koncentráty    2616
13.20.15   Olovnaté, zinkové a cínové rudy a       2607
       jejich koncentráty              2608
                              2609
13.20.16   Ostatní rudy neželezných kovů a jejich    2602
       koncentráty (kromě uranových a thoriových   2605
       rud a jejich koncentrátů)           2610
                              2611
                              2613
                              2614
                              2615
                              2617

14      OSTATNÍ NEROSTNÉ SUROVINY A PRÁCE
       SOUVISEJÍCÍ S JEJICH TĚŽBOU

14.1     Stavební kámen
14.11    Stavební kámen
14.11.1   Kameny pro výtvarné práce nebo
       stavební účely
14.11.11   Mramor a jiné karbonátové horniny pro     2515
       výtvarné práce nebo stavební účely
14.11.12   Žula, pískovec a jiné horniny pro       2516
       výtvarné práce nebo stavební účely

14.12    Vápenec, sádrovec, křída a dolomit
14.12.1   Vápenec a sádrovec
14.12.10   Vápenec a sádrovec              2520.1
                              2521

14.12.2   Křída a dolomit
14.12.20   Křída a dolomit                2509
                              2518

14.13    Břidlice
14.13.1   Břidlice
14.13.10   Břidlice                   2514


14.2     Kamenivo, písek, štěrkopísek, kaolin,
       jíly a jílovité zeminy
14.21    Kamenivo, písek a štěrkopísek
14.21.1   Písek a štěrkopísek
14.21.11   Přírodní písky                2505
14.21.12   Oblázky, štěrkopísek, lámaný nebo       2517.1
       drcený kámen
                              2517.4
14.21.13   Makadam, dehtový makadam           2517.2
                                  2517.3

14.22    Kaolin, jíl a jílovité zeminy
14.22.1   Kaolin, jíl a jílovité zeminy
14.22.11   Kaolin a kaolinitické jíly          2507
14.22.12   Ostatní jíly, andaluzit, kyanit a       2508
       sillimanit, mullit, šamotové
       nebo dinasové zeminy

14.3     Nerosty pro chemický průmysl a výrobu
       hnojiv
14.30    Nerosty pro chemický průmysl a výrobu
       hnojiv
14.30.1   Nerosty pro chemický průmysl a výrobu
       hnojiv
14.30.11   Přírodní fosfáty vápenaté,          2510
       hlinitovápenaté apod., karnalit, sylvinit   3104.1
       a jiné přírodní surové draselné soli
14.30.12   Pyrit (kyz železný) nepražený, surová     2502
       nebo nerafinovaná síra            2503.00.1
14.30.13   Ostatní nerosty pro chemický průmysl     2511
                              2528
                              2529.2
                              2530.2
                              2530.9

14.4     Chlorid sodný (sůl)
14.40    Chlorid sodný (sůl)
14.40.1   Chlorid sodný (sůl)
14.40.10   Chlorid sodný (sůl)              2501

14.5     Ostatní nerosty j.n., strusky a popely
14.50    Ostatní nerosty j.n., strusky a popely
14.50.1   Přírodní živice (bitumen) a přírodní
       asfalt, asfaltity a asfaltové horniny
14.50.10   Přírodní živice (bitumen) a přírodní     2714.9
       asfalt, asfaltity a asfaltové horniny

14.50.2   Drahokamy a polodrahokamy, přírodní
       brusiva, nerosty, strusky a popely j.n.
14.50.21   Drahokamy a polodrahokamy (kromě       7102.1
       průmyslových diamantů) neopracované      7102.31
                              7103.1
14.50.22   Průmyslové diamanty, přírodní brusiva     2513
                              7102.21
14.50.23   Ostatní nerosty, strusky a popely j.n.    2504
                              2506
                              2512
                              2519
                              2524
                              2525
                              2526
                              2529.1
                              2529.3
                              2530.1
                              2621D     VÝROBKY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU

 DA     POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBKY A NÁPOJE,
       TABÁKOVÉ VÝROBKY

15      POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBKY, NÁPOJE A SOUVISEJÍCÍ PRÁCE

15.1     Maso a masné výrobky
15.11    Čerstvé nebo konzervované maso z
       velkých hospodářských zvířat
15.11.1   Maso a jedlé droby hovězí, vepřové,
       jehněčí, skopové, kozí, koňské, oslí apod.,
       čerstvé, chlazené nebo zmrazené
15.11.11   Hovězí maso vč. telecího čerstvé nebo     0201
       chlazené
15.11.12   Hovězí maso vč. telecího zmrazené       0202
15.11.13   Vepřové maso čerstvé nebo chlazené      0203.1
15.11.14   Vepřové maso zmrazené             0203.2
15.11.15   Skopové maso vč. jehněčího čerstvé      0204.1
       nebo chlazené                 0204.2
15.11.16   Skopové maso vč. jehněčího zmrazené      0204.3
                              0204.4
15.11.17   Kozí maso čerstvé, chlazené nebo       0204.5
       zmrazené
15.11.18   Koňské maso, maso oslů, mul nebo mezků    0205
       čerstvé, chlazené nebo zmrazené
15.11.19   Jedlé droby hovězí, vepřové, jehněčí,     0206
       skopové, kozí, koňské, oslí apod.,
       čerstvé, chlazené nebo zmrazené

15.11.2   Jateční (jirchářská) vlna a surové
       kůže
15.11.21   Jateční vlna nestřižní (nemykaná ani     5101.19
       nečesaná)
15.11.24   Surové kůže z hovězího dobytka nebo      4101.20
       koní apod., celé
                              4101.50
15.11.25   Surové kůže z hovězího dobytka nebo      4101.90
       koní apod., ostatní
15.11.26   Surové kůže z ovcí nebo jehňat        4102
15.11.27   Surové kůže z koz nebo kůzlat         4103.1

15.11.3   Tuky (oleje) z hovězího dobytka, ovcí,
       koz a prasat
15.11.30   Tuky (oleje) z hovězího dobytka, ovcí,    0209.00.11
       koz a prasat                 0209.00.19
                              0209.00.30
                              1501.00.11
                              1501.00.19
                              1502

15.11.4   Nejedlý odpad z masné výroby
15.11.40   Nejedlý odpad z masné výroby         0502
                              0504
                              0506
                              0507
                              0510
                              0511.99

15.11.9   Průmyslové práce při zpracování
       čerstvého nebo konzervovaného masa
       z velkých hospodářských zvířat
15.11.99   Průmyslové práce při zpracování
       čerstvého nebo konzervovaného masa
       z velkých hospodářských zvířat

15.12    Čerstvé nebo konzervované maso z
       drobných hospodářských zvířat a zvěřiny
15.12.1   Čerstvé nebo konzervované maso z
       drobných hospodářských zvířat a zvěřiny
15.12.11   Maso a jedlé droby z drůbeže čerstvé,     0207.11
       chlazené                   0207.13
                              0207.24
                              0207.26
                              0207.32
                              0207.34
                              0207.35
15.12.12   Maso a jedlé droby z drůbeže zmrazené     0207.12
                              0207.14
                              0207.25
                              0207.27
                              0207.33
                              0207.36
15.12.13   Maso a jedlé droby z ostatních zvířat     0208.1
       čerstvé, chlazené nebo zmrazené (králičí,   0208.3
       zaječí, zvěřina, velrybí, tulení       0208.9
       a jiné maso kromě žabích stehýnek)
15.12.14   Tuk z drůbeže                 0209.00.90
                              1501.00.90

15.12.2   Kůže a jiné části ptačího těla s péry,
       peří
15.12.20   Kůže a jiné části ptačího těla s péry,    0505
       peří

15.12.9   Průmyslové práce při zpracování
       čerstvého nebo konzervovaného masa
       z drobných hospodářských zvířat a zvěřiny
15.12.99   Průmyslové práce při zpracování
       čerstvého nebo konzervovaného masa
       z drobných hospodářských zvířat a zvěřiny

15.13    Masné výrobky
15.13.1   Maso a jedlé droby upravené nebo
       konzervované, moučka, drť a aglomerované
       výrobky vč. nepoživatelných
15.13.11   Maso a jedlé droby solené, sušené nebo    0210
       uzené
15.13.12   Masné výrobky vč. konzerv           1601
                              1602.2
                              1602.3
                              1602.4
                              1602.5
                              1602.9
                              1603
15.13.13   Moučka, drť a aglomerované výrobky z     2301.1
       masa nepoživatelné

15.13.9   Tepelné zpracování nebo jiná průmyslová
       úprava masných výrobků a související práce
15.13.91   Tepelné zpracování nebo jiná průmyslová
       úprava masných výrobků
15.13.99   Průmyslové práce při výrobě masných
       výrobků

15.2     Ryby a rybí výrobky upravené nebo
       konzervované
15.20    Ryby a rybí výrobky upravené nebo
       konzervované
15.20.1   Ryby a rybí výrobky upravené nebo
       konzervované
15.20.11   Rybí filé, ostatní druhy rybího masa,     0302.7
       rybí játra, jikry a mlíčí čerstvé       0304.1
       nebo chlazené
15.20.12   Ryby, rybí filé, ostatní rybí maso a     0303
       rybí játra, jikry a mlíčí zmrazené      0304.2
                              0304.9
15.20.13   Ryby sušené, nasolené, v nálevu,       0305
       uzené, rybí mouky, moučky a pelety,
       poživatelné
15.20.14   Ryby jinak upravované nebo          1604
       konzervované, kaviár
15.20.15   Korýši, měkkýši a jiní vodní         0306.1
       bezobratlí, zmrazení, sušení,         0307.29
       nasolení nebo v nálevu            0307.39
                              0307.49
                              0307.59
                              0307.99
15.20.16   Korýši, měkkýši a ostatní vodní        1605
       bezobratlí upravení nebo v konzervách
15.20.17   Moučka, drť     a aglomerované výrobky z     2301.2
       ryb, korýšů, měkkýšů a jiných vodních
       bezobratlých, nepoživatelné
15.20.18   Ostatní nepoživatelný odpad ze        0511.91
       zpracování vodních živočichů

15.20.9   Uzení a jiné průmyslové práce při
       výrobě rybích výrobků
15.20.90   Uzení a jiné průmyslové práce při
       výrobě rybích výrobků

15.3     Ovoce, zelenina a brambory upravené a
       konzervované
15.31    Brambory upravené a konzervované
15.31.1   Brambory upravené a konzervované
15.31.11   Brambory syrové upravené vč. zmrazených    0710.1
15.31.12   Brambory sušené a jinak konzervované     0712.90.05
                              1105
                              2004.1
                              2005.2

15.31.9   Vaření a ostatní průmyslové práce při
       zpracování brambor a bramborových výrobků
15.31.90   Vaření a ostatní průmyslové práce při
       zpracování brambor a bramborových výrobků

15.32    Ovocné a zeleninové šťávy
15.32.1   Ovocné a zeleninové šťávy
15.32.10   Ovocné a zeleninové šťávy           2009

15.32.9   Průmyslové práce při výrobě ovocných a
       zeleninových šťáv
15.32.99   Průmyslové práce při výrobě ovocných a
       zeleninových šťáv

15.33    Ovoce a zelenina upravené nebo
       konzervované j.n.;
15.33.1   Zelenina upravená nebo konzervovaná
15.33.11   Zelenina zmrazená (kromě brambor)       0710.3
                              0710.8
                              0710.9
15.33.12   Zelenina prozatímně konzervovaná       0711
15.33.13   Zelenina sušená                0712.2
                              0712.3
                              0712.90.1
                              0712.90.3
                              0712.90.5
                              0712.90.9
15.33.14   Zelenina konzervovaná jinak než octem     2002
       nebo kyselinou octovou            2003
                              2004.9
                              2005.4
                              2005.5
                              2005.6
                              2005.7
                              2005.8
                              2005.9
15.33.15   Zelenina, ovoce nebo ořechy konzervované   2001
       v octě nebo v kyselině octové

15.33.2   Upravené nebo konzervované ovoce a
       ořechy
15.33.21   Ovoce a ořechy zmrazené            0811
15.33.22   Marmelády, džemy, rosoly, povidla       2007.9
15.33.23   Ořechy, arašídy apod. pražené, solené     2008.1
       nebo jinak upravené j.n.
15.33.24   Ovoce a ořechy prozatímně konzervované,    0812
       nevhodné pro okamžitou spotřebu
15.33.25   Ostatní konzervované ovoce          0806.2
                              0813
                              0814
                              2008.2
                              2008.3
                              2008.4
                              2008.5
                              2008.6
                              2008.7
                              2008.8
                              2008.9
15.33.26   Pecky a jádra meruněk, broskví nebo      1212.3
       švestek

15.33.3   Rostlinné látky, odpad, zbytky a
       vedlejší rostlinné produkty
15.33.30   Rostlinné látky, odpad, zbytky a       2308
       vedlejší rostlinné produkty

15.33.9   Tepelné zpracování nebo jiná
       průmyslová úprava zeleniny nebo ovoce
15.33.90   Tepelné zpracování nebo jiná
       průmyslová úprava zeleniny nebo ovoce

15.4     Oleje a tuky živočišné a rostlinné
15.41    Oleje a tuky živočišné a rostlinné
       surové
15.41.1   Oleje a tuky živočišné a rostlinné
       surové
15.41.11   Oleje a tuky živočišné a jejich        1503
       deriváty surové a čištěné           1504
                              1506
15.41.12   Oleje rostlinné surové tekuté a jejich    1507.1
       deriváty                   1508.1
                              1509.1
                              1512.11
                              1512.21
                              1514.11
                              1514.91
15.41.13   Oleje rostlinné surové pevné,         1511.1
       technické a jejich deriváty          1513.11
                              1513.21
                              1515.11

15.41.2   Krátká bavlna (z druhého vyzrňování)
15.41.20   Krátká bavlna (z druhého vyzrňování)     1404.2

15.41.3   Pokrutiny a jiné pevné odpady po
       extrahování rostlinných tuků
       (olejů), mouka a krupice z olejnatých
       semen a olejnatých plodů
15.41.31   Pokrutiny a jiné pevné odpady po       2304
       extrahování rostlinných tuků (olejů)     2305
                              2306
15.41.32   Mouka a krupice z olejnatých semen a     1208
       plodů kromě hořčičné mouky a krupice

15.41.9   Průmyslové práce při výrobě olejů a
       tuků živočišných a rostlinných, surových
15.41.99   Průmyslové práce při výrobě olejů a
       tuků živočišných a rostlinných, surových

15.42    Oleje a tuky živočišné a rostlinné
       rafinované
15.42.1   Oleje a tuky živočišné a rostlinné
       rafinované
15.42.11   Oleje rostlinné rafinované tekuté a      1507.9
       jejich frakce                 1508.9
                              1509.9
                              1510
                              1512.19
                              1512.29
                              1514.19
                              1514.99
                              1515.5
15.42.12   Oleje rostlinné rafinované pevné a      1511.9
       jejich frakce                 1513.19
                              1513.29
                              1515.19
                              1515.3
                              1515.4
                              1515.9
15.42.13   Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje,    1516
       jejich deriváty hydrogenované,
       esterifikované, ale dále neupravené

15.42.2   Rostlinné vosky, degras, zbytky po
       zpracování živočišných tuků
       nebo živočišných a rostlinných vosků
15.42.20   Rostlinné vosky, degras, zbytky po      1521.1
       zpracování živočišných tuků          1522
       nebo živočišných a rostlinných vosků

15.42.9   Průmyslové práce při výrobě olejů a tuků
       živočišných a rostlinných, rafinovaných
15.42.99   Průmyslové práce při výrobě olejů a tuků
       živočišných a rostlinných, rafinovaných

15.43    Margarín a podobné jedlé tuky
15.43.1   Margarín a podobné jedlé tuky
15.43.10   Margarín a podobné jedlé tuky         1517

15.43.9   Průmyslové práce při výrobě margarínu
       a podobných jedlých tuků
15.43.99   Průmyslové práce při výrobě margarínu
       a podobných jedlých tuků

15.5     Mlékárenské výrobky a zmrzlina
15.51    Mlékárenské výrobky a sýry
15.51.1   Mléka a smetany sladké mlékárensky
       ošetřené
15.51.11   Mléka a smetany sladké mlékárensky      0401.1
       ošetřené, s obsahem tuku do 6% hmotnosti   0401.2č
       včetně
15.51.12   Smetany sladké mlékárensky ošetřené, s    0401.3
       obsahem tuku větším než 6% hmotnosti,
       nezahuštěné, bez přísad

15.51.2   Mléka a smetany sušené
15.51.20   Mléka a smetany sušené            0402.1
                              0402.2

15.51.3   Másla a mléčné pomazánky
15.51.30   Másla a mléčné pomazánky           0405

15.51.4   Sýry a tvaroh
15.51.40   Sýry a tvaroh                 0406

15.51.5   Ostatní mléčné výrobky
15.51.51   Mléka a smetany zahuštěné, příp.       0402.9
       obsahující přídavek cukru nebo jiných
       sladidel
15.51.52   Mléčné výrobky kysané             0403
15.51.53   Kasein                    3501.1
15.51.54   Laktóza a laktózový sirup           1702.1
15.51.55   Syrovátka a výrobky na bázi mléka j.n.    0404

15.51.9   Průmyslové práce při výrobě
       mlékárenských výrobků
15.51.99   Průmyslové práce při výrobě
       mlékárenských výrobků

15.52    Zmrzliny a mražené smetanové krémy
15.52.1   Zmrzliny a mražené smetanové krémy
15.52.10   Zmrzliny a mražené smetanové krémy      2105
    
15.52.9   Průmyslové práce při výrobě zmrzliny a
       mražených smetanových krémů
15.52.99   Průmyslové práce při výrobě zmrzliny a
       mražených smetanových krémů

15.6     Mlýnské a škrobárenské výrobky
15.61    Mlýnské výrobky
15.61.1   Rýže zbavená plev
15.61.10   Rýže zbavená plev               1006.2

15.61.2   Obilné a zeleninové mouky, jejich
       směsi
15.61.21   Pšeničné mouky nebo mouky ze soureži     1101
15.61.22   Ostatní obilné mouky j.n.           1102
15.61.23   Zeleninové mouky a krupice          1106
15.61.24   Směsi a těsta pro přípravu pekařského     1901.2
       zboží, jemného nebo trvanlivého pečiva

15.61.3   Krupice, krupičky a aglomerované
       výrobky z obilí
15.61.31   Krupice, krupičky a aglomerované       1103.11
       výrobky z pšenice
15.61.32   Krupice, krupičky a aglomerované       1103.13
       výrobky z ostatních obilovin         1103.19
                              1103.20
15.61.33   Ostatní výrobky z obilných zrn (vč.      1104
       kukuřičných lupínků)             1904

15.61.4   Rýže poloomletá nebo omletá
15.61.40   Rýže poloomletá nebo omletá          1006.3
                              1006.4

15.61.5   Otruby, vedlejší mlýnské výrobky a
       jiné odpady vzniklé
       při zpracování obilí a luštěnin
15.61.50   Otruby, vedlejší mlýnské výrobky a      2302
       jiné odpady vzniklé
       při zpracování obilí a luštěnin

15.61.9   Průmyslové práce při výrobě mlýnských
       výrobků
15.61.99   Průmyslové práce při výrobě mlýnských
       výrobků

15.62    Škrobárenské výrobky
15.62.1   Kukuřičný olej a jeho deriváty
       chemicky neupravované
15.62.10   Kukuřičný olej a jeho deriváty        1515.2
       chemicky neupravované

15.62.2   Škroby a škrobové výrobky, cukry a
       cukerné sirupy j.n.
15.62.21   Cukry škrobové, cukerné sirupy bez      1702.3
       přísad                    1702.4
                              1702.5
                              1702.6
                              1702.9
15.62.22   Škroby, inulin, pšeničný lepek,        1108
       dextriny a jiné modifikované škroby      1109
                              3505.1
15.62.23   Tapioka a její náhražky            1903

15.62.3   Odpady při výrobě škrobu
15.62.30   Odpady při výrobě škrobu           2303.1

15.62.9   Průmyslové práce při výrobě
       škrobárenských výrobků
15.62.99   Průmyslové práce při výrobě
       škrobárenských výrobků

15.7     Krmiva průmyslová
15.71    Krmiva průmyslová pro hospodářská
       zvířata
15.71.1   Krmiva průmyslová pro hospodářská
       zvířata
15.71.10   Krmiva průmyslová pro hospodářská       2309.9č
       zvířata

15.71.2   Dehydratované a upravené pícniny
15.71.20   Dehydratované a upravené pícniny       1214.1

15.71.9   Průmyslové práce při výrobě krmiv pro
       hospodářská zvířata
15.71.99   Průmyslové práce při výrobě krmiv pro
       hospodářská zvířata

15.72    Krmiva průmyslová pro domácí zvířata
15.72.1   Krmiva průmyslová pro domácí zvířata
15.72.10   Krmiva průmyslová pro domácí zvířata     2309.1
                              2309.9č
       Poznámka: Produkty sloužící jako
       potrava pro ostatní domácí zvířata (např.
       zrní) nejsou zvlášť vyčleněny.

15.72.9   Průmyslové práce při výrobě krmiv pro
       domácí zvířata
15.72.99   Průmyslové práce při výrobě krmiv pro
       domácí zvířata

15.8     Ostatní potravinářské výrobky
15.81    Výrobky pekárenské a cukrářské kromě
       trvanlivého pečiva
15.81.1   Výrobky pekárenské a cukrářské kromě
       trvanlivého pečiva
15.81.11   Chléb a pečivo běžné čerstvé         1905.90.3
15.81.12   Pečivo cukrářské čerstvé           1905.90.6

15.81.9   Průmyslové práce při výrobě
       pekárenských a cukrářských
       výrobků kromě trvanlivého pečiva
15.81.99   Průmyslové práce při výrobě
       pekárenských a cukrářských
       výrobků kromě trvanlivého pečiva

15.82    Výrobky pekárenské trvanlivé
15.82.1   Výrobky pekárenské trvanlivé
15.82.11   Suchary, opékaný chléb            1905.1
                              1905.4
15.82.12   Perník, sladké sušenky, oplatky a       1905.2
       podobné výrobky                1905.3
15.82.13   Ostatní pekárenské výrobky j.n.        1905.90.1
                              1905.90.2
                              1905.90.4
                              1905.90.5
                              1905.90.9

15.82.9   Průmyslové práce při výrobě
       trvanlivých pekárenských výrobků
15.82.99   Průmyslové práce při výrobě
       trvanlivých pekárenských výrobků

15.83    Cukr přírodní
15.83.1   Cukr přírodní
15.83.11   Cukr přírodní surový v pevném stavu      1701.1
15.83.12   Cukr přírodní v pevném stavu j.n.       1701.99
15.83.13   Cukr přírodní v pevném stavu s přísadou    1701.91
       aromatických přípravků nebo barviva,     1702.2
       javorový cukr, javorový sirup
15.83.14   Melasy                    1703

15.83.2   Cukrovarnické odpady
15.83.20   Cukrovarnické odpady             2303.2

15.83.9   Průmyslové práce při výrobě cukru
15.83.99   Průmyslové práce při výrobě cukru

15.84    Kakao, čokoláda a cukrovinky
15.84.1   Kakao
15.84.11   Kakaová hmota                 1803
15.84.12   Kakaové máslo, kakaový tuk a olej       1804
15.84.13   Kakaový prášek neslazený           1805
15.84.14   Kakaový prášek slazený            1806.1

15.84.2   Čokoláda a cukrovinky
15.84.21   Čokoláda a hmoty obsahující kakao       1806.2
       v různých tvarech
       v balení o hmotnosti > 2 kg
15.84.22   Čokoláda a potravinářské přípravky      1806.3
       obsahující kakao v drobném balení       1806.9
15.84.23   Cukrovinky (vč. bílé čokolády)        1704
       neobsahující kakao
15.84.24   Ovoce, ořechy, ovocné kůry, slupky a     2006
       jiné části rostlin konzervované cukrem

15.84.3   Kakaové skořápky, slupky a ostatní
       kakaový odpad
15.84.30   Kakaové skořápky, slupky a ostatní      1802
       kakaový odpad

15.84.9   Průmyslové práce při výrobě kakaa,
       čokolády a cukrovinek
15.84.99   Průmyslové práce při výrobě kakaa,
       čokolády a cukrovinek

15.85    Těstoviny
15.85.1   Těstoviny
15.85.11   Těstoviny nevařené, nenadívané ani      1902.1
       jinak nepřipravované
15.85.12   Těstoviny vařené, nadívané nebo        1902.2
       připravované, kuskus             1902.3
                              1902.4

15.85.9   Průmyslové práce při výrobě těstovin
15.85.99   Průmyslové práce při výrobě těstovin

15.86    Káva a čaj upravené
15.86.1   Káva a čaj upravené
15.86.11   Káva upravená                 0901.12
                              0901.2
15.86.12   Kávové náhražky, výtažky, esence,       0901.9
       koncentráty vyrobené z kávy nebo       2101.1
       pražené náhražky kávy, kávové slupky     2101.3
15.86.13   Čaj pravý v obalu nepřesahující        0902.1
       hmotnost 3 kg                 0902.3
15.86.14   Výtažky, esence, koncentráty a        2101.2
       přípravky z čaje nebo maté
15.86.15   Bylinné a ovocné čaje             1211.90.30
                              1211.90.70
                              1211.90.75
                              1211.90.98č
                              2106.90.98č

15.86.9   Průmyslové práce při výrobě kávy a čaje
15.86.99   Průmyslové práce při výrobě kávy a čaje

15.87    Koření a aromatické výtažky
15.87.1   Ocet stolní, připravené omáčky, směsi
       s obsahem koření, hořčičná moučka,
       připravené hořčice
15.87.11   Ocet stolní                  2209
15.87.12   Připravené omáčky, směsi s obsahem koření,  2103
       hořčičná moučka, připravené hořčice

15.87.2   Koření upravené
15.87.20   Koření upravené                0904č
                              0905č
                              0906č
                              0907č
                              0908č
                              0909č
                              0910č

15.87.9   Průmyslové práce při zpracování koření
       a aromatických výtažků
15.87.99   Průmyslové práce při zpracování koření
       a aromatických výtažků

15.88    Výrobky potravinářské homogenizované a
       dietní
15.88.1   Výrobky potravinářské homogenizované a
       dietní
15.88.10   Výrobky potravinářské homogenizované a    1602.1
       dietní                    1901.1
                              2005.1
                                  2007.1
                              2104.2

       Poznámka: S odkazem na celní nomenklaturu
       zde lze vyčlenit pouze výrobky balené pro
       maloobchodní prodej a uznané jako
       homogenizované. Dietní potraviny nejsou
       vyčleněny jako takové (např. neslané
       suchary, mléčné výrobky bez tuku, nápoje
       s umělým sladidlem, potraviny pro závodníky
       atd.). Zde uvedená kategorie výrobků je
       předmětem směrnice Společenství (JO, no. L
       186 ze dne 30.06.89).

15.88.9   Průmyslové práce při výrobě homogenizovaných
       a dietních potravinářských výrobků
15.88.99   Průmyslové práce při výrobě homogenizovaných
       a dietních potravinářských výrobků

15.89    Ostatní potravinářské výrobky j.n.
15.89.1   Polévky, vaječné hmoty, droždí a
       ostatní potravinářské výrobky
15.89.11   Přípravky pro polévky nebo bujony,      2104.1
       připravené polévky nebo bujony
15.89.12   Vaječné hmoty a vaječné žloutky        0408
       čerstvé nebo konzervované, vaječný albumin  3502.1
15.89.13   Droždí (aktivní nebo neaktivní), jiné     2102
       neaktivní jednobuněčné mikroorganismy,
       hotové prášky do pečiva
15.89.14   Potravinářské výrobky j.n.          1901.9
                              2106.1
                              2106.90.1
                              2106.90.92
                              2106.90.98č

15.89.2   Rostlinné šťávy a výtažky, pektinové
       látky, zahušťovadla
15.89.20   Rostlinné šťávy a výtažky, pektinové     1302
       látky, zahušťovadla

15.89.9   Průmyslové práce při výrobě ostatních
       potravinářských výrobků j.n.
15.89.99   Průmyslové práce při výrobě ostatních
       potravinářských výrobků j.n.


15.9     Nápoje
15.91    Destilované alkoholické nápoje
15.91.1   Destilované alkoholické nápoje
15.91.10   Destilované alkoholické nápoje        2208

15.91.9   Průmyslové práce při výrobě
       destilovaných alkoholických nápojů
15.91.99   Průmyslové práce při výrobě
       destilovaných alkoholických nápojů

15.92    Etylalkohol
15.92.1   Etylalkohol
15.92.11   Etylalkohol nedenaturovaný s měrným      2207.1
       alkoholometrickým titrem min. 80% obj.
       nebo více
15.92.12   Etylalkohol a ostatní denaturované      2207.2
       destiláty s jakýmkoliv alkoholometrickým
       titrem

15.92.9   Průmyslové práce při výrobě
       etylalkoholu
15.92.99   Průmyslové práce při výrobě
       etylalkoholu

15.93    Vína
15.93.1   Vína
15.93.11   Vína šumivá                  2204.1
15.93.12   Vína z čerstvých hroznů kromě         2204.2
       šumivých; vinný mošt             2204.3

15.93.2   Vinný kal, surový vinný kámen
15.93.20   Vinný kal, surový vinný kámen         2307

15.93.9   Průmyslové práce při výrobě vín
15.93.99   Průmyslové práce při výrobě vín

15.94    Mošty a ostatní kvašené nápoje
15.94.1   Mošty a ostatní kvašené nápoje
15.94.10   Mošty a ostatní kvašené nápoje        2206

15.94.9   Průmyslové práce při výrobě medoviny a
       ostatních kvašených nápojů
15.94.99   Průmyslové práce při výrobě medoviny a
       ostatních kvašených nápojů

15.95    Ostatní nedestilované kvašené nápoje
15.95.1   Vermuty a ostatní aromatizovaná vína z
       čerstvých hroznů
15.95.10   Vermuty a ostatní aromatizovaná vína z    2205
       čerstvých hroznů

15.95.9   Průmyslové práce při výrobě ostatních
       nedestilovaných kvašených nápojů
15.95.99   Průmyslové práce při výrobě ostatních
       nedestilovaných kvašených nápojů

15.96    Pivo ze sladu
15.96.1   Pivo ze sladu
15.96.10   Pivo ze sladu                 2203

15.96.2   Pivovarské nebo lihovarské mláto a
       odpady
15.96.20   Pivovarské nebo lihovarské mláto a      2303.3
       odpady

15.96.9   Průmyslové práce při výrobě piva ze
       sladu
15.96.99   Průmyslové práce při výrobě piva ze
       sladu

15.97    Slad
15.97.1   Slad
15.97.10   Slad                     1107

15.97.9   Průmyslové práce při výrobě sladu
15.97.99   Průmyslové práce při výrobě sladu

15.98    Minerální vody a nealkoholické nápoje
15.98.1   Minerální vody a nealkoholické nápoje
15.98.11   Minerální vody a sodovky neslazené,      2201
       nearomatizované
15.98.12   Ostatní nealkoholické nápoje         2202

15.98.9   Průmyslové práce při výrobě minerálních
       vod a nealkoholických nápojů
15.98.99   Průmyslové práce při výrobě minerálních
       vod a nealkoholických nápojů


16      TABÁKOVÉ VÝROBKY A SOUVISEJÍCÍ PRÁCE

16.0     Tabákové výrobky
16.00    Tabákové výrobky
16.00.1   Tabákové výrobky
16.00.11   Doutníky, doutníčky (cigarillos) a      2402
       cigarety z tabáku nebo tabákových náhražek
16.00.12   Ostatní tabákové výrobky a tabákové      2403
       náhražky, tabákové výtažky a tresti

16.00.2   Tabákový odpad
16.00.20   Tabákový odpad                2401.3

16.00.9   Průmyslové práce při výrobě tabákových
       výrobků
16.00.99   Průmyslové práce při výrobě tabákových
       výrobků


 DB     TEXTILIE, TEXTILNÍ A ODĚVNÍ VÝROBKY

17      TEXTILIE, TEXTILNÍ VÝROBKY A SOUVISEJÍCÍ PRÁCE

17.1     Textilní vlákna a příze, tuk z ovčí
       vlny
17.10    Textilní vlákna a příze, tuk z ovčí
       vlny
17.10.1   Tuk z ovčí vlny
17.10.10   Tuk z ovčí vlny                1505

17.10.2   Přírodní textilní vlákna připravená
       pro spřádání
17.10.20   Přírodní textilní vlákna připravená      5002
       pro spřádání                 5003.9
                              5101.2
                              5101.3
                              5103.1
                              5105
                              5203
                              5301.2
                              5301.3
                              5302.9
                              5303.9
                              5304.9
                              5305.19
                              5305.29

17.10.3   Chemická textilní střižová vlákna
       zpracovaná pro spřádání
17.10.30   Chemická textilní střižová vlákna       5506
       zpracovaná pro spřádání            5507

17.10.4   Textilní příze a nitě z přírodních
       vláken
17.10.41   Hedvábná příze a příze spředená z       5004
       hedvábného odpadu,              5005
       neupravená pro drobný prodej
17.10.42   Vlněná příze neupravená pro drobný      5106
       prodej                    5107
                              5108
                              5110
17.10.43   Bavlněná příze neupravená pro drobný     5205
       prodej                    5206
17.10.44   Lněná příze neupravená pro drobný       5306.10.1
       prodej                    5306.10.3
                              5306.10.5
                              5306.20.1
17.10.45   Šicí nitě a příze přírodní          5006
                              5109
                              5204
                              5207
                              5306.10.9
                              5306.20.9
17.10.46   Příze z jutových nebo jiných         5307
       textilních lýkových vláken, příze       5308
       z ostatních rostlinných textilních
       vláken a papírové nitě

17.10.5   Textilní příze a nitě z chemických
       nekonečných nebo střižových vláken
17.10.51   Příze ze syntetických a umělých        5402.6
       nekonečných vláken,              5403.4
       neupravené pro drobný prodej
17.10.52   Příze (jiná než šicí nit) ze         5509.1
       syntetických střižových vláken,        5509.2
       neupravené pro drobný prodej         5509.3
                              5509.4
                              5509.51
                              5509.53
                              5509.59
                              5509.62
                              5509.69
                              5509.92
                              5509.99
17.10.53   Příze ze syntetických střižových       5509.52
       vláken ve směsi s vlnou,           5509.61
       neupravená pro drobný prodej         5509.91
17.10.54   Příze z umělých střižových vláken       5510
       neupravená pro drobný prodej
17.10.55   Šicí nitě a příze z chemických        5401
       nekonečných nebo střižových vláken          5406
                              5508
                              5511

17.10.6   Hedvábný odpad, odpad z vlny nebo
       jemných či hrubých zvířecích chlupů,
       bavlněný odpad
17.10.61   Hedvábný odpad nemykaný nebo nečesaný     5003.1
17.10.62   Odpad z vlny nebo jemných či hrubých     5103.2
       zvířecích chlupů               5103.3
17.10.63   Rozvlákněný materiál z vlny nebo       5104
       jemných či hrubých zvířecích chlupů
17.10.64   Bavlněný odpad vč. niťového odpadu      5202.1
17.10.65   Ostatní bavlněný odpad, rozvlákněný      5202.9
       materiál

17.10.9   Průmyslové práce při úpravě přírodních
       textilních vláken
17.10.90   Průmyslové práce při úpravě přírodních
       textilních vláken

17.2     Textilní tkaniny
17.20    Textilní tkaniny
17.20.1   Tkaniny (kromě speciálních tkanin)
       utkané z přízí z přírodních
       vláken jiných než bavlněných
17.20.10   Tkaniny (kromě speciálních tkanin)      5007
       utkané z přízí z přírodních          5111
       vláken jiných než bavlněných         5112
                              5113
                              5309
                              5310
                              5311

17.20.2   Bavlněné tkaniny přírodní (kromě
       speciálních tkanin)
17.20.20   Bavlněné tkaniny přírodní (kromě       5208
       speciálních tkanin)              5209
                              5210
                              5211
                              5212

17.20.3   Tkaniny (kromě speciálních tkanin) z
       přízí z chemických nekonečných nebo
       střižových vláken
17.20.31   Tkaniny z přízí ze syntetických nebo     5407
       umělých nekonečných vláken          5408
17.20.32   Tkaniny z přízí ze syntetických        5512
       střižových vláken               5513
                              5514
                              5515
17.20.33   Tkaniny z přízí z umělých střižových     5516
       vláken

17.20.4   Vlasové, smyčkové a jiné speciální
       tkaniny
17.20.40  Vlasové, smyčkové a jiné speciální       5801
      tkaniny                     5802
                              5803
                              7019.4
                              7019.5

17.20.9  Průmyslové práce při výrobě textilních
      tkanin
17.20.99  Průmyslové práce při výrobě textilních
      tkanin


17.3    Konečná úprava textilií
17.30   Konečná úprava textilií
17.30.1  Bělení, barvení a potisk textilních
      vláken a přízí
17.30.10  Bělení, barvení a potisk textilních
      vláken a přízí

17.30.2  Bělení a barvení textilií
17.30.21  Bělení textilií
17.30.22  Barvení textilií

17.30.3  Potiskování textilií
17.30.30  Potiskování textilií

17.30.4  Ostatní druhy konečných úprav textilií
      kromě potahování a impregnace
17.30.40  Ostatní druhy konečných úprav textilií
      kromě potahování a impregnace


17.4    Textilní konfekční výrobky kromě oděvů
17.40   Textilní konfekční výrobky kromě oděvů
17.40.1  Přikrývky, ložní prádlo, bytové
      textilní výrobky
17.40.11  Přikrývky a plédy (jiné než elektricky     6301.2
      vyhřívané)                   6301.3
                              6301.4
                              6301.9
17.40.12  Prádlo ložní                  6302.1
                              6302.2
                              6302.3
17.40.13  Prádlo stolní                  6302.4
                              6302.5
17.40.14  Prádlo toaletní a kuchyňské           6302.6
                              6302.9
17.40.15  Záclony (vč. závěsů) vnitřní vitrážky,     6303
      krátké záclonové nebo postelové draperie
17.40.16  Ostatní bytové textilie j.n., soupravy     5805
      sestávající z tkanin a přízí s doplňky     6304
      pro výrobu koberečků, tapiserií apod.      6308

17.40.2  Ostatní konfekční textilní výrobky
17.40.21  Pytle a pytlíky z textilních materiálů     6305
      k balení zboží
17.40.22  Nepromokavé, ochranné a stínící plachty,    6306
      lodní plachty pro čluny, pro prkna
      k plachtění po vodě nebo na souši; stany
      a textilní kempinkové výrobky
17.40.23  Padáky vč. řiditelných padáků,         8804
      rotující padáky a jejich části
17.40.24  Spací pytle, ložní potřeby           9404.3
                              9404.9
17.40.25  Ostatní výrobky konfekční textilní       6307
      (vč. střihových šablon)

17.40.9  Opravy nepromokavých plachet,
      textilního kempinkového zařízení
      a ostatních textilních konfekčních
      výrobků vč. průmyslových prací
17.40.92  Opravy nepromokavých plachet, textilního
      kempinkového zařízení a ostatních
      textilních konfekčních výrobků kromě oděvů
17.40.99  Průmyslové práce při výrobě textilních
      konfekčních výrobků kromě oděvů


17.5    Ostatní textilní výrobky kromě oděvů
17.51   Koberce a jiné textilní podlahové krytiny
17.51.1  Koberce a jiné textilní podlahové krytiny
17.51.11  Koberce a jiné textilní podlahové        5701
      krytiny vázané
17.51.12  Koberce a ostatní textilní podlahové      5702
      krytiny tkané
17.51.13  Koberce a ostatní textilní podlahové      5703
      krytiny všívané
17.51.14  Ostatní koberce a podlahové krytiny       5704
      vč. plstěných                  5705

17.51.9  Průmyslové práce při výrobě koberců a
      ostatních textilních podlahových krytin
17.51.99  Průmyslové práce při výrobě koberců a
      ostatních textilních podlahových krytin

17.52   Motouzy, šňůry, lana, provazy a
      síťované výrobky
17.52.1  Motouzy, šňůry, lana, provazy a
      síťované výrobky
17.52.11  Motouzy, šňůry, lana, provazy z juty      5607
      nebo jiných lýkových vláken
17.52.12  Vázané síťoviny z motouzů, šňůr nebo      5608
      provazů, sítě z textilních
      materiálů, výrobky z nití, pásků apod.     5609

17.52.2  Použité nebo nové hadry, odpady a
      opotřebované výrobky z motouzů, šňůr,
      provazů nebo lan a jiných textilních
      materiálů
17.52.20  Použité nebo nové hadry, odpady a        6310
      opotřebované výrobky z motouzů, šňůr,
      provazů nebo lan a jiných textilních
      materiálů

17.52.9  Opravy sítí a provaznických výrobků
      vč. průmyslových prací
17.52.92  Opravy sítí a provaznických výrobků
17.52.99  Průmyslové práce při výrobě lan,
      provazů a síťovaných výrobků

17.53   Netkané textilie a výrobky z nich
      kromě oděvů
17.53.1  Netkané textilie a výrobky z nich
      kromě oděvů
17.53.10  Netkané textilie a výrobky z nich        5603
      kromě oděvů

17.53.9  Průmyslové práce při výrobě netkaných
      textilií a výrobků z nich kromě oděvů
17.53.99  Průmyslové práce při výrobě netkaných
      textilií a výrobků z nich kromě oděvů

17.54   Ostatní textilní výrobky j.n.
17.54.1  Tyly, krajky, stuhy, střapce, bambule,
      lemovky, prýmky, porty a výšivky
17.54.11  Stuhy, stuhy osnovní, štítky, odznaky,     5806
      ozdobné lemovky                 5807
                              5808
17.54.12  Tyly a jiné síťové textilie, pletené      5804
      nebo háčkované materiály, krajka
      v metráži, v pásech nebo jako motivy
17.54.13  Výšivky v metráži, pásech nebo jako       5810
      motivy

17.54.2  Plsť povrstvená, potažená nebo laminovaná
17.54.20  Plsť povrstvená, potažená nebo laminovaná    5602

17.54.3  Ostatní textilní výrobky kromě oděvů
17.54.31  Vata z textilních materiálů a výrobky      5601
      z ní, textilní vlákna o délce nejvýše
      5 mm (vločky), textilní prach a nopky
17.54.32  Kaučukové a kordové nitě pokryté        5604
      textilem, textilní příze a pásky
      impregnované nebo potažené pryží nebo
      plasty
17.54.33  Kovové a metalizované nitě, s určením      5605
      jako textilní příze nebo pásek
17.54.34  Tkaniny z kovových nití a tkaniny z       5809
      pokovené příze j.n.
17.54.35  Opředená nit nebo pásky, žinylková       5606
      příze, smyčková pletená nit
17.54.36  Pneumatikové kordové textilie z         5902
      vysokopevnostních nití z nylonu
      nebo jiných polyamidů, polyesterů nebo
      viskózových nekonečných vláken
17.54.37  Textilie impregnované, povrstvené nebo     5901
      povlečené j.n.                 5903
                              5907
17.54.38  Textilní výrobky pro technické účely      5908
                              5909
                              5910
                              5911
17.54.39  Prošívané textilní výrobky v metráži      5811

17.54.9  Průmyslové práce při výrobě ostatních
      textilních výrobků j.n.
17.54.99      Průmyslové práce při výrobě ostatních
      textilních výrobků j.n.

17.6    Textilie pletené nebo háčkované
17.60   Textilie pletené nebo háčkované
17.60.1  Textilie pletené nebo háčkované
17.60.11  Vlasové textilie vč. textilií s         6001
      dlouhým vlasem a smyčkových
      textilií, pletené nebo háčkované
17.60.12  Jiné pletené nebo háčkované textilie      6002
                              6003
                              6004
                              6005
                              6006

17.60.9  Průmyslové práce při výrobě pletených
      nebo háčkovaných textilií
17.60.99  Průmyslové práce při výrobě pletených
      nebo háčkovaných textilií


17.7    Pletené nebo háčkované výrobky
17.71   Punčochové výrobky pletené nebo háčkované
17.71.1  Punčochové výrobky pletené nebo háčkované
17.71.10  Punčochové výrobky pletené nebo háčkované    6115

17.71.9  Průmyslové práce při výrobě pletených
      nebo háčkovaných punčochových výrobků
17.71.99  Průmyslové práce při výrobě pletených
      nebo háčkovaných punčochových výrobků

17.72   Pulovry, svetry, vesty a podobné
      pletené nebo háčkované výrobky
17.72.1  Pulovry, svetry, vesty a podobné
      pletené nebo háčkované výrobky
17.72.10  Pulovry, svetry, vesty a podobné        6110
      pletené nebo háčkované výrobky

17.72.9  Průmyslové práce při výrobě pletených
      nebo háčkovaných pulovrů, svetrů, vest
      a podobných výrobků
17.72.99  Průmyslové práce při výrobě pletených
      nebo háčkovaných pulovrů, svetrů, vest
      a podobných výrobků

18     ODĚVY, KOŽEŠINY A SOUVISEJÍCÍ PRÁCE

18.1    Kožené oděvy
18.10   Kožené oděvy
18.10.1  Kožené oděvy
18.10.10  Kožené oděvy                  4203.1

18.10.9  Průmyslové práce při výrobě kožených
      oděvů
18.10.99  Průmyslové práce při výrobě kožených
      oděvů

18.2    Ostatní oděvy a oděvní doplňky

      Poznámka: Následující položky odpovídají
      jednak výsledným výrobkům z úplného výrobního
      cyklu, jednak službám poskytovaným při výrobě
      oděvů na míru (z vlastního i dodaného
      materiálu).

18.21   Pracovní oděvy
18.21.1  Pánské nebo chlapecké pracovní oděvy
18.21.11  Pánské nebo chlapecké obleky, komplety     6203.22.1
      saka a blejzry pracovní             6203.23.1
                              6203.29.11
                              6203.32.1
                              6203.33.1
                              6203.39.11
18.21.12  Pánské nebo chlapecké pracovní kalhoty     6203.42.1
                              6203.42.51
                              6203.43.11
                              6203.43.31
                              6203.49.11
                              6203.49.31

18.21.2  Dámské nebo dívčí pracovní oděvy
18.21.21  Dámské nebo dívčí komplety, kabátky a      6204.22.1
      blejzry pracovní                6204.23.1
                              6204.29.11
                              6204.32.1
                              6204.33.1
                              6204.39.11
18.21.22  Dámské nebo dívčí pracovní kalhoty       6204.62.1
                              6204.62.51
                              6204.63.11
                              6204.63.31
                              6204.69.11
                              6204.69.31

18.21.3  Ostatní pánské a dámské pracovní oděvy
      a oděvní doplňky
18.21.30  Ostatní pánské a dámské pracovní oděvy     6211.32.1
      a oděvní doplňky                6211.33.1
                              6211.42.1
                              6211.43.1

18.21.9  Průmyslové práce při výrobě pracovních
      oděvů
18.21.99  Průmyslové práce při výrobě pracovních
      oděvů

18.22   Ostatní svrchní oděvy
18.22.1  Svrchní oděvy pletené nebo háčkované
18.22.11  Pánské nebo chlapecké svrchníky, pláště,    6101
      pláštěnky, kabáty, bundy, větrovky a
      podobné výrobky pletené nebo háčkované
18.22.12  Pánské nebo chlapecké obleky, komplety,     6103
      saka, blejzry, kalhoty pletené nebo
      háčkované
18.22.13  Dámské nebo dívčí svrchníky, pláště,      6102
      pláštěnky, kabáty, bundy, větrovky
      pletené nebo háčkované
18.22.14  Dámské nebo dívčí kostýmy, komplety,      6104
      kabátky, blejzry, šaty, sukně, kalhoty
      pletené nebo háčkované

18.22.2  Ostatní svrchní oděvy pánské nebo
      chlapecké z tkanin
18.22.21  Pánské nebo chlapecké svrchníky, pláště,    6201
      pláštěnky, kabáty, bundy, větrovky a
      podobné výrobky z tkanin
18.22.22  Pánské nebo chlapecké obleky a         6203.1
      komplety z tkanin                6203.21
                              6203.22.8
                              6203.23.8
                              6203.29.18
                              6203.29.9
18.22.23  Pánská nebo chlapecká saka a blejzry z     6203.31
      tkanin                     6203.32.9
                              6203.33.9
                              6203.39.19
                              6203.39.9
18.22.24  Pánské nebo chlapecké kalhoty z tkanin     6203.41
                              6203.42.3
                              6203.42.59
                              6203.42.9
                              6203.43.19
                              6203.43.39
                              6203.43.9
                              6203.49.19
                              6203.49.39
                              6203.49.9

18.22.3  Svrchní oděvy pro ženy a dívky z
      tkanin
18.22.31  Dámské nebo dívčí svrchníky, pláště,      6202
      pláštěnky, kabáty, bundy, větrovky
      a podobné výrobky z tkanin
18.22.32  Dámské nebo dívčí kostýmy a komplety z     6204.1
      tkanin                     6204.21
                              6204.22.8
                              6204.23.8
                              6204.29.18
                              6204.29.9
18.22.33  Dámská nebo dívčí saka z tkanin         6204.31
                              6204.32.9
                              6204.33.9
                              6204.39.19
                              6204.39.9
18.22.34  Dámské nebo dívčí šaty, sukně,         6204.4
      kalhotové sukně z tkanin            6204.5
18.22.35  Dámské nebo dívčí kalhoty z tkanin       6204.61
                              6204.62.3
                              6204.62.59
                              6204.62.9
                              6204.63.18
                              6204.63.39
                              6204.63.9
                              6204.69.18
                              6204.69.39
                              6204.69.9

18.22.4  Obnošené oděvy a opotřebované textilní
      výrobky
18.22.40  Obnošené oděvy a opotřebované textilní     6309
      výrobky

18.22.9  Průmyslové práce při výrobě ostatních
      svrchních oděvů
18.22.99  Průmyslové práce při výrobě ostatních
      svrchních oděvů

18.23   Osobní prádlo
18.23.1  Osobní prádlo pletené nebo háčkované
      (kromě vrchních triček, tílek a vrchních
      nátělníků)
18.23.11  Pánské nebo chlapecké košile pletené      6105
      nebo háčkované

18.23.12  Pánské nebo chlapecké spodky, pyžama,      6107
      koupací pláště, župany a podobné výrobky
      pletené nebo háčkované
18.23.13  Dámské nebo dívčí halenky, košile a       6106
      košilové halenky pletené nebo háčkované
18.23.14  Dámské nebo dívčí kombiné, spodničky,      6108
      kalhotky, noční košile, pyžama, župany,
      koupací pláště a podobné výrobky pletené
      nebo háčkované

18.23.2  Ostatní prádlo
18.23.21  Pánské nebo chlapecké košile jiné než      6205
      pletené nebo háčkované
18.23.22  Pánská nebo chlapecká spodní tílka,       6207
      spodky, pyžama, koupací pláště, župany
      a podobné výrobky jiné než pletené
      nebo háčkované
18.23.23  Dámské nebo dívčí halenky a košile       6206
      jiné než pletené nebo háčkované
18.23.24  Dámská nebo     dívčí tílka, kombiné,        6208
      spodničky, kalhotky, noční košile, pyžama,
      koupací pláště, župany a podobné výrobky
      jiné než pletené nebo háčkované
18.23.25  Podprsenky, podvazkové pásy, korzety,      6212
      šle, podvazky a podobné výrobky a jejich
      části jiné než pletené nebo háčkované

18.23.3  Vrchní trička, tílka a jiné nátělníky
      pletené nebo háčkované
18.23.30  Vrchní trička, tílka a jiné nátělníky      6109
      pletené nebo háčkované

18.23.9  Průmyslové práce při výrobě osobního
      prádla
18.23.99  Průmyslové práce při výrobě osobního
      prádla

18.24   Ostatní oděvy a oděvní doplňky j.n.
18.24.1  Kojenecké oděvy, tepláky a ostatní
      oděvy, oděvní doplňky a jejich části
      pletené nebo háčkované
18.24.11  Kojenecké oděvy a oděvní doplňky        6111
      pletené nebo háčkované
18.24.12  Tepláky, lyžařské oděvy, plavky a jiné     6112
      druhy oděvů
      pletené nebo háčkované             6114
18.24.13  Rukavice pletené nebo háčkované         6116
18.24.14  Ostatní oděvní doplňky a části oděvů      6117
      nebo oděvních doplňků pletené nebo
      háčkované

18.24.2  Kojenecké a ostatní oděvy a oděvní
      doplňky z textilních materiálů,
      jiné než pletené nebo háčkované
18.24.21  Kojenecké oděvy a oděvní doplňky z       6209
      textilních materiálů, jiné než pletené
      nebo háčkované
18.24.22  Tepláky, lyžařské oděvy a plavky,        6211.1
      ostatní oděvy jiné než pletené         6211.2
      nebo háčkované                 6211.31
                              6211.32.3
                              6211.32.4
                              6211.32.9
                              6211.33.3
                              6211.33.4
                              6211.33.9
                              6211.39
                              6211.41
                              6211.42.3
                              6211.42.4
                              6211.42.9
                              6211.43.3
                              6211.43.4
                              6211.43.9
                              6211.49
18.24.23  Kapesníky, šátky, šály, přehozy,        6213
      vázanky, kravaty a ostatní oděvní        6214
      doplňky jiné než pletené nebo háčkované     6215
                              6216
                              6217

18.24.3  Oděvní doplňky z usní, oděvy z plsti
      nebo netkaných textilií
18.24.31  Oděvní doplňky z přírodní nebo         4203.29
      kompozitní usně                 4203.3
                              4203.4
18.24.32  Oděvy z plsti nebo netkaných          6113
      materiálů, oděvy z impregnovaných        6210
      nebo potahovaných textilních materiálů

18.24.4  Klobouky a jiné pokrývky hlavy
18.24.41  Kloboukové šišáky nebo formy,          6501
      nezformované na tvar hlavy, bez
      vytvořené střechy, šišákové ploché       6502
      kotouče, tzv. manchons, z plsti,
      klobouky hlavově tvarované
18.24.42  Klobouky a jiné pokrývky hlavy z plsti     6503
      splétané nebo zhotovené spojením pásků     6504
      pletených nebo háčkovaných apod.        6505
18.24.43  Ostatní pokrývky hlavy, pásky pro        6506.92
      vnitřní vybavení, podšívky, povlaky,      6506.99
      podložky, kostry, štítky (stínítka)       6507
      a podbradní pásky pro pokrývky hlavy

18.24.9  Průmyslové práce při výrobě ostatních
      oděvů a oděvních doplňků j.n.
18.24.99  Průmyslové práce při výrobě ostatních
      oděvů a oděvních doplňků j.n.


18.3    Kožešiny a výrobky z nich
18.30   Kožešiny a výrobky z nich
18.30.1  Kožešiny a výrobky z nich
18.30.11  Vyčiněné nebo upravené kožešiny         4302
18.30.12  Oděvy, oděvní doplňky a jiné výrobky      4303
      z kožešin kromě pokrývek hlavy
18.30.13  Umělé kožešiny a výrobky z nich         4304

18.30.9  Průmyslové práce při výrobě kožešin a
      výrobků z nich
18.30.99  Průmyslové práce při výrobě kožešin a
      výrobků z nich

 DC    USNĚ A VÝROBKY Z USNÍ


19     USNĚ, BRAŠNÁŘSKÉ A SEDLÁŘSKÉ VÝROBKY,
      OBUV; SOUVISEJÍCÍ PRÁCE

19.1    Usně (vyčiněné kůže)
19.10   Usně (vyčiněné kůže)
19.10.1  Zámišové usně, lakové nebo lakové-
      laminované a metalizované
19.10.11  Zámišové usně                  4114.10
19.10.12  Usně lakové nebo lakové-laminované a      4114.20
      metalizované

19.10.2  Usně z hovězího dobytka, koní a jiných
      lichokopytníků, odchlupené
19.10.21  Usně z hovězího dobytka odchlupené,       4104.11.10
      celé                      4104.11.51
                              4104.19.10
                              4104.19.51
                              4104.41.11
                              4104.41.19
                              4104.41.51
                              4104.49.11
                              4104.49.19
                              4104.49.51
                              4107.11.11
                              4107.11.19
                              4107.12.11
                              4107.12.19
                              4107.12.91
                              4107.19.10
19.10.22  Usně z hovězího dobytka odchlupené,       4104.11.59
      ostatní                     4104.19.59
                              4104.41.59
                              4104.49.59
                              4107.91
                              4107.92.10
                              4107.99.10
19.10.23  Usně z koní a jiných lichokopytníků,      4104.11.90
      odchlupené                   4104.19.90
                              4104.41.90
                              4104.49.90
                              4107.11.90
                              4107.12.99
                              4107.19.90
                              4107.92.90
                              4107.99.90

19.10.3  Usně ovčí, kozí nebo vepřové,
      odchlupené
19.10.31  Usně ovčí a jehněčí, odchlupené         4105
                              4112
19.10.32  Usně kozí a kozlečí, odchlupené         4106.2
                              4113.1
19.10.33  Usně vepřové                  4106.3
                              4113.2

19.10.4  Usně ostatních zvířat, kompozitní usně
      se základy z kůže
19.10.41  Usně ostatních zvířat odchlupené        4106.4
                              4106.9
                              4113.3
                              4113.9
19.10.42  Kompozitní usně se základy z kůže ve      4115.1
      tvaru desek, listů nebo pruhů, též
      ve svitcích

19.10.5  Odřezky a jiné odpady kůží (usní),
      kožený prach, kožená moučka, kožené piliny
19.10.50  Odřezky a jiné odpady kůží (usní),       4115.2
      kožený prach, kožená moučka, kožené piliny

19.10.9  Průmyslové práce při zpracování usní
19.10.99  Průmyslové práce při zpracování usní


19.2    Brašnářské, sedlářské a podobné
      výrobky
19.20   Brašnářské, sedlářské a podobné
      výrobky
19.20.1  Brašnářské, sedlářské a podobné
      výrobky
19.20.11  Sedlářské a řemenářské výrobky pro       4201
      všechna zvířata z jakéhokoliv materiálu
19.20.12  Kufry, tašky, cestovní soupravy, šicí
      soupravy a podobné výrobky           4202
                              9605
19.20.13  Hodinkové řemínky, pásky a jejich díly     9113.9
      (kromě kovových)
19.20.14  Ostatní výrobky z přírodních nebo        4204
      kompozitních usní vč. výrobků používaných    4205
      ve strojním průmyslu

19.20.9  Průmyslové práce při výrobě brašnářských,
      sedlářských a podobných výrobků
19.20.99  Průmyslové práce při výrobě brašnářských,
      sedlářských a podobných výrobků


19.3    Obuv
19.30   Obuv
19.30.1  Obuv kromě sportovní a ochranné obuvi
19.30.11  Vodonepropustná obuv s vrchem a         6401.9
      podešví z pryže nebo plastů
19.30.12  Obuv s vrchem a podešví z pryže nebo      6402.2
      plastů                     6402.9
19.30.13      Obuv s vrchem z usně              6403.5
                              6403.9
                              6405.1
19.30.14  Obuv s vrchem z textilních materiálů      6404.19
      kromě sportovní obuvi              6404.2
                              6405.2

19.30.2  Sportovní obuv kromě bruslařských
      kompletů
19.30.21  Lyžařská obuv sjezdová, na běžky a na      6402.12
      snowboard                    6403.12
19.30.22  Sportovní obuv s vrchem z textilních      6404.11
      materiálů a s podešví z pryže nebo plastů
19.30.23  Ostatní sportovní obuv kromě          6402.19
      bruslařských kompletů              6403.19


19.30.3  Ostatní obuv kromě azbestové a
      ortopedické obuvi
19.30.31  Obuv se zabudovanou ochrannou kovovou      6401.1
      špičkou                     6402.3
                              6403.4
19.30.32  Dřevěná obuv, různá speciální obuv       6403.2
      j.n.                      6403.3
                              6405.9

19.30.4  Části obuvi
19.30.40  Části obuvi                   6406

19.30.9  Průmyslové práce při výrobě obuvi
19.30.99  Průmyslové práce při výrobě obuvi


 DD    DŘEVO UPRAVENÉ; DŘEVĚNÉ, KORKOVÉ, PROUTĚNÉ
      A SLAMĚNÉ VÝROBKY (KROMĚ NÁBYTKU)


20     DŘEVO UPRAVENÉ; DŘEVĚNÉ, KORKOVÉ, PROUTĚNÉ
      A SLAMĚNÉ VÝROBKY (KROMĚ NÁBYTKU);
      SOUVISEJÍCÍ PRÁCE

20.1    Dřevo, řezivo i opracované nebo
      impregnované
20.10   Dřevo, řezivo i opracované nebo
      impregnované
20.10.1  Dřevo, řezivo nebo dřevo štípané,
      podélně nebo příčně dělené, loupané,
      též opracované o tloušťce přesahující
      6 mm; železniční nebo tramvajové pražce
      neimpregnované
20.10.10  Dřevo, řezivo nebo dřevo štípané,        4406.1
      podélně nebo příčně dělené, loupané,      4407
      též opracované o tloušťce přesahující
      6 mm; železniční nebo tramvajové pražce
      neimpregnované

20.10.2  Dřevo souvisle opracované podél jedné
      nebo několika hran nebo ploch, dřevěná
      vlna, dřevitá moučka, dřevěné štěpky
      nebo třísky
20.10.21  Dřevo souvisle opracované podél jedné      4409
      nebo několika hran nebo ploch

20.10.22  Dřevěná vlna, dřevitá moučka          4405
20.10.23  Dřevěné štěpky nebo třísky           4401.2

20.10.3  Surové dřevo, dřevěné železniční nebo
      tramvajové pražce (i výhybkové)
      impregnované nebo jinak ošetřené
20.10.31  Surové dřevo ošetřené barvou, mořidlem,     4403.1
      kreozotem nebo jinými konzervačními
      prostředky
20.10.32  Dřevěné železniční nebo tramvajové       4406.9
      pražce (i výhybkové), impregnované
      nebo jinak ošetřené

20.10.4  Dřevěné piliny, zbytky a odpad
20.10.40  Dřevěné piliny, zbytky a odpad         4401.3

20.10.9  Impregnování a jiné úpravy dřeva
20.10.90  Impregnování a jiné úpravy dřeva


20.2    Dýhy, překližky, laminované,
      dřevotřískové, dřevovláknité
      a jiné desky, dílce, díly apod.
20.20   Dýhy, překližky, laminované,
      dřevotřískové, dřevovláknité
      a jiné desky, dílce, díly apod.
20.20.1  Dřevěné desky, díly a dílce
20.20.11  Překližky sestávající pouze z          4412.1
      dřevěných dýh (s maximální
      tloušťkou listu 6 mm)
20.20.12  Ostatní překližky, dýhované panely a      4412.2
      podobné laminované dřevo            4412.9
20.20.13  Dřevotřískové a podobné desky ze dřeva     4410
      nebo z jiných dřevitých materiálů
20.20.14  Dřevovláknité nebo podobné desky z       4411
      jiných dřevitých materiálů
20.20.15  Průmyslové dokončovací práce na
      dřevotřískových a dřevovláknitých
      deskách a dřevěných dílcích

20.20.2  Dýhové listy, listy na překližky;
      zhutněné dřevo
20.20.21  Dýhové listy, listy na překližky a       4408
      jiné řezané dřevo podélně nebo příčně
      dělené, loupané o tloušťce nepřesahující
      6 mm
20.20.22  Zhutněné dřevo ve tvaru špalků, prken,     4413
      destiček nebo profilů


20.3    Výrobky stavebního truhlářství a
      tesařství na bázi dřeva
20.30   Výrobky stavebního truhlářství a
      tesařství na bázi dřeva
20.30.1  Výrobky stavebního truhlářství a
      tesařství na bázi dřeva kromě
      dřevěných stavebních konstrukcí
20.30.11  Dřevěná okna, "francouzská" okna a       4418.1
      jejich rámy, dřevěné dveře a jejich       4418.2
      rámy, zárubně a prahy
20.30.12  Dřevěné parketové desky, bednění pro      4418.3
      betonování, šindele               4418.4
                              4418.5
20.30.13  Výrobky stavebního truhlářství a        4418.9
      tesařství na bázi dřeva j.n.

20.30.2  Dřevěné prefabrikované stavební části
      a celky
20.30.20  Dřevěné prefabrikované stavební části      9406.00.1
      a celky

20.30.9  Instalace, montáž dřevěných tesařských
      a truhlářských stavebních prvků
      a prefabrikovaných dřevěných celků
      vlastní výroby vč. průmyslových prací
20.30.91  Instalace, montáž dřevěných tesařských
      a truhlářských stavebních prvků
      a prefabrikovaných dřevěných celků
      vlastní výroby
20.30.99  Průmyslové práce při výrobě dřevěných
      tesařských a truhlářských stavebních prvků


20.4    Dřevěné obaly
20.40   Dřevěné obaly
20.40.1  Dřevěné obaly
20.40.11  Dřevěné palety, skříňové palety a jiná     4415.2
      nakládací dřevěná plata
20.40.12  Ostatní dřevěné obaly a jejich díly       4415.1
                              4416

20.40.9  Opravy a údržba dřevěných kontejnerů a
      palet vč. průmyslových prací
20.40.92  Opravy a údržba dřevěných kontejnerů a
      palet
20.40.99  Průmyslové práce při výrobě dřevěných
      kontejnerů


20.5    Ostatní dřevěné, korkové, proutěné a
      slaměné výrobky kromě nábytku
20.51   Ostatní dřevěné výrobky kromě nábytku
20.51.1  Ostatní dřevěné výrobky kromě nábytku
20.51.11  Dřevěné nástroje, dřevěné obruby a       4417
      násady ke smetákům, kartáčům a štětcům,
      dřevěné formy, kopyta a napínáky obuvi
20.51.12  Dřevěné stolní a kuchyňské náčiní        4419
20.51.13  Intarzované a inkrustované dřevo,        4420
      dřevěné skříňky, pouzdra a kazety
      na klenoty, příbory, sošky a jiné
      ozdobné dřevěné předměty
20.51.14  Dřevěné rámy na obrazy, fotografie a      4414
      dřevěné výrobky j.n.              4421

20.51.9  Opravy a údržba dřevěných výrobků j.n.
      vč. průmyslových prací
20.51.92  Opravy a údržba dřevěných výrobků j.n.
20.51.99  Průmyslové práce při výrobě ostatních
      dřevěných výrobků kromě nábytku

20.52   Výrobky korkové, proutěné a slaměné
      kromě nábytku
20.52.1  Výrobky korkové, proutěné a slaměné
      kromě nábytku
20.52.11  Korek přírodní nahrubo otesaný v        4501.9
      blocích, deskách, listech nebo páscích;     4502
      korek drcený, granulovaný; korkový odpad
20.52.12  Výrobky z přírodního korku           4503
20.52.13  Bloky, cihly, desky, listy a pásy,       4504.1
      dlaždice, plné válce, kotouče
      z aglomerovaného korku
20.52.14  Aglomerovaný korek a ostatní výrobky z     4504.9
      něho j.n.
20.52.15  Výrobky ze slámy, travin a proutí        4601
                              4602

20.52.9  Průmyslové práce při výrobě korkových,
      proutěných a slaměných výrobků kromě
      nábytku
20.52.99  Průmyslové práce při výrobě korkových,
      proutěných a slaměných výrobků kromě
      nábytku


 DE    VLÁKNINA, PAPÍR A VÝROBKY Z PAPÍRU;
      NAHRANÉ NOSIČE; VYDAVATELSTVÍ A TISK


21     VLÁKNINA, PAPÍR A VÝROBKY Z PAPÍRU;
      SOUVISEJÍCÍ PRÁCE

21.1    Vláknina, papír a lepenka
21.11   Vláknina ze dřeva nebo jiných
      celulózových vláknovin
21.11.1  Vláknina ze dřeva nebo jiných
      celulózových vláknovin
21.11.11  Chemická dřevná buničina pro chemické      4702
      zpracování
21.11.12  Dřevná buničina natronová nebo sulfátová    4703
      jiná než pro chemické zpracování
21.11.13  Dřevná buničina sulfitová jiná než pro     4704
      chemické zpracování
21.11.14  Mechanické vlákniny, semichemické        4701
      dřevné vlákniny, vlákniny z ostatních      4705
      celulózových vláken               4706

21.11.9  Průmyslové práce při výrobě vlákniny
21.11.99  Průmyslové práce při výrobě vlákniny

21.12   Papír, karton a lepenka
21.12.1  Novinový, ruční nebo jiný nenatíraný
      papír a karton pro grafické účely
21.12.11  Novinový papír v kotoučích nebo         4801
      listech (arších)                4802.61.10
                              4802.62.10
                              4802.69.10
21.12.12  Ruční papír, karton a lepenka          4802.1
21.12.13  Papír, karton a lepenka používané jako     4802.2
      surový podkladový materiál           4802.3
                              4802.4
21.12.14  Ostatní papír, karton a lepenka         4802.5
                              4802.61.50
                                  4802.61.90
                              4802.62.50
                              4802.62.90
                              4802.69.50
                              4802.69.90

21.12.2  Hygienický a sanitární nenatíraný
      papír, nenatíraný kraft papír a jiný
      nenatíraný papír, karton a lepenka
21.12.21  Hygienický a sanitární nenatíraný        4803
      papír, buničitá vata
21.12.22  Nenatíraný papír, karton a lepenka       4804.1
      kraft v kotoučích nebo listech,
      s vysokým obsahem buničin, používaný
      na krycí vrstvu vlnité lepenky
      (kraftliner)
21.12.23  Ostatní nenatíraný kraft papír, karton     4804.2
      a lepenka v kotoučích nebo listech       4804.3
      s vysokým obsahem buničin            4804.4
                              4804.5
                              4808.2
21.12.24  Papír fluting (zvlněná střední vrstva)     4805.1
      v kotoučích nebo listech
21.12.25  Testliner papír (recyklovaný krycí       4805.2
      karton) nenatíraný

21.12.3  Ostatní nenatíraný papír, karton a
      lepenka; cigaretový papír
      nenařezaný na určitou velikost
21.12.30  Ostatní nenatíraný papír, karton a       4805.3
      lepenka; cigaretový papír            4805.4
      nenařezaný na určitou velikost         4805.5
                              4805.9
                              4813.9

21.12.4  Papíry pergamenové, nepromastitelné,
      pauzovací, pergamen a jiné hlazené
      průhledné nebo průsvitné papíry
      v kotoučích nebo listech
21.12.40  Papíry pergamenové, nepromastitelné,      4806
      pauzovací, pergamen a jiné hlazené
      průhledné nebo průsvitné papíry
      v kotoučích nebo listech

21.12.5  Zpracovaný papír, karton a lepenka
21.12.51  Vrstvené papíry, kartony a lepenky       4807
      povrchově nenatírané nebo perforované
      apod.
21.12.52  Papír, karton a lepenka nenatírané,       4808.3
      neimpregnované, zvlněné,            4808.9
      krepované nebo plisované, ražené nebo
      perforované v kotoučích nebo listech
21.12.53  Papír, karton a lepenka pro psaní,       4810.1
      tisk nebo jiné grafické účely natírané     4810.2
      kaolinem či jinými anorganickými
      chemikáliemi
21.12.54  Papír, karton a lepenka ostatní         4810.3
      natírané kaolinem či jinými           4810.9
      anorganickými chemikáliemi
21.12.55  Karbonový papír, přímoprůpisový papír      4809
      a jiné kopírovací nebo přetiskové
      papíry v kotoučích nebo listech
      o šířce > 36 cm
21.12.56  Papír, karton a lepenka, buničitá        4811.1
      vata a kotouče celulózových vláken       4811.4
      natírané, impregnované, s barevným       4811.5
      povrchem nebo tištěné v rolích         4811.6
      nebo listech

21.12.57  Ostatní papír, karton a lepenka,        4811.9
      buničitá vata a pásy zplstěných
      buničinových vláken natírané,
      napouštěné (impregnované)

21.12.6  Odpad a výmět papíru, kartonu a lepenky
      vč. vlákniny ze sběrového papíru
21.12.60  Odpad a výmět papíru, kartonu a lepenky     4707
      vč. vlákniny ze sběrového papíru

21.12.9  Průmyslové práce při výrobě papíru,
      kartonu, lepenky
21.12.99  Průmyslové práce při výrobě papíru,
      kartonu, lepenky


21.2    Výrobky z papíru, kartonu a lepenky
21.21   Vlnitý papír, karton a lepenka;
      papírové a lepenkové obaly
21.21.1  Vlnitý papír, karton a lepenka, obaly
      z vlnitého nebo nezvlněného papíru,
      kartonu a lepenky
21.21.11  Vlnitý papír, karton a lepenka v        4808.1
      kotoučích nebo listech
21.21.12  Papírové pytle a sáčky             4819.3
                              4819.4
21.21.13  Krabice, bedny a přepravky z vlnitého      4819.1
      papíru, kartonu nebo lepenky
21.21.14  Skládací krabice, bedny a přepravky z      4819.2
      nezvlněného papíru, kartonu nebo lepenky
21.21.15  Ostatní obaly z papíru, kartonu nebo      4819.5
      lepenky                     4819.6

21.21.9  Průmyslové práce při výrobě vlnitého
      papíru, kartonu a lepenky a obalů
      z papíru, kartonu nebo lepenky
21.21.99  Průmyslové práce při výrobě vlnitého
      papíru, kartonu a lepenky a obalů
      z papíru, kartonu nebo lepenky

21.22   Domácí potřeby, hygienické a toaletní
      výrobky z papíru
21.22.1  Domácí potřeby, hygienické a toaletní
      výrobky z papíru
21.22.11  Toaletní papír, kapesníky, odličovací      4818.1
      ubrousky a ručníky, ubrusy a ubrousky      4818.2
      z papíru                    4818.3
21.22.12  Výrobky pro hygienické nebo nemocniční     4818.4
      účely, oděvy a oděvní doplňky apod.,      4818.5
      z papíroviny, papíru              4818.9
21.22.13  Podnosy, tácy, talíře, misky, šálky,      4823.6
      kelímky a podobné výrobky z papíru,
      kartonu nebo lepenky

21.22.9  Průmyslové práce při výrobě domácích,
      hygienických a toaletních výrobků
      z papíru, kartonu nebo lepenky
21.22.99  Průmyslové práce při výrobě domácích,
      hygienických a toaletních výrobků
      z papíru, kartonu nebo lepenky

21.23   Kancelářské potřeby z papíru
21.23.1  Kancelářské potřeby z papíru
21.23.11  Karbonový, samokopírovací a jiný        4816
      kopírovací nebo přetiskový papír,        4823.1
      ofsetové desky z papíru; pogumovaný
      nebo adhesivní papír
21.23.12  Dopisová konfekce                4817
21.23.13  Ostatní výrobky používané pro psaní,      4823.90.12
      tisk nebo jiné grafické účely,         4823.90.2
      potištěné, tvarované nebo perforované,
      z papíru

21.23.9  Průmyslové práce při výrobě
      kancelářských výrobků z papíru
21.23.99  Průmyslové práce při výrobě
      kancelářských výrobků z papíru

21.24   Papírové tapety
21.24.1  Papírové tapety
21.24.11  Papírové tapety a podobné krycí materiály    4814
      na stěnu, okenní transparentní papír
21.24.12  Textilní tapety                 5905

21.24.9  Průmyslové práce při výrobě papírových
      tapet
21.24.99  Průmyslové práce při výrobě papírových
      tapet

21.25   Ostatní výrobky z papíru, kartonu a
      lepenky j.n.
21.25.1  Ostatní výrobky z papíru, kartonu a
      lepenky j.n.
21.25.11  Podlahové krytiny na podkladě papíru,      4815
      kartonu nebo lepenky
21.25.12  Papírové, kartonové nebo lepenkové       4821
      štítky a nálepky
21.25.13  Filtrační bloky a desky z papírenské      4812
      buničiny
21.25.14  Cigaretový papír, dutinky, cívky,        4813.1
      filtrační papír a ostatní výrobky        4813.2
      z papíru, kartonu a lepenky j.n.        4822
                              4823.2
                              4823.4
                              4823.7
                              4823.90.10
                              4823.90.14
                              4823.90.15
                              4823.90.3
                              4823.90.5
                              4823.90.9

21.25.9  Průmyslové práce při výrobě ostatních
      výrobků z papíru, kartonu a lepenky j.n.
21.25.99  Průmyslové práce při výrobě ostatních
      výrobků z papíru, kartonu a lepenky j.n.


22     VYDAVATELSTVÍ, TISK, NAHRANÉ NOSIČE;
      SOUVISEJÍCÍ PRÁCE

22.1    Knihy, noviny a ostatní tiskařské
      výrobky a nahrané nosiče

      Poznámka: Předmětem zatřídění mohou
      být i mikrofiše a mikrofilmy.
      Vyvolávání citlivých vrstev filmových
      materiálů je zařazeno do fotografických
      služeb nebo výroby filmů.

22.11   Knihy, brožury a letáky
22.11.1  Knihy, brožury, letáky a podobné
      tiskařské výrobky v jednotlivých
      listech (arších)
22.11.10  Knihy, brožury, letáky a podobné        4901.1
      tiskařské výrobky v jednotlivých
      listech (arších)

22.11.2  Knihy, brožury, letáky a podobné
      tiskařské výrobky vázané, v tištěné
      nebo elektronické podobě
22.11.21  Knihy, brožury, letáky a podobné        4901.99
      tiskařské výrobky vázané, v tištěné       4903
      podobě
22.11.22  Knihy, brožury, letáky a podobné
      tiskařské výrobky, v elektronické podobě

22.11.3  Ostatní knihy, v tištěné nebo
      elektronické podobě
22.11.31  Slovníky a encyklopedie, též v         4901.91
      pořadačové úpravě, v tištěné podobě
22.11.32  Slovníky a encyklopedie, též v
      pořadačové úpravě, v elektronické podobě

22.11.4  Atlasy a ostatní mapy v knižní formě,
      v tištěné nebo elektronické podobě
22.11.41  Atlasy a ostatní mapy v knižní formě,      4905.91
      v tištěné podobě
22.11.42  Atlasy a ostatní mapy v knižní formě,
      v elektronické podobě

22.11.5  Mapy zeměpisné a ostatní vč. globusů v
      jiné formě než knižní, v tištěné nebo
      elektronické podobě
22.11.51  Mapy     zeměpisné a ostatní vč. globusů v     4905.1
      jiné formě než knižní, v tištěné podobě     4905.99
22.11.52  Mapy zeměpisné a ostatní vč. globusů v
      jiné formě než knižní, v elektronické
      podobě

22.11.6  Prodej prostorové inzerce a reklamy v
      knihách, v tištěné nebo elektronické
      podobě
22.11.61  Prodej prostorové inzerce a reklamy v
      knihách, v tištěné podobě
22.11.62  Prodej prostorové inzerce a reklamy v
      knihách, v elektronické podobě

22.11.9  Průmyslové práce při výrobě knih
22.11.99  Průmyslové práce při výrobě knih

22.12   Noviny, časopisy a periodika
      vycházející nejméně 4x týdně
22.12.1  Noviny, časopisy a periodika
      vycházející nejméně 4x týdně, v tištěné
      nebo elektronické podobě
22.12.11  Noviny, časopisy a periodika          4902.1
      vycházející nejméně 4x týdně, v tištěné
      podobě
22.12.12  Noviny, časopisy a periodika
      vycházející nejméně 4x týdně,
      v elektronické podobě

22.12.2  Prodej prostorové inzerce a reklamy v
      novinách, časopisech a periodikách
      vycházejících nejméně 4x týdně, v tištěné
      nebo elektronické podobě
22.12.21  Prodej prostorové inzerce a reklamy v
      novinách, časopisech a periodikách
      vycházejících nejméně 4x týdně,
      v tištěné podobě
22.12.22  Prodej prostorové inzerce a reklamy v
      novinách, časopisech a periodikách
      vycházejících nejméně 4x týdně,
      v elektronické podobě

22.12.9  Průmyslové práce při výrobě novin,
      časopisů a periodik vycházejících
      nejméně 4x týdně
22.12.99  Průmyslové práce při výrobě novin,
      časopisů a periodik vycházejících
      nejméně 4x týdně

22.13   Noviny, časopisy a periodika
      vycházející méně než 4x týdně
22.13.1  Noviny, časopisy a periodika
      vycházející méně než 4x týdně,
      v tištěné nebo elektronické podobě
22.13.11  Noviny, časopisy a periodika          4902.9
      vycházející méně než 4x týdně,
      v tištěné podobě
22.13.12  Noviny, časopisy a periodika
      vycházející méně než 4x týdně,
      v elektronické podobě

22.13.2  Prodej prostorové inzerce a reklamy v
      novinách, časopisech a periodikách
      vycházející méně než 4x týdně,
      v tištěné nebo elektronické podobě
22.13.21  Prodej prostorové inzerce a reklamy v
      novinách, časopisech a periodikách
      vycházející méně než 4x týdně,
      v tištěné podobě
22.13.22  Prodej prostorové inzerce a reklamy v
      novinách, časopisech a periodikách
      vycházející méně než 4x týdně,
      v elektronické podobě

22.13.9  Průmyslové práce při výrobě novin,
      časopisů a periodik vycházejících
      méně než 4x týdně
22.13.99  Průmyslové práce při výrobě novin,
      časopisů a periodik vycházejících
      méně než 4x týdně

22.14   Zvukové nahrávky
22.14.1  Zvukové nahrávky
22.14.11  Gramofonové desky, kompaktní disky a      8524.1
      DVD                       8524.32
                              8524.39.2
                              8524.99
22.14.12  Magnetické pásky se záznamem zvuku       8524.51
                              8524.52

22.14.2  Hudebniny, v tištěné nebo elektronické
      podobě
22.14.21  Hudebniny, v tištěné podobě           4904
22.14.22  Hudebniny, v elektronické podobě

22.14.9  Průmyslové práce při výrobě zvukových
      nahrávek
22.14.99  Průmyslové práce při výrobě zvukových
      nahrávek

22.15   Pohlednice, kalendáře, obtisky a
      ostatní podobné tiskařské výrobky
22.15.1  Pohlednice, kalendáře, obtisky a
      ostatní podobné tiskařské výrobky,
      v tištěné nebo elektronické podobě
22.15.11  Ilustrované dopisnice nebo pohlednice,     4909
      karty s osobními pozdravy, zprávami
      nebo oznámeními, v tištěné podobě
22.15.12  Ilustrované dopisnice nebo pohlednice,
      karty s osobními pozdravy, zprávami
      nebo oznámeními, v elektronické podobě
22.15.13  Obrazy, rytiny a fotografie, tištěné      4911.91
22.15.14  Obrazy, rytiny a fotografie, v
      elektronické podobě
22.15.15  Obtisky všeho druhu a kalendáře, v       4908
      tištěné podobě                 4910
22.15.16  Obtisky všeho druhu a kalendáře, v
      elektronické podobě

22.15.2  Prodej prostorové inzerce a reklamy na
      pohlednicích, kalendářích, obtiscích
      a podobných tiskařských výrobcích,
      v tištěné nebo v elektronické podobě
22.15.21  Prodej prostorové inzerce a reklamy na
      pohlednicích, kalendářích, obtiscích
      a podobných tiskařských výrobcích,
      v tištěné podobě
22.15.22  Prodej prostorové inzerce a reklamy na
      pohlednicích, kalendářích, obtiscích
      a podobných tiskařských výrobcích,
      v elektronické podobě

22.15.9  Průmyslové práce při výrobě pohlednic,
      kalendářů, a podobných tiskařských výrobků
22.15.99  Průmyslové práce při výrobě pohlednic,
      kalendářů, a podobných tiskařských výrobků


22.2    Tiskařské výrobky a práce související
      s tiskem
22.21   Tiskařské práce dodávané pro tisk
      novin
22.21.1  Tiskařské práce dodávané pro tisk
      novin
22.21.10  Tiskařské práce dodávané pro tisk
      novin

22.22   Tiskoviny ostatní a tiskařské práce
      j.n.
22.22.1  Nové známky, šekové tiskopisy,
      bankovky, reklamní a propagační tiskoviny,
      obchodní katalogy a podobné výrobky
22.22.11  Nové známky, papír s natištěnými        4907
      známkami, šekové formuláře, bankovky
      a podobné cenné papíry
22.22.12  Reklamní a propagační tiskoviny,        4911.1
      obchodní katalogy a podobné výrobky
22.22.13  Ostatní tiskařské výrobky j.n.         4911.99

22.22.2  Polygrafické výrobky pro školu a
      obchod
22.22.20  Polygrafické výrobky pro školu a        4820
      obchod

22.22.3  Ostatní tiskařské služby
22.22.31  Tisk knih, brožur, omalovánek nebo
      hudebnin
22.22.32  Ostatní tiskařské služby j.n.

22.23   Vázání knih a konečné zpracování
22.23.1  Vázání knih a konečné zpracování
22.23.10  Vázání knih a konečné zpracování

22.24   Práce související s přípravou tisku
22.24.1  Práce související s přípravou tisku
22.24.10  Práce související s přípravou tisku

22.24.2  Tiskařské desky, válce a ostatní
      pomůcky potřebné pro tisk
22.24.20  Tiskařské desky, válce a ostatní        8442.5
      pomůcky potřebné pro tisk

22.25   Grafické a ostatní práce související s
      tiskem
22.25.1  Grafické a ostatní práce související s
      tiskem
22.25.10  Grafické a ostatní práce související s
      tiskem


22.3    Rozmnožování nahraných nosičů
22.31   Rozmnožování nahraných nosičů záznamu
      zvuku
22.31.1  Rozmnožování nahraných nosičů záznamu
      zvuku
22.31.10  Rozmnožování nahraných nosičů záznamu
      zvuku

22.32   Rozmnožování nahraných nosičů záznamu
      obrazu
22.32.1  Rozmnožování nahraných nosičů záznamu
      obrazu
22.32.10  Rozmnožování nahraných nosičů záznamu
      obrazu

22.33   Rozmnožování softwaru
22.33.1  Rozmnožování softwaru
22.33.10  Rozmnožování softwaru


 DF    KOKS, RAFINÉRSKÉ ROPNÉ VÝROBKY A JADERNÁ PALIVA


23     KOKS, RAFINÉRSKÉ ROPNÉ VÝROBKY A JADERNÁ PALIVA;
      SOUVISEJÍCÍ PRÁCE

23.1    Produkty koksárenské
23.10   Produkty koksárenské
23.10.1  Koks a polokoks z černého či hnědého
      uhlí nebo rašeliny, retortové uhlí
23.10.10  Koks a polokoks z černého či hnědého      2704
      uhlí nebo rašeliny, retortové uhlí

23.10.2  Černouhelný, hnědouhelný a rašelinový
      dehet a ostatní minerální dehty
23.10.20  Černouhelný, hnědouhelný a rašelinový      2706
      dehet a ostatní minerální dehty

23.10.9  Průmyslové práce při výrobě
      koksárenských produktů
23.10.99  Průmyslové práce při výrobě
      koksárenských produktů


23.2    Rafinérské ropné výrobky
23.20   Rafinérské ropné výrobky

      Poznámka: Zařazené výrobky obsahují
      více než 70% hmotnostních
      rafinovaných ropných produktů.

23.20.1  Benziny, petroleje, oleje a podobné
      rafinérské ropné výrobky
23.20.11  Benziny motorové                2710.11.31
                              2710.11.41
                              2710.11.45
                              2710.11.49
                              2710.11.51
                              2710.11.59
23.20.12  Letecké tryskové palivo benzinového       2710.11.7
      typu
23.20.13  Technické benziny (destilační rozmezí      2710.11.1
      30-210 st. C)                  2710.11.2
                              2710.11.90
23.20.14  Petroleje (vč. používaných pro         2710.19.21
      tryskové motory, destilační rozmezí       2710.19.25
      150 - 250 st. C)
23.20.15  Plynové oleje, motorové a topné nafty      2710.19.3
                              2710.19.4
23.20.16  Střední minerální oleje j.n.          2710.19.1
                              2710.19.29
23.20.17  Topné oleje j.n.                2710.19.5
                              2710.19.6
23.20.18  Mazací a jiné minerální oleje          2710.19.7
                              2710.19.9

23.20.2  Plynné     rafinované ropné výrobky
23.20.21  Propan a butan                 2711.12
                              2711.13
23.20.22  Etylen, propylen, butylen, butadien a      2711.14
      jiné plynné uhlovodíky kromě přírodního     2711.19
      plynu surové                  2711.29


23.20.3  Ostatní ropné výrobky
23.20.31  Vazelína, parafín, ropné a ostatní       2712
      vosky
23.20.32  Petrolejový koks, petrolejová živice,      2713
      zbytky destilace minerálních
      olejů nebo olejů ze živičných nerostů

23.20.4  Odpadní olej
23.20.40  Odpadní olej                  2710.9

23.20.9  Průmyslové práce při zpracování ropy a
      výrobě rafinérských ropných výrobků
23.20.99  Průmyslové práce při zpracování ropy a
      výrobě rafinérských ropných výrobků


23.3    Jaderná paliva, radioaktivní prvky a
      sloučeniny
23.30   Jaderná paliva, radioaktivní prvky a
      sloučeniny
23.30.1  Radioaktivní chemické prvky, jejich
      sloučeniny, směsi, odpady
23.30.11  Přírodní uran a jeho sloučeniny         2844.1
23.30.12  Obohacený uran a plutonium a jejich       2844.2
      sloučeniny
23.30.13  Ochuzený uran a thorium a jejich        2844.3
      sloučeniny
23.30.14  Radioaktivní chemické prvky a jejich      2844.4
      sloučeniny j.n., odpady

23.30.2  Palivové články (kazety) nevyhořelé
      (neozářené) pro jaderné reaktory
23.30.20  Palivové články (kazety) nevyhořelé       8401.3
      (neozářené) pro jaderné reaktory

23.30.9  Práce související s úpravou
      radioaktivního odpadu
23.30.90  Práce související s úpravou
      radioaktivního odpadu


 DG    CHEMICKÉ LÁTKY, PŘÍPRAVKY, VÝROBKY
      A CHEMICKÁ VLÁKNA


24     CHEMICKÉ LÁTKY, PŘÍPRAVKY, VÝROBKY,
      A CHEMICKÁ VLÁKNA;SOUVISEJÍCÍ PRÁCE

24.1    Základní chemické látky
24.11   Technické plyny
24.11.1  Technické plyny
24.11.11  Vzácné plyny, vodík, dusík, kyslík       2804.1
                              2804.2
                              2804.3
                              2804.4
24.11.12  Oxid uhličitý a oxidy dusíku, oxidy       2811.21
      nekovů j.n.                   2811.29
24.11.13  Stlačený vzduch                 2851.00.3


24.11.9  Průmyslové práce při zpracování
      technických plynů
24.11.99  Průmyslové práce při zpracování
      technických plynů

24.12   Oxidy, peroxidy, hydroxidy j.n.;
      barviva a pigmenty
24.12.1  Oxidy, peroxidy a hydroxidy kovů j.n.
24.12.11  Oxid a peroxid zinku, oxidy titanu       2817
                              2823
24.12.12  Oxidy a hydroxidy chromu a mědi, oxidy     2819
      olova a manganu                 2820
                              2824
                              2825.5
24.12.13  Oxidy, peroxidy a hydroxidy ostatních      2821
      kovů j.n.                    2822
                              2825.2
                              2825.3
                              2825.4
                              2825.6
                              2825.7
                              2825.8
                              2825.9

24.12.2  Barvy a pigmenty
24.12.21  Barviva syntetická organická, barevné      3204
      laky a přípravky založené na jejich bázi    3205
24.12.22  Třísloviny přírodní a jejich deriváty,     3201
      barviva rostlinného nebo živočišného      3203
      původu
24.12.23  Třísloviny syntetické              3202
24.12.24  Barviva j.n., anorganické výrobky        3206
      používané jako luminofory

24.12.9  Průmyslové práce při výrobě oxidů,
      barviv a pigmentů
24.12.99  Průmyslové práce při výrobě oxidů,
      barviv a pigmentů

24.13   Jiné základní anorganické chemické
      látky
24.13.1  Chemické prvky j.n.; anorganické
      kyseliny a sloučeniny
24.13.11  Nekovy                     2801
                              2802
                              2803
                              2804.5
                              2804.6
                              2804.7
                              2804.8
                              2804.9
24.13.12  Halogenidy a halogenid-oxidy nekovů,      2812
      sulfidy (sirníky) nekovů
                              2813
24.13.13  Alkalické kovy a kovy alkalických        2805
      zemin, kovy vzácných zemin,
      skandium a yttrium, rtuť
24.13.14  Kyseliny anorganické (kromě kyselin       2806
      obsahujících dusík), oxid fosforečný,      2807
      křemičitý, siřičitý a oxidy bóru        2809
                              2810
                              2811.1
                              2811.22
                              2811.23
24.13.15  Oxidy, peroxidy a hydroxidy sodíku,       2815
      draslíku, hořčíku,
      hliníku, barya, stroncia; hydrazin a      2816
      hydroxylamin a jejich anorganické soli     2818.3
                              2825.1

24.13.2  Halogenové sloučeniny kovů a amonia
24.13.21  Chloridy, bromidy, jodidy, fluoridy       2826
      kovů a amonia (kromě chloridu amonného),    2827.2
      fluorokřemičitany, fluorohlinitany       2827.3
      a ostatní komplexní soli fluoru         2827.4
      (kromě sloučenin kovů vzácných zemin)      2827.5
                              2827.6
24.13.22  Chlornany, chlorečnany, chloristany,      2828
      chloritany, bromnany, bromičnany,        2829
      bromistany, jodičnany, jodistany

24.13.3  Anorganické soli obsahující síru,
      dusičnany, fosforečnany a uhličitany
24.13.31  Anorganické soli obsahující síru j.n.      2830
                              2831
                              2832
                              2833
24.13.32  Fosfornany, fosforitany, fosforečnany      2834.29
      a polyfosforečnany, dusičnany j.n.       2835
24.13.33  Uhličitany (kromě uhličitanu amonného)     2836.2
                              2836.3
                              2836.4
                              2836.5
                              2836.6
                              2836.7
                              2836.9

24.13.4  Soli ostatních kovů
24.13.41  Soli oxokovových nebo peroxokovových      2841
      kyselin, drahé kovy v koloidním stavu,     2843
      sloučeniny a amalgamy drahých kovů
24.13.42  Ostatní anorganické sloučeniny j.n.       2851.00.1
                              2851.00.8

24.13.5  Ostatní základní anorganické chemické
      látky j.n.
24.13.51  Izotopy j.n. a jejich sloučeniny        2845
24.13.52  Kyanidy, fulmináty, kyanatany,         2837
      křemičitany (silikáty), boritany,
      peroxoboritany (perboritany), ostatní      2838
      soli anorganických kyselin nebo         2839
      peroxokyselin j.n. kromě azidů         2840
                              2842
24.13.53  Peroxid vodíku                 2847
24.13.54  Fosfidy, karbidy, hydridy, nitridy,       2848
      azidy, silicidy a boridy            2849
                              2850
24.13.55  Sloučeniny kovů vzácných zemin,         2846
      skandia nebo yttria
24.13.56  Síra rafinovaná                 2503.00.9

24.13.57  Kyzové výpražky (výpalky)            2601.2
24.13.58  Piezoelektrický křemen, umělé nebo       7104.1
      rekonstituované drahokamy nebo         7104.2
      polodrahokamy neopracované

24.13.9  Průmyslové práce při výrobě ostatních
      základních anorganických chemických látek
24.13.99  Průmyslové práce při výrobě ostatních
      základních anorganických chemických látek

24.14   Jiné základní organické chemické látky
24.14.1  Uhlovodíky a jejich deriváty
24.14.11  Acyklické uhlovodíky              2901
24.14.12  Cyklické uhlovodíky               2902
24.14.13  Chlorované deriváty acyklických         2903.1
      uhlovodíků                   2903.2
24.14.14  Sulfo-, nitro- a nitroso- deriváty       2904
      uhlovodíků halogenované
      i nehalogenované
24.14.15  Ostatní halogenderiváty uhlovodíků       2903.3
                              2903.4
                              2903.5
                              2903.6

24.14.2  Alkoholy, fenoly a jejich deriváty
24.14.21  Technické mastné alkoholy                3823.7
24.14.22  Jednosytné alkoholy alifatické         2905.1
                              2905.2
24.14.23  Dioly, polyalkoholy, cyklické          2905.3
      alkoholy, deriváty alkoholů           2905.41
                              2905.42
                              2905.43
                              2905.44
                              2905.49
                              2905.5
                              2906
24.14.24  Fenoly, alkoholy aromatické a jejich      2907
      deriváty                    2908

24.14.3  Karboxylové kyseliny a jejich deriváty
24.14.31  Monokarboxylové technické mastné        3823.1
      kyseliny
24.14.32  Nasycené acyklické monokarboxylové       2915
      kyseliny a jejich deriváty
24.14.33  Nenasycené monokarboxylové acyklické      2916
      kyseliny j.n., monokarboxylové cyklické     2917.1
      kyseliny, polykarboxylové kyseliny j.n.,    2917.2
      jejich deriváty
24.14.34  Aromatické polykarboxylové kyseliny,      2917.3
      karboxylové kyseliny s přidanými        2918.1
      kyslíkatými funkčními skupinami, jejich     2918.29
      deriváty                    2918.3
                              2918.9

24.14.4  Organické sloučeniny s dusíkatou
      funkční skupinou
24.14.41  Sloučeniny s aminovou funkční skupinou     2921
24.14.42  Aminové sloučeniny s kyslíkatou         2922.1
      funkční skupinou                2922.2
                              2922.3
                              2922.43
                              2922.44
                              2922.49
                              2922.5
24.14.43  Ureiny, sloučeniny s karboxyamidovou,      2924.21
      karboxyimidovou, amidovou, nitrilovou      2925
      funkční skupinou, jejich deriváty        2926
24.14.44  Sloučeniny s jinou dusíkatou funkční      2927
      skupinou (diazo-, azo- nebo           2928
      azoxysloučeniny, organické deriváty       2929
      hydrazinu nebo hydroxylaminu)

24.14.5  Organicko-anorganické sloučeniny,
      heterocyklické sloučeniny a jejich soli,
      estery anorganických kyselin
24.14.51  Organické sloučeniny síry, ostatní       2930
      organicko-anorganické sloučeniny        2931
24.14.52  Heterocyklické sloučeniny            2932.1
                              2932.21
                              2932.9
                              2933.29
                              2933.3
                              2933.4
                              2933.61
                              2933.7
                              2933.9
                              2934.1
                              2934.2
                              2934.9
24.14.53  Fosforečné estery a estery ostatních      2919
      anorganických kyselin a jejich soli,      2920
      jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo
      nitrosoderiváty

24.14.6  Étery, organické peroxidy, epoxidy,
      acetaly a poloacetaly (hemiacetaly),
      ostatní organické sloučeniny
24.14.61  Sloučeniny s aldehydickou funkční        2912
      skupinou                    2913
24.14.62  Sloučeniny s ketonickou a chinonovou      2914
      funkční skupinou
24.14.63  Étery, organické peroxidy, epoxidy,       2909
      acetaly, poloacetaly a jejich deriváty     2910
                              2911
24.14.64  Enzymy a ostatní organické sloučeniny      2942
      j.n.                      3507

24.14.7  Různé základní organické chemické
      výrobky
24.14.71  Deriváty rostlinných nebo pryskyřičných     3802.9
      produktů, aktivní přírodní minerální      3803
      produkty, živočišné uhlí            3805
                              3806
                              3807
24.14.72  Dřevěné uhlí                  4402
24.14.73  Oleje a ostatní produkty destilace       2707
      vysokotepelných černouhelných dehtů,      2708
      smola a smolný koks

24.14.8  Odpadní louhy z výroby dřevné buničiny
      kromě tallového oleje
24.14.80  Odpadní louhy z výroby dřevné buničiny     3804
      kromě tallového oleje

24.14.9  Průmyslové práce při výrobě ostatních
      základních organických chemických látek
24.14.99  Průmyslové práce při výrobě ostatních
      základních organických chemických látek

24.15   Průmyslová hnojiva a dusíkaté
      sloučeniny
24.15.1  Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové
      a dusičné (nitrační směs); amoniak
24.15.10  Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové     2808
      a dusičné (nitrační směs); amoniak       2814

24.15.2  Chlorid amonný; dusitany; dusičnan
      draslíku; uhličitan amonný
24.15.20  Chlorid amonný; dusitany; dusičnan       2827.1
      draslíku; uhličitan amonný           2834.1
                              2834.21
                              2836.1

24.15.3  Dusíkatá minerální nebo chemická
      hnojiva
24.15.30  Dusíkatá minerální nebo chemická        3102.1
      hnojiva                     3102.2
                              3102.3
                              3102.4
                              3102.6
                              3102.7
                              3102.8
                              3102.9

24.15.4  Fosforečná minerální nebo chemická
      hnojiva
24.15.40  Fosforečná minerální nebo chemická       3103
      hnojiva

24.15.5  Draselná minerální nebo chemická
      hnojiva
24.15.50  Draselná minerální nebo chemická        3104.2
      hnojiva                     3104.3
                              3104.9

24.15.6  Živočišná nebo rostlinná hnojiva
      přírodní j.n.
24.15.60  Živočišná nebo rostlinná hnojiva        3101
      přírodní j.n.

24.15.7  Dusičnan sodný
24.15.70  Dusičnan sodný                 3102.5

24.15.8  Průmyslová hnojiva j.n.
24.15.80  Průmyslová hnojiva j.n.             3105

24.15.9  Průmyslové práce při výrobě
      minerálních hnojiv a dusíkatých
      sloučenin
24.15.99  Průmyslové práce při výrobě
      minerálních hnojiv a dusíkatých
      sloučenin

24.16   Plasty v primárních formách
24.16.1  Polymery etylenu v primárních formách
24.16.10  Polymery etylenu v primárních formách      3901

24.16.2  Polymery styrenu v primárních formách
24.16.20  Polymery styrenu v primárních formách      3903

24.16.3  Polymery vinylchloridu nebo jiných
      halogenolefinů v primárních formách
24.16.30  Polymery vinylchloridu nebo jiných       3904
      halogenolefinů v primárních formách

24.16.4  Polyétery a polyestery, polykarbonáty,
      alkydové a epoxidové pryskyřice
      v primárních formách
24.16.40  Polyétery a polyestery, polykarbonáty,     3907
      alkydové a epoxidové pryskyřice
      v primárních formách

24.16.5  Ostatní plasty v primárních formách,
      iontoměniče
24.16.51  Polymery propylenu nebo ostatních        3902
      olefinů v primárních formách
24.16.52  Vinylpolymery v primárních formách       3905
      j.n.
24.16.53  Akrylové polymery v primárních formách     3906
24.16.54  Polyamidy v primárních formách         3908
24.16.55  Močovinové, thiomočovinové a melaminové     3909.1
      pryskyřice v primárních formách         3909.2
24.16.56  Ostatní aminové pryskyřice, fenolické      3909.3
      pryskyřice a polyuretany v primárních      3909.4
      formách                     3909.5
24.16.57  Silikony v primárních formách          3910
24.16.58  Ostatní plasty v primárních formách       3911
      j.n., iontoměniče                3912
                              3913
                              3914

24.16.6  Odpady, úlomky a odřezky z plastů
24.16.60  Odpady, úlomky a odřezky z plastů        3915

24.16.9  Průmyslové práce při výrobě plastů v
      primárních formách
24.16.99  Průmyslové práce při výrobě plastů v
      primárních formách

24.17   Syntetický kaučuk a latex v primárních
      formách
24.17.1  Syntetický kaučuk a latex v primárních
      formách
24.17.10  Syntetický kaučuk a latex v primárních     4002
      formách

27.17.9  Průmyslové práce při výrobě syntetického
      kaučuku a latexu v primárních formách
24.17.99  Průmyslové práce při výrobě syntetického
      kaučuku a latexu v primárních formách


24.2    Pesticidy a     jiné agrochemické
      přípravky
24.20   Pesticidy a jiné agrochemické
      přípravky
24.20.1  Pesticidy a jiné agrochemické
      přípravky
24.20.11  Insekticidy                   3808.1
24.20.12  Herbicidy                    3808.30.1
                              3808.30.2
24.20.13  Přípravky proti klíčení, regulátory       3808.30.3
      růstu rostlin                  3808.30.9
24.20.14  Dezinfekční prostředky             3808.4
24.20.15  Fungicidy, rodenticidy a podobné        3808.2
      výrobky                     3808.9

24.20.9  Průmyslové práce při výrobě pesticidů
      a ostatních agrochemických přípravků
24.20.99  Průmyslové práce při výrobě pesticidů
      a ostatních agrochemických přípravků


24.3    Nátěrové hmoty a podobné ochranné
      materiály, tiskařské barvy, inkousty,
      tuše a tmely
24.30   Nátěrové hmoty a podobné ochranné
      materiály, tiskařské barvy, inkousty,
      tuše a tmely
24.30.1  Nátěrové hmoty založené na polymerech
24.30.11  Nátěrové hmoty založené na bázi         3209
      akrylových nebo vinylových polymerů,
      rozptýlené nebo rozpuštěné ve vodném
      prostředí
24.30.12  Nátěrové hmoty založené na bázi         3208
      polyesterů, akrylových nebo vinylových
      polymerů, rozptýlené nebo rozpuštěné
      v nevodném prostředí

24.30.2  Ostatní nátěrové hmoty a podobné
      výrobky, barvy pro uměleckou
      malbu a tiskařské barvy
24.30.21  Připravené pigmenty, připravená         3207
      kalidla a barvy, sklotvorné smalty
      a glazury, engoby (keramické potahy),
      tekuté listry, skelné frity
24.30.22  Ostatní nátěrové hmoty, připravené       3210
      sikativy, pigmenty, rozpouštědla, tmely     3211
                              3212
                              3214
                              3814
24.30.23  Barvy pro uměleckou malbu, školní,       3213
      plakátovací, tónovací, pro zábavní
      účely apod.
24.30.24  Tiskařské barvy                 3215.1

24.30.9  Průmyslové práce při výrobě nátěrových
      hmot a podobných ochranných materiálů,
      tiskařských barev, inkoustů apod.
24.30.99  Průmyslové práce při výrobě nátěrových
      hmot a podobných ochranných materiálů,
      tiskařských barev, inkoustů apod.


24.4    Léčiva, chemické látky, rostlinné
      přípravky a další zdravotnické
      prostředky
24.41   Základní látky pro farmaceutické
      přípravky

      Poznámka: Mnohé chemické látky mohou
      být používány ve farmaceutickém průmyslu
      výlučně, jiné nikoli. Tato klasifikace
      je tedy jen dohodou.

24.41.1  Kyseliny salicylové, jejich soli a
      estery
24.41.10  Kyseliny salicylové, jejich soli a       2918.21
      estery                     2918.22
                              2918.23

24.41.2  Aminokyseliny a jejich estery,
      kvartérní amonné soli a hydroxidy,
      lecitiny, acyklické / cyklické amidy
24.41.20  Aminokyseliny a jejich estery,         2922.41
      kvartérní amonné soli a hydroxidy,       2922.42
      lecitiny, acyklické / cyklické amidy      2923
                              2924.1
                              2924.23
                              2924.24
                              2924.29

24.41.3  Laktony, heterocyklické sloučeniny pro
      výrobu léků, nukleové kyseliny, sulfonamidy
24.41.31  Laktony, heterocyklické sloučeniny pro     2932.29
      výrobu léků, nukleové kyseliny a jejich     2933.1
      soli                      2933.21
                              2933.5
                              2933.69
                              2934.3
24.41.32  Sulfonamidy                   2935

24.41.4  Cukry chemicky čisté, étery a estery
      cukrů a jejich soli j.n.
24.41.40  Cukry chemicky čisté, étery a estery      2940
      cukrů a jejich soli j.n.

24.41.5  Provitaminy, vitaminy a hormony;
      glykosidy a rostlinné alkaloidy a
      jejich soli; antibiotika
24.41.51  Provitaminy, vitaminy a jejich         2936
      deriváty
24.41.52  Hormony, jejich deriváty; ostatní        2937
      steroidy užívané hlavně jako hormony
24.41.53  Glykosidy, rostlinné alkaloidy, jejich     2938
      soli, étery, estery a ostatní deriváty     2939
24.41.54  Antibiotika                   2941

24.41.6  Žlázy a ostatní orgány; výtažky ze
      žláz nebo jiných orgánů a jiné lidské
      nebo živočišné látky
24.41.60  Žlázy a jiné orgány; výtažky ze žláz      3001
      nebo jiných orgánů a jiné lidské nebo      3002.9
      živočišné látky

24.41.9  Průmyslové práce při výrobě základních
      farmaceutických výrobků
24.41.99  Průmyslové práce při výrobě základních
      farmaceutických výrobků

24.42   Léčivé přípravky a zdravotnické
      prostředky j.n.
24.42.1  Léčivé přípravky kromě krevních
      derivátů
24.42.11  Léčivé přípravky obsahující peniciliny     3003.1
      nebo jiná antibiotika              3003.2
                              3004.1
                              3004.2
24.42.12  Léčivé přípravky obsahující hormony       3003.3
                              3004.3
24.42.13  Léčivé přípravky obsahující alkaloidy      3003.4
      nebo jejich deriváty              3003.9
                              3004.4
                              3004.5
                              3004.9

24.42.2  Ostatní léčivé přípravky
24.42.21  Přípravky z krve a jejích složek pro      3002.1
      léčebné a diagnostické účely, očkovací     3002.2
      látky                      3002.3
24.42.22  Chemické antikoncepční přípravky        3006.6
      založené na hormonech nebo
      spermatocidech
24.42.23  Diagnostické zdravotnické prostředky,      3006.2
      zubní cementy a jiné farmaceutické       3006.3
      přípravky                    3006.4
                              3006.7
24.42.24  Obvazový zdravotnický materiál,         3005
      sterilní chirurgický šicí materiál;       3006.1
      zdravotnické soupravy první pomoci       3006.5
24.42.25  Farmaceutický odpad               3006.8

24.42.9  Průmyslové práce při výrobě
      farmaceutických přípravků
24.42.99  Průmyslové práce při výrobě
      farmaceutických přípravků


24.5    Glycerin; mýdlo a saponáty, čisticí a
      lešticí prostředky; parfémy a toaletní
      přípravky
24.51   Glycerin; mýdlo a saponáty, čisticí a
      lešticí prostředky
24.51.1  Glycerin
24.51.10  Glycerin                    1520
                              2905.45
24.51.2  Organické povrchově aktivní prostředky
      (kromě mýdla)
24.51.20  Organické povrchově aktivní prostředky     3402.1
      (kromě mýdla)

24.51.3  Mýdlo, prací a čisticí prostředky
24.51.31  Mýdlo a organické povrchově aktivní       3401
      prostředky na bázi mýdla
24.51.32  Detergenty a pomocné prací prostředky      3402.2
                              3402.9

24.51.4  Vonné přípravky a vosky
24.51.41  Přípravky pro parfémování nebo         3307.4
      dezodoraci místností
24.51.42  Umělé a připravené vosky            3404
24.51.43  Leštidla a krémy na obuv, nábytek,       3405.1
      podlahy, karoserie, sklo nebo kov        3405.2
                              3405.3
                              3405.9
24.51.44  Čisticí pasty, prášky a jiné čisticí      3405.4
      prostředky

24.51.9  Průmyslové práce při výrobě glycerinu,
      mýdla a saponátů, čisticích a lešticích
      prostředků
24.51.99  Průmyslové práce při výrobě glycerinu,
      mýdla a saponátů, čisticích a lešticích
      prostředků

24.52   Parfémy a toaletní prostředky
24.52.1  Parfémy a toaletní prostředky
24.52.11  Parfémy a toaletní vody             3303
24.52.12  Líčidla na rty a prostředky na líčení      3304.1
      očí                       3304.2
24.52.13  Prostředky pro manikúru a pedikúru       3304.3
24.52.14  Pudry, kompaktní i nekompaktní pro       3304.91
      kosmetické a toaletní účely
24.52.15  Líčidla a prostředky pro péči o         3304.99
      pokožku vč. opalovacích a ochranných
      přípravků (kromě léků) j.n.
24.52.16  Kosmetické přípravky na vlasy          3305.1
                              3305.2
                              3305.3
24.52.17  Přípravky na vlasy j.n.             3305.9
24.52.18  Přípravky pro ústní nebo zubní hygienu     3306
      vč. fixativních past a prášků pro umělý
      chrup
24.52.19  Holicí přípravky, osobní dezodoranty a     3307.1
      přípravky proti pocení, parfémované           3307.2
      koupelové soli                 3307.3
                              3307.9
24.52.9  Průmyslové práce při výrobě parfému a
      toaletních prostředků
24.52.99  Průmyslové práce při výrobě parfému a
      toaletních prostředků


24.6    Ostatní chemické látky a chemické
      přípravky
24.61   Výbušniny
24.61.1  Výbušniny
24.61.11  Práškové výmětné výbušniny a          3601
      připravené výbušniny              3602
24.61.12  Trhavinové pomůcky (zápalnice,         3603
      bleskovice, roznětky apod.)
24.61.13  Ohňostroje                   3604.1
24.61.14  Signalizační rakety a ostatní          3604.9
      pyrotechnické výrobky (kromě
      ohňostrojů)

24.61.9  Průmyslové práce při výrobě výbušnin
24.61.99  Průmyslové práce při výrobě výbušnin

24.62   Klihy a želatiny
24.62.1  Klihy a želatiny
24.62.10  Klihy a želatiny                3501.9
                              3502.2
                              3502.9
                              3503
                              3505.2
                              3506

24.62.9  Průmyslové práce při výrobě klihu a
      želatiny
24.62.99  Průmyslové práce při výrobě klihu a
      želatiny

24.63   Éterické (vonné) oleje
24.63.1  Éterické (vonné) oleje
24.63.10  Éterické (vonné) oleje             3301
                              3302

24.63.9  Průmyslové práce při výrobě éterických
      (vonných) olejů
24.63.99  Průmyslové práce při výrobě éterických
      (vonných) olejů

24.64   Fotochemický materiál
24.64.1  Fotografické desky, kopírovací filmy,
      chemické přípravky a nesmíšené produkty
      k fotografickým účelům
24.64.11  Fotografické desky a ploché filmy,       3701
      ploché kopírovací filmy v deskách nebo     3702
      svitcích, citlivé, neexponované         3703
24.64.12  Citlivé emulze a chemické přípravky k      3707
      fotografickým účelům

24.64.9  Průmyslové práce při výrobě
      fotochemického materiálu
24.64.99  Průmyslové práce při výrobě
      fotochemického materiálu

24.65   Nenahrané nosiče dat
24.65.1  Nenahrané nosiče dat určené pro záznam
      zvuku nebo podobné záznamy (kromě filmů
      pro filmový záznam)

24.65.10  Nenahrané nosiče dat určené pro záznam     8523
      zvuku nebo podobné záznamy (kromě filmů
      pro filmový záznam)

24.65.9  Průmyslové práce při výrobě
      nenahraných nosičů dat
24.65.99  Průmyslové práce při výrobě
      nenahraných nosičů dat

24.66   Ostatní chemické látky a chemické
      přípravky j.n.
24.66.1  Živočišné a rostlinné tuky a oleje
      chemicky upravené, technické
24.66.10  Živočišné a rostlinné tuky a oleje       1518
      chemicky upravené, technické

24.66.2  Inkousty a tuše všech druhů pro účely
      psaní nebo kreslení
24.66.20  Inkousty a tuše všech druhů pro účely      3215.9
      psaní nebo kreslení

24.66.3  Mazací přípravky, přísady do
      minerálních olejů a podobné
      přípravky proti zamrzání
24.66.31  Mazací přípravky                3403
24.66.32  Antidetonační přípravky (proti klepání     3811
      motoru), přísady do minerálních olejů
      apod.
24.66.33  Kapaliny pro hydraulické brzdy,         3819
      přípravky proti zamrzání            3820
      a připravené tekutiny k odmrazování

24.66.4  Ostatní chemické výrobky j.n.
24.66.41  Peptony a jejich deriváty, jiné         3504
      proteinové látky a jejich
      deriváty j.n., kožní prášek
24.66.42  Chemické reagencie j.n., modelovací       3407
      pasty, otiskovací zubolékařské hmoty,      3813
      náplně pro hasicí přístroje, připravené     3821
      živné půdy pro vývoj mikroorganismů       3822
24.66.43  Chemické prvky a sloučeniny ve tvaru      3818
      disků pro použití v elektronice
24.66.44  Aktivní uhlí                  3802.1
24.66.45  Přípravky k úpravě povrchu, přípravky      3809
      ke zrychlení barvení nebo ustálení
      barviv a podobné přípravky
24.66.46  Přípravky pro povrchovou úpravu a pro      3810
      tepelné zpracování kovů, pomocné        3812
      gumárenské a plastikářské přípravky,      3815
      katalyzátory                  3817
24.66.47  Pojidla pro licí formy nebo jádra,       3824.1
      chemické výrobky                3824.2
                              3824.3
                              3824.4
                              3824.6
24.66.48  Ostatní chemické výrobky j.n.          3824.7
                              3824.9
24.66.49  Zbytkové výrobky z chemického nebo       3825.3
      příbuzného průmyslového odvětví j.n.      3825.4
                              3825.5
                              3825.6
                              3825.9

24.66.9  Průmyslové práce při výrobě ostatních
      chemických výrobků j.n.
24.66.99  Průmyslové práce při výrobě ostatních
      chemických výrobků j.n.


24.7    Chemická vlákna
24.70   Chemická vlákna

      Poznámka: "Chemická vlákna" jsou
      střižová vlákna a hedvábí (nekonečná
      vlákna) vyrobená z organických
      polymerů. Dělíme je dále na vlákna
      "syntetická" a "umělá".

24.70.1  Syntetická vlákna

      Poznámka: Syntetickými vlákny se
      rozumí nekonečná nebo přetržitá
      vlákna získaná chemickou přeměnou
      syntetických polymerů (nylon a jiné
      polyamidy, polyestery, akryly,
      polypropylen atd.).

24.70.11  Kabel ze syntetického hedvábí a         5501
      syntetická střižová vlákna           5503
      nemykaná nebo nečesaná
24.70.12  Vysokopevnostní příze z nylonu nebo       5402.1
      jiných polyamidů,
      vysokopevnostní příze z polyesterů       5402.2
24.70.13  Tvarovaná a ostatní syntetická příze      5402.3
                              5402.4
                              5402.5
24.70.14  Syntetický monofil, pásky a podobné       5404
      tvary

24.70.2  Buničitá a jiná umělá vlákna

      Poznámka: Umělými vlákny se rozumí
      přetržitá vlákna získaná chemickou
      přeměnou přírodních organických
      polymerů jako viskózové hedvábí,
      acetylcelulóza, alginát apod.

24.70.21  Buničitá a jiná umělá koudelová         5502
      vlákna, jiná umělá střižová           5504
      vlákna nemykaná nebo nečesaná
24.70.22  Vysokopevnostní příze z viskózového       5403.1
      vlákna
24.70.23  Buničitá a jiná umělá tvarovaná a        5403.2
      jednoduchá příze                5403.3
24.70.24  Buničitý a jiný umělý monofil; pásky a     5405
      podobné tvary z umělých textilních
      materiálů

24.70.3  Odpad z chemických vláken
24.70.30  Odpad z chemických vláken            5505

24.70.9  Průmyslové práce při výrobě chemických
      vláken
24.70.99  Průmyslové práce při výrobě chemických
      vláken


 DH      PRYŽOVÉ A PLASTOVÉ VÝROBKY


25       PRYŽOVÉ A PLASTOVÉ VÝROBKY; SOUVISEJÍCÍ PRÁCE


25.1      Pryžové výrobky
25.11     Pryžové pláště a duše
25.11.1    Pryžové pláště a duše, nové
25.11.11    Pryžové pláště nové pro osobní a      4011.1
        dodávkové automobily
25.11.12    Pryžové pláště nové pro motocykly a     4011.4
        jízdní kola                 4011.5
25.11.13    Pryžové pláště nové pro nákladní      4011.2
        automobily, autobusy, letadla        4011.3
25.11.14    Pryžové pláště nové pro zemědělské     4011.6
        stroje (se skobami, hranolky apod.),    4011.9
        ostatní nové pryžové pláště
25.11.15    Pryžové duše, plné nebo komorové      4012.9
        obruče, ochranné vložky do ráfku      4013
        pláště, pryžové
25.11.16    Profily k protektorování pryžových     4006.1
        plášťů

25.11.2    Pryžové pláště použité
25.11.20    Pryžové pláště použité           4012.2

25.11.9    Průmyslové práce při výrobě pryžových
        plášťů a duší
25.11.99    Průmyslové práce při výrobě pryžových
        plášťů a duší

25.12     Pneumatiky protektorované
25.12.1    Pneumatiky protektorované
25.12.10    Pneumatiky protektorované          4012.1

25.12.9    Průmyslové práce při protektorování
        pneumatik
25.12.99    Průmyslové práce při protektorování
        pneumatik

25.13     Ostatní pryžové výrobky
25.13.1    Regenerovaný kaučuk v primárních
        formách nebo v deskách, listech
        nebo pásech
25.13.10    Regenerovaný kaučuk v primárních      4003
        formách nebo v deskách, listech
        nebo pásech

25.13.2    Nevulkanizované kaučukové směsi a
        výrobky z nich, lehké výrobky
        z technické pryže, vulkanizované
25.13.20    Nevulkanizované kaučukové směsi a      4005
        výrobky z nich, lehké výrobky        4006.9
        z technické pryže, vulkanizované      4007
                                  4008

25.13.3    Trouby, trubky a hadice
        z vulkanizovaného, jiného než
        tvrdého kaučuku
25.13.30    Trouby, trubky a hadice           4009
        z vulkanizovaného, jiného než
        tvrdého kaučuku

25.13.4    Dopravníkové pásy a hnací řemeny z
        vulkanizovaného kaučuku
25.13.40    Dopravníkové pásy a hnací řemeny z     4010
        vulkanizovaného kaučuku

25.13.5    Pogumované textilie kromě
        pneumatikových kordových textilií
25.13.50    Pogumované textilie kromě          5906
        pneumatikových kordových textilií

25.13.6    Oděvní výrobky a doplňky
        z vulkanizovaného, jiného než
        tvrdého kaučuku
25.13.60    Oděvní výrobky a doplňky z         4015
        vulkanizovaného, jiného než
        tvrdého kaučuku

25.13.7    Výrobky z vulkanizovaného kaučuku j.n.
        a výrobky z tvrdého kaučuku
25.13.71    Zdravotnické výrobky z vulkanizovaného   4014
        kaučuku (kromě rukavic)
25.13.72    Podlahové krytiny a předložky z       4016.91
        nelehčeného vulkanizovaného,
        jiného než tvrdého kaučuku
25.13.73    Ostatní výrobky z vulkanizovaného      4016.1
        kaučuku a výrobky z tvrdého kaučuku     4016.92
        ve všech formách              4016.93
                              4016.94
                              4016.95
                              4016.99
                              4017

25.13.8    Odpady, úlomky a odřezky z
        vulkanizovaného, jiného než
        tvrdého kaučuku
25.13.80    Odpady, úlomky a odřezky z         4004
        vulkanizovaného, jiného než
        tvrdého kaučuku

25.13.9    Opravy a údržba ostatních pryžových
        výrobků (kromě pneumatik) vč.
        průmyslových prací
25.13.92    Opravy a údržba ostatních pryžových
        výrobků (kromě pneumatik)
25.13.99    Průmyslové práce při výrobě ostatních
        pryžových výrobků


25.2      Plastové výrobky
25.21     Plastové desky, listy, hadice, trubky
        a profily
25.21.1    Plastové monofily s největším rozměrem
        příčného řezu přesahujícím 1 mm, pruty,
        tyče a profily
25.21.10    Plastové monofily s největším rozměrem   3916
        příčného řezu přesahujícím 1 mm, pruty,
        tyče a profily

25.21.2    Plastové trouby, trubky, hadice a
        jejich příslušenství
25.21.21    Plastová umělá střeva (střívka párků);   3917.1
        trouby, trubky, hadice neohebné       3917.2
25.21.22    Ostatní plastové trouby, trubky,      3917.3
        hadice a jejich příslušenství        3917.4

25.21.3    Plastové desky, listy, filmy, fólie a
        pásy nelehčené, nevyztužené ani jinak
        nekombinované s jinými materiály
25.21.30    Plastové desky, listy, filmy, fólie a    3920
        pásy nelehčené, nevyztužené ani jinak
        nekombinované s jinými materiály

25.21.4    Ostatní plastové desky, listy, filmy,
        fólie a pásy
25.21.41    Plastové desky, listy, filmy, fólie a    3921.1
        pásy lehčené
25.21.42    Ostatní plastové desky, listy, filmy,    3921.9
        fólie a pásy j.n.

25.21.9    Průmyslové služby na plastových
        trubkách, potrubí a hadicích vč.
        instalací potrubních plastových systémů
        v průmyslových závodech
25.21.91    Instalace plastových trubek, potrubí a
        hadic vč. instalací potrubních plastových
        systémů v průmyslových závodech
25.21.92    Opravy a údržba plastových trubek,
        potrubí a hadic vč. potrubních plastových
        systémů v průmyslových závodech
25.21.99    Průmyslové práce při výrobě plastových
        desek, hadic, trubek a profilů

25.22     Plastové obaly
25.22.1    Plastové obaly
25.22.11    Pytle a sáčky z polymerů etylenu      3923.21
25.22.12    Pytle a sáčky z ostatních plastů      3923.29
        (kromě polymerů etylenu)
25.22.13    Plastové krabice, bedny, přihrádky a    3923.1
        podobné plastové výrobky
25.22.14    Plastové demižony, láhve, flakony a     3923.3
        podobné plastové výrobky
25.22.15    Ostatní plastové obaly           3923.4
                              3923.5
                              3923.9

25.22.9    Průmyslové práce při výrobě plastových
        obalů
25.22.99    Průmyslové práce při výrobě plastových
        obalů

25.23     Plastové výrobky pro stavebnictví
25.23.1    Plastové výrobky pro stavebnictví
        (kromě prefabrikovaných celků)
25.23.11    Plastové podlahové krytiny, obklady na   3918
        stěny nebo stropy, v rolích nebo ve
        formě obkládaček a dlaždic
25.23.12    Plastové vany, sprchové kouty,       3922
        umyvadla, výlevky a podobné
        plastové sanitární výrobky
25.23.13    Plastové nádrže a podobné zásobníky o    3925.1
        objemu > 300 litrů (kromě přepravních)
25.23.14    Plastové dveře, okna, rámy, rolety a    3925.2
        podobné výrobky a jejich díly        3925.3
25.23.15    Plastové výrobky pro stavební účely     3925.9
        j.n.

25.23.2    Plastové prefabrikované stavební části
        a celky
25.23.20    Plastové prefabrikované stavební části   9406.00.9č
        a celky

25.23.9    Průmyslové služby a práce na plastových
        stavebních výrobcích a prefabrikovaných
        celcích vlastní výroby
25.23.91    Instalace, montáže plastových
        stavebních výrobků a prefabrikovaných
        celků vlastní výroby
25.23.99    Průmyslové práce při výrobě plastových
        výrobků pro stavebnictví

25.24     Ostatní plastové výrobky
25.24.1    Plastové oděvní výrobky a jejich
        doplňky (vč. rukavic)
25.24.10    Plastové oděvní výrobky a jejich      3926.2
        doplňky (vč. rukavic)

25.24.2    Ostatní plastové výrobky j.n.
25.24.21    Samolepicí plastové pásky, desky,      3919.1
        pásy, fólie, filmy a jiné tvary,
        v rolích o šířce nepřesahující 20 cm
25.24.22    Samolepicí plastové pásky, desky,      3919.9
        pásy, fólie, filmy a jiné tvary,
        v rolích o šířce přesahující 20 cm
25.24.23    Plastové stolní a kuchyňské nádobí,     3924
        náčiní a jiné předměty převážně
        pro domácnost, plastové hygienické
        a toaletní potřeby
25.24.24    Plastové díly osvětlovacích těles,     9405.92
        světelné reklamy a podobné
        plastové výrobky
25.24.25    Ochranné pryžové nebo plastové       6506.1
        pokrývky hlavy, klobouky          6506.91
        a jiné pokrývky hlavy
25.24.26    Izolační plastové díly pro elektrické    8547.2
        stroje, přístroje a zařízení
25.24.27    Plastové kancelářské a školní potřeby    3926.1
25.24.28    Plastové výrobky ozdobné a ostatní     3926.3
        j.n.                    3926.4
                              3926.9

25.24.9    Průmyslové práce při výrobě plastových
        dílů
25.24.90    Průmyslové práce při výrobě plastových
        dílů


 DI      OSTATNÍ NEKOVOVÉ MINERÁLNÍ VÝROBKY


26       OSTATNÍ NEKOVOVÉ MINERÁLNÍ VÝROBKY;
        SOUVISEJÍCÍ PRÁCE

26.1      Sklo a skleněné výrobky
26.11     Ploché sklo
26.11.1    Ploché sklo
26.11.11    Lité, válcované, tažené nebo foukané    7003
        sklo v tabulích nebo profilované      7004
        jinak nezpracované
26.11.12    Tabulové sklo plavené, broušené nebo    7005
        leštěné jinak nezpracované

26.11.9    Průmyslové práce při výrobě plochého
        skla
26.11.99    Průmyslové práce při výrobě plochého
        skla

26.12     Ploché sklo tvarované nebo jinak
        zpracované
26.12.1    Ploché sklo tvarované nebo jinak
        zpracované
26.12.11    Sklo ohýbané, s broušenými hranami,     7006
        ryté, vrtané, smaltované apod.
26.12.12    Bezpečnostní sklo (vč. autoskel)      7007
26.12.13    Skleněná zrcadla, izolační jednotky     7008
        z několika skleněných tabulí        7009

26.12.9    Průmyslové práce při konečné úpravě
        plochého skla
26.12.90    Průmyslové práce při konečné úpravě
        plochého skla

26.13     Duté sklo
26.13.1    Duté sklo
26.13.11    Skleněné demižony, láhve, konzervárenské  7010.2
        sklo, lékovky kromě ampulí a jiné      7010.9
        skleněné nádoby
26.13.12    Nápojové sklo jiné než keramické      7013.2
26.13.13    Užitkové sklo kromě nápojového       7013.1
                              7013.3
                              7013.9
26.13.14    Skleněné vložky do termosek a jiných    7012
        izolačních nádob

26.13.9    Průmyslové práce při konečné úpravě
        dutého skla
26.13.91    Průmyslové práce při konečné úpravě
        nápojového skla a jiných skleněných
        výrobků používaných ke stolování
        nebo ke kuchyňským účelům
26.13.92    Průmyslové práce při konečné úpravě
        jiných     skleněných nádob

26.14     Skleněná vlákna a výrobky z nich
        (kromě tkanin)
26.14.1    Skleněná vlákna a výrobky z nich
        (kromě tkanin)
26.14.11    Skleněná lunta, pramence, příze a      7019.1
        střiž ze skleněných vláken
26.14.12    Tenké (závojové) rohože, rouno,       7019.3
        matrace, desky a podobné netkané      7019.9
        výrobky ze skleněných vláken

26.14.9    Průmyslové práce při výrobě skleněných
        vláken
26.14.99    Průmyslové práce při výrobě skleněných
        vláken

26.15     Ostatní sklo zpracované vč.
        technických skleněných výrobků
26.15.1    Ostatní sklo, skleněný polotovar
26.15.11    Masivní sklo, sklo ve tvaru kuliček     7001
        (kromě mikrokuliček), tyčí nebo       7002
        trubic nezpracované, skleněný odpad
        a skleněné střepy
26.15.12    Skleněné dlaždice, desky, cihly, tašky   7016.9
        a ostatní výrobky z lisovaného nebo
        litého skla ke stavebním nebo
        konstrukčním účelům, pěnové sklo
        v blocích, deskách apod.

26.15.2    Technické a jiné sklo
26.15.21    Skleněné baňky nebo skleněné trubice    7011
        (vč. žárovkových baněk a baněk pro
        elektronky) otevřené
26.15.22    Hodinová sklíčka a skla do hodin,      7015
        brýlová skla opticky neopracovaná,
        ochranná skla protisluneční a
        svářečská, jejich díly
26.15.23    Laboratorní sklo, sklo pro zdravotnictví  7010.1
        a farmaceutické účely, skleněné ampule   7017
26.15.24    Skleněné díly pro elektrická svítidla    9405.91
26.15.25    Skleněné elektrické izolátory        8546.1
26.15.26    Skleněné výrobky j.n.            7014
                              7016.1
                              7018
                              7020

26.15.9    Průmyslové služby a práce na
        skleněných rourách, trubkách
        a potrubí vč. instalací potrubních
        skleněných systémů v průmyslových
        závodech
26.15.91    Instalace skleněných rour, trubek a
        potrubí vč. instalací potrubních
        skleněných systémů v průmyslových
        závodech
26.15.92    Opravy a údržba skleněných rour,
        trubek a potrubí vč. potrubních
        skleněných systémů v průmyslových
        závodech
26.15.93    Průmyslové práce při konečné úpravě
        ostatního skla vč. technických
        skleněných výrobků


26.2      Nežáruvzdorné keramické a porcelánové
        výrobky pro jiné účely než stavební;
        žáruvzdorné keramické výrobky
26.21     Keramické a porcelánové výrobky
        převážně pro domácnost a ozdobné
        předměty
26.21.1    Keramické a porcelánové výrobky
        převážně pro domácnost a ozdobné
        předměty
26.21.11    Porcelánové kuchyňské a stolní nádobí    6911
        a ostatní předměty převážně pro
        domácnost, toaletní předměty
26.21.12    Keramické kuchyňské a stolní nádobí a    6912
        ostatní předměty převážně pro domácnost
26.21.13    Sošky a jiné keramické a porcelánové    6913
        ozdobné předměty

26.21.9    Průmyslové práce při výrobě
        keramických a ozdobných
        výrobků převážně pro domácnost
26.21.99    Průmyslové práce při výrobě
        keramických a ozdobných
        výrobků převážně pro domácnost

26.22     Keramické sanitární výrobky
26.22.1    Keramické sanitární výrobky
26.22.10    Keramické sanitární výrobky         6910

26.22.9    Průmyslové práce při výrobě
        keramických sanitárních výrobků
26.22.99    Průmyslové práce při výrobě
        keramických sanitárních výrobků

26.23     Keramické elektrické izolátory a
        izolační fitinky
26.23.1    Keramické elektrické izolátory a
        izolační fitinky
26.23.10    Keramické elektrické izolátory a      8546.2
        izolační fitinky              8547.1

26.23.9    Instalace keramických elektrických
        izolátorů a izolačních fitinků
        vč. průmyslových prací
26.23.91    Instalace keramických elektrických
        izolátorů a izolačních fitinků
26.23.99    Průmyslové práce při výrobě
        keramických elektrických izolátorů
        a izolačních fitinků

26.24     Ostatní technické keramické výrobky
26.24.1    Ostatní technické keramické výrobky
26.24.11    Keramické výrobky pro laboratorní,     6909.11
        chemické nebo jiné technické účely
        z porcelánu
26.24.12    Keramické výrobky pro laboratorní,     6909.12
        chemické nebo jiné technické účely     6909.19
        z jiného materiálu než porcelánu

26.24.9    Průmyslové práce při výrobě
        technických keramických výrobků
26.24.99    Průmyslové práce při výrobě
        technických keramických výrobků

26.25     Keramické výrobky j.n.
26.25.1    Keramické výrobky j.n.
26.25.11    Keramické výrobky používané pro       6909.9
        zemědělské účely, dopravu
        nebo k balení zboží
26.25.12    Ostatní keramické výrobky j.n.       6914

26.25.9    Průmyslové práce při výrobě
        keramických výrobků j.n.
26.25.99    Průmyslové práce při výrobě
        keramických výrobků j.n.

26.26     Keramické žáruvzdorné výrobky
26.26.1    Keramické žáruvzdorné výrobky
26.26.11    Cihly, kvádry, desky a jiné výrobky     6901
        z křemičitých fosilních mouček nebo
        z podobných křemičitých hlinek
26.26.12    Žáruvzdorné cihly, kameny, desky a     6902
        podobné žáruvzdorné výrobky jiné
        než z křemičitých fosilních mouček
        nebo z podobných křemičitých hlinek
26.26.13    Žáruvzdorné cementy, malty, betony a    3816
        podobné směsi j.n.
26.26.14    Nevypalované žáruvzdorné výrobky a     6815.91
        ostatní žáruvzdorné keramické výrobky    6903

26.26.9    Průmyslové práce při výrobě
        keramických žáruvzdorných výrobků
26.26.99    Průmyslové práce při výrobě
        keramických žáruvzdorných výrobků


26.3      Keramické obkládačky a dlaždice
26.30     Keramické obkládačky a dlaždice
26.30.1    Keramické obkládačky a dlaždice
26.30.10    Keramické obkládačky a dlaždice       6907
                              6908

26.30.9    Průmyslové práce při výrobě
        keramických obkládaček a dlaždic
26.30.99    Průmyslové práce při výrobě
        keramických obkládaček a dlaždic

26.4      Cihly, krytiny a podobné výrobky pro
        stavebnictví z pálené hlíny
26.40     Cihly, krytiny a podobné výrobky pro
        stavebnictví z pálené hlíny
26.40.1    Cihly, krytiny a podobné výrobky pro
        stavebnictví z pálené hlíny
26.40.11    Nežáruvzdorné cihly, dlaždice cihelné,   6904
        nosné nebo výplňové tvarovky, stropní
        vložky a podobné výrobky z pálené hlíny
26.40.12    Krytinové tašky, trubkové komínové     6905
        nástavce, komínové vyzdívky a jiná
        stavební keramika
26.40.13    Keramické trouby a trubky, žlaby,      6906
        spojky trub a jiné příslušenství k nim

26.40.9    Průmyslové služby a práce na
        keramickém potrubí, žlabech,
        kanálech a potrubních fitincích vč.
        instalací potrubních keramických
        systémů v průmyslových závodech
26.40.91    Instalace keramických potrubí, žlabů,
        kanálů a potrubních fitinků vč.
        instalace potrubních keramických
        systémů v průmyslových závodech
26.40.92    Opravy a údržba keramických potrubí,
        žlabů, kanálů a potrubních fitinků
        vč. potrubních keramických systémů
        v průmyslových závodech
26.40.99    Průmyslové práce při výrobě cihel,
        krytin a podobných výrobků
        pro stavebnictví z pálené hlíny


26.5      Cement, vápno a sádra
26.51     Cement
26.51.1    Cement
26.51.11    Cementové slinky              2523.1
26.51.12    Cement portlandský, hlinitanový,      2523.2
        struskový a podobné hydraulické cementy   2523.3
                              2523.9

26.51.9    Průmyslové práce při výrobě cementu
26.51.99    Průmyslové práce při výrobě cementu

26.52     Vápno
26.52.1    Vápno
26.52.10    Vápno                    2522

26.52.9    Průmyslové práce při výrobě vápna
26.52.99    Průmyslové práce při výrobě vápna

26.53     Sádra
26.53.1    Sádra
26.53.10    Sádra                    2520.2

26.53.9    Průmyslové práce při výrobě sádry
26.53.99    Průmyslové práce při výrobě sádry


26.6      Betonové, sádrové, vápenné a cementové
        výrobky
26.61     Betonové výrobky pro stavební účely
26.61.1    Betonové stavební prvky
26.61.11    Krytinové tašky, obkládačky, dlaždice,   6810.1
        cihly, tvárnice a podobné výrobky
        z cementu, betonu nebo umělého kamene,
        též vyztužené
26.61.12    Prefabrikované stavební dílce z cementu,  6810.91
        betonu nebo umělého kamene, též vyztužené
26.61.13    Trouby z cementu, betonu nebo umělého    6810.99č
        kamene

26.61.2    Prefabrikované stavební části a celky
        z betonu a železobetonu
26.61.20    Prefabrikované     stavební části a celky    9406.00.9č
        z betonu a železobetonu

26.61.9    Průmyslové práce při výrobě betonových
        výrobků pro stavebnictví
26.61.99    Průmyslové práce při výrobě betonových
        výrobků pro stavebnictví
26.62     Sádrové výrobky pro stavební účely
26.62.1    Sádrové výrobky pro stavební účely
26.62.10    Sádrové výrobky pro stavební účely     6809.1

26.62.9    Průmyslové práce při výrobě sádrových
        výrobků pro stavební účely
26.62.99    Průmyslové práce při výrobě sádrových
        výrobků pro stavební účely

26.63     Beton připravený pro lití
26.63.1    Beton připravený pro lití
26.63.10    Beton připravený pro lití          3824.50.1

26.63.9    Průmyslové práce při výrobě betonu
        připraveného k lití
26.63.99    Průmyslové práce při výrobě betonu
        připraveného k lití

26.64     Malty a betony kromě žáruvzdorných
26.64.1    Malty a betony kromě žáruvzdorných
26.64.10    Malty a betony kromě žáruvzdorných     3824.50.9

26.64.9    Průmyslové práce při výrobě malty
26.64.99    Průmyslové práce při výrobě malty

26.65     Osinkocementové a obdobné
        vláknocementové výrobky
26.65.1    Osinkocementové a obdobné
        vláknocementové výrobky
26.65.11    Desky, tabule, dlaždice a podobné      6808
        výrobky z rostlinných vláken a
        dřevěných odpadů aglomerované
        s cementem, sádrou nebo jinými
        minerálními pojivy
26.65.12    Výrobky osinkocementové,          6811
        vláknocementové a podobné

26.65.9    Průmyslové práce při výrobě
        osinkocementových a obdobných
        vláknocementových výrobků
26.65.99    Průmyslové práce při výrobě
        osinkocementových a obdobných
        vláknocementových výrobků

26.66     Ostatní betonové, sádrové, vápenné a
        cementové výrobky
26.66.1    Ostatní betonové, sádrové, vápenné a
        cementové výrobky
26.66.11    Výrobky ze sádry nebo ze směsí na      6809.9
        podkladě sádry j.n.
26.66.12    Výrobky z cementu, betonu nebo umělého   6810.99č
        kamene j.n.

26.66.9    Průmyslové práce při výrobě ostatních
        betonových, sádrových nebo cementových
        výrobků
26.66.99    Průmyslové práce při výrobě ostatních
        betonových, sádrových nebo cementových
        výrobků


26.7      Přírodní kámen pro výtvarné a stavební
        účely a výrobky z něho
26.70     Přírodní kámen pro výtvarné a stavební
        účely a výrobky z něho
26.70.1    Přírodní kámen pro výtvarné a stavební
        účely a výrobky z něho
26.70.11    Mramor, travertin a alabastr opracované   6802.21
        pro výtvarné nebo stavební účely      6802.91
26.70.12    Ostatní opracované kameny pro výtvarné   6801
        a stavební účely, uměle barvené granule,  6802.1
        výrobky z aglomerované břidlice,      6802.22
        dlaždice, kamenné části náhrobků      6802.23
                              6802.29
                              6802.92
                              6802.93
                              6802.99
                              6803
26.70.13    Služby opracování kamene

26.70.9    Řezání a konečná úprava kamene a
        výrobků z něho pro výtvarné a
        stavební účely
26.70.99    Řezání a konečná úprava kamene a
        výrobků z něho pro výtvarné a
        stavební účely


26.8      Ostatní nekovové minerální výrobky
26.81     Brusiva (kromě diamantového)
26.81.1    Brusiva (kromě diamantového)
26.81.11    Mlýnské kameny, brusné kameny, brusné    6804
        kotouče a podobné výrobky
26.81.12    Přírodní nebo umělá brusiva ve tvaru    6805
        prášku nebo zrn na podložce z textilního
        materiálu, papíru nebo lepenky

26.81.9    Průmyslové služby a práce na mlýnských,
        brusných, lešticích a podobných kamenech
26.81.91    Instalace, opravy a údržba mlýnských,
        brusných, lešticích a podobných kamenů
26.81.99    Průmyslové práce při výrobě brusiva

26.82     Ostatní nekovové minerální výrobky
        j.n.
26.82.1    Ostatní nekovové minerální výrobky
        j.n.
26.82.11    Zpracovaná osinková vlákna, směsi na    6812
        podkladě osinku,
        výrobky z těchto směsí nebo osinku     6813
26.82.12    Výrobky z asfaltu nebo podobných      6807
        materiálů
26.82.13    Živičné směsi na bázi přírodního      2715
        asfaltu nebo přírodní živice
26.82.14    Umělý grafit, koloidní nebo         3801
        semikoloidní grafit, přípravky
        na bázi grafitu nebo jiného uhlíku
26.82.15    Umělý korund                2818.1
26.82.16    Nekovové minerální výrobky j.n.       6806
                              6814
                              6815.1
                              6815.2
                              6815.99

26.82.9    Průmyslové práce při výrobě ostatních
        nekovových
        minerálních výrobků j.n.
26.82.99    Průmyslové práce při výrobě ostatních
        nekovových
        minerálních výrobků j.n.


 DJ      ZÁKLADNÍ KOVY, HUTNÍ A KOVODĚLNÉ VÝROBKY


27       ZÁKLADNÍ KOVY A HUTNÍ VÝROBKY;
        SOUVISEJÍCÍ PRÁCE

        Poznámka: Ostatní legovaná ocel
        znamená legovanou ocel kromě
        nerezavějící oceli.
        Patří sem výrobky jak tuzemské výroby,
        tak i dovážené.

27.1      Železo, ocel, feroslitiny, ploché a za
        tepla tvářené výrobky
27.10     Železo, ocel, feroslitiny, ploché a za
        tepla tvářené výrobky
27.10.1    Základní hutní výrobky ze železa a
        oceli; struska, pěna, stěr,
        okuje a železný odpad
27.10.11    Surové železo a vysokopecní zrcadlovina   7201
        v houskách, blocích nebo jiných       7203
        základních tvarech; výrobky ze železa
        získané přímou redukcí železné rudy
        a jiné výrobky z houbovitého železa
27.10.12    Granule a prášky ze surového železa,    7205
        vysokopecní zrcadloviny, železa nebo
        oceli
27.10.13    Struska, pěna, stěr, okuje a železný    2618
        odpad                    2619
                              7204

27.10.2    Feroslitiny
27.10.20    Feroslitiny                 7202

27.10.3    Ingoty nebo jiné základní tvary a
        předvýrobky
27.10.31    Ingoty nebo jiné základní tvary a      7206
        předvýrobky z nelegované oceli       7207
27.10.32    Ingoty nebo jiné základní tvary a
        předvýrobky z nerezavějící oceli      7218
27.10.33    Ingoty nebo jiné základní tvary a      7224
        předvýrobky z ostatní legované oceli

27.10.4    Hutní výrobky z nerezavějící oceli
27.10.41    Ploché výrobky válcované za tepla o     7219
        šířce menší než 600 mm z nerezavějící    7220.1
        oceli                    7220.90.31
27.10.42    Dráty válcované za tepla ve svitcích,    7221
        z nerezavějící oceli
27.10.43    Tyče a díly válcované nebo kované za    7222.1
        tepla, z nerezavějící oceli         7222.30.1
                              7222.30.51
                              7222.30.91
                              7222.40.1
                              7222.40.3

27.10.5    Ploché a dlouhé výrobky válcované nebo
        kované za tepla, z rychlořezné oceli
27.10.50    Ploché a dlouhé výrobky válcované nebo   7225.2
        kované za tepla, z rychlořezné oceli    7226.20.2
                              7227.1
                              7228.10.1
                              7228.10.3
                              7228.10.5

27.10.6    Ploché výrobky válcované za tepla,
        z oceli jiné než nerezavějící
        a rychlořezné
27.10.60    Ploché výrobky válcované za tepla,     7208
        z oceli jiné než nerezavějící        7210.90.31
        a rychlořezné                7211.1
                              7212.60.91
                              7225.19.1
                              7225.3
                              7225.4
                              7225.99
                              7226.19.1
                              7226.91
                              7226.93.2
                              7226.94.2
                              7226.99.2

27.10.7    Ploché výrobky válcované za studena a
        potahované, z oceli jiné než
        nerezavějící a rychlořezné
27.10.71    Ploché výrobky válcované za studena     7209
        o šířce 600 mm a větší, z oceli jiné    7225.11
        než     nerezavějící a rychlořezné       7225.19.9
                              7225.5
27.10.72    Potahované ploché výrobky o šířce      7210.1
        600 mm a větší, z oceli jiné než      7210.2
        nerezavějící a rychlořezné         7210.3
                              7210.4
                              7210.5
                              7210.6
                              7210.7
                              7210.90.1
                              7210.90.33
                              7210.90.38
                              7210.90.9
                              7212.10.1
                              7212.40.1
                              7212.40.95
                              7225.91
                              7225.92

27.10.8    Ocelové tyče, pruty a dráty válcované
        za tepla
27.10.81    Dráty válcované za tepla z nelegované    7213
        oceli
27.10.82    Dráty válcované za tepla z oceli jiné    7227.2
        než nerezavějící a rychlořezné       7227.9
27.10.83    Tyče válcované nebo kované za tepla     7214
        z oceli jiné než nerezavějící        7215.90.1
        a rychlořezné                7216.1
                              7216.2
                              7216.4
                              7216.5
                              7216.99
                              7228.20.1
                              7228.20.3
                              7228.3
                              7228.4
                              7228.60.1
                              7228.70.1
                              7228.70.3
                              7228.8

27.10.9    Těžké válcované ocelové profily;
        štětovnice, svařované ocelové díly
        a materiál pro stavbu železničních
        nebo tramvajových tratí
27.10.91    Těžké válcované ocelové profily       7216.3
27.10.92    Štětovnice, svařované ocelové díly     7301
        a materiál pro stavbu železničních     7302
        nebo tramvajových tratí
27.10.99    Průmyslové práce při výrobě železa,
        oceli a feroslitin


27.2      Litinové a ocelové trouby a trubky vč.
        příslušenství k nim
27.21     Litinové trouby a trubky vč.
        příslušenství k nim a litinové
        duté profily
27.21.1    Litinové trouby, trubky a duté profily
27.21.10    Litinové trouby, trubky a duté profily   7303

27.21.2    Litinové příslušenství pro trouby a
        trubky
27.21.20    Litinové příslušenství pro trouby a     7307.1
        trubky

27.21.9    Průmyslové práce při výrobě litinových
        trub, trubek a příslušenství k nim
27.21.99    Průmyslové práce při výrobě litinových
        trub, trubek a příslušenství k nim

27.22     Ocelové trouby, trubky vč.
        příslušenství k nim
27.22.1    Ocelové trouby, trubky a duté profily    7304
27.22.10    Ocelové trouby, trubky a duté profily    7305
                              7306

27.22.2    Ocelové příslušenství pro trouby a
        trubky j.n.
27.22.20    Ocelové příslušenství pro trouby a     7307.2
        trubky j.n.                 7307.9

27.22.9    Průmyslové práce při výrobě ocelových
        trub, trubek a příslušenství k nim
27.22.99    Průmyslové práce při výrobě ocelových
        trub, trubek a příslušenství k nim


27.3      Ostatní hutní výrobky ze železa a
        oceli
27.31     Výrobky ocelové hutní tažené za
        studena
27.31.1    Tyče a pruty tažené za studena z
        nelegované oceli
27.31.10    Tyče a pruty tažené za studena z      7215.1
        nelegované oceli              7215.5
                              7215.90.9

27.31.2    Úhelníky, profily a tvarovky tažené za
        studena z nelegované oceli; tyče
        a pruty tažené za studena z ostatní
        legované oceli
27.31.20    Úhelníky, profily a tvarovky tažené za   7216.69
        studena z nelegované oceli; tyče      7228.10.9
        a pruty tažené za studena z ostatní     7228.20.6
        legované oceli               7228.5
                              7228.60.8

27.31.3    Tyče, pruty, úhelníky, profily a
        tvarovky tažené za studena
        z nerezavějící oceli; úhelníky,
        profily a tvarovky tažené
        za studena z ostatní legované oceli
27.31.30    Tyče, pruty, úhelníky, profily a      7222.2
        tvarovky tažené za studena         7222.30.98
        z nerezavějící oceli; úhelníky,       7222.40.93
        profily a tvarovky tažené          7222.40.99
        za studena z ostatní legované oceli     7228.70.9


27.31.9    Průmyslové práce při výrobě hutních
        ocelových výrobků tažených za studena
27.31.99    Průmyslové práce při výrobě hutních
        ocelových výrobků tažených za studena

27.32     Ocelové pásy úzké válcované za studena
        o šířce menší než 600 mm
27.32.1    Ocelové pásy úzké válcované za studena
        o šířce menší než 600 mm, bez úpravy
        povrchu
27.32.10    Ocelové pásy úzké válcované za studena   7211.23
        o šířce menší než 600 mm, bez úpravy    7211.29
        povrchu                   7211.9
                              7220.20
                              7220.90.1
                              7220.90.39
                              7220.90.9
                              7226.11
                              7226.19.3
                              7226.19.9
                              7226.20.8
                              7226.92

27.32.2    Ocelové pásy úzké válcované za studena
        o šířce menší než 600 mm plátované,
        pokovené nebo potažené
27.32.20    Ocelové pásy úzké válcované za studena   7212.10.9
        o šířce menší než 600 mm plátované,     7212.2
        pokovené nebo potažené           7212.3
                              7212.40.91
                              7212.40.93
                              7212.40.98
                              7212.5
                              7212.60.1
                              7212.60.93
                              7212.60.99
                              7226.93.8
                              7226.94.8
                              7226.99.8

27.32.9    Průmyslové práce při výrobě úzkých
        ocelových pásů válcovaných za studena
27.32.99    Průmyslové práce při výrobě úzkých
        ocelových pásů válcovaných za studena

27.33     Ocelové profily tvářené za studena
27.33.1    Ocelové profily tvářené za studena
27.33.11    Ocelové profily tvářené za studena,     7216.61
        vyrobené z plochých válcovaných       7216.91
        výrobků kromě z nerezavějící oceli
27.33.12    Profily tvářené za studena, vyrobené    7222.40.91
        z plochých válcovaných výrobků
        z nerezavějící oceli

27.33.9    Průmyslové práce při výrobě za studena
        tvářených ocelových profilů
27.33.99    Průmyslové práce při výrobě za studena
        tvářených ocelových profilů

27.34     Ocelové dráty tažené
27.34.1    Ocelové dráty tažené

        Poznámka: Do následujících podskupin
        se zahrnují také dráty tažené z oceli
        povrchově upravené (plátované nebo
        pokovené obecnými kovy, potažené
        plastem nebo natřené), též leštěné.
        Do těchto podskupin nepatří: válcované
        dráty (27.10.8), výrobky z ocelových
        drátů (např. ostnatý drát) (28.73.1),
        vypouzdřené pájecí dráty (28.73.15)
        apod.

27.34.11    Dráty tažené z nelegované oceli       7217
27.34.12    Dráty tažené z legované oceli        7223
                              7229

27.34.9    Průmyslové práce při výrobě ocelových
        tažených drátů
27.34.99    Průmyslové práce při výrobě ocelových
        tažených drátů


27.4      Neželezné kovy vč. hutních výrobků

        Poznámka: U neželezných kovů pojem
        základní hutní tvary zahrnuje: housky,
        ingoty, slitky apod.
        Patří sem i kovy ve formě prachu, zrn
        a granulí, a to jak zvlášť     vysoké, tak
        i technické čistoty.
        Pojem hutní výrobky zahrnuje: tyče,
        plechy, pásy, pruhy, trubky, kotouče,
        dráty, fólie apod., předlisky a předvalky
        pro další hutní zpracování a výrobky
        plynule lité.

27.41     Ušlechtilé kovy vč. hutních výrobků

        Poznámka: Do následujících podskupin
        nepatří:
        drahé kovy v koloidním stavu nebo ve
        formě amalgámů (24.13.41),
        katalyzátory a laboratorní potřeby z
        drahých kovů (36.22.14),
        automobilové katalyzátory (34.30.20).

27.41.1    Stříbro v základních hutních tvarech
        nebo ve formě prachu a hutní výrobky
        ze stříbra a z jeho slitin
27.41.10    Stříbro v základních hutních tvarech    7106
        nebo ve formě prachu a hutní výrobky
        ze stříbra a z jeho slitin

27.41.2    Zlato v základních hutních tvarech
        nebo ve formě prachu a hutní výrobky
        ze zlata a z jeho slitin
27.41.20    Zlato v základních hutních tvarech     7108
        nebo ve formě prachu a hutní výrobky
        ze zlata a z jeho slitin

27.41.3    Platina a ostatní ušlechtilé kovy v
        základních hutních tvarech nebo ve
        formě prachu a hutní výrobky z nich
27.41.30    Platina a ostatní ušlechtilé kovy v     7110
        základních hutních tvarech nebo ve
        formě prachu a hutní výrobky z nich

27.41.4    Obecné kovy nebo stříbro plátované
        zlatem
27.41.40    Obecné kovy nebo stříbro plátované     7109
        zlatem

27.41.5    Obecné kovy plátované stříbrem, obecné
        kovy, stříbro nebo zlato plátované
        platinou
27.41.50    Obecné kovy plátované stříbrem, obecné   7107
        kovy, stříbro nebo zlato plátované     7111
        platinou

27.41.6    Odpady a úlomky ušlechtilých kovů
27.41.61    Odpady a úlomky ze zlata nebo kovů     7112.91
        plátovaných zlatem
27.41.62    Odpady a úlomky z platiny a ostatních    7112.3
        ušlechtilých kovů nebo kovů         7112.92
        plátovaných platinou            7112.99

27.41.9    Průmyslové práce při výrobě
        ušlechtilých kovů a hutních
        výrobků z nich
27.41.99    Průmyslové práce při výrobě
        ušlechtilých kovů a hutních
        výrobků z nich

27.42     Hliník a hutní výrobky z hliníku a z
        jeho slitin
27.42.1    Hliník v základních hutních tvarech,
        oxid hlinitý (alumina) a slitiny hliníku
27.42.11    Hliník a slitiny hliníku v základních    7601
        hutních tvarech
27.42.12    Oxid hlinitý (kromě umělého korundu)    2818.2

27.42.2    Hutní výrobky z hliníku a z jeho
        slitin vč. hliníkového prášku
27.42.21    Hliníkový prášek a hliníkové šupiny,    7603
        vločky
27.42.22    Tyče a profily z hliníku a z jeho      7604
        slitin
27.42.23    Dráty z hliníku a z jeho slitin       7605
27.42.24    Desky, plechy, pásy a pruhy o tloušťce   7606
        větší než 0,2 mm z hliníku a z jeho
        slitin vč. barvených, lakovaných nebo
        povrchově upravených plasty
27.42.25    Fólie o tloušťce 0,2 mm a menší z      7607
        hliníku a z jeho slitin vč. potištěných,
        podložených papírem, lepenkou, plasty
        nebo podobným podkladovým materiálem
27.42.26    Trouby a trubky vč. příslušenství k     7608
        nim z hliníku a z jeho slitin        7609

27.42.3    Odpady a úlomky z hliníku a z jeho
        slitin, popely a zbytky obsahující
        hlavně hliník a jeho slitiny
27.42.31    Popely a zbytky obsahující hlavně      2620.4
        hliník a jeho slitiny
27.42.32    Odpady, úlomky a šrot z hliníku a      7602
        z jeho slitin

27.42.9    Průmyslové práce při výrobě hliníku a
        hutních výrobků z hliníku a jeho slitin
27.42.99    Průmyslové práce při výrobě hliníku a
        hutních výrobků z hliníku a jeho slitin

27.43     Olovo, zinek, cín a hutní výrobky z
        těchto kovů a z jejich slitin
27.43.1    Olovo, zinek, cín a jejich slitiny v
        základních hutních tvarech
27.43.11    Olovo a slitiny olova v základních     7801
        hutních tvarech
27.43.12    Zinek a slitiny zinku v základních     7901
        hutních tvarech
27.43.13    Cín a slitiny cínu v základních       8001
        hutních tvarech

27.43.2    Hutní výrobky z olova, zinku, cínu a z
        jejich slitin vč. prášku a šupin
27.43.21    Tyče, profily a dráty z olova a z jeho   7803
        slitin
27.43.22    Desky, plechy, pruhy, pásy a fólie z    7804
        olova a z jeho slitin, olověný prášek
        a šupiny (vločky)
27.43.23    Trouby a trubky vč. příslušenství      7805
        k nim z olova a z jeho slitin
27.43.24    Prach, prášek ze zinku a zinkové      7903
        šupiny (vločky)
27.43.25    Tyče, profily a dráty, desky, plechy,    7904
        pruhy, pásy a fólie ze zinku        7905
        a z jeho slitin
27.43.26    Trouby a trubky vč. příslušenství      7906
        k nim ze zinku a z jeho slitin
27.43.27    Tyče, profily a dráty z cínu a z jeho    8003
        slitin
27.43.28    Desky, plechy, pruhy, pásy a fólie z    8004
        cínu a z jeho slitin, cínový prášek     8005
        a šupiny (vločky)
27.43.29    Trouby a trubky vč. příslušenství      8006
        k nim z cínu a z jeho slitin

27.43.3    Odpady a šrot z olova, zinku a cínu,
        popely a zbytky obsahující
        kovy nebo sloučeniny těchto kovů
27.43.31    Popely a zbytky obsahující hlavně      2620.1
        zinek nebo olovo              2620.2
27.43.32    Odpady a šrot z olova, zinku, cínu a    7802
        z jejich slitin               7902
                              8002

27.43.9    Průmyslové práce při výrobě olova,
        zinku, cínu a hutních výrobků z nich
        a z jejich slitin
27.43.99    Průmyslové práce při výrobě olova,
        zinku, cínu a hutních výrobků z nich
        a z jejich slitin

27.44     Měď, slitiny mědi a hutní výrobky z
        nich

        Poznámka: Patří sem i slitina
        měď-zinek (mosaz), slitina měď-cín
        (bronz) a ostatní slitiny mědi
        a hutní výrobky z nich.

27.44.1    Měď a slitiny mědi v základních
        hutních tvarech, měděný kamínek
        (měděný lech), cementová měď
        (srážená měď)
27.44.11    Měděný kamínek, cementová měď        7401
27.44.12    Nerafinovaná měď, měděné anody pro     7402
        elektrolytickou rafinaci
27.44.13    Rafinovaná měď a slitiny mědi        7403
        neopracované, netvářené, předslitiny    7405
        mědi a předvýrobky určené k dalšímu
        hutnímu zpracování

27.44.2    Hutní výrobky z mědi a z jejích slitin
        vč. prášku a šupin
27.44.21    Prášek a šupiny (vločky) z mědi a      7406
        z jejích slitin
27.44.22    Tyče a profily z mědi a z jejích      7407
        slitin
27.44.23    Dráty z mědi a z jejích slitin       7408
27.44.24    Desky, plechy, pruhy a pásy o tloušťce   7409
        větší než 0,15 mm z mědi a z jejích
        slitin
27.44.25    Fólie z mědi a z jejích slitin o      7410
        tloušťce 0,15 mm a menší vč.
        potištěných, podložených papírem,
        lepenkou, plasty nebo podobným
        podkladovým materiálem
27.44.26    Trouby a trubky vč. příslušenství      7411
        k nim z mědi a z jejích slitin       7412

27.44.3    Odpady, šrot, popely a zbytky
        obsahující hlavně měď a její slitiny
27.44.31    Popely a zbytky obsahující hlavně měď    2620.3
        a její slitiny
27.44.32    Odpady a šrot z mědi a z jejích slitin   7404

27.44.9    Průmyslové práce při výrobě mědi vč.
        jejích slitin a hutních výrobků z nich
27.44.99    Průmyslové práce při výrobě mědi vč.
        jejích slitin a hutních výrobků z nich

27.45     Ostatní neželezné kovy a hutní výrobky
        z nich
27.45.1    Nikl a slitiny niklu v základních
        hutních tvarech, předvýrobky
        z niklu a ze slitin niklu
27.45.11    Niklový kamínek (lech), slinuté       7501
        výrobky oxidu nikelnatého a jiné
        meziprodukty metalurgie niklu
27.45.12    Nikl a slitiny niklu v základních      7502
        hutních tvarech

27.45.2    Hutní výrobky z niklu a z jeho slitin
        vč. prášku a šupin
27.45.21    Prášek a šupiny (vločky) z niklu a     7504
        z jeho slitin
27.45.22    Tyče, profily a dráty z niklu a z jeho   7505
        slitin
27.45.23    Desky, plechy, pruhy, pásy a fólie     7506
        z niklu a z jeho slitin
27.45.24    Trouby a trubky vč. příslušenství      7507
        k nim z niklu a z jeho slitin

27.45.3    Ostatní neželezné kovy, cermety, hutní
        výrobky z nich; popel a zbytky obsahující
        kovy nebo kovové sloučeniny

        Poznámka: Tato podskupina se vztahuje
        na následující kovy (a jejich slitiny):
        wolfram, molybden, tantal, hořčík,
        kobalt, vizmut, kadmium, titan, zirkon,
        antimon, mangan, berylium,     chrom,
        germanium, vanad, gallium, hafnium,
        indium, niob, rhenium, thallium, týká
        se rovněž cermetů.

27.45.30    Ostatní neželezné kovy, cermety, hutní   81
        výrobky z nich; popel a zbytky
        obsahující kovy nebo kovové sloučeniny

27.45.4    Odpady a šrot z niklu a z jeho slitin,
        popely a zbytky obsahující kovy
        a jejich sloučeniny j.n.
27.45.41    Popely a zbytky obsahující hlavně      2620.6
        vanad nebo jiné kovy a sloučeniny      2620.9
        kovů j.n.
27.45.42    Odpady a šrot z niklu a z jeho slitin    7503

27.45.9    Průmyslové práce při výrobě ostatních
        neželezných kovů a hutních výrobků
        z nich
27.45.99    Průmyslové práce při výrobě ostatních
        neželezných kovů a hutních výrobků
        z nich


27.5      Průmyslové práce ve slévárenství (vč.
        odlitků)

        Poznámka: Tento pododdíl zahrnuje
        kromě prací výrobní povahy i odlitky
        odlévané podle nákresů nebo modelů,
        polotovary k obrábění a služby
        v oblasti odlévání kovů (bez dalšího
        opracování), všechno prováděné pro
        třetí stranu bez ohledu na to, zda
        vstupní materiál je či není majetkem
        výrobce nebo zákazníka.

27.51     Odlévání železa a práce s tím
        související
27.51.1    Odlévání železa a práce s tím
        související
27.51.11    Odlévání temperované (kujné) litiny a
        práce s tím související
27.51.12    Odlévání tvárné litiny a práce s tím
        související
27.51.13    Odlévání šedé litiny a práce s tím
        související

27.52     Odlévání oceli a práce s tím
        související
27.52.1    Odlévání oceli a práce s tím
        související
27.52.10    Odlévání oceli a práce s tím
        související

27.53     Odlévání lehkých kovů a práce s tím
        související
27.53.1    Odlévání lehkých kovů a práce s tím
        související
27.53.10    Odlévání lehkých kovů a práce s tím
        související

27.54     Odlévání ostatních neželezných kovů a
        práce s tím související
27.54.1    Odlévání ostatních neželezných kovů a
        práce s tím související
27.54.10    Odlévání ostatních neželezných kovů a
        práce s tím související


28       KOVOVÉ KONSTRUKCE A KOVODĚLNÉ VÝROBKY (KROMĚ
        STROJŮ A ZAŘÍZENÍ); PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY A PRÁCE

28.1      Kovové konstrukce a prefabrikáty;
        průmyslové služby a práce
28.11     Kovové konstrukce a jejich díly;
        průmyslové služby a práce
28.11.1    Kovové prefabrikované stavební části a
        celky
28.11.10    Kovové prefabrikované stavební části a   9406.00.3
        celky                    9406.00.9č

28.11.2    Kovové konstrukce a jejich díly kromě
        celků
28.11.21    Kovové konstrukce nosné pro mosty a     7308.1
        části mostů
28.11.22    Ocelové konstrukce stožárů, sloupů,     7308.2
        pilířů
28.11.23    Ostatní ocelové nebo hliníkové       7308.4
        konstrukce a jejich díly (desky,      7308.9
        tyče, pruty, úhelníky, tvarovky,      7610.9
        profily apod.)

28.11.9    Průmyslové služby a práce na kovových
        konstrukcích vlastní výroby
28.11.91    Instalace a montáže kovových
        konstrukcí vlastní výroby
28.11.92    Opravy a údržba kovových konstrukcí
28.11.99    Průmyslové práce při výrobě kovových
        konstrukcí a jejich dílů

28.12     Kovové prefabrikáty; průmyslové služby
        a práce
28.12.1    Kovové dveře, okna a jejich rámy a
        dveřní prahy
28.12.10    Kovové dveře, okna a jejich rámy a     7308.3
        dveřní prahy                7610.1

28.12.9    Instalace a montáže kovových
        prefabrikátů vlastní výroby
        vč. průmyslových prací
28.12.91    Instalace a montáže kovových
        prefabrikátů vlastní výroby
28.12.99    Průmyslové práce při výrobě kovových
        prefabrikátů


28.2      Kovové nádrže, zásobníky a kontejnery;
        topná tělesa a kotle pro ústřední
        topení; průmyslové služby a práce
28.21     Kovové nádrže, zásobníky a kontejnery
        (s objemem nad 300 litrů); průmyslové
        služby a práce
28.21.1    Kovové nádrže, zásobníky a kontejnery
        (s objemem nad 300 litrů)
28.21.11    Kovové nádrže, zásobníky a kontejnery    7309
        (s objemem nad 300 litrů)          7611

28.21.12    Kovové tlakové nádoby na stlačený nebo   7311
        zkapalněný plyn               7613

28.21.9    Průmyslové služby a práce na kovových
        nádržích, zásobnících a kontejnerech
        (jiné než pro vytápění budov),
        s objemem nad 300 litrů
28.21.91    Instalace a montáže kovových nádrží,
        zásobníků a kontejnerů (jiné než pro
        vytápění budov), s objemem nad 300 litrů
28.21.92    Opravy a údržba kovových nádrží,
        zásobníků a kontejnerů (jiné než pro
        vytápění budov), s objemem nad 300 litrů
28.21.99    Průmyslové práce při výrobě kovových
        nádrží, zásobníků a kontejnerů,
        s objemem nad 300 litrů

28.22     Topná tělesa a kotle pro ústřední
        topení; průmyslové služby a práce
28.22.1    Topná tělesa a kotle pro ústřední
        topení
28.22.11    Topná tělesa pro ústřední topení      7322.1
        (neelektrická), ze železa nebo oceli
28.22.12    Kotle pro ústřední topení          8403.1
28.22.13    Díly kotlů pro ústřední topení       8403.9

28.22.9    Průmyslové služby a práce na topných
        tělesech a kotlích pro ústřední topení
28.22.91    Instalace a montáže kotlů pro ústřední
        topení
28.22.92    Opravy a údržba kotlů pro ústřední
        topení
28.22.99    Průmyslové práce při strojní výrobě
        topných těles a kotlů pro ústřední
        topení


28.3      Parní kotle (kromě kotlů pro ústřední
        topení) a pomocná zařízení, kondenzátory,
        jaderné reaktory; průmyslové služby
        a práce
28.30     Parní kotle (kromě kotlů pro ústřední
        topení) a pomocná zařízení, kondenzátory,
        jaderné reaktory; průmyslové služby
        a práce
28.30.1    Parní kotle (kromě kotlů pro ústřední
        topení), jejich díly
28.30.11    Parní kotle (kromě kotlů pro ústřední    8402.1
        topení), kotle "na přehřátou vodu"     8402.2
28.30.12    Pomocné přístroje a zařízení pro      8404.1
        kotle; kondenzátory pro parní stroje    8404.2
28.30.13    Díly parních kotlů a jejich pomocných    8402.9
        přístrojů a zařízení            8404.9

28.30.2    Jaderné reaktory a jejich díly
28.30.21    Jaderné reaktory              8401.1
28.30.22    Díly jaderných reaktorů           8401.4

28.30.9    Průmyslové služby a práce na parních
        kotlích (kromě kotlů pro ústřední
        topení)
28.30.91    Instalace a montáže parních kotlů
        (kromě kotlů pro ústřední topení)
        vč. příslušného trubního systému
28.30.92    Opravy a údržba parních kotlů (kromě
        kotlů pro ústřední topení) vč.
        příslušného trubního systému
28.30.99    Průmyslové práce při výrobě parních
        kotlů (kromě kotlů pro ústřední topení)


28.4      Kování, lisování, ražení, válcování,
        protlačování kovů; prášková metalurgie
28.40     Kování, lisování, ražení, válcování,
        protlačování kovů; prášková metalurgie

        Poznámka: Jedná se zde výlučně o práce
        vykonávané na objednávku pro třetí osobu.
        Patří sem též výlisky a zápustkové
        výkovky v případech, kdy nelze jednoznačně
        určit charakter užití (v opačných případech
        se zatřiďují jako díl příslušného
        výrobku). Nepatří sem výkovky a výlisky
        prováděné v souvislosti s výrobou kovových
        výrobků, patřících svou povahou do oddílu 27.

28.40.1    Kování, lisování, ražení, válcování a
        protlačování kovů
28.40.11    Kování
28.40.12    Lisování a ražení kovů
28.40.13    Jiné tváření kovů a práce s tím
        související

28.40.2    Prášková metalurgie
28.40.20    Prášková metalurgie

28.5      Povrchová úprava a zušlechťování kovů;
        všeobecné strojírenské práce
28.51     Povrchová úprava a zušlechťování kovů

        Poznámka: Jedná se zde výhradně o
        způsoby povrchové úpravy kovového
        materiálu nebo dílů prováděné pro
        třetí osobu, nikoliv o úpravu kovových
        výrobků, které jsou uvedeny v jiných
        oddílech podle jejich typu.

28.51.1    Povrchová úprava kovů a práce s tím
        související
28.51.11    Pokovování kovů a práce s tím
        související
28.51.12    Nanášení nekovových povlaků na kovy a
        práce s tím související

28.51.2    Ostatní povrchové úpravy a
        zušlechťování kovů a práce
        s tím související
28.51.21    Tepelné úpravy kovů a práce s tím
        související (kromě pokovování)
28.51.22    Ostatní povrchové úpravy kovů a práce
        s tím související

28.52     Všeobecné strojírenské práce
28.52.1    Soustružení kovových dílů
28.52.10    Soustružení kovových dílů

28.52.2        Ostatní všeobecné strojírenské práce
28.52.20    Ostatní všeobecné strojírenské práce

28.6      Nožířské výrobky, nástroje a
        železářské výrobky
28.61     Nožířské výrobky vč. průmyslových
        prací
28.61.1    Nožířské výrobky
28.61.11    Nože a jejich čepele (kromě nožů do     8211
        strojů), nůžky a jejich čelisti       8213
28.61.12    Břitvy a čepelky (vč. polotovarů      8212
        čepelek z oceli v pásech) a holicí
        strojky (kromě elektrických)
28.61.13    Ostatní nožířské výrobky, soupravy a    8214
        náčiní na manikúru a pedikúru
28.61.14    Lžíce, vidličky, sběračky, naběračky,    8215
        cukrářské lžíce, rybí nože, nože na
        krájení másla, kleštičky na cukr a
        podobné kuchyňské a jídelní výrobky

28.61.9    Průmyslové práce při výrobě nožířských
        výrobků
28.61.99    Průmyslové práce při výrobě nožířských
        výrobků

28.62     Nástroje a nářadí; průmyslové služby a
        práce
28.62.1    Ruční nástroje používané v zemědělství,
        zahradnictví nebo lesnictví
28.62.10    Ruční nástroje používané v zemědělství,   8201
        zahradnictví nebo lesnictví

28.62.2    Ruční pily, pilové listy všech druhů
28.62.20    Ruční pily, pilové listy všech druhů    8202

28.62.3    Ostatní ruční nástroje a nářadí
28.62.30    Ostatní ruční nástroje a nářadí       8203
                              8204
                              8205
                              8206

28.62.4    Vyměnitelné nástroje pro ruční nářadí,
        též mechanicky poháněné nebo pro
        obráběcí stroje
28.62.40    Vyměnitelné nástroje pro ruční nářadí,   8207.4
        též mechanicky poháněné nebo pro      8207.6
        obráběcí stroje               8207.7
                              8207.8
                              8207.9

28.62.5    Ostatní nástroje
28.62.50    Ostatní nástroje              8207.1
                              8207.2
                              8207.3
                              8208
                              8209

28.62.9    Opravy a údržba nástrojů a nářadí vč.
        průmyslových prací
28.62.92    Opravy a údržba nástrojů a nářadí
28.62.99    Průmyslové práce při výrobě nástrojů a
        nářadí

28.63     Zámky a kování; průmyslové služby a
        práce
28.63.1    Zámky a visací zámky, závěry a
        závěrové rámy s vestavěnými
        zámky, klíče a jejich díly, závěsy z
        obecných kovů
28.63.11    Visací zámky a zámky pro motorová      8301.1
        vozidla, zámky pro nábytek,         8301.2
        z obecných kovů               8301.3
28.63.12    Dveřní a ostatní zámky z obecných kovů   8301.4
28.63.13    Závěry a závěrové rámy s vestavěnými    8301.5
        zámky, jejich díly, klíče samostatné    8301.6
                              8301.7
28.63.14    Závěsy, úchytky, kování a podobné      8302.1
        výrobky vhodné k vozidlům, dveřím,     8302.2
        oknům, nábytku apod., z obecných kovů    8302.3
                              8302.4
                              8302.6

28.63.9    Průmyslové služby a práce na zámcích a
        inteligentních bezpečnostních systémech
28.63.91    Instalace a montáže zámků a
        inteligentních bezpečnostních systémů
28.63.92    Opravy a údržba zámků a inteligentních
        bezpečnostních systémů
28.63.99    Průmyslové práce při výrobě zámků a
        kování


28.7      Ostatní kovové výrobky
28.71     Ocelové sudy a podobné nádoby (s
        objemem 300 litrů a menším);
        průmyslové služby a práce

28.71.1    Ocelové cisterny, sudy, bubny, kádě a
        podobné. nádoby a obaly pro jakýkoliv
        materiál (kromě plynu)
28.71.11    Ocelové cisterny, sudy, bubny, kádě a    7310.1
        podobné nádoby a obaly pro jakýkoliv
        materiál (kromě plynu) s objemem 50
        až 300 litrů včetně
28.71.12    Ocelové cisterny, sudy, bubny, kádě a    7310.29
        podobné nádoby a obaly pro jakýkoliv
        materiál (kromě plynu) s objemem
        menším než 50 litrů

28.71.9    Průmyslové služby a práce na ocelových
        sudech a podobných nádobách (s objemem
        300 litrů a menším)
28.71.91    Instalace a montáže ocelových sudů a
        podobných nádob (s objemem 300 litrů
        a menším)
28.71.92    Opravy a údržba ocelových sudů a
        podobných nádob (s objemem 300 litrů
        a menším)
28.71.99    Průmyslové práce při výrobě ocelových
        sudů a podobných nádob

28.72     Drobné kovové obaly; průmyslové práce
28.72.1    Drobné kovové obaly
28.72.11    Drobné ocelové obaly s objemem menším    7310.21
        než 50 litrů

28.72.12    Hliníkové sudy, barely, plechovky,     7612
        krabice nebo podobné zásobníky pro
        jakékoliv materiály (kromě plynu)
        s objemem 300 litrů a menším
28.72.13    Zátky (vč. korunkových uzávěrů,       8309
        korunkových čepů se závitem a
        nalévacích zátek), odtrhovací kapsle,
        víka se závitem, plomby a jiné
        příslušenství obalů z obecných kovů

28.72.9    Průmyslové práce při výrobě drobných
        kovových obalů
28.72.99    Průmyslové práce při výrobě drobných
        kovových obalů

28.73     Drátěné výrobky; průmyslové práce
28.73.1    Drátěné výrobky
28.73.11    Ocelová splétaná lanka, lana, kabely,    7312
        splétané pásy, smyčky a podobné
        výrobky, elektricky neizolované
28.73.12    Ocelový ostnatý drát; měděná nebo      7313
        hliníková splétaná lanka, dráty,      7413
        kabely a podobné výrobky,          7614
        elektricky neizolované
28.73.13    Ocelové nebo měděné tkaniny, rošty,     7314
        síťovina, pletiva a plechová mřížovina   7414
28.73.14    Hřebíky, cvočky, připínáčky, svorky,    7317
        sponky a podobné výrobky          7415.1
                              7616.1
28.73.15    Dráty, tyčky, trubky, desky, elektrody   8311
        povlečené nebo plněné rozpouštědly
        nebo tavidly
28.73.16    Ocelové šicí jehly, pletací jehlice a    7319
        podobné ocelové výrobky určené
        pro ruční práce

28.73.9    Průmyslové práce při výrobě drátěných
        výrobků
28.73.99    Průmyslové práce při výrobě drátěných
        výrobků

28.74     Spojovací materiály, řetězy a pružiny;
        průmyslové práce
28.74.1    Spojovací materiály a pružiny
28.74.11    Ocelové spojovací výrobky se závity     7318.1
        j.n.
28.74.12    Ocelové spojovací výrobky bez závitů    7318.2
        j.n.
28.74.13    Měděné spojovací výrobky s/bez závitů    7415.2
                              7415.3
28.74.14    Ocelové pružiny a listy pružin; měděné   7320
        pružiny                   7416

28.74.2    Řetězy (kromě kloubových článkových
        řetězů) a jejich díly
28.74.20    Řetězy (kromě kloubových článkových     7315.2
        řetězů) a jejich díly            7315.8
                              7315.9
                              7419.1

28.74.9    Průmyslové práce při výrobě
        spojovacího materiálu, řetězů a pružin
28.74.99    Průmyslové práce při výrobě
        spojovacího materiálu, řetězů a pružin

28.75     Ostatní kovodělné výrobky j.n.;
        průmyslové služby a práce
28.75.1    Kovové výrobky sanitární a převážně
        pro domácnost
28.75.11    Výlevky, umyvadla, vany a ostatní      7324
        sanitární zboží a jeho části        7418.2
        ze železa, oceli, mědi nebo hliníku     7615.2
28.75.12    Stolní, kuchyňské nebo jiné výrobky     7323
        převážně pro domácnost a jejich díly    7418.1
        ze železa, oceli, mědi nebo hliníku     7615.1
                              8210

28.75.2    Ostatní kovové výrobky (kromě mečů,
        šavlí, bajonetů a podobných zbraní)
28.75.21    Trezory a pancéřové skříně, pancéřové    8303
        přihrádky a dveře, z obecných kovů
28.75.22    Kartotékové skříně, pořadače spisů,     8304
        schránky na ukládání papírů a podobné
        vybavení kanceláří nebo psacích stolů,
        z obecných kovů
28.75.23    Mechaniky pro pořadače spisů,        8305
        rychlovazače a podobné kancelářské
        zboží, sešívací spony v pásech,
        z obecných kovů
28.75.24    Dekorační sochy, sošky a podobné      8306.2
        dekorační předměty, rámečky         8306.3
        k fotografiím a obrazům, zrcadla,
        z obecných kovů
28.75.25    Háky, háčky, očka, spony, spojky      8308
        apod., z obecných kovů
28.75.26    Lodní vrtule a jejich lopatky        8485.1
28.75.27    Ostatní výrobky z obecných kovů j.n.    7316
                                  7325
                              7326
                              7419.9
                              7508
                              7616.9
                              7806
                              7907
                              8007
                              8302.5
                              8306.1
                              8307
                              8310

28.75.3    Meče, tesáky, bodáky, kopí a podobné
        sečné a bodné zbraně, jejich díly
        a jejich pochvy
28.75.30    Meče, tesáky, bodáky, kopí a podobné    9307
        sečné a bodné zbraně, jejich díly
        a jejich pochvy

28.75.9    Průmyslové služby a práce na ostatních
        kovových výrobcích j.n.
28.75.91    Instalace a montáže ostatních kovových
        výrobků j.n.
28.75.92    Opravy a údržba ostatních kovových
        výrobků j.n.
28.75.99    Průmyslové práce při výrobě ostatních
        kovových výrobků j.n.


 DK      STROJE A ZAŘÍZENÍ J.N.


29       STROJE A ZAŘÍZENÍ J.N.; PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY A PRÁCE

29.1      Stroje pro výrobu a užití mechanické
        energie kromě motorů pro letadla,
        automobily a motocykly
29.11     Motory a turbíny kromě motorů pro
        letadla, automobily a motocykly, jejich
        díly; průmyslové služby a práce
29.11.1    Spalovací pístové motory
29.11.11    Zážehové spalovací pístové motory pro    8407.21
        pohon lodí, závěsné
29.11.12    Ostatní zážehové spalovací pístové     8407.29
        motory                   8407.9
29.11.13    Vznětové pístové motory           8408.1
                              8408.9

29.11.2    Turbíny
29.11.21    Turbíny na vodní nebo jinou páru      8406.1
                              8406.8
29.11.22    Vodní turbíny a vodní kola         8410.1
29.11.23    Ostatní plynové turbíny, jiné než      8411.8
        proudové a turbovrtulové

29.11.3    Díly turbín
29.11.31    Díly turbín na vodní nebo jinou páru    8406.9
29.11.32    Díly vodních turbín, vodních kol vč.    8410.9
        regulátorů
29.11.33    Díly plynových turbín (kromě        8411.99
        proudových a turbovrtulových)

29.11.9    Průmyslové služby a práce na motorech
        a turbínách (kromě leteckých,
        automobilových a motocyklových)
29.11.91    Instalace a montáže motorů a turbín
        (kromě leteckých, automobilových
        a motocyklových)
29.11.92    Opravy a údržba motorů a turbín (kromě
        leteckých, automobilových
        a motocyklových)
29.11.99    Průmyslové práce při výrobě motorů a
        turbín (kromě leteckých,
        automobilových a motocyklových)

29.12     Čerpadla a kompresory, jejich díly;
        průmyslové služby a práce
29.12.1    Hydraulické a pneumatické pohony a
        motory
29.12.11    Hydraulické a pneumatické pohony a     8412.21
        motory s lineárním pohybem (válce)     8412.31
29.12.12    Ostatní hydraulické a pneumatické      8412.29
        pohony a motory               8412.39
                              8412.8

29.12.2    Čerpadla na kapaliny, zdviže na
        kapaliny
29.12.21    Čerpadla na palivo, mazadla, chladicí    8413.1
        kapaliny a na beton             8413.2
                              8413.3
                              8413.4
29.12.22    Ostatní objemová čerpadla s vratným     8413.5
        (kmitavým) pohybem na kapaliny
29.12.23    Ostatní objemová rotační čerpadla na    8413.6
        kapaliny
29.12.24    Ostatní odstředivá čerpadla na       8413.7
        kapaliny, ostatní čerpadla; zdviže     8413.8
        na kapaliny

29.12.3    Vzduchová čerpadla nebo vývěvy;
        kompresory a ventilátory na vzduch
        nebo jiný plyn
29.12.31    Vývěvy                   8414.1
29.12.32    Vzduchová čerpadla na ruční nebo nožní   8414.2
        obsluhu
29.12.33    Kompresory typů používaných v        8414.3
        chladicích zařízeních
29.12.34    Vzduchové kompresory upevněné na      8414.4
        podvozku s koly, upraveném pro tažení
29.12.35    Turbokompresory               8414.80.2
29.12.36    Vratné objemové kompresory         8414.80.3
                              8414.80.4
29.12.37    Rotační objemové kompresory s jednou    8414.80.6
        nebo více hřídelemi             8414.80.7
29.12.38    Kompresory pro použití v civilních     8414.80.1
        letadlech a ostatní kompresory       8414.80.9

29.12.4    Díly čerpadel a kompresorů,
        hydraulických a pneumatických
        pohonů a motorů
29.12.41    Díly hydraulických a pneumatických     8412.9
        pohonů a motorů
29.12.42    Díly čerpadel, díly zdviží na kapaliny   8413.9
29.12.43    Díly vzduchových a vakuových čerpadel,   8414.9
        vzduchových a plynových kompresorů,
        větráků, ventilátorů a digestoří

29.12.9    Průmyslové služby a práce na
        čerpadlech a kompresorech
29.12.91    Instalace a montáže čerpadel a
        kompresorů
29.12.92    Opravy a údržba čerpadel a kompresorů
29.12.99    Průmyslové práce při výrobě čerpadel a
        kompresorů

29.13     Potrubní armatury, jejich díly;
        průmyslové služby a práce
29.13.1    Kohouty, ventily a podobná zařízení
        pro potrubí, kotle, nádrže, vany nebo
        podobné kádě
29.13.11    Kohouty, ventily a podobná zařízení     8481.1
        pro potrubí, kotle, nádrže, vany      8481.2
        nebo podobné kádě              8481.3
                              8481.4
29.13.12    Ostatní kohouty, ventily a podobná     8481.80.1
        zařízení pro potrubí, kotle, nádrže,    8481.80.3
        vany nebo podobné kádě, ventily
        radiátorů ústředního topení
29.13.13    Regulační ventily, uzavírací ventily,    8481.80.5
        šoupátka, kulové (přímé) ventily,      8481.80.6
        kuličkové, kuželové a jiné ventily     8481.80.7
                              8481.80.8
                              8481.80.9

29.13.2    Díly ventilů a podobných výrobků
29.13.20    Díly ventilů a podobných výrobků      8481.9

29.13.9    Průmyslové služby a práce na
        kohoutech, ventilech a podobných
        zařízeních pro potrubí, pláště kotlů,
        nádrže, kádě apod., z kovu
29.13.91    Instalace kohoutů, ventilů a podobných
        zařízení pro potrubí, pláště kotlů,
        nádrže, kádě apod., z kovu
29.13.92    Opravy a údržba kohoutů, ventilů a
        podobných zařízení pro potrubí, pláště
        kotlů, nádrže, kádě apod., z kovu
29.13.99    Průmyslové práce při výrobě kohoutů,
        ventilů a podobných zařízení

29.14     Ložiska, ozubená kola, převody, hnací
        prvky, jejich díly; průmyslové služby
        a práce
29.14.1    Valivá ložiska
29.14.10    Valivá ložiska               8482.1
                              8482.2
                              8482.3
                              8482.4
                              8482.5
                              8482.8

29.14.2    Ložisková pouzdra a pánve, převodové
        hřídele a jiné součásti převodů
29.14.21    Kloubové a jiné článkové řetězy a      7315.11
        řetízky, ze železa nebo oceli        7315.12
29.14.22    Převodové hřídele (vč. vačkových a     8483.1
        klikových hřídelí) a kliky
29.14.23    Ložisková pouzdra a ložiskové pánve     8483.2
                              8483.3
29.14.24    Ozubená kola a ozubené převody,       8483.4
        kuličkové šrouby, převodové
        skříně a jiné měniče rychlosti
29.14.25    Setrvačníky a řemenice (vč. kladnic     8483.5
        pro kladkostroje)
29.14.26    Spojky a hřídelové spojky          8483.6

29.14.3    Díly ložisek, převodových hřídelí a
        jiných součástí převodů
29.14.31    Kuličky, jehly a válečky, díly       8482.9
        valivých ložisek
29.14.32    Díly kloubových řetězů a řetízků ze     7315.19
        železa nebo oceli
29.14.33    Díly ložisek a jiných částí převodů     8483.9
        j.n.

29.14.9    Průmyslové služby a práce na
        ložiskách, ozubených kolech,
        převodech a hnacích prvcích
29.14.91    Instalace, opravy a údržba ložisek,
        ozubených kol, převodů a hnacích prvků
29.14.99    Průmyslové práce při výrobě ložisek,
        ozubených kol, převodů a hnacích prvků


29.2      Ostatní stroje a zařízení pro
        všeobecné účely
29.21     Pece a hořáky, jejich díly; průmyslové
            služby a práce
29.21.1    Pece a hořáky, jejich díly
29.21.11    Hořáky pro topeniště na tekutá,       8416.1
        prášková nebo plynná paliva,        8416.2
        mechanická přikládací zařízení,       8416.3
        mechanické rošty, mechanická
        zařízení pro odstraňování popela a
        podobná zařízení
29.21.12    Průmyslové nebo laboratorní pece vč.    8417.1
        spalovacích, neelektrické          8417.8
29.21.13    Elektrické pece průmyslové nebo       8514.1
        laboratorní (vč. indukčních         8514.2
        nebo dielektrických)            8514.3
                              8514.4
29.21.14    Díly pecí a hořáků             8416.9
                              8417.9
                              8514.9

29.21.9    Průmyslové služby a práce na pecích a
        hořácích
29.21.91    Instalace a montáže pecí a hořáků
29.21.92    Opravy a údržba pecí a hořáků
29.21.99    Průmyslové práce při výrobě pecí a
        hořáků

29.22     Zvedací a manipulační zařízení, jejich
        díly; průmyslové služby a práce
29.22.1    Zvedací a manipulační zařízení a
        jejich díly
29.22.11    Kladky, kladkostroje a podobná       8425.1
        zdvihací zařízení
29.22.12    Navíjecí zařízení, rumpály a bubnová    8425.2
        zdvihadla vč. speciálně vyrobených     8425.3
        pro práci pod zemí
29.22.13    Zvedáky, zdvihací zařízení ke zdvihání   8425.4
        vozidel
29.22.14    Lodní otočné sloupové jeřáby (derik),    8426
        pojízdné (mostové) jeřáby a lanové
        jeřáby, mobilní zdvihací rámy, zdvižné
        obkročné vozíky, portálové nízkozdvižné
        vozíky a jeřábové vozíky
29.22.15    Vidlicové stohovací vozíky, jiné      8427
        vozíky vybavené zdvihacím          8709.1
        a manipulačním zařízením, malé tahače
        používané na nádražních stanicích
29.22.16    Výtahy, skipové výtahy, eskalátory a    8428.1
        pohyblivé chodníky             8428.4
29.22.17    Pneumatické a ostatní elevátory,      8428.2
        dopravníky pro nepřetržité         8428.32
        přemísťování zboží a materiálů       8428.33
                              8428.39
29.22.18    Ostatní zvedací, manipulační,        8428.5
        nakládací nebo vykládací zařízení      8428.6
                              8428.9
29.22.19    Díly zvedacích a manipulačních       8431.1
        zařízení                  8431.2
                              8431.3
                              8709.9

29.22.2    Korečky, lopaty, drapáky, upínadla
        strojů apod.
29.22.20    Korečky, lopaty, drapáky, upínadla     8431.41
        strojů apod.

29.22.9    Průmyslové služby a práce na zvedacích
        a manipulačních zařízeních
29.22.91    Instalace a montáže zvedacích a
        manipulačních zařízení (kromě výtahů
        a eskalátorů)
29.22.92    Opravy a údržba zvedacích a
        manipulačních zařízení
29.22.99    Průmyslové práce při výrobě zvedacích
        a manipulačních zařízení

29.23     Průmyslové chladicí a vzduchotechnické
        zařízení, jejich díly; průmyslové služby
        a práce
29.23.1    Výměníky tepla, klimatizační stroje,
        chladicí a mrazicí stroje, filtrační
        zařízení
29.23.11    Výměníky tepla, přístroje a zařízení    8419.5
        pro zkapalňování vzduchu nebo jiných    8419.6
        plynů
29.23.12    Klimatizační zařízení            8415.1
                              8415.2
                              8415.8
29.23.13    Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná    8418.5
        čerpadla (kromě zařízení převážně pro    8418.6
        domácnost)
29.23.14    Stroje a zařízení pro filtrování a     8421.39
        čištění plynů j.n.

29.23.2    Ventilátory kromě stolních (podlahové,
        nástěnné, okenní, stropní, střešní
        ventilátory)
29.23.20    Ventilátory kromě stolních (podlahové,   8414.59
        nástěnné, okenní, stropní, střešní
        ventilátory)

29.23.3    Díly chladicích a mrazicích zařízení a
        tepelných čerpadel
29.23.30    Díly chladicích a mrazicích zařízení a   8415.9
        tepelných čerpadel             8418.9
                              8419.9

29.23.9    Průmyslové služby a práce na chladicích
        a vzduchotechnických zařízeních (kromě
        zařízení převážně pro domácnost)
29.23.91    Instalace a montáže chladicího a
        vzduchotechnického zařízení (kromě
        zařízení převážně pro domácnost)
29.23.92    Opravy a údržba chladicího a
        vzduchotechnického zařízení (kromě
        zařízení převážně pro domácnost)
29.23.99    Průmyslové práce při výrobě chladicího
        a vzduchotechnického zařízení (kromě
        zařízení převážně pro domácnost)

29.24     Ostatní stroje pro všeobecné účely
        j.n., jejich díly; průmyslové služby
        a práce
29.24.1    Plynové generátory, destilační,
        filtrační nebo rektifikační přístroje
29.24.11    Plynové generátory pro generátorový     8405.1
        nebo vodní plyn, vyvíječe acetylenu,    8419.4
        destilační nebo rektifikační přístroje
29.24.12    Přístroje k filtrování nebo čištění     8421.21
        tekutin                   8421.22
                              8421.29
29.24.13    Olejové nebo benzinové filtry, sací     8421.23
        vzduchové filtry pro spalovací motory    8421.31

29.24.2    Stroje a zařízení k čištění nebo
        sušení lahví, balení a vážení,
        stříkací a rozstřikovací stroje;
        kovoplastická těsnění
29.24.21    Stroje na čištění, sušení, balení nebo   8422.2
        obalování lahví nebo jiných kontejnerů   8422.3
                              8422.4
29.24.22    Osobní a domácí váhy a zařízení ke     8423.1
        zjišťování váhy               8423.2
                              8423.3
29.24.23    Přístroje a zařízení k vážení j.n.     8423.8
29.24.24    Hasicí přístroje, stříkací pistole a    8424.1
        podobné přístroje, dmychadla        8424.2
        na vrhání písku nebo vhánění páry a     8424.3
        podobné tryskací přístroje kromě
        pro použití v zemědělství          8424.89
29.24.25    Kovoplastická těsnění            8484

29.24.3    Odstředivky, kalandry a prodejní
        automaty
29.24.31    Odstředivky j.n.              8421.19
29.24.32    Kalandry nebo jiné válcovací stroje     8420.1
        (kromě strojů pro válcování
        kovů nebo skla)
29.24.33    Prodejní automaty              8476.2
                              8476.8

29.24.4    Stroje, přístroje a laboratorní
        zařízení j.n. ke zpracování
        materiálu výrobními postupy
        spočívajícími ve změně teploty
29.24.40    Stroje, přístroje a laboratorní       8419.89
        zařízení j.n ke zpracování
        materiálu výrobními postupy
        spočívajícími ve změně teploty

29.24.5    Díly strojů a přístrojů pro všeobecné
        účely
29.24.51    Díly plynových generátorů          8405.9
29.24.52    Díly odstředivek, díly přístrojů a     8421.9
        zařízení k filtrování nebo
        čištění tekutin a plynů
29.24.53    Díly kalandrů a jiných válcovacích     8420.9
        strojů; díly zařízení k vážení,       8423.9
        hasicích přístrojů apod.          8424.9
                              8476.9
29.24.54    Díly strojů a přístrojů neobsahující    8485.9
        elektrické svorky, izolace, kontakty
        nebo jiné elektrické prvky j.n.

29.24.6    Myčky nádobí průmyslového charakteru
29.24.60    Myčky nádobí průmyslového charakteru    8422.19

29.24.7    Díly k myčkám nádobí a strojům na
        čištění, plnění, balení apod.
29.24.70    Díly k myčkám nádobí a strojům na      8422.9
        čištění, plnění, balení apod.

29.24.9    Průmyslové služby a práce na ostatních
        strojích a přístrojích pro
        všeobecné účely j.n.
29.24.91    Instalace a montáže ostatních strojů a
        přístrojů pro všeobecné účely j.n.
29.24.92    Opravy a údržba ostatních strojů a
        přístrojů pro všeobecné účely j.n.
29.24.99    Průmyslové práce při výrobě ostatních
        strojů pro všeobecné účely j.n.


29.3      Zemědělské a lesnické stroje
29.31     Zemědělské a lesnické traktory;
        průmyslové služby a práce
29.31.1    Malotraktory jednonápravové kultivační
29.31.10    Malotraktory jednonápravové kultivační   8701.1

29.31.2    Ostatní zemědělské a lesnické traktory
29.31.21    Traktory s výkonem motoru          8701.90.1
        nepřesahujícím 37 kW            8701.90.21
29.31.22    Traktory s výkonem motoru     nad 37 kW,    8701.90.25
        ale nepřesahujícím 59 kW
29.31.23    Traktory s výkonem motoru přesahujícím   8701.90.3
        59 kW
29.31.24    Traktory použité a jiné           8701.90.5
                              8701.90.9

29.31.9    Opravy a údržba zemědělských a
        lesnických traktorů; průmyslové práce
29.31.92    Opravy a údržba zemědělských a
        lesnických traktorů
29.31.99    Průmyslové práce při výrobě
        zemědělských a lesnických traktorů

29.32     Ostatní zemědělské a lesnické stroje,
        jejich díly; průmyslové služby a práce
29.32.1    Zemědělské a lesnické stroje k
        přípravě nebo obdělávání půdy
29.32.11    Pluhy a talířové brány           8432.1
                              8432.21
29.32.12    Brány (kromě talířových bran),       8432.29
        rozrývače (skarifikátory),
        kultivátory a plečky
29.32.13    Secí, sázecí a jednoticí stroje       8432.3
29.32.14    Rozmetadla mrvy a umělých hnojiv      8432.4
29.32.15    Zemědělské a lesnické stroje j.n.;     8432.8
        válce k úpravě trávníků
        nebo sportovních ploch

29.32.2    Sekačky na trávu k úpravě trávníků,
        parků nebo sportovních ploch
29.32.20    Sekačky na trávu k úpravě trávníků,     8433.1
        parků nebo sportovních ploch

29.32.3    Stroje a přístroje pro sklizňové práce
29.32.31    Žací stroje (vč. žacích lišt k       8433.2
        připevnění na traktory) j.n.
29.32.32    Stroje a přístroje na zpracování sena    8433.3
        a píce
29.32.33    Stroje na lisování a balení slámy a     8433.4
        píce (vč. sběracích lisů)
29.32.34    Stroje a přístroje pro sklizně a      8433.5
        výmlat j.n.


29.32.4    Mechanické přístroje ke stříkání,
        rozstřikování nebo rozprašování
        tekutin a prášků, pro zemědělství nebo
        zahradnictví
29.32.40    Mechanické přístroje ke stříkání,      8424.81
        rozstřikování nebo rozprašování
        tekutin a prášků, pro zemědělství nebo
        zahradnictví

29.32.5    Samonakládací nebo samovýklopné
        přívěsy a návěsy pro zemědělské účely
29.32.50    Samonakládací nebo samovýklopné       8716.2
        přívěsy a návěsy pro zemědělské účely

29.32.6    Ostatní zemědělské a lesnické stroje
        j.n.
29.32.61    Stroje na čištění, třídění nebo       8433.6
        klasifikování vajec, ovoce nebo jiných
        zemědělských výrobků, kromě semen,
        zrní nebo suchých luštěnin
29.32.62    Dojicí stroje                8434.1
29.32.63    Stroje a přístroje pro přípravu krmiv    8436.1
        pro dobytek; stroje a přístroje pro     8436.2
        drůbežnictví, umělé líhně a umělé kvočny
29.32.64    Stroje pro čištění, třídění a prosévání   8437.1
        semen, zrní nebo suchých luštěnin
29.32.65    Stroje a přístroje zemědělské,       8436.8
        zahradnické, lesnické, drůbežnické
        nebo včelařské j.n.

29.32.7    Díly k zemědělským a lesnickým strojům
29.32.70    Díly k zemědělským a lesnickým strojům   8432.9
                              8433.9
                              8436.9

29.32.9    Průmyslové služby a práce na
        zemědělských a lesnických
        strojích a přístrojích
29.32.91    Instalace a montáže zemědělských a
        lesnických strojů a přístrojů
29.32.92    Opravy a údržba zemědělských a
        lesnických strojů a přístrojů
29.32.99    Průmyslové práce při výrobě
        zemědělských a lesnických
        strojů a přístrojů


29.4      Obráběcí a tvářecí stroje, jejich
        díly; průmyslové služby a práce
29.41     Ruční mechanizované nářadí a nástroje;
        průmyslové práce
29.41.1    Ruční nářadí pneumatické nebo s vlastním
        el. motorem, jejich díly a příslušenství
29.41.11    Ruční nářadí pneumatické nebo s vlastním  8467.1
        el. motorem                 8467.2
                              8647.8
29.41.12    Díly a příslušenství ručního nářadí     8467.9
        s pneumatickým nebo vlastním motorem

29.41.9    Průmyslové práce při výrobě ručního
        mechanizovaného nářadí
29.41.99    Průmyslové práce při výrobě ručního
        mechanizovaného nářadí

29.42     Ostatní obráběcí stroje; průmyslové
        služby a práce
29.42.1    Obráběcí stroje pracující pomocí
        laserů apod.; obráběcí centra
29.42.11    Obráběcí stroje pracující pomocí      8456
        laserů, ultrazvuku apod.,
        pro obrábění všech materiálů
29.42.12    Obráběcí centra, stavebnicové obráběcí   8457
        stroje jednopolohové a vícepolohové,
        pro obrábění kovů

29.42.2    Soustruhy, vyvrtávací stroje a frézky
29.42.21    Soustruhy pro obrábění kovů         8458
29.42.22    Obráběcí stroje pro vrtání, vyvrtávání   8459.1
        nebo frézování kovů             8459.2
                              8459.3
                              8459.4
                              8459.5
                              8459.6
29.42.23    Stroje pro řezání vnitřních nebo      8459.7
        vnějších závitů pro kovové
        materiály j.n.

29.42.3    Ostatní kovoobráběcí stroje
29.42.31    Obráběcí stroje pro odstraňování      8460
        ostřin, ostření, broušení, lapování,    8461
        honování nebo jinou konečnou úpravu
        kovových materiálů
29.42.32    Číslicově řízené stroje k ohýbání,     8462.21
        drážkování, rovnání, překládání,      8462.31
        stříhání, děrování a podobné úpravě     8462.41
        kovových materiálů
29.42.33    Stroje k ohýbání, drážkování, rovnání,   8462.29
        překládání, stříhání, děrování       8462.39
        a podobné úpravě kovových materiálů     8462.49
        kromě číslicově řízených
29.42.34    Stroje ke kování nebo lisování       8462.1
        v zápustce, padací, pákové a jiné      8462.9
        buchary, hydraulické lisy pro tváření
        kovových materiálů

29.42.35    Obráběcí stroje j.n. pro opracování     8463
        kovů, kovových karbidů nebo cermetů,
        pracující jinak než úběrem materiálu

29.42.4    Díly a příslušenství pro kovoobráběcí    8466.93
        stroje
29.42.40    Díly a příslušenství pro kovoobráběcí    8466.94
        stroje

29.42.9    Průmyslové služby a práce na
        kovoobráběcích strojích
29.42.91    Instalace a montáže kovoobráběcích
        strojů
29.42.92    Opravy a údržba kovoobráběcích strojů
29.42.99    Průmyslové práce při výrobě
        kovoobráběcích strojů

29.43     Ostatní obráběcí stroje j.n.;
        průmyslové služby a práce
29.43.1    Obráběcí stroje pro opracování kamene,
        dřeva a podobných tvrdých materiálů
29.43.11    Obráběcí stroje pro opracování kamene,   8464
        keramiky, betonu a podobných nerostných
        materiálů nebo stroje pro obrábění
        skla za studena
29.43.12    Obráběcí stroje pro opracování dřeva,    8465
        korku, kosti, ebonitu, tvrdé pryže     8479.3
        nebo podobných tvrdých materiálů

29.43.2    Stroje a přístroje pro pájení a
        svařování, povrchové temperování
        a stříkání za tepla
29.43.20    Stroje a přístroje pro pájení a       8468.1
        svařování, povrchové temperování      8468.2
        a stříkání za tepla             8468.8
                              8515.1
                              8515.2
                              8515.3
                              8515.8

29.43.3    Díly a příslušenství pro obráběcí
        stroje
29.43.31    Držáky nářadí a samočinné závitořezné    8466.1
        hlavy
29.43.32    Upínací zařízení k obráběcím strojům    8466.2
29.43.33    Dělicí hlavy nebo jiná speciální      8466.3
        přípravná zařízení k obráběcím strojům
29.43.34    Díly a příslušenství pro obráběcí      8466.91
        stroje na dřevo, korek, kámen, tvrdé    8466.92
        pryže a podobné tvrdé materiály
29.43.35    Díly ostatních obráběcích strojů      8468.9
                              8515.9

29.43.9    Průmyslové služby a práce na
        obráběcích strojích k opracování
        dřeva, korku, kamene, tvrdé pryže a
        podobných tvrdých materiálů
29.43.91    Instalace a montáže obráběcích strojů
        k opracování dřeva, korku, kamene,
        tvrdé pryže a podobných tvrdých
        materiálů
29.43.92    Opravy a údržba obráběcích strojů k
        opracování dřeva, korku, kamene, tvrdé
        pryže a podobných tvrdých materiálů
29.43.99    Průmyslové práce při výrobě ostatních
        obráběcích strojů j.n.


29.5      Ostatní účelové stroje
29.51     Stroje pro metalurgii, jejich díly;
        průmyslové služby a práce
29.51.1    Stroje pro metalurgii a jejich díly
29.51.11    Konvertory, licí pánve, kokily na      8454.1
            ingoty a odlévací stroje pro metalurgii   8454.2
        a slévárny kovů, válcovací stolice     8454.3
                              8455.1
                              8455.2
29.51.12    Díly strojů pro metalurgii, válce pro    8454.9
        válcovací stolice, díly válcovacích     8455.3
        stolic                   8455.9

29.51.9    Průmyslové služby a práce na strojích
        pro metalurgii
29.51.91    Instalace a montáže strojů pro
        metalurgii
29.51.92    Opravy a údržba strojů pro metalurgii
29.51.99    Průmyslové práce při výrobě strojů pro
        metalurgii

29.52     Důlní, těžební a stavební stroje,
        jejich díly; průmyslové služby a práce
29.52.1    Stroje pro hlubinné dobývání
29.52.11    Elevátory a dopravníky pro nepřetržitý   8428.31
        provoz konstruované pro používání
        v podzemí
29.52.12    Brázdicí a zásekové stroje pro těžbu    8430.3
        uhlí a hornin, razicí stroje pro      8430.4
        ražení tunelů, chodeb a štol, ostatní
        vrtací a hloubicí stroje

29.52.2    Stroje pro zemní práce a povrchové
        dobývání s vlastním pohonem (samojízdné)
29.52.21    Dozery s vlastním pohonem (samojízdné)   8429.1
29.52.22    Grejdry (stroje na vyrovnávání a      8429.2
        srovnávání terénu) s vlastním
        pohonem (samojízdné)
29.52.23    Skrejpry s vlastním pohonem         8429.3
        (samojízdné)
29.52.24    Silniční válce a stroje pro zhutňování   8429.4
        s vlastním pohonem (samojízdné)
29.52.25    Čelní lopatové nakladače s vlastním     8429.51
        pohonem
29.52.26    Rypadla a lopatové nakladače (kromě     8429.52
        čelních) s nástavbou otočnou o 360 st.,
        s vlastním pohonem (samojízdné)
29.52.27    Ostatní stroje pro zemní práce a      8429.59
        povrchové dobývání s vlastním pohonem    8430.5
        (samojízdné)
29.52.28    Radlice dozerů               8431.42

29.52.3    Ostatní stroje pro zemní a stavební
        práce
29.52.30    Ostatní stroje pro zemní a stavební     8430.1
        práce                    8430.2
                              8430.6
                              8479.1

29.52.4    Stroje a zařízení pro práci se
        zeminou, štěrkem, rudou a ostatními
        nerostnými hmotami a produkty; stroje
        na tvarování odlévacích forem z písku
29.52.40    Stroje a zařízení pro práci se       8474.1
        zeminou, štěrkem, rudou a ostatními     8474.2
        nerostnými hmotami a produkty; stroje na  8474.3
        tvarování odlévacích forem z písku     8474.8


29.52.5    Pásové traktory
29.52.50    Pásové traktory               8701.3

29.52.6    Díly důlních, těžebních a stavebních
        strojů
29.52.61    Díly důlních a těžebních strojů       8431.43
                              8431.49
29.52.62    Díly stavebních strojů           8474.9

29.52.9    Průmyslové služby a práce na důlních,
        těžebních a stavebních strojích
29.52.91    Instalace a montáže důlních, těžebních
        a stavebních strojů
29.52.92    Opravy a údržba důlních, těžebních a
        stavebních strojů
29.52.99    Průmyslové práce při výrobě důlních,
        těžebních a stavebních strojů

29.53     Stroje na výrobu potravin, nápojů a
        pro zpracování tabáku, jejich díly;
        průmyslové služby a práce
29.53.1    Stroje na výrobu potravin, nápojů a
        pro zpracování tabáku, jejich díly
29.53.11    Odstředivky mléka              8421.11
29.53.12    Mlékárenské stroje a přístroje       8434.2
29.53.13    Stroje a přístroje používané v       8437.8
        mlynářství nebo při zpracování
        obilí a suchých luštěnin j.n.
29.53.14    Stroje a přístroje pro výrobu vína,     8435.1
        jablečných moštů a ovocných šťáv
29.53.15    Pece pekárenské neelektrické, sušicí    8417.2
        stroje pro sušení zemědělských výrobků,   8419.31
        průmyslové stroje a přístroje        8419.81
        na vaření nebo ohřívání jídel
29.53.16    Stroje a přístroje pro průmyslovou     8438.1
        přípravu nebo výrobu potravin a nápojů j.n. 8438.2
                              8438.3
                              8438.4
                              8438.5
                              8438.6
                              8438.8
                              8479.2
29.53.17    Stroje a přístroje pro přípravu nebo    8478.1
        zpracování tabáku j.n.

29.53.2    Díly strojů na výrobu potravin, nápojů
        a pro zpracování tabáku
29.53.21    Díly dojicích strojů a mlékárenských    8434.9
        strojů a přístrojů, díly strojů na     8435.9
        výrobu nápojů (lisů, drtičů apod.)
29.53.22    Díly strojů na výrobu potravin       8437.9
                              8438.9
29.53.23    Díly strojů pro zpracování tabáku      8478.9

29.53.9    Průmyslové služby a práce na strojích
        na výrobu potravin, nápojů a pro
        zpracování tabáku
29.53.91    Instalace a montáže strojů na výrobu
        potravin, nápojů a pro zpracování tabáku
29.53.92    Opravy a údržba strojů na výrobu
        potravin, nápojů a pro zpracování tabáku
29.53.99    Průmyslové práce při výrobě strojů na
        výrobu potravin, nápojů a pro zpracování
        tabáku

29.54     Stroje na výrobu textilu, textilních a
        oděvních výrobků, usní, jejich díly;
        průmyslové služby a práce
29.54.1    Stroje pro přípravu, spřádání, tkaní a
        pletení textilu
29.54.11    Stroje k vytlačování, protahování,     8444
        tvarování nebo stříhání syntetických    8445.1
        nebo umělých textilních materiálů,
        stroje pro přípravu textilních vláken
29.54.12    Textilní spřádací a dopřádací stroje,    8445.2
        stroje na zdvojování nebo splétání     8445.3
        vláken, soukací stroje nebo navíjecí    8445.4
        stroje apod.                8445.9
29.54.13    Tkalcovské stavy              8446
29.54.14    Pletací stroje, stroje na zpevnění     8447
        prošitím apod., všívací stroje

29.54.15    Přídavná (pomocná) strojní zařízení     8448.1
        k textilním strojům používaným pro
        vytlačování, protahování, přípravu
        spřádání, tkaní, pletení apod.

29.54.2    Ostatní stroje na výrobu textilu a
        oděvů vč. šicích strojů
29.54.21    Stroje a zařízení k výrobě a konečné    8449
        úpravě plsti nebo netkaného textilu;    8451.3
        stroje pro praní, čištění, ždímání,     8451.4
        sušení, žehlení, barvení, bělení apod.   8451.5
                              8451.8
29.54.22    Pračky pro velkoprádelny, stroje pro    8450.2
        chemické čištění, sušičky, s kapacitou   8451.1
        přesahující 10 kg suchého prádla      8451.29
29.54.23    Šicí stroje kromě strojů pro vazbu a    8452.2
        sešívání knih a šicích strojů pro
        domácnost

29.54.3    Stroje a zařízení pro přípravu,
        vyčiňování nebo zpracování kůží
        a usní, zhotovování nebo opravy obuvi
        apod.
29.54.30    Stroje a zařízení pro přípravu,       8453.1
        vyčiňování nebo zpracování kůží       8453.2
        a usní, zhotovování nebo opravy       8453.8
        obuvi apod.

29.54.4    Díly a příslušenství ke strojům pro
        výrobu textilu, oděvů a kožených
        výrobků
29.54.41    Díly a příslušenství ke strojům pro     8448.2
        přípravu, spřádání, tkaní a pletení     8448.3
                              8448.4
                              8448.5
29.54.42    Díly ostatních strojů na výrobu       8450.9
        textilu a oděvů (vč. šicích         8451.9
        strojů), strojů na výrobu kožených     8452.3
        výrobků                   8452.4
                              8452.9
                              8453.9

29.54.5    Šicí stroje převážně pro domácnost
29.54.50    Šicí stroje převážně pro domácnost     8452.1

29.54.9    Průmyslové služby a práce na strojích
        pro výrobu textilu, oděvů a kožených
        výrobků
29.54.91    Instalace a montáže strojů pro výrobu
        textilu, oděvů a kožených výrobků
29.54.92    Opravy a údržba strojů pro výrobu
        textilu, oděvů a kožených výrobků
29.54.99    Průmyslové práce při výrobě strojů pro
        výrobu textilu, oděvů a kožených výrobků

29.55     Stroje a přístroje na výrobu a
        konečnou úpravu papíru, kartonu
        a lepenky, jejich díly; průmyslové
        služby a práce
29.55.1    Stroje a přístroje na výrobu a
        konečnou úpravu papíru,
        kartonu a lepenky, jejich díly
29.55.11    Stroje a přístroje     na výrobu a       8439.1
        konečnou úpravu papíru,           8439.2
        kartonu a lepenky, jejich díly       8439.3
                              8441.1
                              8441.2
                              8441.3
                              8441.4
                              8441.8
29.55.12    Díly strojů na výrobu a konečnou      8439.9
        úpravu papíru, kartonu a lepenky      8441.9

29.55.9    Průmyslové služby a práce na strojích
        na výrobu a konečnou úpravu papíru,
        kartonu a lepenky
29.55.91    Instalace a montáže strojů na výrobu a
        konečnou úpravu papíru, kartonu a
        lepenky
29.55.92    Opravy a údržba strojů na výrobu a
        konečnou úpravu papíru, kartonu a
        lepenky
29.55.99    Průmyslové práce při výrobě strojů na
        výrobu a konečnou úpravu papíru,
        kartonu a lepenky

29.56     Ostatní účelové stroje j.n., jejich
        díly; průmyslové služby a práce
29.56.1    Stroje a přístroje pro tisk, brožování
        a vazbu knih, jejich díly
29.56.11    Stroje a přístroje pro brožování a     8440.1
        vazbu knih (vč. strojů na sešívání
        knih)
29.56.12    Stroje, přístroje a zařízení pro      8442.1
        sázení písmen, pro přípravu         8442.2
        nebo zhotovování štočků, desek apod.    8442.3
29.56.13    Ofsetové tiskařské stroje kromě       8443.11
        kancelářského typu             8443.19
29.56.14    Ostatní tiskařské stroje kromě       8443.2
        kancelářského typu             8443.3
                              8443.4
                              8443.5
                              8443.6
29.56.15    Díly strojů, přístrojů a zařízení pro    8440.9
        tisk, brožování a vazbu knih        8442.4
                              8443.9

29.56.2    Ostatní účelové stroje, jejich díly
29.56.21    Ždímačky prádla               8421.12
29.56.22    Sušicí stroje pro sušení dřeva,       8419.32
        buničiny, papíru, kartonu nebo       8419.39
        lepenky kromě sušiček pro použití v
        domácnosti j.n.
29.56.23    Stroje a přístroje j.n. na zpracování    8477.1
        kaučuku nebo plastů nebo na         8477.2
        zhotovování výrobků z těchto materiálů   8477.3
                              8477.4
                              8477.5
                              8477.8
29.56.24    Formovací rámy, formovací základny,     8480
        modely pro formy, formy na kovy,
        sklo, kaučuk nebo plasty
29.56.25    Účelové stroje j.n.             8401.2
                              8475.1
                              8475.2
                              8479.4
                              8479.5
.                             8479.6
                              8479.8
29.56.26    Díly ostatních účelových strojů       8475.9
                              8477.9
                              8479.9

29.56.9    Průmyslové služby a práce na ostatních
        účelových strojích j.n.
29.56.91    Instalace a montáže ostatních
        účelových strojů j.n.
29.56.92    Opravy a údržba ostatních účelových
        strojů j.n.
29.56.99    Průmyslové práce při výrobě ostatních
        účelových strojů j.n.


29.6      Zbraně a munice, jejich díly;
        průmyslové služby a práce
29.60     Zbraně a munice, jejich díly;
        průmyslové služby a práce
29.60.1    Zbraně a munice, jejich díly
29.60.11    Tanky a bojová technika j.n., jejich    8710
        díly
29.60.12    Vojenské zbraně kromě revolverů,      9301
        pistolí, sečných a bodných zbraní
29.60.13    Revolvery, pistole a jiné střelné      9302
        zbraně, ostatní zbraně           9303
        vč. loveckých apod.             9304
29.60.14    Bomby a podobná válečná munice, náboje   9306
        a ostatní střelivo, rakety, torpéda
        apod., jejich díly
29.60.15    Díly a příslušenství vojenských a      9305
        ostatních zbraní

29.60.9    Průmyslové služby a práce na zbraních
        a munici
29.60.91    Instalace a montáže zbraní a
        zbraňových systémů
29.60.92    Opravy a údržba zbraní a zbraňových
        systémů
29.60.99    Průmyslové práce při výrobě zbraní a
        munice


29.7      Přístroje a zařízení převážně pro
        domácnost j.n.; průmyslové služby
        a práce
29.71     Elektrické přístroje a zařízení
        převážně pro domácnost, jejich díly;
        průmyslové služby a práce
29.71.1    Chladničky a mrazicí boxy, pračky,
        elektricky vyhřívané přikrývky,
        ventilátory
29.71.11    Chladničky a mrazicí boxy používané     8418.1
        převážně v domácnosti            8418.2
                              8418.3
                              8418.4
29.71.12    Myčky nádobí používané v domácnosti     8422.11
29.71.13    Pračky a sušičky pro domácnost       8450.1
                              8451.21
29.71.14    Elektricky vyhřívané přikrývky       6301.1
29.71.15    Větráky, ventilační nebo recirkulační    8414.51
        digestoře pro domácnost           8414.6

29.71.2    Ostatní elektrické domácí spotřebiče
        j.n.
29.71.21    Elektromechanické přístroje pro       8509.1
        domácnost s vestavěným elektrickým     8509.2
        motorem                   8509.3
                              8509.4
                              8509.8
29.71.22    Holicí strojky a strojky na stříhání    8510.1
        vlasů s vestavěným elektrickým motorem   8510.2
                              8510.3
29.71.23    Elektrotepelné vysoušeče vlasů nebo     8516.3
        rukou, elektrické žehličky         8516.4
        vč. napařovacích
29.71.24    Ostatní elektrotepelné přístroje      8516.7
29.71.25    Elektrické průtokové nebo zásobníkové    8516.1
        ohřívače vody, ponorné ohřívače
29.71.26    Elektrické přístroje pro vytápění      8516.2
        místností, prostor a půdy (zeminy)
29.71.27    Mikrovlnné trouby a pece          8516.5
29.71.28    Ostatní elektrické ohřívače, pece,     8516.6
        vařiče, trouby, varná tělíska,
        grily a opékače
29.71.29    Elektrické topné odpory           8516.8

29.71.3    Díly elektrických přístrojů pro
        domácnost
29.71.30    Díly elektrických přístrojů pro       8509.9
        domácnost                  8510.9
                              8516.9

29.71.9    Průmyslové služby a práce na
        profesionálních elektrických
        přístrojích skupiny 29.71
29.71.91    Instalace a montáže profesionálních
        elektrických přístrojů skupiny 29.71
29.71.92    Opravy a údržba profesionálních
        elektrických přístrojů skupiny 29.71
29.71.99    Průmyslové práce při výrobě
        elektrických přístrojů převážně
        pro domácnost

29.72     Neelektrické přístroje a zařízení
        převážně pro domácnost, jejich díly;
        průmyslové práce
29.72.1    Neelektrická zařízení pro vaření nebo
        ohřívání používaná převážně v domácnosti
29.72.11    Neelektrická zařízení pro vaření nebo    7321.1
        ohřívání ze železa, oceli nebo z mědi    7417
29.72.12    Ostatní neelektrická zařízení a       7321.8
        přístroje převážně pro domácnost
        na plyn nebo na jiná paliva
        (kapalná, pevná)
29.72.13    Neelektrické ohřívače vzduchu a       7322.9
        rozvodná zařízení horkého
        vzduchu j.n., ze železa nebo oceli
29.72.14    Neelektrické průtokové nebo         8419.1
        zásobníkové ohřívače vody

29.72.2    Díly neelektrických zařízení a
        přístrojů převážně pro
        domácnost ze železa nebo oceli
29.72.20    Díly neelektrických zařízení a       7321.9
        přístrojů převážně pro
        domácnost ze železa nebo oceli

29.72.9    Průmyslové práce při výrobě
        neelektrických přístrojů
        převážně pro domácnost
29.72.99    Průmyslové práce při výrobě
        neelektrických přístrojů
        převážně pro domácnost


 DL      ELEKTRICKÉ A OPTICKÉ PŘÍSTROJE A ZAŘÍZENÍ


30       KANCELÁŘSKÉ STROJE A POČÍTAČE;
        PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY A PRÁCE

30.0      Kancelářské stroje a počítače;
        průmyslové služby a práce
30.01     Kancelářské stroje a jejich díly;
        průmyslové služby a práce
30.01.1    Psací stroje, stroje pro zpracování
        textu, počítací     stroje, jejich díly
30.01.11    Automatické psací stroje a stroje pro    8469.1
        zpracování textu
30.01.12    Ostatní psací stroje            8469.2
                              8469.3
30.01.13    Počítací stroje, účtovací stroje,      8470
        stroje na vydávání lístků,
        frankovací stroje apod.
30.01.14    Díly a příslušenství k psacím a       8473.1
        počítacím strojům              8473.2

30.01.2    Fotokopírovací přístroje, ofsetové
        tiskařské a jiné kancelářské stroje,
        jejich díly
30.01.21    Fotokopírovací přístroje s optickým     9009.1
        nebo kontaktním systémem,          9009.2
        termokopírovací přístroje          9009.3
30.01.22    Ofsetové tiskařské stroje pro archový    8443.12
        tisk (plochý tisk) kancelářského typu
30.01.23    Ostatní kancelářské stroje         8472
30.01.24    Díly a příslušenství k ostatním       8473.4
        kancelářským strojům
30.01.25    Díly a příslušenství fotokopírovacích    9009.9
        přístrojů

30.01.9    Instalace a montáže kancelářských
        strojů vč. průmyslových prací
30.01.91    Instalace a montáže kancelářských
        strojů
30.01.99    Průmyslové práce při výrobě
        kancelářských strojů a jejich dílů

30.02     Počítače a ostatní zařízení pro
        zpracování informací, jejich díly,
        instalace a montáže
30.02.1    Výpočetní stroje, jejich díly a
        příslušenství
30.02.11    Analogové nebo hybridní stroje pro     8471.1
        automatizované zpracování dat
30.02.12    Přenosná digitální zařízení pro       8471.3
        automatizované zpracování dat,
        o hmotnosti <= 10 kg, sestávající
        nejméně ze základní jednotky,
        klávesnice a displeje
30.02.13    Základní číslicové jednotky obsahující   8471.41
        pod společným krytem nejméně základní
        jednotku, vstupní a výstupní jednotku,
        též kombinované
30.02.14    Číslicové jednotky ostatní, předkládané   8471.49
        formou systémů
30.02.15    Ostatní číslicové jednotky j.n.,      8471.5
        obsahující pod společným krytem jednu
        nebo dvě paměťové, vstupní nebo
        výstupní jednotky
30.02.16    Vstupní nebo výstupní jednotky pro     8471.6
        počítače
30.02.17    Základní paměťové jednotky         8471.7
30.02.18    Ostatní zařízení pro automatizované     8471.8
        zpracování dat j.n.             8471.9
30.02.19    Díly a příslušenství výpočetních      8473.3
        strojů                   8473.5

30.02.2    Montáž počítačových modulů
30.02.20    Montáž počítačových modulů

30.02.9    Instalace a montáže počítačů a
        ostatních zařízení na zpracování
        informací
30.02.90    Instalace a montáže počítačů a
        ostatních zařízení na zpracování
        informací


31       ELEKTRICKÉ STROJE A ZAŘÍZENÍ J.N.;
        PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY A PRÁCE

31.1      Elektromotory, generátory a
        transformátory, jejich díly;
        průmyslové služby a práce
31.10     Elektromotory, generátory a
        transformátory, jejich díly;
        průmyslové služby a práce
31.10.1    Elektromotory s výkonem 37,5 W a
        nižším a ostatní motory a generátory
        na stejnosměrný proud (dynama)
31.10.10    Elektromotory s výkonem 37,5 W a      8501.1
        nižším a ostatní motory a generátory    8501.3
        na stejnosměrný proud (dynama)

31.10.2    Univerzální motory na střídavý i
        stejnosměrný proud s výkonem
        vyšším než 37,5 W; ostatní motory a
        generátory na střídavý proud
31.10.21    Univerzální motory na střídavý i      8501.2
        stejnosměrný proud s výkonem
        vyšším než 37,5 W
31.10.22    Jednofázové motory na střídavý proud    8501.4
31.10.23    Vícefázové motory na střídavý proud     8501.51
        s výkonem 750 W a nižším
31.10.24    Vícefázové motory na střídavý proud     8501.52
        s výkonem vyšším než 750 W, ale
        nepřesahujícím 75 kW
31.10.25    Vícefázové motory na střídavý proud     8501.53
        s výkonem vyšším než 75 kW
31.10.26    Generátory na střídavý proud        8501.6
        (alternátory)

31.10.3    Elektrická generátorová soustrojí a
        rotační měniče (konvertory)
31.10.31    Elektrická generátorová soustrojí      8502.1
        s pístovými vznětovými motory
        s vnitřním spalováním
31.10.32    Generátorová soustrojí se zážehovými    8502.2
        spalovacími motory, ostatní         8502.3
        generátorová soustrojí, elektrické     8502.4
        rotační měniče

31.10.4    Elektrické transformátory
31.10.41    Transformátory s kapalinovým        8504.2
        dielektrikem
31.10.42    Ostatní transformátory s výkonem      8504.31
        16 kVA a nižším               8504.32
31.10.43    Ostatní transformátory s výkonem      8504.33
        vyšším než 16 kVA              8504.34

31.10.5    Odpory (předřadníky) pro výbojky nebo
        výbojkové trubice, statické měniče,
        ostatní induktory
31.10.50    Odpory (předřadníky) pro výbojky nebo    8504.1
        výbojkové trubice, statické měniče,     8504.4
        ostatní induktory              8504.5

31.10.6    Díly elektromotorů, generátorů a
        transformátorů
31.10.61    Díly elektromotorů a generátorů       8503
31.10.62    Díly transformátorů, induktorů a      8504.9
        statických měničů

31.10.9    Průmyslové služby a práce na
        elektrických motorech,
        generátorech a transformátorech
31.10.91    Instalace a montáže elektrických
        motorů, generátorů a transformátorů
31.10.92    Opravy, údržba a převíjení elektrických
        motorů, generátorů a transformátorů
31.10.99    Průmyslové práce při výrobě
        elektrických motorů, generátorů a
        transformátorů


31.2      Elektrická rozvodná, řídící a spínací
        zařízení, jejich díly; průmyslové služby
        a práce
31.20     Elektrická rozvodná, řídící a spínací
        zařízení, jejich díly; průmyslové služby
        a práce
31.20.1    Elektrické přístroje ke spínání, vypínání
        nebo k ochraně elektrických obvodů pro
        napětí vyšší než 1000 V

        Poznámka: Vysokým napětím označujeme
        napětí nad 1000 voltů.

31.20.10    Elektrické přístroje ke spínání,      8535
        vypínání nebo k ochraně elektrických
        obvodů pro napětí vyšší než 1000 V

31.20.2    Elektrické přístroje k vypínání, ke
        spínání nebo k ochraně elektrických
        obvodů pro napětí 1000 V a nižší

        Poznámka: Nízkým napětím se rozumí
        napětí do 1000 voltů včetně.
        Nízkonapěťová zařízení zahrnují
        elektrická instalační zařízení i
        průmyslová zařízení.

31.20.21    Pojistky pro napětí 1000 V a nižší     8536.1
31.20.22    Automatické vypínače obvodů pro napětí   8536.2
        1000 V a nižší
31.20.23    Zařízení k ochraně elektrických obvodů   8536.3
        j.n. pro napětí 1000 V a nižší
31.20.24    Relé pro napětí 1000 V a nižší       8536.4
31.20.25    Vypínače a spínače j.n. pro napětí     8536.5
        1000 V a nižší
31.20.26    Objímky žárovek pro napětí 1000 V a     8536.61
        nižší
31.20.27    Ostatní elektrická rozvodná zařízení    8536.69
        j.n.                    8536.9

31.20.3    Rozvaděče, rozvodné panely
31.20.31    Rozvaděče, rozvodné panely pro napětí    8537.1
        1000 V a nižší
31.20.32    Rozvaděče, rozvodné panely pro napětí    8537.2
        vyšší než 1000 V

31.20.4    Díly pro elektrická rozvodná a
        kontrolní zařízení
31.20.40    Díly pro elektrická rozvodná a       8538
        kontrolní zařízení

31.20.9    Průmyslové služby a práce na
        elektrických rozvodných,
        řídicích a spínacích zařízeních
31.20.91    Instalace a montáže elektrických
        rozvodných, řídicích a spínacích
        zařízení
31.20.92    Opravy a údržba elektrických
        rozvodných, řídicích a spínacích
        zařízení
31.20.99    Průmyslové práce při výrobě
        elektrických rozvodných řídicích
        a spínacích zařízení


31.3      Izolované kabely a vodiče, průmyslové
        práce
31.30     Izolované kabely a vodiče, průmyslové
        práce
31.30.1    Izolované kabely a vodiče, kabely z
        optických vláken
31.30.11    Izolované dráty k navíjení         8544.1
31.30.12    Koaxiální kabely a ostatní koaxiální    8544.2
        vodiče
31.30.13    Ostatní elektrické vodiče a kabely pro   8544.4
        napětí 1000 V a nižší            8544.5
31.30.14    Elektrické vodiče a kabely pro napětí    8544.6
        vyšší než 1000 V
31.30.15    Kabely z optických vláken vyrobené     8544.7
        z jednotlivých oplášťovaných vláken

31.30.9    Průmyslové práce při výrobě
        izolovaných kabelů a vodičů
31.30.99    Průmyslové práce při výrobě
        izolovaných     kabelů a vodičů


31.4      Akumulátory, primární články a
        baterie, jejich díly; průmyslové práce
31.40     Akumulátory, primární články a
        baterie, jejich díly; průmyslové práce
31.40.1    Primární články a baterie
31.40.11    Primární články a baterie          8506.1
                              8506.3
                              8506.4
                              8506.5
                              8506.6
                              8506.8
31.40.12    Díly primárních článků a baterií      8506.9

31.40.2    Elektrické akumulátory a jejich díly
31.40.21    Olověné akumulátory používané pro      8507.1
        startování pístových motorů
31.40.22    Olověné akumulátory (kromě používaných   8507.2
        pro startování pístových motorů)
31.40.23    Niklo-kadmiové a fero-niklové        8507.3
        akumulátory a jiné elektrické        8507.4
        akumulátory                 8507.8
31.40.24    Díly elektrických akumulátorů (vč.     8507.9
        separátorů)

31.40.3    Odpad z primárních článků, baterií a
        elektrických akumulátorů
31.40.30    Odpad z primárních článků, baterií a    8548.1
        elektrických akumulátorů

31.40.9    Průmyslové práce při výrobě
        akumulátorů, primárních článků a baterií
31.40.99    Průmyslové práce při výrobě
        akumulátorů, primárních článků a baterií


31.5      Elektrické zdroje světla a svítidla,
        jejich díly; průmyslové práce
31.50     Elektrické zdroje světla a svítidla,
        jejich díly; průmyslové práce
31.50.1    Elektrické žárovky nebo výbojky,
        obloukovky
31.50.11    Světlomety typu "zatavený (zapečetěný)   8539.1
        světlomet"
31.50.12    Halogenové žárovky s wolframovým      8539.21
        vláknem (kromě ultrafialových a
        infračervených)
31.50.13    Žárovky s výkonem 200 W a nižším, pro    8539.22
        elektrické napětí vyšší než 100 V, j.n.
31.50.14    Žárovky j.n.                8539.29
31.50.15    Výbojky, ultrafialové a infračervené    8539.3
        žárovky, obloukovky             8539.4

31.50.2    Svítidla a příslušenství k nim
31.50.21    Přenosná elektrická svítidla        8513.1
        s vlastním zdrojem elektrické
        energie (např. na suché články,
        akumulátory, magneta)
31.50.22    Elektrické lampy stolní, kancelářské,    9405.2
        noční, stojací
31.50.23    Neelektrická svítidla a příslušenství    9405.5
        k nim
31.50.24    Světelné reklamy, světelné znaky,      9405.6
        světelné ukazatele apod.
31.50.25    Lustry a ostatní stropní nebo nástěnná   9405.1
        svítidla a příslušenství k nim

31.50.3    Ostatní svítidla a příslušenství k nim
31.50.31    Bleskové žárovky, bleskové kostky a     9006.62
        podobné výrobky pro fotografické účely
31.50.32    Elektrická svítidla pro vánoční       9405.3
        stromky
31.50.33    Světlomety, hledací světlomety, bodová   9405.40.1
        světla
31.50.34    Ostatní elektrická svítidla a        9405.40.3
        příslušenství k nim j.n.          9405.40.9

31.50.4    Díly svítidel a osvětlovacích zařízení
31.50.41    Díly žárovek nebo výbojek          8539.9
31.50.42    Díly svítidel a příslušenství k nim     8513.9
                              9405.99

31.50.9    Průmyslové práce při výrobě svítidel a
        elektrických lamp
31.50.99    Průmyslové práce při výrobě svítidel a
        elektrických lamp


31.6      Elektrická zařízení j.n., jejich díly
        a průmyslové služby a práce
31.61     Elektrická zařízení pro stroje a
        vozidla, jejich díly a průmyslové služby
        a práce
31.61.1    Soupravy zapalovacích kabelů a ostatní
        elektroinstalace používaná v automobilech,
        letadlech nebo lodích
31.61.10    Soupravy zapalovacích kabelů a ostatní   8544.3
        elektroinstalace používaná v automobilech,
        letadlech nebo lodích

31.61.2    Ostatní elektrické zařízení j.n. pro
        stroje a vozidla, jejich díly
31.61.21    Zapalovací svíčky, magnetické        8511.1
        zapalovače (magneta), dynama        8511.2
        s magnetem (magdyna), setrvačníky s     8511.3
        magnetem, rozdělovače, zapalovací cívky
31.61.22    Spouštěče (též pracující jako        8511.4
        startovací generátory), ostatní       8511.5
        generátory a ostatní přístroje a      8511.8
        zařízení
31.61.23    Elektrické přístroje osvětlovací a     8512.1
        signalizační, stěrače,
        rozmrazovače a odmlžovače pro jízdní    8512.2
        kola a motorová vozidla           8512.3
                              8512.4
31.61.24    Díly ostatních elektrických zařízení    8511.9
        j.n. pro jízdní kola, motory,        8512.9
        motorová vozidla a motocykly

31.61.9    Průmyslové služby a práce na
        elektrických zařízeních j.n.
        pro motory, motorová vozidla a
        motocykly
31.61.91    Instalace elektrického zařízení j.n.
        pro motory, motorová vozidla a motocykly
31.61.99    Průmyslové práce při výrobě
        elektrického zařízení j.n. pro motory,
        motorová vozidla a motocykly

31.62     Ostatní elektrické zařízení j.n., jeho
        díly; průmyslové služby a práce
31.62.1    Ostatní elektrické vybavení a jeho
        díly
31.62.11    Elektrické akustické nebo vizuální     8530.1
        signalizační zařízení kromě pro       8530.8
        jízdní kola a motorová vozidla       8531.1
                              8531.2
                              8531.8
31.62.12    Permanentní magnety; elektromagnetické   8505
        spojky, převody a brzdy;
        elektromagnetické zdvihací hlavy,
        jejich díly
31.62.13    Elektrické stroje a zařízení, které     8543.1
        mají individuální funkce          8543.2
                              8543.3
                              8543.4
                              8543.8
31.62.14    Elektrické izolátory; izolační díly     8546.9
        pro elektrické stroje a zařízení;      8547.9
        izolační trubky nebo jejich spojky
31.62.15    Uhlíkové elektrody a ostatní výrobky    8545
        zhotovené z grafitu nebo jiného uhlíku
        pro elektrické účely
31.62.16    Díly elektrických zařízení; elektrické   8530.9
        díly ke strojům nebo přístrojům j.n.    8531.9
                              8543.9
                              8548.9

31.62.9    Průmyslové služby a práce na ostatních
        elektrických zařízeních j.n.
31.62.91    Instalace a montáže ostatního
        elektrického zařízení j.n.
31.62.92    Opravy a údržba ostatního elektrického
        zařízení j.n.
31.62.99    Průmyslové práce při výrobě ostatního
        elektrického zařízení j.n.


32       RÁDIOVÁ, TELEVIZNÍ, SPOJOVÁ ZAŘÍZENÍ A
        PŘÍSTROJE; PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY A PRÁCE

32.1      Elektronky a jiné elektronické
        součástky, jejich díly průmyslové práce
32.10     Elektronky a jiné elektronické
        součástky, jejich díly; průmyslové práce
32.10.1    Elektrické kondenzátory
32.10.11    Pevné kondenzátory, projektované pro    8532.1
        použití v obvodech o 50/60 Hz, u nichž
        jalový výkon je nejméně 0,5 kvar
        (silové kondenzátory)
32.10.12    Ostatní pevné elektrické kondenzátory    8532.2
32.10.13    Otočné nebo dolaďovací elektrické      8532.3
        kondenzátory (i předladěné)

32.10.2    Elektrické odpory (kromě topných
        odporů)
32.10.20    Elektrické odpory (kromě topných      8533.1
        odporů)                   8533.2
                              8533.3
                              8533.4

32.10.3    Tištěné obvody
32.10.30    Tištěné obvody               8534

32.10.4    Elektronky a trubice se žhavenou nebo
        studenou katodou nebo fotokatodou
        (vč. obrazovek)
32.10.41    Televizní obrazovky, snímací        8540.1
        elektronky televizních kamer,        8540.2
        ostatní obrazovky              8540.4
                              8540.5
                              8540.6
32.10.42    Magnetrony, klystrony, mikrovlnné aj.    8540.7
        elektronky a trubice            8540.8

32.10.5    Diody, tranzistory a podobné výrobky
32.10.51    Diody, tranzistory, tyristory, diaky a   8541.1
        triaky                   8541.2
                              8541.3
32.10.52    Fotosenzitivní polovodičové součástky,   8541.4
        diody vyzařující světlo (LED),       8541.5
        zamontované piezoelektrické krystaly        8541.6

32.10.6    Sdružené mikroelektronické prvky
32.10.61    Karty se zabudovaným elektronickým     8542.1
        integrovaným obvodem
        ("inteligentní karty")
32.10.62    Ostatní elektronické integrované      8542.2
        obvody                   8542.6
                              8542.7

32.10.7    Díly elektronek, trubic a jiných
        elektronických součástek
32.10.71    Díly elektrických kondenzátorů       8532.9
32.10.72    Díly elektrických odporů, reostatů a    8533.9
        potenciometrů
32.10.73    Ostatní díly                8540.9
                              8541.9
                              8542.9

32.10.9    Průmyslové práce při výrobě tištěných
        obvodů a elektronických integrovaných
        obvodů
32.10.91    Průmyslové práce při výrobě tištěných
        obvodů
32.10.92    Průmyslové práce při výrobě
        elektronických integrovaných
        obvodů

32.2      Rozhlasové a televizní vysílače;
        přístroje pro telefonii
        a telegrafii, jejich díly; průmyslové
        služby a práce
32.20     Rozhlasové a televizní vysílače;
        přístroje pro telefonii
        a telegrafii, jejich díly; průmyslové
        služby a práce
32.20.1    Vysílací přístroje rozhlasové nebo
        televizní, televizní kamery
32.20.11    Vysílací přístroje pro radiotelefonii,   8525.1
        radiotelegrafii, rozhlasové         8525.2
        nebo televizní vysílání
32.20.12    Televizní kamery              8525.3

32.20.2    Elektrické přístroje pro telefonii
        nebo telegrafii po vedení,
        videotelefony vč. faxů
32.20.20    Elektrické přístroje pro telefonii     8517.1
        nebo telegrafii po vedení,         8517.2
        videotelefony vč. faxů           8517.3
                              8517.5
                              8517.8

32.20.3    Díly elektrických telefonních nebo
        dálnopisných přístrojů
32.20.30    Díly elektrických telefonních nebo     8517.9
        dálnopisných přístrojů

32.20.9    Průmyslové služby a práce na
        rozhlasových a televizních
        vysílacích zařízeních a přístrojích
        pro telefonii a telegrafii
32.20.91    Instalace a montáže rozhlasových a
        televizních vysílacích zařízení
        a zařízení pro telekomunikace
32.20.92    Opravy a údržba rozhlasových a
        televizních vysílacích zařízení
        a zařízení pro telekomunikace
32.20.99    Průmyslové práce při výrobě
        rozhlasových a televizních
        vysílacích zařízení a přístrojů pro
        telefonii a telegrafii

32.3      Rozhlasové a televizní přijímače,
        přístroje na záznam a reprodukci zvuku
        nebo obrazu a podobná zařízení,
        jejich díly; průmyslové služby a práce

        Poznámka: Kompaktní věž s radiopřijímačem
        je zařazena do rozhlasových přijímačů,
        bez radiopřijímače je zařazena mezi
        elektrické přehrávače nebo se jedná o
        magnetofony.

32.30     Rozhlasové a televizní přijímače,
        přístroje na záznam a reprodukci zvuku
        nebo obrazu a podobná zařízení,
        jejich díly; průmyslové služby a práce

32.30.1    Rozhlasové přijímače
32.30.11    Rozhlasové přijímače vč. přístrojů pro   8527.1
        příjem radiotelefonie nebo         8527.3
        radiotelegrafie
32.30.12    Rozhlasové přijímače fungující jen     8527.2
        s připojením k vnějšímu zdroji energie,
        pro motorová vozidla

32.30.2    Televizní přijímače
32.30.20    Televizní přijímače             8528

32.30.3    Přístroje pro záznam nebo reprodukci
        zvuku a obrazu
32.30.31    Gramofonová šasi, gramofony, kazetové    8519
        přehrávače a podobné zvukové reprodukční
        přístroje
32.30.32    Magnetofony a jiné přístroje pro      8520
        záznam zvuku
32.30.33    Přístroje k nahrávání nebo přehrávání    8521
        videozáznamů; přenosné videokamery     8525.4
        se zabudovaným videorekordérem
        a stacionární videokamery; digitální
        kamery

32.30.4    Mikrofony, reproduktory, sluchátka a
        kombinované řečnické soupravy
32.30.41    Mikrofony a stojany k nim          8518.1
32.30.42    Reproduktory, sluchátka hlavová, ušní    8518.2
        a kombinované řečnické soupravy       8518.3
32.30.43    Elektrické nízkofrekvenční zesilovače,   8518.4
        elektrické zesilovače zvuku         8518.5
32.30.44    Přijímací přístroje pro radiotelefonii   8527.9
        nebo radiotelegrafii j.n.

32.30.5    Díly a příslušenství k přístrojům
        skupiny 32.30
32.30.51    Díly a příslušenství k přístrojům      8518.9
        skupiny 32.30                8522
32.30.52    Antény a parabolické antény všech      8529
        druhů, jejich díly

32.30.9    Průmyslové služby a práce na
        rozhlasových a televizních přijímačích
        a přístrojích pro záznam a reprodukci
        zvuku nebo obrazu
32.30.91    Instalace a montáže profesionálního
        rozhlasového a televizního zařízení
        a přístrojů na záznam zvuku a obrazu
32.30.92    Opravy a údržba profesionálního
        rozhlasového a televizního zařízení
        a přístrojů na záznam zvuku a obrazu
32.30.99    Průmyslové práce při výrobě
        rozhlasového a televizního zařízení;
        přístrojů pro záznam zvuku nebo obrazu
        a obdobných výrobků


33       ZDRAVOTNICKÉ, PŘESNÉ, OPTICKÉ A ČASOMĚRNÉ
        PŘÍSTROJE; PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY A PRÁCE

33.1      Zdravotnické přístroje a zařízení,
        chirurgické a ortopedické prostředky,
        jejich díly; průmyslové služby a práce
33.10     Zdravotnické přístroje a zařízení
        chirurgické a ortopedické prostředky,
        jejich díly; průmyslové služby a práce
33.10.1    Zdravotnické přístroje a zařízení
        chirurgické a ortopedické prostředky,
        jejich díly
33.10.11    Rentgenové přístroje a přístroje      9022
        používající záření alfa, beta nebo gama
33.10.12    Elektrodiagnostické přístroje a       9018.1
        ultrafialové nebo infračervené zářiče    9018.2
33.10.13    Stomatologické nástroje a přístroje     9018.4
33.10.14    Sterilizační přístroje pro lékařské     8419.2
        nebo laboratorní účely
33.10.15    Injekční stříkačky, jehly, katétry     9018.3
        (cévky), kanyly a podobné výrobky,     9018.5
        oftalmologické a ostatní nástroje      9018.9
        a přístroje j.n.

33.10.16    Přístroje pro mechanoterapii, masážní    9019
        přístroje, dýchací přístroje,        9020
        plynové masky
33.10.17    Kloubní protézy, ortopedické        9021.1
        prostředky, umělé zuby, zubní náhrady,   9021.2
        umělé části těla (protézy) j.n.       9021.3
33.10.18    Přístroje pro nedoslýchavé, srdeční     9021.4
        stimulátory, díly a příslušenství      9021.5
        k těmto přístrojům             9021.9

33.10.2    Křesla stomatologická, gynekologická a
        jiná nebo veterinární nábytek, křesla
        pro holičství a kadeřnictví nebo podobná
        křesla s mechanickým zařízením,
        jejich díly
33.10.20    Křesla stomatologická, gynekologická a   9402
        jiná nebo veterinární nábytek, křesla
        pro holičství a kadeřnictví nebo podobná
        křesla s mechanickým zařízením, jejich
        díly

33.10.9    Průmyslové služby a práce na
        zdravotnických přístrojích a zařízeních
        (vč. ortopedických prostředků)
33.10.91    Instalace a montáže zdravotnických
        přístrojů a zařízení
33.10.92    Opravy a údržba zdravotnických
        přístrojů a zařízení
33.10.99    Průmyslové práce při výrobě
        zdravotnických přístrojů a zařízení
        a ortopedických prostředků

33.2      Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační
        a jiné přístroje a zařízení, jejich díly;
        průmyslové služby a práce
33.20     Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační
        a jiné přístroje a zařízení, jejich díly;
        průmyslové služby a práce

        Poznámka: Měřicí a kontrolní nástroje
        a přístroje mohou pracovat na různých
        principech (elektrickém, elektronickém,
        optickém, mechanickém apod.)

33.20.1    Navigační, meteorologické, geofyzikální
        a podobné nástroje a přístroje
33.20.11    Buzoly; jiné navigační nástroje a      9014.1
        přístroje                  9014.2
                              9014.8
33.20.12    Zeměměřičské, hydrografické,        9015.1
        oceánografické, hydrologické,        9015.2
        meteorologické nebo geofyzikální      9015.3
        nástroje a přístroje            9015.4
                              9015.8

33.20.2    Radiolokační a radionavigační přístroje,
        radiové přístroje pro     dálkové řízení
33.20.20    Radiolokační a radionavigační přístroje,  8526
        radiové přístroje pro dálkové řízení

33.20.3    Přesné váhy, kreslicí, rýsovací,
        počítací, měřicí nástroje a přístroje
33.20.31    Váhy o citlivosti 5 cg nebo         9016
        citlivější, též se závažími
33.20.32    Kreslicí (rýsovací) stoly a stroje,     9017.1
        ostatní kreslicí, rýsovací nebo       9017.2
        počítací nástroje
33.20.33    Ruční nástroje pro měření délky       9017.3
                              9017.8

33.20.4    Nástroje a přístroje pro měření
        (kontrolu) velikosti elektrických
        veličin a pro měření (zjišťování)
        ionizujícího záření
33.20.41    Nástroje a přístroje pro měření       9030.1
        (zjišťování) ionizujícího záření
33.20.42    Osciloskopy a oscilografy          9030.2
33.20.43    Nástroje a přístroje pro měření nebo    9030.3
        kontrolu elektrických veličin
33.20.44    Nástroje a přístroje určené pro       9030.4
        sdělovací techniku
33.20.45    Nástroje a přístroje pro měření       9030.8
        (kontrolu) množství elektrického
        proudu j.n.

33.20.5    Nástroje a přístroje pro kontrolu
        ostatních fyzikálních vlastností
33.20.51    Hydrometry , teploměry, žároměry,      9025.1
        tlakoměry, vlhkoměry,
        psychrometry a podobné přístroje      9025.8
33.20.52    Nástroje pro měření a kontrolu průtoku   9026.1
        nebo hladiny kapalin, tlaku a jiných    9026.2
        proměnných charakteristik kapalin      9026.8
        nebo plynů
33.20.53    Nástroje a přístroje pro fyzikální     9027.1
        nebo chemické rozbory j.n.         9027.2
                              9027.3
                              9027.4
                              9027.5
                              9027.8

33.20.6    Ostatní měřicí, kontrolní a testovací
        nástroje a přístroje
33.20.61    Mikroskopy (jiné než optické) a       9012.1
        difraktografy
33.20.62    Stroje a přístroje na zkoušení       9024.1
        mechanických vlastností materiálů      9024.8
33.20.63    Plynoměry, měřiče kapalin nebo       9028.1
        elektroměry vč. měřičů k jejich       9028.2
        cejchování                 9028.3
33.20.64    Otáčkoměry, počítače výrobků,        9029.1
        taxametry, rychloměry a tachometry,     9029.2
        stroboskopy
33.20.65    Měřicí nebo kontrolní přístroje a      9031.1
        nástroje j.n.                9031.2
                              9031.3
                              9031.4
                              9031.8

33.20.7    Termostaty, manostaty a ostatní
        automatické regulační nebo kontrolní
        přístroje a nástroje
33.20.70    Termostaty, manostaty a ostatní       9032.1
        automatické regulační nebo kontrolní    9032.2
        přístroje a nástroje            9032.8

33.20.8    Díly a příslušenství nástrojů a
        přístrojů pro měření, kontrolu,
        testování, navigaci a jiné účely
33.20.81    Díly a příslušenství nástrojů a       9014.9
        přístrojů z SKP               9015.9
        33.20.1, .32, .33, .4, .5, .62, .65;    9017.9
        díly j.n.                  9024.9
                              9025.9
                              9026.9
                              9027.9
                              9030.9
                              9031.9
                              9033
33.20.82    Díly a příslušenství k mikroskopům     9012.9
        (jiným než optickým) a difraktografům
33.20.83    Díly a příslušenství nástrojů a       9028.9
        přístrojů z SKP 33.20.63 a 33.20.64     9029.9
33.20.84    Díly a příslušenství nástrojů a       9032.9
        přístrojů z SKP 33.20.7

33.20.9    Průmyslové služby a práce na nástrojích
        a přístrojích pro měření, kontrolu,
        testování, navigaci apod.
33.20.91    Instalace a montáže nástrojů a
        přístrojů pro měření, kontrolu,
        testování, navigaci apod.
33.20.92    Opravy a údržba nástrojů a přístrojů
        pro měření, kontrolu, testování,
        navigaci apod.
33.20.99    Průmyslové práce při výrobě nástrojů a
        přístrojů pro měření, kontrolu,
        testování, navigaci apod.

33.3      Zařízení pro řízení průmyslových
        procesů, jejich díly, opravy a údržba
33.30     Zařízení pro řízení průmyslových
        procesů, jejich díly opravy a údržba
33.30.1    Navrhování, projektování a kompletace
        zařízení pro řízení průmyslových procesů
        také pro automatizované výrobní zařízení
33.30.10    Navrhování, projektování a kompletace
        zařízení pro řízení průmyslových procesů
        také pro automatizované výrobní zařízení

33.30.9    Opravy a údržba zařízení pro řízení
        průmyslových procesů
33.30.90    Opravy a údržba zařízení pro řízení
        průmyslových procesů

33.4      Optické a fotografické přístroje a
        zařízení, jejich díly; průmyslové služby
        a práce
33.40     Optické a fotografické přístroje a
        zařízení, jejich díly; průmyslové služby
        a práce
33.40.1    Brýle, čočky, jejich díly
33.40.11    Kontaktní čočky, brýlová skla, brýlové   9001.3
        čočky ze skla a z jiných materiálů     9001.4
                              9001.5
33.40.12    Brýle ochranné, korekční nebo jiné     9004
33.40.13    Obruby pro brýle a součástky k nim     9003.1
33.40.14    Díly obrub pro brýle            9003.9

33.40.2    Ostatní optické nástroje a jejich díly
33.40.21    Optická vlákna, svazky a kabely z      9001.1
        optických vláken, polarizační        9001.2
        materiál v listech nebo deskách;      9001.9
        čočky, filtry apod.             9002.19
                              9002.2
                              9002.9
33.40.22    Binokulární, monokulární dalekohledy a   9005.1
        ostatní optické teleskopy, ostatní     9005.8
        astronomické přístroje, optické       9011.1
        mikroskopy                 9011.2
                              9011.8
33.40.23    Výrobky s tekutými krystaly, lasery     9013.1
        kromě laserových diod, ostatní optické   9013.2
        přístroje a nástroje j.n.          9013.8
33.40.24    Díly a příslušenství pro ostatní      9005.9
        optické přístroje              9011.9
                              9013.9

33.40.3    Fotografické přístroje a jejich díly
33.40.31    Sestavené objektivy (z jakéhokoliv     9002.11
        materiálu) pro fotografické, promítací
        a podobné přístroje
33.40.32    Fotografické přístroje (upravené pro    9006.1
        speciální účely)              9006.2
                              9006.3
33.40.33    Fotografické přístroje pro okamžité     9006.4
        vyvolání a kopírování a ostatní       9006.5
        fotoaparáty
33.40.34    Kinematografické kamery           9007.1
33.40.35    Promítací přístroje, promítací       9007.2
        přístroje pro diapozitivy, ostatní     9008.1
        promítací přístroje pro statické      9008.3
        snímky

33.40.36    Fotografické blesky, fotografické      9006.61
        zvětšovací nebo zmenšovací přístroje,    9006.69
        zařízení a vybavení fotolaboratoří,     9008.4
        negatoskopy, promítací plátna        9010.1
                              9010.4
                              9010.5
                              9010.6
33.40.37    Čtecí přístroje pro mikrofilmy,       9008.2
        mikrofiše nebo jiné mikroformáty
33.40.38    Díly a příslušenství pro fotografické    9006.9
        a kinematografické přístroje        9007.9
                              9008.9
                              9010.9

33.40.9    Průmyslové služby a práce na
        optických, fotografických
        a kinematografických přístrojích
33.40.91    Instalace a montáže profesionálních
        optických, fotografických
        a kinematografických přístrojů
33.40.92    Opravy a údržba profesionálních
        optických, fotografických
        a kinematografických přístrojů
33.40.99    Průmyslové práce při výrobě optických
        a fotografických přístrojů

33.5      Časoměrné přístroje, jejich díly;
        průmyslové služby a práce
33.50     Časoměrné přístroje, jejich díly;
        průmyslové služby a práce
33.50.1        Hodiny a hodinky

        Poznámka: Energie může být mechanická
        nebo elektrická, pohyb krokový
        (mechanický) nebo křemenný (kvarzový),
        znázorňování ručičkové nebo digitální.

33.50.11    Náramkové, kapesní a jiné hodinky s     9101
        pouzdrem z drahých kovů nebo kovu
        plátovaného drahými kovy
33.50.12    Ostatní náramkové, kapesní a podobné    9102
        hodinky vč. stopek
33.50.13    Hodiny do přístrojových (palubních)     9104
        desek a podobné hodiny pro vozidla
33.50.14    Budíky a malé kyvadlové hodiny s      9103
        hodinkovým strojkem, nástěnné a       9105
        ostatní hodiny

33.50.2    Hodinové a hodinkové strojky, jejich
        díly
33.50.21    Hodinkové strojky úplné a smontované    9108
33.50.22    Hodinové stroje úplné a smontované     9109
33.50.23    Hodinkové strojky úplné nesmontované    9110.11
        nebo částečně smontované, neúplné      9110.12
        strojky smontované
33.50.24    Hodinkové strojky neúplné nesmontované   9110.19
33.50.25    Hodinové stroje úplné a neúplné       9110.9
        nesmontované
33.50.26    Pouzdra, kryty a skříňky k hodinkám,    9111
        jejich díly                 9112
33.50.27    Řemínky, pásky, náramky k hodinářským    9113.1
        výrobkům, jejich díly, z kovů vč. drahých  9113.2
33.50.28    Ostatní hodinářské části a součásti     9114
33.50.29    Hodiny zaznamenávající datum a hodinu;   9106
        časové spínače a vypínače          9107

33.50.9    Průmyslové služby a práce na
        časoměrných přístrojích
33.50.91    Instalace a montáže průmyslových
        časoměřičů
33.50.92    Opravy a údržba průmyslových
        časoměřičů
33.50.99    Průmyslové práce při výrobě
        časoměrných přístrojů


 DM      DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY A ZAŘÍZENÍ


34       MOTOROVÁ VOZIDLA (KROMĚ MOTOCYKLŮ),
        PŘÍVĚSY A NÁVĚSY; PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY A PRÁCE

34.1      Motorová vozidla (kromě motocyklů) a
        jejich motory; instalace a montáže
34.10     Motorová vozidla (kromě motocyklů) a
        jejich motory instalace a montáže
34.10.1    Motory s vnitřním spalováním,
        používané pro motorová vozidla a motocykly
34.10.11    Vratné zážehové spalovací pístové      8407.31
        motory s vnitřním spalováním, s obsahem   8407.32
        válců 1000 cm3 a menším           8407.33
34.10.12    Vratné pístové motory typů používaných   8407.34
        k pohonu vozidel s obsahem
        válců > 1000 cm3
34.10.13    Pístové vznětové motory s vnitřním     8408.2
        spalováním pro motorová vozidla

34.10.2    Motorová vozidla osobní (kromě
        motocyklů)
34.10.21    Motorová vozidla osobní s vratným      8703.21.1
        pístovým zážehovým spalovacím motorem    8703.22.1
        s vnitřním spalováním o obsahu
        válců 1500 cm3 a menším, nová
34.10.22    Motorová vozidla osobní s vratným      8703.23.1
        pístovým zážehovým spalovacím motorem    8703.24.1
        s vnitřním spalováním o obsahu
        válců větším než 1500 cm3, nová
34.10.23    Motorová vozidla osobní s pístovým     8703.31.1
        vznětovým motorem s vnitřním spalováním   8703.32.1
        (s dieselovým motorem nebo motorem     8703.33.1
        s žárovou hlavou), nová
34.10.24    Motorová vozidla osobní j.n., nová     8703.9
        (kromě motocyklů)
34.10.25    Motorová vozidla osobní, ojetá (kromě    8703.21.9
        motocyklů)                 8703.22.9
                              8703.23.9
                              8703.24.9
                              8703.31.9
                              8703.32.9
                              8703.33.9

34.10.3    Motorová vozidla pro přepravu deseti a
        více osob
34.10.30    Motorová vozidla pro přepravu deseti a   8702
        více osob

34.10.4    Motorová vozidla pro nákladní dopravu
34.10.41    Vozidla s pístovým vznětovým motorem s   8704.21.1
        vnitřním spalováním (s dieselovým      8704.21.31
        motorem nebo motorem s žárovou hlavou),   8704.21.91
        nová                    8704.22.1
                              8704.22.91
                              8704.23.1
                              8704.23.91
34.10.42    Nákladní motorová vozidla s pístovým    8704.31.1
        zážehovým spalovacím motorem s vnitřním   8704.31.31
        spalováním, ostatní nákladní motorová    8704.31.91
        vozidla, nová                8704.32.1
                              8704.32.91
                              8704.9
34.10.43    Nákladní motorová vozidla ojetá       8704.21.39
                              8704.21.99
                              8704.22.99
                              8704.23.99
                              8704.31.39
                              8704.31.99
                              8704.32.99
34.10.44    Silniční návěsové tahače          8701.2
34.10.45    Podvozky (šasi) motorových vozidel     8706

34.10.5    Motorová vozidla pro speciální použití
34.10.51    Terénní vyklápěcí vozy (dampry)       8704.1
34.10.52    Jeřábové automobily             8705.1
34.10.53    Vozidla speciální pro přepravu na      8703.1
        sněhu, pro přepravu osob
        na golfových hřištích apod.
34.10.54    Motorová vozidla pro speciální použití   8705.2
        j.n.                    8705.3
                              8705.4
                              8705.9

34.10.9    Instalace montážních skupin a
        kompletních konstrukčních sad pro
        motorová vozidla v rámci výrobního
        procesu
34.10.91    Instalace montážních skupin pro
        motorová vozidla v rámci výrobního
        procesu
34.10.92    Montáže kompletních konstrukčních sad
        pro motorová vozidla v rámci výrobního
        procesu

34.2      Karoserie motorových vozidel, přívěsy
        a návěsy, jejich díly
34.20     Karoserie motorových vozidel, přívěsy
        a návěsy, jejich díly
34.20.1    Karoserie motorových vozidel
34.20.10    Karoserie motorových vozidel        8707

34.20.2    Přívěsy a návěsy, kontejnery
34.20.21    Kontejnery zvláště konstruované a      8609
        vybavené pro jeden nebo více druhů
        dopravy
34.20.22    Přívěsy a návěsy karavanového typu,     8716.1
        obytné nebo kempinkové
34.20.23    Ostatní přívěsy a návěsy kromě       8716.3
        karavanového typu              8716.4

34.20.3    Díly přívěsů a návěsů bez vlastního
        mechanického pohonu
34.20.30    Díly přívěsů a návěsů bez vlastního     8716.9
        mechanického pohonu

34.20.7    Rekonstrukce a kompletace výbavy a
        výstroje motorových vozidel
34.20.70    Rekonstrukce a kompletace výbavy a
        výstroje motorových vozidel

34.20.8    Vybavování a vystrojování obytných
        přívěsů a mobilních obytných domků
34.20.80    Vybavování a vystrojování obytných
        přívěsů a mobilních obytných domků

34.20.9    Opravy a údržba kontejnerů určených
        pro přepravu
34.20.92    Opravy a údržba kontejnerů určených
        pro přepravu

34.3      Díly a příslušenství pro motorová
        vozidla (kromě motocyklů)
        a jejich motory; montáže
34.30     Díly a příslušenství pro motorová
        vozidla (kromě motocyklů)
        a jejich motory; montáže
34.30.1    Díly určené pro motory

        Poznámka: Tato podskupina obsahuje
        každou součástku, která je
        prokazatelně součástkou pro zážehový
        spalovací motor s vnitřním
        spalováním nebo vznětový motor s
        vnitřním spalováním (dieselový motor
        nebo motor s žárovou hlavou), s výjimkou
        součástek, které jsou prokazatelně
        součástkami do leteckých motorů.

34.30.11    Díly k pístovým zážehovým motorům s     8409.91
        vnitřním spalováním (kromě letadel)
34.30.12    Díly určené pro ostatní motory       8409.99

34.30.2    Ostatní díly a příslušenství j.n.
        motorových vozidel (kromě motocyklů)

        Poznámka: Tato podskupina obsahuje
        všechny díly identifikovatelné
        jako díly motorových vozidel.

34.30.20    Ostatní díly a příslušenství j.n.      8708.1
        motorových vozidel (kromě motocyklů)    8708.3
                              8708.4
                              8708.5
                              8708.6
                              8708.7
                              8708.8
                              8708.9

34.30.3        Bezpečnostní pásy, airbagy a jiné díly
        a příslušenství karoserií
34.30.30    Bezpečnostní pásy, airbagy a jiné díly   8708.2
        a příslušenství karoserií

34.30.9    Montáže dílů a příslušenství
        motorových vozidel j.n.
34.30.91    Montáže dílů a příslušenství
        motorových vozidel j.n.


35       OSTATNÍ DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY A ZAŘÍZENÍ;
        PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY A PRÁCE

35.1      Lodě a čluny, opravy a údržba
35.11     Lodě, opravy a údržba
35.11.1    Válečné lodě
35.11.10    Válečné lodě                8906.10

35.11.2    Lodě, čluny a podobná plavidla
        sloužící k přepravě osob nebo nákladů
35.11.21    Lodě pro osobní a poštovní dopravu,     8901.1
        převozní lodě, trajekty
35.11.22    Cisternové lodě               8901.2
35.11.23    Chladírenské lodě              8901.3
35.11.24    Plavidla pro nákladní dopravu a       8901.9
        kombinovaná pro nákladní a osobní dopravu

35.11.3    Rybářská plavidla a jiná speciální
        plavidla
35.11.31    Rybářská plavidla, plavidla zařízená    8902
        k průmyslovému zpracování, opracování
        nebo konzervování rybářských výrobků
35.11.32    Lodě k vlečení nebo tlačení jiných     8904
        lodí, remorkéry
35.11.33    Plovoucí sací bagry, majákové lodě,     8905.1
        požární lodě, plovoucí jeřáby, ostatní   8905.9
        plavidla                  8906.90

35.11.4    Plovoucí nebo ponorné vrtné nebo
        těžební plošiny
35.11.40    Plovoucí nebo ponorné vrtné nebo      8905.2
        těžební plošiny

35.11.5    Ostatní plavidla
35.11.50    Ostatní plavidla              8907

35.11.6    Lodě, čluny a ostatní plavidla určená
        do šrotu
35.11.60    Lodě, čluny a ostatní plavidla určená    8908
        do šrotu

35.11.9    Opravy a údržba, přestavby a modernizace
        lodí a plovoucích plošin (kromě
        rekreačních a sportovních člunů)
35.11.91    Opravy a údržba lodí a plovoucích
        plošin
35.11.92    Přestavby a modernizace lodí
35.11.93    Vystrojení a vybavení lodí a plovoucích
        plošin

35.12     Rekreační a sportovní čluny, opravy a
        údržba
35.12.1    Rekreační a sportovní čluny
35.12.11    Rekreační a sportovní plachetnice      8903.91
        s přídavným motorem nebo bez něho
35.12.12    Nafukovací čluny              8903.1
35.12.13    Ostatní rekreační a sportovní lodě,     8903.92
        veslařské čluny a kánoe           8903.99

35.12.9    Opravy a údržba, rekonstrukce, vybavení
        a vystrojení rekreačních a sportovních
        člunů
35.12.90    Opravy a údržba, rekonstrukce, vybavení
        a vystrojení rekreačních a sportovních
        člunů

35.2      Lokomotivy a kolejový vozový park,
        díly; opravy a údržba
35.20     Lokomotivy a kolejový vozový park,
        díly; opravy a údržba
35.20.1    Lokomotivy a lokotraktory
35.20.11    Lokomotivy závislé na vnějším zdroji    8601.1
        proudu
35.20.12    Lokomotivy dieselelektrické         8602.1
35.20.13    Ostatní lokomotivy, lokotraktory      8601.2
                              8602.9

35.20.2    Železniční nebo tramvajové vozy
        s vlastním pohonem, nákladní vozy
        a podvozky kromě vozidel pro údržbu
        železničních tratí nebo traťovou
        službu
35.20.20    Železniční nebo tramvajové vozy       8603
        s vlastním pohonem, nákladní vozy
        a podvozky kromě vozidel pro údržbu
        železničních tratí nebo traťovou
        službu

35.20.3    Ostatní kolejový vozový park
35.20.31    Kolejová vozidla pro údržbu tratí nebo   8604
        pro traťovou službu
35.20.32    Osobní vozy kolejové dopravy,        8605
        zavazadlové vozy, poštovní
        a jiné vozy bez vlastního pohonu
35.20.33    Nákladní vagóny kolejové dopravy bez    8606
        vlastního pohonu

35.20.4    Díly kolejových vozidel, kolejový
        svrškový upevňovací materiál, mechanické
        přístroje návěstní, bezpečnostní,
        kontrolní, pro dopravu železniční,
        silniční nebo říční, pro přístavní
        a letištní zařízení
35.20.40    Díly kolejových vozidel, kolejový      8607
        svrškový upevňovací materiál, mechanické  8608
        přístroje návěstní, bezpečnostní,
        kontrolní, pro dopravu železniční,
        silniční nebo říční, pro přístavní
        a letištní zařízení

35.20.9    Opravy a údržba, rekonstrukce, vybavení
        a vystrojení lokomotiv a kolejového
        vozového parku
35.20.91    Opravy a údržba lokomotiv a kolejového
        vozového parku
35.20.92    Rekonstrukce, vybavení a vystrojení
        lokomotiv a kolejového vozového parku

35.3      Letadla a kosmické lodě, díly;
        průmyslové služby a práce
35.30     Letadla a kosmické lodě díly;
        průmyslové služby a práce
35.30.1    Motory a pohony pro letadla a kosmické
        lodě, letecké katapulty, přístroje a
        zařízení pro přistávání aerodynů na
        letadlové lodi, pozemní přístroje a
        zařízení pro letecký výcvik; díly
35.30.11    Vratné nebo rotační zážehové spalovací   8407.1
        pístové motory s vnitřním spalováním,
        letecké
35.30.12    Proudové motory a turbovrtulové pohony   8411.1
                              8411.2
35.30.13    Reaktivní motory (kromě proudových)     8412.1
35.30.14    Letecké katapulty, přístroje a       8805
        zařízení pro přistání aerodynů
        na letadlové lodi apod., pozemní
        přístroje a zařízení pro letecký
        výcvik, jejich díly
35.30.15    Díly leteckých vratných nebo rotačních   8409.1
        zážehových spalovacích pístových motorů
        s vnitřním spalováním
35.30.16    Díly proudových motorů nebo         8411.91
        turbovrtulových pohonů

35.30.2    Balony a vzducholodě, kluzáky, větroně,
        rogala a ostatní bezmotorová letadla
35.30.21    Kluzáky, větroně a rogala          8801.1
35.30.22    Balony, vzducholodě a ostatní        8801.9
        bezmotorová letadla

35.30.3    Vrtulníky a letouny
35.30.31    Vrtulníky                  8802.1
35.30.32    Letouny a ostatní letadla j.n. o      8802.2
        vlastní hmotnosti 2000 kg a menší
35.30.33    Letouny a ostatní letadla j.n. o      8802.3
        vlastní hmotnosti od 2000 kg
        do 15000 kg včetně
35.30.34    Letouny a ostatní letadla j.n. o      8802.4
        vlastní hmotnosti nad 15000 kg

35.30.4    Kosmické lodě (vč. družic) a jejich
        startovací nosiče
35.30.40    Kosmické lodě (vč. družic) a jejich     8802.6
        startovací nosiče

35.30.5    Ostatní díly letadel a kosmických lodí
35.30.50    Ostatní díly letadel a kosmických lodí   8803

35.30.9    Průmyslové služby a práce na letadlech
        a leteckých motorech
35.30.91    Opravy a údržba letadel a leteckých
        motorů
35.30.92    Modernizace a rekonstrukce letadel
35.30.99    Průmyslové práce při výrobě letadel a
        kosmických lodí

35.4      Motocykly, jízdní kola, invalidní
        vozíky, jejich díly, průmyslové práce
35.41     Motocykly, jejich díly, průmyslové
        práce
35.41.1    Motocykly (vč. mopedů), přívěsné
        vozíky a jízdní kola s pomocným motorem
35.41.11    Motocykly (vč. mopedů), jízdní kola     8711.1
        s pístovým motorem o obsahu válců
        50 cm3 a menším
35.41.12    Motocykly (vč. mopedů) se zážehovým     8711.2
        pístovým spalovacím motorem s vnitřním   8711.3
        spalováním, o obsahu válců nad 50 cm3    8711.4
                              8711.5
35.41.13    Motocykly a jízdní kola s pomocným     8711.9
        motorem j.n., přívěsné vozíky

35.41.2    Díly a příslušenství motocyklů a
        přívěsných vozíků
35.41.20    Díly a příslušenství motocyklů a      8714.1
        přívěsných vozíků

35.41.9    Průmyslové práce při výrobě motocyklů
35.41.99    Průmyslové práce při výrobě motocyklů

35.42     Jízdní kola, jejich díly; průmyslové
        práce
35.42.1    Jízdní kola a jiná kola bez motoru
35.42.10    Jízdní kola a jiná kola bez motoru     8712

35.42.2    Díly a příslušenství pro jízdní kola a
        jiná kola bez motoru
35.42.20    Díly a příslušenství pro jízdní kola a   8714.9
        jiná kola bez motoru

35.42.9    Průmyslové práce při výrobě jízdních
        kol
35.42.99    Průmyslové práce při výrobě jízdních
        kol

35.43     Invalidní vozíky, jejich díly; opravy
        a údržba, průmyslové práce
35.43.1    Invalidní vozíky, jejich díly
35.43.11    Invalidní vozíky              8713
35.43.12    Díly a příslušenství k invalidním      8714.2
        vozíkům

35.43.9    Opravy a údržba invalidních vozíků;
        průmyslové práce
35.43.92    Opravy a údržba invalidních vozíků
35.43.99    Průmyslové práce při výrobě
        invalidních vozíků

35.5      Jiné dopravní prostředky a zařízení;
        opravy a údržba, průmyslové práce
35.50         Jiné dopravní prostředky a zařízení,
        opravy a údržba, průmyslové práce
35.50.1    Jiné dopravní prostředky a zařízení
35.50.10    Jiné dopravní prostředky a zařízení     8716.8

35.50.9    Opravy a údržba jiných dopravních
        prostředků a zařízení
        vč. průmyslových prací
35.50.92    Opravy a údržba jiných dopravních
        prostředků a zařízení
35.50.99    Průmyslové práce při výrobě jiných
        dopravních prostředků a zařízení


 DN      VÝROBKY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU J.N.


36       NÁBYTEK; VÝROBKY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU
        J.N.; PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY A PRÁCE

36.1      Nábytek; průmyslové služby a práce
36.11     Sedací nábytek, jejich díly; průmyslové
        služby a práce
36.11.1    Sedací nábytek, jejich díly
36.11.11    Sedací nábytek s kovovou kostrou      9401.1
                              9401.2
                              9401.3
                              9401.7
36.11.12    Sedací nábytek s dřevěnou kostrou      9401.4
                              9401.5
                              9401.6
36.11.13    Ostatní sedací nábytek j.n.         9401.8
36.11.14    Díly sedacího nábytku            9401.9

36.11.2    Čalounění židlí, křesel a jiného
        sedacího nábytku
36.11.20    Čalounění židlí, křesel a jiného
        sedacího nábytku

36.11.9    Opravy a montáže sedacího nábytku vč.
        průmyslových prací
36.11.92    Opravy a montáže sedacího nábytku
36.11.99    Průmyslové práce při výrobě židlí a
        jiného sedacího nábytku

36.12     Ostatní kancelářský nábytek a dřevěné
        zařízení obchodů; průmyslové práce
36.12.1    Ostatní kancelářský nábytek a dřevěné
        zařízení obchodů
36.12.11    Kancelářský nábytek kovový         9403.1
36.12.12    Kancelářský nábytek dřevěný         9403.3
36.12.13    Nábytek do obchodů dřevěný         9403.60.3

36.12.9    Průmyslové práce při výrobě ostatního
        kancelářského nábytku a dřevěného
        zařízení obchodů
36.12.99    Průmyslové práce při výrobě ostatního
        kancelářského nábytku a dřevěného
        zařízení obchodů

36.13     Kuchyňský nábytek dřevěný; průmyslové
        práce
36.13.1    Kuchyňský nábytek dřevěný
36.13.10    Kuchyňský nábytek dřevěný          9403.4

36.13.9    Průmyslové práce při výrobě
        kuchyňského dřevěného nábytku
36.13.99    Průmyslové práce při výrobě
        kuchyňského dřevěného nábytku

36.14     Ostatní nábytek, opravy a údržba
36.14.1    Ostatní nábytek
36.14.11    Nábytek kovový j.n. (vč. zařízení      9403.2
        obchodů)
36.14.12    Nábytek dřevěný do ložnic, jídelen a    9403.5
        obývacích pokojů              9403.60.1
36.14.13    Nábytek dřevěný j.n.            9403.60.9
36.14.14    Nábytek z plastů a jiných materiálů     9403.7
        vč. indického rákosu, vrbového proutí,   9403.8
        bambusu nebo podobných materiálů
36.14.15    Díly nábytku (kromě sedacího)        9403.9

36.14.2    Konečná úprava nového nábytku (kromě
        čalounění)
36.14.20    Konečná úprava nového nábytku (kromě
        čalounění)

36.14.9    Opravy, údržba a restaurování nábytku
36.14.90    Opravy, údržba a restaurování nábytku

36.15     Matrace, pružné vložky do postelí;
        průmyslové práce
36.15.1    Matrace, pružné vložky do postelí
36.15.11    Pružné vložky do postelí          9404.1
36.15.12    Matrace                   9404.2

36.15.9    Průmyslové práce při výrobě matrací
36.15.99    Průmyslové práce při výrobě matrací

36.2      Klenoty a příbuzné výrobky, mince
36.21     Mince; průmyslové práce
36.21.1    Mince
36.21.10    Mince                    7118

36.21.9    Průmyslové práce při výrobě mincí
36.21.99    Průmyslové práce při výrobě mincí

36.22     Klenoty a příbuzné výrobky j.n.
36.22.1    Klenoty a příbuzné výrobky j.n.
36.22.11    Diamanty kromě průmyslových, pravé perly  7101.22
        a drahé kameny opracované          7102.39
                              7103.9
                              7104.9
36.22.12    Průmyslové diamanty opracované       7102.29
                              7105
36.22.13    Šperkařské, klenotnické, zlatnické a    7113
        stříbrnické výrobky, jejich díly      7114
36.22.14    Ostatní výrobky z drahých kovů,       7115
        výrobky z pravých perel, drahokamů     7116
        nebo polodrahokamů

36.22.2    Úprava, předělávání drahých kamenů a
        klenotnických výrobků
36.22.20    Úprava, předělávání drahých kamenů a
        klenotnických výrobků

36.3      Hudební nástroje, jejich díly;
        průmyslové služby a práce
36.30     Hudební nástroje, jejich díly;
        průmyslové služby a práce
36.30.1    Hudební nástroje, jejich díly
36.30.11    Klavíry a pianina, ostatní strunné     9201
        nástroje s klaviaturou
36.30.12    Ostatní strunné hudební nástroje      9202
36.30.13    Varhany, harmoniky, harmonia a podobné   9203
        nástroje                  9204
36.30.14    Dechové hudební nástroje          9205
36.30.15    Elektronické hudební nástroje        9207
36.30.16    Ostatní hudební nástroje          9206
                              9208
36.30.17    Doplňkové hudební vybavení j.n.       9209.1
                              9209.2
                              9209.3
36.30.18    Díly a příslušenství hudebních       9209.9
        nástrojů

36.30.9    Průmyslové služby a práce na hudebních
        nástrojích
36.30.91    Instalace hudebních nástrojů
36.30.92    Opravy a údržba hudebních nástrojů
36.30.99    Průmyslové práce při výrobě hudebních
        nástrojů

36.4      Sportovní potřeby; průmyslové služby a
        práce
36.40     Sportovní potřeby; průmyslové služby a
        práce
36.40.1    Sportovní potřeby
36.40.11    Vybavení pro zimní sporty          9506.1
                              9506.7
36.40.12    Vybavení pro vodní sporty          9506.2
36.40.13    Vybavení pro gymnastiku, fitnes centra   9506.91
        nebo atletiku
36.40.14    Ostatní sportovní potřeby          4203.21
                              9506.3
                              9506.4
                              9506.5
                              9506.6
                              9506.99
36.40.15    Rybářské potřeby a potřeby pro lov     9507
        j.n.

36.40.9    Průmyslové služby a práce na
        sportovních potřebách
36.40.91    Instalace, opravy a údržba sportovních
        potřeb
36.40.99    Průmyslové práce při výrobě
        sportovních potřeb


36.5      Hry a hračky; průmyslové služby a práce
36.50     Hry a hračky; průmyslové služby a práce
36.50.1    Loutky představující pouze lidské
        bytosti, hračky představující
        zvířata nebo jiné než lidské bytosti,
        jejich díly a příslušenství
36.50.11    Loutky představující pouze lidské      9502.1
        bytosti
36.50.12    Hračky představující zvířata nebo jiné   9503.4
        než lidské bytosti
36.50.13    Díly a příslušenství pro loutky       9502.9
        představující pouze lidské bytosti

36.50.2    Vláčky (hračky) a příslušenství k nim;
        jiné zmenšené modely nebo stavebnice
        a stavebnicové hračky
36.50.20    Vláčky (hračky) a příslušenství k nim;   9503.1
        jiné zmenšené modely nebo stavebnice    9503.2
        a stavebnicové hračky            9503.3

36.50.3    Ostatní hračky vč. hraček
        představujících hudební nástroje
36.50.31    Dětská vozidla a vozítka          9501
36.50.32    Skládanky                  9503.6
36.50.33    Ostatní hračky j.n.             9503.5
                              9503.7
                              9503.8
                              9503.9

36.50.4    Výrobky pro lunaparky, pro stolní nebo
        společenské hry
36.50.41    Karetní hry                 9504.4
36.50.42    Video hry (použitelné s televizním     9504.1
        přijímačem nebo mající vlastní
        obrazovku) a ostatní obrazové hry
        s elektronickým displejem
36.50.43    Stolní nebo sálové hry a hry        9504.2
        s figurkami                 9504.3
                              9504.9

36.50.9    Průmyslové služby a práce na
        automatizovaných zařízeních kuželníků
        a bowlingů a jiných výrobků pro herní
        koutky, stolní nebo společenské hry
36.50.91    Instalace, opravy a údržba
        automatizovaných zařízení kuželníků
        a bowlingů a jiných výrobků pro herní
        koutky, stolní nebo společenské hry
36.50.99    Průmyslové     práce při výrobě her a
        hraček

36.6      Ostatní výrobky zpracovatelského
        průmyslu
36.61     Bižuterie; průmyslové práce
36.61.1    Bižuterie
36.61.10    Bižuterie                  7117

36.61.9    Průmyslové práce při výrobě bižuterie
36.61.99    Průmyslové práce při výrobě bižuterie

36.62     Kartáčnické výrobky; průmyslové práce
36.62.1    Kartáčnické výrobky
36.62.11    Úklidové kartáčnické výrobky        9603.1
                              9603.9
36.62.12    Toaletní kartáčnické výrobky, štětce    9603.2
        pro potřeby školní a umělecké        9603.3
36.62.13    Ostatní kartáčnické výrobky j.n.      9603.4
                              9603.5

36.62.9    Průmyslové práce při výrobě
        kartáčnických výrobků
36.62.99    Průmyslové práce při výrobě
        kartáčnických výrobků

36.63     Ostatní výrobky zpracovatelského
        průmyslu j.n.
36.63.1    Kolotoče, houpačky, střelnice a
        ostatní pouťové atrakce
36.63.10    Kolotoče, houpačky, střelnice a       9508
        ostatní pouťové atrakce

36.63.2    Psací a kancelářské potřeby
36.63.21    Pera a kuličkové tužky           9608.1
                              9608.2
                              9608.4
36.63.22    Plnicí pera s perem a jiná plnicí      9608.3
        pera, pera k rýsování tuší,
        propisovací a jiná pera
36.63.23    Psací soupravy a jejich díly        9608.5
                              9608.6
                              9608.9
36.63.24    Tužky, tuhy a křídy             9609
36.63.25    Kancelářské potřeby j.n.          9610
                              9611
                              9612

36.63.3    Deštníky, vycházkové hole, knoflíky,
        formy na knoflíky, jejich díly
36.63.31    Deštníky a slunečníky, vycházkové a     6601
        sedací hole, biče, jezdecké bičíky     6602
        a podobné výrobky
36.63.32    Díly, výstroj a příslušenství pro      6603
        deštníky, hole a podobné výrobky
36.63.33    Knoflíky a zdrhovadla            9606.1
                              9606.2
                              9607.1
36.63.34    Formy na knoflíky a ostatní díly      9606.3
        knoflíků a zdrhovadel            9607.2

36.63.4    Linoleum
36.63.40    Linoleum                  5904

36.63.5    Paruky, příčesky a podobné výrobky
36.63.50    Paruky, příčesky a podobné výrobky     6703
                              6704

36.63.6    Zapalovače, jejich díly, zápalky a
        potřeby pro kuřáky
36.63.61    Zapalovače a potřeby pro kuřáky       9613.1
                              9613.2
                              9613.8
                              9614
36.63.62    Díly zapalovačů, pyroforické slitiny,    3606.9
        výrobky z hořlavých materiálů        9613.9
36.63.63    Zápalky                   3605
36.63.64    Tekutá paliva nebo paliva ze        3606.1
        zkapalněného plynu v nádobách
        používaných pro plnění zapalovačů, o
        objemu <= 300 cm3

36.63.7    Ostatní výrobky j.n.
36.63.71    Výrobky pro slavnosti, karnevaly nebo    9505
        jiné zábavy
36.63.72    Dětské kočárky, jejich díly         8715
36.63.73    Kadeřnické a toaletní výrobky        9615
                              9616
36.63.74    Výrobky konstruované pro předváděcí     9023
        účely
36.63.75    Svíčky, svíce, voskové sloupky a      3406
        podobné výrobky
36.63.76    Umělé květiny, listoví a ovoce a      6702
        jejich díly
36.63.77    Ostatní podobné výrobky j.n.        4206
                              6701
                              9601
                              9602
                              9604
                              9617
                              9618

36.63.9    Preparování živočichů (vycpávání)
36.63.90    Preparování živočichů (vycpávání)


37       DRUHOTNÉ SUROVINY

37.1      Kovové druhotné suroviny
37.10     Kovové druhotné suroviny
37.10.1    Kovové druhotné suroviny
37.10.10    Kovové druhotné suroviny

37.10.2    Likvidace lodí
37.10.20    Likvidace lodí

37.2      Nekovové druhotné suroviny
37.20     Nekovové druhotné suroviny
37.20.1    Nekovové druhotné suroviny
37.20.10    Nekovové druhotné surovinyE      ELEKTŘINA, PLYN A VODA


40       ELEKTŘINA, PLYN, TEPELNÁ ENERGIE VČ. ROZVODU

40.1      Elektřina vč. rozvodu
40.11     Elektřina
40.11.1    Elektřina
40.11.10    Elektřina                  2716

40.11.2    Vyhořelé (vyzářené) palivové články
        (kazety) jaderných reaktorů
40.11.20    Vyhořelé (vyzářené) palivové články     2844.5
        (kazety) jaderných reaktorů

40.12     Přenos elektřiny
40.12.1    Přenos elektřiny
40.12.10    Přenos elektřiny

40.13     Rozvod elektřiny a obchod s elektřinou
40.13.1    Rozvod elektřiny a obchod s elektřinou
40.13.11    Rozvod elektřiny
40.13.12    Obchod s elektřinou

40.2      Vyrobená plynná paliva vč. jejich
        rozvodu prostřednictvím sítí
40.21     Vyrobená plynná paliva
40.21.1    Svítiplyn, vodní plyn, generátorový
        plyn a podobné plyny (kromě zemních plynů)
40.21.10    Svítiplyn, vodní plyn, generátorový     2705
        plyn a podobné plyny (kromě zemních plynů)

40.22     Rozvod plynných paliv a obchod s plynnými
        palivy prostřednictvím sítí
40.22.1    Rozvod plynných paliv a obchod s plynnými
        palivy prostřednictvím sítí
40.22.11    Rozvod plynných paliv prostřednictvím
        sítí
40.22.12    Obchod s plynnými palivy prostřednictvím
        sítí

40.3      Tepelná energie vč. rozvodu, dodávky
        chladu
40.30     Tepelná energie vč. rozvodu, dodávky
        chladu
40.30.1    Tepelná energie vč. rozvodu, dodávky
        chladu
40.30.10    Tepelná energie vč. rozvodu, dodávky
        chladu
41        SHROMAŽĎOVÁNÍ, ÚPRAVA A ROZVOD VODY

41.0       Shromažďování, úprava a rozvod vody
41.00      Shromažďování, úprava a rozvod vody
41.00.1     Přírodní voda
41.00.11     Pitná voda
41.00.12     Užitková voda (nepitná)

41.00.2     Rozvod vody
41.00.20     Rozvod vodyF       STAVEBNÍ PRÁCE

45        STAVEBNÍ PRÁCE

         Poznámka: Stavebními pracemi se rozumí
         práce při výstavbě nových budov nebo
         inženýrských děl a také práce při
         rekonstrukcích, modernizacích, rozšíření,
         stavebních úpravách, opravách a údržbě
         staveb.

45.1       Příprava staveniště
45.11      Demolice, příprava území a zemní práce
45.11.1     Demolice, příprava území, vyčišťovací
         práce
45.11.11     Demoliční práce
45.11.12     Příprava území a vyčišťovací práce

45.11.2     Výkopové zemní práce a přesun zemin
45.11.21     Výkopové práce
45.11.22     Odstranění kontaminované půdy
45.11.23     Rekultivační práce
45.11.24     Ostatní výkopové zemní práce a přesun
         zemin

45.11.3     Příprava území pro dolování
45.11.30     Příprava území pro dolování

45.12      Průzkumné vrtné práce
45.12.1     Průzkumné vrtné práce
45.12.10     Průzkumné vrtné práce

45.2       Konstrukce a práce hrubé stavby a
         jejich částí - pozemní a inženýrské
         stavitelství
45.21      Konstrukce a práce hrubé stavby
         pozemních a inženýrských staveb

         Poznámka: Konstrukcemi a pracemi hrubé
         stavby se rozumí práce při výstavbě
         nových domů, budov nebo inženýrských
         děl a také práce při rekonstrukcích,
         modernizacích, rozšíření, stavebních
         úpravách, opravách a údržbě. Nezahrnují
         instalační nebo dokončovací práce.
         Stavební díla komplexně dodávaná,
         resp. dokončené budovy a stavby,
         se klasifikují v samostatné
         klasifikaci CZ-CC.

45.21.1     Konstrukce a práce hrubé stavby domů a
         budov
45.21.11     Konstrukce a práce hrubé stavby domů
         jednobytových a dvoubytových
45.21.12     Konstrukce a práce hrubé stavby domů
         vícebytových
45.21.13     Konstrukce a práce hrubé stavby budov
         pro průmysl a skladování
45.21.14     Konstrukce a práce hrubé stavby budov
         pro obchod a služby
45.21.15     Konstrukce a práce hrubé stavby budov
         j.n.

45.21.2     Konstrukce a práce hrubé stavby mostů,
         estakád, tunelů a podchodů
45.21.21     Konstrukce a práce hrubé stavby mostů
         a estakád
45.21.22     Konstrukce a práce hrubé stavby tunelů
         a podzemních objektů (kromě důlních)

45.21.3     Konstrukce a práce na stavbě vedení
         dálkových trubních, komunikačních     a
         energetických (kabely)
45.21.31     Konstrukce a práce na stavbě vedení
         dálkových trubních plynu a nafty
45.21.32     Konstrukce a práce na stavbě vedení
         dálkových trubních ostatních
45.21.33     Konstrukce a práce na stavbě vedení
         elektrických trakčních
45.21.34     Konstrukce a práce na stavbě vedení
         dálkových elektrických nadzemních
45.21.35     Konstrukce a práce na stavbě vedení
         dálkových elektrických podzemních
45.21.36     Konstrukce a práce na stavbě vedení
         dálkových komunikačních nadzemních
45.21.37     Konstrukce a práce na stavbě vedení
         dálkových komunikačních podzemních

45.21.4     Konstrukce a práce na stavbě vedení
         místních trubních a kabelů
         (vč. doplňkových konstrukcí)
45.21.41     Konstrukce a práce na stavbě vedení
         místních trubních vody a kanalizace
         (vč. doplňkových konstrukcí)
45.21.42     Konstrukce a práce na stavbě vedení
         místních energetických
         (vč. doplňkových konstrukcí) kromě
         elektrických
45.21.43     Konstrukce a práce na stavbě vedení
         místních elektrických nadzemních
         (vč. doplňkových konstrukcí)
45.21.44     Konstrukce a práce na stavbě vedení
         místních elektrických podzemních
         (vč. doplňkových konstrukcí)
45.21.45     Konstrukce a práce na stavbě vedení
         místních komunikačních nadzemních
         (vč. doplňkových konstrukcí)
45.21.46     Konstrukce a práce na stavbě vedení
         místních komunikačních podzemních
         (vč. doplňkových konstrukcí)

45.21.5     Konstrukce a práce hrubé stavby pro
         energetiku, výrobu a dolování
45.21.51     Konstrukce a práce hrubé stavby
         energetických výrobních děl
45.21.52     Konstrukce a práce hrubé stavby
         důlních děl a staveb výrobních

45.21.6     Konstrukce a práce staveb a
         inženýrských děl j.n.
45.21.61     Konstrukce a práce hrubé stavby tribun
         stadionů a sportovních hřišť
45.21.62     Konstrukce a práce hrubé stavby
         plaveckých bazénů
45.21.63     Konstrukce a práce hrubé stavby budov
         pro sport a rekreaci
45.21.64     Konstrukce a práce hrubé stavby
         inženýrských děl a staveb j.n.

45.21.7     Kompletace a montáž prefabrikovaných
         konstrukcí
45.21.71     Kompletace a montáž prefabrikovaných
         domů bytových
45.21.72     Kompletace a montáž prefabrikovaných
         budov nebytových
45.21.73     Kompletace a montáž konstrukcí j.n.

45.22      Montáž střešních konstrukcí a
         pokládání střešních krytin
45.22.1     Střešní práce
45.22.11     Střešní konstrukce
45.22.12     Pokrývačské práce a nátěry střech
45.22.13     Klempířské práce

45.22.2     Izolační práce proti vodě
45.22.20     Izolační práce proti vodě

45.23      Konstrukce a práce hrubé stavby
         komunikací, letištních ploch
         a sportovních areálů
45.23.1     Konstrukce a práce hrubé stavby dálnic
         (s výjimkou visutých dálnic), ulic,
         silnic, železnic a letištních drah
45.23.11     Konstrukce a práce spodní stavby
         dálnic (s výjimkou visutých dálnic),
         silnic, ulic a stezek pro pěší
45.23.12     Konstrukce a práce vrchní stavby
         dálnic (s výjimkou visutých dálnic),
         silnic, ulic a stezek pro pěší
45.23.13     Konstrukce a práce hrubé stavby pro
         dráhy železniční a visuté
45.23.14     Konstrukce a práce hrubé stavby pro
         letištní dráhy
45.23.15     Natěračské práce silničního značení,
         parkovacích ploch a podobných povrchů

45.23.2     Konstrukce a práce stavby ploch pro
         sport a rekreaci
45.23.21     Konstrukce a práce stavby ploch
         stadionů a sportovních hřišť
45.23.22     Konstrukce a práce stavby ploch pro
         sport a rekreaci j.n.

45.24      Konstrukce a práce hrubé stavby
         vodních děl
45.24.1     Konstrukce a práce hrubé stavby
         vodních cest, přístavů,
         hrází a jiných vodních děl
45.24.11     Konstrukce a práce hrubé stavby
         pobřežních a přístavních děl
45.24.12     Konstrukce a práce hrubé stavby úprav
         toků, hrází, kanálů a akvaduktů
45.24.13     Konstrukce a práce hrubé stavby
         zdymadel, stavidel a objektů plavebních
45.24.14     Bagrovací a ostatní práce na vodních
         dílech

45.25      Specializované stavební práce
45.25.1     Lešenářské práce
45.25.10     Lešenářské práce

45.25.2     Základové práce a vrtání vodních
         studní
45.25.21     Základové práce vč. pilotáže
45.25.22     Vrtání vodních studní

45.25.3     Betonářské práce
45.25.31     Železobetonářské práce
45.25.32     Ostatní betonářské práce

45.25.4     Montáž kovových konstrukcí
45.25.41     Montáž kovových konstrukcí domů a
         budov
45.25.42     Montáž kovových konstrukcí jiných
         staveb

45.25.5     Zdění a zednické práce
45.25.50     Zdění a zednické práce

45.25.6     Ostatní specializované stavební práce
45.25.61     Montáž a výstavba průmyslových komínů
45.25.62     Ostatní specializované stavební práce
         j.n.

45.3       Stavební montáže
45.31      Elektroinstalace
45.31.1     Elektroinstalační práce (vodiče a
         montáže)
45.31.11     Elektroinstalační práce v bytových
         domech (vodiče a montáže)
45.31.12     Elektroinstalační práce v nebytových
         budovách (vodiče a montáže)
45.31.13     Elektroinstalační práce u ostatních
         staveb (vodiče a montáže)

45.31.2     Instalace a montáže protipožární a
         poplachové signalizace a domácích
         antén
45.31.21     Instalace a montáže protipožární
         signalizace
45.31.22     Instalace a montáže poplachové
         signalizace
45.31.23     Instalace a montáže domácích antén

45.31.3     Instalace a montáže výtahů a
         eskalátorů
45.31.30     Instalace a montáže výtahů a
         eskalátorů

45.31.4     Ostatní elektroinstalační práce v
         budovách
45.31.41     Elektroinstalace telekomunikačních
         rozvodů
45.31.42     Elektroinstalace topení a jiných
         elektrických zařízení v domech
         a budovách

45.32      Izolační práce kromě hydroizolace
45.32.1     Izolační práce kromě hydroizolace
45.32.11     Tepelně izolační práce
45.32.12     Ostatní izolační práce kromě
         hydroizolace

45.33      Instalatérské práce
45.33.1     Montáž topení, ventilace a klimatizace
45.33.11     Montáž ústředního topení
45.33.12     Montáž ventilace a klimatizace

45.33.2     Instalace a montáže rozvodu vody a
         kanalizace v domech a budovách
45.33.20     Instalace a montáže rozvodu vody a
         kanalizace v domech a budovách

45.33.3     Instalace a montáže rozvodů plynu
45.33.30     Instalace a montáže rozvodů plynu

45.34      Ostatní stavební montáže
45.34.1     Montáž (osazení) plotů, zábradlí,
         mříží
45.34.10     Montáž (osazení) plotů, zábradlí,
         mříží

45.34.2     Elektroinstalační práce j.n.
45.34.21     Instalace a montáže osvětlení a
         signalizačních systémů silnic,
         letišť a přístavů
45.34.22     Ostatní elektroinstalační práce j.n.

45.34.3     Montáže a stavební práce j.n.
45.34.31     Montáž rolet a plátěných střech
         (markýz)
45.34.32     Ostatní montáže a práce j.n.

45.4       Kompletační a dokončovací práce
45.41      Omítkářské a štukatérské práce
45.41.1     Omítkářské a štukatérské práce
45.41.10     Omítkářské a štukatérské práce

45.42      Truhlářské a zámečnické kompletační
         práce
45.42.1     Truhlářské a zámečnické kompletační
         práce
45.42.11     Osazování dveřních zárubní a okenních
         rámů
45.42.12     Ostatní zámečnické kompletační práce
45.42.13     Ostatní kompletační práce

45.43      Obkládání stěn a pokládání podlahových
         krytin
45.43.1     Obkládání stěn a podlah dlaždicemi
45.43.11     Vnější obkládání
45.43.12     Vnitřní obkládání stěn a podlah

45.43.2     Pokládání ostatních podlahových
         krytin, obkládání
         stěn a tapetování
45.43.21     Pokládání pružných podlahových krytin
45.43.22     Pokládání ostatních podlahových krytin
45.43.23     Obkládání stěn a stropů (kromě
         obkládaček) a tapetování

45.43.3     Vnitřní dekorační práce
45.43.30     Vnitřní dekorační práce

45.44      Sklenářské, malířské a natěračské
         práce
45.44.1     Sklenářské práce
45.44.10     Sklenářské práce

45.44.2     Malířské a natěračské práce
45.44.21     Malby a nátěry uvnitř domů a budov
45.44.22     Malby a nátěry vně domů a budov
45.44.23     Malby a nátěry ostatních staveb

45.45      Ostatní dokončovací stavební práce
45.45.1     Ostatní dokončovací stavební práce
45.45.11     Ozdobné práce
45.45.12     Vnější úklidové práce
45.45.13     Ostatní dokončovací stavební práce
         j.n.


45.5       Pronájmy stavebních a demoličních
         strojů a zařízení s obsluhou
45.50      Pronájmy stavebních a demoličních
         strojů a zařízení     s obsluhou
45.50.1     Pronájmy stavebních a demoličních
         strojů a zařízení s obsluhou
45.50.10     Pronájmy stavebních a demoličních
         strojů a zařízení s obsluhouG       OBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH
         VOZIDEL, VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU
         A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST


50        OBCHOD, OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH
         VOZIDEL; MALOOBCHODNÍ PRODEJ POHONNÝCH
         HMOT

         Poznámka: Do tohoto oddílu nepatří
         pronájem motorových vozidel bez obsluhy
         (71.1, 71.2) ani s obsluhou (60.22,
         60.23).
         Pod pojmem "obchod" se rozumí
         velkoobchod i maloobchod.

50.1       Obchod s motorovými vozidly (kromě
         motocyklů)
50.10      Obchod s motorovými vozidly (kromě
         motocyklů)
50.10.1     Velkoobchod s motorovými vozidly
         (kromě motocyklů)

         Poznámka: Velkoobchod se týká jak
         nových, tak ojetých motorových vozidel
         (kromě motocyklů).

50.10.11     Velkoobchod s nákladními auty, návěsy,
         přívěsy a autobusy
50.10.12     Velkoobchod s motorovými vozidly
         určenými pro přepravu osob (kromě
         autobusů)
50.10.13     Velkoobchod s karavany a ostatními
         kempinkovými vozidly
50.10.14     Velkoobchod s ostatními motorovými
         vozidly (kromě motocyklů)

50.10.2     Maloobchod s motorovými vozidly (kromě
         motocyklů)
50.10.21     Maloobchod s novými automobily a
         autobusy
50.10.22     Maloobchod s ojetými automobily a
         autobusy
50.10.23     Maloobchod s karavany a kempinkovými
         vozidly

50.10.3     Zprostředkování obchodu s motorovými
         vozidly (kromě motocyklů)
50.10.30     Zprostředkování obchodu s motorovými
         vozidly (kromě motocyklů)


50.2       Opravy a údržba motorových vozidel
         (kromě motocyklů)
50.20      Opravy a údržba motorových vozidel
         (kromě motocyklů)
50.20.1     Opravy a údržba osobních motorových
         vozidel
50.20.11     Pravidelné opravy a údržba osobních
         motorových vozidel kromě oprav
         elektrického systému, pneumatik
         a karoserií
50.20.12     Opravy elektrického systému osobních
         motorových vozidel
50.20.13     Opravy pneumatik pro osobní motorová
         vozidla (vč. seřízení a vyvážení kol)
50.20.14     Opravy karoserií apod. (dveře, zámky,
         okna, přelakování) osobních motorových
         vozidel

50.20.2     Opravy a údržba ostatních motorových
         vozidel (kromě motocyklů)
50.20.21     Pravidelné opravy a údržba ostatních
         motorových vozidel kromě oprav
         elektrického systému a karoserií
50.20.22     Opravy elektrického systému ostatních
         motorových vozidel
50.20.23     Opravy karoserií apod. (dveře, zámky,
         okna, přelakování) ostatních motorových
         vozidel

50.20.3     Ostatní práce a služby související s
         údržbou motorových vozidel (kromě
         motocyklů)
50.20.31     Mytí motorových vozidel a jiné podobné
         práce a služby
50.20.32     Automobilová pohotovostní silniční
         služba


50.3       Obchod s díly a příslušenstvím pro
         motorová vozidla (kromě motocyklů)
50.30      Obchod s díly a příslušenstvím pro
         motorová vozidla (kromě motocyklů)

         Poznámka: Jedná se o prodej nového i
         použitého automobilového příslušenství.

50.30.1     Velkoobchod s díly a příslušenstvím
         pro motorová vozidla (kromě motocyklů)
50.30.11     Velkoobchod s pneumatikami
50.30.12     Velkoobchod s ostatními díly a
         příslušenstvím pro motorová
         vozidla (kromě motocyklů)

50.30.2     Maloobchod s díly a příslušenstvím pro
         motorová vozidla (kromě motocyklů)
50.30.21     Maloobchod s pneumatikami
50.30.22     Maloobchod s ostatními díly a
         příslušenstvím pro motorová
         vozidla (kromě motocyklů)

50.30.3     Zprostředkování obchodu s díly a
         příslušenstvím pro motorová vozidla
         (kromě motocyklů)
50.30.30     Zprostředkování obchodu s díly a
         příslušenstvím pro motorová vozidla
         (kromě motocyklů)


50.4       Obchod, opravy a údržba motocyklů,
         jejich dílů a příslušenství
50.40      Obchod, opravy a údržba motocyklů,
         jejich dílů a příslušenství
50.40.1     Velkoobchod s motocykly, jejich díly a
         příslušenstvím
50.40.10     Velkoobchod s motocykly, jejich díly a
         příslušenstvím

50.40.2     Maloobchod s motocykly, jejich díly a
         příslušenstvím
50.40.20     Maloobchod s motocykly, jejich díly a
         příslušenstvím

50.40.3     Zprostředkování obchodu s motocykly,
         jejich díly a příslušenstvím
50.40.30     Zprostředkování obchodu s motocykly,
         jejich díly a příslušenstvím

50.40.4     Opravy a údržba motocyklů, jejich dílů
         a příslušenství
50.40.40     Opravy a údržba motocyklů, jejich dílů
         a příslušenství

50.5       Maloobchod s pohonnými hmotami
50.50      Maloobchod s pohonnými hmotami
50.50.1     Maloobchod s pohonnými hmotami
50.50.10     Maloobchod s pohonnými hmotami


51        VELKOOBCHOD A ZPROSTŘEDKOVÁNÍ VELKOOBCHODU
         (KROMĚ MOTOROVÝCH VOZIDEL)

51.1       Zprostředkování velkoobchodu
51.11      Zprostředkování velkoobchodu se
         základními zemědělskými produkty,
         živými zvířaty, textilními
         surovinami a polotovary
51.11.1     Zprostředkování velkoobchodu se
         základními zemědělskými produkty,
         živými zvířaty, textilními
         surovinami a polotovary
51.11.11     Zprostředkování velkoobchodu s živými
         zvířaty
51.11.12     Zprostředkování velkoobchodu se
         základními zemědělskými produkty
         a textilními surovinami a polotovary

51.12      Zprostředkování velkoobchodu s palivy,
         rudami, kovy a technickými chemikáliemi
51.12.1     Zprostředkování velkoobchodu s palivy,
         rudami, kovy a technickými chemikáliemi
51.12.11     Zprostředkování velkoobchodu s palivy
51.12.12     Zprostředkování velkoobchodu s rudami
         a kovy
51.12.13     Zprostředkování velkoobchodu s
         technickými chemikáliemi

51.13      Zprostředkování velkoobchodu se dřevem
         a stavebními materiály a výrobky
51.13.1     Zprostředkování velkoobchodu se dřevem
         a stavebními materiály a výrobky
51.13.11     Zprostředkování velkoobchodu se dřevem
         a stavebními výrobky ze dřeva
51.13.12     Zprostředkování velkoobchodu s
         ostatními stavebními materiály a
         výrobky

51.14      Zprostředkování velkoobchodu se
         stroji, průmyslovým zařízením, loděmi
         a letadly
51.14.1     Zprostředkování velkoobchodu se
         stroji, průmyslovým zařízením, loděmi
         a letadly
51.14.11     Zprostředkování velkoobchodu s
         kancelářskými stroji a počítačovým
         zařízením
51.14.12     Zprostředkování velkoobchodu s
         ostatními stroji a průmyslovým zařízením
51.14.13     Zprostředkování velkoobchodu s loděmi
         a letadly

51.15      Zprostředkování velkoobchodu s
         nábytkem, železářským zbožím
         a potřebami převážně pro domácnost
51.15.1     Zprostředkování velkoobchodu s
         nábytkem, železářským zbožím
         a potřebami převážně pro domácnost
51.15.10     Zprostředkování velkoobchodu s
         nábytkem, železářským zbožím
         a potřebami převážně pro domácnost

51.16      Zprostředkování velkoobchodu s
         textilem, oděvy, oděvními
         doplňky, obuví a koženými výrobky
51.16.1     Zprostředkování velkoobchodu s
         textilem, oděvy, oděvními
         doplňky, obuví a koženými výrobky
51.16.11     Zprostředkování velkoobchodu s
         textilem
51.16.12     Zprostředkování velkoobchodu s oděvy,
         oděvními doplňky a obuví
51.16.13     Zprostředkování velkoobchodu s
         koženými výrobky a jejich imitacemi

51.17      Zprostředkování velkoobchodu s
         potravinami, nápoji
         a tabákovými výrobky
51.17.1     Zprostředkování velkoobchodu s
         potravinami, nápoji
         a tabákovými výrobky
51.17.11     Zprostředkování velkoobchodu s
         potravinami a nápoji
51.17.12     Zprostředkování velkoobchodu s tabákem
         a tabákovými výrobky

51.18      Zprostředkování specializovaného
         velkoobchodu s ostatním zbožím
51.18.1     Zprostředkování specializovaného
         velkoobchodu s ostatním zbožím
51.18.11     Zprostředkování velkoobchodu se
         zdravotnickými prostředky
         a kosmetikou
51.18.12     Zprostředkování specializovaného
         velkoobchodu s ostatním zbožím j.n.

51.19      Zprostředkování nespecializovaného
         velkoobchodu
51.19.1     Zprostředkování nespecializovaného
         velkoobchodu
51.19.10     Zprostředkování nespecializovaného
         velkoobchodu

51.2       Velkoobchod     se základními zemědělskými
         produkty a živými zvířaty
51.21      Velkoobchod s obilím, osivem a krmivem
51.21.1     Velkoobchod s obilím, osivem a krmivem
51.21.11     Velkoobchod s obilím (kromě osiva)
51.21.12     Velkoobchod s osivem (kromě olejnatých
         semen a plodů)
51.21.13     Velkoobchod s olejnatými semeny a
         plody (vč. osiv)
51.21.14     Velkoobchod s krmivem (kromě
         průmyslových pro domácí zvířata)
51.21.15     Velkoobchod se zemědělskými produkty
         j.n.

51.22      Velkoobchod s květinami a jinými
         rostlinami
51.22.1     Velkoobchod s květinami a jinými
         rostlinami
51.22.10     Velkoobchod s květinami a jinými
         rostlinami

51.23      Velkoobchod s živými zvířaty
51.23.1     Velkoobchod s živými zvířaty
51.23.10     Velkoobchod s živými zvířaty

51.24      Velkoobchod se surovými kůžemi,
         kožešinami a usněmi
51.24.1     Velkoobchod se surovými kůžemi,
         kožešinami a usněmi
51.24.10     Velkoobchod se surovými kůžemi,
         kožešinami a usněmi

51.25      Velkoobchod se surovým tabákem
51.25.1     Velkoobchod se surovým tabákem
51.25.10     Velkoobchod se surovým tabákem


51.3       Velkoobchod s potravinami, nápoji a
         tabákovými výrobky

         Poznámka: Velkoobchodní prodej
         mraženého zboží se zařazuje podle
         druhu daného zboží.

51.31      Velkoobchod s ovocem, zeleninou,
         bramborami a výrobky z nich
51.31.1     Velkoobchod s ovocem, zeleninou,
         bramborami a výrobky z nich
51.31.11     Velkoobchod s bramborami a výrobky z
         nich
51.31.12     Velkoobchod s nezpracovanou zeleninou,
         ovocem a ořechy

51.32      Velkoobchod s masem a masnými výrobky
51.32.1     Velkoobchod s masem a masnými výrobky
51.32.11     Velkoobchod s masem
51.32.12     Velkoobchod s masnými výrobky

51.33      Velkoobchod s mlékárenskými výrobky,
         vejci, jedlými oleji a tuky
51.33.1     Velkoobchod s mlékárenskými výrobky,
         vejci, jedlými oleji a tuky
51.33.11     Velkoobchod s mlékárenskými výrobky
51.33.12     Velkoobchod s vejci
51.33.13     Velkoobchod s jedlými oleji a tuky

51.34      Velkoobchod s nápoji
51.34.1     Velkoobchod s nápoji
51.34.11     Velkoobchod s ovocnými a zeleninovými
         šťávami, minerálními vodami
         a nealkoholickými nápoji
51.34.12     Velkoobchod s pivem, vínem, likéry a
         ostatními alkoholickými nápoji

51.35      Velkoobchod s tabákovými výrobky
51.35.1     Velkoobchod s tabákovými výrobky
51.35.10     Velkoobchod s tabákovými výrobky

51.36      Velkoobchod s cukrem, čokoládou a
         cukrovinkami
51.36.1     Velkoobchod s cukrem, čokoládou a
         cukrovinkami
51.36.11     Velkoobchod s cukrem
51.36.12     Velkoobchod s čokoládou a cukrovinkami

51.37      Velkoobchod s kávou, čajem, kakaem a
         kořením
51.37.1     Velkoobchod s kávou, čajem, kakaem a
         kořením
51.37.10     Velkoobchod s kávou, čajem, kakaem a
         kořením

51.38      Specializovaný velkoobchod s jinými
         potravinami vč. ryb, korýšů a měkkýšů
51.38.1     Specializovaný velkoobchod s rybami,
         korýši a měkkýši a výrobky z nich
51.38.10     Specializovaný velkoobchod s rybami,
         korýši a měkkýši a výrobky z nich

51.38.2     Velkoobchod s jinými potravinami
51.38.21     Velkoobchod se zpracovanou zeleninou,
         ovocem a ořechy
51.38.22     Velkoobchod s hotovými jídly vč.
         dětských, dietních a jiných
         homogenizovaných jídel
51.38.23     Velkoobchod s průmyslovými krmivy pro
         drobná domácí zvířata
51.38.24     Velkoobchod s ostatními
         potravinářskými výrobky

51.39      Nespecializovaný velkoobchod s
         potravinami, nápoji
         a tabákovými výrobky

         Poznámka: Velkoobchodní prodej
         zaměřený na konkrétní druhy
         potravinářských výrobků se zařazuje
         podle předcházejících položek.

51.39.1     Nespecializovaný velkoobchod s
         potravinami, nápoji a tabákovými
         výrobky
51.39.11     Nespecializovaný velkoobchod se
         zmrazenými potravinami
51.39.12     Nespecializovaný velkoobchod s
         nezmrazenými potravinami, nápoji
         a tabákovými výrobky

51.4       Velkoobchod s výrobky převážně pro
         domácnost
51.41      Velkoobchod s textilem a textilní
         galanterií
51.41.1     Velkoobchod s textilem a textilní
         galanterií
51.41.11     Velkoobchod s oděvním textilem
51.41.12     Velkoobchod s ostatním textilem
51.41.13     Velkoobchod s textilní galanterií
51.41.14     Velkoobchod s ložním a stolním prádlem

51.42      Velkoobchod s oděvy a obuví
51.42.1     Velkoobchod s oděvy a obuví
51.42.11     Velkoobchod se svrchními oděvy
51.42.12     Velkoobchod s osobním prádlem vč.
         košil
51.42.13     Velkoobchod s kožešnickými výrobky
51.42.14     Velkoobchod s obuví
51.42.15     Velkoobchod s oděvními doplňky

51.43      Velkoobchod s elektrospotřebiči a
         elektronikou převážně pro domácnost
51.43.1     Velkoobchod s elektrospotřebiči,
         osvětlovacími tělesy
         a elektroinstalačním materiálem
         převážně pro domácnost
51.43.11     Velkoobchod elektrospotřebiči převážně
         pro domácnost
51.43.12     Velkoobchod s osvětlovacími tělesy
51.43.13     Velkoobchod s elektroinstalačním
         materiálem

51.43.2     Velkoobchod s elektronikou převážně
         pro domácnost a záznamovými médii
51.43.21     Velkoobchod s elektronikou převážně
         pro domácnost
51.43.22     Velkoobchod se záznamovými médii

51.44      Velkoobchod s porcelánovými,
         keramickými a skleněnými výrobky,
         kovovými kuchyňskými potřebami,
         tapetami a čisticími prostředky
51.44.1     Velkoobchod s porcelánovými,
         keramickými a skleněnými výrobky,
         kovovými kuchyňskými potřebami,
         tapetami a čisticími prostředky
51.44.11     Velkoobchod s nožířskými a jinými
         kovovými výrobky převážně pro domácnost
51.44.12     Velkoobchod se skleněnými,
         porcelánovými a hrnčířskými výrobky
51.44.13     Velkoobchod s tapetami
51.44.14     Velkoobchod s čisticími, lešticími a
         brusnými prostředky

51.45      Velkoobchod s kosmetickými a
         toaletními výrobky, pracími prostředky
51.45.1     Velkoobchod s kosmetickými a
         toaletními výrobky, pracími prostředky
51.45.10     Velkoobchod s kosmetickými a
         toaletními výrobky, pracími prostředky

51.46      Velkoobchod se zdravotnickými
         přístroji, farmaceutickými
         a ortopedickými výrobky
51.46.1     Velkoobchod se zdravotnickými
         přístroji, farmaceutickými
         a ortopedickými výrobky
51.46.11     Velkoobchod s farmaceutickými
         lučebninami a léčivy
51.46.12     Velkoobchod se zdravotnickými
         přístroji, nástroji a ortopedickými
         výrobky

51.47      Velkoobchod s ostatními výrobky
         převážně pro domácnost
51.47.1     Velkoobchod s bytovým zařízením
51.47.11     Velkoobchod s nábytkem převážně pro
         domácnost
51.47.12     Velkoobchod s neelektrickým varným a
         topným zařízením převážně pro domácnost
51.47.13     Velkoobchod s výrobky košíkářskými,
         korkovými, bednářskými a jinými výrobky
         ze dřeva
51.47.14     Velkoobchod s podlahovými krytinami
         (vč. koberců)
51.47.15     Velkoobchod s výrobky a zařízením
         převážně pro domácnost j.n.

51.47.2     Velkoobchod s knihami, novinami,
         časopisy a papírnickým zbožím
51.47.21     Velkoobchod s knihami, novinami a
         časopisy
51.47.22     Velkoobchod s papírnickým zbožím

51.47.3     Velkoobchod s ostatními spotřebními
         výrobky
51.47.31     Velkoobchod s hudebními nástroji a
         hudebninami
51.47.32     Velkoobchod s fotografickými a
         optickými výrobky
51.47.33     Velkoobchod s hrami a hračkami
51.47.34     Velkoobchod s hodinami, hodinkami a
         klenoty
51.47.35     Velkoobchod se sportovními potřebami
         (vč. jízdních kol)
51.47.36     Velkoobchod s výrobky z usní a jejich
         imitacemi (kromě oděvů)
51.47.37     Velkoobchod s různými spotřebními
         výrobky j.n.

51.5       Velkoobchod s meziprodukty (kromě
         zemědělských), odpadem a šrotem
51.51      Velkoobchod s pevnými, kapalnými a
         plynnými palivy a příbuznými výrobky
51.51.1     Velkoobchod s pevnými, kapalnými a
         plynnými palivy a příbuznými výrobky
51.51.11     Velkoobchod s pevnými palivy
51.51.12     Velkoobchod s pohonnými hmotami
51.51.13     Velkoobchod s ostatními kapalnými a
         plynnými palivy a příbuznými výrobky

51.52      Velkoobchod s rudami, kovy a hutními
         výrobky
51.52.1     Velkoobchod s rudami
51.52.11     Velkoobchod se železnými rudami
51.52.12     Velkoobchod s neželeznými rudami

51.52.2     Velkoobchod s kovy a hutními výrobky
51.52.21     Velkoobchod s     železnými kovy a hutními
         výrobky ze železa a oceli
51.52.22     Velkoobchod s neželeznými kovy a
         hutními výrobky z neželezných kovů

51.53      Velkoobchod se dřevem, stavebními
         materiály, nátěrovými hmotami
         a sanitárním zařízením
51.53.1     Velkoobchod se dřevem a výrobky ze
         dřeva po prvotním opracování
51.53.11     Velkoobchod se surovým dřevem
51.53.12     Velkoobchod s výrobky ze dřeva po
         prvotním opracování

51.53.2     Velkoobchod s barvami, plochým sklem,
         sanitárním
         vybavením a stavebními materiály j.n.
51.53.21     Velkoobchod se sanitárním vybavením a
         zařízením pro úpravu vody
51.53.22     Velkoobchod s barvami, laky a
         nátěrovými hmotami
51.53.23     Velkoobchod s plochým sklem a zrcadly
51.53.24     Velkoobchod se stavebními materiály
         j.n.

51.54      Velkoobchod s železářským zbožím,
         instalatérskými a topenářskými potřebami
51.54.1     Velkoobchod s železářským zbožím,
         instalatérskými a topenářskými potřebami
51.54.11     Velkoobchod s železářským zbožím
51.54.12     Velkoobchod s instalatérskými a
         topenářskými potřebami
51.54.13     Velkoobchod s ručním nářadím

51.55      Velkoobchod s chemickými výrobky
51.55.1     Velkoobchod s chemickými výrobky
51.55.11     Velkoobchod s hnojivy a
         agrochemikáliemi na ošetřování kultur
51.55.12     Velkoobchod s pryží a plasty v
         primárních formách
51.55.13     Velkoobchod s ostatními průmyslovými
         chemikáliemi

51.56      Velkoobchod s ostatními meziprodukty
         (kromě zemědělských)
51.56.1     Velkoobchod s ostatními meziprodukty
         (kromě zemědělských)
51.56.11     Velkoobchod s papírem, kartonem a
         lepenkou
51.56.12     Velkoobchod s textilními vlákny
51.56.13     Velkoobchod s meziprodukty jinými než
         zemědělskými j.n.

51.57      Velkoobchod s odpadem a šrotem
51.57.1     Velkoobchod s odpadem a šrotem
51.57.10     Velkoobchod s odpadem a šrotem

51.8       Velkoobchod se stroji, strojním
         zařízením a potřebami
51.81      Velkoobchod s obráběcími stroji
51.81.1     Velkoobchod s obráběcími stroji
51.81.11     Velkoobchod s obráběcími stroji pro
         opracování dřeva
51.81.12     Velkoobchod s obráběcími stroji pro
         opracování kovů
51.81.13     Velkoobchod s obráběcími stroji pro
         opracování ostatních materiálů

51.82      Velkoobchod s těžebními a stavebními
         stroji a zařízením
51.82.1     Velkoobchod s těžebními a stavebními
         stroji a zařízením
51.82.10     Velkoobchod s těžebními a stavebními
         stroji a zařízením

51.83      Velkoobchod se strojním zařízením
         určeným pro textilní průmysl, šicími
         a pletacími stroji
51.83.1     Velkoobchod se strojním zařízením
         určeným pro textilní průmysl, šicími
         a pletacími stroji
51.83.10     Velkoobchod se strojním zařízením
         určeným pro textilní, průmysl, šicími
         a pletacími stroji

51.84      Velkoobchod s počítači, počítačovým
         periferním zařízením a softwarem
51.84.1     Velkoobchod s počítači, počítačovým
         periferním zařízením a softwarem
51.84.10     Velkoobchod s počítači, počítačovým
         periferním zařízením a softwarem

51.85      Velkoobchod s ostatními kancelářskými
         stroji a zařízením
51.85.1     Velkoobchod s ostatními kancelářskými
         stroji a zařízením
51.85.11     Velkoobchod s ostatními kancelářskými
         stroji
51.85.12     Velkoobchod s kancelářským nábytkem

51.86      Velkoobchod s ostatními elektronickými
         součástkami a zařízením
51.86.1     Velkoobchod s ostatními elektronickými
         součástkami a zařízením
51.86.10     Velkoobchod s ostatními elektronickými
         součástkami a zařízením

51.87      Velkoobchod s ostatním strojním
         zařízením určeným pro průmysl, obchod
         a navigaci
51.87.1     Velkoobchod s ostatním strojním
         zařízením určeným pro průmysl, obchod
         a navigaci
51.87.11     Velkoobchod s dopravním zařízením
51.87.12     Velkoobchod s příslušenstvím pro
         stroje a zařízení
51.87.13     Velkoobchod s manipulačním a zdvihacím
         zařízením
51.87.14     Velkoobchod se stroji pro potraviny,
         nápoje a tabákové výrobky
51.87.15     Velkoobchod s profesionálními
         elektrickými stroji, přístroji
         a elektrotechnickým materiálem
51.87.16     Velkoobchod s ostatními stroji,
         přístroji a zařízením

51.88      Velkoobchod se zemědělskými stroji,
         příslušenstvím a nářadím
         (vč. traktorů)
51.88.1     Velkoobchod se zemědělskými stroji
         příslušenstvím a nářadím
         (vč. traktorů)
51.88.11     Velkoobchod se zemědělskými traktory
51.88.12     Velkoobchod se zemědělskými a lesními
         stroji, příslušenstvím a nářadím
         (kromě traktorů)

51.9       Ostatní velkoobchod
51.90      Ostatní velkoobchod
51.90.1     Ostatní velkoobchod
51.90.10     Ostatní velkoobchod

52        MALOOBCHOD KROMĚ MOTOROVÝCH VOZIDEL;
         OPRAVY VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU
         A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST

52.1       Maloobchod v nespecializovaných
         prodejnách
52.11      Maloobchod s převahou potravin, nápojů
         nebo tabákových výrobků
         v nespecializovaných prodejnách
52.11.1     Maloobchod s převahou potravin, nápojů
         nebo tabákových výrobků
         v nespecializovaných prodejnách
52.11.11     Maloobchod s převahou prodeje
         zmrazeného potravinářského zboží
         v nespecializovaných prodejnách
52.11.12     Maloobchod s převahou prodeje
         nezmrazených potravin, nápojů
         nebo tabákových výrobků
         v nespecializovaných prodejnách

52.12      Ostatní maloobchod v
         nespecializovaných prodejnách
52.12.1     Ostatní maloobchod v
         nespecializovaných prodejnách
52.12.10     Ostatní maloobchod v
         nespecializovaných prodejnách


52.2       Maloobchod s potravinami, nápoji a
         tabákovými výrobky
         ve specializovaných prodejnách
52.21      Maloobchod s ovocem, zeleninou,
         bramborami a výrobky z nich
52.21.1     Maloobchod s ovocem, zeleninou,
         bramborami a výrobky z nich
52.21.10     Maloobchod s ovocem, zeleninou,
         bramborami a výrobky z nich

52.22      Maloobchod s masem a masnými výrobky
52.22.1     Maloobchod s masem a masnými výrobky
52.22.10     Maloobchod s masem a masnými výrobky

52.23      Maloobchod s rybami, korýši, měkkýši a
         výrobky z nich
52.23.1     Maloobchod s rybami, korýši, měkkýši a
         výrobky z nich
52.23.10     Maloobchod s rybami, korýši, měkkýši a
         výrobky z nich

52.24      Maloobchod s chlebem, pečivem,
         cukrářskými výrobky a cukrovinkami
52.24.1     Maloobchod s chlebem, pečivem,
         cukrářskými výrobky a cukrovinkami
52.24.11     Maloobchod s chlebem, pečivem (vč.
         trvanlivého) a s cukrářskými výrobky
52.24.12     Maloobchod s cukrovinkami

52.25      Maloobchod s nápoji
52.25.1     Maloobchod s nápoji
52.25.10     Maloobchod s nápoji

52.26      Maloobchod s tabákovými výrobky
52.26.1     Maloobchod s tabákovými výrobky
52.26.10     Maloobchod s tabákovými výrobky

52.27      Ostatní maloobchod s potravinami,
         nápoji a tabákovými
         výrobky ve specializovaných prodejnách
52.27.1     Ostatní maloobchod s potravinami,
         nápoji a tabákovými výrobky
         ve specializovaných prodejnách
52.27.11     Maloobchod s mlékárenskými výrobky a
         vejci
52.27.12     Ostatní maloobchod s potravinami
         nápoji a tabákovými výrobky
         ve specializovaných prodejnách j.n.

52.3       Maloobchod se zdravotnickými
         prostředky, farmaceutickým
         kosmetickým, toaletním a drogistickým
         zbožím ve specializovaných prodejnách

         Poznámka: Jelikož je maloobchodní
         prodej roztříděn podle typu prodávaných
         výrobků, jeho seznam může být sestaven
         podle činností odpovídajících skupinám
         52.2, 52.3, 52.4. Služba maloobchodního
         prodeje jednoho výrobku však zahrnuje
         jak jeho prodej v nespecializovaném
         obchodě nebo mimo obchod, tak jeho
         prodej v obchodě specializovaném.

52.31      Maloobchod s farmaceutickými přípravky
52.31.1     Maloobchod s farmaceutickými přípravky
52.31.10     Maloobchod s farmaceutickými přípravky

52.32      Maloobchod se zdravotnickými
         prostředky
52.32.1     Maloobchod se zdravotnickými
         prostředky
52.32.10     Maloobchod se zdravotnickými
         prostředky

52.33      Maloobchod s kosmetickým, toaletním a
         drogistickým zbožím
52.33.1     Maloobchod s kosmetickým, toaletním a
         drogistickým zbožím
52.33.10     Maloobchod s kosmetickým, toaletním a
         drogistickým zbožím

52.4       Ostatní     maloobchod s novým zbožím ve
         specializovaných prodejnách
52.41      Maloobchod s textilem a textilní
         galanterií
52.41.1     Maloobchod s textilem a textilní
         galanterií
52.41.11     Maloobchod s textilem
52.41.12     Maloobchod s textilní galanterií

52.42      Maloobchod s oděvy
52.42.1     Maloobchod s oděvy
52.42.10     Maloobchod s oděvy

52.43      Maloobchod s obuví a koženým zbožím
52.43.1     Maloobchod s obuví a koženým zbožím
52.43.11     Maloobchod s obuví
52.43.12     Maloobchod s koženým zbožím a
         cestovními potřebami

52.44      Maloobchod s nábytkem, svítidly a
         výrobky převážně pro domácnost j.n.
52.44.1     Maloobchod s nábytkem, svítidly a
         výrobky převážně pro domácnost j.n.
52.44.11     Maloobchod s nábytkem převážně pro
         domácnost
52.44.12     Maloobchod s různými potřebami
         převážně pro domácnost, výrobky
         nožířskými, kameninou, skleněnými
         a porcelánovými výrobky
52.44.13     Maloobchod s osvětlovacími tělesy
52.44.14     Maloobchod s bytovým textilem,
         záclonami, závěsy apod.
52.44.15     Maloobchod s výrobky ze dřeva,
         korku a proutí
52.44.16     Maloobchod s neelektrickými
         spotřebiči, výrobky a zařízením
         převážně pro domácnost j.n.

52.45      Maloobchod s elektrospotřebiči a
         elektronikou převážně pro domácnost
52.45.1     Maloobchod s elektrospotřebiči
         převážně pro domácnost
52.45.10     Maloobchod s elektrospotřebiči
         převážně pro domácnost

52.45.2     Maloobchod s elektronikou převážně pro
         domácnost a záznamovými médii
52.45.21     Maloobchod s elektronikou převážně pro
         domácnost
52.45.22     Maloobchod se záznamovými médii
52.45.23     Maloobchod s hudebními nástroji a
         hudebninami

52.46      Maloobchod s železářským zbožím,
         barvami, sklem a potřebami pro kutily
52.46.1     Maloobchod s železářskými zbožím,
         barvami, sklem a potřebami pro kutily
52.46.11     Maloobchod s železářskými zbožím
52.46.12     Maloobchod s nátěrovými hmotami vč.
         pomocných prostředků a s průmyslovými
         kartáči
52.46.13     Maloobchod s tabulovým a upraveným
         plochým sklem
52.46.14     Maloobchod s potřebami pro kutily
52.46.15     Maloobchod se sanitárním vybavením
52.46.16     Maloobchod se stavebním materiálem
         j.n.

52.47      Maloobchod s knihami, novinami,
         časopisy a papírnickým zbožím
52.47.1     Maloobchod s knihami, novinami,
         časopisy a papírnickým zbožím
52.47.11     Maloobchod s knihami
52.47.12     Maloobchod s novinami a časopisy
52.47.13     Maloobchod s papírnickým zbožím

52.48      Ostatní maloobchod s novým zbožím ve
         specializovaných prodejnách
52.48.1     Maloobchod s kancelářským,
         počítačovým, optickým
         a fotografickým vybavením ve
         specializovaných prodejnách
52.48.11     Maloobchod s kancelářským nábytkem
52.48.12     Maloobchod s kancelářským zařízením
52.48.13     Maloobchod s počítači a softwarovým
         vybavením
52.48.14     Maloobchod s fotografickým, optickým
         zařízením a s měřicími přístroji
52.48.15     Maloobchod s telekomunikačním
         zařízením

52.48.2     Maloobchod s hodinami, hodinkami a
         klenoty, se sportovními
         potřebami, hrami a hračkami ve
         specializovaných prodejnách
52.48.21     Maloobchod s hodinami, hodinkami a
         klenoty
52.48.22     Maloobchod s rybářskými a sportovními
         potřebami (vč. jízdních kol)
52.48.23     Maloobchod s hrami a hračkami

52.48.3     Maloobchod s nepotravinářskými výrobky
         ve specializovaných prodejnách j.n.
52.48.31     Maloobchod s čisticími potřebami,
         tapetami a podlahovými krytinami
52.48.32     Maloobchod s živými květinami,
         rostlinami, semeny, hnojivy apod.
52.48.33     Maloobchod s drobnými domácími zvířaty
         a potřebami pro jejich chov
52.48.34     Maloobchod se suvenýry
52.48.35     Maloobchod s topným olejem, plynem v
         lahvích, uhlím a dřevem
52.48.36     Maloobchod se známkami a mincemi
52.48.37     Maloobchod provozovaný uměleckými
         galeriemi
52.48.38     Maloobchod s nepotravinářskými výrobky
         j.n.

52.5       Maloobchod s použitým zbožím
         provozovaný v prodejnách

         Poznámka: Maloobchodní prodej se
         zařazuje podle sortimentu prodávaných
         výrobků. Zařazení prodejních služeb
         uvedených v souvislosti s obchodem
         provozovaným ve specializovaném
         obchodě se vztahuje také na prodej
         použitého zboží (s výjimkou motorových
         vozidel, viz oddíl 50), a to jak
         v prodejnách, tak mimo prodejny.

52.50      Maloobchod s použitým zbožím
         provozovaný v prodejnách
52.50.1     Maloobchod se starožitnostmi a
         použitým zbožím provozovaný
         v prodejnách
52.50.11     Maloobchod se starožitnostmi
         provozovaný v prodejnách
52.50.12     Maloobchod s použitými knihami
         provozovaný v prodejnách
52.50.13     Maloobchod s jiným použitým zbožím
         provozovaný v prodejnách


52.6       Maloobchod provozovaný mimo prodejny
52.61      Maloobchod prostřednictvím zásilkové
         služby
52.61.1     Maloobchod prostřednictvím zásilkové
         služby
52.61.11     Maloobchod prostřednictvím zásilkové
         služby specializovaný na textil a oděvy
52.61.12     Maloobchod prostřednictvím zásilkové
         služby specializovaný na ostatní druhy
         zboží
52.61.13     Maloobchod prostřednictvím zásilkové
         služby nespecializovaný

52.61.2     Maloobchod prostřednictvím internetu
52.61.20     Maloobchod prostřednictvím internetu

52.62      Maloobchod provozovaný ve stáncích a
         na trzích
52.62.1     Maloobchod provozovaný ve stáncích a
         na trzích
52.62.11     Maloobchod s potravinami provozovaný
         ve stáncích a na trzích
52.62.12     Ostatní maloobchod provozovaný ve
         stáncích a na trzích

52.63      Ostatní maloobchod provozovaný mimo
         prodejny
52.63.1     Ostatní maloobchod provozovaný mimo
         prodejny
52.63.10     Ostatní maloobchod provozovaný mimo
         prodejny

52.7       Opravy výrobků pro osobní potřebu a
         převážně pro domácnost
52.71      Opravy obuvi, brašnářských a podobných
         výrobků
52.71.1     Opravy obuvi, brašnářských a podobných
         výrobků
52.71.10     Opravy obuvi, brašnářských a podobných
         výrobků

52.72      Opravy elektrospotřebičů a elektroniky
         převážně pro domácnost
52.72.1     Opravy elektrospotřebičů a elektroniky
         převážně pro domácnost
52.72.11     Opravy rozhlasových a televizních
         přijímačů a jiných audiovizuálních
         zařízení a přístrojů
52.72.12     Opravy ostatních elektrických
         spotřebičů převážně pro domácnost

52.73      Opravy hodin, hodinek, klenotů a
         bižuterie
52.73.1     Opravy hodin, hodinek, klenotů a
         bižuterie
52.73.10     Opravy hodin, hodinek, klenotů a
         bižuterie

52.74      Opravy výrobků pro osobní potřebu a
         převážně pro domácnost j.n.
52.74.1     Opravy výrobků pro osobní potřebu a
         převážně pro domácnost j.n.
52.74.11     Opravy oděvů a textilních výrobků
52.74.12     Opravy jízdních kol
52.74.13     Opravy ostatních výrobků pro osobní
         potřebu a převážně pro domácnost j.n.H       UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ


55        SLUŽBY UBYTOVACÍ A STRAVOVACÍ

55.1       Služby poskytované v zařízeních
         hotelového typu

         Poznámka: Patří sem ubytovací a
         podobné služby poskytované v zařízeních
         hotelového typu např. hotely, motely,
         hostinci a podobnými ubytovacími
         zařízeními.
         Také sem patří služby s tím
         související zahrnuté v ceně ubytování,
         jako jsou snídaně, obsluha na pokoji,
         služba recepce, poštovní služba a
         posluhy.
         Hotely poskytují všeobecně také další
         služby, jako jsou např. parkování,
         jídlo, nápoje, zábava, plavecké bazény,
         bankety, schůze, konference a
         schůzovní a konferenční prostory.
         Rekreační hotely mohou mimo svou
         činnost poskytovat rozsáhlý výběr
         rekreačních zařízení.
         Tyto různé služby jsou zde zahrnuty
         jenom pokud tvoří součást ceny za
         ubytování. Jsou-li placeny odděleně,
         jsou klasifikovány podle toho, o jakou
         službu se jedná.

55.10      Služby poskytované v zařízeních
         hotelového typu
55.10.1     Služby poskytované v zařízeních
         hotelového typu
55.10.10     Služby poskytované v zařízeních
         hotelového typu


55.2       Ubytovací služby poskytované v kempech
         a jiných zařízeních pro krátkodobé
         ubytování
55.21          Ubytovací služby poskytované v
         turistických ubytovnách a horských
         boudách
55.21.1     Ubytovací služby poskytované v
         turistických ubytovnách a horských
         boudách
55.21.10     Ubytovací služby poskytované v
         turistických ubytovnách a horských
         boudách

55.22      Ubytovací služby poskytované v kempech
55.22.1     Ubytovací služby poskytované v kempech
55.22.10     Ubytovací služby poskytované v kempech

55.23      Ubytovací služby poskytované v
         ostatních zařízeních pro krátkodobé
         ubytování
55.23.1     Ubytovací služby poskytované v
         ostatních zařízeních pro krátkodobé
         ubytování
55.23.11     Služby poskytované dětskými
         prázdninovými tábory
55.23.12     Služby rekreačních středisek a domů
55.23.13     Krátkodobé ubytovací služby v
         zařízených pronájmech
55.23.14     Služby poskytované v lůžkových nebo
         lehátkových vozech a jiných dopravních
         prostředcích
55.23.15     Ostatní ubytovací služby poskytované v
         zařízeních pro krátkodobé ubytování j.n.


55.3       Stravovací služby
55.30      Stravovací služby
55.30.1     Stravovací služby
55.30.11     Stravovací služby v zařízeních s
         obsluhou (restauračního typu)
55.30.12     Stravovací služby v železničních
         jídelních vozech nebo na lodích
55.30.13     Stravovací služby v samoobslužných
         zařízeních
55.30.14     Ostatní stravovací služby


55.4       Služby spojené převážně s podáváním
         nápojů
55.40      Služby spojené převážně s podáváním
         nápojů
55.40.1     Služby spojené převážně s podáváním
         nápojů
55.40.10     Služby spojené převážně s podáváním
         nápojů


55.5       Stravovací služby účelové a dodávky
         hotových jídel
55.51      Stravovací služby účelové
55.51.1     Služby závodních (příp. školních a
         podobných) jídelen
55.51.10     Služby závodních (příp. školních a
         podobných) jídelen

55.52      Dodávky hotových jídel
55.52.1     Dodávky hotových jídel
55.52.11     Dodávky hotových jídel do domácnosti
55.52.12     Dodávky hotových jídel pro společnosti
         provozující osobní dopravu
55.52.13     Dodávky hotových jídel ostatním
         podnikům a společnostemI       DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ A SPOJE


60        POZEMNÍ A POTRUBNÍ DOPRAVA

60.1       Železniční doprava
60.10      Železniční doprava
60.10.1     Železniční doprava celostátní osobní
60.10.11     Železniční doprava celostátní osobní
         (kromě doprovázené přepravy osobních
         automobilů)
60.10.12     Železniční doprava celostátní
         doprovázená

60.10.2     Železniční doprava nákladní
60.10.21     Železniční přeprava mraženého a
         chlazeného zboží
60.10.22     Železniční přeprava ropných produktů
60.10.23     Železniční přeprava ostatních
         kapalných a plynných látek
60.10.24     Železniční přeprava nákladu v
         kontejnerech
60.10.25     Železniční přeprava poštovních zásilek
60.10.26     Železniční přeprava volně loženého
         sypkého nákladu
60.10.27     Železniční doprava ostatních nákladů
         j.n.

60.10.3     Služby železniční přístavné, přestavné
         a vlečné
60.10.30     Služby železniční přístavné, přestavné
         a vlečné

60.2       Ostatní pozemní doprava
60.21      Ostatní pravidelná osobní pozemní
         doprava
60.21.1     Doprava městská a příměstská osobní
         pravidelná po dráze
         speciální (metro, městská dráha)
60.21.10     Doprava městská a příměstská osobní
         pravidelná po dráze speciální (metro,
         městská dráha)

         Poznámka: Městskou a příměstskou
         dopravou se rozumí doprava
         v aglomeraci nebo mezi přilehlými
         aglomeracemi.

60.21.2     Pozemní doprava smíšená
60.21.20     Pozemní doprava smíšená

60.21.3     Doprava městská a příměstská osobní,
         jiná než železniční
60.21.31     Doprava městská a příměstská osobní
         pravidelná, jiná než železniční
60.21.32     Doprava městská a příměstská osobní
         neveřejná, jiná než železniční

60.21.4     Doprava dálková osobní, jiná než
         železniční
60.21.41     Doprava dálková osobní pravidelná,
         jiná než železniční
60.21.42     Doprava dálková osobní neveřejná, jiná
         než železniční

60.21.5     Pozemní doprava osobní pravidelná
         ostatní
60.21.51     Doprava osobní lanovými dráhami,
         visutými dráhami a lyžařskými vleky
60.21.52     Pozemní doprava osobní pravidelná
         ostatní j.n.

60.22      Osobní taxislužba a služby spojené s
         pronájmem osobních vozů s řidičem
60.22.1     Osobní taxislužba a služby spojené s
         pronájmem osobních vozů s řidičem
60.22.11     Osobní taxislužba
60.22.12     Služby spojené s pronájmem osobních
         vozů s řidičem ostatní

60.23      Ostatní nepravidelná osobní pozemní
         doprava
60.23.1     Ostatní nepravidelná osobní pozemní
         doprava
60.23.11     Služby spojené s pronájmem autobusů a
         autokarů s řidičem
60.23.12     Služby spojené s autobusovými
         vyhlídkovými jízdami
60.23.13     Doprava osobní v dopravních
         prostředcích tažených lidmi nebo
         zvířaty
60.23.14     Ostatní nepravidelná osobní pozemní
         doprava j.n.

60.24      Silniční nákladní doprava
60.24.1     Silniční nákladní doprava poskytovaná
         vozidly specializovanými
60.24.11     Silniční nákladní doprava poskytovaná
         vozidly mrazírenskými a chladírenskými
60.24.12     Silniční doprava vozidly určenými pro
         přepravu ropných produktů
60.24.13     Silniční doprava vozidly určenými pro
         přepravu kapalných a plynných látek
60.24.14     Silniční přeprava nákladu v
         kontejnerech
60.24.15     Silniční doprava stěhovacími vozidly
60.24.16     Silniční doprava vozidly pro volně
         ložený sypký náklad
60.24.17     Silniční nákladní doprava poskytovaná
         vozidly specializovanými j.n.

60.24.2     Silniční nákladní doprava poskytovaná
         vozidly jinými než specializovanými
60.24.21     Silniční přeprava poštovních zásilek
60.24.22     Silniční přeprava ostatních nákladů
         vozidly nespecializovanými

60.24.3     Pronájem nákladních vozidel s řidičem
60.24.30     Pronájem nákladních vozidel s řidičem

60.3       Služby spojené s potrubní dopravou
60.30      Služby spojené s potrubní dopravou
60.30.1     Služby spojené s potrubní dopravou
60.30.11     Potrubní doprava ropovodem
60.30.12     Potrubní doprava plynovodem
60.30.13     Potrubní doprava ostatní


61        VODNÍ DOPRAVA

61.1       Námořní a pobřežní doprava
61.10      Námořní a pobřežní doprava
61.10.1     Námořní a pobřežní osobní doprava
61.10.11     Námořní a pobřežní osobní doprava
         převozními loděmi
61.10.12     Ostatní námořní a pobřežní osobní
         doprava

61.10.2     Námořní a pobřežní nákladní doprava
61.10.21     Námořní a pobřežní přeprava mraženého
         nebo chlazeného zboží
61.10.22     Námořní a pobřežní přeprava ropy
61.10.23     Námořní a pobřežní přeprava ostatních
         kapalných nebo plynných látek
61.10.24     Námořní a pobřežní přeprava nákladu v
         kontejnerech
61.10.25     Námořní a pobřežní přeprava poštovních
         zásilek
61.10.26     Námořní a pobřežní přeprava volně
         loženého suchého nákladu
61.10.27     Námořní a pobřežní přeprava ostatních
         nákladů j.n.

61.10.3     Služby spojené s pronajímáním
         námořních a pobřežních lodí s posádkou,
         služby vlečných a tlačných lodí po moři
61.10.31     Služby spojené s pronajímáním
         námořních a pobřežních lodí s posádkou
61.10.32     Služby námořních a pobřežních vlečných
         a tlačných lodí


61.2       Vnitrozemská vodní doprava
61.20      Vnitrozemská vodní doprava
61.20.1     Vnitrozemská vodní doprava osobní
61.20.11     Vnitrozemská vodní doprava osobní
         převozními loděmi
61.20.12     Vnitrozemská vodní doprava osobní
         ostatní

61.20.2     Vnitrozemská vodní doprava nákladní
61.20.21     Vnitrozemská vodní doprava mraženého
         nebo chlazeného zboží
61.20.22     Vnitrozemská vodní přeprava ropy
61.20.23     Vnitrozemská vodní přeprava ostatních
         tekutých materiálů nebo plynu
         v cisternových lodích
61.20.24     Vnitrozemská vodní přeprava nákladu v
         kontejnerech
61.20.25     Vnitrozemská vodní přeprava ostatních
         nákladů

61.20.3     Služby spojené s pronajímáním říčních
         lodí s posádkou, služby říčních
         vlečných a tlačných lodí
61.20.31     Služby spojené s pronajímáním říčních
         lodí s posádkou
61.20.32     Služby říčních vlečných a tlačných
         lodí

62        LETECKÁ A KOSMICKÁ DOPRAVA

62.1       Pravidelná letecká doprava
62.10      Pravidelná letecká doprava
62.10.1     Pravidelná letecká osobní doprava
62.10.10     Pravidelná letecká     osobní doprava

62.10.2     Pravidelná letecká nákladní doprava
62.10.21     Pravidelná letecká doprava poštovních
         zásilek
62.10.22     Pravidelná letecká doprava nákladu
         uloženého v kontejnerech
62.10.23     Pravidelná letecká doprava ostatních
         nákladů


62.2       Nepravidelná letecká doprava
62.20      Nepravidelná letecká doprava
62.20.1     Nepravidelná letecká osobní doprava
62.20.10     Nepravidelná letecká osobní doprava

62.20.2     Nepravidelná letecká nákladní doprava
62.20.20     Nepravidelná letecká nákladní doprava

62.20.3     Služby spojené s pronájmem letadel s
         posádkou
62.20.30     Služby spojené s pronájmem letadel s
         posádkou


62.3       Kosmická doprava
62.30      Kosmická doprava
62.30.1     Kosmická doprava
62.30.10     Kosmická doprava


63        VEDLEJŠÍ A POMOCNÉ SLUŽBY V DOPRAVĚ;
         SLUŽBY CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

63.1       Manipulace s nákladem, skladování a
         služby s tím spojené
63.11      Manipulace s nákladem a služby s tím
         spojené
63.11.1     Manipulace s nákladem a služby s tím
         spojené
63.11.11     Manipulace s kontejnery a služby s tím
         spojené
63.11.12     Manipulace s jinými druhy nákladu a
         služby s tím spojené

63.12      Skladování a služby s tím spojené
63.12.1     Skladování a služby s tím spojené
63.12.11     Skladování mraženého nebo chlazeného
         zboží a služby s tím spojené
63.12.12     Skladování kapalných nebo plynných
         látek a služby s tím spojené
63.12.13     Skladování obilí a ostatních zrnin a
         služby s tím spojené
63.12.14     Skladování ostatního zboží a služby s
         tím spojené


63.2       Ostatní vedlejší služby v dopravě
63.21      Ostatní vedlejší služby v pozemní
         dopravě
63.21.1     Ostatní vedlejší služby v železniční
         nebo jiné kolejové dopravě
63.21.10     Ostatní vedlejší služby v železniční
         nebo jiné kolejové dopravě

63.21.2     Ostatní vedlejší služby v silniční
         dopravě
63.21.21     Služby související s provozováním
         autobusových nádraží a zastávek
63.21.22     Služby související s provozováním
         dálnic
63.21.23     Služby související s provozováním
         mostů a tunelů
63.21.24     Služby související s provozováním
         parkovišť
63.21.25     Ostatní vedlejší služby v silniční
         dopravě j.n.

63.22      Ostatní vedlejší služby ve vodní
         dopravě
63.22.1     Ostatní vedlejší služby ve vodní
         dopravě
63.22.11     Služby provozovatelů přístavů a
         vodních cest (kromě manipulace
         s náklady)
63.22.12     Lodivodské služby
63.22.13     Přístavní služby
63.22.14     Navigační služby
63.22.15     Záchranářské a vyprošťovací služby
63.22.16     Ostatní vedlejší služby ve vodní
         dopravě j.n.

63.23      Ostatní vedlejší služby v letecké
         dopravě
63.23.1     Ostatní vedlejší služby v letecké
         dopravě
63.23.11     Služby poskytované provozovateli
         letišť (kromě manipulace s náklady)
63.23.12     Řízení letového provozu a související
         služby
63.23.13     Ostatní vedlejší služby v letecké
         dopravě j.n.


63.3       Služby cestovních kanceláří a agentur,
         průvodcovské služby
63.30      Služby cestovních kanceláří a agentur,
         průvodcovské služby
63.30.1     Služby cestovních kanceláří a agentur,
         průvodcovské služby
63.30.11     Služby spojené s organizací
         turistických zájezdů
63.30.12     Prodej jízdenek, turistických zájezdů
         vč. ubytování na základě honoráře nebo
         smlouvy
63.30.13     Informační služby pro turisty
63.30.14     Průvodcovské služby


63.4       Ostatní služby související s dopravou
63.40      Ostatní služby související s dopravou
63.40.1     Zprostředkovatelské služby v nákladní
         dopravě

         Poznámka: Patří sem integrované služby
         spojené s expedicí zboží, zejména
         organizační služby dopravy pro
         odesilatele nebo příjemce, sběrná
         doprava a rozdělení zboží.

63.40.11     Služby lodních agentů
63.40.12     Služby ostatních spedičních agentů

63.40.2     Ostatní vedlejší a pomocné služby
         související s dopravou
63.40.20     Ostatní vedlejší a pomocné služby
         související s dopravou


64        SPOJOVÉ SLUŽBY

64.1       Poštovní a kurýrní služby
64.11      Poštovní služby
64.11.1     Poštovní služby
64.11.11     Poštovní služby související s
         distribucí novin a časopisů
64.11.12     Poštovní služby související s
         distribucí listovních zásilek
64.11.13     Poštovní služby související s
         distribucí balíků
64.11.14     Služby poštovních přepážek
64.11.15     Ostatní poštovní služby

64.12      Kurýrní služby jiné než poštovní
         služby
64.12.1     Kurýrní služby jiné než poštovní
         služby
64.12.11     Kurýrní služby s použitím různých
         druhů spojení
64.12.12     Ostatní kurýrní služby jiné než
         poštovní služby


64.2       Telekomunikační služby
64.20      Telekomunikační služby
64.20.1     Datové služby a služby přenosu
         informací
64.20.11     Veřejná místní telefonní služba
64.20.12     Veřejná dálková telefonní služba
64.20.13     Mobilní telefonní služba
64.20.14     Informace poskytované účastnickou
         obchodní informační sítí
64.20.15     Informace poskytované veřejnou
         obchodní informační službou
64.20.16     Informace poskytované datovou sítí
64.20.18     Služby související s poskytováním
         přístupu na internet

64.20.2     Ostatní telekomunikační služby
64.20.21     Služby spojené s televizním přenosem
64.20.22     Služby spojené s rozhlasovým přenosem
64.20.23     Služby spojené propojováním
         telekomunikačních sítí
64.20.28     Ostatní telekomunikační služby

64.20.3     Služby spojené s kabelovou televizí a
         rozhlasem po drátě
64.20.30     Služby spojené s kabelovou televizí a
         rozhlasem po drátěJ       FINANČNÍ ZPROSTŘEDKOVATELSKÉ SLUŽBY


65        FINANČNÍ ZPROSTŘEDKOVATELSKÉ SLUŽBY KROMĚ
         POJIŠŤOVNICTVÍ A PENZIJNÍHO FINANCOVÁNÍ

65.1       Peněžní zprostředkovatelské služby
65.11      Služby centrálních bank
65.11.1     Služby centrálních bank
65.11.10     Služby centrálních bank

65.12      Ostatní peněžní zprostředkovatelské
         služby
65.12.1     Ostatní peněžní zprostředkovatelské
         služby
65.12.10     Ostatní peněžní zprostředkovatelské
         služby


65.2       Ostatní finanční zprostředkovatelské
         služby
65.21      Služby finančního leasingu
65.21.1     Služby finančního leasingu
65.21.10     Služby finančního leasingu

65.22      Ostatní služby související s
         poskytováním úvěrů
         (mimo rámec bankovního systému)
65.22.1     Ostatní služby související s
         poskytováním úvěrů
         (mimo rámec bankovního systému)
65.22.10     Ostatní služby související s
         poskytováním úvěrů
         (mimo rámec bankovního systému)

65.23      Ostatní služby finančního
         zprostředkování j.n.
65.23.1     Ostatní služby finančního
         zprostředkování j.n.
65.23.10     Ostatní služby finančního
         zprostředkování j.n.


66        POJIŠŤOVNICTVÍ A PENZIJNÍ FINANCOVÁNÍ
         KROMĚ POVINNÉHO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

66.0       Pojišťovnictví a penzijní financování
         kromě povinného sociálního zabezpečení
66.01      Životní pojištění
66.01.1     Životní pojištění
66.01.11     Životní pojištění
66.01.12     Zajišťovací služby související se
         životním pojištěním

66.02      Penzijní financování
66.02.1     Penzijní financování
66.02.11     Penzijní financování
66.02.12     Zajišťovací služby související s
         penzijním financováním

66.03      Neživotní pojištění
66.03.1     Služby související s úrazovým a
         zdravotním pojištěním
66.03.11     Služby související s úrazovým
         pojištěním
66.03.12     Služby související se zdravotním
         pojištěním
66.03.13     Služby související s trvalým
         zdravotním pojištěním

66.03.2     Služby související s pojištěním
         motorových vozidel
66.03.21     Služby související s pojištěním
         zákonné odpovědnosti vůči třetí osobě
66.03.22     Ostatní služby související s
         pojištěním motorových vozidel

66.03.3     Služby související s pojištěním
         dopravy a nákladu
66.03.31     Námořní, letecké a dopravní
         pojišťovací služby
66.03.32     Služby související s pojištěním
         nákladu

66.03.4     Služby související s pojištěním
         majetku proti požáru a jiným škodám
66.03.40     Služby související s pojištěním
         majetku proti požáru a jiným škodám

66.03.5     Služby související se všeobecnou
         zákonnou odpovědností
66.03.50     Služby související se všeobecnou
         zákonnou odpovědností

66.03.6     Služby     související s úvěrovým
         pojištěním a pojišťováním záruk
66.03.60     Služby související s úvěrovým
         pojištěním a pojišťováním záruk

66.03.7     Pojišťovací služby související se
         subvencemi, právními výdaji
         a finančními ztrátami
66.03.71     Pojišťovací služby související se
         subvencemi
66.03.72     Pojišťovací služby související s
         právními výdaji
66.03.73     Pojišťovací služby související s
         různými finančními ztrátami

66.03.8     Ostatní neživotní pojišťovací služby
66.03.80     Ostatní neživotní pojišťovací služby

66.03.9     Zajišťovací služby související s
         neživotním pojištěním
66.03.90     Zajišťovací služby související s
         neživotním pojištěním


67        POMOCNÉ SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ S FINANČNÍM
         ZPROSTŘEDKOVÁNÍM

67.1       Pomocné služby související s finančním
         zprostředkováním kromě pojišťovnictví
         a penzijního financování
67.11      Služby související s řízením a správou
         finančního trhu
67.11.1     Služby související s řízením a správou
         finančního trhu
67.11.10     Služby související s řízením a správou
         finančního trhu

67.12      Zabezpečení obchodu s cennými papíry,
         makléřské služby a správa fondů
67.12.1     Zabezpečení obchodu s cennými papíry,
         makléřské služby a správa fondů
67.12.10     Zabezpečení obchodu s cennými papíry,
         makléřské služby a správa fondů

67.13      Pomocné služby související s finančním
         zprostředkováním j.n.
67.13.1     Pomocné služby související s finančním
         zprostředkováním j.n.
67.13.10     Pomocné služby související s finančním
         zprostředkováním j.n.


67.2       Pomocné služby související s
         pojišťovnictvím a penzijním
         financováním (vč. zprostředkovacích
         služeb)
67.20      Pomocné služby související s
         pojišťovnictvím a penzijním
         financováním (vč. zprostředkovacích
         služeb)
67.20.1     Pomocné služby související s
         pojišťovnictvím a penzijním
         financováním
67.20.10     Pomocné služby související s
         pojišťovnictvím a penzijním
         financováním

67.20.2     Služby zprostředkovatelů a agenturní
         služby související s pojišťovnictvím
         a penzijním financováním
67.20.20     Služby zprostředkovatelů a agenturní
         služby související s pojišťovnictvím
         a penzijním financovánímK       SLUŽBY V OBLASTI NEMOVITOSTÍ A
         PRONÁJMU; PODNIKATELSKÉ SLUŽBY


70        SLUŽBY V OBLASTI NEMOVITOSTÍ

70.1       Služby v oblasti vlastních nemovitostí
         (kromě pronájmu)
70.11      Služby související s organizací
         výstavby nemovitostí za účelem prodeje
70.11.1     Služby související s organizací
         výstavby nemovitostí za účelem prodeje
70.11.11     Služby související s organizací
         výstavby nemovitostí s bytovými
         prostory za účelem prodeje
70.11.12     Služby související s organizací
         výstavby nemovitostí s nebytovými
         prostory za účelem prodeje

70.12      Nákup a následný prodej vlastních
         nemovitostí
70.12.1     Nákup a následný prodej vlastních
         nemovitostí
70.12.11     Nákup a následný prodej vlastních
         budov s bytovými prostory vč. pozemků
70.12.12     Nákup a následný prodej vlastních
         stavebních pozemků určených pro
         bytovou výstavbu
70.12.13     Nákup a následný prodej vlastních
         budov s nebytovými prostory
         vč. pozemků
70.12.14     Nákup a následný prodej vlastních
         pozemků určených pro nebytovou
         výstavbu a ostatních pozemků


70.2       Pronájem vlastních nemovitostí
70.20      Pronájem vlastních nemovitostí
70.20.1     Pronájem vlastních nemovitostí
70.20.11     Pronájem vlastních nemovitostí
         s bytovými prostory
70.20.12     Pronájem vlastních nemovitostí
         s nebytovými prostory


70.3       Služby v oblasti nemovitostí na
         základě honoráře nebo smlouvy
70.31      Zprostředkovatelské činnosti
         realitních agentur
70.31.1     Zprostředkovatelské činnosti
         realitních agentur
70.31.11     Služby související s prodejem
         nemovitostí s bytovými prostory
         vč. pozemků na základě honoráře
         nebo smlouvy
70.31.12     Služby související s prodejem
         nezastavěných pozemků vhodných
         pro stavbu domů s bytovými prostory
         na základě honoráře nebo smlouvy
70.31.13     Služby související s prodejem budov
         s nebytovými prostory vč. pozemků
         na základě honoráře nebo smlouvy
70.31.14     Služby související s prodejem
         nezastavěných pozemků pro nebytové
         účely na základě honoráře nebo smlouvy
70.31.15     Odhady nemovitostí na základě honoráře
         nebo smlouvy

70.32      Služby související se správou
         nemovitostí na základě honoráře
         nebo smlouvy
70.32.1     Služby související se správou
         nemovitostí na základě honoráře
         nebo smlouvy
70.32.11     Služby související se správou
         nemovitostí s bytovými prostory
         na základě honoráře nebo smlouvy
70.32.12     Služby související se správou
         nemovitostí s nebytovými prostory
         na základě honoráře nebo smlouvy
70.32.13     Služby správců domů, domovníků,
         hlídačů, vrátných apod.


71        PRONÁJEM STROJŮ A PŘÍSTROJŮ BEZ OBSLUHY,
         PRONÁJEM VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU
         A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST

71.1       Pronájem osobních a lehkých
         dodávkových automobilů do 3,5 tuny
         bez obsluhy
71.10      Pronájem osobních a lehkých
         dodávkových automobilů do 3,5 tuny
         bez obsluhy
71.10.1     Pronájem osobních a lehkých
         dodávkových automobilů do 3,5 tuny
         bez obsluhy
71.10.10     Pronájem osobních a lehkých
         dodávkových automobilů do 3,5 tuny
         bez obsluhy


71.2       Pronájem ostatních dopravních
         prostředků bez obsluhy
71.21      Pronájem ostatních pozemních
         dopravních prostředků bez obsluhy
71.21.1     Pronájem ostatních pozemních
         dopravních prostředků bez obsluhy
71.21.11     Pronájem nákladních dopravních
         prostředků bez obsluhy
71.21.12     Pronájem železničních vozidel bez
         obsluhy
71.21.13     Pronájem dopravních kontejnerů bez
         obsluhy
71.21.14     Pronájem motocyklů, karavanů a
         kempinkových vozů
71.21.15     Pronájem ostatních pozemních
         dopravních prostředků bez obsluhy

71.22      Pronájem vodních dopravních prostředků
         bez obsluhy
71.22.1     Pronájem vodních dopravních prostředků
         bez obsluhy
71.22.10     Pronájem vodních dopravních prostředků
         bez obsluhy

71.23      Pronájem leteckých dopravních
         prostředků bez obsluhy
71.23.1     Pronájem leteckých dopravních
         prostředků bez obsluhy
71.23.10     Pronájem leteckých dopravních
         prostředků bez obsluhy


71.3       Pronájem ostatních strojů a zařízení
         bez obsluhy
71.31      Pronájem zemědělských strojů a
         zařízení bez obsluhy
71.31.1     Pronájem zemědělských strojů a
         zařízení bez obsluhy
71.31.10     Pronájem zemědělských strojů a
         zařízení bez obsluhy

71.32      Pronájem stavebních strojů a zařízení
         bez obsluhy
71.32.1     Pronájem stavebních strojů a zařízení
         bez obsluhy
71.32.10     Pronájem stavebních strojů a zařízení
         bez obsluhy

71.33      Pronájem kancelářských strojů a
         zařízení vč. počítačů
71.33.1     Pronájem kancelářských strojů a
         zařízení vč. počítačů
71.33.11     Pronájem kancelářských strojů a
         zařízení
71.33.12     Pronájem počítačů bez obsluhy

71.34      Pronájem ostatních strojů a zařízení
         j.n. bez obsluhy
71.34.1     Pronájem ostatních strojů a zařízení
         j.n. bez obsluhy
71.34.10     Pronájem ostatních strojů a zařízení
         j.n. bez obsluhy


71.4       Pronájem výrobků pro osobní potřebu a
         převážně domácnost j.n.
71.40      Pronájem výrobků pro osobní potřebu a
         převážně domácnost j.n.
71.40.1     Pronájem výrobků pro osobní potřebu a
         převážně domácnost j.n.
71.40.11     Pronájem televizních a rozhlasových
         přijímačů, videorekordérů
         a podobných přístrojů a zařízení
71.40.12     Pronájem videonahrávek a DVD
71.40.13     Pronájem nábytku a ostatního vybavení
         a přístrojů převážně pro domácnost
71.40.14     Pronájem předmětů a zařízení pro
         rekreační a zábavní účely
71.40.15     Pronájem hudebních nástrojů
71.40.16     Pronájem ostatních výrobků pro osobní
         potřebu a převážně pro domácnost


72        SLUŽBY V OBLASTI VÝPOČETNÍ TECHNIKY; OPRAVY
         A ÚDRŽBA KANCELÁŘSKÝCH STROJŮ A POČÍTAČŮ

72.1       Poradenská     služba v oblasti hardware
72.10      Poradenská služba v oblasti hardware
72.10.1     Poradenská služba v oblasti hardware
72.10.10     Poradenská služba v oblasti hardware


72.2       Vydavatelské služby, dodávky a
         poradenství v oblasti softwaru
72.21      Vydavatelské služby a dodávky v
         oblasti softwaru
72.21.1     Komplexní softwarové produkty
72.21.11     Systémové a uživatelské softwarové
         nástroje
72.21.12     Služby související s vydáváním
         aplikačního softwaru

72.21.2     Nosiče dat vč. druhů používaných pro
         stroje na automatizované zpracování dat
72.21.20     Nosiče dat vč. druhů používaných pro   8524.31
         stroje na automatizované zpracování dat  8524.4
                              8524.6
                              8524.91

72.22      Jiné dodávky softwaru a poradenství v
         oblasti softwaru
72.22.1     Jiné dodávky softwaru a poradenství v
         oblasti softwaru
72.22.11     Poradenské služby systémové a technické
72.22.12     Služby související s vývojem softwaru
         na zakázku
72.22.13     Služby související se systémovou
         analýzou a programováním
72.22.14     Služby související s údržbou systémů
72.22.15     Ostatní odborné služby související se
         softwarem


72.3       Služby související se zpracováním dat
72.30      Služby související se zpracováním dat
72.30.1     Řízení a vedení činnosti zařízení na
         zpracování dat náležejícího jiným
         subjektům
72.30.10     Řízení a vedení činnosti zařízení na
         zpracování dat náležejícího jiným
         subjektům

72.30.2     Služby související s kompletním
         zpracováním dodaných dat
72.30.21     Služby související se zpracováním dat
         a jejich tabelací
72.30.22     Služby související se zajišťováním
         vstupních dat
72.30.23     Web-hostingové služby
72.30.24     Ostatní služby související se
         zpracováním dat

72.30.3     Prodej internetových reklamních
         prostor pomocí web-hostingu
72.30.30     Prodej internetových reklamních
         prostor pomocí web-hostingu


72.4       Služby v oblasti databází
72.40      Služby v oblasti databází
72.40.1     Služby v oblasti databází
72.40.11     Publikování on-line
72.40.12     Služby související s vyhledáváním
         webových portálů
72.40.13     Ostatní služby v oblasti databází

72.40.2     Prodej reklamního prostoru na
         internetu j.n.
72.40.20     Prodej reklamního prostoru na
         internetu j.n.


72.5       Opravy a údržba kancelářských strojů a
         počítačů
72.50      Opravy a údržba kancelářských strojů a
         počítačů
72.50.1     Opravy a údržba kancelářských strojů a
         počítačů
72.50.11     Opravy a údržba kancelářských strojů
72.50.12     Opravy a údržba počítačů


72.6       Jiné služby související s výpočetní
         technikou
72.60      Jiné služby související s výpočetní
         technikou
72.60.1     Jiné služby související s výpočetní
         technikou
72.60.10     Jiné služby související s výpočetní
         technikou


73        VÝZKUM A VÝVOJ

73.1       Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a
         technických věd
73.10      Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a
         technických věd
73.10.1     Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a
         technických věd
73.10.11     Výzkum a vývoj v oblasti matematických
         a fyzikálních věd
73.10.12     Výzkum a vývoj v oblasti chemických a
         biologických věd
73.10.13     Výzkum a vývoj v oblasti technických
         věd
73.10.14     Výzkum a vývoj v oblasti zemědělských
         věd
73.10.15     Výzkum a vývoj v oblasti lékařských
         věd a farmacie
73.10.16     Výzkum a vývoj v oblasti ostatních
         přírodních věd


73.2       Výzkum a vývoj v oblasti společenských
         a humanitních věd
73.20      Výzkum a vývoj v oblasti společenských
         a humanitních věd
73.20.1     Výzkum a vývoj v oblasti společenských
         a humanitních věd
73.20.11     Výzkum a vývoj v oblasti kultury,
         sociologie a psychologie
73.20.12     Výzkum a vývoj v oblasti ekonomických
         věd
73.20.13     Výzkum a vývoj v oblasti právních věd
73.20.14     Výzkum a vývoj v oblasti lingvistiky a
         jazyků
73.20.15     Výzkum a vývoj v oblasti ostatních
         společenských a humanitních věd


74        OSTATNÍ PODNIKATELSKÉ SLUŽBY

74.1       Služby právní, účetní, účetní revize,
         auditorské, daňové poradenství; průzkum
         trhu a veřejného mínění; poradenství
         v oblasti podnikání a řízení; služby
         holdingových společností
74.11      Právní služby
74.11.1     Právní služby
74.11.11     Právní poradenství a zastupování ve
         věcech trestních
74.11.12     Právní poradenství a zastupování v
         právních jednáních všeobecného
         charakteru
74.11.13     Právní poradenství a zastupování ve
         věcech statutárních
74.11.14     Právní poradenství v oblasti patentů a
         autorských práv
74.11.15     Notářské služby
74.11.16     Aukční služby
74.11.17     Ostatní právní poradenské a informační
         služby

74.12      Služby účetní, účetní revize;
         auditorské a daňové poradenství
74.12.1     Účetní a auditorské služby
74.12.11     Finanční auditorské služby
74.12.12     Přezkušování účtů
74.12.13     Služby spojené se sestavením
         závěrečného účtu, bilance výpisu apod.
74.12.14     Ostatní účetní služby

74.12.2     Vedení účtů kromě daňových přiznání
74.12.20     Vedení účtů kromě daňových přiznání

74.12.3     Služby daňového poradenství
74.12.30     Služby daňového poradenství

74.13      Služby průzkumu trhu a veřejného
         mínění
74.13.1     Služby průzkumu trhu a veřejného
         mínění
74.13.11     Průzkum trhu a podobné služby
74.13.12     Služby související s průzkumem
         veřejného mínění

74.14      Poradenské služby v oblasti podnikání
         a řízení
74.14.1     Poradenské služby v oblasti podnikání
         a řízení
74.14.11     Poradenské služby v oblasti
         všeobecného podnikání a řízení podniku
74.14.12     Poradenské služby v oblasti finanční
         stránky řízení podniku
         (kromě daně ze zisku)
74.14.13     Poradenské služby v oblasti marketingu
74.14.14     Poradenské služby v oblasti pracovních
         sil
74.14.15     Poradenské služby v oblasti řízení a
         bezpečnosti výroby
74.14.16     Poradenské služby v oblasti styku s
         veřejností
74.14.17     Poradenské služby v jiných oblastech
         řízení

74.14.2     Ostatní služby řízení
74.14.21     Služby řízení projektů (kromě
         stavebních)
74.14.22     Ostatní služby řízení j.n.

74.15      Služby v oblasti řízení holdingových
         společností
74.15.1     Služby v oblasti řízení holdingových
         společností
74.15.10     Služby v oblasti řízení holdingových
         společností


74.2       Architektonické a inženýrské služby a
         související technické poradenství
74.20      Architektonické a inženýrské
         poradenství a související technické
         služby
74.20.1     Projektová dokumentace pro stavební,
         průmyslové, obchodní nebo podobné
         účely
74.20.10     Projektová dokumentace pro stavební,   4906
         průmyslové, obchodní nebo podobné
         účely

74.20.2     Služby architektonické, stavitelské
         a podobné

         Poznámka: Poskytování těchto služeb
         nemusí souviset pouze s novým
         stavebním projektem.
         Může se týkat způsobu údržby, obnovy,
         restaurování budov, příp. jiného
         stavitelského poradenství.

74.20.21     Poradenské a přípravné projektové
         služby v architektuře a stavitelství
74.20.22     Projektové činnosti v architektuře a
         stavitelství
74.20.23     Ostatní služby architektonické,
         stavitelské a podobné

74.20.3     Technické služby
74.20.31     Technická expertiza, poradenství a
         služby s tím související
74.20.32     Projektová činnost pro konstrukce
         budov
74.20.33     Projektová činnost technického
         vybavení budov a rozvodu energií
74.20.34     Projektová činnost pro inženýrské
         stavby
74.20.35     Projektová činnost pro výstavbu
         výrobních stavebních objektů
74.20.36     Technické studie související s
         designem
74.20.37     Ostatní inženýrské služby j.n.

74.20.4     Komplexní (integrované) technické
         služby pro jiné projekty
74.20.40     Komplexní (integrované) technické
         služby pro jiné projekty

74.20.5     Architektonické plány městské a územní
         zástavby a služby s tím související
74.20.51     Plány městské zástavby
74.20.52     Plány úpravy krajiny a okolí staveb

74.20.6     Stavební asistence související s
         realizací stavebního projektu
74.20.60     Stavební     asistence související s
         realizací stavebního projektu

74.20.7     Inženýrské služby související s
         vědeckým a technickým poradenstvím
74.20.71     Geologické, geofyzikální a jiné
         vědecké průzkumové služby
74.20.72     Služby důlního měření
74.20.73     Služby zeměměřické
74.20.74     Služby kartografické
74.20.75     Technické poradenské služby jiné než
         inženýrské poradenství


74.3       Technické zkoušky a analýzy a služby s
         tím související
74.30      Technické zkoušky a analýzy a služby s
         tím související
74.30.1     Technické zkoušky a analýzy a služby s
         tím související
74.30.11     Zkoušky a analýzy složení a čistoty
74.30.12     Zkoušky a analýzy fyzikálních
         vlastností
74.30.13     Zkoušky a analýzy integrovaných
         mechanických a elektrických systémů
74.30.14     Služby technické automobilové inspekce
74.30.15     Ostatní služby technické inspekce
74.30.16     Ostatní technické zkoušky a analýzy

74.4      Reklamní služby
74.40     Reklamní služby
74.40.1    Reklamní služby
74.40.11    Zprostředkování prodeje nebo pronájmu
        reklamního času nebo prostoru
74.40.12    Plánování, ztvárnění a umístění
        reklamy
74.40.13    Ostatní reklamní služby

74.40.2    Prodej nebo pronájem reklamního času
        nebo prostoru j.n.
74.40.20    Prodej nebo pronájem reklamního času
        nebo prostoru j.n.


74.5      Zprostředkovací služby v oblasti
        náboru a obstarávání pracovních sil
74.50     Zprostředkovací služby v oblasti
        náboru a obstarávání pracovních sil
74.50.1    Služby související s poptávkou po
        pracovních silách (volná pracovní
        místa)
74.50.11    Aktivní vyhledávací služba volných
        pracovních příležitostí pro odborné
        pracovníky
74.50.12    Služby zabývající se rozmísťováním
        ostatních pracovníků

74.50.2    Služby související s nabídkou
        pracovníků
74.50.21    Služby související s nabídkou
        administrativních pracovníků
74.50.22    Služby související s nabídkou
        pracovníků na výpomoc v domácnosti
74.50.23    Služby související s nabídkou
        pracovníků do obchodu nebo průmyslu
74.50.24    Služby související s nabídkou
        pracovníků do zdravotnictví
74.50.25    Služby související s nabídkou
        ostatních pracovníků


74.6      Pátrací a ochranné služby
74.60     Pátrací a ochranné služby
74.60.1    Pátrací a ochranné služby
74.60.11    Pátrací a vyšetřovatelské služby
74.60.12    Bezpečnostní poradenské služby
74.60.13    Sledování poplachového zařízení
74.60.14    Služby s pomocí obrněných vozů
74.60.15    Služby poskytované ochrankou
74.60.16    Ostatní druhy ochranných služeb


74.7      Průmyslové čisticí služby a všeobecný
        úklid
74.70     Průmyslové čisticí služby a všeobecný
        úklid
74.70.1    Průmyslové čisticí služby a všeobecný
        úklid
74.70.11    Služby dezinfekční a deratizační
74.70.12    Služby mytí oken
74.70.13    Služby tradičního čištění
74.70.14    Služby speciálního čištění
74.70.15    Služby čištění pecí, komínů
74.70.16    Ostatní služby čištění a všeobecného
        úklidu


74.8      Různé podnikatelské služby j.n.
74.81     Fotografické služby (vč. fotografických
        desek a filmů exponovaných)
74.81.1    Fotografické desky, filmy jiné než
        kinematografické, exponované
74.81.11    Fotografické desky a filmy exponované,   3704
        ale nevyvolané
74.81.12    Fotografické desky a filmy exponované    3705.1
        a vyvolané pro ofsetovou reprodukci
74.81.13    Mikrofilmy exponované a vyvolané      3705.2
74.81.14    Fotografické desky a filmy exponované    3705.9
        a vyvolané ostatní

74.81.2    Fotografické služby
74.81.22    Portrétní fotografické služby
74.81.23    Inzertní a podobné fotografické služby
74.81.24    Fotografické služby zhotovující akční
        fotografie
74.81.25    Letecké snímkování
74.81.26    Ostatní speciální fotografické práce

74.81.3    Vyvolávání a ostatní fotografické
        služby
74.81.31    Zhotovování fotografií
74.81.32    Vyvolávání kinematografických filmů
        kromě filmů z produkce filmových
        a televizních ateliérů
74.81.33    Restaurování, kopírování a retušování
        fotografií
74.81.34    Ostatní fotografické služby j.n.

74.82     Balicí služby
74.82.1    Balicí služby
74.82.10    Balicí služby

74.85     Sekretářské a překladatelské služby
74.85.1    Sekretářské a kancelářské služby
74.85.11    Služby na telefon, automatický
        telefonní záznam
74.85.12    Kopírovací a rozmnožovací služby
74.85.13    Překladatelské služby
74.85.14    Tlumočnické služby
74.85.15    Ostatní sekretářské a kancelářské
        služby

74.85.2    Expediční služby
74.85.20    Expediční služby

74.86     Služby zprostředkovatelských středisek
        po telefonu
74.86.1    Služby zprostředkovatelských středisek
        po telefonu
74.86.10    Služby zprostředkovatelských středisek
        po telefonu

74.87     Ostatní podnikatelské služby j.n.
74.87.1    Ostatní podnikatelské služby j.n.
74.87.11    Finanční informace
74.87.12    Inkasní agenturní služby
74.87.13    Služby speciální návrhářské
74.87.14    Služby obchodních makléřů a odhadců
        jiných než pro nemovitosti
74.87.15    Služby související s organizováním
        výstav, trhů, kongresů
74.87.16    Poradenské služby jiné než technické
        j.n.
74.87.17    Jiné podnikatelské služby j.n.L      VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ
        SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ


75       VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ
        SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

        Poznámka: Veřejnou správou se rozumí
        všechny její úrovně (státní,
        regionální, místní).

75.1      Veřejná správa, hospodářská a
        společenská politika
75.11     Všeobecná veřejná správa
75.11.1    Všeobecná veřejná správa
75.11.11    Zákonodárná a výkonná činnost
75.11.12    Finanční a rozpočtová činnost
75.11.13    Všeobecné hospodářské a sociální
        plánování a statistické služby
75.11.14    Účast státu na základním výzkumu
75.11.15    Ostatní administrativní služby státní
        správy j.n.

75.12     Služby veřejné správy zaměřené na
        usměrňování institucí poskytujících
        zdravotní péči, vzdělávání, kulturní
        a jiné sociální služby kromě sociálního
        zabezpečení
75.12.1    Služby veřejné správy zaměřené na
        usměrňování institucí poskytujících
        zdravotní péči, vzdělávání, kulturní
        a jiné sociální služby kromě sociálního
        zabezpečení
75.12.11    Správní služby v oblasti vzdělávání
75.12.12    Správní služby v oblasti zdravotní
        péče
75.12.13    Správní služby v oblasti zajišťování
        bydlení
75.12.14    Správní služby v oblasti rekreace,
        kultury a náboženství

75.13     Služby veřejné správy usměrňující
        podnikání a přispívající k jeho
        efektivnějšímu chodu
75.13.1    Služby veřejné správy usměrňující
        podnikání a přispívající k jeho
        efektivnějšímu chodu
75.13.11    Správní služby v oblasti zemědělství,
        lesnictví, rybářství a lovu
75.13.12    Správní služby v oblasti paliv a
        energetiky
75.13.13    Správní služby v oblasti hornictví a
        nerostného bohatství, zpracovatelského
        průmyslu a stavebnictví
75.13.14    Správní služby v oblasti dopravy a
        spojů
75.13.15    Správní služby v oblasti distribučního
        a zásobovacího obchodu, hotelů
        a restaurací
75.13.16    Správní služby v oblasti turistiky
75.13.17    Správní služby v oblasti rozvoje
        víceúčelových projektů
75.13.18    Všeobecné správní služby v oblasti
        ekonomiky, obchodu a pracovních
        záležitostí

75.14     Podpůrné služby pro vládní instituce
        jako celek
75.14.1    Podpůrné služby pro vládní instituce
        jako celek
75.14.11    Všeobecné personální služby pro vládní
        instituce
75.14.12    Ostatní všeobecné služby pro vládní
        instituce j.n.


75.2      Poskytování služeb společnosti jako
        celku
75.21     Zahraniční věci
75.21.1    Zahraniční věci
75.21.11    Správní služby vnějších vztahů,
        diplomatické a konzulární služby
        v zahraničí
75.21.12    Služby související se zahraniční
        hospodářskou pomocí
75.21.13    Služby související se zahraniční
        vojenskou pomocí

75.22     Obrana
75.22.1    Obrana
75.22.11    Služby vojenské obrany
75.22.12    Služby civilní obrany

75.23     Spravedlnost a soudnictví
75.23.1    Spravedlnost a soudnictví
75.23.11    Výkony soudů a státních zastupitelství
75.23.12    Správní služby související
        s nápravnými zařízeními
        nebo s rehabilitací delikventů

        Poznámka: Pokud vězňové pracují za
        mzdu, je zaměstnavatelský podnik
        zařazen podle druhu produkce.

75.24     Veřejná bezpečnost, zákon a veřejný
        pořádek
75.24.1    Veřejná bezpečnost, zákon a veřejný
        pořádek
75.24.11    Policejní služba
75.24.12    Ostatní služby související se
        zajištěním veřejného pořádku,
            zákona a bezpečnosti

75.25     Protipožární ochrana a ostatní
        záchranné práce
75.25.1    Protipožární ochrana a ostatní
        záchranné práce
75.25.11    Boj s požáry a jejich prevence
75.25.12    Ostatní záchranné služby


75.3      Povinné sociální zabezpečení
75.30     Povinné sociální zabezpečení
75.30.1    Povinné sociální zabezpečení
75.30.11    Nemocenské pojištění
75.30.12    Důchodové pojištění
75.30.13    Pomoc nezaměstnaným v oblasti
        poskytování sociálních dávek
75.30.14    Přímá pomoc rodinám a dětemM      VZDĚLÁVÁNÍ


80       VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY

80.1      Předškolní výchova a základní
        vzdělávání (preprimární a primární
        vzdělávání)
80.10     Předškolní výchova a základní
        vzdělávání (preprimární a primární
        vzdělávání)
80.10.1    Předškolní výchova a základní
        vzdělávání
80.10.11    Předškolní výchova
80.10.12    Základní vzdělávání


80.2      Střední (sekundární) vzdělávání
80.21     Střední (sekundární) všeobecné
        vzdělávání
80.21.1    Střední všeobecné vzdělávání
80.21.11    První stupeň středního všeobecného
        vzdělávání
80.21.12    Druhý stupeň středního všeobecného
        vzdělávání

80.22     Střední (sekundární) odborné
        vzdělávání
80.22.1    Střední odborné vzdělávání
80.22.10    Střední odborné vzdělávání


80.3      Vyšší (postsekundární) a vysokoškolské
        (terciární) vzdělávání
80.30     Vyšší (postsekundární) a vysokoškolské
        (terciární) vzdělávání
80.30.1    Vyšší a vysokoškolské vzdělávání
80.30.11    Vyšší vzdělávání
80.30.12    Vysokoškolské vzdělávání


80.4      Vzdělávání dospělých a jiné vzdělávání
80.41     Služby autoškol, leteckých a obdobných
        škol
80.41.1    Služby autoškol, leteckých a obdobných
        škol
80.41.11    Služby autoškol
80.41.12    Služby škol létání, řízení lodí a
        obdobných škol

80.42     Vzdělávání dospělých a vzdělávání j.n.
80.42.1    Vzdělávání dospělých a vzdělávání j.n.
80.42.10    Vzdělávání dospělých a vzdělávání j.n.

80.42.2    Ostatní vzdělávací služby
80.42.20    Ostatní vzdělávací službyN      ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE, VETERINÁRNÍ
        SLUŽBY


85       ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE, VETERINÁRNÍ
        SLUŽBY

85.1      Zdravotní péče
85.11     Ústavní zdravotní péče
85.11.1    Ústavní zdravotní péče

        Poznámka: Ústavní zdravotní péče
        zahrnuje celou řadu služeb (lékařské
        ošetření, služby zdravotních sester,
        ubytování, chirurgii, rozbory atd.),
        pokud tyto (služby) nejsou
        započítávány zvlášť.

85.11.11    Chirurgická ústavní péče
85.11.12    Ústavní péče lékařská v oborech j.n.
85.11.13    Gynekologicko-porodnická ústavní péče
85.11.14    Rehabilitační ústavní péče
85.11.15    Psychiatrická ústavní péče
85.11.16    Jiné služby ústavní zdravotní péče

85.12     Ambulantní zdravotní péče (kromě
        zubní)

        Poznámka: Ambulantním vyšetřením se
        rozumí odborné vyšetření lékařem
        v soukromé ordinaci, na středisku,
        při návštěvě pacienta a ambulantní
        vyšetření v nemocnici, na školách,
        v pečovatelských domech, v podnicích
        apod.

85.12.1    Ambulantní zdravotní péče (kromě
        zubní)
85.12.11    Ambulantní zdravotní péče praktických
        lékařů
85.12.12    Ambulantní zdravotní péče lékařů
        specialistů

85.13     Zubní péče
85.13.1    Zubní péče
85.13.11    Ortodontická péče
85.13.12    Zubní péče ostatní

85.14     Jiné služby týkající se lidského
        zdraví
85.14.1    Jiné služby týkající se lidského
        zdraví

        Poznámka: Do této podskupiny se
        zařazuje péče o lidské zdraví
        neprováděná lékaři, ale zdravotnickými
        praktikanty, legálně uznanými ke
        způsobilosti vykonávat tuto činnost,
        nebo léčiteli - nelékaři.

85.14.11    Služby porodních asistentek
85.14.12    Služby zdravotních sester
85.14.13    Fyzioterapie a podobné léčebné metody
        prováděné nelékaři
85.14.14    Sanitní služby
85.14.15    Služby ozdravoven a podobných
        zdravotnických zařízení
85.14.16    Zdravotnické laboratorní služby
85.14.17    Služby bank orgánů

        Poznámka: Dodávání krve, mateřského
        mléka, spermatu a lidských orgánů
        tvoří nedílnou součást služeb bank
        orgánů.
        Toto "zboží" může však být
        registrováno celnicí nebo být
        předmětem samostatného prodeje. V tom
        případě je vedeno jako "farmaceutické
        produkty".

85.14.18    Ostatní služby týkající se lidského
        zdraví j.n.


85.2      Veterinární služby
85.20     Veterinární služby
85.20.1    Veterinární služby
85.20.11    Veterinární služby pro domácí zvířata
85.20.12    Ostatní veterinární služby


85.3      Sociální péče
85.31     Ústavní sociální péče
85.31.1    Ústavní sociální péče
85.31.11    Ústavní sociální péče o staré občany
85.31.12    Ústavní sociální péče o zdravotně
        postižené občany
85.31.13    Ústavní sociální péče o děti a mládež
85.31.14    Ústavní sociální péče o ostatní občany
85.31.15    Ústavní sociální péče j.n.

85.32     Ostatní sociální péče
85.32.1    Ostatní sociální péče
85.32.11    Denní sociální péče o děti a mládež
        (kromě zdravotně postižených)
85.32.12    Denní sociální péče o zdravotně
        postižené děti a mládež
85.32.13    Sociální péče poradenská a výchovná
        j.n. ve prospěch dětí a mládeže
85.32.14    Služby sociální podpory
85.32.15    Služby pracovní adaptace zdravotně
        postiženým nebo nezaměstnaným
85.32.16    Ostatní sociální péče bez ubytování
        j.n.O      OSTATNÍ VEŘEJNÉ, SOCIÁLNÍ A OSOBNÍ SLUŽBY


90       ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD A ODPADŮ,
        ČIŠTĚNÍ MĚSTA, SANAČNÍ A PODOBNÉ SLUŽBY

90.0      Odstraňování odpadních vod a odpadů,
        čištění města, sanační a podobné služby
90.01     Odvádění a čištění odpadních vod
90.01.1    Odvádění a čištění odpadních vod
90.01.11    Odvádění a čištění odpadních vod
90.01.12    Čištění žump, septiků, jímek a
        vyhnívacích nádrží

90.01.2    Splaškové vody
90.01.20    Splaškové vody               3825.20


90.02     Sběr a zpracování ostatních odpadů
90.02.1    Služby související s pevným odpadem
90.02.11    Odvoz a svoz pevných odpadů
90.02.12    Spalování pevných odpadů
90.02.13    Ostatní odstraňování pevných odpadů
90.02.14    Speciální způsoby likvidace pevných
        odpadů

90.02.2    Městský odpad
90.02.20    Městský odpad                3825.10

90.03     Čištění města, sanační a podobné
        služby
90.03.1    Čištění města, sanační a podobné
        služby
90.03.11    Sanace a čištění zeminy a spodní vody
90.03.12    Čištění povrchové vody
90.03.13    Čištění města, ozdravění, sanace a
        podobné služby


91       ČINNOSTI ODBOROVÝCH, PROFESNÍCH A
        PODOBNÝCH ORGANIZACÍ J.N.

91.1      Činnosti podnikatelských,
        zaměstnavatelských a profesních
        organizací
91.11     Činnosti podnikatelských a
        zaměstnavatelských organizací
91.11.1    Činnosti podnikatelských a
        zaměstnavatelských organizací
91.11.10    Činnosti podnikatelských a
        zaměstnavatelských organizací

91.12     Činnosti profesních organizací
91.12.1    Činnosti profesních organizací
91.12.10    Činnosti profesních organizací


91.2      Činnosti odborových svazů
91.20     Činnosti odborových svazů
91.20.1    Činnosti odborových svazů
91.20.10    Činnosti odborových svazů


91.3      Činnosti ostatních členských
        organizací
91.31     Činnosti náboženských organizací
91.31.1    Činnosti náboženských organizací
91.31.10    Činnosti náboženských organizací

91.32     Činnosti politických stran a
        organizací
91.32.1    Činnosti politických stran a
        organizací
91.32.10    Činnosti politických stran a
        organizací

91.33     Činnosti ostatních členských
        organizací j.n.
91.33.1    Činnosti ostatních členských
        organizací j.n.
91.33.11    Činnosti členských organizací
        související se zlepšením
        občanské a společenské vybavenosti
91.33.12    Činnosti členských organizací na
        ochranu určitých skupin obyvatelstva
91.33.13    Činnosti mládežnických sdružení
91.33.14    Činnosti ostatních obdobných
        organizací j.n.


92       REKREAČNÍ, KULTURNÍ A SPORTOVNÍ ČINNOSTI

92.1      Služby v oblasti filmů a videozáznamů
92.11     Výroba filmů a videozáznamů
92.11.1    Kinematografické filmy exponované a
        vyvolané

        Poznámka: Zde je uvedeno zboží, které
        představuje zhmotnění určité služby.
        Tato služba pak zahrnuje i dodání tohoto
        zboží.

92.11.11    Kinematografické filmy exponované a     3706.1
        vyvolané, o šířce 35 mm a více
92.11.12    Kinematografické filmy exponované a     3706.9
        vyvolané, o šířce menší než 35 mm

92.11.2    Magnetické nosiče se zvukovým nebo
        obrazovým záznamem
92.11.20    Magnetické nosiče se zvukovým nebo     8524.39
        obrazovým záznamem                 8524.53

92.11.3    Produkce hraných filmů, videozáznamů a
        DVD a související služby
92.11.31    Produkce hraných filmů, videozáznamů a
        DVD
92.11.32    Ostatní služby související s produkcí
        hraných filmů, videozáznamů a DVD j.n.

92.12     Půjčování a distribuce filmů,
        videozáznamů a DVD
92.12.1    Půjčování a distribuce filmů,
        videozáznamů a DVD
92.12.10    Půjčování a distribuce filmů,
        videozáznamů a DVD

92.13     Promítání filmů a videoprojekce
92.13.1    Promítání filmů a videoprojekce
92.13.11    Promítání filmů
92.13.12    Promítání videa a DVD


92.2      Rozhlasové a televizní služby
92.20     Rozhlasové a televizní služby
92.20.1    Rozhlasové a televizní služby
92.20.11    Rozhlasové služby
92.20.12    Televizní služby

92.20.2    Prodej reklamního času v rozhlase a
        televizi
92.20.20    Prodej reklamního času v rozhlase a
        televizi


92.3      Umělecké a ostatní zábavní služby
92.31     Umělecká a literární tvorba
92.31.1    Umělecká díla (vč. starožitností)
92.31.10    Umělecká díla (vč. starožitností)

92.31.2    Umělecké činnosti a literární tvorba
92.31.21    Umělecké činnosti divadelních a
        hudebních souborů
92.31.22    Umělecké činnosti spisovatelů,
        skladatelů, sochařů, estrádních,
        kabaretních a podobných samostatných
        umělců

92.32     Provoz kulturních zařízení
92.32.1    Provoz kulturních zařízení
92.32.10    Provoz kulturních zařízení

92.33     Činnosti lunaparků a zábavních parků
92.33.1    Činnosti lunaparků a zábavních parků
92.33.10    Činnosti lunaparků a zábavních parků

92.34     Ostatní zábavní činnosti j.n.
92.34.1    Ostatní zábavní činnosti
92.34.11    Činnosti cirkusů
92.34.12    Provoz tanečních a diskotékových sálů
        a činnost tanečních mistrů
92.34.13    Ostatní zábavní činnosti j.n.


92.4      Služby zpravodajských tiskových
        kanceláří a agentur
92.40     Služby zpravodajských tiskových
        kanceláří a agentur
92.40.1    Služby zpravodajských tiskových
        kanceláří a agentur
92.40.10    Služby zpravodajských tiskových
        kanceláří a agentur


92.5      Činnosti knihoven, archivů, muzeí a
        jiných kulturních zařízení
92.51     Činnosti knihoven a archivů
92.51.1    Činnosti knihoven a archivů
92.51.11    Činnosti knihoven
92.51.12    Činnosti archivů

92.52     Činnosti muzeí a galerií, ochrana
        historických památek
92.52.1    Činnosti muzeí a galerií, ochrana
        historických památek
92.52.11    Činnosti muzeí, galerií a podobných
        kulturních zařízení
92.52.12    Ochrana historických památek

92.53     Činnosti botanických a zoologických
        zahrad, přírodních rezervací
        a národních parků
92.53.1    Činnosti botanických a zoologických
        zahrad, přírodních rezervací
        a národních parků
92.53.11    Činnosti botanických a zoologických
        zahrad
92.53.12    Činnosti přírodních rezervací a
        národních parků


92.6      Sportovní činnosti
92.61     Provoz sportovních areálů a stadionů
92.61.1    Provoz sportovních areálů a stadionů
92.61.10    Provoz sportovních areálů a stadionů

92.62     Ostatní sportovní činnosti
92.62.1    Ostatní sportovní činnosti
92.62.11    Činnosti na podporu a propagaci sportu
92.62.12    Činnosti související s organizováním
        sportovních událostí a podniků
92.62.13    Ostatní sportovní činnosti j.n.


92.7      Ostatní rekreační činnosti
92.71     Činnosti heren, kasin a sázkových
        kanceláří
92.71.1    Činnosti heren, kasin a sázkových
        kanceláří
92.71.10    Činnosti heren, kasin a sázkových
        kanceláří

92.72     Ostatní rekreační činnosti j.n.
92.72.1    Ostatní rekreační činnosti j.n.
92.72.11    Provoz rekreačních parků a pláží
92.72.12    Jiné rekreační činnosti j.n.


93       OSTATNÍ SLUŽBY

93.0      Ostatní služby
93.01     Praní a chemické čištění
93.01.1    Praní a chemické čištění
93.01.11    Sběrny a rozvoz prádla
93.01.12    Praní v samoobslužných automatech
93.01.13    Praní oděvů a textilních výrobků
93.01.14    Chemické čištění
93.01.15    Žehlení a mandlování
93.01.16    Barvení a tónování textilií

93.02     Kadeřnické, kosmetické a podobné
        služby
93.02.1    Lidské vlasy nezpracované, odpad z
        vlasů
93.02.10    Lidské vlasy nezpracované; odpad z     0501
        vlasů

93.02.2    Služby kadeřnické, kosmetické a jiné
93.02.21    Služby kadeřnické pro ženy a dívky
93.02.22    Služby kadeřnické a holičské pro muže
        a chlapce
93.02.23    Služby kosmetické, manikúra a pedikúra

93.03     Pohřební a související služby
93.03.1    Pohřební a související služby
93.03.11    Provoz hřbitovů a krematorií
93.03.12    Provoz pohřebních ústavů

93.04     Služby v oblasti tělesné hygieny
93.04.1    Služby v oblasti tělesné hygieny
93.04.10    Služby v oblasti tělesné hygieny

93.05     Ostatní služby j.n.
93.05.1    Ostatní služby j.n.
93.05.11    Služby související s péčí o drobná
        domácí zvířata
93.05.12    Ostatní služby j.n.P      SLUŽBY DOMÁCNOSTÍ


95       SLUŽBY DOMÁCNOSTÍ JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ
        DOMÁCÍHO PERSONÁLU


95.0      Služby domácností jako zaměstnavatelů
        domácího personálu
95.00     Služby domácností jako zaměstnavatelů
        domácího personálu
95.00.1    Služby domácností jako zaměstnavatelů
        domácího personálu
95.00.10    Služby domácností jako zaměstnavatelů
        domácího personálu

        Poznámka: Patří sem služby poskytované
        v domácnostech, které jsou domácímu
        personálu zaměstnavatelem.


96       DOMÁCNOSTI VYRÁBĚJÍCÍ BLÍŽE NEURČENÉ
        VÝROBKY PRO VLASTNÍ POTŘEBU

96.0      Domácnosti vyrábějící blíže neurčené
        výrobky pro vlastní potřebu
96.00     Domácnosti vyrábějící blíže neurčené
        výrobky pro vlastní potřebu
96.00.1    Domácnosti vyrábějící blíže neurčené
        výrobky pro vlastní potřebu
96.00.10    Domácnosti vyrábějící blíže neurčené
        výrobky pro vlastní potřebu


97       DOMÁCNOSTI POSKYTUJÍCÍ BLÍŽE NEURČENÉ
        SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU

97.0      Domácnosti poskytující blíže neurčené
        služby pro vlastní potřebu
97.00     Domácnosti produkující blíže neurčené
        služby pro vlastní potřebu
97.00.1    Domácnosti produkující blíže neurčené
        služby pro vlastní potřebu
97.00.10    Domácnosti produkující blíže neurčené
        služby pro vlastní potřebuQ      EXTERITORIÁLNÍ ORGANIZACE A INSTITUCE


99       SLUŽBY EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ
        A INSTITUCÍ

99.0      Služby exteritoriálních organizací a
        institucí
99.00     Služby exteritoriálních organizací a
        institucí
99.00.1    Služby exteritoriálních organizací a
        institucí
99.00.10    Služby exteritoriálních organizací a
        institucí
VYSVĚTLIVKY K STANDARDNÍ KLASIFIKACI PRODUKCE
               Úvod

   Český statistický úřad v rámci inovace klasifikačního systému
do podoby odpovídající potřebám tržního hospodářství a z důvodu
zajištění  mezinárodní srovnatelnosti  statistických ukazatelů
zavedl Standardní klasifikaci produkce - SKP s účinností od 1. 1.
1994 (Opatření ČSÚ, částka 69/1993 Sb.).

   Tato klasifikace byla vypracována podle evropského standardu
CPA  (Classification of  Product by  Activities), který  je
doporučenou klasifikací pro členské státy a instituce Evropské
unie (EU), do hloubky 6. místa.

   Klasifikace CPA byla vytvořena z jednotlivých oddílů nebo
skupin Harmonizovaného systému, resp. Kombinované nomenklatury
(HS/CN - v ČR vydané pod názvem Celní sazebník), využívané
v zahraničním obchodě pro celní účely. Základ klasifikace CPA
tvoří odvětvová klasifikace NACE (v  ČR - OKEČ). Na rozdíl od
HS/CN klasifikace CPA obsahuje i zboží a služby, které nejsou
předmětem dovozu či vývozu, a je vhodná pro různé ekonomické
a statistické rozbory.

       Standardní klasifikace produkce - SKP

   Klasifikace SKP je prakticky převzatou klasifikací CPA, pouze
v některých částech bylo  provedeno upřesnění, doplnění nebo
prohloubení z hlediska národních specifik a potřeb. Dále byla
provedena úprava názvu podle platných názvoslovných norem, popř.
terminologických zvyklostí tak,  aby byla maximálně dodržena
obsahová náplň klasifikace CPA.

   V některých případech, kde CPA neuvádí podrobnější členění
a na 6. místě kódu má "0", bylo využito pro podrobnější třídění
položky na 5. místě.

   Každá skupina v klasifikačním systému má do jisté míry dvojí
význam. Na jedné straně představuje část odvětví, na straně druhé
je seskupením (agregací) výsledků pracovní činnosti, tj. výrobků
nebo výkonů (aktivit), majících příbuzné vlastnosti podle hledisek
výrobních i podle hledisek užití.

   Výrobní hlediska je možno charakterizovat jako stejnorodost
(obdobnost) technologie, stejnorodost (složení) výchozích surovin
a materiálů,  konstrukce  apod.,  hlediska  užití  vycházejí
z charakteru  potřeb uspokojovaných  produkcí a  směru užití
produkce.  Pořadí aplikace  jednotlivých hledisek  závisí na
charakteru odvětví, do něhož jednotlivé skupiny patří.

          Vazba na jiné klasifikace

V klasifikaci SKP (1. upravené     vydání z roku 1996) je uvedena
návaznost na produkční klasifikaci OSN (CPC), na Harmonizovaný
systém, resp. na Kombinovanou nomenklaturu (HS/CN), a na jednotné
klasifikace - JK, které jsou klasifikací SKP nahrazovány.

   Klasifikace SKP obsahuje i převodník mezi JK a SKP, který je
však pouze orientační.

   Návaznost klasifikace SKP na  CPC a HS/CN je převzata
z klasifikace CPA, která byla vytvořena v rámci Evropské unie.

   Na Internetu je uvedena jenom návaznost SKP na HS/CN (Celní
sazebník).

   Třetí stupeň klasifikace SKP - skupina - (tj. 4 místa)
zpravidla odpovídá skupině odvětvové klasifikace ekonomických
činností (OKEČ). Je tedy zajištěna přímá návaznost klasifikace SKP
na klasifikaci OKEČ (2. upravené vydání z roku 1998).

   Rozdíly mezi OKEČ a SKP na 4. místě (které jsou i v CPA) jsou
v následujících případech:

       SKP               OKEČ

        -               01.30
       05.00              05.0l
                        05.02
       17.l0              17.11-17.17
       17.20              17.21-17.25

   Vzhledem k tomu, že klasifikace OKEČ má přímou návaznost i na
odvětvovou klasifikaci OSN (ISIC), je zajištěna i návaznost SKP na
ISIC rev.3.

         Metodické principy klasifikace

   V klasifikaci SKP byly dodržovány tyto metodické principy:
a/ princip jednoho místa zařazení výrobku, výkonu, resp. práce
  v klasifikaci, tzn. že každý výrobek nebo každý klasifikovaný
  jev může být uveden pouze na jednom místě klasifikace bez
  ohledu na to, kolika organizacemi nebo na kolika místech je
  vyráběn.
Může mu tedy být přiřazeno pouze jediné číselné označení.

b/ přímá návaznost podrobnějšího třídění na vyšší seskupení. Na
  nižších stupních je vypracován vymezující soubor, který patří
  do vyšších seskupení a vytváří závaznou posloupnost, která
  podle možnosti odpovídá výrobnímu a ekonomickému postupu.

          Konstrukce klasifikace SKP

   Pro členění klasifikace SKP je použito dekadické třídění.
Klasifikace SKP je pětistupňová. Pro 5 stupňů klasifikace bylo
stanoveno toto označení:

                      1 2 . 3  4 . 5 6
                      XX  X  X  X X
                      |   |  |  | |
1. stupeň     oddíl --------------------+   |  |  | |
2. stupeň   pododdíl --------------------------+  |  | |
3. stupeň    skupina ------------------------------+  | |
4. stupeň  podskupina ----------------------------------+ |
5. stupeň     třída -------------------------------------+

   Jako 1. stupeň číselné soustavy - oddíl - bylo stanoveno
označení dvoumístným kódem. Další třídění postupuje dekadicky po
jednom místě, takže číselné kódy na 5. klasifikačním stupni jsou
šestimístné. Klasifikace je tvořena 60 oddíly.

        Závaznost a využití klasifikace SKP

   Klasifikace SKP je určena zejména pro statistické účely. Je
však konstruována tak, aby byla využitelná i v jiných oblastech,
neboť do ní byly promítnuty požadavky a připomínky ústředních
orgánů, vědeckých a dalších institucí. Je závazná pro statistická
zjišťování, prováděná podle zákona č. 89/l995 Sb. o státní
statistické službě, a dále v případech, kde tak stanoví zvláštní
zákon či jiný legislativní předpis.

           Vydání klasifikace SKP

   V první etapě byla vydána Standardní klasifikace produkce
- SKP (6 míst). Byla vydána jako publikace ve dvou dílech firmou
ORGES Consulting. V současné době platí 1. upravené vydání z roku
1996 (s provedenou úpravou některých názvů položek SKP uvedenou
v rozšířených částech SKP nebo ve Vysvětlivkách k SKP).

1. díl klasifikace
obsahuje:  I. Normativní část
      II. Metodickou část
     III. Systematickou část I. (oddíly 01 - 45)

2. díl klasifikace
obsahuje:  I. Systematickou část II. (oddíly 50 - 99)
      II. Převodník  JK  -  SKP
     III. Klasifikaci stavebních děl  (KSD) - oddíl 46,
        převodník JKSO - KSD

   V další etapě, v roce 1997, bylo na základě požadavků
uživatelů, na základě HS/CN a PRODCOM vypracováno podrobnější
třídění SKP - SKP rozšířená (8 míst).

   PRODCOM je seznam průmyslové produkce vypracovaný v rámci EU
a je závazný pro statistické účely. V ČR se seznam PRODCOM
v současné době vypracovává a pravděpodobně bude do statistické
praxe zaveden od roku 2000.

   Podrobnější třídění SKP bylo vzhledem k jeho rozsáhlosti
vydáno ve třech částech:

1. část  SKP-AGROEN
   obsahuje  produkci  zemědělskou,  lesnickou,  rybářskou,
energetickou,  vodního hospodářství  a práce  výrobní povahy
(pracovní činnosti) v zemědělství, při chovu, odchytu a lovu
zvěře, při pěstování lesa a těžbě dříví, práce související
s chovem a lovem ryb, práce  výrobní povahy v energetice a ve
vodním hospodářství, tj. oddíly SKP - 01, 02, 05, 40 a 41.

   SKP-AGROEN obsahuje měrnou jednotku a návaznost na HS/CN.

2. část  SKP-PRUM
   obsahuje produkci průmyslovou včetně vedlejších průmyslových
produktů, odpadů, dílů a příslušenství průmyslových výrobků, práce
výrobní povahy a průmyslové  služby. SKP-PRUM obsahuje také
produkci stavební a stavební práce, tj. oddíly SKP 10 až 37, 45
a 46.

   SKP-PRUM obsahuje  měrnou jednotku, návaznost  na HS/CN
a návaznost na PRODCOM.

3. část  SKP-VÝKONY
   obsahuje služby (kromě průmyslových služeb, klasifikovaných
v 2. části SKP-PRUM). Výjimku tvoří opravy a údržba uvedená
v oddílech 50, 52 a 72. U produkce zatříděné v SKP-VÝKONY se jedná
především o služby, činnosti  a výkony, které spočívají ve
vykonávání určité funkce nebo působnosti a nesměřují k vytváření
nových hmotných výrobků. Oddíly SKP 50 až 99.

   SKP-VÝKONY obsahuje návaznost na CPC a návaznost na HS/CN
pouze v ojedinělých případech, protože služby nejsou předmětem
klasifikace HS/CN.

            Vysvětlivky k SKP

   V roce 1995 byly - pro lepší orientaci při zatřiďování
produkce  (výrobků, služeb,  prací a  jiných aktivit) podle
klasifikace SKP - vypracovány a vydány Vysvětlivky k SKP, které
obsahují věcné a závazné definiční vymezení až do hloubky "tříd"
klasifikace (6 míst).

   Vysvětlivky byly vypracovány na podkladě vysvětlivek k CPA
a na podkladě francouzských národních vysvětlivek (CPF - vydal
INSEE Paříž).

Poznámka:
K CPA byly v rámci Evropské unie vypracovány vysvětlivky pouze
k těm položkám,  ve kterých se nejedná  o hmotnou produkci
s odůvodněním, že v případech, kdy se jedná o hmotnou produkci,
jsou položky CPA obsahově  vymezeny položkami HS/CN (Celním
sazebníkem), k němuž existují podrobné vysvětlivky a které lze při
zatřiďování produkce využívat.

   Vysvětlivky k SKP byly vypracovány i pro položky obsahující
hmotnou produkci, ale nejsou  tak podrobné jako vysvětlivky
k Celnímu sazebníku. Pro orientaci při zatřiďování jsou však
užitečnou pomůckou.

   Vysvětlivky k SKP jsou vydány ve dvou dílech (v jedné
publikaci) - v souladu s vydanou klasifikací SKP. Vysvětlivky
obsahují návaznost na HS/CN.

   V současné době  vycházejí aktualizované Vysvětlivky do
hloubky šesti míst SKP.

1. díl publikace
obsahuje: I. Úvod
     II. Vysvětlivky k oddílům 01 - 45 SKP

2. díl publikace
obsahuje: I. Vysvětlivky k oddílům 50 - 99 SKP
     II. Vysvětlivky ke klasifikaci stavebních děl - KSD,
       oddíl 46

   Změny názvů (výjimečně i kódů) položek SKP

   Toto vydání vysvětlivek zahrnuje změny a upřesnění kódů
a názvů položek publikovaných v SKP - rozšířené, vydané v roce
1997.

   Při zpracování  vysvětlivek byly v  některých případech
upřesněny názvy položek oproti názvům uvedeným v rozšířené SKP,
tj. v SKP-PRUM a SKP-VÝKONY. Změny jsou v těchto případech:

SKP-PRUM:SKP-VÝKONY:

21.12.350.20.21
24.13.2160.24
24.13.3274.20.36
24.15.2 75.22.12
24.15.2085.14.14
24.17
24.17.1
27.35.4
27.35.41
27.35.42
27.35.43
28.40.11
28.40.12
30.02.13
31.10.23
31.40.3 - nová položka
31.40.30 - nová položka
34.10.43 - vazba na HS/CN
36.63.62


   Zatřiďování  prací  výrobní  povahy,  stavebních  prací
a průmyslových služeb

1) práce výrobní povahy
   Za práce výrobní povahy se považují práce, které směřují
k výrobě nového hmotného výrobku nebo jeho části. Dodavatel prací
na výrobě kooperuje (jako určitá fáze výroby) a prodává formou
dodávky na zakázku jen svou výrobní činnost. Mezi práce výrobní
povahy patří i práce prováděné při sestavování nového výrobku
v celek a jeho kompletace (montáž výrobku).

   Tyto práce výrobní povahy mají v SKP buď samostatný kód, nebo
jsou zatříděny pod kódem příslušného výrobku.

   Práce výrobní povahy v zemědělství, lesnictví a vodním
hospodářství jsou klasifikovány v oddílech SKP 01, 02, 05 a 41,
práce výrobní povahy v průmyslu v oddílech 10 až 41.

2) stavební práce
   Za stavební práce se považují dodávané práce, příp. soubor
dodávaných prací, které jsou  prováděny při výstavbě nových
stavebních děl, při jejich rozšíření, přestavbě, rekonstrukcích,
modernizacích, úpravách, opravách a údržbě. Tyto stavební práce
jsou zpravidla předmětem dodávky realizované na základě smluvního
vztahu  mezi  dodavatelem  stavebních  prací  a  odběratelem
(investorem, zákazníkem atd.), příp. mezi hlavním dodavatelem
stavebních prací a  subdodavatelem (specializovaným stavebním
podnikem).

   Stavební práce jsou klasifikovány v oddíle 45.

3) průmyslové služby
   Za průmyslové služby v SKP se považují montáže, instalace,
demontáže, úpravy, modernizace, opravy a údržba.

   Průmyslové služby spočívají ve vykonávání určité funkce nebo
působnosti a nesměřují k vytváření nových hmotných výrobků (kromě
montáže nového výrobku, sestavování výrobku v celek a jeho
kompletace).

   Průmyslová služba má v oddílech průmyslové     výroby 28 až 36
SKP na 5. a 6.místě zpravidla kód "90". Pokud v daném oddíle
přicházejí v úvahu všechny  průmyslové služby, zatřiďují se
následovně:

xx.xx.91 montáže a instalace,

xx.xx.92 opravy a údržba, přestavba a modernizace, generální
opravy.

   Výjimka je v oddíle 35, kde kód xx.xx.91 klasifikuje opravy
a údržbu, kód xx.xx.92 modernizace a rekonstrukce.

   V oddílech, kde tyto průmyslové služby nepřicházejí v úvahu,
je kód "90" na 5. a 6. místě využit pro jiné třídění (v oddílech
15, 18, 19, 27 atd.).

a) montáže
   Pod pojmem montáže se v SKP rozumí
- sestavování výrobků v celek a jeho kompletace. Tyto montážní
 práce jsou  zpravidla považovány za  práce výrobní povahy
 a klasifikují se buď samostatným kódem v oblasti průmyslu, nebo
 (pokud nejsou jmenovitě uvedeny) kódem příslušného výrobku
 v oddílech SKP 10 až 41
- práce spojené s montáží strojů a zařízení pevně spojených se
 stavebními díly (technologické vybavení stavebních děl, výrobní
 zařízení, stroje a zařízení k provozování služeb a ostatní
 účelová zařízení a předměty). Jedná se o montážní služby, které
 se zatřiďují v oddílech průmyslové výroby pokud organizace
 provádí jak výrobu, tak i montáž. Zatřiďují se pod samostatným
 kódem (zejména v oddílech 28 - 41) nebo pod kódem příslušného
 výrobku. Pokud však organizace nevyrábí a provádí jen montážní
 službu pro třetí osobu, zatřiďuje se tato služba v oddíle 45
 (není-li jmenovitě v klasifikaci uvedena jinde).

   Například montáž výtahů a eskalátorů, kotlů ústředního topení
domácího  typu, individuálních  ventilačních a klimatizačních
zařízení (např. okenního typu) v domech, kancelářích, výpočetních
střediscích atd. - oddíl 45.

b) instalace
   Pod pojmem instalace se rozumí zapojení přemístitelných
výrobků ke zdroji, jejich spouštění, ověření funkcí a podobně.
Tyto instalační práce se zatřiďují stejným způsobem jako montážní
služby.

   Instalace a  montáže obvykle zahrnují  také související
průmyslové služby nezbytné pro zajištění bezporuchového chodu
v místě a jakékoliv základní  instrukce pro obsluhu provozu
a údržbu strojů a zařízení.

   Instalace a montáže poskytované jako služba související
s prodejem jsou klasifikovány jako přidružená činnost obchodu
(např. instalace domácího elektrického zařízení maloobchodem).

c) demontáže
Demontáž strojů a zařízení se klasifikuje
- při likvidaci za účelem získání sekundární suroviny - 37.10.10
  nebo 35.11.93
- při opravách - společně s opravami, tj. buď v samostatných
  položkách SKP, nebo u příslušných výrobků
- při přemístění bez oprav se klasifikuje spolu s montáží.

d) úprava
   Pod pojmem úprava se rozumí doplnění (dovybavení), rozšíření,
povrchová nebo jiná úprava stávajících výrobků, prováděné pro
třetí osobu, při které nedochází ke změně tvaru stávajících
výrobků. Tyto  úpravy se klasifikují  buď samostatným kódem
(xx.xx.92 spolu s opravou a údržbou nebo jako práce výrobní
povahy), nebo kódem příslušného výrobku v oddílech 10 až 36 (např.
dovybavení vozidel katalyzátorem,  střešním oknem, centrálním
zamykáním apod. v oddíle 34, podle typu vozidla).

e) opravy a údržba
   Pod pojmem opravy a údržba se rozumí práce obnovující užitné
vlastnosti výrobků nebo odstraňující následky poškození za použití
současně  dostupných  materiálů  a  náhrad,  případně  běžná
a pravidelná  údržba. Tyto  průmyslové opravy  a údržba  se
klasifikují buď samostatným kódem (zpravidla xx.xx.92), nebo kódem
příslušného výrobku v oddílech 10 až 36.

   Obdobně  se  klasifikují  práce  spojené  s přestavbou,
rekonstrukcí a modernizací výrobku.

   Výjimky jsou v těchto případech klasifikování oprav a údržby:

- údržba a opravy motorových vozidel - oddíl 50, ale dovybavení
 automobilů (např. katalyzátorem, střešním oknem, centrálním
 zamykáním, zabezpečovacím zařízením apod.) - oddíl 34 (podle
 typu vozidla)
- opravy spotřebních výrobků - oddíl 52
- údržba a opravy kancelářských a počítacích strojů - oddíl 72

         Zatřiďování ostatních služeb

   Ostatní služby a výkony, např. obchodní, administrativní,
zprostředkovatelské,  státních orgánů,  zdravotnické, peněžní,
školské, se klasifikují v oddílech 50 až 99 SKP.

     Postup při zatřiďování některých hraničních
           či kumulovaných případů

- kumulace výroby a prodeje vlastních výrobků: zatřiďuje se do
  výroby
- kumulace výroby potravinářských výrobků a jejich konzumace na
  místě: zatřiďuje se do konzumace na místě (55)
- oprava  laminátových výrobků  (např. přebroušení  a znova
  laminování) - 25.24.90
- nástroje pro ruční nářadí nebo pro obráběcí stroje - 28.62.40,
  ale ostatní nástroje - 28.62.5
- dieselové spalovací motory jsou speciální pro lodě, lokomotivy,
  stavební a  zemní stroje - 29.11,  spalovací motory pro
  automobily všech typů a pro motocykly jsou v 34.10, spalovací
  motory letecké jsou v 35.30.1
- formovací rámy pro slévárny - kovové i dřevěné - 29.56.24
- elektrické signalizační zařízení - pro silniční, říční a jinou
  dopravu kromě pro pohyblivý park - 31.62.11
- celý systém automatizace  řízení průmyslových procesů vč.
  koncepční práce, montáží a oprav - 33.30.10
- komplexní ochrana majetku a osob - zabezpečovací systém,
  požární systém, televizní kamery vč. montáže - 45.31.2


          Význam použitých zkratek

   Vysvětlivky jsou uváděny k šestému místu kódu SKP, tj.
k třídě SKP.  Pokud je název  třídy jednoznačný, neobsahuje
doplňující vysvětlivky.

Z   - znamená, že daná třída zahrnuje produkci uvedenou pod
    zkratkou Z
ZT  - znamená, že daná třída (kromě produkce uvedené v názvu
    nebo pod zkratkou Z) zahrnuje také další produkci
N  - znamená, že uvedená třída nezahrnuje produkci uvedenou pod
    touto zkratkou.

V závorce je pak uvedena třída SKP, kam daná produkce patří.

Poznámka:

Všechny  klasifikace  SKP  a vysvětlivky je možné získat:
1) jako publikaci na adrese: ORGES - Consulting, Malá Štěpánská
  15, Praha 2, ORGES Ostrava, Keltičkova 62, Slezská Ostrava
2) v elektronické  podobě:  Český  statistický  úřad,  odbor
  informačních služeb, Sokolovská č.n. 142, Praha 8
3) na Internetu (http://www.czso.cz/cz/klasif/klasif.htm), kde je
  uvedena klasifikace SKP do šestého místa včetně vazby na HS/CN
  (bez vysvětlivek).

Upozornění:

   Při  vypracovávání   rozšířené  klasifikace  produkce
(SKP-AGROEN, SKP-PRUM, SKP-VÝKONY) byly v některých případech
upravovány názvy položek (změny a úpravy jsou uvedeny vždy
v příslušné části rozšířené SKP) a proto je možné, že názvy SKP na
Internetu (kde jsou již opravy zohledněné) nebudou plně odpovídat
názvům uvedeným v publikaci SKP z roku 1996.

"         VYSVĚTLIVKY K 1. DÍLU SKP

     01 PRODUKTY ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY A MYSLIVOSTI;
       PRÁCE VÝROBNÍ POVAHY V ZEMĚDĚLSTVÍ,
       PŘI CHOVU, ODCHYTU A LOVU ZVĚŘE

------------------------------------------------------------------------
Kód    Název                       HS/CN
------------------------------------------------------------------------

01.1    Produkty rostlinné výroby (vč. zelinářství
      a zahradnictví)
01.11   Obiloviny a sklizňové produkty jinde neuvedené
01.11.1  Obiloviny (vč. osiva)

      Z: obiloviny pro lidskou výživu, krmné nebo pro
       průmyslové  zpracování,
       osivo  obilovin
      N: sláma  (01.11.60),
       obiloviny na zeleno (01.11.63)

01.11.11  Pšenice tvrdá (těstárenská)           1001.1
01.11.12  Pšenice obecná a sourež             1001.9
01.11.13  Kukuřice (na zrno)               1005

      N: kukuřice cukrová (01.12.13),
       kukuřice krmná (01.11.60)

01.11.14  Rýže neloupaná                 1006.1

      N: rýže loupaná (15.61.10)

01.11.15  Ječmen                     1003
01.11.16  Žito, oves                   1002
                              1004
01.11.17  Ostatní obiloviny                1007
                              1008
      Z: čirok, pohanka, proso, mohár,
        čumíza, žitovec atd.
      N: sourež (01.11.12)


01.11.2  Luštěniny  a  okopaniny  jedlé  (vč. osiva)

      N: kořen  cukrovky (01.11.51),
       kořen čekanky (01.11.99)

01.11.21  Brambory                    0701

      Z: brambory ke konzumaci i pro průmyslové
        zpracování
      ZT: sadba brambor
      N: brambory krmné  (01.11.62)

01.11.22  Luštěniny suché, vyluštěné           0713

      Z: luštěniny pro lidskou výživu i krmné
        suché, vyluštěné, též loupané nebo drcené,
        hrách, fazole, čočka, cizrna, peluška,
        vikev, lupina, bob atd.
      ZT: osivo luštěnin,
        krmné směsi luštěnin a obilovin
      N: luštěniny na zeleno (01.11.63),
        sója  (01.11.31)

01.11.23  Jedlé kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu
      nebo inulinu                  0714

      Z: topinambury, batáty, maniok atd.


01.11.3  Olejnatá semena a plody
01.11.31  Sójové boby (též drcené)            1201

      Z: sójové boby pro lidskou výživu i jako osivo
      N: sójové  mouky  (15.41.32)

01.11.32  Podzemnice olejná                1202

      Z: podzemnice olejná (arašídové oříšky)
       neloupaná i loupaná, nepražená, též drcená
       i jako osivo

01.11.33  Semena  slunečnicová,  sezamová,  světlicová,
      hořčičná, řepky olejné, řepice         1205
                              1206
      N: mouky olejnin     (15.41.32)
                              1207.4
                              1207.5
                              1207.6

01.11.34  Bavlníková semena                1207.2

      N: bavlna vyzrněná nebo vcelku (01.11.71),
       krátká bavlna - linter (15.41.20)

01.11.35  Olejnatá semena a plody jinde neuvedené     1203
                              1204
      Z: palmojádro, kopra, semena lnu, konopí, máku, 1207.1
       skočce, jádra tykvová, melounová atd.    1207.3
       (vč.osiva)                  1207.9

      N: mouky olejnin (15.41.32),
       olivy  (01.13.24)


01.11.4  Tabák nezpracovaný
01.11.40  Tabák nezpracovaný               2401.1
                              2401.2

      Z: tabák čerstvý surový, sušený, neodřapíkovaný
      ZT: tabák  odřapíkovaný
      N: tabákový  odpad (16.00.20),
        osivo tabáku (01.12.23)

01.11.5  Rostliny  využívané  pro  výrobu  cukru
01.11.51  Cukrová řepa                  1212.91

      N: semena cukrové řepy (01.11.92)

01.11.52  Cukrová třtina                 1212.92


01.11.6  Sláma a píce, okopaniny krmné

      N: osivo  pícnin  (01.11.92),
       krmné luštěniny (01.11.22),
       briketované krmivo (15.71.20)

01.11.61  Sláma krmná a stelivová             1213
      Z: sláma z obilnin, luskovin, olejnin,
       krmné odpady z obilnin (plevy, zadina)
       a  luskovin

01.11.62  Okopaniny krmné                 1214.9č

      Z: krmné brambory, řepa, mrkev, tykev, čekanka,
       vodnice  atd.

01.11.63  Pícniny na zeleno (čerstvé)           1214.9č

      Z: obiloviny, luskoviny nebo kukuřice na zeleno,
        jeteloviny,  trávy
      ZT: směsky jetelotravní a luskovinoobilní

01.11.64  Siláže                     1214.9č
01.11.65  Senáž                      1214.9č
01.11.66  Seno                      1214.9č

      Z: seno z jetelovin, trav, luk a pastvin

01.11.67  Horkovzdušné úsušky               1214.9č

      Z: horkovzdušné úsušky z pícnin


01.11.7  Přadné rostliny
01.11.71  Bavlna surová                  5201

      Z: bavlna odzrněná nebo vcelku
      N: semena  bavlny  (01.11.34),
       krátká bavlna (15.41.20)

01.11.72  Juta a podobná textilní lýková
      vlákna (kromě lnu a konopí)           5303.1

      Z: juta a lýková vlákna surová nebo máčená

01.11.73  Len a konopí - stonky              5301.1
                              5302.1
      Z: len nebo konopí surové nebo máčené

01.11.74  Ostatní přadné rostliny             5304.1
                              5305.11
      Z: vlákna sisalová, kokosová, abaková,     5305.21
       ramiová aj. surová nebo zpracovaná,     5305.91
       nespředená
      N: koudel a odpad vč. přízového a trhaného
       (17.10.20)


01.11.8  Přírodní kaučuk a latex v primárních formách
01.11.80  Přírodní kaučuk a latex v primárních formách  4001.1
                              4001.2

01.11.9  Rostliny léčivé a aromatické, semena cukrové
      řepy a pícnin, ostatní rostlinné produkty
01.11.91  Rostliny léčivé a aromatické           1211.1
                              1211.2
      Z: rostliny léčivé a aromatické celé nebo     1211.90.1
       nařezané, pěstované nebo planě rostoucí,    1211.90.3
       např. heřmánek, divizna, pelyněk atd.     1211.90.80č
      ZT:námel pěstovaný, plavený, divoce rostoucí,
       žito a zlomky námelové
      N: koření (01.13.40), bylinné čaje (15.86.15),
       osivo (01.12.23) a sazenice (01.12.21)

01.11.92  Semena cukrové řepy a semena pícnin        1209.11
                              1209.2
      ZT: semena travní

01.11.93  Chmel                      1210

      Z: chmelové šištice čerstvé nebo sušené,
       též drcené, v prášku nebo granulované,
       lupulin
      N: sadba chmele (01.12.21)

01.11.99  Ostatní rostlinné produkty jinde neuvedené   1212.99

      Z: rostlinné produkty jinde neuvedené
       používané hlavně k lidské výživě, např.
       kořeny čekanky


01.12   Zelenina, zahradnické speciality a školkařské
      výpěstky
01.12.1  Zelenina čerstvá nebo chlazená

      ZT: zelenina  balená  k  prodeji
      N: semena zeleniny (01.12.24),
        sazenice zeleniny (01.12.21),
        brambory  (01.11.21)

01.12.11  Zelenina kořenová, hlízová, cibulová      0703
                              0706
     Z: mrkev, celer, petržel, ředkvičky, červená řepa,
      cibule, česnek, pór, křen, pažitka atd.
     N: brambory  (01.11.21)

01.12.12  Zelenina plodová a lusková           0702
                              0707
      Z: okurky salátové i nakládačky, rajčata,    0708
       dýně, melouny, hrášek, fazolky atd.     0807.1
      N: papriky  (01.12.13)

01.12.13 Zelenina košťálová, listová a ostatní, houby   0704
                              0705
     Z: kedlubny, květák, kapusta, zelí, papriky,   0709 kromě
       saláty, špenát, chřest, tykve, brokolice atd.,0709.90.3
       ochucovací byliny, např. petržel naťová,
       estragon  atd.,
       houby pěstované i lesní
     N: koření  (01.13.40)


01.12.2  Živé rostliny, řezané květiny a poupata, věnce,
     kytice, semena květin, ovoce a zeleniny
01.12.21 Živé rostliny                  0601
                              0602
     Z: sazenice lesních stromů jehličnatých
       i listnatých a lesních keřů,
       sazenice, řízky a rouby ovocných a okrasných
       stromů a keřů, vinné révy, sadba chmele,
       sazenice jahodníku a zeleniny,
       cibule a hlízy květin ve vegetaci
       a  vegetačním  klidu,
       sazečky a semenačky: okopanin, krmné řepy,
       kapusty, vodnice, tuřínu, cukrovky, čekanky atd.,
       rododendrony, azalky, růže vč. jejich kořenů,
       kaktusy, akvarijní rostliny apod.,
       sadba  jedlých  hub
     N: vánoční stromky (02.01.41),
       semena květin a dřevin (01.12.23)

01.12.22 Řezané květiny, věnce, kytice           0603

     Z: řezané živé růže, karafiáty, orchideje,
       chryzantémy, gladioly atd.,
       suché  květiny,  věnce,
       kytice vázané pro různé účely
     N: vázání kytic a věnců obchodem (52.48.32)

01.12.23 Semena květin, dřevin a ostatní jinde neuvedená 1209.3
                              1209.99
     Z: osivo: květin, okrasných travin, kapradin,
          jahodníku, dřevin ovocných a okrasných,
          tabáku, čekanky, kořeninových
          i pěstovaných léčivých
          rostlin  atd.,
          semena lesních stromů i keřů
     N: travní  semeno  (01.11.92),
       sazenice květin (01.12.21)

01.12.24  Osivo zeleniny                 1209.19
                              1209.91
      N: sadba brambor  (01.11.21),
       osivo luskovin (01.11.22)


01.13   Ovoce, ořechy, pěstované plodiny pro přípravu
      nápojů nebo jako  koření
01.13.1  Vinné hrozny čerstvé
01.13.11  Stolní hrozny čerstvé              0806.10.2
                              0806.10.3
      N: rozinky (15.33.25)              0806.10.4
                              0806.10.5
                              0806.10.6
01.13.12  Ostatní hrozny čerstvé             0806.10.9
      Z: hrozny k výrobě hroznové šťávy
      N: hroznové mošty (15.32.10, 15.93.12)


01.13.2  Ovoce ostatní a ořechy
01.13.21  Ovoce a ořechy tropické (kromě citrusů)     0801
                              0803
      Z: datle, fíky, banány, kokosy, para a kešu   0804
       ořechy, ananas, avokádo, mango, kvajava

01.13.22  Citrusové plody                 0805

      Z: pomeranče, citrony, grapefruity,
       mandarinky, klementinky

01.13.23  Ovoce mírného pásma (kromě skořápkatého)    0807.2
                              0808
      Z: jablka, hrušky, švestky, broskve, meruňky,  0809
       třešně, višně, kdoule, angrešt, rybíz atd., 0810
       jahody, maliny, ostružiny a brusinky     1212.1
       zahradní i lesní,
       kiwi, papája, svatojanský chléb atd.

01.13.24  Ovoce skořápkaté mírného pásma, olivy      0709.90.3
                              0802
      Z: vlašské a lískové ořechy, mandle, jedlé
       kaštany, pistácie atd.,
       čerstvé olivy

01.13.3  Plodiny pěstované pro přípravu nápojů
01.13.31  Káva nepražená                 0901.11

      Z: zelená kávová zrna nepražená, neodkofeinovaná
      N: káva zelená odkofeinovaná (15.86.11)

01.13.32  Čaj pravý ve velkospotřebitelském     balení    0902.2
                              0902.4
      Z: zelený (nefermentovaný) nebo černý
       (fermentovaný) čaj a částečně fermentovaný
       čaj v balení větším než 3 kg
      N: čaj v malospotřebitelském balení <= 3 kg
       (15.86.13)

01.13.33  Maté                      0903
01.13.34  Kakaové boby surové nebo pražené        1801

01.13.4  Koření nezpracované
01.13.40  Koření nezpracované              0904.1č
                              0905č
      Z: pepř, nové koření, majoránka, hřebíček,   0906.1
       muškátový květ i ořech, skořice, kmín,    0907č
       bobkový list, vanilka, šafrán, anýz,     0908č
       zázvor, badyán, tymián, koriandr,      0909č
       fenykl, kurkuma, jalovec atd.        0910č

      N: ochucovací byliny (naťová petržel atd.)
       (01.12.13),
       koření balené k prodeji (15.87.20)


01.2    Živá zvířata a surové produkty z jejich chovu
01.21   Skot živý a surové produkty z jeho chovu

      N: mrva  chlévská  (24.14.60)

01.21.1  Skot živý
01.21.11  Skot bez telat, jatečný             0102.90.51
                              0102.90.61
      Z: býci, voli, jalovice, krávy jatečné     0102.90.71

01.21.12  Telata jatečná                 0102.90.05
                              0102.90.21
      Z: telata jatečná - býčci, jalovičky      0102.90.41

01.21.13  Skot plemenný                  0102.1
01.21.14  Skot chovný                   0102.90.29
                              0102.90.49
                              0102.90.59
                              0102.90.79
                              0102.90.9

01.21.2  Mléko kravské syrové
01.21.20  Mléko kravské syrové              0401.2č

      ZT: mlezivo kravské


01.21.3  Býčí sperma a embrya skotu
01.21.30  Býčí sperma a embrya skotu           0511.1
                              0511.99.5
      ZT: raná embrya skotu čerstvá i zmrazená


01.22   Ovce, kozy, koně, osli, muli a mezci živí
      a surové produkty z jejich chovu

      N: mrva chlévská (24.14.60)

01.22.1  Ovce, kozy, koně, osli, muli a mezci živí
01.22.11  Ovce živé                    0104.1

      Z: jehňata, ovce, jehnice, skopci, berani
       jateční, plemenní, chovní a užitkoví

01.22.12  Kozy živé                    0104.2

      Z: kůzlata, kozy, jarčata, kozli
       jateční, plemenní, chovní a užitkoví

01.22.13  Koně živí                    0101.1

      Z: hříbata a koně jateční, plemenní, užitkoví

01.22.14  Osli, muli a mezci živí             0101.2


01.22.2  Mléko ovčí a kozí syrové
01.22.21  Mléko ovčí syrové                0401.2č
01.22.22  Mléko kozí syrové                0401.2č

01.22.3  Vlna a zvířecí chlupy
01.22.31  Střižní vlna potní               5101.11

      N: upravená vlna (17.10.20),
       vlna jateční (15.11.21)

01.22.32  Jemné nebo hrubé zvířecí chlupy (včetně žíní)
      nemykané a nečesané               0503
                              5102
      Z: králičí a jiné zvířecí chlupy,
       surová srst kozí, velbloudí a jiná, žíně


01.22.4  Sperma plemenných beranů, kozlů a koní
01.22.40  Sperma plemenných beranů, kozlů a koní     0511.99.8č


01.23   Prasata živá a surové produkty z jejich chovu

      N: mrva  chlévská  (24.14.60),
       jateční produkty (15.11)


01.23.1  Prasata živá                  0103
01.23.11  Prasata jatečná
01.23.12  Prasata plemenná
01.23.13  Prasata ostatní (chovná, užitková)


01.23.3  Sperma plemenných kanců
01.23.30  Sperma plemenných kanců             0511.99.8č


01.24   Drůbež živá a vejce

      N: jateční  produkty  (15.12),
       mrva z chovu drůbeže (24.14.60)

01.24.1  Drůbež živá                   0105

      Poznámka: Slovem drůbež se označují
           výhradně tyto druhy: slepice, kohouti, husy,
           kachny, krůty, krocani a perličky.

01.24.11  Drůbež jatečná

      Z: kuřata, slepice, kohouti, kapouni,
       husy, kachny, krůty, krocani a perličky
       jatečné

01.24.16  Drůbež plemenná

      Z: drůbež z plemenných chovů:
       kuřata, housata, kachňata, krůťata
       a  perličky jednodenní,
       drůbež hrabavá plemenná dospělá:
       kohouti a slepice plemenní nosných plemen,
       kohouti a slepice masných plemen,
       drůbež vodní plemenná dospělá

01.24.17  Drůbež ostatní


01.24.2  Vejce ve skořápkách
01.24.20  Vejce ve skořápkách               0407

      Z: vejce drůbeží konzumní nebo násadová,
        též k laboratorním účelům (krůtí,
        kachní, husí, perliččí, bažantí atd.)
      ZT: vejce  ve  skořápkách vařená


01.25   Zvířata  živá ostatní a surové produkty
      z jejich chovu
01.25.1  Ostatní živá zvířata              0106
01.25.11  Drobná hospodářská zvířata (králíci, holubi, včely)
01.25.12  Kožešinová zvířata

      Z: kožešinová zvířata ze speciálních chovů
       (lišky, norci, nutrie, činčily, kuny atd.)

01.25.13  Domácí zvířata

      Z: domácí ptactvo, psi vč. slepeckých psů atd.
      ZT: psi služební a lovečtí
      N: akvarijní rybky (05.00.11)

01.25.14  Zoologická zvířata
01.25.15  Laboratorní zvířata

      Z: pokusná zvířata k laboratorním účelům
       (myši, morčata, křečci, psi, kočky atd.)

01.25.19  Zvířata živá jinde neuvedená

      Z: lesní zvěř (užitková spárkatá, srstnatá,
        pernatá), živí pštrosi, dropi atd.
      N: hlemýždi a žáby (01.25.22),
        ryby a vodní bezobratlí (05.00)


01.25.2  Ostatní živočišné produkty
01.25.21  Přírodní med                  0409
01.25.22  Hlemýždi, žáby                 0208.2
                              0307.6
      Z: hlemýždi živí, čerství, chlazení, zmrazení,
       sušení, nasolení nebo v nálevu,
       žabí stehýnka čerstvá, chlazená nebo zmrazená

01.25.23  Jedlé výrobky živočišného původu jinde neuvedené 0410

      Z: želví vejce, vlaštovčí hnízda atd.

01.25.24  Zámotky (kokony) bource morušového       5001

      N: surové hedvábí (17.70.20)

01.25.25  Hmyzí vosky a vorvanina             1521.9

      Z: spermacet, včelí vosk aj. hmyzí vosky
      N: ambra, pižmo a sekrety používané k výrobě léků
       (24.41.60)

01.25.29  Produkty lovné zvěře jinde neuvedené      0507.9č

      Z: jelení shozy

01.25.3  Surové kožešiny a kůže
01.25.31  Surové kožešiny, kůže a kožky jinde neuvedené  4301.1
                              4301.4
      Z: surové kožešiny, kůže a kožky chované    4301.5
       nebo lovené zvěře (norků, sobolů, bobrů,   4301.6
       lišek, bizamů, tuleňů atd.)         4301.7
      N: kožešiny králíků, zajíců a jehňat      4301.8
       chovaných pro kožešinu (01.25.32)      4301.9


01.25.32  Králičí, zaječí a jehněčí kožešiny, kůže a kožky,
      surové                     4301.2
                              4301.3
01.25.33  Surové kůže z ostatních zvířat jinde neuvedené 4103.2
                              4103.9

      Z: kůže čerstvé nebo konzervované, avšak jinak
       neupravované (z vepřů, vysoké zvěře, z plazů
       atd.)
      N: peří  (15.12.20),
       vydělané nebo zpracované kůže (19.10)

01.4    Práce výrobní povahy v rostlinné a živočišné
      výrobě  (bez  veterinární péče)
01.41   Práce výrobní povahy v rostlinné výrobě
01.41.1  Práce výrobní povahy v rostlinné výrobě
01.41.11  Práce výrobní povahy v rostlinné výrobě

      Z: příprava a ošetření půdy, setí a sázení,
       kultivace, řez ovocných stromů a révy,
       sklizňové a posklizňové práce,
       balení zemědělských produktů,
       příprava osiva a sadby,
       provoz zavlažovacích systémů
     ZT: kontrola škůdců, půjčování zemědělských strojů
       s obsluhou

01.41.12  Práce spojené se zakládáním a údržbou zahrad,
      parků a hřbitovů

     ZT: výsadba a údržba trávníků v parcích,
       na sportovních hřištích, na okrasných nebo
       rekreačních zahradách,  prořezávání
       okrasných stromů, stříhání živých plotů apod.


01.42   Práce výrobní povahy v živočišné výrobě
      (bez veterinární péče)
01.42.1  Práce výrobní povahy v živočišné výrobě
      (bez veterinární péče)
01.42.10  Práce výrobní povahy v živočišné výrobě
      bez veterinární péče)

      Z: práce plemenářské, ošetřování zvířat
       (krmení, stříhání atd.), sběr živočišných
       produktů a dojení, kalibrování vajec,
       čištění chovatelských  prostor,
       ošetřování zvířat v útulcích a hotelích
       pro  domácí  zvířata
      N: veterinární služby (85.20.12),
       služby týkající se domácích zvířat,
       úprava srsti, výcvik (93.05.10),
       dostihy      (92.62.13),
       rekreační jízda na koni (92.72.12)


01.5    Lov, odchyt zvěře a odchov divokých zvířat
      (vč. přidružených prací)
01.50   Lov, odchyt zvěře a odchov divokých zvířat
      (vč. přidružených prací)
01.50.1  Lov, odchyt zvěře a odchov divokých zvířat
      (vč. přidružených prací)
01.50.10  Lov, odchyt zvěře a odchov divokých zvířat
      (vč. přidružených prací)

      Z: krmení zvěře, stavba a údržba krmelců,
        krmítek a posedů,
        odstřel a odchyt zvěře,
        chovatelské zásahy, sběr vajec pernaté zvěře
-----------------------------------------------------------------------

        02 PRODUKTY LESNICTVÍ, TĚŽBY DŘÍVÍ
          A PRÁCE S TÍM SOUVISEJÍCÍ
------------------------------------------------------------------------
Kód    Název                      HS/CN
------------------------------------------------------------------------
02.0    Produkty lesnictví, těžba dříví a práce s tím
      související
02.01   Dříví surové, přírodní gumy, přírodní korek,
      ostatní  lesní  produkty
02.01.1  Dříví surové
02.01.11  Dříví surové jehličnaté - výřezy        4403.2č

      Z: neloupaná nebo loupaná kulatina jehličnatých
       stromů: jedle, smrk, borovice, modřín atd.,
       výřezy jehličnaté I. až IV. jak. tř.

02.01.12  Dříví surové listnaté - výřezy         4403.9č

      Z: neloupaná nebo loupaná kulatina listnatých
       stromů: dub, buk, cer atd.,
       výřezy listnaté I. až IV. jak. tř.

02.01.13  Dříví surové tropické - výřezy         4403.4

      Z: neloupaná nebo loupaná kulatina vzácných
        dřevin: okoumé, eben atd.

02.01.14  Dříví palivové                 4401.1
02.01.15  Dříví surové ostatní              4403.2č
                              4403.9č
      Z: dříví na: důlní výztuže, telegrafní sloupy, 4404
       kůly a kolíky štípané nezpracované,
       dříví upravené pro průmyslové zpracování
       (např. v papírenském průmyslu),
       kulatina malého průměru, dřevěné loubky,
       pruhy a pásky jenom hrubě opracované


02.01.2  Přírodní gumy, pryskyřice, balzámy
02.01.21  Balata,  gutaperča, guajal, čikl a pod.
      přírodní gumy                  4001.3

      ZT: pryskyřice  chickle
      N: přírodní kaučuk pěstovaný (01.11.80)

02.01.22  Šelak, klovatiny (gumy), pryskyřice,
      klejopryskyřice a balzámy přírodní       1301

      Z: pryskyřice z jehličnatých i listnatých stromů,
       arabská guma, šelak, přírodní klovatiny
       a  balzámy  atd.
      N: tallový olej, kalafuna, terpentýnová silice
       (24.14.71), jantar (14.30.13)


02.01.3  Korek přírodní, surový nebo jednoduše upravený
02.01.30  Korek přírodní, surový nebo jednoduše upravený 4501.1


02.01.4  Ostatní lesní produkty
02.01.41  Části  rostlin, trávy, mechy a lišejníky pro
      dekorativní účely (vč. vánočních stromků)    0604

      ZT: kapradiny, jmelí, okrasné traviny a dřeviny,
        svícny vánoční z přírodního materiálu, partery
        z přírodního klestí, travní rohože (parkové,
        hřišťové, na ochranu půdy) atd.

02.01.42  Rostlinné materiály pro košíkářskou
      a kartáčnickou výrobu, rostlinné suroviny
      pro barvení nebo vyčiňování apod.        1401
                              1402
      Z: kůry lesních stromů tříslové, kůrový     1403
       substrát a jiné, bambus, proutí (březové   1404.1č
       a vrbové), třtina, lýko, rákos, sláma    1404.9č
       (čištěná, bělená nebo barvená), rafie,   2308.1
       čirok, pýr, kapok atd. pro košíkářství,
       sparterii, výplety nebo vycpávání,
       k výrobě košťat a kartáčů, rostlinný
       materiál používaný hlavně k barvení nebo
       vyčiňování
      N: dřevěná  vlna  (20.10.22)


02.01.5  Surové dříví na stojato (na pni)
02.01.50  Surové dříví na stojato (na pni)

      Z: lesní přírůstek - jedle, smrk, borovice
        a jiné jehličnany na stojato,
        duby, buky, topoly a jiné listnáče
        (ne tropické) na stojato,
        okoumé, eben a jiné vzácné dřeviny na stojato


02.02   Práce při pěstování lesa a těžbě dříví
02.02.1  Práce při pěstování lesa a těžbě dříví
02.02.10  Práce při pěstování lesa a těžbě dříví

      Z: práce v lesních školkách (zakládání,
        pěstování sazenic, sběr a ošetření osiva
        lesních stromů a keřů),
        údržba a správa lesů (zalesňování,
        probírka, kontrola a regulace škůdců atd.),
        protipožární dozor, těžba dříví, hodnocení
        dřeva, přibližování a svážení dřeva atd. pro třetí
        stranu
      ZT: sběr lesních plodů a hub
-------------------------------------------------------------------

     05 RYBY A OSTATNÍ PRODUKTY VODNÍHO PROSTŘEDÍ
      JINDE NEUVEDENÉ; PRÁCE VÝROBNÍ POVAHY
       SOUVISEJÍCÍ S LOVEM A CHOVEM RYB
------------------------------------------------------------------------
Kód    Název                      HS/CN
------------------------------------------------------------------------

05.0    Ryby a ostatní produkty vodního prostředí,
      rybolov a chov ryb
05.00   Ryby a ostatní produkty vodního prostředí,
      rybolov a chov ryb
05.00.1  Ryby živé, čerstvé nebo chlazené

      N: ryby mražené, hlubokomražené, vykuchané
        nebo  porcované  (15)

05.00.11  Ryby živé (vč. akvarijních)           0301

      Z: ryby živé sladkovodní i mořské:
        pstruzi, sliveni, kapři, štiky, úhoři,
        líni, okouni, sumci a ostatní ryby,
        rybí potěr pro chov a doplňování stavu,
        ryby pro sádky a akvária

05.00.12  Ryby čerstvé nebo chlazené           0302.1
                              0302.2
      Z: ryby čerstvé nebo chlazené sladkovodní    0302.3
       i mořské: sardinky, tresky, platýsi,     0302.4
       tuňáci, sledi, žraloci, lososi, makrely,   0302.5
       štiky, marény, kapři, pstruzi, úhoři atd.  0302.6
      N: rybí filé, játra, jikry, mlíčí (15.20.11)


05.00.2  Korýši, ústřice, ostatní vodní bezobratlí
      -  živí,  čerství nebo chlazení

      N: korýši a měkkýši zmrazení (15.20.15)

05.00.21  Korýši                     0306.2

      Z: humři, langusty, krabi, krevety, raci atd.
       živí, čerství nebo chlazení

05.00.22  Ústřice                     0307.1

      Z: ústřice, slávky a srdcovky živé, čerstvé
        nebo  chlazené

05.00.23  Ostatní vodní bezobratlí            0307.21
                              0307.31
      Z: produkty rybolovu a chovu měkkýšů      0307.41
       (hřebenatky svatojakubské, zaděnky,     0307.51
       škeble, sépie, chobotnice, ježovky,     0307.91
       mušle  atd.)

      N: hlemýždi upravení (15.20.16) a neupravení
       (01.25.22)


05.00.3  Ostatní produkty vodního prostředí jinde neuvedené
05.00.31  Korály a podobné produkty            0508

      Z: surová korálovina, ulity, lastury a krunýře
       měkkýšů, korýšů nebo ostnokožců,
       sépiové  kosti

      N: guano (24.15.60), mořské oblázky (14.21.12),
       jantar a mořská pěna (14.30.13)

05.00.32  Přírodní mořské houby              0509

      Z: přírodní houby živočišného původu
        surové  či  zpracované

05.00.33  Řasy (chaluhy)                 1212.2

      Z: řasy (chaluhy) čerstvé, sušené nebo práškové,
       řasy pro všechny účely

      N:  agar-agar  (15.89.20)


05.00.4  Perly
05.00.41  Přírodní perly                 7101.1

      Z:  netříděné pravé perly

05.00.42  Uměle pěstované perly neopracované       7101.21


05.00.5  Práce výrobní povahy související s rybolovem
      a chovem ryb
05.00.50  Práce  výrobní povahy související s rybolovem
      a chovem ryb

      Z: práce spojené s rybolovem, rybářstvím,
        chovem ryb a vodních živočichů:
        krmení ryb, pěstování násady ryb,
        ošetřování lovišť a rybníků, výlovy,
        třídění a vysazování ryb, práce při
        zimování ryb, plemenářské práce

      N: stavební práce jako údržba rybníků
        (vč. odbahnění) (45.24)
-----------------------------------------------------------------

    10 UHLÍ ČERNÉ A HNĚDÉ, RAŠELINA VČETNĚ BRIKET; PRÁCE
     VÝROBNÍ POVAHY SOUVISEJÍCÍ S JEJICH ZÍSKÁNÍM

------------------------------------------------------------------------
Kód    Název                      HS/CN
------------------------------------------------------------------------
10.1    Uhlí černé (vč. černouhelných briket)
10.10   Uhlí černé (vč. černouhelných briket)
10.10.1  Uhlí černé (vč. černouhelných briket)
10.10.11  Uhlí černé neaglomerované            2701.1

      Z: antracit, uhlí černé energetické
        nebo  koksovatelné

10.10.12  Brikety, bulety a podobná tuhá paliva vyrobená
      z černého uhlí                 2701.2


10.2    Uhlí hnědé a lignit (vč. hnědouhelných briket)
10.20   Uhlí hnědé a lignit (vč. hnědouhelných briket)
10.20.1  Uhlí hnědé a lignit (vč. hnědouhelných     briket)
10.20.11  Uhlí hnědé neaglomerované            2702.1č
10.20.12  Brikety hnědouhelné               2702.2
10.20.13  Lignit                     2702.1č


10.3    Rašelina
10.30   Rašelina
10.30.1  Rašelina
10.30.10  Rašelina                    2703

      Z: rašelina volně ložená, v briketách,
        v balících, zahradnická, substrátová,
        balneologická, na topení atd.,
        směs rašeliny a písku a dalších příměsí
        používaná jako půda do květináčů

      ZT: biohumus

      N: výrobky z rašeliny lisované, např. květináče
       (26.82.16)
-----------------------------------------------------------------

   11 ROPA A ZEMNÍ PLYN, BITUMENNÍ HORNINY; PRÁCE VÝROBNÍ
    POVAHY SOUVISEJÍCÍ S DOBÝVÁNÍM ROPY A ZEMNÍHO PLYNU
     KROMĚ PRŮZKUMU; OPRAVY A ÚDRŽBA VRTNÝCH VĚŽÍ

------------------------------------------------------------------------
Kód    Název                      HS/CN
------------------------------------------------------------------------
11.1    Ropa, zemní plyn, bitumenní horniny
11.10   Ropa, zemní plyn, bitumenní horniny
11.10.1  Ropa a plynový kondenzát
11.10.10  Ropa a plynový kondenzát            2709

      Z: minerální oleje surové (ropa), živičné
        nerosty případně upravené jednoduchými
        operacemi jako odkalení, zbavování slané
        vody,  dehydratace atd.
      ZT: ropa z ropných písků, kapaliny ze
        zkapalňování  uhlí


11.10.2  Zemní plyn
11.10.20  Zemní plyn                   2711.11
                              2711.21

      Z: surový zemní plyn kapalný, zkapalněný nebo
       v plynném stavu, obsahující převážně metan,
       odsířený a upravený plyn včetně zkapalněného
       metanu


11.10.3  Zkapalnění a zpětné zplyňování zemního plynu za
      účelem dopravy
11.10.30  Zkapalnění a zpětné zplyňování zemního plynu za
      účelem dopravy


11.10.4  Živičné a ropné břidlice a písky
      (bitumenní horniny)
11.10.40  Živičné a ropné břidlice a písky
      (bitumenní horniny)               2714.1

      N: přírodní asfalty a bitumeny (14.50.10)


11.2    Práce výrobní povahy související s dobýváním ropy
      a zemního plynu kromě průzkumu
11.20   Práce výrobní povahy související s dobýváním ropy
      a zemního plynu kromě průzkumu
11.20.1  Práce výrobní povahy související s dobýváním ropy
      a zemního plynu kromě průzkumu
11.20.11  Vrtné práce související s dobýváním ropy a zemního
      plynu  kromě  průzkumu

      Z: řízené vrty a převrtávání (vertikální,
        vychýlené, horizontální) a práce týkající
        se  vlastní  těžby

11.20.12  Stavba vrtných věží, opravářské a podobné práce
      související s dobýváním ropy a zemního plynu

      Z: montáž, demontáž, opravy těžebních věží,
        cementace, kyveláž, pumpování studní, ucpávání
        a uzavírání (opouštění) vrtů

      ZT: hašení požárů těžebních vrtů

      N: geologické studie, průzkum uhlovodíkových
        nalezišť (74.20.71, .72)

------------------------------------------------------------------

    12 URANOVÉ A THORIOVÉ RUDY; PRÁCE VÝROBNÍ POVAHY
         SOUVISEJÍCÍ S JEJICH DOBÝVÁNÍM
------------------------------------------------------------------------
Kód    Název                      HS/CN
------------------------------------------------------------------------

12.0    Uranové a thoriové rudy
12.00   Uranové a thoriové rudy
12.00.1  Uranové a thoriové rudy a jejich koncentráty
12.00.11  Uranové rudy a jejich koncentráty        2612.1

      Z: uranové rudy surové nebo koncentrované,
        práce výrobní povahy související s jejich
        dobýváním

      N: uran obohacený o radioaktivní izotopy (23.30.1)

12.00.12  Thoriové rudy a jejich koncentráty       2612.2

      Z: thoriové rudy surové nebo koncentrované,
        práce výrobní povahy související s jejich
        dobýváním

      N: ochuzené thorium a jeho sloučeniny (23.30.1)
------------------------------------------------------------------

     13 RUDY KOVŮ OSTATNÍCH; PRÁCE VÝROBNÍ POVAHY
         SOUVISEJÍCÍ S JEJICH DOBÝVÁNÍM
------------------------------------------------------------------------
Kód    Název                      HS/CN
------------------------------------------------------------------------

13.1    Železné rudy
13.10   Železné rudy
13.10.1  Železné rudy a jejich koncentráty
      kromě kyzových výpražků (výpalků)
13.10.11  Železné rudy neaglomerované
      a jejich koncentráty              2601.11

      Z: neaglomerované železné rudy koncentrované
        i nekoncentrované vč. souvisejících prací
        výrobní  povahy

      N: pyrity (14.30.12), pyritové popely,
        kyzové výpražky (24.13.57),
        staré železo, odpad (27.10.9)

13.10.12  Železné rudy aglomerované a jejich koncentráty 2601.12

      Z: aglomerované železné rudy koncentrované
        i nekoncentrované vč. souvisejících prací
        výrobní  povahy

      N: pyrity (14.30.12), pyritové popely,
        kyzové výpražky (24.13.57),
        staré železo, odpad (27.10.9)


13.2    Rudy neželezných kovů kromě rud uranových
      a thoriových
13.20   Rudy neželezných kovů kromě rud uranových
      a thoriových
13.20.1  Rudy  neželezných kovů a jejich koncentráty
      kromě rud uranových a thoriových
13.20.11  Měděné rudy a jejich koncentráty        2603

      Z: rudy a koncentráty tuzemské i z dovozu:
        kuprit, chalkopyrit, tetraedrit apod.
        vč. souvisejících prací výrobní povahy

      N: rudy měďno-zlato-stříbronosné (13.20.14)

13.20.12  Niklové rudy a jejich koncentráty        2604

      Z: rudy a koncentráty tuzemské i z dovozu
        vč. souvisejících prací výrobní povahy

13.20.13  Hliníkové rudy a jejich koncentráty       2606

      Z: rudy a koncentráty tuzemské i z dovozu
        např.  bauxit
        vč. souvisejících prací výrobní povahy

13.20.14  Rudy drahých kovů a jejich koncentráty     2616

      Z: rudy a koncentráty zlata, stříbra a platiny
       tuzemské i z dovozu vč. rudy
       měďno-zlato-stříbronosné
       a souvisejících prací výrobní povahy

13.20.15  Olovnaté,  zinkové  a  cínové  rudy a jejich
      koncentráty                   2607
                              2608
      Z: rudy a koncentráty olova, zinku a cínu    2609
       tuzemské i z dovozu vč. stříbronosných
       a souvisejících prací výrobní povahy

13.20.16  Ostatní  rudy  neželezných  kovů  a  jejich
      koncentráty (kromě uranových a thoriových rud
      a jejich koncentrátů)              2602
                              2605
      Z: rudy a koncentráty tuzemské i z dovozu:   2610
       manganové vč. rud železo-manganových    2611
       a jejich koncentrátů s obsahem manganu 20% a 2613
       více, kobaltové, tungstenové, wolframové,  2614
       molybdenové (vypalované i nevypalované),   2615
       titanové, zirkonové, chromové, niobové,   2617
       tantalové, vanadové, antimonové a rudy
       a koncentráty kovů jinde neuvedených
       vč. souvisejících prací výrobní povahy

      N: uranové a thoriové rudy (12.00.1),
       odpad a šrot (tříděný podle barevného kovu)
-------------------------------------------------------------------

   14 NEROSTNÉ SUROVINY OSTATNÍ KROMĚ PALIV A RUD; PRÁCE
     VÝROBNÍ POVAHY SOUVISEJÍCÍ S JEJICH DOBÝVÁNÍM

------------------------------------------------------------------------
Kód    Název                      HS/CN
------------------------------------------------------------------------

Poznámka: Práce výrobní povahy související
      s dobýváním a hrubým opracováním nerostných
      surovin ostatních se klasifikují v příslušné
      třídě  tohoto  oddílu.


14.1    Stavební kámen
14.11   Stavební kámen
14.11.1  Kameny pro výtvarné práce nebo stavební účely

      N: kamenné výrobky (náhrobní kameny,
        dlaždice apod.) (26.70.1)

14.11.11  Mramor a jiné karbonátové horniny pro výtvarné
      práce nebo stavební účely            2515

      Z: mramor, travertin, alabastr apod., surový
        nebo zhruba opracovaný, netvarovaný,
        v řezaných deskách, lomových kusech nebo
        tesaných  kvádrech

14.11.12  Žula, pískovec a jiné horniny pro výtvarné práce
      nebo stavební účely               2516

      Z: žula, pískovec, svor, bazalt, porfyr apod.,
       surové nebo zhruba opracované, netvarované,
       v řezaných deskách, lomových kusech nebo
       tesaných  kvádrech

      N: břidlice  (14.13.10)


14.12   Vápenec,  sádrovec,  křída  a  dolomit
14.12.1  Vápenec a sádrovec
14.12.10  Vápenec a sádrovec               2520.1
                              2521
      Z: sádrovec, anhydrit, horniny pro výrobu vápna
       nebo cementu, vápencová tavidla a jiné
       vápenaté  kameny


14.12.2  Křída a dolomit

      Z: křída a průmyslová křídová běloba, dolomit
           surový, pálený nebo fritovaný a aglomerovaný

14.12.21  Křída                      2509
14.12.22  Dolomit                     2518


14.13   Břidlice
14.13.1  Břidlice  též zhruba opracovaná nebo řezaná
14.13.10  Břidlice též zhruba opracovaná nebo řezaná   2514

      Z: břidlice surová, zhruba opracovaná nebo pouze
       řezaná, popř. jednoduše štípaná do pravoúhlých
       bloků,  desek

      N: dlaždice a krytinové desky z břidlice
       (26.70.12)


14.2    Písek a jíly
14.21   Štěrk a písek
14.21.1  Štěrk a písek
14.21.11  Přírodní písky                 2505

      Z: náplavový nebo kamenný písek, stavební a
        průmyslové písky, pro sklářství, hutě atd.

      ZT: jemné písky, silniční plnivo a různé drcené
        písky

      N: písky obsahující kov (oddíl 13, podle
        jednotlivých  kovů)

14.21.12  Oblázky, štěrk, lámaný nebo drcený kámen    2517.1
                              2517.4

      Z: štěrk hrubý či jemný náplavový, zrnitý
        materiál z vápencových nebo vyvřelinových
        hornin drcených (drcené kamenivo)

      ZT: drcená škvára a struska, úlomky mramorů,
        vytěžený a navážkový kamenitý materiál (těžené
        kamenivo), kámen pro sypané kamenné základy,
        křemen a mořské oblázky

14.21.13  Makadam, dehtový makadam            2517.2
                              2517.3

      Z: směs zrnitého materiálu a uhlovodíkového
        pojiva pro silniční povrchy


14.22   Kaolin a podobné jílovinové zeminy
14.22.1  Kaolin a podobné jílovinové zeminy
14.22.11  Kaolin a kaolinitické jíly           2507

      Z: kaolinové hlinky surové nebo vypalované,
        keramické hlíny

14.22.12  Ostatní jíly, andaluzit, kyanit a silimanit,
      mulit, šamotové nebo dinasové zeminy      2508

      Z: jíly surové, odbarvovací zeminy, bentonit,
       žáruvzdorné jíly surové a vypalované,
       šamotové a dinasové zeminy (andaluzit, kyanit,
       silimanit, mulit apod.)


14.3    Minerály pro chemický průmysl a výrobu hnojiv
14.30   Minerály pro chemický průmysl a výrobu hnojiv
14.30.1  Minerály pro chemický průmysl a výrobu hnojiv
14.30.11  Přírodní fosfáty vápenaté, hlinitovápenaté apod.,
      karnalit, sylvinit a jiné přírodní surové
      draselné soli                  2510
                              3104.1
      Z: přírodní fosforečnan vápenatý, surový nebo
       mletý, fosfátové křídy, přírodní draselné soli
       surové (karnalit a sylvinit)

      N: vápencové přípravky (14.12.10), guano, hnůj
       (24.15.60)

14.30.12  Pyrit  (kyz železný) nepražený, surová nebo
      nerafinovaná síra                2502
                              2503.00.1
      Z: pyrity a surová nebo nerafinovaná síra
      N: pyritové  popely (24.13.57)

14.30.13  Ostatní minerály pro chemický průmysl      2511
                              2527
      Z: kryolit a chiolit, kazivec, přírodní     2528
       boritany a kyselina boritá, přírodní baryt  2529.2
       (těživec), witherit a fluorit, slídové oxidy 2530.2
       železa, barevné hlinky, kieserit,
       epsomit atd.                 2530.4

      ZT: jantar a mořská pěna            2530.9


14.4    Sůl kamenná (chlorid sodný)
14.40   Sůl kamenná (chlorid sodný)
14.40.1  Sůl kamenná (chlorid sodný)
14.40.10  Sůl kamenná (chlorid sodný)           2501

      Z: chlorid sodný krystalizovaný (kamenná sůl)
       určený pro lidskou výživu nebo zvířata,
       pro potravinářský, chemický aj. průmysl,
       k úpravě vod a odstraňování sněhu, solanka
       pro průmysl, matečné louhy solivarů

      ZT: mořská voda


14.5    Ostatní nerosty těžené hlubinně nebo povrchově
      jinde neuvedené, strusky a popely
14.50   Ostatní nerosty těžené hlubinně nebo povrchově
      jinde neuvedené, strusky a popely
14.50.1  Přírodní živice (bitumen) a přírodní asfalt,
      asfaltity a asfaltové horniny
14.50.10  Přírodní živice (bitumen) a přírodní asfalt,
      asfaltity a asfaltové horniny          2714.9

14.50.2  Drahokamy a polodrahokamy, přírodní brusiva,
      nerosty, strusky a popely jinde neuvedené
14.50.21  Drahokamy  a polodrahokamy (kromě průmyslových
      diamantů) neopracované             7102.1
                              7102.31
      Z: drahokamy (netříděné neprůmyslové diamanty, 7103.1
       safíry, rubíny, smaragdy atd.) nebo
       polodrahokamy surové nebo hrubě opracované,
       jednoduše  řezané

      N: perly (05.00.4)

14.50.22  Průmyslové diamanty, přírodní brusiva      2513
                              7102.21
      Z: průmyslové diamanty surové či hrubě
        opracované (jednoduše řezané, štípané
        nebo obrušované), smirek, pemza, korund,
        přírodní granát v kuse či drcený

      N: syntetické brusivo zrnité (podle typu),
        umělý korund (26.82.15),
        přírodní brusivo aglomerované (26.81.11) nebo
        nanesené na podkladovou vrstvu (26.81.12),
        průmyslové opracované diamanty (36.22.12)

14.50.23  Ostatní minerály, strusky a popely
      jinde neuvedené                 2504
                              2506
      Z: přírodní grafit, křemen, kvarcity,      2512
       osinek (azbest) v kusech nebo ve vláknech,  2519
       křemičité fosilní moučky (kieselguhr,    2524
       tripolit), přírodní oxid hořečnatý, magnezit,2525
       slída v kusech, v prášku nebo v listech,   2526
       mastek surový nebo práškový (klouzek),    2529.1
       živec, leucit, nefelin, vermikulit, perlit  2529.3
       a chlority (neporézní)            2530.1

      ZT: různé popely a strusky jinde neuvedené   2621

      N: strusky a škváry drcené (14.21.12)
---------------------------------------------------------------------

    15 POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBKY, NÁPOJE A POCHUTINY; PRÁCE
   VÝROBNÍ POVAHY V PRŮMYSLU POTRAVIN, NÁPOJŮ, POCHUTIN

------------------------------------------------------------------------
Kód    Název                       HS/CN
------------------------------------------------------------------------
15.1    Výrobky jateční (maso čerstvé, chlazené nebo
      zmrazené,  surové  kůže  apod.)
15.11   Výrobky jateční (maso čerstvé, chlazené nebo
      zmrazené, surové kůže apod.) kromě masa
      drůbežího, králičího, zvěřiny aj. drobných
      hospodářských  zvířat

Poznámka: Následující položky zahrnují jednak
      výsledné výrobky úplného výrobního cyklu
      a jednak řeznické služby (porážka, bourání)
      u dodaných zvířat, které jsou majetkem třetí
      strany.

15.11.1  Maso a jedlé droby hovězí, vepřové, jehněčí,
      skopové, kozí, koňské, oslí atd. čerstvé,
      chlazené  nebo  zmrazené
15.11.11  Hovězí maso vč. telecího čerstvé nebo chlazené 0201

      Z: celé kusy, půlky nebo čtvrtky vzrostlého skotu,
       hovězí maso v kusech, porcováním upravené nebo
       mleté,
       telecí maso v celku, ve čtvrtkách nebo v kusech,
       čerstvé  nebo  chlazené

      N: jedlé vnitřnosti (15.11.19),
       surové kůže (15.11.22)

15.11.12  Hovězí maso vč. telecího zmrazené        0202

      Z: celé kusy, půlky nebo čtvrtky vzrostlého skotu,
       hovězí maso v kusech, porcováním upravené nebo
       mleté,
       telecí maso v celku, ve čtvrtkách nebo v kusech,
       zmrazené

      N: jedlé vnitřnosti (15.11.19)

15.11.13  Vepřové maso čerstvé nebo chlazené       0203.1

      Z: celé kusy a půlky prasat, ramínka, kýty, hřbety
       a jiné porcováním upravené kusy vepřového
       čerstvé  nebo  chlazené

      N: jedlé vnitřnosti (15.11.19),
       surové  kůže (01.25.33)

15.11.14  Vepřové maso zmrazené              0203.2

      Z: celé kusy a půlky prasat, ramínka, kýty, hřbety
       a jiné porcováním upravené kusy vepřového
       zmrazené

      N: jedlé vnitřnosti (15.11.19)

15.11.15  Skopové maso vč. jehněčího
      čerstvé nebo chlazené              0204.1
                              0204.2

      Z: celé trupy, ramínka, kýty a jiné části
        jehněčího nebo skopového
        čerstvé  nebo  chlazené

      N: jedlé vnitřnosti (15.11.19),
        surové  kůže (15.11.23)

15.11.16  Skopové maso vč. jehněčího zmrazené       0204.3
                              0204.4
      Z: celé trupy, ramínka, kýty a jiné části
        jehněčího nebo skopového zmrazené

      N: jedlé vnitřnosti (15.11.19)

15.11.17  Kozí maso čerstvé, chlazené nebo zmrazené    0204.5

      Z:  kozí  a  kůzlečí  maso
        čerstvé, chlazené nebo zmrazené

      N: jedlé vnitřnosti (15.11.19),
        surové  kůže (15.11.23)

15.11.18  Koňské maso, maso oslů, mul nebo mezků
      čerstvé, chlazené nebo zmrazené         0205

      Z: celé kusy, půlky, čtvrtky a jiné     kusy
        koňského masa, maso oslí a mulí,
        čerstvé, chlazené nebo zmrazené

      N: jedlé vnitřnosti (15.11.19),
        surové kůže (15.11.22)

15.11.19  Jedlé droby hovězí, vepřové, jehněčí, skopové,
      kozí, koňské, oslí atd. čerstvé, chlazené
      nebo zmrazené                  0206

      Z: jedlé vnitřnosti jatečných zvířat (játra,
        ledvinky, srdce, jazyky, hlavy, nohy atd.)
        čerstvé, chlazené nebo zmrazené

      ZT: krev z porážky


15.11.2  Jateční (jirchářská) vlna a surové kůže
15.11.21  Jateční vlna nestřižní (nemykaná ani nečesaná) 5101.19

      Z: vlna ovčí nebo jehněčí nestřižní

      N: vlna ze střiže (01.22.31)

15.11.22  Surové kůže z hovězího dobytka nebo koní apod. 4101

      Z: kůže vzrostlého skotu nebo telat čerstvě
        stažené, solené, sušené, vápněné nebo
        nakládané,
        kůže koňovitých

      N: kůže předčiněné, vyčiněné nebo zcela upravené
       (19.10.20)

15.11.23  Surové kůže z ovcí nebo jehňat, koz nebo kůzlat 4102
                              4103.1

      Z: kůže ovčí a kozí čerstvě stažené, solené,
        sušené, vápněné nebo nakládané

      N: kůže kožešinových zvířat, kůže králičí
        (01.25.3),
        kůže předčiněné, vyčiněné nebo zcela upravené
        (19.10.3)


15.11.3  Jedlé živočišné tuky

      Z: tuky jatečných zvířat syrové nebo vyškvařené,
       nasolené nebo uzené (hřbetní vepřové sádlo,
       škvařené sádlo), drůbeží sádlo

      N: tuky mořských zvířat (15.41.11)

15.11.31  Lůj hovězí, ovčí, kozí syrový nebo škvařený   1502
15.11.32  Vepřové sádlo a drůbeží tuk čerstvý, chlazený,
      zmrazený, nasolený nebo uzený          0209
15.11.33  Vepřové sádlo a drůbeží tuk škvařený      1501


15.11.4  Nejedlý odpad z masné výroby
15.11.40  Nejedlý odpad z masné výroby          0502
                              0504
      Z: kosti a kostní moučky, rohy, kopyta, zuby,  0506
       zobáky, pařáty, kostice, parohy,
       šupiny, ulity,                0507
       vepřové štětiny a chlupy na výrobu kartáčů, 0510
       slonovina (mrožovina) a její odpad,
       želvovina,                  0511.99.1
       střeva, měchýře, zvířecí žaludky,      0511.99.8
       žlázy a sekrety pro farmaceutický průmysl,
       vorvaňovina,  pižmo

     ZT: vaječné skořápky

      N: kůže plazů (01.25.33), péra a peří (15.12.20),
       preparovaná zvířata (36.63.77)


15.12   Drůbeží a ostatní maso, jedlé droby, čerstvé,
      chlazené  nebo  zmrazené,  peří

Poznámka: Následující položky zahrnují jednak
      konečné výrobky úplného výrobního cyklu a jednak
      jateční služby u dodaných zvířat, která jsou
      majetkem  třetí  strany.

15.12.1  Maso a jedlé droby z drůbeže čerstvé, chlazené
      nebo zmrazené
15.12.11  Maso a jedlé droby z drůbeže čerstvé, chlazené 0207.11
                              0207.13
      Z: celé kusy nebo porcovaná drůbež       0207.24
       (slepice, krůty, husy, perličky, kachny)   0207.26
       čerstvé nebo chlazené            0207.32

      ZT: drůbky a játra nevařená, čerstvá
        nebo chlazená                0207.34
                              0207.35
      N: drůbeží sádlo (15.11.32, .33)


15.12.12  Maso a jedlé droby z drůbeže zmrazené      0207.12
                              0207.14
      Z: celé kusy nebo porcovaná drůbež       0207.25
       (slepice, krůty, husy, perličky,       0207.27
       kachny) zmrazené               0207.33

      ZT: drůbky a játra nevařená, zmrazená      0207.36

      N: drůbeží sádlo zmrazené (15.11.32)

15.12.13  Maso z ostatních zvířat a droby jedlé,
      čerstvé, chlazené nebo zmrazené (králičí,
      zaječí, zvěřina, velrybí, tulení a jiné maso
      kromě žabích stehýnek)             0208.1
                              0208.9

      Z: maso králičí, holubí, pštrosí,
        zvěřina pernatá, spárkatá i srstnatá,
        čerstvá, chlazená nebo zmrazená

      N: králičí kůže  (01.25.32),
        žabí stehýnka a hlemýždi, nepřipravení
        (01.25.22)


15.12.2  Kůže a jiné části ptačího těla s péry, peří
15.12.20  Kůže a jiné části ptačího těla s péry, peří   0505

      ZT: péra a peří neapretované


15.13   Výrobky z masa vč. drůbežího
15.13.1  Maso a droby jedlé upravené nebo konzervované,
      moučka, drť a aglomerované výrobky vč.
      nepoživatelných
15.13.11  Maso a jedlé droby solené, sušené nebo uzené  0210

      Z: vepřové šunky, ramínka, kolena a jiné jateční
       maso solené, sušené nebo uzené

      ZT: moučky a prášky z jedlého masa

      N: drůbeží maso solené, sušené nebo uzené
       (15.13.12)

15.13.12  Výrobky masné vč. konzerv            1601
                              1602.2
      Z: párky, vuřty, salámy a podobné uzeniny měkké 1602.3
       nebo trvanlivé,               1602.4
       drůbeží a králičí maso sušené, solené, uzené,1602.5
       výrobky masné vařené, pečené,        1602.9
       masa konzervovaná ve vlastní šťávě,     1603
       masová hotová jídla konzervovaná,
       výrobky z vnitřností, vepřových nožiček, rypáčků
       (tlačenky  apod.),
       extrakty a šťávy z masa ryb a jiných zvířat

15.13.13  Moučka, drť a aglomerované výrobky z masa
      nepoživatelné                  2301.1

      Z: moučky, prášky a šupiny z masa nebo vnitřností,
       nevhodné k lidské výživě


15.13.9  Tepelné zpracování nebo jiná průmyslová úprava
      masných výrobků
15.13.90  Tepelné zpracování nebo jiná průmyslová úprava
      masných výrobků

      Z: vaření, sterilování nebo jiná průmyslová
        tepelná úprava masných nebo rybích výrobků

      ZT: zavírání masných konzerv


15.2    Ryby upravené a výrobky z ryb vč. rybích konzerv
15.20   Ryby upravené a výrobky z ryb vč. rybích konzerv
15.20.1  Ryby upravené vč. konzervovaných

      Z: ryby upravené a rybí konzervy,
        konzervovaní korýši a měkkýši

      N: čerstvé celé ryby (05.00.12)

15.20.11  Rybí filé, ostatní druhy rybího masa, rybí játra,
      jikry a mlíčí čerstvé nebo chlazené       0302.7
                              0304.1
      Z: filé, plátky a kousky ryb,
        rybí játra, jikry, mlíčí,
        čerstvé nebo chlazené

15.20.12  Ryby, rybí filé, ostatní rybí maso a rybí játra,
      jikry a mlíčí zmrazené             0303
                              0304.2
      Z: celé ryby, filé, plátky a kousky ryb,    0304.9
       rybí játra, jikry, mlíčí,
       zmrazené

15.20.13  Ryby sušené, nasolené, v nálevu, uzené, rybí
      mouky, moučky a pelety poživatelné       0305

      Z: celé ryby, filé, plátky a kousky ryb,
        rybí játra, jikry, mlíčí,
        sušené, solené nebo uzené,
        rybí moučka pro lidskou výživu

15.20.14  Ryby jinak upravované nebo konzervované; kaviár 1604

      ZT: kaviár a jeho náhražky konzervované,
        rybí  uzeniny,
        ryby obalované (např. strouhankou) i zmrazené

      N: rybí polévky (15.89.11)

15.20.15  Korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí
      zmrazení, sušení, nasolení nebo v nálevu    0306.1
                              0307.29
      Z: mušle, korýši a měkkýši zmrazení,      0307.39
       sušení, solení nebo uzení          0307.49

      N: zmrazená žabí stehýnka (01.25.22)      0307.59
                              0307.99

15.20.16  Korýši,  měkkýši  a  ostatní vodní bezobratlí
      upravení nebo v konzervách           1605

      Z: mušle, korýši a měkkýši vaření, vyloupaní,
       v konzervě,
       hotová jídla obsahující mušle, měkkýše
       a korýše

      ZT: hlemýždi vaření nebo v konzervě

      N: nevaření hlemýždi (01.25.22)

15.20.17  Moučka, drť a aglomerované výrobky z ryb, korýšů,
      měkkýšů a jiných vodních bezobratlých,
      nepoživatelné                  2301.2
15.20.18  Odpad ze zpracování vodních živočichů      0511.91

      Z: vodní zvířata (ryby, korýši, měkkýši a jiní
       vodní bezobratlí) nevhodná pro lidskou
       výživu a odpad z průmyslu zpracování ryb


15.3    Ovoce a zelenina upravené a konzervované
15.31   Brambory upravené a  konzervované
15.31.1  Brambory upravené a konzervované
15.31.11  Brambory syrové upravené vč. zmrazených     0710.1

      Z: brambory loupané, hranolky
        čerstvé, zmrazené

      N: brambory neloupané, upravené pro prodej
        (01.11.21)

15.31.12  Brambory sušené a jinak konzervované      0712.90.05
                              1105
      Z: výrobky z vařených nebo předvařených brambor,2004.1
       upravené brambory (sušené, vařené atd.),   2005.2
       bramborové moučky, sušená bramborová kaše,
       bramborové     lupínky (chips) a jiné bramborové
       výrobky podávané k aperitivu


15.32   Ovocné a zeleninové šťávy
15.32.1  Ovocné a zeleninové šťávy
15.32.10  Ovocné a zeleninové šťávy            2009

      Z: koncentráty a šťávy z různého ovoce nebo
        zeleniny nefermentované, nealkoholické
        i  zmrazené

      ZT: hroznové mošty pro přípravu šťáv

      N: ovocné nápoje (15.98.12), kečupy (15.87.12)


15.33   Ovoce a zelenina upravené a konzervované jinde
      neuvedené
15.33.1  Zelenina upravená a konzervovaná

      N: bramborové výrobky a konzervy (15.31.12),
        zelenina pouze upravená (balená) na prodej
        (01.12.1)

15.33.11  Zelenina zmrazená (kromě brambor)        0710.2
                              0710.3
      Z: zelenina (hrášek, fazolky, špenát atd.)   0710.4
       nevařená nebo pouze předvařená ve vodě    0710.8
       nebo v páře, zmrazená            0710.9

      N: brambory zmrazené (15.31.11)

15.33.12  Zelenina prozatímně konzervovaná        0711

      Z: zelenina konzervovaná prozatímně ve slané vodě
       nebo v neoxidujícím prostředí, nevhodná ke
       spotřebě bez další úpravy

      N: zelenina pouze upravená (balená) na prodej
       (01.12.1)

15.33.13  Zelenina sušená                 0712.2
                              0712.3
      Z: sušená zelenina a sušené houby        0712.90.1
      ZT:lyofilizovaná nebo dehydratovaná zelenina  0712.90.3
       a aromatické bylinky             0712.90.5
                              0712.90.9

15.33.14  Zelenina  konzervovaná  jinak  než octem nebo
      kyselinou octovou                2002
                              2003
      Z: různé sterilované konzervy hrášku, fazolek, 2004.9
       fazolí loupaných, chřestu, artyčoků, špenátu,2005.4
       cukrové kukuřice atd., různé zeleninové směsi,2005.5
       hotová zeleninová jídla (lečo atd.),     2005.6
       sterilované konzervy rajčat celých nebo   2005.7
       krájených, rajské protlaky,         2005.8
       sterilované konzervy houbové,        2005.9
       kyselé zelí (bez uzenin),
       zelenina konzervovaná v oleji nebo ve slaném
       nálevu  (olivy  atd.)

      N: homogenizované zeleninové výrobky pro dětskou
       výživu ("přesnídávky") (15.88.10),
       kečupy, rajské omáčky (15.87.12)

15.33.15  Zelenina, ovoce nebo ořechy konzervované v octě
      nebo v kyselině octové             2001

      Z: zelenina nakládaná v octě nebo v kyselině
        octové (okurky, cibulka, artyčoky atd.)


15.33.2  Upravené a konzervované ovoce a ořechy

      N: citrusové plody (01.13.22), tropické ovoce
       (01.13.21), ovocné šťávy (15.32.10),
       ovoce a ořechy konzervované v octě (15.33.15)

15.33.21  Ovoce a ořechy zmrazené             0811

      Z: ovoce a ořechy i s přídavkem sladidel nevařené
       nebo pouze ovařené ve vodě nebo v páře,
       zmrazené

15.33.22  Marmelády, džemy, rosoly, povidla        2007.9

      Z: ovocné marmelády, džemy, rosoly,
        ovocné protlaky v konzervě,
        kaštanové pasty a krémy,
        ovocné  pasty

      N: proslazené ovoce (15.84.24),
        homogenizované ovocné výrobky pro dětskou
        výživu ("přesnídávky") (15.88.10)

15.33.23  Ořechy, arašídy apod. pražené, solené nebo jinak
      upravené jinde neuvedené            2008.1

      Z: solené mandle, pražené arašídy atd.

      N: ořechová jádra, oříšky a mandle pouze
        vyloupané, dále neupravené (01.13.24)

15.33.24  Ovoce a ořechy prozatímně konzervované, nevhodné
      pro okamžitou spotřebu             0812

      Z: ovoce upravené pro dočasnou konzervaci,
        nevhodné ke spotřebě bez další úpravy

15.33.25  Ostatní konzervované ovoce           0806.2
                              0813
      Z: konzervované ovoce celé nebo krájené v sirupu0814
       nebo ve vlastní šťávě včetně ovocných směsí 2008.2
       a salátů,                  2008.3
       ovoce mírného pásma (švestky, meruňky, jablka,2008.4
       hrušky, broskve, hrozny atd.) sušené,    2008.5
       dehydratované nebo lyofilizované       2008.6

     ZT: kůra citrusových plodů
       a upravené jedlé kaštany           2008.7

      N: proslazené ovoce (15.84.24),         2008.8
       ovoce naložené v alkoholu (15.91.10),    2008.9
       čerstvé ovoce balené k prodeji (01.13),
       sušené datle, fíky, banány (01.13.21)

15.33.26  Pecky a jádra meruněk, broskví nebo švestek   1212.3

      Z: pecky a jádra broskví, meruněk, švestek,
        třešní  atd.

      N: plody se skořápkou (ořechy) (01.13.24)


15.33.3  Rostlinné vedlejší produkty a odpad pro živočišnou
      spotřebu  jinde  neuvedené
15.33.30  Rostlinné vedlejší produkty a odpad pro živočišnou
      spotřebu jinde neuvedené            2308.9

      Z: výlisky z hroznů nebo jiného ovoce, drcené
       skořápky apod., též ve tvaru pelet pro
       výživu zvířat


15.33.9  Tepelné zpracování nebo jiná průmyslová úprava
      zeleniny nebo ovoce
15.33.90  Tepelné zpracování nebo jiná průmyslová úprava
      zeleniny nebo ovoce

      Z: vaření, sterilování nebo jiná tepelná nebo
       průmyslová úprava výrobků z ovoce a zeleniny

      ZT: zavírání zeleninových a ovocných konzerv


15.4    Oleje a tuky živočišné a rostlinné
15.41   Oleje a tuky živočišné a rostlinné surové
15.41.1  Oleje a tuky živočišné a rostlinné surové

Poznámka: Následující položky zahrnují jednak
      výsledné výrobky z úplného výrobního cyklu
      a jednak služby týkající se drcení dodaných
      olejnin, které jsou majetkem třetí strany.

15.41.11  Oleje a tuky živočišné a jejich deriváty
      surové a čištěné                1503
                              1504
      Z: oleje a tuky z ryb, z rybích jater,     1506
       z mořských
       savců a jiných zvířat surové nebo rafinované,
       chemicky  neupravené,
       stearin, oleostearin atd. surové

      N: tuk z ovčí vlny a jeho deriváty (lanolin)
       (17.10.10),
       živočišné tuky jateční syrové nebo škvařené
       (syrové nebo škvařené sádlo vepřové, husí,
       kachní atd.) (15.11.30)

15.41.12  Oleje rostlinné surové tekuté a jejich deriváty 1507.1
                              1508.1
      Z: olej slunečnicový, olivový, řepkový, hořčičný,1509.1
       sezamový, ořechový, sójový, arašídový,    1512.11
       bavlníkový, světlicový, řepicový a jejich  1512.21
       frakce chemicky neupravené, nerafinované   1514.1

      N: olej z kukuřičných klíčků (15.62.10)

15.41.13  Oleje rostlinné surové pevné, technické     1511.1
      a jejich deriváty 1513.11)           1513.21
      Z: olej palmový, kokosový, lněný, palmojádrový, 1515.11
       babassový nerafinovaný


15.41.2  Krátká bavlna (z druhého vyzrňování)
15.41.20  Krátká bavlna (z druhého vyzrňování)      1404.2


15.41.3  Pokrutiny a jiné pevné odpady po extrahování
      rostlinných tuků (olejů), mouka a krupice
      z olejnatých semen a olejnatých plodů
15.41.31  Pokrutiny a jiné pevné odpady po extrahování
      rostlinných tuků (olejů)            2304
                              2305
      Z: pokrutiny sójové, řepkové, slunečnicové,   2306
       arašídové, lněné atd. i drcené nebo
       aglomerované do pelet včetně olivových pokrutin
     ZT: moučky z vylisovaných olejnin

15.41.32  Mouka a krupice z olejnatých semen a plodů kromě
      hořčičné mouky a krupice            1208

      Z: moučky z olejnatých semen nebo plodů
       nevylisované

      N: hořčičná mouka (15.87.12)

15.42   Oleje a tuky živočišné a rostlinné upravené
15.42.1  Oleje a tuky živočišné a rostlinné upravené
15.42.11  Oleje rostlinné rafinované tekuté
      a jejich frakce                 1507.9
                              1508.9
      Z: olej slunečnicový, olivový,
       řepkový, hořčičný,              1509.9
       sezamový, ořechový, sójový, arašídový,    1510
       bavlněný atd. rafinovaný           1512.19
      N: olej z kukuřičných klíčků (15.62.10)     1512.29
                              1514.9
                              1515.5

15.42.12  Oleje rostlinné rafinované
      pevné a jejich frakce              1511.9
                              1513.19
      Z: olej palmový, kokosový, lněný, ricinový,   1513.29
       babassový, tungový, jojobový atd.      1515.19
       rafinovaný                  1515.3
                              1515.4
                              1515.6
                              1515.9

15.42.13  Živočišné nebo rostlinné tuky     a oleje, jejich
      deriváty hydrogenované, esterifikované, ale
      dále neupravené                 1516

      Z: oleje a tuky živočišné a rostlinné
        hydrogenované, částečně hydrogenované
        nebo  esterifikované


15.42.2  Rostlinné vosky, degras, zbytky po zpracování
      živočišných tuků nebo živočišných a rostlinných
      vosků
15.42.20  Rostlinné vosky, degras, zbytky po zpracování
      živočišných tuků nebo živočišných a rostlinných
      vosků                      1521.1
                              1522
      Z: rostlinné vosky (kromě triglyceridů),
        degras a zbytky ze zpracování mastných látek

      N: včelí vosk (01.25.25)


15.43   Margarín a podobné jedlé tuky
15.43.1  Margarín a podobné jedlé tuky
15.43.10  Margarín a podobné jedlé tuky          1517

      Z: margaríny, rostlinná másla nastavovaná i čistá,
       tuky na vaření a pečení

      N:  škvařené sádlo (15.11.30)


15.5    Mlékárenské výrobky a zmrzlina
15.51   Mlékárenské výrobky

      N: mléko nadojené nezpracované (01.21.20)

15.51.1  Mléka a smetany sladké mlékárensky ošetřené
15.51.11  Mléka  a  smetany sladké mlékárensky ošetřené
      s obsahem tuku do 6% hmotnosti včetně      0401.1
                              0401.2č

      Z: mléko tekuté zpracované (pasterované,
        sterilované, zpracované vysokou teplotou)
        plnotučné nebo zbavené tuku, nikoli slazené
        nebo  koncentrované

      N: mléko aromatizované a kakaové (15.98.12),
        mléka a smetany zahuštěné, slazené (15.51.51)

15.51.12  Smetany sladké mlékárensky ošetřené
      s obsahem tuku větším než 6% hmotnosti,
      nezahuštěné, bez přísad             0401.3

      Z: mléčná smetana pasterovaná i nikoli, šlehačka

      N: zakysaná smetana (15.51.52)


15.51.2  Mléka a smetany sušené
15.51.20  Mléka a smetany sušené             0402.1
                              0402.2
      Z: mléko práškové nebo granulované plnotučné
        i netučné, slazené i neslazené,
        smetana prášková

      ZT: sušená mléka zbavená tuku a pak znovu ztučněná
        pro průmyslové účely

      N: mléko sušené pro kojeneckou a dětskou výživu
        (15.88.10),
        mléčné kysané výrobky sušené (15.51.52)


15.51.3  Máslo
15.51.30  Máslo                      0405

      Z: máslo ze sladké nebo zakysané smetany
        nebalené i balené, pasterované či nikoli,
        solené  i  nesolené

      ZT: máslo bezvodé smetanové, máslo syrovátkové
        a  rekonstituované,
        pomazánky s obsahem mléčných tuků > 39%

      N: podmáslí  (15.51.52)


15.51.4  Sýry a tvaroh
15.51.40  Sýry a tvaroh                  0406

      Z: čerstvé sýry (tvarohy, smetanové sýry,
        žervé  atd.),
        tavené sýry (mazací, tavený ementál atd.),
        plísňové sýry (typu rokfór, niva, gorgonzola),
        kozí  nebo  ovčí sýry,
        měkké sýry (camembert, brie atd.),
        tvrdé sýry (eidam, gouda, ementál atd.)

      ZT: strouhané nebo práškové sýry, brynza, tvarůžky

      N: jogurty a kyselé mléko (biokys) (15.51.52)


15.51.5  Ostatní mléčné výrobky
15.51.51  Mléka  a  smetany zahuštěné, příp. obsahující
      přídavek cukru nebo jiných sladidel       0402.9

      Z: mléko koncentrované a smetany slazené
        i neslazené, balené i nebalené

      N: mléko zahuštěné pro kojeneckou výživu
        (15.88.10)

15.51.52  Mléčné výrobky kysané              0403

      Z: jogurty přírodní, aromatizované i ovocné,
        mléčné dezerty (zrosolovatělé nebo sýřené,
        aromatizované i nearomatizované, pudingy atd.),
        tekuté jogurty, kyselé mléko, biokys, kefír,
        podmáslí, zakysaná smetana atd.

      ZT: mléčné kysané výrobky sušené (v prášku)

      N: čerstvé sýry  (15.51.40)

15.51.53  Kasein                     3501.1

      N: kaseináty a kaseinová lepidla (24.62.10)

15.51.54  Laktóza a laktózový sirup            1702.1
15.51.55  Syrovátka a výrobky na bázi mléka jinde neuvedené 0404

      Z: syrovátka, tj. přírodní složky mléka, které
       zbudou po odstranění tuku a kaseinu z mléka,
       též koncentrovaná nebo prášková


15.52   Zmrzliny a mražené smetanové krémy
15.52.1  Zmrzliny a mražené smetanové krémy
15.52.10  Zmrzliny a mražené smetanové krémy       2105

      Z: mražené krémy, zmrzliny, sorbety (ovocné
        zmrzliny) nebalené i v rodinném balení
        (zmrzlinové dezerty, rolády atd.),
        na tyčkách, v kornoutech nebo jiném
        individuálním  balení

      N: mražené cukrářské speciality (15.81.12)


15.6    Mlýnské a škrobárenské výrobky
15.61   Mlýnské výrobky
15.61.1  Rýže zbavená plev
15.61.10  Rýže zbavená plev                1006.2

      Z: rýže loupaná (zbavená pluch-cargo nebo
        hnědá  rýže)
      N: rýže polobílená nebo bílená (15.61.40)


15.61.2  Obilné a luštěninové (zeleninové) mouky
      a jejich směsi
15.61.21  Pšeničné mouky nebo mouky ze soureže      1101

      Z: mouka z tvrdé nebo obecné pšenice a soureže

15.61.22  Ostatní obilné mouky jinde neuvedené      1102

      Z: mouka žitná, rýžová, kukuřičná, prosná atd.

15.61.23  Mouky a krupice ze sušených luštěnin, ze sága,
      kořenů a hlíz apod.               1106

      Z: mouky a krupice z luštěnin (hrách, fazole,
       čočka atd.) a škrobovitých hlíz (batáty,
       maniok atd.) nebo ze sušeného ovoce

      N: bramborové moučky (15.31.12),
       sójová mouka (15.41.32)

15.61.24  Směsi a těsta pro přípravu pekařského zboží,
      jemného nebo trvanlivého pečiva         1901.2

      Z: moučné výrobky a přípravky pro výrobu pečiva,
       cukrářských výrobků, sušenek, sucharů atd.


15.61.3  Krupice, krupičky a aglomerované výrobky z obilí
15.61.31  Krupice, krupičky a aglomerované výrobky
      z pšenice                    1103.11
                              1103.21

      Z: pšeničné krupice, krupičky

15.61.32  Krupice, krupičky a aglomerované výrobky
      z ostatních obilovin              1103.12
                              1103.13
      Z: krupice, krupičky z různých obilovin     1103.14
      N: krupice, krupičky z pšenice (15.61.31)    1103.19
                              1103.29

15.61.33  Ostatní  výrobky  z  obilných  zrn  (včetně
      kukuřičných lupínků)              1104
                              1904
      Z: zrna různých obilovin (kroupy, krupky,
       perličky), obilné vločky a klíčky,
       výrobky z pufovaných zrn obilí, z praženého
       nebo jinak transformovaného obilí (např."corn
       flakes")

      ZT: předvařené obilniny, musli

      N:  cukrová kukuřice (01.12.13)


15.61.4  Rýže poloomletá nebo omletá
15.61.40  Rýže poloomletá nebo omletá           1006.3
                              1006.4
      Z: rýžové zlomky, rýže bílená nebo polobílená,
       hlazená nebo leštěná

      N: rýže dušená, předvařená nebo pufovaná
       (15.61.33), rýžové mouky (15.61.22)


15.61.5  Otruby, vedlejší mlýnské výrobky a jiné odpady
      vzniklé při zpracování obilí a luštěnin
15.61.50  Otruby, vedlejší mlýnské výrobky a jiné odpady
      vzniklé při zpracování obilí a luštěnin     2302


15.62   Škrobárenské výrobky
15.62.1  Kukuřičný olej a jeho deriváty chemicky
      neupravované
15.62.10  Kukuřičný olej a jeho deriváty chemicky
      neupravované                  1515.2

      Z: olej z kukuřičných klíčků surový nebo
       rafinovaný


15.62.2  Škroby a škrobové výrobky, cukry a cukerné sirupy
      jinde neuvedené
15.62.21  Cukry škrobové, cukerné sirupy bez přísad    1702.3
                              1702.4
      Z: produkty hydrolýzy škrobu - různé cukry   1702.5
       a jejich izomery,              1702.6
       cukerné sirupy jako např. glukózové,     1702.9
       izoglukózové, maltózové, dextrózové,
       levulózové (fruktózové) apod.

      ZT: karamelizované cukry

      N: laktóza (15.51.54), cukr (sacharóza) (15.83.1),
       umělá sladidla (24.41.40)

15.62.22  Škroby, inulin, pšeničný lepek,
      dextriny a jiné modifikované škroby       1108
                              1109
      Z: škrob kukuřičný, pšeničný, rýžový, z brambor,3505.1
       manioku atd. přírodní nebo přeměněný
       (dextrinizovaný, esterifikovaný atd.),
       inulin,  gluten,  lepek

      N: škrobová lepidla (24.62.10)

15.62.23  Tapioka a její náhražky             1903

      Z: tapioka a podobné výrobky ve formě vloček
        či zrn, perel, prachu apod.


15.62.3  Odpady při výrobě škrobu
15.62.30  Odpady při výrobě škrobu            2303.1


15.7    Krmiva průmyslová
15.71   Krmiva průmyslová pro hospodářská zvířata
15.71.1  Krmiva     průmyslová pro hospodářská zvířata
15.71.10  Krmiva průmyslová pro hospodářská zvířata    2309.9č

      Z: krmiva vícesložková kombinovaná kompletní
        nebo obohacená pro hospodářská zvířata

      ZT: doplňkové výrobky pro živočišnou výrobu -
        -  premixy  apod.

      N: krmiva jednoduchá živočišného původu např.
        masové (15.13.11) a rybí moučky (15.20.13),
        pokrutiny, různé vedlejší produkty a odpady
        rostlinného původu (15.41.31 a různé)


15.71.2  Dehydratované a upravené pícniny
15.71.20  Dehydratované a upravené pícniny        1214.1

      Z: krmiva jednoduchá rostlinného původu
        (dehydratovaná vojtěška a jiné pícniny)
        včetně briketovaných do pelet

      N:  sláma a seno  (01.11.60)


15.72   Krmiva průmyslová pro domácí zvířata
15.72.1  Krmiva průmyslová pro domácí zvířata
15.72.10  Krmiva průmyslová pro domácí zvířata      2309.1
                              2309.9č
      Z: krmení pro kočky a psy balené pro
        maloobchodní prodej

Poznámka: Produkty sloužící jako potrava pro
      ostatní domácí zvířata (např. zrní) nejsou
      zvlášť vyčleněny.


15.8    Ostatní potravinářské výrobky
15.81   Výrobky pekárenské a cukrářské kromě trvanlivého
      pečiva
15.81.1  Výrobky pekárenské a cukrářské kromě trvanlivého
      pečiva
15.81.11  Chléb a pečivo běžné čerstvé          1905.90.3

      Z: chléb obyčejný a speciální (celozrnný,
        toastový, brioškový atd.),
        pečivo kusové čerstvé běžné (rohlíky,
        briošky, žemle atd.) pečené v průmyslových
        nebo drobných pekárnách

      N: perníky (15.82.12), grilovaný chléb (15.82.11),
        nekvašený chléb (15.82.13),
        čerstvé nebo zmrazené pizzy a slané koláče
        (15.82.13),
        připravená těsta (15.61.24)

15.81.12  Pečivo cukrářské čerstvé            1905.90.6

      Z: pečivo cukrářské čerstvé (větrníky,
        ovocné  koláče  atd.),
        dortové korpusy, košíčky nezdobené
        čerstvé  nebo zmrazené,
        zmrazené cukrářské speciality

      N: cukrářské zmrzliny (15.52.10),
        sušenky slané a trvanlivé pečivo (15.82.13),
        sušenky sladké (15.82.12)


15.82   Výrobky pekárenské trvanlivé
15.82.1  Výrobky pekárenské trvanlivé

      Z: pekárenské výrobky s min. trvanlivostí 3 měsíce

15.82.11  Suchary, opékaný chléb             1905.1
                              1905.4
      Z: suchary (bez soli i slané), toasty, opékaný
       nebo grilovaný chléb, extrudovaný chléb,
       knackebrot, strouhanka

15.82.12  Perník, sladké sušenky, oplatky a pod. výrobky 1905.2
                              1905.3
      Z: perníky, čajové pečivo, sladké sušenky
        s náplní i bez, oplatky a pišingry,
        zmrzlinové kornouty (bez náplně)

15.82.13  Ostatní pekárenské výrobky jinde neuvedené   1905.90.1
                              1905.90.2
      Z: slané pečivo k vínu včetně extrudovaného,  1905.90.4
       palačinky v konzervačním balení,       1905.90.5
       nekvašený chléb (macesy), hostie,      1905.90.9
       slané koláče a pizzy čerstvé, chlazené
       nebo zmrazené

      N: pražené nebo solené suché plody (15.33.23),
       smažené brambůrky (chips) a bramborové
       výrobky k vínu (15.31.12),
       pečivo cukrářské zmrazené a cukrářské
       speciality zmrazené (15.81.12)


15.83   Cukr přírodní
15.83.1  Cukr přírodní
15.83.11  Cukr přírodní surový v pevném stavu       1701.1

      Z: cukr nerafinovaný řepný nebo třtinový

15.83.12  Cukr přírodní v pevném stavu jinde neuvedený  1701.99

      Z: cukr  bílý  nebo  hnědý,
       cukr rafinovaný krystalový, kostkový,
       krupice, moučkový, homolový atd.,
       cukr  afinovaný

      N: cukr barvený nebo aromatizovaný (15.83.13)

15.83.13  Cukr  přírodní  v  pevném  stavu  s přísadou
      aromatických přípravků nebo barviva,
      javorový cukr, javorový sirup          1701.91
                              1702.2
      N: laktóza (15.51.54), glukóza, maltóza, fruktóza
       (15.62.21), umělá sladidla (24.41.40 atd.),
       cukrové limonádové sirupy (15.89.14)

15.83.14  Melasy                     1703


15.83.2  Cukrovarnické odpady
15.83.20  Cukrovarnické odpady              2303.2

      Z: vyloužené řepné řízky,
        bagasa (vyloužené zbytky třtiny)


15.84   Kakao, čokoláda a cukrovinky
15.84.1  Kakao
15.84.11  Kakaová hmota                  1803

      Z: kakaová hmota zbavená tuku i plnotučná

15.84.12  Kakaové máslo, kakaový tuk a kakaový olej    1804
15.84.13  Kakaový prášek neslazený            1805
15.84.14  Kakaový prášek slazený             1806.1

      N: kakaové nápoje práškové nebo granulované
       (15.84.22)

15.84.2  Čokoláda a cukrovinky
15.84.21  Čokoláda a hmoty obsahující kakao v různých
      tvarech v balení o hmotnosti > 2 kg       1806.2

      Z: čokoládové přípravky (pevné, mazací, práškové
       atd.) ve velkospotřebitelském balení

      ZT: čokoládová poleva

15.84.22  Čokoláda a potravinářské přípravky
      obsahující kakao v drobném balení        1806.3
                              1806.9

      Z: čokoláda v tabulkách a tyčinkách
       plněná i čistá,
       čokoládové bonbony plněné i neplněné (tyčinky,
       hrudky, kuličky apod.),
       kakaové  pomazánky,
       kakao práškové slazené určené k výrobě nápojů

      N: ochucená kakaová mléka (15.98.12),
       instantní nápoje obsahující kakaa méně než 10%
       (15.89.14)

15.84.23  Cukrovinky (včetně bílé čokolády) neobsahující
      kakao                      1704

      Z: žvýkačka plátková i dražé,
       různé bonbony cukrové plněné i neplněné,
       želé, dražé, karamely,
       cukrovinky  fondánové,
       bílá čokoláda, čokolády likérové

      N: ovocné chlebíčky (15.33.22),
       cukrovinky sloužící jako léky (24.42),
       cukrovinky obsahující umělá sladidla
       (15.89.14), žvýkačky bez cukru (15.89.14)

15.84.24  Ovoce, ořechy, ovocné kůry, slupky a jiné části
      rostlin konzervované cukrem           2006

      N: ovoce v alkoholu (15.91.10), ovocné chlebíčky
       (15.33.22), sušené ovoce (01.13.21, .22 a
       15.33.25)


15.84.3  Kakaové skořápky, slupky a ostatní kakaový odpad
15.84.30  Kakaové skořápky, slupky a ostatní
      kakaový odpad                  1802


15.85   Těstoviny
15.85.1  Těstoviny
15.85.11  Těstoviny nevařené, nenadívané ani jinak
      nepřipravované                 1902.1

      Z: těstoviny nevařené, neplněné ani jinak
        nepřipravené, vaječné i nevaječné,
        čerstvé těstoviny (nesušené)

15.85.12  Těstoviny vařené, nadívané nebo připravované;
      kuskus                     1902.2
                              1902.3
      Z: těstoviny vařené nebo plněné (ravioli),   1902.4
       výrobky nebo konzervy s těstovinami,
       kuskus - krupice a kuskus - celé jídlo,
       knedlíky vařené pro maloobchod

15.86   Káva a čaj upravené
15.86.1  Káva a čaj upravené
15.86.11  Káva upravená                  0901.12
                              0901.2
      Z: káva pražená zrnková i mletá,
       káva pražená bez kofeinu,
       káva nepražená odkofeinovaná

15.86.12  Kávové náhražky obsahující kávu, výtažky, esence,
      koncentráty vyrobené z kávy,
      pražené náhražky kávy              0901.90.90
                              2101.1
      Z: káva rozpustná,               2101.3
       kávové extrakty a esence,
       pražená cikorka, cikorkové extrakty,
       jiné náhražky směsi kávy a cikorky

15.86.13  Čaj pravý v obalu nepřesahující hmotnost 3 kg  0902.1
                              0902.3
      Z:  čaj černý (fermentovaný),
        čaj zelený (nefermentovaný),
        čaj  též aromatizovaný,
        balené pro maloobchodní prodej

15.86.14  Výtažky, esence, koncentráty a přípravky z čaje
      nebo maté                    2101.2

      N: čajové nápoje  (15.98.12)

15.86.15  Bylinné a ovocné čaje              1211.9č
                              2106.90.98č
      Z: bylinné a ovocné čaje jednodruhové i směsi
       balené pro maloobchodní prodej


15.86.2  Kávové slupky
15.86.20  Kávové slupky                  0901.90.10


15.87   Kořeninová a jiná ochucovadla a přísady,
      připravené omáčky
15.87.1  Ocet stolní, připravené omáčky, směsi s obsahem
      koření, hořčičná moučka, připravené hořčice
15.87.11  Ocet stolní                   2209
15.87.12  Připravené omáčky, směsi s obsahem koření,
      hořčičná moučka, připravené hořčice       2103

      Z: omáčky sójové, rajské (kečup,     boloňská
       omáčka  atd.),
       emulzní (majonézy, octová zálivka atd.),
       vařené omáčky (omáčka madeirská atd.),
       hořčičná moučka a hotové hořčice,
       polévkové koření, worcester atd.

      N: stolní ocet (15.87.11), olivy a ochucovací
       zelenina (15.33.14, .15), koření a aromatické
       byliny (15.87.20)


15.87.2  Koření upravené
15.87.20  Koření upravené                 0904č
                              0905č
      Z: koření upravené k použití (pepř, vanilka,  0906č
       skořice, hřebíček, muškát apod.),      0907č
       aromatické bylinky upravené k použití    0908č
      N: koření jako neupravená rostlina (01.13.40)  0909č
                              0910č

15.88   Přípravky potravinářské homogenizované a dietní,
      přípravky pro dětskou výživu
15.88.1  Přípravky potravinářské homogenizované a dietní,
      přípravky  pro  dětskou  výživu
15.88.10  Přípravky potravinářské homogenizované a dietní,1602.1
      přípravky pro dětskou výživu          1901.1
                              2005.1
      Z: homogenizované dětské výživy na bázi masa,  2007.1
       ovoce, zeleniny, mouky atd.,         2104.2
       jiné homogenizované potravinářské výrobky -
       - směsi dvou nebo více základních potravin

      N: obyčejné sušené mléko a smetana (15.51.20)


Poznámka: S odkazem na Celní nomenklaturu zde lze
      vyčlenit pouze výrobky balené pro maloobchodní
      prodej a uznané jako homogenizované. Dietní
      potraviny nejsou vyčleněny jako takové (např.
      neslané suchary, mléčné výrobky bez tuku, nápoje
      s umělým sladidlem, potraviny pro závodníky atd.).
      Zde uvedená kategorie výrobků je předmětem
      směrnice Společenství (JO, no. L 186 ze dne
      30.06.89).


15.89   Potraviny jinde neuvedené, rostlinné výtažky
15.89.1  Potraviny jinde neuvedené
15.89.11  Přípravky pro polévky nebo bujony,
      připravené polévky nebo bujony         2104.1

      Z: polévky a vývary v konzervě, v sáčku
       nebo zmrazené včetně polévek rybích

      N: masová šťáva  (15.13.12)

15.89.12  Vaječné hmoty a vaječné žloutky čerstvé nebo
      konzervované, vaječný albumin          0408
                              3502.1
      Z: výrobky konzervace vajec (bílky, žloutky,
        prášek, vařená vejce bez skořápek) a vaječný
        albumin

      N: vejce ve skořápce (01.24.20)

15.89.13  Droždí (aktivní nebo neaktivní), jiné neaktivní
      jednobuněčné mikroorganismy; hotové prášky
      do pečiva                    2102

      Z: pekařské droždí, pivní kvasnice,
        kypřicí prášky do pečiva

      ZT: droždí krmné

15.89.14  Ostatní potraviny jinde neuvedené        1901.9
                              2106.1
      Z: mléčné trvanlivé dezerty, rýžové nákypy,   2106.90.1
       výrobky pro přípravu různých teplých dezertů,2106.90.2
       zákusků, zmrzlin, pěn a krémů,        2106.90.3
       instantní nápoje práškové či granulované   2106.90.5
       aromatizované (s obsahem kakaa méně než 10%, 2106.90.92
       vanilkové apod.), burské pomazánky,     2106.90.98č
       vícesložkové přípravky pro výrobu nápojů,
       cukrové sirupy limonádové,
       žvýkačky  bez  cukru,
       potravinové doplňky a koncentráty (např.
       vitaminy  v  tabletách)

      N: pražené či pufované obilniny (15.61.33),
       kakaové pomazánky (15.84.22),
       práškové kakao (15.84.13, .14),
       čerstvé mléčné dezerty (15.51.52),
       instantní kakaové nápoje (15.84.22)


15.89.2  Rostlinné šťávy a výtažky, pektinové látky,
      zahušťovadla
15.89.20  Rostlinné šťávy a výtažky, pektinové látky,
      zahušťovadla                  1302

      Z: agar-agar, potravinářské želatiny,
        peptické látky, pektináty a pektany

      ZT: rostlinné extrakty a šťávy jinde neuvedené
        (lékořicový výtažek, chmelový výtažek atd.)


15.9    Nápoje
15.91   Destiláty, likéry a ostatní lihoviny
15.91.1  Destiláty, likéry a ostatní lihoviny
15.91.10  Destiláty, likéry a ostatní lihoviny      2208

      Z: hroznové nebo matolinové destiláty
        (cognac,  armagnac),
        alkohol z obilí (whisky, džin, borovička),
        třtinové alkoholy (rum, tafia),
        alkoholy ze zeleniny nebo ovoce
        (vodky, slivovice), žaludeční likéry,
        anýzové alkoholické nápoje podávané s vodou
        a jiné alkoholické aperitivy,
        ovoce  v  alkoholu,
        alkoholy předestilované, s titrem méně než 80
        stupňů, nápoje vyráběné smícháním destilátů s
        ovocnou nebo zeleninovou šťávou nebo s vodou,
        cukrem, barvivy, aromatickými, ochucovacími
        přísadami s obsahem alkoholu vyšším než 0,5%

      N: aperitivy vyrobené z vína a vermuty (15.95.10)


15.92   Etylalkohol
15.92.1  Etylalkohol
15.92.11  Etylalkohol nedenaturovaný s měrným
      alkoholometrickým titrem
      min. 80% obj. nebo více             2207.1

      Z: etylalkohol kvasný nebo syntetický
        nedenaturovaný s 80% a více alkoholu

15.92.12  Etylalkohol  a  ostatní denaturované destiláty
      s jakýmkoliv alkoholometrickým titrem      2207.2

      Z: etylalkohol kvasný nebo syntetický
        denaturovaný bez ohledu na obsah alkoholu
       (alkohol ke spalování, aditiva do benzinu atd.)

15.93   Vína révová kromě aromatizovaných, vedlejší výrobky
15.93.1  Vína révová kromě aromatizovaných
15.93.11  Vína révová šumivá               2204.1

      Z: vína šampaňská a přírodní šumivá

      ZT: vína pro výrobu šampaňského a šumivých vín

15.93.12  Vína  z  čerstvých  hroznů  jinde  neuvedená,
      vinný mošt                   2204.2
                              2204.3
      Z: vína s kontrolovaným místem původu (A.O.C.
       jako vína Bordeaux, Burgundská atd.),
       vína vyšší kvality (VDQS) a ostatní kvalitní
       vína vyrobená v určeném kraji (VQPRD),
       portské, madeirské, tokajské, muškátové
       a jiná speciální vína,
       víno stolní ředěné nebo mísené,
       víno místní a jiná běžná vína,
       vína určená k výrobě destilátů, octa, alkoholu,
       vermutu  atd.,
       vinný mošt určený k výrobě vína,
       vína dezertní a vína přírodní sladká jinde
       neuvedená

      N: ovocná "vína" (15.94.10)


15.93.2  Vinný kal, surový vinný kámen
15.93.20  Vinný kal, surový vinný kámen          2307


15.94   Vína ovocná a ostatní vč. směsí s jinými nápoji,
      medovina
15.94.1  Vína ovocná a ostatní vč. směsí s jinými nápoji,
      medovina
15.94.10  Vína ovocná a ostatní vč. směsí s jinými nápoji,
      medovina                    2206

      Z: mošty (kvašené) jablečné, hruškové,
        medovina, saké a ovocná "vína",
        vína  sladová  apod.,
        vinné osvěžující nápoje s obsahem alkoholu
        vyšším než 0,5%, max. do 20%

      N: pektinové potravinářské látky (15.89.20),
        vermuty  (15.95.10)


15.95   Vína révová aromatizovaná (vermuty)
15.95.1  Vína révová aromatizovaná (vermuty)
15.95.10  Vína révová aromatizovaná (vermuty)       2205

      Z: vermuty, kořeněná révová vína a pod. aperitivy

      N: přírodní sladká vína (15.93.12)


15.96   Pivo ze sladu
15.96.1  Pivo ze sladu
15.96.10  Pivo ze sladu                  2203

      Z: pivo výčepní, ležák, víceprocentní, účelové,
       pivo míchané s limonádou atd.

      N: piva nealkoholická (15.98.12)

15.96.2  Pivovarské nebo lihovarské mláto a odpady
15.96.20  Pivovarské nebo lihovarské mláto a odpady    2303.3


15.97   Slad
15.97.1  Slad
15.97.10  Slad                      1107

      Z: slad ječný nebo jiný pražený i nepražený


15.98   Minerální vody a nealkoholické nápoje
      jinde neuvedené
15.98.1  Minerální vody a nealkoholické nápoje
      jinde neuvedené
15.98.11  Minerální vody a sodovky            2201

      Z: voda pramenitá a minerální přírodní
        i upravená, bez přísady cukru nebo
        jiných sladidel, nearomatizovaná,
        sycená nebo nesycená, balená ke spotřebě

      N: voda pitná z vodovodu (41.00.11)

15.98.12  Ostatní nealkoholické nápoje jinde neuvedené  2202

      Z: osvěžující nápoje s max. obsahem alkoholu
        0,5% jejichž základem je voda,
        nealkoholická piva, dětský sekt,
        limonády, nápoje a koncentráty s rostlinnými
        extrakty (kola, tonik, čaje),
        ovocné nápoje sycené nebo nesycené plynem,
        ochucená mléka

        N: prášky a složky pro přípravu nápojů (15.89.14)
--------------------------------------------------------------------

   16 TABÁKOVÉ VÝROBKY; SOUVISEJÍCÍ PRÁCE VÝROBNÍ POVAHY

------------------------------------------------------------------------
Kód    Název                       HS/CN
------------------------------------------------------------------------
16.0    Tabákové     výrobky
16.00   Tabákové výrobky
16.00.1  Tabákové výrobky
16.00.11  Doutníky, doutníčky (cigarillos) a cigarety
      z tabáku nebo tabákových náhražek        2402

      Z: doutníky, doutníčky, cigarety obsahující
        tabák nebo jeho náhražky

      ZT: nedokončené doutníky

16.00.12  Ostatní tabákové výrobky a tabákové náhražky,
      tabákové výtažky a tresti            2403

      Z: balíčkový tabák (dýmkový, cigaretový),
        tabák žvýkací, šňupací, rekonstituovaný,
        homogenizovaný, tabákové výtažky a výluhy

      ZT: polotovary k výrobě tabákových výrobků


16.00.2  Tabákový odpad
16.00.20  Tabákový odpad                 2401.3
-------------------------------------------------------------------

            17 TEXTILNÍ VÝROBKY;
      PRÁCE VÝROBNÍ POVAHY V TEXTILNÍM PRŮMYSLU
------------------------------------------------------------------------
Kód    Název                       HS/CN
------------------------------------------------------------------------
17.1    Textilní vlákna a příze, tuk z ovčí vlny
17.10   Textilní vlákna a příze, tuk z ovčí vlny
17.10.1  Tuk z ovčí vlny
17.10.10  Tuk z ovčí vlny                 1505

      Z: tuk z ovčí vlny surový a jeho deriváty
        (lanolin, olein, stearin)


17.10.2  Přírodní textilní vlákna připravená pro spřádání

Poznámka: Následující položky odpovídají výrobkům,
      z nichž některé jsou popsány v postupných fázích
      své výroby, týkají se také služeb spojených se
      zpracováním vláken dodaných, která jsou majetkem
      třetí strany (praní, odmašťování, karbonizace,
      mykání, česání vlny nebo bavlny, smotávání zámotků
      bource morušového, potěrání lnu atd.).

17.10.20  Přírodní textilní vlákna připravená
      pro spřádání                  5002
                              5003.9
      Z: bavlna mykaná nebo česaná,          5101.2
       vlna odtučněná nekarbonizovaná,       5101.3
       nemykaná, nečesaná,             5103.1
       vlna (nebo srst) karbonizovaná nemykaná,   5105
       vlna a srst nečesaná, česaná nebo mykaná,  5203
       vlněné česance,               5301.2
       surové hedvábí neskané,           5301.3
       juta, len, konopí, sisal, kokos, ramie atd. 5302.9
       upravené, nespředené             5303.9
     ZT: odpad z mykaných nebo česaných přírodních  5304.9
       vláken                    5305.19
                              5305.29
                              5305.99

17.10.3  Chemická textilní střižová vlákna
      zpracovaná  pro  spřádání
17.10.30  Chemická textilní střižová vlákna
      zpracovaná pro spřádání             5506
                              5507
      Z: syntetická střižová vlákna mykaná nebo česaná,
       umělá střižová vlákna mykaná nebo česaná


17.10.4  Textilní příze a nitě z přírodních vláken
17.10.41  Hedvábná příze a příze spředená z hedvábného
      odpadu, neupravená pro drobný prodej      5004
                              5005
17.10.42  Vlněná příze neupravená pro drobný prodej    5106
                              5107
      Z: příze z mykané nebo česané vlny jednoduchá  5108
       i násobná,                  5110
       příze z mykaných nebo česaných jemných
       zvířecích  chlupů,
       neupravená pro drobný prodej

17.10.43  Bavlněná příze neupravená pro drobný prodej   5205
                              5206
17.10.44  Lněná příze neupravená pro drobný prodej    5306.10.1
                              5306.10.3
                              5306.10.5
                              5306.20.1
17.10.45  Šicí nitě a příze přírodní           5006
                              5109
      Z: příze hedvábná a z hedvábného odpadu,    5204
       příze z vlny nebo jemných zvířecích chlupů, 5207
       příze bavlněné a lněné,           5306.10.9
       šicí nitě bavlněné,             5306.20.9
       upravené pro drobný prodej
     ZT: šicí nitě bavlněné
       neupravené pro drobný prodej

17.10.46  Příze z jutových nebo jiných textilních lýkových
      vláken, příze z ostatních rostlinných textilních
      vláken a papírová příze             5307
                              5308
      Z: příze jutové a jiné tvrdé příze
        (kokos, konopí, papír apod.)


17.10.5  Textilní příze a nitě z chemického příp. směsového
      hedvábí  nebo střižových vláken
17.10.51  Příze ze syntetického a umělého hedvábí
      neupravená pro drobný prodej          5402.6
                              5403.4
      Z: příze skané nebo kablové nylonové
        nebo jiné polyamidové, polyesterové,
        viskózové, z acetátu, celulózy atd.
        ze syntetického nebo umělého hedvábí
        neupravené pro drobný prodej

17.10.52  Příze (jiná než šicí nit) ze syntetických
      střižových vláken, příp. ve směsi s bavlnou,
      neupravená pro drobný prodej          5509.1
                              5509.2
      Z: příze ze střižových vláken z nylonu     5509.3
       nebo jiných polyamidů, polyesterů,      5509.4
       akrylů nebo modakrylů a z ostatních     5509.51
       syntetických textilních materiálů      5509.53
       neupravená pro drobný prodej         5509.59
                              5509.62
                              5509.69
                              5509.92
                              5509.99

17.10.53  Příze ze syntetických střižových vláken ve směsi
      s vlnou neupravená pro drobný prodej      5509.52
                              5509.61
      Z: příze ze směsi obsahující nejméně 85%    5509.91
       hmotnosti syntetického materiálu
       neupravená pro drobný prodej

17.10.54  Příze z umělých střižových vláken neupravená
      pro drobný prodej                5510

      Z: příze obsahující nejméně 85% hmotnosti
        umělých střižových vláken
        neupravená pro drobný prodej

17.10.55  Šicí nitě a příze z chemického hedvábí
      nebo střižových vláken             5401
                              5406
      Z: šicí nitě z chemického hedvábí nebo     5508
       střižových vláken upravené i neupravené   5511
       pro  drobný  prodej,
       příze z chemického hedvábí a střižových
       vláken upravené pro drobný prodej


17.10.6  Hedvábný odpad, odpad z vlny nebo jemných nebo
      hrubých zvířecích chlupů, bavlněný odpad
17.10.61  Hedvábný odpad nemykaný nebo nečesaný      5003.1

      Z: všechny druhy přírodního hedvábného odpadu
       v jeho surovém, nezpracovaném stavu nebo
       v různých fázích jeho zpracování před vlastní
       konverzí  na  přízi

      ZT: trhaný materiál na jednotlivá vlákna

      N: hadry z přírodního hedvábí (17.52.20)

17.10.62  Odpad z vlny nebo jemných nebo hrubých zvířecích
      chlupů                     5103.2
                              5103.3
      Z: odpad z vlny nebo zvířecích chlupů vzniklý
       během postupných výrobních operací při přeměně
       na prané, mykané, česané, předené, tkané,
       pletené a jiné výrobky

      N: mykaný nebo česaný odpad z vlny (17.10.20)

17.10.63  Trhaný materiál z vlny nebo jemných nebo hrubých
      zvířecích chlupů                5104

      Z: trhaný materiál z vlny nebo ze zvířecích
        chlupů, získaný trháním hadrů z pletenin,
        tkanin atd. nebo trháním odpadu získaného
        při dopřádání, tkaní, pletení atd.

      N: mykaný nebo česaný trhaný materiál (17.10.20),
        použité nebo nové hadry (17.52.20)

17.10.64  Bavlněný odpad kromě trhaného materiálu     5202.1

      Z: odpadní bavlna vzniklá ve fázi její přípravy
       k předení nebo během přádacích operací,
       tkaní,  pletení  atd.

17.10.65  Ostatní bavlněný odpad, trhaný materiál     5202.9

      Z: příze a vlákna vznikající trháním hadrů

      N: mykaný nebo česaný bavlněný odpad (17.10.20),
       použité nebo nové hadry a jiné odpadní
       textilní výrobky (17.52.20)


17.2    Textilní tkaniny
17.20   Textilní tkaniny

      N:  úplety  (17.60.1)

17.20.1  Tkaniny (kromě speciálních tkanin) utkané
      z přírodních vláken jiných než bavlněných
17.20.10  Tkaniny (kromě speciálních tkanin) utkané
      z přírodních vláken jiných než bavlněných    5007
                              5111
      Z: tkaniny převážně hedvábné, vlněné, lněné,  5112
       jutové, konopné, ramiové vč. papírových   5113
      N: speciální (vlasové, smyčkové) tkaniny        5309
       (17.20.40), bavlněné tkaniny (17.20.20)   5310
                              5311

17.20.2  Bavlněné tkaniny přírodní (kromě speciálních
      tkanin)
17.20.20  Bavlněné tkaniny přírodní (kromě speciálních
      tkanin)                     5208
                              5209
      Z: tkaniny převážně bavlněné (z přírodní bavlny)5210
      N: speciální (vlasové, smyčkové) tkaniny    5211
       (17.20.40)                  5212


17.20.3  Tkaniny (kromě speciálních tkanin) z příze
      z chemického hedvábí a střižových vláken

      N: speciální (vlasové, smyčkové) tkaniny
        (17.20.40)

17.20.31  Tkaniny z příze z chemického (syntetického
      nebo umělého) hedvábí              5407
                              5408
      Z: tkaniny převážně z nekonečných vláken umělých,
       syntetických nebo z pásků včetně kanav

17.20.32  Tkaniny  převážně  ze  syntetických střižových
      vláken                     5512
                              5513
      Z: tkaniny ze syntetických střižových vláken  5514
       ve směsi s přírodními nebo umělými vlákny  5515

17.20.33  Tkaniny převážně z umělých střižových vláken  5516

      Z: tkaniny z umělých střižových vláken ve
        směsi s přírodními a syntetickými vlákny


17.20.4  Speciální tkaniny (vlasové, smyčkové)
17.20.40  Speciální tkaniny (vlasové, smyčkové)      5801
                              5802
      Z: samety, plyše a tkaniny smyčkové, gázové   5803
       a ze skleněných vláken,           7019.4
       vlasové textilie (s výjimkou koberců)    7019.5

      N: úplety  (17.60.1)


17.3    Konečná úprava textilií
17.30   Konečná úprava textilií
17.30.1  Barvení vláken a přízí
17.30.10  Barvení vláken a přízí


17.30.2  Bělení a barvení textilií
17.30.21  Bělení textilií

      ZT: bělení příze

17.30.22  Barvení textilií

      N: barvení příze (17.30.10)


17.30.3  Potiskování textilií
17.30.30  Potiskování textilií

      ZT: potisk hotových výrobků z textilií
        tkaných i netkaných, potisk přízí


17.30.4  Ostatní druhy konečných úprav textilií kromě
      potahování a impregnace
17.30.40  Ostatní druhy konečných úprav textilií kromě
      potahování a impregnace

      Z: apretování, sušení, napařování, srážení,
        mercerování  textilií

      N: plastování, povlakování a impregnace textilií
       (17.54.37)


17.30.9  Konečná oděvní úprava textilií
17.30.90  Konečná oděvní úprava textilií

      Z: apretování, sušení, napařování, srážení,
        mercerování textilních výrobků vč. oděvů

      N: plastování a povlakování tkanin (17.54.37)


17.4    Konfekční textilní zboží (kromě oděvů)
17.40   Konfekční  textilní  zboží (kromě oděvů)

      Z: tkané nebo úpletové výrobky
        z různých textilních materiálů

      N:  oděvní výrobky (17.7; 18)

17.40.1  Přikrývky, ložní prádlo, bytové textilie
17.40.11  Přikrývky (jiné než elektricky vyhřívané)    6301.2
                              6301.3
      Z: přikrývky a cestovní koberečky z vlny,    6301.4
       syntetiky a jiných textilních materiálů   6301.9

      N: prošívané deky a peřiny (17.40.24),
        elektrické dečky (29.71.14)

17.40.12  Prádlo ložní                  6302.1
                              6302.2
      Z: prostěradla, povlaky na polštáře a přikrývky,6302.3
       potahy na matrace

17.40.13  Prádlo stolní                  6302.4
                              6302.5
      Z: ubrusy, prostírání, ubrousky

17.40.14  Prádlo toaletní a kuchyňské           6302.6
                              6302.9
      Z: ručníky, žínky, utěrky

      N: prachovky  (17.40.25)

17.40.15  Záclony včetně draperií, vnitřní závěsy, krátké
      záclonové nebo postelové draperie        6303

      Z: interiérové závěsy, záclonky, záclony,
        vitrážky, draperie, závěsy kolem postelí

      N: venkovní rolety proti slunci (17.40.22)

17.40.16  Ostatní bytové textilie jinde neuvedené, soupravy
      sestávající z tkanin a přízí s doplňky pro výrobu
      koberečků, tapiserií apod.           5805
                              6304
      Z: přehozy na nábytek, přes postele apod.,   6308
       ručně tkané tapiserie typu goblénů,
       textilní soupravy pro vyšívání upravené
       pro drobný prodej


17.40.2  Ostatní konfekční textilní výrobky pro konečnou
      spotřebu
17.40.21  Pytle a pytlíky z textilních materiálů
      k balení zboží                 6305

      Z: pytle, sáčky z juty nebo z jiných
        textilních přírodních nebo chemických
        vláken

17.40.22  Nepromokavé ochranné plachty, stany a textilní
      kempinkové výrobky               6306

      Z: plachty automobilové,
       protisluneční venkovní rolety,
       stany a lodní plachty,
       nafukovací matrace z textilních opryžovaných
       materiálů, textilní výrobky pro stanování

17.40.23  Padáky  včetně  řiditelných padáků a rotorové
      padáky a jejich části              8804

      N: deltaplánová křídla (35.30.21)

17.40.24  Spací pytle, ložní potřeby           9404.3
                              9404.9
      Z: spací pytle a prošívané deky, peřiny,
       polštáře, krátké peřiny na nohy atd.,
       plněné

17.40.25  Ostatní výrobky konfekční textilní
      (včetně střihových šablon)           6307

      Z: hadry na podlahu, prachovky a podobné
        potřeby  na  úklid,
        tkaničky se zajištěnými konci, vějíře,
        záchranné pásy a vesty,
        ochranné obaly na oděvy, na slunečníky,
        na tenisové rakety apod.,
        prapory,  vlajky,
        textilní masky pro lékaře,
        textilní kávové filtry,
        střihové  šablony,
        konfekční textilní výrobky jinde neuvedené


17.40.9  Opravy nepromokavých plachet a textilního
      kempinkového  zařízení
17.40.90  Opravy nepromokavých plachet a textilního
      kempinkového  zařízení

      Z: opravy lodních plachet, stanů a podobných
        textilních technických výrobků


17.5    Ostatní textilní výrobky
17.51   Koberce a ostatní textilní podlahové krytiny
17.51.1  Koberce a ostatní textilní podlahové krytiny
17.51.11  Koberce a ostatní textilní podlahové krytiny
      (ručně nebo strojově vázané)          5701
17.51.12  Koberce a ostatní textilní podlahové krytiny
      tkané                      5702

      ZT: kokosové, sisalové a kartáčové podlahové
        krytiny

      N: ručně tkané tapiserie (17.40.16)

17.51.13  Koberce a ostatní textilní podlahové krytiny
      všívané                     5703
17.51.14  Podlahové krytiny z plsti jinde neuvedené,
      nevšívané ani nepovločkované          5704
                              5705
      Z: podlahová krytina s textilní vrchní vrstvou,
        na rubu zpravidla pokryta pryží nebo plasty


17.52   Motouzy, lana, síťované výrobky
17.52.1  Motouzy, lana, síťované výrobky
17.52.11  Motouzy, šňůry, provazy, lana z juty nebo jiných
      textilních vláken                5607

      Z: motouzy k balicím a vázacím účelům,
        různé provazy z různých textilních materiálů
        včetně impregnovaných a povlakovaných,
        lana a lanoví, dopravní sítě,
        lodní  odrazníky  apod.

17.52.12  Vázané síťoviny z motouzů, šňůr nebo provazů,
      sítě z textilních materiálů, výrobky z nití,
      pásků apod.                   5608
                              5609
      Z: sítě z motouzů, šňůr nebo provazů s vázanými
        oky pro rybářské, zemědělské, potravinářské,
        dopravní a jiné účely,
        výrobky z nití, pásků jinde neuvedené

      N: sítě vyrobené pro sportovní účely (36.40.14),
        síťky na vlasy (18.24.42)


17.52.2  Použité nebo nové hadry, odpady z motouzů, šňůr,
      provazů nebo lan a opotřebované výrobky z motouzů,
      šňůr, provazů nebo lan z textilních materiálů
17.52.20  Použité nebo nové hadry, odpady z motouzů, šňůr,
      provazů nebo lan a opotřebované výrobky z motouzů,
      šňůr, provazů nebo lan z textilních materiálů  6310


17.52.9  Opravy sítí a provaznických výrobků
17.52.90  Opravy sítí a provaznických výrobků


17.53   Netkané textilie a výrobky z nich (kromě oděvů)
17.53.1  Netkané textilie a výrobky z nich (kromě oděvů)
17.53.10  Netkané textilie a výrobky z nich (kromě oděvů) 5603

      Z: netkané a pletenotkané textilie též
       impregnované, povrstvené nebo laminované
       a výrobky z nich, zejména pro technické použití

      N: netkané látky vyrobené mokrým procesem (papíry)
       (21.22.11,  .12),
       oděvy z netkaných textilií (18.24.32)


17.54   Ostatní textilie jinde neuvedené (krajky, výšivky,
      stuhy, tyly, vata,     plsť apod.)
17.54.1  Tyly, krajky, stuhy, střapce, bambule, lemovky,
      prýmky, porty a výšivky
17.54.11  Stuhy, stuhy osnovní, štítky, odznaky,
      ozdobné lemovky                 5806
                              5807
      Z: různé stuhy včetně úzkých bavlněných     5808
       stuh  na  vázání,
       textilní etikety a emblémy,
       výrobky prýmkařské a ozdoby
       (střapce, bambule, šňůrky, třásně atd.)

      N: vyšívané prýmkařské výrobky (17.54.13),
        opasky a vojenské kabátové šňůry (18.24.23),
        pásky k hodinkám (19.20.13),
        tkaničky  (17.40.25)

17.54.12  Tyly a jiné síťové textilie, pletené nebo
      háčkované materiály, krajka v metráži, v pásech
      nebo v motivech                 5804

      Z: tyly a tkaniny s vázanými očky,
        ruční nebo průmyslové krajky

      N: výšivky (17.54.13), síťky na vlasy (18.24.42)

17.54.13  Výšivky v metráži, pásech nebo jako motivy   5810

      Z: výšivky bez viditelného podkladu
        s neodstraněným podkladem a aplikované výšivky
        vč.  plisování a ažur,
        výrobky prýmkařské vyšívané


17.54.2  Plsť impregnovaná i neimpregnovaná, povrstvená,
      povlečená nebo laminovaná
17.54.20  Plsť impregnovaná i neimpregnovaná, povrstvená,
      povlečená nebo laminovaná            5602

      Z: plsti vypichované a textilie proplétané
        vlastními vlákny vč. impregnovaných nebo
        povlakovaných, technické výrobky z plsti
        (lešticí  kotouče atd.)

      N: kovraly (17.51.14), kloboukové formy
        (18.24.41), plstěné tkaniny pro papírenské
        stroje  (17.54.38)


17.54.3  Ostatní textilní výrobky
17.54.31  Vata z textilních výrobků a výrobky z ní, textilní
      vlákna o délce nejvýše 5 mm (vločky), textilní
      prach a nopky                  5601

      Z: vata z bavlny, chemických vláken, viskózy
        a jiných textilních materiálů,
        vatové výrobky (vložky, tampony,
        tyčinky na čištění, dětské pleny atd.)

      N: vata z celulózy a výrobky z ní (21.22.12),
       vata obvazová (impregnovaná) (24.42.24)

17.54.32  Kaučukové  a  kordové  nitě pokryté textilem,
      textilní příze a pásky impregnované, povrstvené,
      povlečené nebo opláštěné pryží nebo plastem   5604

      Z: pryžové nitě povlečené textilním materiálem,
       vysoce odolné nitě impregnované nebo
       povlakované (pro výrobu sportovních raket,
       rybářských vlasců, chirurgických nití atd.)

17.54.33  Metalizovaná příze, též opředená, s určením jako
      textilní příze nebo pásek            5605

      Z: metalizovaná příze zejména pro výrobu
        stuh, prýmků a ozdobných šňůr

17.54.34  Tkaniny z kovových nití a tkaniny z pokovené příze
      jinde neuvedené                 5809

      Z: tkaniny určené pro oděvní, dekorační a podobné
       účely

17.54.35  Opředená nit nebo pásky, žinylková příze, smyčková
      pletená nit                   5606

      Z: příze pro výrobu prýmků, lemovek a podobných
       ozdobných  výrobků

17.54.36  Pneumatikové kordové textilie z vysokopevnostních
      nití z nylonu nebo jiných polyamidů, polyesterů
      nebo viskózového hedvábí            5902
17.54.37  Textilie impregnované, povrstvené nebo
      povlečené jinde neuvedené            5901
                              5903
      Z: zpevněné, impregnované nebo povlakované   5907
       textilie (lepidlem, plastem, barvou atd.)
       pro vázání knih, výrobu krabic, klobouků,
       pro  malířství  atd.,
       opryžované textilie nebo textilie voskované,
       olejované, dehtované, upravené plastem atd.

17.54.38  Textilní výrobky pro technické účely      5908
      Z: textilní knoty, žárové punčošky,       5909
       textilní hadice vč. vyztužených a různě   5910
       doplněných,                 5911
       převodní řemeny vyrobené z textilií,
       též  povrstvené,
       obklady mykadel, prosévací gázy a plátna,
       plstěné tkaniny pro papírenské a pod. stroje,
       filtrační plachetky pro olejové lisy atd.

17.54.39  Prošívané textilní výrobky v metráži
      (kromě výšivek)                 5811

      Z: textil pro výrobu prošívaných oděvů,
        lůžkovin, matrací apod.,
        textilní součásti čalounických vycpávek


17.6    Textilie pletené nebo háčkované
17.60   Textilie pletené nebo háčkované
17.60.1  Textilie pletené nebo háčkované
17.60.11  Vlasové textilie včetně textilií s dlouhým vlasem
      a smyčkových textilií, pletené nebo háčkované  6001

      Z: samety, plyše, smyčkové látky typu froté atd.
       pletené  nebo háčkované

17.60.12  Ostatní pletené nebo háčkované textilie     6002

      Z: stávkové látky bavlněné nebo z jiných
        materiálů pružné i nepružné,
        stávkové látky řetězové na závoje atd.

      N: výrobky z pletených látek (záclony, závoje,
        prádlo pro domácnost atd.) (17.40)


17.7    Pletené nebo háčkované výrobky

Poznámka: Náleží sem výhradně výrobky
      pletené v daném tvaru.

17.71   Punčochové výrobky pletené nebo háčkované
17.71.1  Punčochové výrobky pletené nebo háčkované
17.71.10  Punčochové výrobky pletené nebo háčkované    6115

      Z: ponožky, podkolenky a podobné stávkové
        výrobky pánské, dámské a dětské ze všech
        materiálů,
        punčochy a punčochové kalhoty dámské a dívčí,
        sportovní punčochové kalhoty,
        punčochy na křečové žíly, elastické kalhoty
        a pod. výrobky pletené nebo háčkované


17.72   Pulovry, svetry, vesty apod. pletené nebo
      háčkované
17.72.1  Pulovry, svetry, vesty apod. pletené nebo
      háčkované
17.72.10  Pulovry, svetry, vesty apod. pletené nebo
      háčkované                    6110

      Z: svetry, vesty, pulovry, trička a podobné
        výrobky pletené nebo háčkované přímo v daném
        tvaru, vlněné i z jiných materiálů
-------------------------------------------------------------------

      18 KONFEKČNÍ VÝROBKY VČETNĚ KOŽEŠINOVÝCH;
     PRÁCE VÝROBNÍ POVAHY V KONFEKČNÍM PRŮMYSLU
------------------------------------------------------------------------
Kód    Název                      HS/CN
------------------------------------------------------------------------

18.1    Oděvy z usní
18.10   Oděvy z usní
18.10.1  Oděvy z usní
18.10.10  Oděvy z usní                  4203.1

      Z: kabáty, saka, bundy, kostýmy, kalhoty
        včetně pracovních oděvů z přírodních usní
        nebo  jejich  imitací
      N: kožené pásky, řemeny, pokrývky hlavy,
        rukavice a oděvní doplňky (18.24.31),
        kožešinové oděvy (18.30.12)


18.2    Ostatní oděvy, šaty, oblečení

Poznámka: Následující položky odpovídají jednak
      výsledným výrobkům z úplného výrobního cyklu,
      jednak službám poskytovaným při výrobě oděvů
      na míru (z vlastního i dodaného materiálu).

18.21   Pracovní oděvy
18.21.1  Pánské nebo chlapecké obleky, komplety, saka,
      blejzry,  kalhoty,  pracovní
18.21.11  Pánské nebo chlapecké obleky, komplety, saka
      a blejzry, pracovní               6203.22.1
                              6203.23.1
      ZT: pánské a chlapecké ochranné kombinézy,   6203.29.11
        vojenské pracovní oděvy atd.        6203.32.1
        z bavlny, ze syntetických vláken      6203.33.1
        a z jiných textilních materiálů       6203.39.11
      N: azbestové oděvy (26.82.11),
        pracovní pláště a zástěry (18.21.30),
        uniformy  (podle typu),
        pracovní oděvy z usní (18.10.10)

18.21.12  Pánské nebo chlapecké kalhoty pracovní     6203.42.1

      ZT:pánské a chlapecké kalhoty náprsníkové    6203.42.51
       se šlemi, lýtkové a krátké kalhoty pracovní 6203.43.11
       z bavlny, ze syntetických vláken a z jiných 6203.43.31
       textilních materiálů             6203.49.11
      N: kalhoty pracovní z usní (18.10.10)      6203.49.31


18.21.2  Dámské nebo dívčí komplety, kabátky a blejzry,
     kalhoty, pracovní
18.21.21 Dámské nebo dívčí komplety, kabátky a blejzry,
     pracovní                     6204.22.1
                              6204.23.1
      ZT:dámské a dívčí ochranné kombinézy      6204.29.11
       z bavlny, ze syntetických vláken       6204.32.1
       a z jiných textilních materiálů       6204.33.1
      N: azbestové oděvy (26.82.11), pracovní pláště 6204.39.11
       a zástěry (18.21.30), uniformy (podle typu),
       pracovní oděvy z usní (18.10.10)

18.21.22  Dámské nebo dívčí kalhoty pracovní       6204.62.1
                              6204.62.51
      ZT:dámské a dívčí kalhoty náprsníkové      6204.63.11
       se šlemi, lýtkové a krátké kalhoty pracovní 6204.63.31
       z bavlny, ze syntetických vláken a z jiných 6204.69.11
       textilních materiálů             6204.69.31
      N: pracovní     kalhoty z usní (18.10.10)


18.21.3  Ostatní pánské a dámské oděvy a oděvní doplňky
      pracovní
18.21.30  Ostatní pánské a dámské oděvy a oděvní doplňky
      pracovní                    6211.32.1
                              6211.33.1
      Z: pracovní pláště, zástěry apod.        6211.42.1
                              6211.43.1


18.22   Ostatní svrchní oděvy
18.22.1  Svrchní ošacení pletené nebo háčkované

      N: pracovní oděvy (18.10.10 a 18.21),
        sportovní a rekreační oděvy (18.24.12)

18.22.11  Pánské nebo chlapecké svrchníky, pláště,
      pláštěnky, kabáty, bundy, větrovky a podobné
      výrobky pletené nebo háčkované         6101

18.22.12  Pánské nebo chlapecké obleky, komplety, saka,
      blejzry, kalhoty pletené nebo háčkované     6103

      ZT: pánské a chlapecké kalhoty náprsníkové
        se šlemi, šortky, lýtkové a krátké kalhoty
        pletené nebo háčkované
      N: svetry a pulovry (17.72.10)

18.22.13  Dámské nebo dívčí svrchníky, pláště, pláštěnky,
      kabáty, bundy, větrovky pletené nebo háčkované 6102
18.22.14  Dámské nebo dívčí kostýmy, komplety, kabátky,
      blejzry, šaty, sukně, kalhoty pletené nebo
      háčkované                    6104

      ZT: dámské a dívčí kalhotové sukně, šortky,
        lýtkové a krátké kalhoty, dámská a dívčí saka,
        kalhoty náprsníkové se šlemi
        pletené nebo háčkované


18.22.2  Ostatní svrchní ošacení pánské nebo chlapecké
      z tkanin

      N: pracovní oděvy (18.10.10, 18.21.11, .12, .30),
       sportovní a rekreační oděvy (18.24.22)

18.22.21  Pánské nebo chlapecké svrchníky, pláště,
      pláštěnky, kabáty, bundy, větrovky a pod. výrobky
      z tkanin                    6201

      Z: pánské a chlapecké bundy, pláště (i s kapucí),
       pláštěnky apod. z vlněných, bavlněných,
       syntetických nebo jiných tkanin

18.22.22  Pánské nebo chlapecké obleky a komplety
      z tkanin                    6203.1
                              6203.21
                              6203.22.8
                              6203.23.8
                              6203.29.18
                              6203.29.9
18.22.23  Pánská nebo chlapecká saka a blejzry
      z tkanin                    6203.31
                              6203.32.9
      ZT:pánské a chlapecké vesty z vlněných,     6203.33.9
       bavlněných, syntetických nebo jiných tkanin 6203.39.19
                              6203.39.9

18.22.24  Pánské nebo chlapecké kalhoty z tkanin     6203.41
                              6203.42.3
      ZT:pánské a chlapecké kalhoty náprsníkové    6203.42.59
       se šlemi, šortky, lýtkové a krátké kalhoty  6203.42.9
       z vlněných, bavlněných, syntetických     6203.43.19
       nebo jiných tkanin              6203.43.39
                              6203.43.9
                              6203.49.19
                              6203.49.39
                              6203.49.5
                              6203.49.9


18.22.3  Svrchní ošacení pro ženy a dívky z tkanin

      N: pracovní oděvy (18.10.10, 18.21.21, .22, .30),
       sportovní a rekreační oděvy (18.24.22)

18.22.31  Dámské nebo dívčí svrchníky, pláště, pláštěnky,
      kabáty, bundy, větrovky a pod. výrobky z tkanin 6202

      Z: dámské a dívčí bundy, pláště (i s kapucí),
       pláštěnky, kabáty, větrovky apod.
       z vlněných, bavlněných, syntetických nebo
       jiných tkanin

18.22.32  Dámské nebo dívčí kostýmy a komplety z tkanin  6204.1
                              6204.21
                              6204.22.8
                              6204.23.8
                              6204.29.18
                              6204.29.9

18.22.33  Dámská nebo dívčí saka z tkanin         6204.31
                              6204.32.9
      Z: dámská a dívčí saka, kabátky, blejzry a vesty6204.33.9
       z vlněných, bavlněných, syntetických     6204.39.19
       nebo jiných tkanin              6204.39.9

18.22.34  Dámské nebo dívčí šaty, sukně, kalhotové sukně
      z tkanin                    6204.4
                              6204.5
18.22.35  Dámské nebo dívčí kalhoty z tkanin       6204.61
                              6204.62.3
      ZT:dámské a dívčí kalhoty náprsníkové se šlemi 6204.62.59
       šortky, lýtkové a krátké kalhoty       6204.62.9
       z vlněných, bavlněných, syntetických     6204.63.18
       nebo jiných tkanin              6204.63.39
      N: kalhotové sukně (18.22.34)          6204.63.9
                              6204.69.18
                              6204.69.39
                              6204.69.5
                              6204.69.9


18.22.4  Obnošené oděvy a opotřebované textilní výrobky
18.22.40  Obnošené oděvy a opotřebované textilní výrobky 6309

      Z: oděvy, které vykazují známky patrného
        opotřebení bez ohledu na to, zda je nutno
        je před použitím vyčistit nebo opravit


18.22.9   Práce výrobní povahy při výrobě oděvních výrobků
18.22.90  Práce výrobní povahy při výrobě oděvních výrobků

      ZT: šití na míru (z vlastního i dodaného materiálu),
        dokončovací práce při zhotovení oděvů


18.23   Spodní prádlo
18.23.1  Prádlo pletené nebo háčkované (kromě vrchních
      triček, tílek a vrchních nátělníků)
18.23.11  Pánské nebo chlapecké košile pletené nebo
      háčkované                    6105

      ZT: pánské a chlapecké spodní nátělníky
        z bavlny, pletené nebo háčkované

18.23.12  Pánské nebo chlapecké spodky, pyžama, koupací
      pláště, župany, pletené nebo háčkované     6107

      ZT: pánské a chlapecké noční košile,
        domácí kabátky, spodky dlouhé, slipy
        pletené  nebo háčkované

18.23.13  Dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové
      halenky, pletené nebo háčkované         6106

      ZT: dámské a dívčí tuniky
        pletené  nebo háčkované

18.23.14  Dámské nebo dívčí kombiné, spodničky, kalhotky,
      noční košile, pyžama, župany a koupací pláště,
      pletené nebo háčkované             6108

      ZT: dámské a dívčí domácí kabátky, domácí úbory,
        spodní kalhotky dlouhé i elastické
        pletené nebo háčkované


18.23.2  Ostatní prádlo
18.23.21  Pánské nebo chlapecké košile z tkanin      6205
18.23.22  Pánská  nebo  chlapecká spodní tílka, spodky,
      pyžama, koupací pláště, župany a podobné výrobky
      z tkanin                    6207

      ZT: pánské a chlapecké noční košile, domácí
        kabátky, spodky dlouhé, spodní nátělníky atd.
        z bavlněných a ostatních tkanin

18.23.23  Dámské nebo dívčí halenky a košile z tkanin   6206

      ZT: dámské a dívčí tuniky, blůzy
        z bavlněných a ostatních tkanin

      N: pracovní pláště a zástěry (18.21.30)

18.23.24  Dámská  nebo dívčí tílka, kombiné, spodničky,
      kalhotky, noční košile, pyžama, koupací pláště,
      župany a pod. výrobky z tkanin         6208

      ZT: dámské a dívčí domácí kabátky,
        domácí úbory z tkanin,
        spodní kalhotky dlouhé, nedbalky atd.
        z bavlněných a ostatních tkanin

      N: punčochy a punčochové kalhoty (17.71.10),
        podprsenky a korzety (18.23.25)

18.23.25  Podprsenky,  podvazkové  pásy,  korzety,  šle,
      podvazky a pod. výrobky a jejich části
      z tkanin i úpletů                6212

      ZT: body, bokovky atd. z tkanin i úpletů

      N: punčochy a punčochové kalhoty (17.71.10),
        ortopedické korzety (33.10.17)


18.23.3  Vrchní trička, tílka a jiné nátělníky
      pletené  nebo  háčkované
18.23.30  Vrchní trička, tílka a jiné nátělníky
      pletené nebo háčkované             6109

      Z: pánská, dámská a dětská vrchní trička,
        tílka a jiné nátělníky
        pletené nebo háčkované

      N: spodní nátělníky (18.23.11)


18.24   Ostatní oděvy a oděvní doplňky jinde neuvedené
18.24.1  Kojenecké oděvy, tepláky a ostatní oblečení,
      oděvní doplňky a jejich části,
      pletené  nebo  háčkované
18.24.11  Kojenecké oděvy a oděvní doplňky pletené nebo
      háčkované                    6111

      Z: kojenecká kimona, kombinézy, spodní prádlo,
       plenky z perlinkové tkaniny apod.,
       oblečení a doplňky oblečení,
       pletené nebo háčkované pro děti
       nepřesahující výšku postavy 86 cm,
       kojenecké oblečení elastické (přiléhavé)
    
18.24.12  Tepláky, lyžařské oděvy, plavky a jiné druhy
      oblečení pletené nebo háčkované         6112
                              6114
      Z: pánské, dámské a dětské tepláky,
        teplákové soupravy, lyžařské kombinézy,
        šponovky  a  plavky
        pletené  nebo háčkované

18.24.13  Rukavice pletené nebo háčkované         6116

      Z: rukavice palcové, prstové i bez prstů
        včetně impregnovaných
        pletené nebo háčkované

18.24.14  Ostatní  oděvní  doplňky  a části oděvů nebo
      oděvních doplňků pletené nebo háčkované     6117

      Z: šály, šátky, závoje, závojíčky, kravaty,
        motýlky a pod. oděvní doplňky
        pletené  nebo háčkované

      N: pokrývky hlavy (18.24.4)


18.24.2  Kojenecké oděvy a oděvní doplňky z textilních
      materiálů kromě pletených a háčkovaných
18.24.21  Kojenecké oděvy a oděvní doplňky z textilních
      materiálů kromě pletených a háčkovaných     6209

      Z: oblečení a doplňky oblečení z tkanin
        pro děti nepřesahující výšku postavy 86 cm
        z tkanin

18.24.22  Tepláky, lyžařské oděvy a plavky, ostatní oděvy
      kromě pletených a háčkovaných          6211.1
                              6211.2
      Z: pánské, dámské a dětské sportovní soupravy, 6211.31
       lyžařské kombinézy, šponovky, plavky     6211.32.3
       z tkanin                   6211.32.4
                              6211.32.9
                              6211.33.3
                              6211.33.4
                              6211.33.9
                              6211.39
                              6211.41
                              6211.42.3
                              6211.42.4
                              6211.42.9
                              6211.43.3
                              6211.43.4
                              6211.43.9
                              6211.49

18.24.23  Kapesníky, šátky, šály, přehozy, závoje a části
      oděvů nebo oděvních doplňků kromě pletených nebo
      háčkovaných                   6213
                              6214
      Z: rukavice, kapesníky, ozdobné kapesníčky,   6215
       šály, šátky, mantily, kravaty, motýlky,   6216
       šle, ozdobné šňůry (na vojenské kabáty),   6217                       šerpy  z  tkanin

     N: pokrývky hlavy (18.24.4),
       knoflíky a zipy (36.63.33), tkaničky
       (17.40.25), stuhy, krajky, výšivky (17.54.1)


18.24.3  Oděvní doplňky z usní, oděvy z plsti
      nebo  netkaných  textilií
18.24.31  Oděvní doplňky z přírodní nebo kompozitní usně 4203.29
                              4203.3
      Z: pásky, opasky, závěsné řemeny,        4203.4
       rukavice prstové, palcové a bez prstů
       včetně  pracovních
       z usní nebo jejich imitací
      N: sportovní rukavice (36.40.14)

18.24.32  Oděvy z plsti nebo netkaných materiálů,
      oděvy z impregnovaných nebo potahovaných
      textilních materiálů              6113
                              6210
      Z: oděvy plstěné nebo z netkaných materiálů,
        oděvy textilní povlakované nebo impregnované
        pryží nebo plasty (pláštěnky, gumáky,
        svrchníky, pláště do deště atd.),
        potápěčské izotermické kombinézy


18.24.4  Klobouky a jiné pokrývky hlavy
18.24.41  Kloboukové šišáky nebo formy, nezformované na tvar
      hlavy, bez vytvořené střechy, šišákové ploché
      kotouče, tzv. manchons, z plsti, klobouky hlavově
      tvarované                    6501
                              6502
18.24.42  Klobouky a jiné pokrývky hlavy z plsti, splétané
      nebo zhotovené spojením pásků pletených nebo
      háčkovaných apod.                6503
                              6504
      Z: klobouky nebo jiné pokrývky hlavy plstěné,  6505
       pletené nebo háčkované, zhotovené z textilní
       metráže nebo zhotovené spojením pásků
       z přírodních materiálů,
       síťky na vlasy apod.

18.24.43  Ostatní pokrývky hlavy, pásky pro vnitřní
      vybavení, podšívky, povlaky, podložky, kostry,
      štítky (stínítka) a podbradní pásky pro pokrývky
      hlavy                      6506.92
                              6506.99
      ZT: pokrývky hlavy z kůže, kožešin a jiných   6507
        materiálů  kromě  plsti

      N: bezpečnostní přilby a pryžové koupací čepice
       (25.24.25)


18.3    Kožešiny a výrobky z nich (přírodní i umělé)
18.30   Kožešiny a výrobky z nich (přírodní i umělé)
18.30.1  Vyčiněné nebo upravené kožešiny a umělé kožešiny,
      výrobky z nich kromě pokrývek hlavy
18.30.11  Vyčiněné nebo upravené kožešiny         4302

      Z: kožešiny vyčiněné nebo upravené celé nebo
       v kusech, sešité i nesešité

      N: textilie s dlouhým vlasem napodobující
       kožešinu (17.20.40, 17.60.11)

18.30.12  Oděvy, oděvní doplňky a jiné výrobky z kožešin
      kromě pokrývek hlavy              4303

      Z: kožichy a krátké kožíšky,
        kožešinové oděvní doplňky (boa, rukávníky
        atd.), kabelky, torny,
        kožešinové předložky před postele,
        kožešinové výrobky pro průmyslové účely

      N: kožešinové pokrývky hlavy (18.24.43),
        oděvy z umělých kožešin (18.30.13)
        nebo textilie napodobující kožešinu (18.22)

18.30.13  Umělé kožešiny a výrobky z nich         4304

      Z: napodobeniny kožešin vyrobené nalepením
        nebo našitím vláken na kůži, tkaninu nebo
        jiný podkladový materiál,
        výrobky z umělých kožešin

      N: textilie s dlouhým vlasem napodobující
        kožešiny (17.20.40, 17.60.11)
------------------------------------------------------------------

     19 USNĚ, GALANTERNÍ A SEDLÁŘSKÉ VÝROBKY, OBUV;
     PRÁCE VÝROBNÍ POVAHY V KOŽEDĚLNÉM PRŮMYSLU
------------------------------------------------------------------------
Kód    Název                      HS/CN
------------------------------------------------------------------------

19.1    Usně (vyčiněné kůže)
19.10   Usně (vyčiněné kůže)
19.10.1  Zámišové  usně, lakové nebo lakové-laminované
      a  metalizované  usně
19.10.10  Zámišové  usně,  lakové  nebo lakové-laminované
      a metalizované usně               4108
                              4109

19.10.2  Usně z hovězího dobytka, koní a jiných
      lichokopytníků  odchlupené
19.10.20  Usně z hovězího dobytka, koní a jiných
      lichokopytníků odchlupené            4104

      Z: odchlupené kůže a usně vzrostlého skotu
        a telecí, usně koní a jiných lichokopytníků,
        celé nebo v kusech (slabiny, štípenky,
        krupony,  půlky  atd.),
        předčiněné, vyčiněné nebo dočiněné, štípané,
        způsoby zpracování kůží (činění atd.)

      N: surové kůže jateční (15.11.22)


19.10.3  Usně ovčí, kozí nebo vepřové odchlupené

      N: kůže surové jateční (15.11.23),
        jehněčí kožešiny (01.25.32)

19.10.31  Usně ovčí a jehněčí odchlupené         4105

      Z: usně ovčí předčiněné, vyčiněné, též štípané

19.10.32  Usně kozí a kozlečí odchlupené         4106

      Z: usně kozí a kozlečí předčiněné,
        vyčiněné, též štípané

19.10.33  Usně vepřové                  4107.1


19.10.4  Usně ostatních zvířat, kompozitní usně na základě
      nerozvlákněné usně nebo kožených vláken
19.10.41  Usně ostatních zvířat odchlupené        4107.2
                              4107.9
      Z: usně jelení, srnčí, velbloudí, psí, hadí,
        rybí atd. předčiněné nebo vyčiněné

      N: kožešiny (01.25.31), králičí kůže (01.25.32)
        a různé surové kůže (01.25.33)

19.10.42  Kompozitní usně na základě nerozvlákněné
      usně ve tvaru desek, listů nebo pruhů,
      též ve svitcích                 4111

      Z: pláty, listy nebo pásy vyrobené na základě
       nerozvlákněné přírodní usně nebo kožených
       vláken


19.10.5  Odřezky a jiné odpady kůží (usní), kožený prach,
      kožená  moučka,  kožené  piliny
19.10.50  Odřezky a jiné odpady kůží (usní), kožený prach,
      kožená moučka, kožené piliny          4110

      ZT: opotřebené kožené zboží


19.2    Galanterní a sedlářské výrobky, technické výrobky
      z  usní a pod. materiálů
19.20   Galanterní a sedlářské výrobky, technické výrobky
      z  usní a pod. materiálů
19.20.1  Galanterní a sedlářské výrobky, technické výrobky
      z  usní a pod. materiálů

      Z: výrobky usňové i z jiných materiálů
        (textil, plast, lepenka, dřevo, kov atd.)
    
19.20.11  Sedlářské a řemenářské výrobky pro všechna zvířata
      z jakéhokoliv materiálu             4201

      Z: výrobky z usně, kožešin, tkanin nebo jiných
       materiálů, které jsou určeny jako výstroj nebo
       postroj pro zvířata (obojky, vodítka atd.)

19.20.12  Kufry, tašky a podobné výrobky z přírodní nebo
      kompozitní usně, z fólií z plastů, cestovní
      soupravy, šicí soupravy aj.           4202
                              9605
      Z: kufry, cestovní bedny, vaky, tašky, batohy,
       školní a cyklistické brašny, diplomatky,
       kabelky, aktovky, pracovní kabely, peněženky,
       pouzdra na: dokumenty, brýle, cigarety, šití,
       dalekohledy, fotoaparáty, hudební nástroje,
       zbraně  atd.,
       neceséry na toaletní potřeby,
       kancelářské doplňky a pod. výrobky

      N: pásky, rukavice a oděvní doplňky z usní
       (18.24.31), pochvy sečných zbraní (28.75.30)

19.20.13  Hodinkové  řemínky,  pásky  a  jejich  díly
      (kromě kovových)                9113.9
19.20.14  Ostatní výrobky z přírodních nebo kompozitních
      usní včetně výrobků používaných ve strojním
      průmyslu                    4204
                              4205
      Z: řemeny, pásy, těsnění pro stroje
        a podobné technické výrobky z usní,
        lahve na vodu, obaly na knihy z usní
      N: pásky, opasky a ostatní oděvní doplňky
        z  usní  (18.24.31)


19.3    Obuv
19.30   Obuv
19.30.1  Obuv kromě sportovní a speciální obuvi
19.30.11  Vodonepropustná  obuv  s  vrchem  a  podešví
      z pryže nebo z plastů              6401.9

      Z: vodonepropustná obuv vycházková, rekreační,
       pracovní z pryže, plastů nebo textilního
       materiálu pokrytého pryží nebo plasty
       (holiny, poloholiny, vysoké rybářské boty)
      ZT: lyžařské boty monoblok lité nebo injektované

19.30.12  Obuv s vrchem a s podešví z pryže nebo plastů  6402.2
                              6402.9
      Z: obuv vycházková, rekreační, pracovní, domácí
       s vrchem a s podešví z pryže nebo plastů
       (např. pantofle, sandály, koupací střevíce)

19.30.13  Obuv s vrchem z usně              6403.5
                              6403.9
      Z: obuv vycházková, rekreační, pracovní,    6405.1
       domácí, zdravotní s vrchem z usně
       (např. holínky, kozačky s vrchem z usně),
       výroba  bot  na  míru
      N: sportovní obuv (19.30.2),
       usňové sandály (19.30.32)

19.30.14  Obuv  s  vrchem z textilních materiálů kromě
      sportovní obuvi                 6404.19
                              6404.2
      Z: obuv vycházková,rekreační,domácí,      6405.2
       pracovní s vrchem z textilních materiálů
       (např. pantofle, bačkory, kozačky
       s vrchem z textilních materiálů)
      N: sportovní obuv textilní (19.30.22)


19.30.2  Sportovní  obuv  kromě bruslařských kompletů
19.30.21  Lyžařské boty sjezdové a na běžky        6402.12
                              6403.12
      Z: lyžařské sjezdařské a běžecké boty
       s vrchem z usně, plastů nebo pryže
      N: lyžařské boty monoblok, lité
       nebo injektované (19.30.11)

19.30.22  Sportovní obuv s vrchem z textilních materiálů
      a s podešví z pryže nebo plastů         6404.11

      Z: různé sportovní boty s vrchem z textilních
       materiálů a s podešví z pryže nebo plastů
       (např. pro tanec, gymnastiku, horolezectví,
       kopanou, cyklistiku, atletiku, tenis, bruslení)
     N: bruslařské boty s připevněnými bruslemi
       (36.40.11)

19.30.23  Ostatní sportovní obuv             6402.19
                              6403.19
      Z: různé sportovní boty s vrchem z usně, pryže
       nebo  plastů
       (např. pro gymnastiku, horolezectví, kopanou,
       cyklistiku, atletiku, bruslení),
       obuv s hřeby nebo špunty
      N: bruslařské boty s připevněnými bruslemi
       (36.40.11)


19.30.3  Ostatní obuv kromě azbestové a ortopedické obuvi
19.30.31  Obuv se zabudovanou ochrannou kovovou tužinkou 6401.1
                              6402.3
      N: izolační obuv (26.82.11)           6403.4

19.30.32  Dřevěná obuv, různá speciální obuv
      jinde neuvedená                 6403.2
                              6403.3
      Z: sandály s usňovými pásky, dřeváky a obuv   6405.9
       s podešvemi ze dřeva, korku, motouzů, lepenky,
       tkanin, plsti, slámy atd.
      N: obuv ortopedická (33.10.17), izolační obuv
       (26.82.11), bruslařské boty s připevněnými
       bruslemi (36.40.11), obuv se zabudovanou
       ochrannou kovovou tužinkou (19.30.31)


19.30.4  Části obuvi
19.30.40  Části obuvi                   6406

      Z: svršky obuvi a jejich části,
        podrážky a podpatky pryžové, plastové,
        ze dřeva nebo z ostatních materiálů
      ZT: kamaše, spinky, chrániče na holeně, vložky
        do bot atd.
      N: tkaničky (17.40.25)


19.30.9  Práce výrobní povahy při výrobě obuvi
19.30.90  Práce výrobní povahy při výrobě obuvi

      Z: soubor výrobních operací prováděných při výrobě
       nových výrobků na materiálu dodaném zadavatelem
-----------------------------------------------------------------

      20 DŘEVO UPRAVENÉ A VÝROBKY ZE DŘEVA;
    PRÁCE VÝROBNÍ POVAHY V DŘEVOZPRACUJÍCÍM PRŮMYSLU

------------------------------------------------------------------------
Kód    Název                      HS/CN
------------------------------------------------------------------------
20.1    Dřevo, řezivo i opracované nebo impregnované
20.10   Dřevo, řezivo i opracované nebo impregnované
20.10.1  Dřevo, řezivo nebo dřevo štípané, podélně nebo
      příčně dělené, loupané, též opracované
20.10.10  Dřevo, řezivo nebo dřevo štípané, podélně nebo
      příčně dělené, loupané, též opracované     4406.1
                              4407
      Z: dřevo jehličnaté, listnaté nebo vzácné řezané
       nebo štípané podélně, ale dále nezpracované
       o tloušťce přesahující 6 mm
       včetně železničních a tramvajových pražců
       ze dřeva, neimpregnované


20.10.2  Dřevo souvisle opracované podél jedné nebo
      několika hran nebo ploch, dřevěná vlna, dřevitá
      moučka, dřevěné štěpky nebo třísky
20.10.21  Dřevo souvisle opracované podél jedné nebo
      několika hran nebo ploch            4409

      Z: dřevo profilované s péry, drážkami,
        žlábkované, zkosené atd. alespoň na jedné
        hraně nebo ploše, též hoblované, broušené
        nebo spojované klínovými ozuby (např. parkety,
        nesestavené profilované lišty atd.)
      N: parketové panely (20.30.12)

20.10.22  Dřevěná vlna, dřevitá moučka          4405

      Z: dřevěná vlna vyrobená pomocí speciálních
        nástrojů stočená do hrubých pramenů nebo
        ve formě desek, položená mezi dvě vrstvy
        papíru, používaná především k balení
        a  vycpávání,
        dřevitá moučka používaná zejména jako
        plnidlo nebo k výrobě desek

20.10.23  Dřevěné štěpky nebo třísky           4401.2

      Z: štěpky a třísky z jehličnatých nebo
       jiných dřev


20.10.3  Surové dřevo, dřevěné výrobky (sloupy),
      železniční nebo tramvajové pražce (i výhybkové)
      ze dřeva, impregnované nebo jinak ošetřené
20.10.31  Surové dřevo, dřevěné výrobky (sloupy),
      impregnované konzervačními prostředky      4403.1

      Z: klády, kulatiny, sloupy (např. telegrafní)
       nahrubo opracované, impregnované
       nebo natřené konzervačními látkami

20.10.32  Železniční nebo tramvajové pražce (výhybkové)
      ze dřeva impregnované              4406.9

20.10.4  Dřevěné piliny, zbytky a odpad
20.10.40  Dřevěné piliny, zbytky a odpad         4401.3

      Z: dřevěné odřezky a piliny, též aglomerované
       (např. ve tvaru pelet, briket, špalků)


20.10.9  Impregnování a jiné úpravy dřeva
20.10.90  Impregnování a jiné úpravy dřeva

      Z: způsoby impregnace dřeva konzervačními látkami
        včetně dřevěných stavebních konstrukcí a trámů
      ZT: sušení a jiné úpravy dřeva, pokud není známo
        jaký výrobek z něho bude vyroben, prováděné
        pro třetí stranu
      N: odhmyzování  (74.70.11),
        impregnace střech a budov (45.22)


20.2    Dýhy a listy na překližky, laminované desky,
      dřevotřískové a dřevovláknité desky a jiné desky,
      dílce, díly apod.
20.20   Dýhy a listy na překližky, laminované desky,
      dřevotřískové a dřevovláknité desky a jiné desky,
      dílce, díly apod.
20.20.1  Desky, díly a dílce ze dřeva

      N: panely z aglomerovaného dřeva s pojivem
       (26.65.11)

20.20.11  Překližky  sestávající  pouze z dřevěných dýh
      (s maximální tloušťkou listu 6 mm)       4412.1

      Z: překližkové desky vícevrstvé dřevěné,
            různých tlouštěk jednotlivých listů
        (max. tloušťka listu 6 mm),
        neopracované nebo hlazené
      N: výrobky z tvarované překližky (podle typu)

20.20.12  Ostatní  překližky, dýhované panely a podobně
      upravované desky a díly
      (o tloušťce více než 6 mm)           4412.2
                              4412.9
      Z: překližkové desky vícevrstvé dřevěné
        o tloušťce listu > 6 mm,
        desky z jiných dřevitých materiálů
        dýhované a pod. laminované,
        neopracované nebo hlazené

20.20.13  Dřevotřískové desky a podobné desky na bázi dřeva
      nebo z jiných dřevitých materiálů - vrstvené  4410

      Z: dřevotřískové desky dýhované, dřevotřískové
        desky nebo desky z dřevěných vláken
        nelaminované nebo s povrchovou úpravou,
        vrstvené desky povlakované, též aglomerované
        pryskyřicí nebo jinými organickými pojidly,
        natřené, lakované, potištěné, potažené
        plastem  atd.
      ZT: způsoby povrchové úpravy dřevěných
        (překližkových a dřevotřískových) desek

20.20.14  Dřevovláknité desky nebo podobné desky z jiných
      dřevitých materiálů               4411

      Z: desky z dřevěných vláken nebo jiných dřevitých
       materiálů lisované i nelisované, tvrdé,
       polotvrdé, neopracované nebo hlazené,
       též aglomerované pryskyřicí nebo jinými
       organickými pojidly


20.20.2  Dýhy a listy na překližky, zhutněné dřevo
20.20.21  Dýhy a listy na překližky o tloušťce
      nepřesahující 6 mm               4408

      Z: dýhy odvinuté nebo plátkové

20.20.22  Zhutněné dřevo ve tvaru špalků, prken, destiček
      nebo profilů                  4413

      Z: dřevo zhutněné v blocích, deskách, lamelách
       nebo profilovaných lištách
      N: pravítka nebo hotové výrobky ze zhutněného
       dřeva  (podle  typu)


20.3    Výrobky stavebního truhlářství a tesařství
      vč. stavebních konstrukcí ze dřeva
20.30   Výrobky stavebního truhlářství a tesařství
      vč. stavebních konstrukcí ze dřeva
20.30.1  Výrobky stavebního truhlářství a tesařství
      ze dřeva
20.30.11  Okna, "francouzská" (balkonová) okna a jejich
      rámy, dveře a jejich rámy, zárubně a prahy
      ze dřeva                    4418.1
                              4418.2
      Z: dveře plné nebo zasklené, vnější nebo bytové,
        okna a okenní rámy, dveřní rámy a různé
        dřevěné zárubně a prahy
      ZT: dřevěné zavírací systémy (okenice, garážová
        vrata, zahradní branky atd.),
        zasklívání - práce při výrobě oken pro třetí
        osobu
      N: stavební konstrukce plastové (25.23.14) nebo
        kovové  (28.12.10),
        zasklívání - oprava jak na stavbě, tak také
        dílenská  (45.44.10)

20.30.12  Parketové desky, bednění pro betonování, šindele
      ze dřeva                    4418.3
                              4418.4
      Z: parketové desky (ze všech typů dřeva),    4418.5
       které se lepí či sestavují,
       bednění dřevěné pro betonování,
       šindele ze dřeva

20.30.13  Výrobky stavebního truhlářství a tesařství
      ze dřeva jinde neuvedené            4418.9

      Z: dřevěné součásti vnitřního zařízení
        (schodiště, skříně ve zdi, pulty atd.),
        dřevěné části střešních konstrukcí
        (např. trámy, nosníky, krovy),
        dřevěné části lešení


20.30.2  Konstrukce a stavební části (celky) ze dřeva
20.30.20  Konstrukce a stavební části (celky) ze dřeva  9406.00.1

      Z: zahradní stavby, plážové kabiny,
        staveništní buňky dřevěné, mobilní domky
        a jiné prefabrikované stavby s dřevěnou
        kostrou


20.4    Dřevěné obaly
20.40   Dřevěné obaly
20.40.1  Dřevěné obaly
20.40.11  Jednoduché palety, skříňové palety a jiná
      nakládací plata ze dřeva            4415.2

      Z: dřevěné palety pro přepravu zboží,
        skříňové palety určené ke stohování

20.40.12  Ostatní dřevěné obaly              4415.1
                              4416
      Z: lehké dýhové obaly (krabičky, košatiny,
        krabičky na sýr atd.),
        bednářské výrobky (sudy, barely, kádě,
        bedny, bedničky, klece atd.)
      ZT: dřevěné  bubny  na  kabely


20.5    Ostatní výrobky ze dřeva, výrobky z korku, slámy
      a košíkářské zboží

      N: dřevěný nábytek (36.1)

20.51   Ostatní výrobky ze dřeva
20.51.1  Ostatní výrobky ze dřeva
20.51.11  Dřevěné nástroje, dřevěné obruby a násady ke
      smetákům, kartáčům a štětcům, dřevěné formy,
      kopyta a napínáky obuvi             4417

      ZT: dřevěné násady a rukojeti nástrojů
      N: hole a deštníky (36.63.31)

20.51.12  Stolní a kuchyňské náčiní ze dřeva       4419

      Z: příbory, mísy, louskáčky, objímky na ubrousky,
       prkénka, válečky atd. ze dřeva

20.51.13  Intarzované a inkrustované dřevo, skříňky,
      pouzdra a kazety na klenoty a příbory, sošky
      a jiné ozdobné předměty ze dřeva        4420

      Z: vykládané dřevo, šperkovnice, etuje, sošky
       a jiné ozdobné předměty ze dřeva,
       drobné výrobky uměleckého truhlářství,
       záclonové tyče a kroužky, dřevěné věšáky

20.51.14  Dřevěné rámy na obrazy a výrobky ze dřeva
      jinde neuvedené                 4414
                              4421
      Z: dřevěné rámy a součásti rámů,
        dřevěné žebříky a schůdky, rakve, kozy, ponky,
        válečky na rolety a dřevěné rolety,
        dřevěná ramínka, kolíky na prádlo,
        žehlicí prkna, dřevěné perly,
        dřevěné psí boudy, úly, kurníky, králíkárny,
        laťkové konstrukce a součásti dřevěných plotů,
        dřevěné dlažební kostky,
        polotovary na zápalky a párátka,
        soustružené dřevo, špulky, cívky,
        potáče dřevěné, dřevěná vesla a pádla
        dřevěné desky (štíty) informační, firemní apod.
      N: zápalky  (36.63.63)


20.52   Výrobky z korku, slámy a košíkářské zboží
20.52.1  Výrobky z korku a slámy nebo jiných materiálů
      na pletení, košíkářské zboží a výrobky z proutí
20.52.11  Korek přírodní nahrubo otesaný, rozdrcený,
      korkový odpad                  4501.9
                              4502
      Z: korek přírodní zbavený kůry, řezaný na kostky,
       pláty, listy nebo pásy, korkový odpad,
       korek rozdrcený, granulovaný nebo rozemletý
      N: korek přírodní surový (02.01.30)

20.52.12  Výrobky z přírodního korku           4503

      Z: zátky, kroužky, ozdobné desky atd.
       z přírodního korku

20.52.13  Bloky, cihly, desky, listy a pásy, dlaždice,
      plné válce, kotouče z aglomerovaného korku   4504.1
20.52.14  Aglomerovaný korek a ostatní výrobky z něho   4504.9

      Z: zátky, ozdobné desky, izolační předměty atd.
       z aglomerovaného korku

20.52.15  Výrobky ze slámy, travin a proutí        4601
                              4602
      Z: rohože, rohožky, obaly, stínítka,
        košíkářské a proutěné výrobky atd.
        z různých rostlinných materiálů
      N: kovové pletence (28.73.11, .12)
------------------------------------------------------------------


      21 VLÁKNINA, PAPÍR A VÝROBKY Z PAPÍRU;
    PRÁCE VÝROBNÍ POVAHY V PRŮMYSLU PAPÍRU A CELULÓZY
------------------------------------------------------------------------
Kód    Název                      HS/CN
------------------------------------------------------------------------

21.1    Vláknina, papír a lepenka
21.11   Vláknina ze dřeva nebo jiných celulózových
      vláknovin
21.11.1  Vláknina  ze dřeva nebo jiných celulózových
      vláknovin
21.11.11  Chemická dřevná buničina
      pro chemické zpracování             4702

      Z: buničina vyrobená ze dřeva za použití
        chemických látek a určená především pro
        další chemické zpracování (pro přípravu
        regenerované celulózy, celulózových éterů
        a esterů a výrobků z nich)

21.11.12  Dřevná buničina natronová nebo sulfátová jiná než
      pro chemické zpracování             4703

      Z: buničiny sulfátové nebo sodné surové
        nebo bělené, mimo rozpouštěcích

21.11.13  Dřevná buničina sulfitová jiná než pro chemické
      zpracování                   4704

21.11.14  Mechanické vlákniny               4701
                              4705
      Z: vlákniny vyrobené mechanicky, polobuničiny  4706
       vyrobené kombinací mechanických a chemických
       postupů, papíroviny ze sběrného papíru
       odbarveného a z různých jiných materiálů
       (espartové, hadrové, slámové, bavlněné-linters
       atd.) získávané mechanickým, chemickým
       nebo kombinovaným postupem


21.12   Papír, karton a lepenka
21.12.1  Novinový,  ruční nebo jiný nenatíraný papír
      a karton pro grafické     účely a děrné štítky
      nebo pásky
21.12.11  Novinový papír v kotoučích nebo listech (arších) 4801

      Z: papír pro tisk novin vyrobený z nové dřevoviny
       nebo papíroviny ze sběrového papíru, hlazený,
       kalandrovaný a leštěný v pásech nebo kotoučích
       širších než 15 cm a listech, jejichž strany
       přesahují  36 a 15 cm

21.12.12  Ruční papír, karton a lepenka          4802.1

      Z: ruční papír, karton nebo lepenka vyráběné po
       jednotlivých listech nebo v pásech širších
       než 15 cm nebo pravoúhlých arších o rozměrech
       stran přesahujících 36 a 15 cm

21.12.13  Papír, karton a lepenka používané jako surový
      podkladový materiál               4802.2
                              4802.3
      Z: surový papír (nebo lepenka) používaný    4802.4
       jako podklad pro uhlový papír nebo pro
       světlocitlivý, teplocitlivý, elektrocitlivý
       a  pod.  papír,
       surový tapetový papír nenatíraný

21.12.14  Nenatíraný grafický papír, karton a lepenka   4802.5
                              4802.6
      Z: různé druhy grafického, bezdřevého, středně
       jemného a nenatíraného papíru, např. tiskový,
       psací, na kreslení, ceninový, obálkový atd.


21.12.2  Hygienický a sanitární nenatíraný papír,
      nenatíraný papír kraft a jiný nenatíraný papír,
      karton a lepenka
21.12.21  Hygienický a sanitární nenatíraný papír
      (toaletní, odličovací, ručníkový, ubrouskový
      a pod. papír), buničitá vata a pásky zplstěných
      buničinových vláken               4803

      Z: surový papír hladký nebo krepovaný, buničitá
       vata, surový toaletní papír, papírové ubrousky,
       ubrusy atd. v kotoučích nebo arších, š > 36 cm
      N: hygienické výrobky a výrobky pro použití
       v domácnosti (21.22.11, .12)

21.12.22  Nenatíraný papír, karton a lepenka kraft
      v kotoučích nebo listech, s vysokým obsahem
      buničin, používaný na krycí vrstvu vlnité
      lepenky (kraftliner)              4804.1

      Z: nebělené papíry "kraftliner" vyrobené
        zejména ze sodných a sulfátových papírovin
        a určené jako vrchní vrstva při výrobě
        vlnité lepenky

21.12.23  Ostatní nenatíraný kraft papír, karton a lepenka
      v kotoučích nebo listech s vysokým
      obsahem buničin                 4804.2
                              4804.3
      Z: papíry a lepenky "kraft" na velké sáčky,   4804.4
       přímé balení a výrobu obalů surové
       nebo bělené,                 4804.5
       nenatírané a neplněné            4808.2

21.12.24  Polochemický papír na zvlněnou vrstvu
      (zvlněná střední vrstva)            4805.1

      Z: vlnité papíry "fluting" pro výrobu vlnité
       lepenky

21.12.25  Několikavrstvý papír, karton a lepenka nenatíraný
      v kotoučích nebo listech            4805.2


21.12.3  Ostatní nenatíraný papír, karton a lepenka,
      cigaretový papír nenařezaný na určitou velikost
21.12.31  Sulfitový balicí papír             4805.3

      Z: papír s obsahem min. 40 % sulfitové
        buničiny a s obsahem popela max. 8 %
        v kotoučích nebo listech

21.12.32  Filtrační papír, karton a lepenka v kotoučích
      nebo listech (včetně papíru na čajové sáčky)  4805.4
21.12.33  Savý napouštěcí papír, karton a lepenka
      v kotoučích nebo listech            4805.5
21.12.34  Ostatní nenatíraný papír, karton, lepenka
      a cigaretový papír jinde neuvedený       4805.6
                              4805.7
      Z: nenatíraný papír, karton ostatní,      4805.8
       cigaretový papír nenařezaný         4813.9


21.12.4  Papíry pergamenové, nepromastitelné, pauzovací,
      pergamin, jiné hlazené průhledné nebo průsvitné
      papíry v kotoučích nebo listech
21.12.40  Papíry pergamenové, nepromastitelné, pauzovací,
      pergamin, jiné hlazené průhledné nebo průsvitné
      papíry v kotoučích nebo listech         4806

      Z: papír používaný jako ochranný obal na tuky
       a jiné potraviny, na balení dynamitu,
       na membrány, na kreslení plánů,
       na výrobu okének do obálek atd.


21.12.5  Zpracovaný papír, karton a lepenka
21.12.51  Vrstvené papíry, kartony a lepenka       4807

      Z: vrstvené papíry, kartony a lepenka na povrchu
       nenatírané nebo neimpregnované, vyráběné
       slepováním plochých vrstev asfaltem, bitumenem,
       dehtem nebo jinými pojidly

21.12.52  Papíry, kartony a lepenky nenatírané,
      neimpregnované, zvlněné, krepované nebo plisované,
      ražené nebo perforované v kotoučích
      nebo listech                  4808.3
                              4808.9
      N: pytlový a sáčkový papír kraft (21.12.23)

21.12.53  Natírané nebo napouštěné grafické papíry,
      kartony a lepenky                4810.1
                              4810.2
      Z: grafické papíry, kartony a lepenky
        s jednostranným nebo oboustranným nátěrem
        kaolinem nebo jinou anorganickou látkou,
        též barvené nebo potištěné, v kotoučích
        nebo listech

21.12.54  Papír, karton a lepenka ostatní natírané
      anorganickou látkou               4810.3
                              4810.9
      Z: bělený papír, karton a lepenka, jež z více
       než 95% hmotnosti obsahují dřevná vlákna
       získaná chemickým postupem,
       jiné kartony, papíry a lepenky natírané
       kaolinem nebo slídovým práškem vč. vícevrstvých

21.12.55  Karbonový papír, přímoprůpisový papír a jiné
      kopírovací nebo přetiskové papíry v kotoučích
      nebo listech o šířce > 36 cm          4809
21.12.56  Papír, karton a lepenka natírané jinou hmotou
      než anorganickými látkami            4811.1
                              4811.2
      Z: papír, karton a lepenka, buničitá vata    4811.3
       a pásy buničinových vláken natírané jinou  4811.4
       hmotou než kaolinem a dalšími anorganickými
       látkami, napuštěné, též barvené, povrchově
       upravené nebo potištěné, v kotoučích
       nebo  listech
      ZT:samolepicí papír a karton, plastifikovaný papír

21.12.57  Ostatní papír, karton a lepenka, buničitá vata
      a pásy zplstěných buničinových vláken natírané,
      napouštěné (impregnované)            4811.9


21.12.6  Odpad a výmět papíru, kartonu a lepenky
      vč. vlákniny ze sběrového papíru
21.12.61  Odpad a výmět papíru, kartonu a lepenky     4707.1
                              4707.2
      Z: zpracovatelské odřezky papíru, potištěné   4707.3
       odřezky, odstřižky, potrhané listy,
       obtahy a výmětové výrobky z papíru

21.12.62  Vláknina ze sběrového papíru tříděného
      i netříděného                  4707.9


21.2    Výrobky z papíru, kartonu a lepenky
21.21   Vlnitý papír, karton a lepenka a obaly z vlnitého
      nebo nezvlněného papíru, kartonu a lepenky
21.21.1  Vlnitý papír, karton a lepenka a obaly z vlnitého
      nebo nezvlněného papíru, kartonu a lepenky
21.21.11  Vlnitý papír, karton a lepenka v kotoučích
      nebo listech                  4808.1

      Z: papír používaný k výrobě beden
        a jako ochranný balicí materiál

21.21.12  Pytle a sáčky z papíru             4819.3
                              4819.4
      ZT: papírové tašky, kapsy, kornouty

21.21.13  Krabice, bedny a přepravky z vlnitého papíru,
      kartonu nebo lepenky              4819.1

      Z: krabice, bedny a přepravky z vlnitého papíru,
       kartonu nebo lepenky používané pro dopravní
       balení, skladování a distribuci zboží

21.21.14  Skládací krabice, bedny a přepravky z nezvlněného
      papíru, kartonu nebo lepenky          4819.2
21.21.15  Ostatní obaly                  4819.5
                              4819.6
      Z: obaly na gramofonové desky, krabicové pořadače,
       dopisové přihrádky, skladovací krabice, bedny
       a přepravky z nezvlněného papíru, kartonu nebo
       lepenky používané v kancelářích nebo prodejnách
       apod.
      N: bubny, dutinky, cívky (21.25.14)


21.22   Domácí potřeby, hygienické a toaletní výrobky
      z papíru
21.22.1  Domácí potřeby, hygienické a toaletní výrobky
      z papíru
21.22.11  Toaletní papír, kapesníky, odličovací ubrousky
      a ručníky, ubrusy a ubrousky z papíru      4818.1
                              4818.2
                              4818.3
21.22.12  Výrobky pro hygienické nebo nemocniční účely,
      oděvy a oděvní doplňky apod.
      z papíroviny, papíru              4818.4
                              4818.5
      Z: hygienické vložky, tampony,
       dětské pleny apod.,             4818.9
       oděvy a oděvní doplňky z papíru nebo buničité
       vaty

21.22.13      Podnosy, tácy, talíře, misky, šálky, kelímky
      a pod. výrobky z papíru, kartonu nebo lepenky  4823.6


21.23   Kancelářské výrobky z papíru
21.23.1  Kancelářské výrobky z papíru
21.23.11  Karbonový, samokopírovací papír a jiný kopírovací
      nebo přetiskový papír              4816
                              4823.1
      Z: karbonový nebo jiný kopírovací papír
        o šířce <= 36 cm,
        gumovaný nebo lepicí papír

21.23.12  Dopisová konfekce                4817

      Z: poštovní obálky vč. kapsových, neilustrované
       dopisnice, lístky pro korespondenci, zálepky,
       krabice, tašky, brašny a psací soupravy,
       obsahující potřeby pro korespondenci
       z papíru, kartonu a lepenky

21.23.13  Ostatní papír, karton a lepenka používané pro
      psaní, tisk nebo jiné grafické účely, tištěné,
      ražené nebo perforované             4823.5


21.23.9  Výroba papíru, kartonu apod.
21.23.90  Výroba papíru, kartonu apod.

      Z: operace při výrobě papíru, kartonu atd.


21.24   Tapetový papír
21.24.1  Tapetový papír
21.24.11  Tapetový papír a pod. krycí materiály na stěnu,
      okenní transparentní papír           4814

      Z: krycí materiál na stěny natřený nebo potažený
       barevnou nebo potištěnou vrstvou,
       tapetový papír natřený nebo potažený plasty
       nebo úpletovým materiálem

21.24.12  Textilní tapety

      Z: tapety s textilním povrchem připevněným
       na podklad z libovolného materiálu      5905


21.25   Ostatní výrobky z papíru, kartonu a lepenky
      jinde neuvedené
21.25.1  Ostatní výrobky z papíru, kartonu a lepenky
      jinde neuvedené
21.25.11  Podlahové krytiny na podkladě papíru, kartonu
      nebo lepenky                  4815

      Z: podkladové papíry natírané linoleovou směsí,
       olejem, kaučukovou směsí atd. barvené
       a potištěné, v kotoučích nebo nařezané,
       vhodné též jako potah stěn (zdí)

21.25.12  Papírové, kartonové nebo lepenkové štítky
      a nálepky                    4821

      Z: štítky a nálepky všech druhů potištěné
        i nepotištěné vč. samolepicích

21.25.13  Filtrační bloky a desky z papírenské buničiny  4812

      Z: filtrační hmoty používané pro čiření kapalin

21.25.14  Cigaretový papír, dutinky, cívky, filtrační
      papír,  karton  a  lepenka,
      ostatní výrobky z papíru, kartonu a lepenky
      jinde neuvedené                 4813.1
                              4813.2
      Z: cigaretové papíry ve tvaru složek (sešitků) 4822
       nebo trubek (dutinek) též v kotoučcích    4823.2
       o šířce =< 5 cm,               4823.4
       cívky a dutinky pro navíjení textilní příze, 4823.7
       filtrační papír, karton a lepenka,      4823.9
       štítky neděrované pro děrnoštítkové stroje,
       diagramový papír pro registrační přístroje
       (ve formě kotoučů, listů a disků),
       těsnicí vložky a ostatní těsnění pro letadla,
       kartony pro žakárové stroje apod.,
       tvarované nebo lisované výrobky z buničiny
       a papíroviny jinde neuvedené
------------------------------------------------------------------------

          22 VYDAVATELSTVÍ A TISK;
     PRÁCE VÝROBNÍ POVAHY V POLYGRAFICKÉM PRŮMYSLU
------------------------------------------------------------------------
Kód    Název                      HS/CN
------------------------------------------------------------------------

22.1    Ediční výrobky a vydavatelské činnosti

Poznámka: Předmětem vydavatelské činnosti mohou
      být i mikrofiše a mikrofilmy, ale vyvolávání
      citlivých vrstev filmových materiálů je zařazeno
      do fotografických služeb nebo výroby filmů.

22.11   Knihy, brožury a letáky
22.11.1  Knihy, brožury, letáky a podobné tiskařské výrobky
      v jednotlivých listech (arších)
22.11.10  Knihy, brožury, letáky a podobné tiskařské výrobky
      v jednotlivých listech (arších)         4901.1

      Z: knihy ve volných nebo skládaných listech
        obsahující literární text vč. ilustrovaných
        knih, brožury, letáky, omalovánky, seznamy
        a podobné tiskařské výrobky v jednotlivých
        listech (arších)


22.11.2  Knihy, brožury, letáky a podobné tiskařské
      výrobky vázané
22.11.20  Knihy, brožury, letáky a podobné tiskařské
      výrobky vázané                 4901.99
                              4903
      Z: učebnice, knihy pro mládež a děti,
        beletrie (romány, eseje, povídky, poezie,
        divadelní hry, literární kritiky,
        historické knihy, paměti atd.),
        knihy ze společenských oborů (společenské,
        humanitní vědy, lingvistické, právnické,
        filozofické, náboženské, okultistické,
        zeměpisné, cestopisné, reportážní atd.),
        vědecké a technické knihy ze všech oborů,
        knihy umělecké, bibliofilské, průvodce,
        kuchařky  apod.,
        seznamy: mezinárodní, národní, oblastní
        a místní (telefonní, dálnopisné, faxové atd.),
        dětská alba, obrázkové knihy, předlohy
        a omalovánky,
        publikace obsahující informace, letáky atd.,
        vázané
      N: knihy, brožury, letáky a podobné tiskařské
        výrobky v jednotlivých listech (22.11.10)


22.11.3  Ostatní knihy
22.11.31  Slovníky a encyklopedie,
      též v pořadačové úpravě             4901.91

      Z: encyklopedie všeobecné nebo tematické včetně
       sešitových, výkladové a vícejazyčné slovníky
       též v jednotlivých listech
      N: úzce specializované encyklopedie (22.11.20)

22.11.32  Mapy zeměpisné, hydrografické nebo jiné speciální
      mapy v knižní formě               4905.91
22.11.33  Mapy zeměpisné, hydrografické nebo jiné speciální
      mapy tištěné v jiné formě než knižní
      vč. glóbusů                   4905.1
                              4905.99
      Z: tištěné mapy všeho druhu nesestavené
        do atlasu vč. glóbusů

22.11.34  Hudebniny (noty) ručně psané nebo tištěné,
      též ilustrované                 4904

      Z: zpěvníky, partitury, učebnice hudby
        v jednotlivých listech i vázané


22.12   Noviny, časopisy a periodika vycházející nejméně
      4x týdně
22.12.1  Noviny, časopisy a periodika vycházející nejméně
      4x týdně
22.12.10  Noviny, časopisy a periodika vycházející nejméně
      4x týdně                    4902.1

      Z: deníky všeobecně informační s mezinárodním,
       národním, regionálním nebo místním rozšířením,
       různé časopisy a periodika vydávané nejméně
       čtyřikrát týdně


22.13   Noviny, časopisy a periodika vycházející méně
      než 4x týdně
22.13.1  Noviny, časopisy a periodika vycházející méně
      než 4x týdně
22.13.10  Noviny, časopisy a periodika vycházející méně
      než 4x týdně                  4902.9

      Z: týdeníky a časopisy všeobecně informační,
        sportovní, automobilové, ekonomické,
        pro domácnost, pro mládež, odborářské,
        věstníky obecní, podnikové, různých sdružení,
        úřední  publikace,
        časopisy a revue analytické či specializované
        na úvahy vědecké, filozofické nebo všeobecné
        vydávané méně než čtyřikrát týdně


22.14   Zvukové nahrávky
22.14.1  Zvukové nahrávky

      Z: dosud nevydané nebo převzaté starší nahrávky
      ZT: kombinace psaného dokumentu a zvukové nahrávky
        pro vzdělávací a školní účely

22.14.11  Gramofonové desky a kompaktní disky se záznamem
      zvuku                      8524.1
                              8524.32
      Z: gramofonové desky 45, 33 atd. otáček     8524.99
       na  vinylovém  nosiči,
       disky pro laserové přehrávače

22.14.12  Magnetické pásky se záznamem zvuku       8524.51
                              8524.52
      Z: páskové a kazetové nosiče zvuku
        o šířce pásku =< 6,5 mm nahrané
      N: magnetické pásky o šířce > 6,5 mm
        nahrané  (92.11.20)


22.15   Pohlednice, kalendáře, obtisky a ostatní
      tiskařské výrobky

      N: mikrofiše a mikrofilmy i vydané zároveň
        v tiskové formě na papíře (74.81.13),
        filmy (92.11.1, .2) nebo videosnímky (92.11.3),
        informace vydané na nosiči vyžadujícím ke
        čtení elektronické zařízení (podle typu)

22.15.1  Pohlednice, kalendáře, obtisky a ostatní
      tiskařské výrobky
22.15.11  Tištěné  nebo  ilustrované  dopisnice  nebo
      pohlednice, tištěné karty s osobními pozdravy,
      zprávami nebo oznámeními            4909
22.15.12  Ostatní tiskařské výrobky včetně tištěných
      obrazů, rytin a fotografií           4911.91

      ZT: reprodukce uměleckých děl (vč. zarámovaných),
        školní názorné obrazové pomůcky
      N: umělecké knihy (22.11.20)

22.15.13  Obtisky všeho druhu, tištěné kalendáře, ostatní
      tiskařské výrobky                4908
                                  4910
      ZT: kalendáře jako trhací bloky


22.2    Tiskařské výrobky a polygrafické práce výrobní
      povahy
22.21   Tiskařské práce dodávané pro tisk novin a časopisů
      vycházejících  nejméně 4x týdně
22.21.1  Tiskařské práce dodávané pro tisk novin a časopisů
      vycházejících  nejméně 4x týdně
22.21.10  Tiskařské práce dodávané pro tisk novin a časopisů
      vycházejících  nejméně 4x týdně

      Z: dodávky tiskařských prací pro tisk novin
        a časopisů vycházejících nejméně 4x týdně


22.22   Tiskoviny ostatní, polygrafické práce výrobní
      povahy
22.22.1  Nové známky, šekové tiskopisy, bankovky apod.,
      reklamní a propagační tiskoviny, obchodní
      katalogy  a  pod.  výrobky
22.22.11  Nové  známky,  papír  s natištěnými známkami,
      šekové formuláře, bankovky a pod. cenné papíry 4907

      Z: bankovky, kolky, známky, cestovní šeky,
        šekové knížky, cenné papíry atd.

22.22.12  Reklamní a propagační tiskoviny, obchodní
      katalogy a pod. výrobky             4911.1

      Z: reklamní a náborové tiskoviny, obchodní
        katalogy, ceníky, katalogy zásilkového
        prodeje, plakáty, informační a propagační
        turistické tiskoviny, ročenky

22.22.13  Ostatní tiskařské výrobky jinde neuvedené    4911.99

      Z: programy kulturních a sportovních podniků,
       vstupenky, jízdenky, sázkové tikety apod.


22.22.2  Polygrafické výrobky pro školu a obchod
22.22.20  Polygrafické výrobky pro školu a obchod     4820

      Z: rejstříky, účetní knihy, spisové mapy
        a obchodní tiskopisy v jednotlivých
        listech, též vázané, sešity, notesy,
        desky, šanony atd., dopisní papír hlavičkový,
        záznamníky, trhací bloky, paragony, diáře atd.
      ZT: alba na známky a na fotografie,
        administrativní formuláře, dotazníky
      N: lepenkové výrobky kancelářské (21.21.15),
        šekové knížky (22.22.11),
        učebnice (22.11.20)

22.22.3  Ostatní tiskařské služby

      ZT: sazečské práce spojené s tiskem dodaného
        materiálu

22.22.31  Tisk knih, brožur nebo omalovánek a hudebnin
      tištěných  nebo  ručně  psaných
22.22.32  Ostatní tiskařské služby jinde neuvedené

      Z: dodávky tiskařských prací pro:
        - tisk novin a časopisů vydávaných méně
         než  4x  týdně
        - tisk vizitek, oznámení veřejných prací
        - tisk obrazů, kreseb, fotografií
        - tisk kalendářů, obtisků, pohlednic
        - tisk map, grafů atd.
        sítotisk tiskařského typu na všech
        podkladech
      N: tiskařské práce dodávané pro tisk
        vydávaný nejméně 4x týdně (22.21.10),
        potisk textilních látek (17.30.30)


22.23   Vázání knih a konečné zpracování
22.23.1  Vázání knih a konečné zpracování
22.23.10  Vázání knih a konečné zpracování

      Z: skládání, sestavování, šití, lepení,
        laminování a jiné dokončovací práce při výrobě
        knih, brožur, časopisů, katalogů atd., konečná
        úprava papíru, rýhování, vyřezávání otvorů,
        zařezávání atd., brožování nebo vázání knih
        včetně uměleckých knižních vazeb
      ZT: vkládání dokumentů do desek,
        práce na obnovu knižní vazby,
        restaurování památkově chráněných knih


22.24   Sazba a zhotovování tiskařských předloh
22.24.1  Sazba a zhotovování tiskařských předloh
22.24.10  Sazba a zhotovování tiskařských předloh

      Z: dodávané práce na výrobě matric, filmů,
        bromidových vrstev nebo počítačových dat
        umožňujících vyvolávat původní texty
        k reprodukci (sazba, fotosazba),
        dodávané práce kombinující techniky
        textové i obrazové vedoucí
        k reprodukovatelnému originálu


22.24.2  Tiskařské typy, štočky, desky, válce a ostatní
      pomůcky; štočky, tiskové desky, válce
      a litografické kameny upravené pro grafické
      účely
22.24.20  Tiskařské typy, štočky, desky, válce a ostatní
      pomůcky; štočky, tiskové desky, válce
      a litografické kameny upravené pro grafické
      účely                      8442.5

      Z: matrice, desky, válce atd. pro tisk,
        štočky a tiskové formy, tiskařské typy,
        litografické  kameny
      N: ofsetové desky čisté (24.64.11),
        exponované (74.81.11) nebo vyvolané (74.81.12)


22.25   Grafické a ostatní práce v polygrafickém průmyslu
22.25.1  Grafické a ostatní práce v polygrafickém průmyslu
22.25.10  Grafické a ostatní práce v polygrafickém průmyslu

      Z: výroba grafických sdělovacích produktů
        (náčrty, makety lámaných stran atd.),
        rytecké práce pro tisk na papír nebo látku,
        písmomalířské  práce,
        příprava digitálních vstupů např. vyhodnocení,
        selekce, přenos digitalizovaných údajů
        z databáze na procesor,
        ostatní grafické práce v polygrafii
      N: fotografické služby (74.81), služby reklamní
        a výtvarná řešení (74.40.12)


22.3    Rozmnožování nahraných nosičů
22.31   Rozmnožování nahraných nosičů záznamu zvuku
22.31.1  Rozmnožování nahraných nosičů záznamu zvuku
22.31.10  Rozmnožování nahraných nosičů záznamu zvuku

      Z: reprodukce pro komerční využití
        originálních nahrávek gramofonových desek,
        kompaktních disků, pásků a kazet s hudbou
        nebo jinou zvukovou nahrávkou


22.32   Rozmnožování nahraných nosičů záznamu obrazu
22.32.1  Rozmnožování nahraných nosičů záznamu obrazu
22.32.10  Rozmnožování nahraných nosičů záznamu obrazu

      Z: reprodukce pro komerční využití
        originálních nahrávek pásků a kazet
        videozáznamů (popř. audio-video)


22.33   Rozmnožování nahraných nosičů záznamu pro počítače
22.33.1  Rozmnožování nahraných nosičů záznamu pro počítače
22.33.10  Rozmnožování nahraných nosičů záznamu pro počítače

      Z: reprodukce pro komerční využití
        originálních záznamů programů,
        dat na discích, disketách,
        páskách a kazetách (reprodukce software)
-----------------------------------------------------------------------

   23 PRODUKTY KOKSOVACÍCH PECÍ A RAFINERSKÉHO ZPRACOVÁNÍ
   ROPY, JADERNÁ PALIVA, RADIOAKTIVNÍ PRVKY A SLOUČENINY;
        SOUVISEJÍCÍ PRÁCE VÝROBNÍ POVAHY
------------------------------------------------------------------------
Kód    Název                      HS/CN
------------------------------------------------------------------------

23.1    Produkty koksovacích pecí
23.10   Produkty koksovacích pecí

      N:  koksárenský plyn (40.20.10)

23.10.1  Koks a polokoks z černého či hnědého uhlí nebo
      rašeliny,  retortové  uhlí
23.10.10  Koks a polokoks z černého či hnědého uhlí nebo
      rašeliny, retortové uhlí            2704

      Z: koks a polokoks z černého uhlí metalurgický,
       plynárenský, otopný atd.,
       koks a polokoks z hnědého uhlí, lignitu nebo
       rašeliny,
       retortové uhlí, karbonkoks
      N: naftový koks (23.20.32),
       černouhelná smola (24.14.73)


23.10.2  Černouhelný, hnědouhelný a rašelinový dehet
      a  ostatní minerální dehty
23.10.20  Černouhelný, hnědouhelný a rašelinový dehet
      a ostatní minerální dehty            2706

      Z: uhelné dehty a jiné nerostné dehty
      N: uhelné oleje, benzoly, toluoly, xyloly,
        krezoly, xylenoly (24.14.73)


23.2    Produkty rafinerského zpracování ropy a výrobky
      z nich jinde neuvedené
23.20   Produkty rafinerského zpracování ropy a výrobky
      z nich jinde neuvedené

Poznámka: Následující položky odpovídají jednak
      produktům získaným z úplného výrobního cyklu
      a jednak poskytovaným službám rafinace surové
      ropy, která je majetkem třetí strany. Zařazené
      výrobky obsahují více než 70% hmotnostních
      rafinovaných ropných produktů.

23.20.1  Produkty rafinerského zpracování ropy a výrobky
      z nich jinde neuvedené
23.20.11  Benziny motorové                2710.00.26
                              2710.00.27
      Z: benziny letecké, automobilové - natural,  2710.00.29
       special, super, bezolovnaté nebo s olovem  2710.00.32
       a bez jiných aditiv či s aditivy,      2710.00.34
       směsi pro dvoutaktní motory         2710.00.36

23.20.12  Letecké tryskové palivo benzinového typu    2710.00.37

      N: petrolej (23.20.14)

23.20.13  Technické benziny
      (destilační rozmezí 30-210 st. C)        2710.00.1
                              2710.00.21
      Z: ropné frakce - oleje s destilačním rozmezím 2710.00.25
        30-210 st. C,                2710.00.39
        lakový benzin, technické benziny pro další
        zpracování

23.20.14  Petroleje  (včetně  používaných  pro  tryskové
      motory, destilační rozmezí 150 - 250 st. C)   2710.00.51
                              2710.00.55
      Z: petroleje (keroseny) a palivo pro tryskové
        motory petrolejového typu

23.20.15  Plynové oleje, motorové a topné nafty      2710.00.6

      Z: ropné frakce s destilačním     rozmezím
        180 - 370 st. C,
        nafty motorové a topné

23.20.16  Střední minerální oleje jinde neuvedené     2710.00.4
                              2710.00.59
      Z: rozpouštědla a střední frakce pro
        petrochemický průmysl

23.20.17  Topné oleje jinde neuvedené           2710.00.7

      Z: topné oleje lehké, střední a těžké,
        těžké mazuty o různém obsahu síry
        pro  různá  použití,
        těžké frakce a kondenzáty pro další
        zpracování

23.20.18  Mazací a jiné minerální oleje          2710.00.8
                              2710.00.9
      Z: mazací oleje na stroje a motory
        z rafinovaných ropných produktů s aditivy
        nebo bez, oleje řezné, oplachové,
        konzervační, odformovací, oleje pro
        hydraulické převody a transformaci
        z rafinovaných ropných produktů,
        oleje vyjeté a recyklované
      N: speciální mazadla, brzdové kapaliny atd.
        ze syntetických olejů (24.66.31, .33)


23.20.2  Plynné rafinované ropné produkty
23.20.21  Propan a butan                 2711.12
                              2711.13
      Z: propan a butan plněný v lahvích o čistotě
        min.  90%,
        GPL (kapalný ropný plyn) pohonné hmoty,
        směsi propanbutanové pro spreje
      N: butanovaný nebo propanovaný vzduch
        z rozvodné sítě (40.20.10),
        náplně do zapalovačů a kempinkových
        vařičů  (36.63.64)

23.20.22  Etylen,  propylen, butylen a butadien a jiné
      plynné uhlovodíky kromě přírodního plynu surové 2711.14
                              2711.19
      Z: etylen, propylen, butylen, butadien, jiné  2711.29
       uhlovodíky v kapalném nebo plynném stavu
      N: tytéž produkty chemicky čisté (24.14.11)


23.20.3  Ostatní ropné produkty
23.20.31  Vazelína, parafín, ropné a ostatní vosky    2712

      Z: vazelína, parafíny, ceresiny, gače,
        ozokerit, ostatní minerální vosky

23.20.32  Petrolejový  koks,  petrolejová živice, zbytky
      destilace minerálních olejů nebo olejů ze
      živičných nerostů                2713

      N: zrnitý materiál pro silniční povrchy
        (14.21.13)


23.3    Jaderné palivo, radioaktivní prvky a sloučeniny
23.30   Jaderné palivo, radioaktivní prvky a sloučeniny
23.30.1  Radioaktivní chemické prvky, jejich sloučeniny,
      směsi, odpady
23.30.11  Přírodní uran a jeho sloučeniny         2844.1

      Z: uranové přírodní koncentráty (více než
        80% kovového ekvivalentu), oxidy, tetra
        a hexafluoridy, kovový přírodní uran a jeho
        sloučeniny,
        uranové cermety a jiné slabě radioaktivní
        keramické  produkty
      N: uranové a thoriové rudy koncentrované
        (12.00.10)

23.30.12  Obohacený uran a plutonium a jejich sloučeniny 2844.2

      Z: kovový obohacený uran, oxidy (zbytky kovu
        z lití) a hexafluorid uranu obohacené o
        izotop 235,
        uran 233, plutonium a jeho sloučeniny,
        plutoniové  palivo

23.30.13  Ochuzený uran a thorium a jejich sloučeniny   2844.3

      Z: ochuzený uran používaný ve fertilních
        vrstvách a jeho sloučeniny,
        thorium a jeho sloučeniny, slitiny
        a  meziprodukty

23.30.14  Radioaktivní chemické prvky a jejich sloučeniny
      jinde neuvedené, odpady             2844.4

      Z: radioaktivní prvky pro biologické a lékařské
       použití (kobalt 60, jód 131, stroncium 90,
       thalium  40  atd.),
       odpad a zbytky indukované jadernou činností
      N: ozářené palivové prvky (40.10.20),
       těžká voda, deuterium, tritium, lithium 6 a 7
       (24.13.51)


23.30.2  Palivové články (kazety) nevyhořelé (neozářené)
      pro  jaderné  reaktory
23.30.20  Palivové články (kazety) nevyhořelé (neozářené)
      pro jaderné reaktory              8401.3

      N: palivové články vyzářené k novému zpracování
       (40.10.20)


23.30.9  Práce související s úpravou radioaktivního odpadu
23.30.90  Práce související s úpravou radioaktivního odpadu

      Z: přepracování jaderných paliv nebo úprava
        radioaktivního odpadu
----------------------------------------------------------------------
       24 CHEMICKÉ VÝROBKY A CHEMICKÁ VLÁKNA;
      PRÁCE VÝROBNÍ POVAHY V CHEMICKÉM PRŮMYSLU

------------------------------------------------------------------------
Kód    Název                         HS/CN
------------------------------------------------------------------------

24.1   Základní chemikálie
24.11   Technické plyny, oxidy nekovů jinde neuvedené
24.11.1  Technické plyny, oxidy nekovů jinde neuvedené
24.11.11 Vzácné plyny, vodík, dusík, kyslík          2804.1
                                2804.2
     Z: vodík, dusík, kyslík, vzácné plyny         2804.3
       (helium, neon, argon, krypton, xenon)       2804.4
       v kapalné, plynné, příp. v pevné formě

24.11.12 Oxid uhličitý a oxidy dusíku, oxidy nekovů
     jinde neuvedené                    2811.21
                                2811.29
     Z: oxid uhličitý v plynné, kapalné nebo pevné
       formě, plyny používané v lékařství
       (oxid dusičitý, dusný atd.),
       oxid sírový, oxid arzenitý
     N: oxid fosforečný (24.13.14),
       oxid siřičitý (24.13.14),
       oxidy bóru (24.13.14),
       oxid křemičitý (24.13.14)

24.11.13 Stlačený vzduch                    2851.00.3

     Z: kapalný a stlačený vzduch v lahvích
     N: stlačený vzduch rozváděný potrubím (40.30.10)


24.12   Oxidy, peroxidy, hydroxidy jinde neuvedené,
     barvy a pigmenty
24.12.1  Oxidy, peroxidy a hydroxidy kovů jinde neuvedené
24.12.11 Oxid a peroxid zinku, oxidy titanu          2817
                                2823
     Z: oxid zinečnatý, peroxid zinku,
       oxidy titanu

24.12.12 Oxidy a hydroxidy chromu a mědi, oxidy olova
     a manganu                       2819
                                2820
                                2824
                                2825.5
24.12.13 Oxidy, peroxidy a hydroxidy ostatních kovů
     jinde neuvedené                    2821
                                2822
     Z: oxidy a hydroxidy železa,             2825.2
       barevné hlinky obsahující Fe2O3 (70% a více),    2825.3
       oxidy a hydroxidy kobaltu, lithia, vanadu,     2825.4
       niklu, germania, zirkonu, molybdenu, antimonu,   2825.6
       vápníku, beryllia, cínu, wolframu, rtuti,     2825.7
       kadmia atd.                    2825.8
     N: oxid hlinitý (27.42.12),              2825.9
       oxidy barya (24.13.15),
       oxidy bóru (24.13.14),
       oxidy kovů vzácných zemin (24.13.55),
       oxidy drahých kovů (24.13.41)


24.12.2  Barvy a pigmenty
24.12.21 Barviva syntetická organická, barevné laky
     a přípravky založené na jejich bázi          3204
                                3205
     Z: barviva kyselá, zásaditá, přímá, reaktivní,
       kypová atd.,
       barviva a přípravky organické pigmentové,
       bělicí činidla,
       barevné syntetické laky,
       přípravky opticky zjasňující

24.12.22 Třísloviny přírodní a jejich deriváty, barviva
     rostlinného nebo živočišného původu          3201
                                3203
     N: živočišné uhlí (24.14.71)

24.12.23 Třísloviny syntetické                 3202
24.12.24 Barviva jinde neuvedená, anorganické výrobky
     používané jako luminofory               3206

     Z: pigmenty a přípravky vyrobené z titanu,
       chromu a kadmia,
       anorganická barviva ultramarinová,
       litoponová, ferokyanidová atd.,
       minerální fosforescenční látky


24.13   Ostatní anorganické chemikálie základní povahy
24.13.1  Chemické prvky, anorganické kyseliny a sloučeniny
     jinde neuvedené
24.13.11 Nekovy                        2801
                                2802
     Z: halogeny (fluor, chlor, brom, jód),        2803
       síra sublimovaná, srážená nebo koloidní,      2804.5
       uhlík a syntetické saze,              2804.6
       jiné nekovy (bór, telur, křemík, fosfor,      2804.7
       arzen, selen)                   2804.8
     N: technické plyny (vzácné plyny, dusík,       2804.9
       kyslík, vodík) (24.11.11),
       surová síra (14.30.12),
       rafinovaná síra (24.13.56),
       dřevěné uhlí (24.14.72),
       aktivní uhlí (24.66.44),
       živočišné uhlí (24.14.71)

24.13.12 Halogenidy a halogenid-oxidy nekovů,
     sulfidy (sirníky) nekovů               2812
                                2813
     N: organické     sloučeniny (podle typu 24.14)

24.13.13 Alkalické kovy a kovy alkalických zemin,
     kovy vzácných zemin, skandium a yttrium, rtuť     2805

     Z: alkalické kovy (sodík, lithium, draslík atd.),
       kovy alkalických zemin (vápník, stroncium,
       baryum atd.),
       kovy vzácných zemin (skandium, yttrium)
       i ve směsi nebo slitině,
       rtuť
     N: radioaktivní kovy nebo kovy, které jsou
       předmětem hutnictví (podle typu),
       amalgámy drahých kovů (24.13.41),
       amalgámy ostatních kovů (24.13.42)

24.13.14 Kyseliny anorganické kromě kyselin obsahujících
     dusík, oxid fosforečný, křemičitý, siřičitý
     a oxidy bóru                     2806
                                2807
     Z: kyselina chlorovodíková, chlorsulfonová      2809
       nebo fluorovodíková, kyanovodík,          2810
       kyselina sírová, siřičitá a oleum,         2811.1
       kyselina fosforečná nebo fosforitá         2811.22
       (mono nebo poly) a oxidy fosforu,         2811.23
       oxidy nebo kyseliny anorganické různé
       (bóru, křemíku atd.)
     N: oxid uhličitý (24.11.12),
       plyny používané v lékařství (24.11.12),
       kyselina dusičná a nitrační směs (24.15.10)

24.13.15 Oxidy, peroxidy a hydroxidy sodíku, draslíku,
     hořčíku, hliníku, barya, stroncia, hydrazin
     a hydroxylamin a jejich anorganické soli       2815
                                2816
     Z: hydroxid sodný (louh sodný) pevný nebo       2818.3
       ve vodném roztoku,                 2825.1
       hydroxid draselný pevný nebo ve vodném roztoku,
       oxidy, hydroxidy a peroxidy hořčíku, stroncia
       a barya,
       peroxidy sodíku a draslíku, hydroxid hliníku,
       hydrazin a hydroxylamin a jejich anorganické
       soli
     N: vápno (26.52.10), umělý korund (26.82.15),
       kovové oxidy považované za kalivo nebo
       minerální pigment (24.12.1),
       uhličitan sodný (24.13.33),
       peroxid vodíku (24.13.53),
       hydroxid vápenatý (24.12.13)


24.13.2  Halogenové sloučeniny kovů a amonia
24.13.21 Chloridy, bromidy, jodidy, fluoridy kovů a amonia
     (kromě chloridu amonného), fluorokřemičitany,
     fluorohlinitany a ostatní komplexní soli fluoru
     (kromě sloučenin kovů vzácných zemin)         2826
                                2827.2
     Z: fluoridy amonné, sodné, hliníku a jiných kovů,   2827.3
       fluorokřemičitany sodíku nebo draslíku,      2827.4
       hexafluorohlinitan sodný (syntetický kryolit)   2827.5
       a jiné fluorované soli,              2827.6
       chloridy vápníku, hořčíku nebo jiných kovů,
       oxychloridy a hydroxychloridy kovů,
       bromidy, jodidy, oxybromidy a oxyjodidy kovů
     N: hexafluorid uranu (23.30.11),
       chlorid sodný (14.40.10), amonný (24.15.20)
       nebo draselný (24.15.50)

24.13.22 Chlornany, chlorečnany, chloristany, chloritany,
     bromnany, bromičnany, bromistany, jodičnany,
     jodistany                       2828
                                2829
     Z: chlornan vápníku a jiných kovů ve všech
       formách, chloritany, chlorečnany,
       chloristany a podobné halogenové sloučeniny
     N: chlorované výbušniny (24.61.1)


24.13.3  Anorganické soli obsahující síru, dusičnany,
     fosforečnany a uhličitany
24.13.31 Anorganické soli obsahující síru jinde neuvedené   2830
                                2831
     Z: sulfidy a polysulfidy sodíku, mědi, barya     2832
       a jiných kovů,                   2833
       dithioničitany, sulfoxyláty, siřičitany
       a sirnatany,
       síran sodný, hořčíku, hliníku a jiných kovů,
       kamenec a persírany
     N: pyrit (14.30.12),
       sirouhlík nebo sulfid fosforu (24.13.12),
       síran amonný (24.15.30) a draselný (24.15.50),
       sloučeniny obsahující kovy vzácných zemin
       (24.13.55)

24.13.32 Fosfornany, fosforitany, fosforečnany
     a polyfosforečnany, dusičnany jinde neuvedené     2834.22
                                2834.29
     Z: fosforečnany (mono, di nebo trifosfáty)      2835
       sodíku, vápníku, draslíku nebo jiných kovů,
       dusičnany vizmutu, barya, mědi a jiných kovů,
       fosfornany a fosforitany
     N: přírodní fosfáty (14.30.11),
       superfosfáty (24.15.40),
       dusičnan sodný (24.15.70),
       dusičnan draselný (24.15.20),
       dusičnan amonný (24.15.30),
       dusičnany drahých kovů (24.13.41),
       dusičnany prvků vzácných zemin (24.13.55)

24.13.33 Uhličitany (kromě uhličitanu amonného)        2836.2
                                2836.3
     Z: uhličitan sodný mono i di (obchodní soda),     2836.4
       uhličitany a peruhličitany jiných kovů       2836.5
     N: uhličitan amonný (24.15.20)            2836.6
                                2836.7
                                2836.9


24.13.4  Soli ostatních kovů
24.13.41 Soli oxokovových nebo peroxokovových kyselin,
     drahé kovy v koloidním stavu, sloučeniny
     a amalgámy drahých kovů                2841
                                2843
     Z: hlinitany, chromany, dvojchromany,
       manganitany, manganany, manganistany,
       molybdenany, wolframany, antimoničnany,
       zinečnatany, vanadičnany atd.,
       dusičnan stříbra a jiné zlaté nebo stříbrné
       soli,
       drahé kovy v koloidním stavu nebo v amalgámu

24.13.42 Ostatní anorganické sloučeniny jinde neuvedené    2851.00.1
                                2851.00.9
     Z: destilovaná voda,
       amalgámy jiné než drahých kovů,
       anorganické produkty jinde neuvedené
     N: amalgámy drahých kovů (24.13.41)


24.13.5  Ostatní základní anorganické chemikálie
24.13.51 Izotopy jinde neuvedené a jejich sloučeniny      2845

     Z: těžká voda, deuteriové nebo tritiové
       sloučeniny a sloučeniny podobných izotopů
       (lithium 6 a 7 atd.)

24.13.52 Kyanidy, fulmináty, kyanatany, křemičitany
     (silikáty), boritany, peroxoboritany
     (perboritany), ostatní soli anorganických kyselin
     nebo peroxokyselin jinde neuvedené kromě azidů    2837
                                2838
     Z: kyanidy, kyanid-oxidy a komplexní kyanidy,     2839
       fulmináty, kyanatany a thiokyanatany,       2840
       jednoduché nebo komplexní křemičitany,       2842
       boritany (rafinovaný borax) a perboritany

24.13.53 Peroxid vodíku                    2847

     Z: peroxid vodíku včetně pevného skupenství
       s močovinou

24.13.54 Fosfidy, karbidy, hydridy, nitridy, azidy,
     silicidy a boridy                   2848
                                2849
     Z: fosfidy mědi a jiných kovů (kromě         2850
       ferrofosfidů),
       karbid vápníku, křemíku a jiných prvků,
       hydridy, nitridy, azidy, silicidy a boridy
     N: halogenidy a sulfidy (24.13.12)

24.13.55 Sloučeniny kovů vzácných zemin, skandia
     nebo yttria                      2846

     Z: oxidy, hydroxidy, soli a ostatní sloučeniny
       ceru, yttria, skandia, lanthanu, neodymu
       a jiných kovů vzácných zemin

24.13.56 Síra rafinovaná                    2503.00.9

     N: surová síra (14.30.12), sublimovaná,
       srážená a koloidní síra (24.13.11),
       kyzové výpražky (24.13.57)

24.13.57 Kyzové výpražky (výpalky)               2601.2

     N: surová síra (14.30.12),
       rafinovaná síra (24.13.56)

24.13.58 Piezoelektrický křemen, umělé nebo rekonstituované
     drahokamy nebo polodrahokamy neopracované       7104.1
                                7104.2
     Z: piezoelektrické krystaly a neopracované
       syntetické kameny


24.14   Základní organické chemikálie
24.14.1  Uhlovodíky a jejich deriváty
24.14.11 Acyklické uhlovodíky                 2901

     Z: nasycené acyklické uhlovodíky (metan, etan,
       propan, butan) - pouze chemicky čisté,
       ostatní acyklické uhlovodíky nasycené,
       acyklické uhlovodíky nenasycené (etylen,
       propylen, butylen, acetylen atd., ropné
       nebo zemní plyny pouze chemicky čisté)
     N: surové ropné nebo zemní uhlovodíky
       (etylen, propylen atd.) - nečištěné,
       považované za plyn z rafinerie (23.20.22),
       metan, etan (11.10.20), butan, propan
       (23.20.21) považované za zemní nebo ropný plyn

24.14.12 Cyklické uhlovodíky                  2902

     Z: cykloalkany, cykloalkeny, cykloterpeny,
       cyklohexan, cyklobuten,
       benzen, toluen, xyleny,
       styren, etylbenzen, kumen, naftalen atd.

24.14.13 Chlorované deriváty acyklických uhlovodíků      2903.1
                                2903.2
     Z: nasycené chlorované deriváty acyklických
       uhlovodíků     (chloroform, chlorid uhličitý atd.),
       nenasycené chlorované deriváty acyklických
       uhlovodíků (vinylchlorid, trichloretylen atd.)


24.14.14 Sulfo-, nitro- a nitrozoderiváty uhlovodíků
     halogenované i nehalogenované             2904

     Z: sulfonované, nitrované (nitrobenzeny,
       trinitrotoluen atd.) nebo nitrozované
       deriváty uhlovodíků i halogenovaných,
       jejich soli a etylestery,
       např. benzensulfonová kyselina,
       naftalensulfonová kyselina, nitrozobenzen,
       chlornitrotoluen, nitro-benzensulfonové
       kyseliny, nitrosulfohalogenderiváty atd.

24.14.15 Ostatní halogenderiváty uhlovodíků          2903.3
                                2903.4
     Z: chlorované deriváty aromatických uhlovodíků    2903.5
       (chlorbenzen, chlorcyklohexan, DDT atd.),     2903.6
       deriváty fluorované, bromidové nebo jodované
       cyklických nebo acyklických uhlovodíků
       (freony atd.),
       halogenderiváty acyklických, cykloalkanických,
       cykloterpenických uhlovodíků obsahujících dva
       nebo více odlišných uhlovodíků


24.14.2  Alkoholy, fenoly a jejich deriváty
24.14.21 Technické mastné alkoholy               3823.7

     Z: směsi acyklických alkoholů získané zejména
       katalytickou redukcí technických mastných
       kyselin, např. laurylalkohol, cetylalkohol,
       stearylalkohol, oleylalkohol atd.
     N: chemicky definované mastné alkoholy (24.14.22)

24.14.22 Jednosytné alkoholy alifatické            2905.1
                                2905.2
     Z: jednomocné alkoholy nasycené (metanol,
       propanol, butanol, pentanol atd.),
       jednomocné alkoholy nenasycené
       (allylalkohol atd.)
     N: etanol (15.92.11, 15.92.12)

24.14.23 Dioly, polyalkoholy, cyklické alkoholy, deriváty
     alkoholů                       2905.3
                                2905.41
     Z: dioly, polyalkoholy (etylenglykol, manitol,    2905.42
       sorbitol atd.),                  2905.43
       cyklické alkoholy (mentol, cyklohexanol,      2905.44
       terpinoly atd.),                  2905.49
       halogenové, sulfonové, nitrované nebo       2905.5
       nitrozované deriváty alkoholů           2906

24.14.24 Fenoly, alkoholy aromatické a jejich deriváty     2907
                                2908
     Z: fenol, krezol, xylenoly, naftoly atd.
       a jejich soli,
       polyfenoly (hydrochinon atd.), fenylalkoholy
       a jejich soli,
       halogenované, sulfonované, nitrované nebo
       nitrozované deriváty fenolu a fenylalkoholů
       a jejich soli nebo estery


24.14.3  Karboxylové kyseliny a jejich deriváty
24.14.31 Monokarboxylové technické mastné kyseliny       3823.1

     Z: kyselina stearová (stearin) a olejová (olein),
       tallové mastné kyseliny a kyselé oleje
       z rafinerie olejů
     N: stearin živočišný (15.41.11)

24.14.32 Nasycené acyklické monokarboxylové kyseliny
     a jejich deriváty                   2915

     Z: kyselina mravenčí, její soli a estery,
       kyselina octová, její soli a estery
       (etylacetáty, vinylacetáty atd.),
       jiné acyklické nasycené kyseliny
       monokarboxylové (propionová, máselná,
       valerová atd.),
       syntetická kyselina palmitová, stearová atd.,
       jejich soli - palmitany, stearany atd.

24.14.33 Nenasycené monokarboxylové acyklické kyseliny
     jinde neuvedené, monokarboxylové cyklické
     kyseliny, polykarboxylové kyseliny jinde
     neuvedené, jejich deriváty              2916
                                2917.1
     Z: kyselina akrylová a metakrylová, jejich soli    2917.2
       a estery,
       jiné acyklické kyseliny (olejová, linolenová
       atd.) a jejich deriváty,
       jiné cyklické kyseliny (benzoová, fenyloctová
       atd.) a jejich deriváty,
       polykarboxylové kyseliny (šťavelová,
       adipová atd.) a jejich deriváty
     N: olein (24.14.31)

24.14.34 Aromatické polykarboxylové kyseliny, karboxylové
     kyseliny s přidanými kyslíkatými funkčními
     skupinami, jejich deriváty              2917.3
                                2918.1
     Z: polykarboxylové a monokarboxylové kyseliny     2918.29
       s kyslíkatou funkcí a jejich deriváty,       2918.3
       aromatické polykarboxylové kyseliny        2918.9
       (ftalová atd.) a jejich deriváty,
       kyselina mléčná a vinná, jejich soli a estery
     N: kyselina salicylová a její soli (24.41.10)


24.14.4  Organické sloučeniny s dusíkatou funkční skupinou
24.14.41 Sloučeniny s aminovou funkční skupinou        2921

     Z: acyklické nebo cyklické mono i polyaminy,
       jejich soli a deriváty (dietylamin, anilin,
       difenylamin atd.)

24.14.42 Aminové sloučeniny s kyslíkatou funkční skupinou   2922.1
                                2922.2
     Z: aminoalkoholy, aminofenoly, jejich soli,      2922.3
       étery a estery (etanolaminy atd.),         2922.43
       aminoaldehydy, aminoketony a aminochinony,     2922.49
       jejich soli a estery,               2922.5
       aminokyseliny, jejich soli a estery
       (alanin, leucin atd.)
     N: lysin a kyselina glutamová (24.41.20)

24.14.43 Ureiny, sloučeniny s karboxyamidovou,
     karboxyimidovou, amidovou, nitrilovou
     funkční skupinou, jejich deriváty           2924.21
                                2925
     Z: alkylmočoviny, soli a deriváty           2926
       (dietyldifenyl- močovina atd.),
       sacharin a jiné imidy, iminy, soli
       a deriváty,
       akrylonitril a jiné nitrily
     N: amidy jako farmaceutické suroviny
       (24.41.32, 24.41.20)

24.14.44 Sloučeniny s jinou dusíkatou funkční
     skupinou (diazo-, azo- nebo azoxysloučeniny,
     organické deriváty hydrazinu nebo hydroxylaminu)   2927
                                2928
     Z: benzendiazoniumchlorid, azobenzen,         2929
       diazoaminobenzen, azoxytolueny,
       fenylhydrazin, hydrazidy,
       izokyanidy, izokyanáty a jiné organické
       sloučeniny s dusíkatou skupinou
     N: amidy jako farmaceutické suroviny
       (24.41.32, 24.41.20)


24.14.5  Organicko-anorganické sloučeniny, heterocyklické
     sloučeniny a jejich soli, estery anorganických
     kyselin
24.14.51 Organické sloučeniny síry, ostatní
     organicko-anorganické sloučeniny           2930
                                2931
     Z: dithiouhličitany, thiokarbamáty, methionin,
       cystein, dichlormetylfosfát atd.,
       organické sloučeniny křemíku,
       různé organicko-anorganické sloučeniny

24.14.52 Heterocyklické sloučeniny               2932.1
                                2932.21
     Z: furanové sloučeniny (furfural), laktony -     2932.9
       kumariny, imidazol, chinolin, piperazin,      2933.29
       triazin (melamin), laktamy (kaprolaktam)      2933.3
       atd. a jejich sloučeniny              2933.4
     N: farmaceutické suroviny: fenazonové,        2933.61
       pyrazolové, pyrimidinové, piperazinové,      2933.7
       triazinové, thiazolové (24.41.31)         2933.9
                                2934.1
                                2934.2
                                2934.9

24.14.53 Fosforečné estery a estery ostatních anorganických
     kyselin a jejich soli, jejich halogen-, sulfo-,
     nitro- nebo nitrozoderiváty              2919
                                2920
     Z: estery fosforečné, thiofosforečné atd.,
       jejich soli a jejich deriváty halogenové,
       sulfonové, nitrované a nitrozované


24.14.6  Étery, organické peroxidy, epoxidy, acetaly
     a poloacetaly (hemiacetaly), ostatní organické
     sloučeniny
24.14.61 Sloučeniny s aldehydickou funkční skupinou      2912
                                2913
     Z: acyklické aldehydy bez jiných kyslíkatých
       funkcí (formaldehyd, acetaldehyd atd.),
       aldehydy cyklické, aldehyd-alkoholy nebo
       étery nebo fenoly (benzaldehyd) i s jinou
       kyslíkatou funkční skupinou (vanilin),
       cyklické polymery aldehydů,
       halogenované, sulfonové, nitrované nebo
       nitrozované deriváty aldehydů

24.14.62 Sloučeniny s ketonickou a chinonovou funkční
     skupinou                       2914

     Z: acyklické ketony bez jiných kyslíkatých
       funkcí (aceton atd.),
       ketony cyklické, keton-fenoly atd.,
       chinony (anthrachinon atd.),
       halogenované, sulfonové, nitrované nebo
       nitrozované deriváty ketonů nebo chinonů

24.14.63 Étery, organické peroxidy, epoxidy, acetaly,
     poloacetaly a jejich deriváty             2909
                                    2910
     Z: cyklické i acyklické étery, éter-alkoholy     2911
       nebo fenoly, alkohol-fenoly a jejich
       halogenové, sulfonové, nitrované nebo
       nitrozované deriváty,
       peroxidy alkoholů, éterů, ketonů a jejich
       deriváty,
       epoxidy a epoxy-alkoholy nebo fenoly nebo
       étery a jejich halogenové, sulfonové,
       nitrované nebo nitrozované deriváty,
       acetaly, poloacetaly a jejich deriváty

24.14.64 Ostatní organické sloučeniny jinde neuvedené,
     enzymy                        2942
                                3507
     Z: syřidla a jiné enzymy,
       organické sloučeniny jinde neuvedené


24.14.7  Různé základní organické chemické výrobky
24.14.71 Deriváty rostlinných nebo pryskyřičných produktů,
     aktivní přírodní minerální produkty,
     živočišné uhlí                    3802.9
                                3803
     Z: tekutá pryskyřice, terpentýnová silice,      3805
       papírenská esence, borový olej,          3806
       kalafuny, pryskyřičné kyseliny           3807
       a jejich deriváty,
       dřevný dehet, dřevný olej, rostlinné
       smoly apod.,
       tallový olej rafinovaný i nerafinovaný,
       aktivní křemelina, jíly, bauxit a ostatní
       aktivní hmoty,
       kostní a krevní uhlí (živočišné uhlí)

24.14.72 Dřevěné uhlí                     4402
24.14.73 Oleje a ostatní produkty destilace vysokotepelných
     černouhelných dehtů, smola a smolný koks       2707
                                2708
     Z: benzoly, toluoly, xyloly, naftalen,
       fenoly atd.,
       smoly a koks ze smoly, černouhelný olej
       a kreosot


24.14.8  Odpadní louhy z výroby dřevné buničiny kromě
     tallového oleje
24.14.80 Odpadní louhy z výroby dřevné buničiny kromě
     tallového oleje                    3804

     N: tallový olej (24.14.71)


24.15   Minerální hnojiva a dusíkaté sloučeniny
24.15.1  Kyselina dusičná, směs kyseliny sírové a dusičné
     (nitrační směs), amoniak
24.15.10 Kyselina dusičná, směs kyseliny sírové a dusičné
     (nitrační směs), amoniak               2808
                                2814
     Z: kyselina dusičná a nitrační směs,
       amoniak plynný a vodný roztok amoniaku


24.15.2  Chlorid amonný, dusitany, dusičnan draslíku,
     uhličitan amonný
24.15.20 Chlorid amonný, dusitany, dusičnan draslíku,
     uhličitan amonný                   2827.1
                                2834.1
     Z: chlorid a uhličitan amonný,            2834.21
       dusičnan draselný a dusitany            2836.1
     N: nitrované nebo nitrozované deriváty
       organické chemie (24.14.14, 24.1),
       dusičnan sodný (24.15.70),
       dusičnan amonný (24.15.30),
       dusíkatá hnojiva (24.15.30)

24.15.3  Dusíkatá minerální chemická hnojiva
     jinde neuvedená
24.15.30 Dusíkatá minerální chemická hnojiva
     jinde neuvedená                    3102.1
                                3102.2
     Z: močovina, dusičnan a síran amonný,         3102.3
       kyanamid vápníku, různé směsi dusíkatých      3102.4
       hnojiv                       3102.6
                                3102.7
                                3102.8
                                3102.9


24.15.4  Fosforečná minerální chemická hnojiva
24.15.40 Fosforečná minerální chemická hnojiva         3103

     Z: superfosfáty (mono-, di-, tri-),
       Thomasova struska
     N: přírodní fosfáty a fosfátové křídy
       (14.30.11)


24.15.5  Draselná minerální chemická hnojiva
24.15.50 Draselná minerální chemická hnojiva          3104.2
                                3104.3
     Z: chlorid a síran draselný              3104.9
     N: přírodní draselné soli (karnalit,
       sylvinit) (14.30.11)


24.15.6  Živočišná nebo rostlinná hnojiva přírodní
     jinde neuvedená
24.15.60 Živočišná nebo rostlinná hnojiva přírodní
     jinde neuvedená                    3101

     Z: chlévská mrva, kostní hnojivo, guano
     N: prsť, kompost, hrabanka, rašelina
       (10.30.10), vápencové hnojivo (14.12.10)


24.15.7  Dusičnan sodný
24.15.70 Dusičnan sodný                    3102.5

     N: guano (24.15.60)


24.15.8  Hnojiva průmyslová jinde neuvedená
24.15.81 Hnojiva průmyslová kombinovaná            3105.2

     Z: binární, podvojná nebo potrojná hnojiva
       obsahující prvky N, P, K, případně další
       chemické prvky

24.15.89 Hnojiva průmyslová ostatní              3105.1
                                3105.3
     Z: hnojiva speciálně balená pro zahradnické      3105.4
       účely nebo pro pokojové rostliny          3105.5
                                3105.6
                                3105.9


24.16   Plasty v primární formě
24.16.1  Polymery etylenu v primárních formách
24.16.11 Polymery etylenu vysokohustotního (nízkotlakého)
     v primárních formách                 3901.2

     Z: polymery etylenu vysokohustotního se
       specifickou hmotností <= 0,94

24.16.12 Polymery etylenu nízkohustotního (vysokotlakého)
     v primárních formách                 3901.1

     Z: polymery etylenu nízkohustotního se
       specifickou hmotností < 0,94

24.16.19 Polymery etylenu ostatní v primárních formách     3901.3
                                3901.9


24.16.2  Polymery styrenu v primárních formách
24.16.21 Polymery styrenu expandovatelné v primárních
     formách                        3903.11
24.16.22 Polymery styrenu ostatní v primárních formách     3903.19
24.16.23 Kopolymery styrenakrylonitrilu (SAN) v primárních
     formách                        3903.2
24.16.24 Kopolymery akrylonitrilbutadienstyrenu (ABS)
     v primárních formách                 3903.3
24.16.29 Kopolymery styrenu ostatní v primárních formách    3903.9


24.16.3  Polymery vinylchloridu nebo jiných halogenolefinů
     v primárních formách
24.16.31 Polymery vinylchloridu a kopolymery
     v primárních formách                 3904.1
                                3904.2
                                3904.3
                                3904.4
24.16.39 Ostatní polyhalogenolefiny v primárních formách    3904.5
                                3904.6
     Z: vinylidenchloridové polymery,           3904.9
       polytetrafluoretylen apod.
       v primárních formách


24.16.4  Polyétery a polyestery, polykarbonáty, alkydové
     a epoxidové pryskyřice v primárních formách
24.16.40 Polyétery a polyestery, polykarbonáty, alkydové
     a epoxidové pryskyřice v primárních formách      3907

     Z: epoxidové a alkydové pryskyřice, polyacetaly,
       polyétery, polyestery, polykarbonáty,
       polyetylentereftalát


24.16.5  Ostatní plasty v primárních formách, iontoměniče
24.16.51 Polymery propylenu nebo ostatních olefinů
     v primárních formách                 3902

     Z: polypropylen a jiné polyolefiny,
       polypropylenové kopolymery v primárních formách
     N: polyetylen (24.16.1)

24.16.52 Vinylpolymery v primárních formách jinde neuvedené  3905

     Z: polyvinylacetát,
       polyvinylové alkoholy a estery
     N: polymery a kopolymery vinylchloridu (24.16.3)

24.16.53 Akrylové polymery v primárních formách        3906

     Z: polyakryly a polymetakryly
       (polymetylmetakrylát)

24.16.54 Polyamidy v primárních formách            3908

     Z: polykaprolaktam nylon a jiné polyamidy
       v primárních formách

24.16.55 Močovinové, thiomočovinové a melaminové pryskyřice
     v primárních formách                 3909.1
                                3909.2
24.16.56 Ostatní aminové pryskyřice, fenolické pryskyřice
     a polyuretany v primárních formách          3909.3
                                3909.4
     Z: fenolové a polyuretanové pryskyřice,        3909.5
       jiné aminoplastové pryskyřice
       v primárních formách

24.16.57 Silikony v primárních formách             3910
24.16.58 Ostatní plasty v primárních formách jinde
     neuvedené, iontoměniče                3911
                                3912
     Z: pryskyřice ropné, kumaronové, indenové,      3913
       kumaron-indenové, polyterpenové atd.        3914
       v primárních formách,
       acetát a dusičnan celulózy, kolodium
       a jiné celulózové deriváty v primárních
       formách, přírodní polymery (kyselina
       alginová a deriváty),
       polymerní měniče iontů


24.16.6      Odpady, úlomky a odřezky z plastů
24.16.61 Odpady, úlomky a odřezky z polymerů etylenu      3915.1
24.16.62 Odpady, úlomky a odřezky z polymerů styrenu      3915.2
24.16.63 Odpady, úlomky a odřezky z polymerů vinylchloridu   3915.3
24.16.69 Odpady, úlomky a odřezky z ostatních plastů      3915.9

     Z: odpady, úlomky a odřezky z polymerů propylenu,
       z akrylových polymerů, z celulózy atd.


24.17   Syntetický kaučuk a latex v primárních formách
24.17.1  Syntetický kaučuk a latex v primárních formách
24.17.11 Syntetický kaučuk v primárních formách        4002č

     Z: kaučuk syntetický a umělý v základních formách
       nebo v deskách, listech (fóliích) či pásech,
       butadienstyrenový, chloroprenový, izoprenový,
       butadienový, nitrilový, butylový,
       etylenpropylenový a ostatní syntetické kaučuky
     N: elastomerová lepidla (24.62.10)

24.17.12 Syntetický latex v primárních formách         4002č

     Z: syntetický latex butadienstyrenový,
       chloroprenový atd.


24.2   Pesticidy a jiné agrochemické přípravky
24.20   Pesticidy a jiné agrochemické přípravky
24.20.1  Pesticidy a jiné agrochemické přípravky
24.20.11 Insekticidy v úpravě nebo balení pro drobný prodej  3808.1

     Z: insekticidy - přípravky pro likvidaci hmyzu
       pro zemědělství i domácnost,
       repelenty,
       desikanty a defolianty

24.20.12 Herbicidy                       3808.30.1
                                3808.30.2
     Z: herbicidy - chemikálie pro likvidaci
       nežádoucích rostlin pro zemědělství
       i domácnost

24.20.13 Přípravky proti klíčení, regulátory růstu rostlin   3808.30.3
                                3808.30.9
24.20.14 Dezinfekční prostředky                3808.4

     Z: sanitární bakteriostatické a sterilizační
       přípravky (pro neživé předměty)

24.20.15 Fungicidy, rodenticidy a pod. výrobky         3808.2
                                3808.9
     Z: fungicidy - přípravky proti plísním,
       prostředky proti škůdcům (proti hlodavcům -
       rodenticidy, měkkýšům - moluskocidy,
       hlístům - nematocidy, roztočům a klíšťatům -
       akaricidy atd.) pro zemědělství i domácnost


24.3   Nátěrové barvy, laky a podobné krycí materiály,
     tiskařské barvy, inkousty, tuše a tmely
24.30   Nátěrové barvy, laky a podobné krycí materiály,
     tiskařské barvy, inkousty, tuše a tmely
24.30.1  Nátěrové barvy a laky založené na polymerech
24.30.11 Nátěrové barvy a laky založené na bázi akrylových
     nebo vinylových polymerů, rozptýlené nebo
     rozpuštěné ve vodném prostředí            3209

     Z: barvy a laky emulzní nebo disperzní ve
       vodné fázi,
       nátěrové hmoty pro aplikaci v silné vrstvě
       obsahující minerální plnivo a omítkoviny
       s pojivem typu nátěrových hmot

24.30.12 Nátěrové barvy a laky založené na bázi polyesterů,
     akrylových nebo vinylových polymerů, rozptýlené
     nebo rozpuštěné v nevodném prostředí         3208

     Z: disperze nerozpustných barviv nebo kovových
       vloček nebo prášků v systému s pojivem ze
       syntetických polymerů dispergovaným nebo
       rozpuštěným v nevodném prostředí


24.30.2  Ostatní nátěrové barvy a laky a pod. výrobky,
     barvy pro uměleckou malbu a tiskařské barvy
24.30.21 Připravené pigmenty, připravená kalidla a barvy,
     sklotvorné smalty a glazury, engoby (keramické
     potahy), tekuté listry, skelné frity         3207

     Z: přípravky používané v keramickém a sklářském
       průmyslu nebo pro barvení nebo úpravu
       kovových výrobků,
       pigmenty, kalidla a upravené barvy,
       sklotvorné látky, engoby, tekuté listry, frity

24.30.22 Ostatní nátěrové barvy a laky, připravené
     sikativy, pigmenty, rozpouštědla, tmely        3210
                                3211
     Z: speciální barvy a pigmenty na kůži,        3212
       rozpouštědla pro barvy a laky           3214
       a odstraňovače starých nátěrů,           3814
       upravené sikativy, plíšky (fólie)
       pro zlacení apod.,
       sklenářské tmely a nátěrové tmely

24.30.23 Barvy pro uměleckou malbu, školní, plakátovací,
     tónovací, pro zábavní účely apod.           3213
24.30.24 Tiskařské barvy                    3215.1

     Z: tiskařské barvy černé i barevné
     N: inkousty a tuše na kreslení a psaní (24.66.20)


24.4   Léčiva, chemické a rostlinné produkty pro lékařské
     účely
24.41   Léčivé látky pro výrobu léčivých přípravků

     Poznámka: Mnohé chemické látky mohou být
     používány ve farmaceutickém průmyslu výlučně,
     jiné nikoli. Tato klasifikace je tedy jen dohodou.

24.41.1  Kyseliny salicylové, jejich soli a estery
24.41.10 Kyseliny salicylové, jejich soli a estery       2918.21
                                2918.22
                                2918.23

24.41.2  Aminokyseliny a jejich estery, kvartérní amonné
     soli a hydroxidy, lecitiny, acyklické/cyklické
     amidy
24.41.20 Aminokyseliny a jejich estery, kvartérní amonné
     soli a hydroxidy, lecitiny, acyklické/cyklické
     amidy                         2922.41
                                2922.42
     Z: aminokyseliny (lysin, glutamová kyselina)     2923
       a jejich soli,                   2924.1
       cholin, lecitin a jiné fosfoaminolipidy,      2924.22
       cyklické amidy (karbamáty) a acyklické amidy    2924.29
       a jejich soli
     N: sulfonamidy (24.41.32), vitaminy (24.41.51)


24.41.3  Laktony, heterocyklické sloučeniny pro výrobu
     léků, nukleové kyseliny, sulfonamidy
24.41.31 Laktony, heterocyklické sloučeniny pro výrobu
     léků, nukleové kyseliny a jejich soli         2932.29
                                2933.1
     Z: fenazony, pyrazoly, pyrimidiny, hydantoiny,    2933.21
       barbituráty, piperaziny, triaziny,         2933.5
       fenothiaziny atd.,                 2933.69
       laktony jinde neuvedené (fenolftalein)       2934.3
     N: kumariny (24.14.52),
       melamin (24.14.52)

24.41.32 Sulfonamidy                      2935


24.41.4  Cukry chemicky čisté, étery a estery cukrů
     a jejich soli jinde neuvedené
24.41.40 Cukry chemicky čisté, étery a estery cukrů
     a jejich soli jinde neuvedené             2940

     N: laktóza (15.51.54), maltóza, glukóza,
       levulóza (15.62.21), sacharóza (15.83.1)


24.41.5  Provitaminy, vitaminy a hormony, glykosidy
     a rostlinné alkaloidy a jejich soli, antibiotika
24.41.51 Provitaminy, vitaminy a jejich deriváty        2936

     Z: přírodní nebo synteticky vyrobené vitaminy
       (A, B, C, E atd.), vitaminové směsi,
       provitaminy přírodní a koncentráty

24.41.52 Hormony, jejich deriváty, ostatní steroidy
     užívané hlavně jako hormony              2937

     Z: přírodní nebo synteticky vyrobené hormony
       inzulin, kortizon, hormony kůry nadledvinek,
       estrogeny a progestrogeny, steroidy atd.

24.41.53 Glykosidy, rostlinné alkaloidy, jejich soli,
     étery, estery a ostatní deriváty           2938
                                2939
     Z: rostlinné nebo synteticky vyrobené alkaloidy
       a jejich deriváty,
       deriváty opia (morfin, kodein, papaverin atd.),
       alkaloidy chininové kůry a jejich deriváty
       (chinin),
       kofein a jeho soli,
       theofylin, aminofylin a jejich deriváty,
       nikotin a jeho soli,
       efedriny a jejich soli,
       kokain, atropin, strychnin atd.,
       hydrolyzovatelné glycidy, glykosidy
       (digitoxin, rutin, saponin atd.) a deriváty

24.41.54 Antibiotika                      2941

     Z: penicilin, streptomycin, tetracyklin atd.
       a jejich soli


24.41.6  Žlázy a jiné orgány, výtažky ze žláz nebo jiných
     orgánů a jiné lidské nebo živočišné látky
24.41.60 Žlázy a jiné orgány, výtažky ze žláz nebo jiných
     orgánů a jiné lidské nebo živočišné látky       3001
                                3002.9
     Z: žlázy a jiné orgány živočišného původu,
       extrakty nebo výměšky ze žláz sušené nebo
       upravené (v prášku), určené k terapeutickým
       účelům, heparin a jeho soli,
       krev lidská nebo ze živých zvířat pro
       farmaceutické účely
     ZT:hadí a včelí jed,
       kultury mikroorganismů pro technické účely
     N: lidská krev upravená pro transfuzi (24.42.21),
       žluč, též sušená (15.11.40),
       enzymy (24.14.64)


24.42   Léčivé přípravky a obvazové prostředky
24.42.1  Léčivé přípravky kromě krevních derivátů

     N: chemické antikoncepční přípravky (24.42.22)

24.42.11 Léčivé přípravky obsahující peniciliny nebo jiná
     antibiotika                      3003.1
                                3003.2
                                3004.1
                                3004.2
24.42.12 Léčivé přípravky obsahující hormony              3003.3
                                3004.3
24.42.13 Léčivé přípravky obsahující alkaloidy nebo      3003.4
     jejich deriváty                    3004.4
24.42.19 Léčivé přípravky jinde neuvedené           3003.9
                                3004.5
                                3004.9


24.42.2  Ostatní farmaceutické přípravky jinde neuvedené
24.42.21 Přípravky z krve a jejích složek pro léčebné
     a diagnostické účely, očkovací látky         3002.1
                                3002.2
     Z: globuliny a vakcíny pro účely humánní       3002.3
       a veterinární
     ZT:lidská krev upravená pro transfuzi
     N: služby bank orgánů (85.14.17)

24.42.22 Chemické antikoncepční přípravky založené
     na hormonech nebo spermatocidech           3006.6
24.42.23 Diagnostické reagencie, zubní cementy a jiné
     farmaceutické produkty                3006.2
                                3006.3
     Z: reakční látky pro lékařskou analýzu (in vitro),  3006.4
       reakční látky diagnostické nebo
       zneprůhledňující (in vivo),
       zubní cementy

24.42.24 Obvazový materiál impregnovaný farmaceutickými
     prostředky, sterilní chirurgická šicí vlákna,
     zdravotnické soupravy první pomoci          3005
                                3006.1
     Z: obvazy, vata obvazová, obinadla, gáza       3006.5
       a podobné výrobky ošetřené farmaceutickými
       prostředky,
       katgut a sterilní podvazovací nitě,
       resorpční hemostatika atd.,
       vybavené lékárničky a brašny se soupravami
       první pomoci


24.5   Glycerin, mýdlo a detergenty, čisticí a lešticí
     přípravky, parfémy a toaletní přípravky
24.51   Glycerin, mýdlo a detergenty, čisticí a lešticí
     přípravky
24.51.1  Glycerin
24.51.10 Glycerin                       1520
                                2905.45
     Z: glycerin surový nebo čištěný včetně
       syntetického


24.51.2  Organické povrchově aktivní prostředky
     (kromě mýdla)
24.51.20 Organické povrchově aktivní prostředky
     (kromě mýdla)                     3402.1

     Z: anionaktivní, kationaktivní, neionogenní
       a amfolytické povrchově aktivní látky


24.51.3  Mýdlo, prací a čisticí prostředky
24.51.31 Mýdlo a organické povrchově aktivní přípravky
     na bázi mýdla                     3401

     Z: mýdla toaletní, na praní a průmyslová
       (včetně mýdlových vloček, prášků, hoblinek
       a tekutých mýdel)
     ZT:výrobky mýdlem impregnované

24.51.32 Detergenty a pomocné prací prostředky         3402.2
                                3402.9
     Z: přípravky prací a čisticí povrchově aktivní
       na praní prádla, mytí nádobí, podlah, zdí,
       oken, automobilů atd. pro průmyslové použití
       i domácnost, balené i nebalené pro maloobchod


24.51.4  Vonné přípravky a vosky
24.51.41 Přípravky pro parfémování nebo dezodoraci
     místností                       3307.4

     Z: přípravky pro odstranění zápachu nebo
       pro navonění místností,
       vonné přípravky pro náboženské obřady

24.51.42 Umělé a připravené vosky               3404

     Z: vosky lignitové, polyetylenglykolové atd.
     N: živočišné vosky (01.25.25),
       svíčky a svíce (36.63.75)

24.51.43 Leštidla a krémy na obuv, nábytek, podlahy,
     karoserie, sklo nebo kov               3405.1
                                3405.2
     N: vosky živočišné (01.25.25) a vosky umělé      3405.3
       (24.51.42)                     3405.9

24.51.44 Čisticí pasty a prášky a jiné čisticí přípravky    3405.4

     Z: pasty, prášky a jiné přípravky na cídění


24.52   Kosmetické přípravky
24.52.1  Parfémy a toaletní přípravky
24.52.11 Parfémy a toaletní vody                3303

     Z: parfémy, kolínské a toaletní vody, francovky
     N: vody po holení (24.52.19),
       pleťové vody (24.52.15)

24.52.12 Líčidla na rty a přípravky na líčení očí       3304.1
                                3304.2
24.52.13 Přípravky pro manikúru a pedikúru           3304.3
24.52.14 Pudry, kompaktní i nekompaktní pro kosmetické
     a toaletní účely                   3304.91
24.52.15 Kosmetické přípravky, líčidla a přípravky pro
     péči o pokožku včetně opalovacích a ochranných
     přípravků (kromě léků) jinde neuvedené        3304.99

     Z: pleťová mléka, vody, krémy, oleje,
       odličovací prostředky, sluneční krémy atd.
       pro ošetřování pleti

24.52.16 Kosmetické přípravky na vlasy             3305.1
                                3305.2
     Z: šampony a laky na vlasy,              3305.3
       přípravky pro trvalou ondulaci apod.,
       přípravky pro narovnávání vlasů
     N: tónovací šampony (24.52.17)

24.52.17 Přípravky na vlasy jinde neuvedené          3305.9

     Z: brilantiny, barvy a tónovací šampony na vlasy,
       odbarvovače, tužidla, pomády,
       kondicionéry a podobné vlasové přípravky

24.52.18 Přípravky pro ústní nebo zubní hygienu včetně
     fixativních past a prášků pro umělý chrup       3306

     Z: zubní pasty, prášky a vody,
       přípravky pro ošetření umělého chrupu

24.52.19 Holicí přípravky používané před, při a po holení,
     osobní dezodoranty a přípravky proti pocení,
     parfémované koupelové soli              3307.1
                                3307.2
     Z: dezodoranty, přípravky zabraňující pocení,     3307.3
       depilační přípravky,                3307.9
       přípravky před, při a po holení,
       koupelové soli, voňavé ubrousky,
       toaletní prostředky pro zvířata atd.


24.6   Ostatní chemické produkty
24.61   Výbušniny
24.61.1  Výbušniny
24.61.11 Práškové výmětné výbušniny a připravené výbušniny   3601
                                3602
     Z: střelný prach pro lovecké nebo vojenské zbraně
       a pro miny,
       výbušniny upravené (dynamit, nitrované nálože
       atd., výbušné kaše a látky na základě
       trinitrotoluenu atd.)

24.61.12 Trhavinové pomůcky (zápalnice, bleskovice,
     roznětky apod.)                    3603

     Z: zápalné šňůry, palníky, rozbušky, roznětky,
       doutnáky atd.
     ZT:zařízení na odpalování raket

24.61.13 Ohňostroje                      3604.1

     Z: rakety pro ohňostroje, petardy

24.61.14 Signalizační rakety a ostatní pyrotechnické
     výrobky (kromě ohňostrojů)              3604.9

     Z: pyrotechnické výrobky různé (signalizační,
       proti krupobití, hračky atd.)


24.62   Klihy, želatiny, kaseináty, albuminy, jejich
     deriváty
24.62.1  Klihy, želatiny, kaseináty, albuminy, jejich
     deriváty
24.62.10 Klihy, želatiny, kaseináty, albuminy, jejich
     deriváty                       3501.9
                                3502.2
     Z: kaseinová a albuminová lepidla,          3502.9
       klihy živočišného původu (z kostí,         3503
       kůží, ryb atd.),                  3505.2
       lepidla ze škrobovitých látek nebo glutenová,   3506
       lepidla s organickým rozpouštědlem
       (celulózová, polyvinylová, elastomerová nebo
       z přírodních pryskyřic) nebo bez rozpouštědla
       (epoxidová, polyesterová, silikonová,
       polyuretanová atd.),
       lepidla-cementy, lepidla-dehty, lepidla-tmely,
       minerální lepidla (silikátová) a lepidla
       z přírodních látek (arabská guma),
       želatiny, kaseináty a albuminy a jejich
       deriváty


24.63   Silice, směsi vonných látek
24.63.1  Silice, směsi vonných látek
24.63.10 Silice, směsi vonných látek              3301
                                3302
     Z: silice pomerančová, citronová, bergamotová,
       hřebíčková, muškátová, mátová, jasmínová,
       levandulová, růžová atd.,
       silice zbavené terpenů, pevné, pryskyřičnaté,
       aromatické destilované vody,
       směsi silic
     N: syntetické vůně (24.14), potravinářská
       aditiva (15.89.20) a parfémy (24.52.11)


24.64   Fotochemický materiál
24.64.1  Fotografické desky, kopírovací filmy, chemické
     přípravky a nesmíšené produkty k fotografickým
     účelům
24.64.11 Fotografické desky a ploché filmy, ploché
     kopírovací filmy v deskách nebo svitcích, citlivé,
     neexponované                     3701
                                3702
     Z: fotografické desky a citlivé plochy pro      3703
       rentgenografii, pro ofsetovou reprodukci
       nebo jiná průmyslová použití,
       fotografické a filmařské filmy v kotoučích
       nebo pásech,
       citlivé vrstvy se stříbrem i bez,
       fotografický papír, diazoheliografické papíry,
       citlivé vrstvy papírové i látkové,
           filmy ve formě mikrofilmů a disků,
       filmy pro okamžité vyvolání ("polaroid")
     N: fotografické aparáty na jedno použití
       (33.40.33),
       exponované či vyvolané filmy (92.11.1, .2,
       74.81.1)

24.64.12 Citlivé emulze a chemické přípravky
     k fotografickým účelům                3707

     Z: zeslabovače, ustalovače, zesilovače,
       vývojky atd.,
       emulze pro citlivé vrstvy


24.65   Magnetická média nenahraná
24.65.1  Magnetická média pro záznam zvuku nebo podobné
     záznamy (kromě filmů pro filmový záznam) nenahraná
24.65.10 Magnetická média pro záznam zvuku nebo podobné
     záznamy (kromě filmů pro filmový záznam) nenahraná  8523

     Z: pásky, kazety, disky a jiné upravené magnetické
       nosiče schopné zaznamenávat zvuk, obraz nebo
       jiné údaje, magnetické osobní karty (bankovní,
       vstupní atd.) nenahrané


24.66   Ostatní chemické produkty jinde neuvedené
24.66.1  Živočišné a rostlinné tuky a oleje chemicky
     upravené, technické
24.66.10 Živočišné a rostlinné tuky a oleje chemicky
     upravené, technické                  1518

     Z: živočišné či rostlinné tuky a oleje (a směsi),
       oxidované, dehydratované, sulfurizované atd.
     N: hydrogenované nebo esterifikované tuky a
       oleje pro potravinářství (15.42.13)


24.66.2  Inkousty a tuše všech druhů pro účely psaní nebo
     kreslení
24.66.20 Inkousty a tuše všech druhů pro účely psaní nebo
     kreslení                       3215.9

     ZT:inkoustové náplně, tonery
     N: tiskařské barvy (24.30.24)


24.66.3  Mazací přípravky, přísady do minerálních olejů
     apod., přípravky proti zamrzání

     Z: přípravky obsahující méně než 70% ropných olejů

24.66.31 Mazací přípravky                   3403

     Z: mazací přípravky pro stroje a motory,
       maziva pro textil, pro přírodní nebo
       syntetické usně
     N: mazací minerální oleje na stroje a motory
       (23.20.18)

24.66.32 Antidetonační přípravky (proti klepání motoru),
     přísady do minerálních olejů apod.          3811
24.66.33 Kapaliny pro hydraulické brzdy, přípravky proti
     zamrzání a připravené tekutiny k odmrazování     3819
                                3820
     Z: nemrznoucí přípravky a odmrazovače


24.66.4  Ostatní chemické produkty jinde neuvedené
24.66.41 Peptony a jejich deriváty, jiné proteinové látky
     a jejich deriváty jinde neuvedené, kožní prášek    3504

     N: potravinářské peptické látky (15.89.20)

24.66.42 Chemické reagencie jinde neuvedené, modelovací
     pasty, otiskovací zubolékařské hmoty, náplně pro
     hasicí přístroje, připravené živné půdy
     pro vývoj mikroorganismů               3407
                                3813
     Z: laboratorní reakční látky a látky pro různé    3821
       kultury jinde neuvedené,              3822
       zubařské materiály, modelovací hmoty,
       náplně pro hasicí přístroje,
       připravené živné půdy pro vývoj mikroorganismů
     N: reakční látky pro lékařskou analýzu
       a diagnózu (24.42.23),
       zubařské cementy (24.42.23)

24.66.43 Chemické prvky a sloučeniny ve tvaru disků pro
     použití v elektronice                 3818

     Z: desky a destičky chemických sloučenin (zejména
       křemíkových) s příměsemi pro použití
       v elektronice, řezané i neřezané (wafers)

24.66.44 Aktivní uhlí                     3802.1

     Z: aktivované minerální látky (dehydratační,
       absorpční, odbarvující)

24.66.45 Přípravky k úpravě povrchu, přípravky ke zrychlení
     barvení nebo ustálení barviv a podobné přípravky   3809

     Z: apretační, dokončovací, mořicí a fixační
       činidla škrobová i neškrobová,
       různé výrobky pro papírenský a kožedělný
       průmysl
     N: přípravky pro vyčiňování a barvení (24.12.2)

24.66.46 Přípravky pro povrchovou úpravu a pro tepelné
     zpracování kovů, pomocné gumárenské a plastikářské
     přípravky, katalyzátory                3810
                                3812
     Z: svářecí a pájecí pasty a prášky, tavidla,     3815
       přípravky pro elektrody,              3817
       katalyzátory, urychlovače a iniciátory reakcí,
       urychlovače vulkanizace, antioxidační,
       stabilizační činidla, změkčovadla,
       alkylbenzeny, alkylnaftaleny ve směsích
     N: katalytické platinové mřížky (36.22.14),
       automobilové katalyzátory (34.30.20)

24.66.47 Pojidla pro licí formy nebo jádra, chemické
     a zbytkové výrobky chemického průmyslu nebo
     příbuzných průmyslových odvětví            3824.1
                                3824.2
     Z: pomocné přípravky pro slévárny,          3824.3
       aditiva do malt a betonů,             3824.4
       kyselina naftenová, sorbitol            3824.6

24.66.48 Ostatní chemické produkty jinde neuvedené (ropné
     sulfonáty, iontoměniče, antikorozní přípravky)    3824.7
                                3824.9
     Z: měniče iontů (jiné než polymerní),
       ohnivzdorné a vodovzdorné přípravky,
       ekologické přípravky - bioplyn, bionafta,
       odrezovače, odstraňovače kotelního kamene,
       zmizíky, přípravky na uvolňování závitů atd.,
       anorganická směsná rozpouštědla


24.66.9  Práce výrobní povahy při výrobě chemických produktů
     jinde neuvedené
24.66.90 Práce výrobní povahy při výrobě chemických produktů
     jinde neuvedené


24.7   Chemická vlákna
24.70   Chemická vlákna

     Poznámka: "Chemická vlákna" jsou střižová vlákna
     a hedvábí (nekonečná vlákna) vyrobená z organických
     polymerů. Dělíme je dále na vlákna "syntetická"
     a "umělá".

24.70.1  Syntetická vlákna

     Poznámka: Syntetickými vlákny se rozumí nekonečná
     nebo přetržitá vlákna získaná chemickou přeměnou
     syntetických polymerů (nylon a jiné polyamidy,
     polyestery, akryly, polypropylen atd.).

24.70.11 Kabel ze syntetického hedvábí a syntetická
     střižová vlákna nemykaná nebo nečesaná        5501
                                5503
     Z: kabely ze syntetických textilních materiálů
       pro další povrchovou úpravu,
       vlákna ze syntetických textilních materiálů
       v chomáčích

24.70.12 Vysokopevnostní příze z nylonu nebo jiných
     polyamidů, vysokopevnostní příze z polyesterů     5402.1
                                5402.2
     Z: vlákna ze syntetických textilních materiálů
       pro výztuže pneumatik a podobné účely,
       jednoduchá vlákna s vysokou pevností

24.70.13 Tvarovaná a ostatní syntetická příze         5402.3
                                5402.4
     Z: syntetická lanka,                 5402.5
       syntetická jednoduchá vlákna
     N: skané nebo splétané syntetické nitě (17.10.5)

24.70.14 Syntetický monofil, pásky a podobné tvary       5404


24.70.2  Umělá vlákna

     Poznámka: Umělými vlákny se rozumí nekonečná
     nebo přetržitá vlákna získaná chemickou přeměnou
     přírodních organických polymerů jako viskózové
     hedvábí, acetylcelulóza, alginát atd.

24.70.21 Kabel a střižová vlákna z umělého hedvábí
     nemykaná nebo nečesaná                5502
                                5504
     Z: kabely z umělých textilních materiálů
       pro další povrchovou úpravu,
       vlákna z umělých textilních materiálů
       v chomáčích

24.70.22 Vysokopevnostní příze z viskózového vlákna      5403.1

     Z: vlákna z umělých textilních materiálů
       pro výztuže pneumatik a podobné účely,
       jednoduchá umělá vlákna s vysokou pevností

24.70.23 Umělá tvarovaná příze a jednoduchá příze       5403.2
                                5403.3
     Z: umělá lanka, umělá jednoduchá vlákna
     N: skané nebo splétané umělé nitě (17.10.5)

24.70.24 Umělý monofil, pásky a podobné tvary z umělých
     textilních materiálů                 5405


24.70.3  Odpad z chemických vláken
24.70.30 Odpad z chemických vláken               5505

     Z: odpad vlákenný a přízový, trhaný materiál
     N: odpadní vlákna mykaná, česaná nebo jinak
       zpracovaná pro spřádání (17.10.30)


24.70.9  Práce výrobní povahy v průmyslu syntetických
     a umělých vláken
24.70.90 Práce výrobní povahy v průmyslu syntetických
     a umělých vláken
------------------------------------------------------------------------

    25 VÝROBKY Z PRYŽE A PLASTŮ; PRÁCE VÝROBNÍ POVAHY
       V GUMÁRENSKÉM A PLASTIKÁŘSKÉM PRŮMYSLU

------------------------------------------------------------------------
Kód    Název                         HS/CN
------------------------------------------------------------------------
25.1   Výrobky z pryže
25.11   Pláště a duše z pryže
25.11.1  Pláště a duše z pryže (nové)

     Z: nové neprotektorované pryžové pláště a duše
     N: opotřebované pryžové pláště (25.11.20),
       protektorované pryžové pláště (25.12)

25.11.11 Pláště pryžové nové pro osobní a dodávkové
     automobily                          4011.1

     ZT:pryžové pláště pro závodní auta
       a pro lehká užitková vozidla

25.11.12 Pláště pryžové nové pro motocykly a jízdní kola    4011.4
                                4011.5
     ZT:galusky,
       pryžové pláště pro skútry a motokáry

25.11.13 Pláště pryžové nové pro nákladní automobily,
     autobusy a pro letadla                4011.2
                                4011.3
     ZT:pryžové pláště pro železniční vozový park,
       pro obrněná vozidla

25.11.14 Pláště pryžové nové pro zemědělské stroje
     (se skobami, hranolky apod.), ostatní nové
     pryžové pláště                    4011.9

     ZT:pryžové pláště pro lesní a stavební stroje

25.11.15 Pryžové duše, plné nebo komorové obruče, ochranné
     vložky do ráfku pláště, pryžové            4012.9
                                4013
     Z: duše pro jízdní kola, motorky, automobily,
       autobusy, letadla a jiná vozidla,
       autovložky, obruče

25.11.16 Profily k protektorování pryžových plášťů       4006.1


25.11.2  Použité pláště pryžové                4012.2

     Z: ojeté pláště schopné provozu nebo
       protektorování

25.11.21 Použité pláště pryžové pro osobní a dodávkové
     automobily
25.11.23 Použité pláště pryžové pro nákladní automobily
     a autobusy
25.11.29 Použité pláště pryžové ostatní


25.12   Protektorované pláště pryžové
25.12.1  Protektorované pláště pryžové
     ZT:pryžové pláště s nově vyřezaným vzorem

25.12.11 Protektorované pláště pryžové pro osobní
     a dodávkové automobily                4012.10.3
25.12.12 Protektorované pláště pryžové pro nákladní
     automobily a autobusy                 4012.10.5
25.12.19 Protektorované pláště pryžové ostatní         4012.10.1
                                4012.10.8
     Z: protektorované pláště pryžové pro zemědělské
       a stavební stroje, letadla atd.


25.13   Ostatní pryžové výrobky
25.13.1  Regenerovaný kaučuk v primárních formách nebo
     v deskách, listech nebo pásech
25.13.10 Regenerovaný kaučuk v primárních formách nebo
     v deskách, listech nebo pásech            4003

     Z: regenerát v základní formě nebo v deskách,
       listech (fóliích) nebo pásech


25.13.2  Nevulkanizované kaučukové směsi a výrobky z nich,
     lehké výrobky z technické pryže vulkanizované
25.13.20 Nevulkanizované kaučukové směsi a výrobky z nich,
     lehké výrobky z technické pryže vulkanizované     4005
                                4006.9
     Z: kaučukové směsi a kapaliny včetně směsí se     4007
       sazemi,                      4008
       desky, listy (fólie), pásy, profily, tyče atd.
       z vulkanizovaného i nevulkanizovaného kaučuku
       vč. lehčeného (kromě tvrdé pryže),
       trubky, kroužky apod. z nevulkanizovaného
       kaučuku
     ZT:pryžové nitě a lana bez textilního povlaku
     N: protektorovací profily (25.11.16)


25.13.3  Trouby, trubky a hadice z vulkanizované, jiné
     než tvrdé pryže
25.13.30 Trouby, trubky a hadice z vulkanizované, jiné
     než tvrdé pryže                    4009

     ZT:trubky a hadice z vulkanizovaného kaučuku
       (kromě tvrdé pryže) vyztužené i nevyztužené,
       též s doplňky (např. koleny, přírubami)


25.13.4  Dopravníkové pásy a hnací řemeny z vulkanizované
     pryže
25.13.40 Dopravníkové pásy a hnací řemeny z vulkanizované
     pryže                         4010

     ZT:pásy pryžové synchronní


25.13.5  Pogumované textilie kromě pneumatikových
     kordových textilií
25.13.50 Pogumované textilie kromě pneumatikových
     kordových textilií                  5906

     Z: textilie impregnované, povrstvené (laminované)
       nebo natřené pryží (kaučukem)
     ZT:lepicí pásky z pogumované textilie
     N: pneumatikové kordové textilie (17.54.36)


25.13.6  Oděvní výrobky a doplňky z vulkanizované pryže
     (kromě tvrdé pryže)
25.13.61 Rukavice z pryže                   4015.11
                                4015.19
     Z: pryžové rukavice chirurgické,
       pro domácnost atd.

25.13.69 Oděvní výrobky a doplňky z vulkanizované pryže
     ostatní                        4015.9

     Z: pryžové pásky, zástěry apod.
     N: pryžové boty (19.30),
       izotermické potápěčské oděvy (18.24.32),
       pryžové koupací čepice (25.24.25)


25.13.7  Výrobky z vulkanizované pryže jinde neuvedené,
     tvrdá pryž a výrobky z ní
25.13.71 Zdravotnické výrobky z vulkanizované pryže
     (kromě rukavic)                    4014

     Z: prezervativy, dudlíky atd. z pryže

25.13.72 Podlahové krytiny a předložky z nelehčené
     vulkanizované pryže (kromě tvrdé pryže)        4016.91
25.13.73 Ostatní výrobky z vulkanizované pryže, tvrdá pryž
     a výrobky z ní                    4016.1
                                4016.92
     Z: pryžové těsnění a kroužky, lité i ražené      4016.93
       zátky, mazací pryž,                4016.94
       nafukovací výrobky z vulkanizované pryže,     4016.95
       pryžové chrániče lodí, gumokov atd.        4016.99
     ZT:různé výrobky z tvrdé pryže (ebonitu)       4017
       vč. odpadu a prášku z ní
     N: lodě, hračky, matrace, boty a pryžové
       podrážky atd. (podle typu)
       nafukovací výrobky z opryžovaného textilu
       (17.40.22)


25.13.8  Odpady, úlomky a odřezky pryže (kromě tvrdé pryže)
25.13.80 Odpady, úlomky a odřezky pryže (kromě tvrdé pryže)  4004

     Z: odpady, zlomky, odřezky pryže včetně
       práškové nebo granulované pryže, dušovina,
       gumotextilní odpad, pláště pryžové
       opotřebované
     N: odřezky, odpady a prášek z tvrdé pryže
       (25.13.73)


25.13.9  Práce výrobní povahy v gumárenském průmyslu jinde
     neuvedené
25.13.90 Práce výrobní povahy v gumárenském průmyslu jinde
     neuvedené

     ZT:protektorování pneumatik prováděné pro třetí
       stranu


25.2   Výrobky z plastů
25.21   Desky, listy, trouby, hadice, trubky, profily
     a monofily z plastů
25.21.1  Monofily s největším rozměrem příčného řezu
     přesahujícím 1 mm, pruty, tyčinky a profily
     z plastů

     Z: tyče, pruty, vlákna a jiné extrudované
       profily z plastů

25.21.11 Monofily, pruty, tyčinky a profily z polymerů
     etylenu                        3916.1
25.21.12 Monofily, pruty, tyčinky a profily z polymerů
     propylenu                       3916.90.51
25.21.13 Monofily, pruty, tyčinky a profily z polymerů
     vinylchloridu                     3916.2
25.21.14 Monofily, pruty, tyčinky a profily z polyesterů    3916.90.11
25.21.15 Monofily, pruty, tyčinky a profily z polyamidů    3916.90.13
25.21.16 Monofily, pruty, tyčinky a profily z epoxidových
     pryskyřic                       3916.90.15
25.21.19 Monofily, pruty, tyčinky a profily z ostatních
     plastů                        3916.90.19
                                3916.90.59
                                3916.90.9
25.21.2  Trouby, trubky, hadice a jejich příslušenství
     z plastů
25.21.21 Umělá střeva (střívka párků), trouby, trubky,
     hadice neohebné z plastů               3917.1
                                3917.2
25.21.22 Ostatní trouby, trubky, hadice a jejich
     příslušenství z plastů                3917.3
                                3917.4
     ZT:pouzdra elektrických kabelů,
       plastové doplňky potrubí (kolena, T profily,
       objímky apod.)


25.21.3  Desky, listy, filmy, fólie a pásy z plastů
     nelehčené, nevyztužené ani jinak nekombinované
     s jinými materiály
25.21.30 Desky, listy, filmy, fólie a pásy z plastů
     nelehčené, nevyztužené ani jinak nekombinované
     s jinými materiály                  3920

     ZT:fólie smrštitelné
     N: desky vyztužené nebo vrstvené atd. (25.21.42),
       lepicí materiály s plastovým podkladem
       (25.24.21, .22)


25.21.4  Desky, listy, filmy, fólie a pásy z plastů
     lehčené, vyztužené nebo kombinované s jinými
     materiály
25.21.41 Desky, listy, filmy, fólie a pásy z plastů lehčené  3921.1

     ZT:bloky z pružných mechových plastů (na křesla,
       matrace atd.) nebo pevných mechových plastů

25.21.42 Desky, listy, filmy, fólie a pásy z plastů
     vyztužené, laminované, kombinované s jinými
     materiály                       3921.9


25.22   Výrobky pro přepravu nebo balení zboží (obaly)
     z plastů
25.22.1  Výrobky pro přepravu nebo balení zboží z plastů
25.22.11 Pytle a sáčky z polymerů etylenu           3923.21

     N: fólie smrštitelné (25.21.30)

25.22.12 Pytle a sáčky z ostatních plastů (kromě polymerů
     etylenu)                       3923.29

     N: fólie smrštitelné (25.21.30)

25.22.13 Krabice, bedny, přihrádky a podobné výrobky
     z plastů                       3923.1
    
     Z: plastové palety, skříňové palety, truhlíky
       na květiny,
       těsnicí bloky z lehčeného plastu, volně
       ložené kuličky nebo jiné prvky pro utěsnění
       (např. předmětu v krabici)

25.22.14 Demižony, láhve, flakony a pod. výrobky z plastů   3923.3

     ZT:kelímky z plastů

25.22.15 Ostatní výrobky pro přepravu nebo balení zboží
     z plastů                       3923.4
                                3923.5
     Z: plastová víčka, zátky a kryty zátek,        3923.9
       plastové cívky, špulky apod.,
       sudy, kontejnery a ostatní obaly z plastů


25.23   Výrobky z plastů pro stavebnictví
25.23.1  Výrobky z plastů pro stavebnictví
25.23.11 Podlahové krytiny, obklady na stěny nebo stropy
     z plastů, v rolích nebo ve formě obkládaček
     a dlaždic                       3918

     N: linoleum (36.63.40), plastifikovaný papír
       (21.12.56)

25.23.12 Zdravotnické a hygienické výrobky z plastů      3922

     Z: plastové vany, umyvadla, výlevky, sprchové
       kouty, záchodové mísy, splachovací nádrže,
       záchodová sedátka atd.
     N: plastové trubky, hadice a doplňky potrubí
       (25.21.21, .22),
       plastové koupelnové doplňky (držáky na mýdlo,
       věšáky na ručníky atd.) (25.24.23)

25.23.13 Nádrže a podobné zásobníky o obsahu > 300 litrů
     z plastů (kromě přepravních)             3925.1

     Z: plastové nádrže (o obsahu více než 300 l),
       cisterny, bazény, septiky apod.

25.23.14 Dveře, okna, rámy, rolety a pod. výrobky z plastů
     a jejich díly                     3925.2
                                3925.3
     Z: plastové dveře, zárubně, okna, okenice, rolety
       atd. a jejich díly

25.23.15 Výrobky z plastů pro stavební účely jinde
     neuvedené                       3925.9

     Z: plastové okapy a střešní krytiny,
       izolační plastové desky,
       zcela plastové mříže a mřížky,
       plastové ohrady,
       plastové hmoždinky a podobné přípravky do zdi
     N: kovové mříže a mřížky s plastem (28.73.13)


25.23.2  Konstrukce a stavební části (celky) z plastů
25.23.20 Konstrukce a stavební části (celky) z plastů     9406.00.9č

     Z: plastové přístřešky, stavební buňky, plážové
       kabiny atd.


25.24   Ostatní výrobky z plastů
25.24.1  Oděvní výrobky a jejich doplňky (včetně rukavic)
     z plastů
25.24.10 Oděvní výrobky a jejich doplňky (včetně rukavic)
     z plastů                       3926.2

     Z: oděvy vyrobené z plastových fólií,
       rukavice a oděvní doplňky z plastů
       (opasky, bryndáčky atd.)
     N: obuv (19.30), kostýmy a kompletní masky
       z plastů (36.50.33)


25.24.2  Ostatní výrobky z plastů jinde neuvedené
25.24.21 Samolepicí pásky, desky, pásy, fólie, filmy
     a jiné tvary z plastů v rolích o šířce
     nepřesahující 20 cm                  3919.1
25.24.22 Ostatní samolepicí pásky, desky, pásy, fólie,
     filmy a jiné tvary z plastů jinde neuvedené      3919.9

     N: lepicí podlahové krytiny a nástěnné
       plastové tapety či obklady (25.23.11)

25.24.23 Stolní a kuchyňské nádobí, náčiní a jiné předměty
     pro domácnost, hygienické a toaletní potřeby
     z plastů                       3924

     Z: plastové nádobí a příbory,
       izolační plastové nádoby a chladničky,
       plastové kyblíky, konve, krabice na potraviny,
       plastové ubrusy, dečky, sprchové závěsy,
       plastové potahy,
       plastové hygienické a toaletní potřeby,
       plastové koupelnové doplňky, kliky,
       záclonové tyče atd.
     N: nábytek z plastů (židle, stoly, toaletní
       skříňky atd.) (36.1),
       kelímky a láhve z plastů (25.22.14),
       lité kartáče z plastů (36.62.12)

25.24.24 Díly osvětlovacích těles z plastů           9405.92

     Z: plastové součásti osvětlovadel, svíticích
       reklam, světelných značek atd.

25.24.25 Ochranné pokrývky hlavy, klobouky a jiné
     pokrývky hlavy z pryže nebo plastů          6506.1
                                6506.91
     Z: bezpečnostní přilby vyrobené z plastu
       a pryže, plastové pokrývky hlavy a pryžové
       koupací čepice
     ZT:ochranné (bezpečnostní) přilby z kovů
       a jiných materiálů (pracovní, sportovní atd.)

25.24.26 Izolační díly pro elektrické stroje, přístroje
     a zařízení z plastů                  8547.2
25.24.27 Kancelářské a školní potřeby z plastů         3926.1

     N: pera, propisovačky a jejich součásti z plastů
       (36.63.2)

25.24.28 Výrobky ozdobné a jinde neuvedené z plastů      3926.3
                                3926.4
     Z: sošky a ozdobné předměty z plastů,         3926.9
       plastové vyložení nábytku, karoserií apod.,
       záchranné plovací nafukovací vesty z plastů,
       plastové formičky na led, násady, podložky
       pod nohy nábytku, desky (štíty) informační,
       firemní atd.
     N: záchranné plovací nafukovací vesty z textilu
       (17.40.25)


25.24.9  Díly a výrobky tvářené z plastů pro výrobní
     spotřebu jinde neuvedené, práce výrobní povahy
     v plastikářském průmyslu
25.24.90 Díly a výrobky tvářené z plastů pro výrobní
     spotřebu jinde neuvedené, práce výrobní povahy
     v plastikářském průmyslu

     Z: různé technické součástky vyrobené z plastů
       technologií zpracování plastů pro třetí stranu
       a podle jejich pokynů, mohou obsahovat výztuhu
       ze skleněných vláken, uhlíkových vláken atd.,
       lité nebo tepelně formované součástky
       z termoplastických nebo tepelně tvrditelných
       plastů,
       součástky z mechovitých, vrstvených nebo
       vyztužených plastů, součástky lité
       s textilním jádrem,
       součástky z plastů kalandrovaných,
       extrudovaných atd.,
       obalování plastem, vakuové pokovování
       plastových předmětů, řezání, povlakování
       nádrží, bazénů atd. patřících třetí straně
     ZT:způsoby soustružení, závitování, řezání,
       povlakování nebo povrchové opracování plastů,
       oprava laminování výrobků
     N: povlakování kovových povrchů plastem
       (28.51.12),
       plastifikace osobních dokladů (52.74.13)
------------------------------------------------------------------------

   26 OSTATNÍ NEKOVOVÉ MINERÁLNÍ VÝROBKY; PRÁCE VÝROBNÍ
     POVAHY V PRŮMYSLU SKLA, KERAMIKY, PORCELÁNU,
    V OSINKOVÉM PRŮMYSLU A V PRŮMYSLU STAVEBNÍCH HMOT

------------------------------------------------------------------------
Kód    Název                         HS/CN
------------------------------------------------------------------------
26.1   Sklo a výrobky ze skla
26.11   Tabulové sklo
26.11.1  Tabulové sklo
26.11.11 Lité, válcované, tažené nebo foukané sklo
     v tabulích jinak nezpracované             7003
                                7004
     ZT:sklo s drátěnou vložkou, sklo barevné
       nebo vzorované (katedrální sklo),
       sklo profilované nebo přejímané

26.11.12 Tabulové sklo plavené, broušené nebo leštěné
     jinak nezpracované                  7005

     ZT:sklo tabulové plavené s drátěnou vložkou,
       barevné nebo přejímané


26.12   Ploché sklo tvarované nebo jinak zpracované
     (ohýbané, zabroušené, ryté, zrcadla)
26.12.1  Ploché sklo tvarované nebo jinak zpracované
     (ohýbané, zabroušené, ryté, zrcadla)
26.12.11 Sklo ohýbané, s broušenými hranami, ryté, vrtané,
     smaltované atd.                    7006

     Z: sklo ohýbané, zkosené, ryté, provrtané,
       matované, zdobené smaltem atd.
     ZT:způsoby zpracování plochého skla: kosení,
       rytí, pískování atd.

26.12.12 Bezpečnostní sklo (vč. autoskel)           7007

     Z: sklo bezpečnostní okenní z tvrzeného nebo
       vrstveného skla pro vozidla, letadla, lodě,
       kosmické lodě,
       tvrzená zrcadla používaná ve stavebnictví
     ZT:rozmrazovací zadní automobilová skla
     N: izolační okna (26.12.13)

26.12.13 Skleněná zrcadla, izolační jednotky z několika
     skleněných tabulí                   7008
                                7009
     Z: skleněná zrcadla nezarámovaná i zarámovaná,
       zpětná zrcátka, izolační několikanásobná
       okenní zasklení
     N: okenní zasklení vsazené do rámu (20.30.11,
       25.23.14, 28.12.10)


26.13   Duté sklo
26.13.1  Duté sklo
26.13.11 Demižony, skleněné láhve, konzervárenské sklo,
     lékovky apod.                     7010.2
                                7010.9
     Z: skleněné láhve o jakémkoliv obsahu, lékovky,
       skleněné demižony, průmyslové sklenice,
       láhve se širokým hrdlem a jiné obalové sklo
     ZT:skleněné zátky, víčka a uzávěry,
       "ruční" výroba flakonků

26.13.12 Nápojové sklo                     7013.2

     Z: sklenice pivní, vinné a jiné,
       odlivky, kalíšky a pod. výrobky ověřované
       i neověřované ze skla sodnodraselného,
       křišťálového, olovnatého a z olovnatého
       křišťálu ručně i mechanicky nabíraného
           a tvarovaného, broušeného mechanicky nebo
       "ručně", případně rytého nebo probrušovaného
     ZT:způsoby opracování dutého skla: broušení,
       rytí, pískování atd.

26.13.13 Užitkové sklo kromě nápojového            7013.1
                                7013.3
     Z: sklo stolní a domácké jiné než nápojové,      7013.9
       různé skleněné předměty pro toaletní účely,
       k výzdobě bytů atd.
     ZT:kojenecké láhve, akvária
     N: nápojové sklo (26.13.12),
       osvětlovací tělesa (26.15.24),
       skleněné kryty k hodinám (hodinové stojánky)
       (33.50.26)

26.13.14 Skleněné vložky do termosek a jiných izolačních
     nádob                         7012


26.14   Skleněná vlákna a výrobky z nich (kromě tkanin)
26.14.1  Skleněná vlákna a výrobky z nich (kromě tkanin)
26.14.11 Skleněná lunta, pramence, příze a střiž
     ze skleněných vláken                 7019.1

     Z: skleněné nitě, přásty, rowingy pro textilní
       průmysl, pro výztuže nebo pro telekomunikace
     N: tkaniny ze skleněných vláken (17.20.40),
       vodiče a optické kabely (31.30.15),
       vlákna a kabely z optických vláken pro
       přenos obrazu (33.40.21)

26.14.12 Tenké (závojové) rohože, rouno, matrace, desky
    a podobné netkané výrobky ze skleněných vláken     7019.3
                                7019.9
     Z: skleněná vlákna v deskách, vrstvách,
       podložkách atd. též k izolačním účelům
     ZT:skleněná vata a vlna
     N: minerální vlna (méně než 60% křemene)
       (26.82.16)


26.15   Ostatní sklo zpracované včetně technického
     skleněného zboží
26.15.1  Ostatní sklo, skleněný polotovar
26.15.11 Masivní sklo, sklo ve tvaru kuliček (kromě
     mikrokuliček), tyčí nebo trubic nezpracované,
     skleněný odpad a skleněné střepy           7001
                                7002
     Z: skleněné trubky, tyčinky, pruty a kuličky,
       skleněné polotovary pro bižuterii,
       skleněné střepy a skleněný odpad
     N: sklo laboratorní, kalibrované, stupnicované
       sestavené i jednotlivé kusy (26.15.23),
       předměty z křemenného skla (26.15.26),
       hračky (skleněnky) (36.50.33)

26.15.12 Skleněné dlaždice, desky, cihly, tašky a ostatní
     výrobky z lisovaného skla ke stavebním nebo
     konstrukčním účelům jinde neuvedené          7016.9

     ZT:sklo pěnové a mozaiková okna,
       způsoby zpracování mozaikového skla
       (výroba, sestavení, opravy vč. restaurování)


26.15.2  Technické a jiné sklo
26.15.21 Skleněné baňky nebo skleněné trubice (včetně
     žárovkových baněk a baněk pro elektronky) otevřené  7011

     Z: žárovky a trubice (jen skleněné obaly)
       pro svítidla,
       kužely, obrazovky, skleněné žárovky (obaly) pro
       katodové trubice (televize, informatika atd.)
     N: celé hotové žárovky a obrazovky (32.10.41)

26.15.22 Hodinová sklíčka a skla do hodin, brýlová skla
     opticky neopracovaná, ochranná skla protisluneční
     a svářečská, jejich díly               7015

     Z: skla do optických a slunečních brýlí,
       svářečská ochranná skla,
       různé čočky opticky neopracované
     ZT:sklo hodinkové, do hodin apod. bez korekčních
       schopností

26.15.23 Laboratorní sklo, sklo pro zdravotnictví
     a farmaceutické účely, skleněné ampule        7010.1
                                7017
     Z: laboratorní nádoby a materiál: zkumavky,
       kádinky, destilační kolony, šnekové chladicí
       trubice, sklíčka atd. ze speciálního nebo
       obyčejného skla, ampule na vakcíny a léky
     ZT:způsoby zpracování skla za tepla (montáž
       laboratorního zařízení ze skla)
     N: skleněné injekční stříkačky (33.10.15),
       optické sklo (26.15.22)

26.15.24 Skleněné díly pro elektrická svítidla         9405.91

     Z: skleněné součásti svítidel, světelných
       reklam atd.,
       skleněné koule, stínidla, součástky lustrů atd.
     ZT:skleněná stínidla pro petrolejové lampy apod.

26.15.25 Skleněné elektrické izolátory             8546.1
26.15.26 Výrobky ze skla jinde neuvedené (pěnové izolační
     sklo apod.)                      7014
                                7016.1
     Z: skleněná signální zařízení (např. odrazové     7018
       sklo), optické prvky ze skla,           7020
       opticky neopracované sklo,
       sklo na mozaiky a ozdobné panely,
       skleněné perly, mikrokuličky do průměru
       1 mm včetně,
       skleněné kostky, drobné skleněné výrobky,
       skleněné zahradnické kryty, rybářské plováky,
       dvířka praček, desky (štíty) informační,
       firemní apod.,
       průmyslové výrobky z křemenného skla


26.2   Nežáruvzdorné keramické a porcelánové výrobky
     pro jiné účely než stavební, žáruvzdorné
     keramické výrobky
26.21   Výrobky keramické a porcelánové kuchyňské
     a stolní, ozdobné předměty
26.21.1  Kuchyňské a stolní nádobí, ozdobné předměty
     z porcelánu a keramických materiálů
26.21.11 Kuchyňské a stolní nádobí a ostatní předměty
     pro domácnost, toaletní předměty z porcelánu     6911

     Z: nádobí porcelánové (čajové servisy, kávové
       servisy, jídelní servisy atd.) a kuchyňské
       nebo koupelnové porcelánové doplňky
     ZT:nádobí porcelánové pro společné stravování

26.21.12 Kuchyňské a stolní nádobí a ostatní předměty
     pro domácnost z keramických materiálů kromě
     porcelánu                       6912

     Z: nádobí z kameniny, hlíny, fajáns (jídelní,
       kávové, čajové servisy atd.) a různé doplňky
       z těchto materiálů pro kuchyňské použití
       (džbány, kameninové hrnce, mísy apod.) nebo
       pro domácnost (toaletní předměty do koupelny,
       nočníky, popelníky apod.)
     ZT:nádobí keramické (kromě porcelánu) pro
       společné stravování
     N: keramická umyvadla, výlevky apod. (26.22.10)

26.21.13 Ozdobné předměty z porcelánu a keramických
     materiálů                       6913

     Z: sošky a jiné ozdobné předměty z porcelánu
       a keramických materiálů,
       keramické vázy, kryty na květináče, pohřební
       či náboženské předměty, dózy na bonbony atd.
     N: keramická bižuterie (36.61.10)


26.22   Keramické výrobky pro sanitární účely
26.22.1  Keramické výrobky pro sanitární účely
26.22.10 Keramické výrobky pro sanitární účely         6910

     Z: keramické: výlevky, umyvadla, splachovací
       nádrže, záchodové mísy, vany atd.
     N: různé keramické kuchyňské a koupelnové
       doplňky (26.21.11, .12)


26.23   Keramické elektrické izolátory (včetně dílů)
26.23.1  Keramické elektrické izolátory (včetně dílů)
26.23.10 Keramické elektrické izolátory (včetně dílů)     8546.2
                                8547.1
     ZT:díly izolační a příslušenství keramické


26.24   Keramické výrobky pro technické účely
     (laboratorní keramika)
26.24.1  Keramické výrobky pro technické účely
     (laboratorní keramika)
26.24.11 Laboratorní chemická nebo jiná technická
     keramika z porcelánu                 6909.11

     Z: porcelán nebo kamenina laboratorní nebo
       pro průmyslové, chemické nebo technické
       použití (např. difuzní vrstvy)

26.24.12 Laboratorní chemická nebo jiná technická
     keramika z jiného materiálu než porcelánu       6909.12
                                6909.19
     Z: keramické výrobky jiné než z porcelánu
       pro laboratorní, chemické, průmyslové nebo
       technické použití


26.25   Keramické výrobky jinde neuvedené
26.25.1  Keramické výrobky jinde neuvedené
26.25.11 Keramické výrobky používané pro zemědělské účely,
     dopravu nebo k balení zboží              6909.9

     Z: keramické nádrže, koryta, žlaby, roury atd.

26.25.12 Ostatní keramické výrobky               6914

     Z: keramické či kameninové nádoby, teriny atd.
       na balení nebo dopravu pro potravinářské
       nebo farmaceutické účely nebo pro použití
       v parfumerii,
       keramické části topných zařízení,
       nezdobené keramické květináče,
       drobné keramické výrobky jinde neuvedené


26.25.9  Práce při výrobě skla, keramiky a porcelánu
26.25.90 Práce při výrobě skla, keramiky a porcelánu


26.26   Keramické výrobky žáruvzdorné
26.26.1  Keramické výrobky žáruvzdorné
26.26.11 Cihly, kvádry, desky a jiné výrobky z křemičitých
     fosilních mouček nebo z podobných křemičitých
     hlinek                        6901

     Z: cihly, dlaždice a podobné předměty
       z infusoriové hlinky (křemelina atd.)
       nebo z křemičitých hlinek

26.26.12 Žáruvzdorné cihly, kameny, desky a podobné
     žáruvzdorné keramické stavebniny           6902

     Z: žáruvzdorné stavební materiály (cihly,
       dlaždice atd.) nebo krytiny ze žáruvzdorných
       keramických materiálů (magnezit, dolomit,
       oxid hlinitý, chromit atd.)
     N: materiály z infusoriové hlinky (26.26.11)

26.26.13 Žáruvzdorné cementy, malty, betony a podobné směsi
     jinde neuvedené                    3816

     Z: žáruvzdorné     cementy, omítky, betony, malty
       atd. práškové nebo připravené k použití
     N: beton připravený pro lití (26.63.10)

26.26.14 Nevypalované žáruvzdorné výrobky, ostatní
     žáruvzdorné keramické výrobky             6815.91
                                6903
     Z: různé výrobky ze žáruvzdorné keramiky pro
       technické použití (konvertory, retorty,
       nístěje, mufle, pouzdra, průvlaky atd.),
       různé keramické výrobky vyrobené elektrotavbou
     ZT:vlákna žáruvzdorná keramická a různé předměty
       z magnezitu, magnezie, dolomitu nebo chromitu


26.3   Keramické obkládačky a dlaždice
26.30   Keramické obkládačky a dlaždice
26.30.1  Keramické obkládačky a dlaždice

     Z: dlaždice keramické obkladové, na podlahu,
       cihly keramické nebo terakotové podlahové
       glazované i bez glazury, na podkladu
       i bez něj
     ZT:mozaikové dlaždice
     N: mozaikové sklo (26.15.26)

26.30.11 Neglazované keramické obkládačky, dlaždice
     a podobné výrobky                   6907
26.30.12 Glazované keramické obkládačky, dlaždice, kostky
     a podobné výrobky                   6908


26.4   Cihly, krytiny a podobné výrobky pro stavebnictví
     z pálené hlíny
26.40   Cihly, krytiny a podobné výrobky pro stavebnictví
     z pálené hlíny
26.40.1  Cihly, krytiny a podobné výrobky pro stavebnictví
     z pálené hlíny
26.40.11 Nežáruvzdorné cihly, dlaždice cihelné, nosné nebo
     výplňové tvarovky, stropní vložky a podobné
     výrobky z pálené hlíny                6904

     Z: cihly pálené plné, duté nebo děrované,
       kvádry, tvarovky pálené,
       obkladové desky, hurdisky atd. z pálené hlíny

26.40.12 Krytinové tašky, trubkové komínové nástavce,
     komínové vyzdívky a jiná stavební keramika      6905

     Z: krytina pálená a doplňky střešní krytiny,
       kouřovody, hrdlové trouby, uzávěry a jiné
       cihlářské pálené stavební výrobky

26.40.13 Keramické trouby a trubky, žlaby, spojky trub
     a jiné příslušenství k nim              6906

     ZT:kameninové trouby a tvarovky
     N: pórovité hlinky (26.82.16)


26.5   Cement, vápno a sádra
26.51   Cement
26.51.1  Cement
26.51.11 Cementové slínky                   2523.1
26.51.12 Cement portlandský, hlinitanový, struskový
     a podobné hydraulické cementy             2523.2
                                2523.3
     ZT:cementy rychletuhnoucí a hydraulická pojiva    2523.9
       pro vyzdívání
     N: cementová lepidla (24.62.10),
       žáruvzdorné malty (26.26.13),
       maltové směsi (26.64.10)


26.52   Vápno
26.52.1  Vápno
26.52.10 Vápno                         2522

     Z: vápno hašené, nehašené a hydraulické


26.53   Sádra
26.53.1  Sádra
26.53.10 Sádra                         2520.2

     Z: sádra stavební, rychletuhnoucí a jemná
       štukatérská
     N: sádrové výrobky (26.62.10)


26.6   Výrobky z betonu, sádry a cementu
26.61   Výrobky z betonu pro stavební účely
26.61.1  Stavební prvky z betonu
26.61.11 Krytinové tašky, obkládačky, dlaždice, cihly,
     tvárnice a podobné výrobky z cementu, betonu nebo
     umělého kamene, též vyztužené             6810.1

     Z: tašky krytinové, dlaždice, dlaždičky, hurdisky
       atd. z betonu,
       bloky z lehkého betonu
     ZT:podobná staviva z umělého kamene nebo podobného
       materiálu

26.61.12 Prefabrikované stavební dílce z cementu, betonu
     nebo umělého kamene, též vyztužené          6810.91

     Z: prefabrikované nosníky, podlahové dlaždice,
       prefabrikované fasádové prvky, schodiště,
       trámy atd. z betonu a železobetonu,
       díly mostů, průmyslové armované nebo
       předpjaté betonové skelety,
       díly pro výstavbu komunikací (obrubníky,
       krajníky) a betonové traverzy,
       betonové vybavení čisticích systémů
       (septiky a doplňky),
       betonové sloupy vedení a pouličního osvětlení,
       betonové desky a sloupy na ohrady,
       dílce stavební prostorové

26.61.13 Trouby z cementu, betonu nebo umělého kamene     6810.99č

     Z: různé trubky válcovité nebo vejčité
       atd. včetně předpjatých i vyztužených
       z cementu, betonu nebo umělého kamene


26.61.2  Konstrukce a stavební části (celky) z betonu
     a železobetonu
26.61.20 Konstrukce a stavební části (celky) z betonu
     a železobetonu                    9406.00.9č

     Z: stavební buňky, zahradní přístřešky, garáže
       atd. z betonu nebo železobetonu
     N: díly prefabrikované stavební z betonu
       (26.61.12)


26.62   Výrobky ze sádry pro stavební účely
26.62.1  Výrobky ze sádry pro stavební účely
26.62.10 Výrobky ze sádry pro stavební účely          6809.1

     Z: dlaždice, tvárnice, desky (včetně pokrytých
       papírem nebo polystyrenem) ze sádry,
       suché příčky se sádrovým povrchem


26.63   Beton připravený pro lití
26.63.1  Beton připravený pro lití
26.63.10 Beton připravený pro lití               3824.50.1

     Z: beton připravený k použití v betonárce
       nebo dodávaný na staveniště speciálními
       vozidly (transportbeton)
     N: směsi suché betonové a maltové (26.64.10)


26.64   Malty a betony kromě žáruvzdorných
26.64.1  Malty a betony kromě žáruvzdorných
26.64.10 Malty a betony kromě žáruvzdorných          3824.50.9

     Z: nežáruvzdorné malty a betony ve formě prášku
       připravené k použití,
       směsi suché omítkové
     N: cementová lepidla (24.62.10),
       žáruvzdorné malty a betony (26.26.13)


26.65   Osinkocementové a obdobné vláknocementové výrobky
26.65.1  Osinkocementové a obdobné vláknocementové výrobky
26.65.11 Desky, tabule, dlaždice a podobné výrobky
     z rostlinných vláken a dřevěných odpadů
     aglomerované s cementem, sádrou nebo jinými
     minerálními pojivy                  6808

     Z: izolační materiály z rostlinných vláken
       spojených hydraulickým pojivem

26.65.12 Zboží osinkocementové, vláknocementové a podobné   6811

     Z: výrobky z osinkocementu, buničinocementu
       nebo podobných látek (ploché nebo vlnité desky,
       krytina, trouby, trubky, potrubní armatury atd.)


26.66   Ostatní výrobky z betonu, cementu nebo sádry
26.66.1  Ostatní výrobky z betonu, cementu nebo sádry

     Z: různé výrobky nesouvisející se stavebnictvím

26.66.11 Výrobky ze sádry nebo ze směsí na podkladě sádry
     jinde neuvedené                    6809.9

     Z: ozdobné předměty ze sádry nebo štuku (sošky,
       fresky atd.)

26.66.12 Výrobky z cementu, betonu nebo umělého kamene
     jinde neuvedené                    6810.99

     Z: truhlíky na květiny, dekorační prvky atd.,
       koryta, prádelní vany a hygienická zařízení
       z betonu, cementu nebo umělého kamene,
       zahradní betonový nábytek
     ZT:dekorační krby a podobné kompozitní prvky
       (kromě krbů postavených zejména z kamene)


26.7   Přírodní kámen pro výtvarné a stavební účely
     a výrobky z něho
26.70   Přírodní kámen pro výtvarné a stavební účely
     a výrobky z něho
26.70.1  Přírodní kámen pro výtvarné a stavební účely
     a výrobky z něho
26.70.11 Mramor, travertin a alabastr opracované pro
     výtvarné nebo stavební účely             6802.21
                                6802.91
     Z: desky mramorové nebo travertinové na
       obkládání stěn nebo podlah,
       mramorové náhrobní kameny,
       dlaždice z umělého mramoru
     ZT:dekorační předměty z mramoru nebo alabastru,
       způsoby opracování mramoru (řezání, hlazení,
       rytí atd.)

26.70.12 Ostatní opracované kameny pro výtvarné a stavební
     účely, uměle barvené granuly, výrobky
     z aglomerované břidlice                6801
                                6802.1
     Z: dlažební kostky, obrubníky chodníků, kamenné    6802.22
       dlaždice, kamenné části náhrobků,         6802.23
       břidlicové desky, dlaždice a střešní krytina    6802.29
     ZT:dekorační předměty nebo kamenné součásti      6802.92
       zařízení,                     6802.93
       dekorační krby (nebo krbové římsy) vyrobené    6802.99
       z kamene,                     6803
       způsoby opracování kamene (řezání, hlazení,
       rytí atd.)
     N: díla z mramoru (26.70.11)


26.8   Jiné minerální výrobky nekovové
26.81   Brusiva (kromě diamantového)
26.81.1  Brusiva (kromě diamantového)

     N: prášková brusiva (podle typu)

26.81.11 Mlýnské kameny, brusné kameny, brusné kotouče
     a podobné výrobky                   6804

     Z: žernovy mlecí, drticí kameny,
       brusné kotouče na ostření, řezání, začišťování
       atd., brousky z různých materiálů
       včetně diamantových

26.81.12 Přírodní nebo umělá brusiva ve tvaru prášku nebo
     zrn na podložce z textilního materiálu, papíru
     nebo lepenky                     6805

     Z: brusný materiál na podkladu - plátně, papíru,
       lepence atd. v listech, pásech, kotoučích atd.


26.82   Jiné minerální výrobky nekovové jinde neuvedené
26.82.1  Jiné minerální výrobky     nekovové jinde neuvedené
26.82.11 Zpracovaná osinková vlákna, směsi na podkladě
     osinku, výrobky z těchto směsí nebo osinku      6812
                                6813
     Z: vlákna, příze, nitě, šňůry, provazce, tkaniny,
       pletence, plstě, lepenky, těsnění, tepelná
       izolace z osinku nebo podobných materiálů,
       azbestové oděvy, obuv, rukavice, pokrývky hlavy,
       osinkové směsi ke stříkání,
       obložení brzd, spojek atd.
     N: kovoplastové těsnění (29.24.25)

26.82.12 Výrobky z asfaltu nebo podobných materiálů      6807

     Z: asfaltované šindele, krytiny a izolační
       vodotěsné materiály

26.82.13 Živičné směsi na bázi přírodního asfaltu nebo
     přírodní živice                    2715

     Z: živičné tmely, ředěné asfalty a podobné
       výrobky

26.82.14 Umělý grafit, koloidní nebo semikoloidní grafit,
     přípravky na bázi grafitu nebo jiného uhlíku     3801

     ZT:uhlíkové pastové hmoty na elektrody
       (Sodebergova pasta) nebo povrchovou úpravu pecí
     N: elektrody, kartáče elektrických zařízení
       a komutátory, bateriový grafit (31.62.15),
       grafitové výrobky pro elektrotechnické
       použití (31.62.15) nebo jiné účely (26.82.16)

26.82.15 Umělý korund                     2818.1
26.82.16 Minerální výrobky nekovové jinde neuvedené      6806
                                6814
     Z: vlny minerální (vlna kamenná, strusková)      6815.1
       v panelech, skořepinách, rounu nebo kusech,    6815.2
       lehká pórovitá kameniva (vermikulit, hlinková,   6815.99
       břidličná kameniva atd.),
       grafitové výrobky pro neelektrické účely
       (tlumiče záření, ložiska) a uhlíková vlákna,
       desková slída a výrobky ze slídy,
       výrobky z rašeliny (kelímky k pěstování
       rostlin)
     N: skelná vata a vlákna (26.14.12),
       izolační nebo dielektrické součástky (podle
       typu), slídové brýle (33.40.12)


26.82.9  Práce při výrobě stavebních hmot a výrobků z nich
26.82.90 Práce při výrobě stavebních hmot a výrobků z nich
----------------------------------------------------------------------------

       27 ZÁKLADNÍ KOVY VČ. HUTNÍCH VÝROBKŮ;
       PRÁCE VÝROBNÍ POVAHY VE SLÉVÁRENSTVÍ

------------------------------------------------------------------------
Kód    Název                         HS/CN
------------------------------------------------------------------------
     Poznámka: Ostatní legovaná ocel znamená legovanou
     ocel kromě nerezavějící oceli.
     Patří sem výrobky jak tuzemské výroby, tak
     i dovážené.
     ECSC = European Coal and Steel Communit - Evropské
     společenství uhlí a oceli, tzv. Montánní unie ESUO.


27.1   Železo, ocel a feroslitiny (ECSC),
     ploché výrobky (kromě úzké pásky válcované
     za studena) a výrobky tvářené za tepla
27.10   Železo, ocel a feroslitiny (ECSC),
     ploché výrobky (kromě úzké pásky válcované
     za studena) a výrobky tvářené za tepla
27.10.1  Železo a ocel (ECSC)
27.10.11 Železo surové a vysokopecní zrcadlovina
     v houskách, blocích nebo jiných
     základních tvarech                7201

     Z: železo surové ocelárenské a slévárenské
       tekuté nebo pevné, vysokopecní zrcadlovina
       v houskách, v blocích nebo jiných tvarech
     N: čisté železo s obsahem železa minimálně
       99,94% (27.10.13)

27.10.12 Feromangan obsahující více
     než 2% hmotnosti uhlíku  7202.11

     N: ostatní feromangany (27.35)

27.10.13 Výrobky ze železa získané přímou redukcí železné
     rudy, železná houba a čisté železo s hmotnostním
     obsahem železa minimálně 99,94%         7203

     N: ocelová vlna někdy označovaná jako ocelová
       houba (28.75.12)


27.10.2  Ingoty nebo jiné základní tvary a předvýrobky
     válcované nebo plynule odlévané z nelegované oceli
     kromě předkovků
27.10.20 Ingoty nebo jiné základní tvary a předvýrobky
     válcované nebo plynule odlévané z nelegované oceli
     kromě předkovků                    7206
                                7207.11.1
     Z: surová ocel nelegovaná v ingotech         7207.12.1
       (kruhových, obdélníkových, plochých,        7207.19.11
       čtvercových apod.),                7207.19.14
       předvalky a předvýrobky plynule odlévané      7207.19.16
       z nelegované oceli (sochory, bloky, bramy,     7207.19.31
       ploštiny apod.)                  7207.20.11
     ZT:tekutá ocel k lití, pudlové tyče a kůly      7207.20.15
     N: předkovky z nelegované oceli (27.35.41),      7207.20.17
       ingoty z přetavovaného šrotu (27.10.9)       7207.20.32
                                7207.20.51
                                7207.20.55
                                7207.20.57
                                7207.20.71

27.10.3  Ingoty nebo jiné základní tvary a předvýrobky
     válcované nebo plynule odlévané z legované oceli
     kromě předkovků
27.10.30 Ingoty nebo jiné základní tvary a předvýrobky
     válcované nebo plynule odlévané z legované oceli
     kromě předkovků                    7218.1
                                7218.91.1
     Z: surová ocel legovaná v ingotech          7218.99.11
       (kruhových, obdélníkových, plochých,        7218.99.2
       čtvercových apod.),                7224.1
       předvalky a předvýrobky plynule odlévané      7224.90.0
       z legované oceli (sochory, bloky, bramy,      7224.90.15
       ploštiny apod.)                  7224.90.3
     ZT:tekutá ocel k lití
     N: předkovky z legované oceli (27.35.41, .42)


27.10.4  Ploché ocelové výrobky válcované kromě úzké pásky
     válcované za studena

     Poznámka: Pod pojmem tlusté plechy, pásy se
     rozumí tloušťka 3 mm a více, pod pojmem tenké
     plechy, pásy se rozumí tloušťka menší než 3 mm.

     ZT:ploché ocelové výrobky děrované, zvlněné,
       leštěné apod.

27.10.41 Ploché výrobky válcované za tepla z nelegované
     oceli bez úpravy povrchu               7208
                                7211.1
     Z: ploché výrobky (plechy, pásy apod.)        7212.60.91
       válcované za tepla svinuté nebo
       nikoli, z nelegované oceli,
       bez povrchové úpravy a o jakékoli šířce
     ZT:výpalky tvarové z tlustých plechů
       válcovaných za tepla z nelegované oceli
     N: pásy válcované za tepla a převálcované
       za studena (27.32), ploché výrobky
       plátované, pokovené, potažené apod.,
       z nelegované oceli (27.10.43)

27.10.42 Ploché výrobky válcované za studena o šířce 600 mm
     a větší z nelegované oceli bez úpravy povrchu     7209
                                7211.23.1
     Z: ploché výrobky (plechy, pásy apod.)        7211.23.51
       válcované za studena o šířce 600 mm        7211.29.2
       a větší, svinuté nebo nikoli, z nelegované     7211.90.1
       oceli bez povrchové úpravy
     N: pásy válcované za tepla a převálcované
       za studena o šířce menší než 600 mm
       (27.32.10), ploché výrobky plátované,
       pokovené, potažené apod. z nelegované
       oceli (27.10.43)

27.10.43 Ploché válcované výrobky plátované, pokovené
     nebo potažené z nelegované oceli kromě úzké pásky
     válcované za studena o šířce menší než 600 mm     7210
                                7212.10.1
     Z: ploché výrobky (plechy, pásy apod.)        7212.10.91
       válcované za tepla všech šířek           7212.10.93
       a válcované za studena o šířce 600 mm       7212.20.1
       a větší, povrchově upravené (tj.plátované     7212.30.1
       nebo povrchově upravené pozinkem, povlakem     7212.40.1
       hliníkovým, pocínované, nalakované, natřené    7212.40.91
       apod.) z nelegované oceli             7212.40.93
     N: úzké pásy válcované za studena           7212.40.95
       povrchově upravené o šířce menší než        7212.50.1
       600 mm z nelegované oceli (27.32.20)        7212.50.31
                                7212.50.5
                                7212.60.1
                                7212.60.91
27.10.44 Ploché válcované výrobky z ostatní legované oceli
     kromě úzké pásky válcované za studena o šířce
     menší než 600 mm                   7225
                                7226.11.1
     Z: ploché výrobky (plechy, pásy apod.)        7226.19.1
       válcované za tepla všech šířek a válcované     7226.20.2
       za studena šířky 600 mm a větší, svinuté      7226.91
       nebo nikoli vč. povrchově upravených        7226.92.1
       z ostatní legované oceli              7226.93.2
     N: úzké pásy válcované za studena           7226.94.2
       vč. povrchově upravených o šířce menší           7226.99.2
       než 600 mm z ostatní legované oceli (27.32.3),
       ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli
       (27.10.45)

27.10.45 Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli
     kromě úzké pásky válcované za studena o šířce
     menší než 600 mm                   7219
                                7220.1
     Z: ploché výrobky (plechy, pásy apod.)        7220.20.1
       vč. povrchově upravených (tj. plátovaných,     7220.90.1
       pokovených, potažených apod.),           7220.90.31
       válcovaných za tepla všech šířek a válcovaných
       za studena šířky 600 mm a větší, svinuté
       nebo nikoli, z nerezavějící oceli
     N: úzké pásy válcované za studena vč. povrchově
       upravených o šířce menší než 600 mm
       z nerezavějící oceli (27.32.3)


27.10.5  Dráty ocelové válcované za tepla ve svitcích
     vč. užití pro výztuž do betonu
27.10.51 Dráty válcované za tepla ve svitcích z nelegované
     oceli vč. užití pro výztuž do betonu         7213

     ZT:tyče kruhové a žebírkové pro výztuž do betonu
       ve svitcích z nelegované oceli

27.10.52 Dráty válcované za tepla ve svitcích
     z nerezavějící oceli vč. užití pro výztuž
     do betonu                       7221

     ZT:tyče kruhové a žebírkové pro výztuž do betonu
       ve svitcích z nerezavějící oceli
27.10.53 Dráty válcované za tepla ve svitcích z ostatní
     legované oceli vč. užití pro výztuž do betonu     7227

     ZT:tyče kruhové a žebírkové pro výztuž do betonu
       ve svitcích z ostatní legované oceli


27.10.6  Tyče ocelové jednoduchého průřezu válcované
     za tepla vč. užití pro výztuž do betonu
     (kromě ve svitcích) a dutých vrtných tyčí
27.10.61 Tyče jednoduchého průřezu válcované za tepla
     z nelegované oceli vč. užití pro výztuž
     do betonu a dutých vrtných tyčí            7214.2
                                7214.3
     ZT:tyče kruhové, žebírkové a s výstupky pro      7214.9
       výztuž do betonu, duté vrtné tyče,         7215.90.1
       tyče jednoduchého průřezu tažené nebo       7228.80.9
       protlačované za tepla z nelegované oceli,
       dále již neopracované
     N: tyče kované z nelegované oceli (27.35.50)

27.10.62 Tyče jednoduchého průřezu válcované za tepla
     z nerezavějící oceli                 7222.1
                                7222.30.1
     ZT:tyče jednoduchého průřezu tažené nebo
       protlačované za tepla z nerezavějící
       oceli, dále již neopracované
     N: tyče kované z nerezavějící oceli (27.35.72)

27.10.63 Tyče jednoduchého průřezu válcované za tepla
     z ostatní legované oceli vč. dutých vrtných tyčí   7228.10.1
                                7228.10.3
     ZT:tyče kruhové, žebírkové a s výstupky pro      7228.20.1
       výztuž do betonu v tyčích, duté vrtné tyče,    7228.20.3
       tyče jednoduchého průřezu tažené nebo       7228.3
       protlačované za tepla z ostatní legované oceli,  7228.60.1
       dále již neopracované               7228.80.1
     N: tyče kované z ostatní legované oceli (27.35.72)


27.10.7  Tyče ocelové tvarového průřezu válcované, tažené
     nebo protlačované za tepla, dále již neupravené
27.10.70 Tyče ocelové tvarového průřezu válcované, tažené
     nebo protlačované za tepla, dále již neupravené    7216.1
                                7216.2
     Z: úhelníky, tvarovky, profily ve tvaru U, I, H,   7216.3
       L, T apod. válcované, tažené nebo protlačované   7216.4
       za tepla z legované i nelegované oceli,      7216.5
       dále již neupravené                7216.99.1
     N: tažené profily nebo profily formované za      7222.40.1
       studena z plochých výrobků (27.33.11,       7222.40.3
       27.33.12),                     7228.70.1
       profily kované (27.35)               7228.70.3


27.10.8  Štětovnice a materiál pro stavbu železničních
     nebo tramvajových tratí z oceli
27.10.81 Štětovnice z oceli                  7301.1

     Z: štětovnice a výrobky pro štětové stěny
       válcované za tepla z oceli
     ZT:štětovnice vrtané, ražené nebo vyrobené
       ze sestavených prvků
     N: výrobky pro štětové stěny vyrobené svařováním
       (27.35.61),
       štětovnice uspořádané do paketů, které
       nemají žádné "zámky" pro vnější připojování
       (28.11.2)

27.10.82 Kolejnice, pražce, kolejnicové spojky,
     podkladnice a přídržné kolejnice válcované,
     dále neupravené, z oceli               7302.10.3
                                7302.10.9
     Z: kolejnice nové i použité, přídržné kolejnice,   7302.2
       pražce (příčné pražce), kolejnicové spojky,    7302.40.1
       podkladnice (podkladní desky) a jiné dílce     7302.90.1
       speciálně uzpůsobené pro kladení kolejnic,
       válcované dále neupravené
     ZT:kolejnice pro důlní, polní, lanové a jeřábové
       dráhy
     N: litý nebo kovaný traťový materiál (27.35.62),
       pražcové vrtule, svorníky, šroubové matice,
       nýty a hřebíky používané k upevňování
       kolejového stavebního materiálu (28.73.14,
       28.74.11), sestavené koleje (tratě), točny,
       zarážedla a ložné míry (35.20.40)


27.10.9  Struska vč. granulované, litinové, železné
     a ocelové odpady a šrot a zmetkové ingoty,
     housky a jiné velké odlitky (ECSC)
27.10.91 Struska vč. granulované, okuje a jiné odpady
     při zpracování železa nebo oceli           2618
                                2619
     Z: strusky vysokopecní, ocelárenské, svářkové,
       feroslitinové, ostatní (z kuploven, hrudkoven
       apod.) vč. granulovaných, odprašky, výhozy,
       úlety, kaly a okuje
     N: Thomasova struska, zpěněná struska (26.82.16)

27.10.92 Litinové, železné a ocelové odpady a šrot (ECSC)   7204.1
                                7204.2
     ZT:sešrotované automobily, odpady ze soustružení,   7204.3
       hobliny, odřezky, třísky, piliny, odstřižky,    7204.4
       zbytky z ražení apod.
     N: okuje (27.10.91)

27.10.93 Zmetkové ingoty, housky a jiné velké odlitky
     (ECSC)                        7204.5


27.2   Trouby a trubky vč. příslušenství k nim z litiny
     nebo oceli
27.21   Trouby a trubky vč. příslušenství k nim a duté
     profily z litiny
27.21.1  Trouby, trubky a duté profily z litiny
27.21.10 Trouby, trubky a duté profily z litiny        7303

     Z: roury kanalizační litinové, roury pro
       tlaková potrubí
     ZT:uzavřené litinové profily


27.21.2  Příslušenství pro trouby a trubky z litiny
27.21.20 Příslušenství pro trouby a trubky z litiny      7307.1

     Z: uzavírací a spojovací kusy pro trouby
       a trubky z litiny (kolena, objímky apod.),
       různé litinové spojky


27.22   Trubky vč. příslušenství k nim z oceli
27.22.1  Trubky z oceli
27.22.11 Trubky ocelové bezešvé kromě trubek pro
     ropovody nebo plynovody                7304.3
                                7304.4
     Z: trubky ocelové bezešvé na rozvod vody,       7304.5
       na průmyslová potrubí, pro teplárenské       7304.9
       účely apod.
     ZT:trubky žebrované nebo povrchově upravené
       (plastem, izolací, chlazené apod.), trubky
       bezešvé s připojeným příslušenstvím (fitinky),
       bezešvé závitové, profilové a podobné trubky

27.22.12 Trubky ocelové svařované kromě trubek pro
     ropovody nebo plynovody                7305.3č
                                7305.9č
     Z: trubky ocelové svařované podélně nebo       7306.3
       se svarem ve šroubovici              7306.4
     ZT:trubky svařované s připojeným příslušenstvím    7306.5
       (fitinky) nebo povrchově upravené         7306.6

27.22.13 Trubky ocelové pro ropovody nebo plynovody      7304.1
                                7304.2
     Z: trubky ocelové pro ropovody nebo plynovody     7305.1
       bezešvé, svařované podélně nebo spirálově     7305.2
     ZT:pažnice, čerpací a vrtné trubky typů        7305.3č
       používaných při těžbě ropy, plynu a pro      7306.1
       geologický průzkum apod.              7306.2

27.22.14 Trubky ocelové nýtované nebo jinak spojované
     kromě trubek pro ropovody nebo plynovody       7305.9č
                                7306.9

27.22.2  Příslušenství pro trouby a trubky z oceli
27.22.20 Příslušenství pro trouby a trubky z oceli       7307.2
                                7307.9
     Z: uzavírací a spojovací kusy pro trouby
       a trubky z oceli (příruby, spojky, kolena,
       ohyby, nátrubky apod. včetně se závity),
       různé ocelové tvarovky z trubek


27.3   Ostatní hutní výrobky ze železa, oceli
     a feroslitiny (mimo ECSC)
27.31   Výrobky hutní tažené za studena vč.
     opracovaných
27.31.1  Tyče tažené za studena jednoduchého průřezu
         z nelegované oceli
27.31.10 Tyče tažené za studena jednoduchého průřezu
     z nelegované oceli                  7215.1
                                7215.5
     Z: tyče a pruty tažené, loupané, broušené       7215.90.9
       jednoduchého průřezu z nelegované oceli,
       po tváření za studena nebo povrchové
       úpravě za studena již dále neopracované
     N: tyče kované z nelegované oceli (27.35.50)


27.31.2  Tyče tažené za studena jednoduchého průřezu
     z ostatní legované oceli a tyče tvarového
     průřezu opracované z nelegované oceli
27.31.21 Tyče tažené za studena jednoduchého průřezu
     z ostatní legované oceli               7228.10.9
                                7228.20.6
     Z: tyče a pruty tažené, loupané, broušené       7228.5
       jednoduchého průřezu z ostatní legované      7228.60.8
       oceli, po tváření za studena nebo povrchové
       úpravě za studena již dále neupravené
     N: tyče kované z ostatní legované oceli
       (27.35.72)

27.31.22 Tyče tažené za studena tvarového průřezu
     z nelegované oceli                  7216.69

     Z: úhelníky, tvarovky a profily tažené, loupané,
       broušené z nelegované oceli, po tváření za
       studena nebo povrchové úpravě za studena již
       dále neupravené
     ZT:plné profily z nelegované oceli
     N: profily kované z nelegované oceli (27.35.71)


27.31.3  Tyče tažené za studena jednoduchého průřezu
     z nerezavějící oceli a tyče tvarového průřezu
     opracované z legované oceli
27.31.31 Tyče tažené za studena jednoduchého průřezu
     z nerezavějící oceli                 7222.2
                                7222.30.98
     Z: tyče tažené, loupané, broušené jednoduchého
       průřezu z nerezavějící oceli, po tváření za
       studena nebo povrchové úpravě za studena
       již dále neupravené
     N: kované tyče z nerezavějící oceli (27.35.72)

27.31.32 Tyče tažené za studena tvarového průřezu
     z legované oceli                   7222.40.93
                                7222.40.99
     Z: úhelníky, tvarovky a profily tažené, loupané,   7228.70.9
       broušené z legované oceli, po tváření za
       studena nebo povrchové úpravě za studena
       již dále neupravené
     N: kované profily z legované oceli (27.35.72)


27.32   Pásy úzké válcované za studena o šířce menší
     než 600 mm z oceli
27.32.1  Pásy úzké válcované za studena o šířce menší
     než 600 mm bez úpravy povrchu z nelegované oceli
27.32.10 Pásy úzké válcované za studena o šířce menší
     než 600 mm bez úpravy povrchu z nelegované oceli   7211.23.9
                                7211.29.5
     Z: pásy úzké válcované za studena nebo podélně    7211.29.9
       dělené ze širokých pásů válcovaných za       7211.90.9
       studena z nelegované oceli o šířce menší
       než 600 mm bez povrchové úpravy
     N: ploché výrobky válcované za studena
       z nelegované oceli o šířce menší
       než 600 mm povrchově upravené (27.32.20)


27.32.2  Pásy úzké válcované za studena o šířce menší
     než 600 mm plátované, pokovené a potažené
     z nelegované oceli
27.32.20 Pásy úzké válcované za studena o šířce menší
     než 600 mm plátované, pokovené a potažené
     z nelegované oceli                  7212.10.99
                                7212.20.9
     Z: pásy úzké válcované za studena nebo podélně    7212.30.9
       dělené ze širokých pásů válcovaných za       7212.40.98
       studena z nelegované oceli o šířce menší      7212.50.7
       než 600 mm povrchově upravené (pocínované,     7212.50.9
       pozinkované, poolověné, poměděné, pomosazené,   7212.60.93
       poniklované, natírané, lakované nebo nánosované  7212.60.99
       plasty, plátované různými kovy apod.)
       v tabulích i ve svitcích


27.32.3  Pásy úzké válcované za studena o šířce menší
     než 600 mm z legované oceli
27.32.31 Pásy úzké válcované za studena o šířce menší
     než 600 mm z nerezavějící oceli            7220.20.3
                                7220.20.5
     Z: pásy úzké válcované za studena nebo podélně    7220.20.9
       dělené ze širokých pásů válcovaných za       7220.90.39
       studena z nerezavějící oceli o šířce menší     7220.90.9
       než 600 mm vč. povrchově upravených

27.32.32 Pásy úzké válcované za studena o šířce menší
     než 600 mm z ostatní legované oceli          7226.11.9
                                7226.19.9
     Z: pásy úzké válcované za studena nebo podélně    7226.20.8
       dělené ze širokých pásů válcovaných za       7226.92.9
       studena z ostatní legované oceli o šířce      7226.93.8
       menší než 600 mm vč. povrchově upravených     7226.94.8
                                7226.99.8


27.33   Profily ocelové tvářené za studena
27.33.1  Profily ocelové tvářené za studena
27.33.11 Profily ocelové tvářené za studena, vyrobené
     z plochých válcovaných výrobků (kromě
     z nerezavějící oceli)                 7216.61
                                7216.91
     Z: profily ocelové vyrobené formováním
       za studena nebo ohýbáním z plochých
       válcovaných výrobků
       povrchově upravené i neupravené
     ZT:děrované úhelníky, žebrované plechy
     N: bezpečnostní vedení (vodicí lišty) (28.11.23),
       profily z nerezavějící oceli (27.33.12)

27.33.12 Profily tvářené za studena, vyrobené z plochých
     válcovaných výrobků z nerezavějící oceli       7222.40.91

     Z: profily z nerezavějící oceli vyrobené
       formováním za studena nebo ohýbáním
       z plochých válcovaných výrobků
       povrchově upravené i neupravené


27.34   Dráty tažené z oceli
27.34.1  Dráty tažené z oceli

     Poznámka: Do následujících podskupin se zahrnují
     také dráty tažené z oceli povrchově upravené
     (plátované nebo pokovené obecnými kovy, potažené
     plastem nebo natřené), též leštěné.
     Do těchto podskupin nepatří: válcované
     dráty (27.10.5), výrobky z ocelových
     drátů (např. ostnatý drát, vypouzdřené pájecí
     dráty) (28.73.1).

27.34.11 Dráty tažené z nelegované oceli            7217
27.34.12 Dráty tažené z nerezavějící oceli           7223
27.34.13 Dráty tažené z ostatní legované oceli         7229


27.35   Hutní výrobky ze železa a oceli jinde neuvedené
     a feroslitiny kromě ECSC
27.35.1  Feroslitiny kromě ECSC
27.35.11 Feromangan obsahující 2% nebo méně hmotnosti
     uhlíku                        7202.19

     N: feromangan uhlíkatý (27.10.12)

27.35.12 Ferochrom                       7202.4
27.35.13 Feronikl                       7202.6


27.35.2  Feroslitiny ostatní kromě feromanganu,
     ferochromu a feroniklu
27.35.20 Feroslitiny ostatní kromě feromanganu,
     ferochromu a feroniklu                7202.2
                                7202.3
     Z: ferosilicium, feromolybden, ferotungsten,     7202.5
       ferotitan, ferovanad, ferowolfram, feroniob,    7202.7
       ferofosfor, feroaluminium, ferobor apod.,     7202.8
       feroslitiny komplexní na podkladě křemíku     7202.9
       a desoxidační, exotermické, samotvorné apod.


27.35.3  Granuly a prášek ze surového železa nebo
     vysokopecní zrcadloviny
27.35.30 Granuly a prášek ze surového železa nebo
     vysokopecní zrcadloviny                7205


27.35.4  Kované polotovary z oceli
27.35.41 Kované polotovary z nelegované oceli         7207.11.9
                                7207.12.9
     Z: polotovary kované z nelegované oceli        7207.19.19
       všech průřezů a polotovary pro výrobu       7207.19.39
       kovaných profilů                  7207.19.9
                                7207.20.19
                                7207.20.39
                                7207.20.59
                                7207.20.79
                                7207.20.9

27.35.42 Kované polotovary z nerezavějící oceli        7218.91.9
                                7218.99.19
     Z: polotovary kované z nerezavějící oceli       7218.99.9
       všech průřezů

27.35.43 Kované polotovary z ostatní legované oceli      7224.90.19
                                7224.90.9
     Z: polotovary kované z ostatní legované
       oceli všech průřezů
     N: polotovary kované z nerezavějící
       oceli (27.35.42)


27.35.5  Tyče jednoduchého průřezu kované z nelegované
     oceli
27.35.50 Tyče jednoduchého průřezu kované z nelegované
     oceli                         7214.1


27.35.6  Profily ocelové otevřeného průřezu vyrobené
     svařováním a výrobky pro drážní svršek kromě
     válcovaných dále neupravených
27.35.61 Profily ocelové otevřeného     průřezu vyrobené
     svařováním                      7301.2

     Z: svařované úhelníky, tvarovky a profily
       z oceli
     ZT:svařované ocelové výrobky pro štětové stěny

27.35.62 Výrobky ocelové pro drážní svršek kromě
     válcovaných dále neupravených vč. kolejnic
     s vodiči el. proudu z neželezných kovů        7302.10.1
                                7302.3
     Z: napájecí kolejnice s vodičem z neželezného     7302.40.9
       kovu, hrotnice, výhybky, přestavné tyče,      7302.90.3
       výměny, kolejnicové spojky a podkladnice,     7302.90.9
       přídržky, podpěrné desky, kleštiny (táhla)
       a ostatní přejezdová zařízení - jedná se
       o výrobky např. lité nebo kované
     N: kolejnice a traťový materiál válcovaný
       a dále neupravený (27.10.82)


27.35.7  Tyče jednoduchého průřezu z legované oceli
     a tyče tvarového průřezu ocelové kované
27.35.71 Tyče tvarového průřezu kované z nelegované oceli   7216.99.9

     Z: úhelníky, tvarovky a profily z nelegované
       oceli kované

27.35.72 Tyče kované z legované oceli             7222.30.51
                                7222.30.91
     Z: tyče jednoduchého průřezu a úhelníky,       7228.10.5
       tvarovky, profily z nerezavějící a ostatní     7228.4
       legované oceli kované


27.4   Neželezné kovy vč. hutních výrobků

     Poznámka: U neželezných kovů pojem základní hutní
     tvary zahrnuje: housky, ingoty, slitky apod.
     Patří sem i kovy ve formě prachu, zrn a granulí,
     a to jak zvlášť vysoké, tak i technické čistoty.
     Pojem hutní výrobky zahrnuje: tyče, plechy, pásy,
     pruhy, trubky, kotouče, dráty, fólie apod.,
     předlisky a předvalky pro další hutní zpracování
     a výrobky plynule lité.

27.41   Ušlechtilé kovy vč. hutních výrobků

     Poznámka: Do následujících podskupin nepatří:
     drahé kovy v koloidním stavu nebo ve formě
     amalgámů (24.13.41),
     katalyzátory a laboratorní potřeby z drahých
     kovů (36.22.14),
     automobilové katalyzátory (34.30.20).

27.41.1  Stříbro v základních hutních tvarech nebo ve
     formě prachu a hutní výrobky ze stříbra a z jeho
     slitin
27.41.11 Stříbro v základních hutních tvarech nebo ve
     formě prachu                     7106.1
                                7106.91
     ZT:stříbro a slitiny stříbra přetavené (z odpadu)
     N: dusičnan stříbrný (24.13.41)

27.41.12 Hutní výrobky ze stříbra a z jeho slitin       7106.92

     ZT:hutní výrobky ze stříbra a z jeho slitin
       pozlacené a platinované
     N: hutní výrobky ze stříbra a z jeho slitin
       plátované zlatem nebo platinou (27.41.40,
       27.41.50)


27.41.2  Zlato v základních hutních tvarech nebo ve formě
     prachu a hutní výrobky ze zlata a z jeho slitin
27.41.21 Zlato v základních hutních tvarech nebo ve formě
     prachu vč. zlata mincovního              7108.11
                                7108.12
     ZT:bílé zlato a slitiny zlata             7108.2
     N: zlaté fólie pro zlacení (24.30.22)
27.41.22 Hutní výrobky ze zlata a z jeho slitin        7108.13


27.41.3  Platina a ostatní ušlechtilé kovy v základních
     hutních tvarech nebo ve formě prachu a hutní
     výrobky z nich
27.41.31 Platina v základních hutních tvarech nebo ve
     formě prachu                     7110.11
27.41.32 Hutní výrobky z platiny a z jejích slitin       7110.19

     N: katalyzátory, platinová sítka (36.22.13),
       automobilové katalyzátory (34.30.20)

27.41.33 Ostatní ušlechtilé kovy a hutní výrobky z nich    7110.2
                                7110.3
     Z: ruthenium, rhodium, paladium, osmium,       7110.4
       iridium a jejich slitiny


27.41.4  Obecné kovy nebo stříbro plátované zlatem
27.41.40 Obecné kovy nebo stříbro plátované zlatem       7109

     Z: obecné kovy nebo stříbro plátované nebo
       dublované zlatem surové nebo opracované
       pouze do formy hutních výrobků
     N: klenotnické a zlatnické výrobky (36.22.13)


27.41.5  Obecné kovy plátované stříbrem, obecné kovy,
     stříbro nebo zlato plátované platinou
27.41.50 Obecné kovy plátované stříbrem, obecné kovy,
     stříbro nebo zlato plátované platinou         7107
                                7111
     Z: obecné kovy plátované nebo dublované stříbrem,
       obecné kovy, stříbro nebo zlato plátované
       nebo dublované platinou, surové nebo
       opracované pouze do formy hutních výrobků
     N: klenotnické a zlatnické výrobky (36.22.13)


27.41.6  Odpady a úlomky ušlechtilých kovů

     ZT:zlatnický popel a úlomky ze starých prací
       z drahých kovů

27.41.61 Odpady a úlomky ze zlata nebo kovů plátovaných
     zlatem                        7112.1
27.41.62 Odpady a úlomky z platiny a ostatních
     ušlechtilých kovů nebo kovů plátovaných platinou   7112.2
                                7112.9
     ZT:staré filmy nebo negativy se solemi stříbra


27.42   Hliník a hutní výrobky z hliníku a z jeho slitin
27.42.1  Hliník v základních hutních tvarech, oxid hlinitý
     (alumina) a slitiny hliníku
27.42.11 Hliník a slitiny hliníku v základních hutních
     tvarech                        7601

     Z: surový hliník z první nebo druhé tavby
       legovaný i nelegovaný,
       dural a jiné hliníkové slitiny
     ZT:předslitiny a předvýrobky z hliníku pro
       další hutní zpracování

27.42.12 Oxid hlinitý (kromě umělého korundu)         2818.2

     N: umělý korund (26.82.15)


27.42.2  Hutní výrobky z hliníku a z jeho slitin vč.
     hliníkového prášku
27.42.21 Hliníkový prášek a hliníkové šupiny, vločky      7603
27.42.22 Tyče a profily z hliníku a z jeho slitin       7604
27.42.23 Dráty z hliníku a z jeho slitin            7605

     N: izolované elektrické dráty (31.30.1),
       lana, kabely, pletené šňůry, kovová síta
       z hliníku (28.73.12)

27.42.24 Desky, plechy, pásy a pruhy o tloušťce větší
     než 0,2 mm z hliníku a z jeho slitin vč.
     barvených, lakovaných nebo povrchově upravených
     plasty                        7606

     Z: plochý válcovaný hliník o tloušťce nad 0,2 mm
       vč. povrchově upraveného

27.42.25 Fólie o tloušťce 0,2 mm a menší z hliníku
     a z jeho slitin vč. potištěných, podložených
     papírem, lepenkou, plasty nebo podobným
     podkladovým materiálem                7607

     Z: válcovaný hliník o tloušťce 0,2 mm a menší,
       fólie na podkladu (papír, lepenka, plasty
       apod.), fólie potištěné
     N: pokovované plasty (25.24.90)

27.42.26 Trouby a trubky vč. příslušenství k nim z hliníku
     a z jeho slitin                    7608
                                7609
     ZT: armatury potrubí (spojky, kolena, nátrubky
       apod.) z hliníku a z jeho slitin


27.42.3  Odpady a úlomky z hliníku a z jeho slitin, popely
     a zbytky obsahující hlavně hliník a jeho slitiny
27.42.31 Popely a zbytky obsahující hlavně hliník
     a jeho slitiny                    2620.4
27.42.32 Odpady, úlomky a šrot z hliníku a z jeho slitin    7602

     Z: odpady a úlomky ze soustružení, vystřihování,
       frézování, piliny z řezání apod.,
       odpady z barevných, povrchově upravených,
       lepených nebo svařovaných plechů a fólií
       z hliníku a jeho slitin
     ZT:použité hliníkové obaly od nápojů

27.43   Olovo, zinek, cín a hutní výrobky z těchto kovů
     a z jejich slitin
27.43.1  Olovo, zinek, cín a jejich slitiny v základních
     hutních tvarech
27.43.11 Olovo a slitiny olova v základních hutních tvarech  7801

     Z: surové olovo z první nebo druhé tavby,
       legované nebo nelegované, olovo rafinované,
       tvrdé antimonové, ložiskové kovy a pájky
       lité s obsahem Pb nad 50%, písmovina apod.

27.43.12 Zinek a slitiny zinku v základních hutních tvarech  7901

     Z: surový zinek z první nebo druhé tavby
       legovaný nebo nelegovaný,
       slitiny a předslitiny zinku
     ZT:zinkový kamínek
     N: mosaz (27.44.13)

27.43.13 Cín a slitiny cínu v základních hutních tvarech    8001

     Z: surový cín z první nebo druhé tavby,
       legovaný nebo nelegovaný, ložiskové kovy
       a pájky s obsahem Sn nad 50%, předslitiny
       a předvýrobky z cínu k dalšímu hutnímu
       zpracování, směsný cín
     ZT:cínový kamínek a slitiny cínu s olovem
     N: měděná a cínová bronz (27.44.13)


27.43.2  Hutní výrobky z olova, zinku, cínu a z jejich
     slitin vč. prášku a šupin

     N: pozinkovaný nebo pocínovaný kov (podle typu)

27.43.21 Tyče, profily a dráty z olova a z jeho slitin     7803

     ZT:dráty a pruty na pájení olovem neobalované

27.43.22 Desky, plechy, pruhy, pásy a fólie z olova
     a z jeho slitin, olověný prášek a šupiny (vločky)   7804

     N: lovecké broky, rybářská olůvka a olověné
       kulky (29.60.14)

27.43.23 Trouby a trubky vč. příslušenství k nim z olova
     a z jeho slitin                    7805
27.43.24 Prach, prášek ze zinku a zinkové šupiny (vločky)   7903
27.43.25 Tyče, profily     a dráty, desky, plechy, pruhy,
     pásy a fólie ze zinku a z jeho slitin         7904
                                7905
     N: zinkové okapy a střešní klempířské díly
       (28.75.27)

27.43.26 Trouby a trubky vč. příslušenství k nim ze zinku
     a z jeho slitin                    7906

     ZT: zinkové dešťové svody

27.43.27 Tyče, profily a dráty z cínu a z jeho slitin     8003

     ZT: dráty a pruty na pájení cínem neobalené

27.43.28 Desky, plechy, pruhy, pásy a fólie z cínu a z jeho
     slitin, cínový prášek a šupiny (vločky)        8004
                                8005
     ZT: tenké cínové fólie aplikované na podklad

27.43.29 Trouby a trubky vč. příslušenství k nim z cínu
     a z jeho slitin                    8006

     N: práce z cínu (28.75.24)


27.43.3  Odpady a šrot z olova, zinku a cínu, popel
     a zbytky obsahující kovy nebo sloučeniny těchto
     kovů
27.43.31 Popely a zbytky obsahující hlavně zinek nebo olovo  2620.1
                                2620.2
27.43.32 Odpady a šrot z olova, zinku, cínu a z jejich
     slitin                        7802
                                7902
     ZT: použité konzervy k odcínování a olověný,     8002
       zinkový nebo cínový šrot


27.44   Měď, slitiny mědi a hutní výrobky z nich

     Poznámka: Patří sem i slitina měď-zinek (mosaz),
     slitina měď-cín (bronz) a ostatní slitiny mědi
     a hutní výrobky z nich.

27.44.1  Měď a slitiny mědi v základních hutních tvarech,
     měděný kamínek (měděný lech), cementová měď
     (srážená měď)
27.44.11 Měděný kamínek, cementová měď             7401

     Z: měděný lech a vysrážená měď

27.44.12 Nerafinovaná měď, měděné anody pro elektrolytickou
     rafinaci                       7402

     ZT:měděné anody pro zušlechťování

27.44.13 Rafinovaná měď a slitiny mědi neopracované,
     netvářené, předslitiny mědi a předvýrobky určené
     k dalšímu hutnímu zpracování             7403
                                7405
     ZT:katody z elektrolytické mědi, tyče na dráty,
       sochory (cágly) atd.,
       surové slitiny: mosaz (měď-zinek), bronz
       (měď-cín), kupronikl, pakfong (měď-nikl-zinek)
       a předslitiny mědi


27.44.2  Hutní výrobky z mědi a z jejích slitin vč. prášku
     a šupin

     ZT: polotovary ze slitin mědi (mosaz, bronz apod.)

27.44.21 Prášek a šupiny (vločky) z mědi a z jejích slitin   7406
27.44.22 Tyče a profily z mědi a z jejích slitin        7407
27.44.23 Dráty z mědi a z jejích slitin            7408

     ZT:dráty ze zušlechtěné nebo legované mědi, holé
     N: elektrické dráty izolované (31.30.1), lana,
       kabely, pletené šňůry, kovová síta
       z mědi (28.73.12)

27.44.24 Desky, plechy, pruhy a pásy o tloušťce větší než
     0,15 mm z mědi a z jejích slitin           7409

     Z: plechy a pásy z mědi, mosazi a jiných slitin
       mědi o tloušťce větší než 0,15 mm, svinuté
       i nesvinuté

27.44.25 Fólie z mědi a z jejích slitin o tloušťce 0,15 mm
     a menší vč. potištěných, podložených papírem,
     lepenkou, plasty nebo podobným podkladovým
     materiálem                      7410

     Z: plechy a pásy z mědi, mosazi, bronzu a jiných
       slitin mědi o tloušťce 0,15 mm a menší,
       fólie z mědi a z jejích slitin potištěné
       a na podkladu

27.44.26 Trouby a trubky vč. příslušenství k nim z mědi
     a z jejích slitin                   7411
                                7412
     Z: roury, trubky a armatury potrubí (kolena,
       spojky, objímky) z mědi, mosazi, bronzu
       a jiných slitin mědi
     ZT:trubky z mědi ve smotcích, měděné dešťové
       svody
     N: měděné okapy a klempířské střešní díly
       (28.75.27)


27.44.3  Odpady, šrot, popely a zbytky obsahující hlavně
     měď a její slitiny
27.44.31 Popely a zbytky obsahující hlavně měď a její
     slitiny                        2620.3
27.44.32 Odpady a šrot z mědi a z jejích slitin        7404


27.45   Ostatní neželezné kovy a hutní výrobky z nich
27.45.1  Nikl a slitiny niklu v základních hutních tvarech,
     předvýrobky z niklu a ze slitin niklu
27.45.11 Niklový kamínek (lech), slinuté výrobky oxidu
     nikelnatého a jiné meziprodukty metalurgie niklu   7501

     Z: niklový kamínek, sintry (aglomerované oxidy) a
       jiné meziprodukty metalurgie niklu

27.45.12 Nikl a slitiny niklu v základních hutních tvarech   7502

     Z: nikl surový, nezušlechtěný (anody) nebo
       zušlechtěný (katody), surové slitiny niklu
       (inconel, nikl-hořčík apod.)
     N: pakfong (27.44.13), anody pro poniklování
       (28.75.27)


27.45.2  Hutní výrobky z niklu a z jeho slitin vč. prášku
     a šupin

     ZT:polotovary z niklových slitin (inconel atd.)
     N: poniklovaný kov (podle druhu)

27.45.21 Prášek a šupiny (vločky) z niklu a z jeho slitin   7504
27.45.22 Tyče, profily a dráty z niklu a z jeho slitin     7505
27.45.23 Desky, plechy, pruhy, pásy a fólie z niklu
     a z jeho slitin                    7506
27.45.24 Trouby a trubky vč. příslušenství k nim z niklu
     a z jeho slitin                    7507


27.45.3  Ostatní neželezné kovy, cermety, hutní výrobky
     z nich, popel a zbytky obsahující kovy nebo
     kovové sloučeniny

     Poznámka: Tato podskupina se vztahuje na
     následující kovy (a jejich slitiny):
     wolfram, molybden, tantal, hořčík, kobalt, vizmut,
     kadmium, titan, zirkon, antimon, mangan, beryllium,
     chrom, germanium, vanad, gallium, hafnium, indium,
     niob, rhenium, thallium,
     týká se rovněž cermetů.

     Z: kovy v surovém stavu včetně odpadů,
       práškových nebo slinutých tyčí včetně lechů
       a metalurgických meziproduktů,
       tyče, plechy, pásy, fólie a jiné hutní výrobky
       z barevných kovů jinde neuvedené,
       výrobky z jiných barevných kovů (např.
       zirkoniové pláště)
     ZT:cermety a hutní výrobky z cermetů
     N: povlakované kovy (např. pochromované)
       (podle druhu)

27.45.31 Ostatní neželezné kovy a jejich slitiny
     v základních hutních tvarech a ve formě prášku    8101.1
                                8101.91.1
                                8102.1
                                8102.91.1
                                8103.10.1
                                8104.1
                                8104.3
                                8105.10.1
                                8106.00.1
                                8107.10
                                8108.10.1
                                8109.10.1
                                8110.00.11
                                8111.00.11
                                8112.11
                                8112.20.1
                                8112.20.31
                                8112.30.1
                                8112.40.11
                                8112.91.1
                                8112.91.31
                                8112.91.8
                                8113.00.2
                                8113.00.4
27.45.32 Hutní výrobky z ostatních neželezných kovů
     a z jejich slitin                   8101.92
                                8101.93
                                8101.99
                                8102.92
                                8102.93
                                8102.99
                                8103.9
                                8104.9
                                8105.9
                                8106.00.9
                                8107.9
                                8108.9
                                8109.9
                                8111.00.9
                                8112.19
                                8112.20.9
                                8112.30.9
                                8112.40.19
                                8112.40.9
                                8112.99
                                    8112.00.9
27.45.33 Odpady a šrot z ostatních neželezných kovů
     a jejich slitin                    8101.91.9
                                8102.91.9
                                8103.10.9
                                8104.20
                                8105.10.9
                                8108.10.9
                                8109.10.9
                                8110.00.19
                                8111.00.19
                                8112.20.39
                                8112.40.19
                                8112.91.39
                                8112.91.5

27.45.4  Odpady a šrot z niklu a z jeho slitin, popely
     a zbytky obsahující kovy a jejich sloučeniny
     jinde neuvedené
27.45.41 Popely a zbytky obsahující hlavně vanad nebo
     jiné kovy a sloučeniny kovů jinde neuvedené      2620.5
                                2620.9
27.45.42 Odpady a šrot z niklu a z jeho slitin         7503


27.5   Práce výrobní povahy ve slévárenství (vč. odlitků)

     Poznámka: Tento pododdíl zahrnuje kromě prací
     výrobní povahy i odlitky odlévané podle nákresů
     nebo modelů, polotovary k obrábění a služby
     v oblasti odlévání kovů (bez dalšího opracování),
     všechno prováděné pro třetí stranu bez ohledu na
     to, zda vstupní materiál je či není majetkem
     výrobce nebo zákazníka.

     N: odlitky zhotovené v souvislosti s výrobou
       hutních výrobků, patřících svou povahou
       do oddílu 27,
       výrobky jednoduše lité podle katalogu nebo
       odlitky opracované (zařazené do jiných
       skupin oddílů 27 až 36 podle typu)


27.51   Odlévání železa a práce s tím související
27.51.1  Odlévání železa a práce s tím související

     N: litinové výrobky jednoduše lité podle
       katalogu nebo opracované (roury, kanálové
       mříže, radiátory, vany, hrnce apod.)
       (zařazené podle typu)

27.51.11 Odlévání temperované (kujné) litiny a práce s tím
     související
27.51.12 Odlévání tvárné litiny a práce s tím související
27.51.13 Odlévání šedé litiny a práce s tím související


27.52   Odlévání oceli a práce s tím související
27.52.1  Odlévání oceli a práce s tím související
27.52.10 Odlévání oceli a práce s tím související

     N: ocel litá jednoduše podle katalogu
       nebo opracovaná (roury apod.) (zařazené
       podle typu)


27.53   Odlévání lehkých kovů a práce s tím související
27.53.1  Odlévání lehkých kovů a práce s tím související
27.53.10 Odlévání lehkých kovů a práce s tím související

     N: jednoduché odlitky z lehkých kovů zhotovené
       podle katalogu nebo opracované (zařazené
       podle typu)


27.54   Odlévání ostatních neželezných kovů a práce
     s tím související
27.54.1  Odlévání ostatních neželezných kovů a práce
     s tím související
27.54.10 Odlévání ostatních neželezných kovů a práce
     s tím související

     Z: odlitky z mědi, bronzu a jiných těžkých
       barevných kovů lité podle modelu
       a polotovary k obrábění zhotovené pro
       třetí stranu
     N: odlitky podle katalogu z jednoduchých forem
       nebo opracované (zařazené podle typu),
       bronzové ozdobné předměty (28.75.24), zvony
       (28.75.27) apod.
-----------------------------------------------------------------------

     28 KOVODĚLNÉ VÝROBKY KROMĚ STROJŮ A PŘÍSTROJŮ;
      PRÁCE VÝROBNÍ POVAHY V KOVODĚLNÉM PRŮMYSLU
       A V HUTNICTVÍ JINDE NEUVEDENÉ; OPRAVY

------------------------------------------------------------------------
Kód    Název                         HS/CN
------------------------------------------------------------------------
28.1   Kovové konstrukce a prefabrikáty pro stavebnictví
28.11   Kovové konstrukce a jejich díly, instalace,
     montáže a opravy
28.11.1  Konstrukce a stavební části (celky) z kovů
28.11.10 Konstrukce a stavební části (celky) z kovů      9406.00.3
                                9406.00.9č
     Z: kovové konstrukce a stavební části (celky)
       pro kovové montované stavby (skleníky,
       stavební buňky, mobilní přístřešky,
       kabiny, modulové sestavy pro výstaviště apod.)


28.11.2  Kovové konstrukce a jejich díly kromě celků
28.11.21 Kovové konstrukce nosné pro mosty a části mostů

     ZT:ocelové silniční přemostění (provizorní      7308.1
       mimoúrovňové křižovatky), přenosné můstky

28.11.22 Konstrukce stožárů, sloupů, pilířů ze železa
     nebo oceli

     Z: ocelové konstrukce věží a sloupů příhradových,   7308.2
       osvětlovacích, elektrického vedení,
       pylony vysílačů nebo antén apod.
     ZT:vrtné věže (naftařské) z oceli,
       stožáry z oceli pro osvětlení velkých prostor

28.11.23 Ostatní konstrukce a jejich díly (desky, tyče,
     pruty, úhelníky, tvarovky, profily apod.)
     ze železa, oceli nebo hliníku             7308.4
                                7308.9
     Z: kovové konstrukce pecí, krakovacích věží,     7610.9
       mostových jeřábů, přístavních můstků, násypek,
       zemědělských, průmyslových, kancelářských
       a jiných budov (hangárů, sil, garáží atd.),
       kovové konstrukční prvky pro námořní a vodní
       cesty, přepady, jezová pole, vrata plavebních
       komor, přístavní plošiny, pevné doky,
       ocelové důlní (lícní) vzpěry a důlní výztuž
       (opracovaná), ocelové regulační vzpěry
       (do vodních toků apod.),
       dvoustěnné panely převážně z profilovaných
       ocelových plechů s izolační výplní,
       kovové konstrukční prvky včetně z tlustých
       ocelových plechů,
       kovové díly (stojky, podpěry, vzpěry) pro
       lešení nebo bednění, kovové desky, tyče,
       pruty, úhelníky, trubky, tvarovky apod.
       připravené pro použití v konstrukcích
       (např. vrtané, ohýbané, drážkované),
       kovové balkony, verandy, zábradlí, ohrady
       (ploty), silniční svodidla, bilbordy atd.,
       hliníkové konstrukce (např. mosty, věže,
       stožáry, pilíře, sloupy, střechy)
     ZT:kovové regály a police pro trvalé umístění
       v obchodech, dílnách, skladech apod.
     N: plošiny těžební (35.11.40), ploty z drátu
       (28.73.13)


28.11.9  Instalace a montáže kovových konstrukcí
     (vlastní výroby na místě)
28.11.90 Instalace a montáže kovových konstrukcí
     (vlastní výroby na místě)

     N: instalace na místě pevně zabudovaných kovových
       konstrukcí pro třetí stranu (45.25.4)


28.12   Kovové prefabrikáty pro stavebnictví
28.12.1  Dveře, okna a jejich rámy a dveřní prahy
     ze železa, oceli nebo hliníku
28.12.10 Dveře, okna a jejich rámy a dveřní prahy
     ze železa, oceli nebo hliníku             7308.3
                                7610.1
     Z: stavební rámové konstrukce z oceli nebo
       hliníku: dveře, okna vč. zasklených, rámy,
       dveřní prahy, zárubně,
       zavírací systémy z oceli nebo hliníku: vrata
       vč. garážových, skládací nebo rolovací mříže,
       okenice


28.2   Nádrže, cisterny, zásobníky a kontejnery z kovů,
     radiátory a kotle ústředního topení
28.21   Nádrže, zásobníky a kontejnery z kovů včetně
     oprav a údržby
28.21.1  Nádrže, zásobníky a kontejnery ze železa, oceli
     nebo hliníku

     Z: kovové nádrže netlakové s objemem větším než
       300 litrů, tlakové nádrže
     N: přepravní kontejnery vybavené podpěrami
       umožňujícími jejich připevnění na dopravní
       prostředek (34.20.21)

28.21.11 Nádrže, zásobníky a kontejnery ze železa, oceli
     nebo hliníku s objemem větším než 300 litrů      7309
                                7611
     Z: kovové nádrže pro jakékoliv materiály
       (kromě stlačeného nebo zkapalněného plynu)
       s objemem > 300 litrů (např. pro ropu, produkty
       rafinace ropy, různé chemické nebo potravinářské
       produkty (např. mléko, víno, mouku) atd.
     ZT:kovové nádrže, zásobníky, kontejnery s objemem
       větším než 300 litrů s vnitřním obložením nebo
       tepelně izolované (expanzní nádoby)
     N: nádrže s mechanickým nebo tepelně mechanickým
       zařízením (29, 30)
28.21.12 Tlakové nádoby pro stlačený nebo zkapalněný plyn
     ze železa, oceli nebo hliníku             7311
                                7613
     N: pravidelná kontrola tlakových lahví (74.30.15),
       pravidelná kontrola hasicích přístrojů
       (74.30.15)


28.21.9  Opravy a údržba nádrží, zásobníků a kontejnerů
     z kovů
28.21.90 Opravy a údržba nádrží, zásobníků a kontejnerů
     z kovů

     ZT:montáž kovových nádrží, zásobníků a kontejnerů
       vlastní výroby na místě užití,
       rekonstrukce a modernizace kovových nádrží,
       zásobníků, kontejnerů a tlakových nádob
     N: montáž cisteren na motorová vozidla (34.20.10),
       montáž cisteren na kolejová vozidla (35.20.33)


28.22   Radiátory a kotle ústředního topení včetně oprav
     a údržby
28.22.1  Radiátory     a kotle ústředního topení
28.22.11 Radiátory ústředního topení              7322.1

     Z: radiátory ústředního topení nevytápěné
       elektricky a jejich díly z litiny, oceli,
       hliníku a podobných materiálů
     N: elektrické akumulační radiátory (29.71.26),
       měřicí a regulační zařízení (33.2)

28.22.12 Kotle ústředního topení                8403.1

     Z: kotle teplovodního (nebo parovodního)
       ústředního topení na jakýkoli druh energie
       (na plyn, pevná paliva atd.)
     ZT:nástěnné smíšené plynové bojlery (topení
       + teplá voda)
     N: ohřívače vzduchu neelektrické (29.72.13),
       parní kotle na vodní nebo jinou páru,
       kotle na "přehřátou vodu" (28.30.11)

28.22.13 Díly kotlů ústředního topení             8403.9

     N: hořáky pro topeniště na tekutá, prášková
       nebo plynná paliva (29.21.11),
       expanzní nádoby (28.21.11, 28.71.11, .12)


28.22.9  Instalace, montáže, opravy a údržba kotlů
     ústředního topení
28.22.90 Instalace, montáže, opravy a údržba kotlů
     ústředního topení

     Z: instalace, montáže, opravy a údržba kotlů
       teplovodního (nebo parovodního) ústředního
       topení (velkokapacitní - pro celý komplex
       budov, lokální teplárny, pro průmysl atd.)
     ZT:rekonstrukce a modernizace velkokapacitních
       kotlů teplovodního (nebo parovodního)
       ústředního topení
     N: instalace, montáže, opravy a údržba domácích
       kotlů ústředního topení (menší kapacity)
       (45.33.11),
       vymetání komínů, odpopelňování (74.70.15)


28.3   Parní kotle (kromě kotlů ústředního topení)
     a pomocná zařízení, kondenzátory, jaderné
     reaktory, instalace, montáže a opravy
28.30   Parní kotle (kromě kotlů ústředního topení)
     a pomocná zařízení, kondenzátory, jaderné
     reaktory, instalace, montáže a opravy
28.30.1  Parní kotle pro výrobu vodní nebo jiné páry,
     jejich díly

     N: kotle ústředního topení (28.22.12),
       výměníky tepla (29.23.11)

28.30.11 Parní kotle na vodní nebo jinou páru,
     kotle na "přehřátou vodu"               8402.1
                                8402.2
     Z: parní kotle na vodní nebo jinou páru pro
       průmyslové nebo energetické účely, mající
       zásobovat turbíny nebo vyrábět páru:
       kotle vodotrubné, hybridní a na "přehřátou
       vodu"
     ZT:lodní kotle
     N: jaderné reaktory (28.30.21),
       kotle ústředního topení (28.22.12)

28.30.12 Pomocné přístroje a zařízení pro kotle,
     kondenzátory pro parní stroje             8404.1
                                8404.2
     Z: ohříváky vody tzv. ekonomizéry, předehřívače
       vzduchu, přehříváky páry, akumulátory páry,
       tepelné akumulátory, odstraňovače sazí,
       zařízení pro rekuperaci plynů,
       přístroje na čištění parních kotlů,
       spořiče, kolektory,
       kondenzátory pro výrobníky páry nebo pro
       parní stroje na vodní nebo jinou páru

28.30.13 Díly parních kotlů a jejich pomocných přístrojů
     a zařízení                      8402.9
                                8404.9
     Z: díly parních kotlů včetně kotlů na "přehřátou
       vodu"
     ZT:díly pomocných přístrojů a zařízení parních
       kotlů, díly kondenzátorů pro výrobníky páry
       nebo pro parní stroje
     N: díly jaderných reaktorů (28.30.22),
       výměníky tepla (29.23.11)

28.30.2  Jaderné reaktory a jejich díly
28.30.21 Jaderné reaktory                   8401.1

     Z: jádra jaderných reaktorů, tzn. reaktorová
       vana, regulační přístroje, stínění paliva,
       chladicí látky atd. chráněné pláštěm

28.30.22 Díly jaderných reaktorů                8401.4

     Z: kontrolní tyče a nádrže
     N: palivo (náplň) (23.30.20)


28.30.9  Instalace, montáže, opravy a údržba kotlů pro
     výrobu vodní nebo jiné páry - parní kotle
     (kromě kotlů pro ústřední topení)
28.30.91 Instalace a montáže kotlů pro výrobu vodní nebo
     jiné páry (kromě kotlů pro ústřední topení)
     včetně příslušného potrubí

     Z: instalace a montáž kotlářských dílů jaderných
       reaktorů uvnitř ochranného pláště, nejaderných
       parních kotlů, různých kotlářských dílů i pro
       nejaderný průmysl,
       instalace a montáž potrubí v průmyslových
       závodech (např. závody chemické, na zpracování
       ropy apod.) včetně montáže šoupat a zásobníků
     N: instalace a montáž kotlů ústředního topení
       (28.22.90, 45.33.11), pokládka kanalizace na
       velké vzdálenosti (45.21.3)

28.30.92 Opravy a údržba kotlů pro výrobu vodní nebo jiné
     páry - parní kotle (kromě kotlů pro ústřední
     topení)

     Z: opravy a údržba jaderných reaktorů
       (pouze kotlářských částí),
       opravy a údržba parních kotlů a různých
       kotlářských zařízení nebo průmyslových
       potrubí
     ZT:rekonstrukce a modernizace kotlů pro výrobu
       vodní nebo jiné páry
     N: opravy a údržba kotlů ústředního topení
       (28.22.90, 45.33.11)


28.4   Kování, lisování, ražení, válcování, protlačování
     kovů, prášková metalurgie
28.40   Kování, lisování, ražení, válcování, protlačování
     kovů, prášková metalurgie

     Poznámka: Jedná se zde výlučně o práce vykonávané
     na objednávku pro třetí stranu bez ohledu na to,
     zda vstupní materiál je či není majetkem výrobce
     nebo zákazníka. Patří sem též výlisky a zápustkové
     výkovky v případech, kdy nelze jednoznačně určit
     charakter užití (v opačných případech se zatřiďují
     jako díl příslušného výrobku). Nepatří sem výkovky
     a výlisky prováděné v souvislosti s výrobou
     kovových výrobků, patřících svou povahou
     do oddílu 27.

28.40.1  Kování, lisování, ražení, válcování, protlačování
     kovů, prášková metalurgie
28.40.11 Kování volné a protlačování za studena
28.40.12 Kování zápustkové
28.40.13 Jiné tváření kovů a práce s tím související

     ZT:rozšiřování, ohýbání, zkružování, vysekávání,
       vypalování, tažení, děrování, překování atd.,
       úpravárenské práce výrobní povahy:
       přesvazkování, vázání, převážení, značení atd.
       prováděné na objednávku pro třetí stranu


28.40.2  Prášková metalurgie
28.40.20 Prášková metalurgie

     Z: výroba kovových slinutých součástek podle
       výkresů na objednávku pro třetí stranu,
       zejména výroba součástek podléhajících
       rychlému opotřebení a součástek řezných
       z tvrdých karbidů kovů (sintrování,
       zpracování pod tlakem, řezání, broušení)
       a výrobků z oceli a neželezných kovů
       vyrobené práškovou metalurgií


28.5   Úprava a zušlechťování kovů, všeobecné práce
     strojírenské povahy

     Z: práce výrobní povahy prováděné pro třetí
       stranu

28.51   Úprava a zušlechťování kovů

     Poznámka: Jedná se zde výhradně o způsoby
     povrchové úpravy kovového materiálu nebo dílů
     prováděné pro třetí stranu, nikoliv o úpravu
     výrobků, které jsou uvedeny v jiných oddílech
     podle jejich typu.

28.51.1  Povrchová úprava kovů a práce s tím související
28.51.11 Pokovování kovů a práce s tím související

     Z: pokovování ponorem do roztavených kovů,
       pokovování termickým stříkáním,
       elektrolytické nebo chemické pokovování
       (např. zinkem, niklem, mědí, chromem)
     N: plátování nebo dublování drahými kovy
       (27.41.40, .50)

28.51.12 Nanášení nekovových povlaků na kovy a práce
     s tím související
     Z: potahování kovů plasty, smaltování,
       fosfátování apod.
     N: vakuové pokovování plastů (25.24.90)


28.51.2  Ostatní úpravy a zušlechťování kovů a práce
     s tím související
28.51.21 Tepelné úpravy kovů a práce s tím související
     (kromě pokovování)

     Z: tepelné úpravy kovů: žíhání, kalení,
       šlechtění, cementování, nitridování apod.

28.51.22 Ostatní povrchové úpravy kovů a práce
     s tím související

     Z: anodická oxidace kovů, natírání, lakování,
       moření, ostřihování otřepů, pokovování
       srážením par, čištění povrchů kovů
       (pískováním, omíláním, tryskáním,
       kartáčováním, brunýrováním atd.) a jiné
       mechanické povrchové úpravy kovů
     ZT:povrchová úprava různým zářením nebo ve vakuu
     N: vakuové pokovování plastů (25.24.90)


28.52   Všeobecné práce strojírenské povahy
     včetně opravných prací
28.52.1  Všeobecné práce strojírenské povahy
     včetně opravných prací
28.52.11 Všeobecné práce strojírenské povahy

     Z: všeobecné práce strojírenské povahy na
       kovových výrobcích nebo dílech prováděné
       pro třetí stranu:
       mechanické opracování (soustružení, frézování,
       loupání, vrtání, hoblování, broušení, rovnání,
       vyrovnávání, ostření, řezání),
       spojování (svarem, pájením, nýtováním, lepením,
       slisováním, navařováním, šroubováním),
       dělení (nůžkami, pilou, plamenem, vypalováním,
       upichováním), způsoby obrábění z tyče,
       plátování, splétání (lan), protahování apod.,
     ZT:generální údržba a oprava mechanických dílů
       strojního zařízení

28.52.12 Opravy profesionálních kovodělných výrobků

     ZT:rekonstrukce a modernizace profesionálních
       kovodělných výrobků
         N: broušení nožů pro použití v domácnosti
       (52.74.13)


28.6   Nožířské zboží, nástroje a železářské zboží
28.61   Nožířské zboží
28.61.1  Nožířské zboží
28.61.11 Nože a jejich čepele (kromě nožů do strojů),
     nůžky a jejich čelisti                8211
                                8213
     Z: nožířské výrobky pro stolování, nože kapesní,
       pracovní (nože řeznické, pro obchod apod.),
       čepele a rukojeti z obecných kovů na výrobu
       nožů,
       nůžky a jejich čelisti: běžné nůžky pro
       domácnost, pro výkon povolání (krejčovské,
       kadeřnické apod.), manikúrové nůžky, skládací
       nůžky (kapesní, na vyšívání, na květiny apod.)
     N: sečné a bodné zbraně (28.75.30),
       čepele různých sekacích a řezacích strojů
       (28.62.50),
       lékařské nástroje (33.10.15),
       nože na ryby a máslo (28.61.14),
       nožířské zboží z 28.61.13,
       nůžky na drůbež s pružinou, nůžky neopatřené
       otvory pro prsty (28.62.10)

28.61.12 Břitvy a čepelky (včetně polotovarů čepelek
     z oceli v pásech) a holicí strojky
     (kromě elektrických)                 8212

     Z: holicí strojky, čepelky do holicích strojků
       vč. polotovarů čepelek v pásech,
       díly přístrojů na holení, břitvy, čepele
       a rukojeti (střenky) hotové či ve formě
       polotovarů
     N: elektrické holicí strojky a díly, elektrické
       strojky na stříhání vlasů (29.71.22),
       plastové holicí strojky bez čepelek (25.24.23)

28.61.13 Ostatní nožířské zboží, soupravy a náčiní na
     manikúru a pedikúru                  8214

     Z: kancelářské řezací potřeby jako např.
       nože na papír, otevírací nože na obálky,
       vyškrabávací nožíky a podobné výrobky,
       ořezávátka na tužky a čepele k nim,
       soupravy na manikúru a pedikúru (soupravy
       mohou obsahovat různé náčiní např. štípací
       kleštičky, nůžky, pilníčky, pinzety, nástroje
       na leštění nehtů, nože na kůžičku atd.)
     ZT:ruční strojky na stříhání vlasů,
       kuchyňské sekáčky
     N: jiné ruční nástroje s ostřím (28.62.30),
       manikúrové nůžky samostatné (28.61.11)

28.61.14 Lžíce, vidličky, sběračky, naběračky, cukrářské
     lžíce, rybí nože, nože na krájení másla, kleštičky
     na cukr a podobné kuchyňské a jídelní výrobky     8215

     Z: lžíce všech druhů, vidličky (stolní, na
       porcování, na servírování, pro kuchaře,
       na zákusky, na tousty atd.), nože a lopatky
       na ryby a máslo, kleštičky na cukr, na
       zákusky, na maso, na předkrmy apod.,
       sady a soubory těchto výrobků (vč. nožů)
       z oceli nebo plátované drahými kovy, stříbřené,
       zlacené, platinované (z jednoho kusu nebo
       s připevněnými rukojeťmi z obecného kovu,
       dřeva, plastu atd.)
     N: mísy a jiné stolní náčiní (28.75.12),
       dřevěné příbory (20.51.12),
       příbory z plastů (25.24.23)


28.62   Nástroje a nářadí
28.62.1  Ruční nástroje používané v zemědělství,
     zahradnictví nebo lesnictví
28.62.10 Ruční nástroje používané v zemědělství,
     zahradnictví nebo lesnictví              8201

     Z: rýče, lopaty, krumpáče, vidle, škrabky,
       hrábě, motyky, různé motyčky na okopávání
       a pletí, sekery, sekáčky na větve,
       zahradnické nůžky na sestřihávání keřů,
       prořezávací apod., nůžky na stříhání ovcí,
       válce na trávník, zahradnické žabky,
       trhače ovoce, sázecí kolíky, kosy, srpy,
       dlouhé nože na řezání sena nebo slámy,
       klíny na kácení stromů, na polena a pod.
       ruční nástroje používané zejména v zemědělství,
       zahradnictví nebo lesnictví
     ZT:nůžky na drůbež s pružinou
     N: sekačky ruční na trávu (29.32.20)


28.62.2  Ruční pily, pilové listy všech druhů
28.62.20 Ruční pily, pilové listy všech druhů         8202

     Z: ruční pily, pilové listy: do kotoučových
       a řetězových pil s pracovní částí ocelovou
       nebo z jiných materiálů, řezací listy pro
       řezání kovů nebo jiných materiálů


28.62.3  Ostatní ruční nástroje
28.62.30 Ostatní ruční nástroje                8203
                                8204
     Z: ruční nástroje pro různé použití např.:      8205
       pilníky, rašple, pinzety, depilační kleštičky,   8206
       kleště všech druhů, nůžky na plech, řezače
       trub nebo čepů, děrovače, průbojníky,
       klíče ruční na šrouby a matice (nastavitelné
       i nenastavitelné), klíčové nástavce výměnné,
       též s rukojetí, ruční vrtačky a řezačky závitů,
       kladiva a palice, hoblíky, dláta,
       šroubováky, zednické lžíce, stěrky apod.,
       nýtovací, nastřelovací a podobné nářadí, též
       pracující s výbušnou nábojnicí,
       pájecí a letovací lampy, svěráky, upínáky,
       stahováky, kovadliny, přenosné výhně, brusné
       kotouče s konstrukcí (ruční nebo pedálové),
       tyče s ostřím, sekáče, různé nástroje s ostřím,
       diamantová rydla, svorkovačky, vyřezávačky atd.
     ZT:sady ručního nářadí, pouzdra a krabice
       se sadou nářadí
     N: vrtáky a součástky strojů a ručních nástrojů
       (28.62.40),
       přenosné nástroje se zabudovaným motorkem
       (29.40.51, .52),
       brusné výrobky (26.81.11, .12),
       ruční pily (28.62.20),
       kovové krabice na nářadí (28.75.27)


28.62.4  Vyměnitelné nástroje pro ruční nářadí,
     též mechanicky poháněné nebo pro obráběcí stroje
28.62.40 Vyměnitelné nástroje pro ruční nářadí,
     též mechanicky poháněné nebo pro obráběcí stroje   8207.4
                                8207.5
     Z: vyměnitelné nástroje, které nelze použít bez    8207.6
       uchycení do nářadí pro opracování kovů nebo    8207.7
       dřeva např.:                    8207.8
       nástroje na řezání vnějších a vnitřních      8207.9
       závitů, na děrování, vrtání, protahování,
       frézování, soustružení, hoblování, lapování,
       kalibrování apod., též s pracovní částí
       z diamantu nebo slinutých karbidů kovů
     N: nože a řezné čepele ke strojům (28.62.50)


28.62.5  Ostatní nástroje
28.62.50 Ostatní nástroje                   8207.1
                                8207.2
     Z: vyměnitelné nástroje nepoužitelné bez       8207.3
       uchycení do nářadí na vrtání hornin,        8208
       tažení nebo vytlačování kovů, na          8209
       lisování, ražení a děrování kovů, též
       s pracovní částí ze slinutých karbidů
       kovů nebo cermetů, z diamantu a z ostatních
       materiálů,
       nenamontované nože a břitové destičky pro
       stroje a mechanická zařízení např.:
       na obrábění kovů nebo dřeva,
       pro kuchyňské přístroje,
       pro stroje v potravinářském průmyslu,
       pro stroje zemědělské, zahradnické a lesnické,
       nenamontované destičky, tyčinky, hroty a pod.
       díly nástrojů ze slinutých karbidů kovů nebo
       z cermetů
     N: nože do ručního nářadí (28.62.40)


28.63   Zámky a kování
28.63.1  Zámky a visací zámky, závěry a závěrové rámy
     s vestavěnými zámky, klíče a jejich díly, závěsy
     z obecných kovů
28.63.11 Visací zámky a zámky pro motorová vozidla,
     zámky pro nábytek, z obecných kovů          8301.1
                                8301.2
     Z: kovové zámky visací, do motorových vozidel,    8301.3
       pro nábytek atd. a jejich součásti (klíče,
       vložky, zabezpečení proti krádeži apod.)
     N: samostatné klíče a díly zámků (28.63.13)

28.63.12 Dveřní a ostatní zámky z obecných kovů        8301.4

     Z: kovové zámky do domovních bytových dveří,
       pro pancéřové skříně, pro jízdní kola atd.,
       bezpečnostní zástrčky

28.63.13 Závěry a závěrové rámy s vestavěnými zámky,
     jejich díly, klíče (samostatné)            8301.5
                                8301.6
     Z: kovové závěry a závěrové rámy s vestavěnými    8301.7
       zámky (např. rámy a závěry kabelek,
       bezpečnostní závěrové rámy),
       kovové klíče samostatné a samostatné díly
       zámků jako jsou vložky, protiplechy apod.
     ZT:polotovary klíčů
     N: pancéřové dveře (28.75.21)

28.63.14 Závěsy, úchytky, kování a podobné výrobky
     z obecných kovů ke dveřím, oknům, nábytku apod.    8302.1
                                8302.2
     Z: závěsy, rejdovací kolečka (např. pod nábytek),   8302.3
       úchytky, kování apod. pro motorová vozidla,    8302.4
       pro stavební účely, na dveře, okna, nábytek,    8302.6
       vrata, schodiště apod. z oceli a z obecných
       kovů
     ZT:zařízení pro automatické zavírání dveří
       z obecných kovů


28.7   Ostatní kovové výrobky
28.71   Ocelové sudy a podobné nádoby o objemu 300 litrů
     a menším (převážně pro dopravu)
28.71.1  Cisterny, sudy, bubny, kádě a pod. nádoby a obaly
     pro jakýkoliv materiál ze železa nebo oceli
28.71.11 Cisterny, sudy, bubny, kádě a pod. nádoby a obaly
     pro jakýkoliv materiál (kromě stlačeného nebo
     zkapalněného plynu) ze železa nebo oceli,
         o objemu 50 - 300 litrů včetně            7310.1

     N: kovové nádoby nad 300 litrů (28.21.11),
       kovové kufry potažené usní (19.20.12),
       kovové cívky na kabely (28.75.27)

28.71.12 Cisterny, sudy, bubny, kádě a pod. nádoby a obaly
     pro jakýkoliv materiál (kromě stlačeného nebo
     zkapalněného plynu) ze železa nebo oceli,
     o objemu menším než 50 litrů             7310.29

     N: láhve na stlačený plyn (28.21.12),
       kovové kropicí konve a vědra (28.75.12),
       plechovky uzavírané pájením nebo lemováním
       (28.72.11)


28.72   Drobné kovové obaly
28.72.1  Drobné kovové obaly
28.72.11 Drobné kovové obaly (kromě z hliníku)         7310.21

     Z: plechovky uzavírané pájením nebo
       sdrápkováním (lemováním) ze železa
       nebo oceli o objemu menším než 50 litrů,
       též opatřené rozprašovačem

28.72.12 Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo
     podobné zásobníky pro jakékoliv materiály
     o objemu 300 litrů a menším              7612

     Z: různé obaly a nádoby z hliníku o objemu
       nepřesahujícím 300 litrů používané na
       uskladnění, balení nebo přepravu výrobků
       např. potravin, nápojů, farmaceutických,
       hygienických (pasty, krémy) a jiných výrobků
     ZT:trubkovité pružné obaly z hliníku,
       nádoby z hliníku též vybavené vložkou nebo
       tepelnou izolací
     N: zásobníky na stlačený plyn (28.21.12),
       obaly speciálně konstruované pro přepravu
       jedním nebo více způsoby dopravy (34.20.21)

28.72.13 Zátky (včetně korunkových uzávěrů, korunkových
     čepů se závitem a nalévacích zátek), odtrhovací
     kapsle, víka se závitem, plomby a jiné
     příslušenství obalů z kovů (obecných)         8309

     ZT:kovové součásti uzávěru nad zátkou (včetně
       drátků a hliníkové fólie na šampaňském),
       dávkovací zátky
     N: plastové zátky a uzávěry (25.22.15)


28.73   Výrobky z drátu
28.73.1  Výrobky z drátu
28.73.11 Splétaná lanka, lana, kabely, splétané pásy,
     smyčky a podobné výrobky ze železa nebo oceli,
     elektricky neizolované                7312

     ZT:ocelové nakládací smyčky
     N: kabely a vodiče pro elektrotechniku (31.30.1)

28.73.12 Ostnatý drát ze železa nebo oceli, splétaná lanka,
     dráty, kabely a podobné výrobky z mědi
     nebo hliníku, elektricky neizolované         7313
                                7413
     Z: ostnatý drát a jiné dráty (kulaté, ploché),    7614
       též s ostny, dvojité dráty pro oplocení
       ze železa nebo oceli,
       splétaná lanka, lana, kabely, šňůry, smyčky
       a podobné výrobky z mědi nebo z hliníku
       elektricky neizolované
     N: kabely a šňůry pro elektrotechniku
       (zatřídění podle druhu)

28.73.13 Tkaniny, rošty, síťovina a pletiva ze železného,
     ocelového nebo měděného drátu, plechová mřížovina
     ze železa nebo oceli                 7314
                                7414
     Z: tkané výrobky z ocelového nebo měděného drátu
       vč. nekonečných pásů pro strojní zařízení,
       rošty, síťovina a pletiva případně svařované
       v místech křížení drátů, též plátované zinkem
       nebo pozinkované, potažené plastem a jiná
       mřížovina ze železa nebo oceli (ploty z drátu),
       mřížky a pletivo z měděných drátů
     N: klece, koše a jiné drátěné výrobky (28.75.27),
       ruční síta (36.63.77)

28.73.14 Hřebíky, cvočky, připínáčky, svorky, sponky
     a podobné výrobky                   7317
                                7415.1
     Z: připínáčky, hřebíky, svorky, skoby, cvočky     7616.1
       a podobné výrobky z ocelového drátu (též
       plátované zinkem nebo pozinkované nebo
       s měděnou hlavičkou), z měděného nebo
       z hliníkového drátu,
       spojovací výrobky z hliníku - např. nýty,
       šrouby, podložky, matice
     N: spojovací výrobky z oceli nebo mědi (šrouby,
       matice, podložky, nýty atd.) (28.74.1)

28.73.15 Dráty, tyčky, trubky, desky, elektrody povlečené
     nebo plněné rozpouštědly nebo tavidly         8311

     Z: tyče, dráty, trubky, desky, elektrody a jiné
       výrobky z obecných kovů povlečené nebo plněné
       rozpouštědly nebo tavidly včetně dílů pro
       svařování, pájení nebo nanášení kovů či
       karbidů kovů
     ZT:tyče z aglomerovaného drátu pro metalizaci
       stříkáním
     N: olověné, cínové, stříbrné a podobné dráty
       holé, nepovlečené (27)

28.73.16 Šicí jehly, pletací jehlice a podobné výrobky
     určené pro ruční práce ze železa nebo oceli      7319

     Z: šicí jehly, pletací jehlice, šídla, šněrovací
       jehly, háčky na háčkování, zavírací špendlíky,
       různé jehly a podobné výrobky z oceli
       určené pro ruční práce
     N: hliníkové pletací jehlice (28.75.27),
       jehly do šicích strojů (29.54.42),
       jehly do injekčních stříkaček (33.10.15)


28.74   Spojovací materiály, řetězy a pružiny
28.74.1  Spojovací materiály a pružiny

     N: spojovací výrobky z hliníku (28.73.14)

28.74.11 Spojovací výrobky se závity ze železa nebo oceli   7318.1

     Z: ocelové spojovací výrobky se závity např.:
       šrouby a matice soustružené z ocelových tyčí,
       prutů nebo drátů,
       šrouby a vruty pro upevňování konstrukčních
       materiálů železničních tratí,
       šrouby a vruty bezhlavé i s hlavou,
       šrouby se zářezem a příčným vybráním,
       vrtule (do pražců) z oceli,
       šrouby s hákem nebo okem,
       šrouby závitořezné, matice samosvorné
       a jiné spojovací výrobky se závitem z oceli

28.74.12 Spojovací výrobky bez závitů ze železa nebo oceli   7318.2

     Z: různé podložky, nýty, závlačky, příčné klíny,
       hmoždinky a podobné spojovací výrobky bez
       závitu z oceli povrchově upravené i neupravené

28.74.13 Spojovací výrobky z mědi               7415.2
                                7415.3
     Z: měděné podložky (včetně pružných), nýty,
       závlačky a příčné klíny, vruty (šrouby do
       dřeva), šrouby, svorníky, matice a jiné
       spojovací výrobky se závitem i bez závitu
       z mědi
     N: hřebíky, cvočky, napínáčky a skoby z mědi
       (28.73.14)

28.74.14 Pružiny a listy pružin ze železa nebo oceli,
     měděné pružiny                    7320
                                7416
     Z: ocelové pružiny listové (a listy k nim),
       vrtulové, šroubové (spirálové), ploché,
       diskové, kotoučové apod.,
       měděné pružiny
     ZT:automobilová pérování
     N: hodinářské pružiny (33.50.28)


28.74.2  Řetězy (kromě kloubových článkových řetězů)
28.74.20 Řetězy (kromě kloubových článkových řetězů)      7315.2
                                7315.8
     Z: protismykové řetězy, řetězy a řetízky       7315.9
       článkové s můstkem, se svařovanými články     7419.1
       a jiné z oceli povrchově upravené
       i neupravené,
       díly těchto řetězů a řetízků z oceli
     ZT:řetězy, řetízky a jejich díly z mědi,
       řetězy sněhové
     N: řetězy převodové (29.14.21)

28.75   Ostatní hotové kovové výrobky jinde neuvedené
28.75.1  Kovové výrobky sanitární a pro domácnost
28.75.11 Výlevky, umyvadla, vany a ostatní sanitární zboží
     a jeho části ze železa, oceli, mědi nebo hliníku   7324
                                7418.2
     Z: výlevky, umyvadla, dřezy, vany a jiné       7615.2
       sanitární výrobky (smaltované i nesmaltované)
       vč. jejich dílů z litiny, oceli, mědi a hliníku
     ZT:kovové splachovací nádrže

28.75.12 Stolní, kuchyňské nebo jiné výrobky pro domácnost
     ze železa, oceli, mědi nebo hliníku          7323
                                7418.1
     Z: ručně poháněná mechanická zařízení o hmotnosti   7615.1
       10 kg nebo menší pro přípravu nebo podávání    8210
       jídel nebo nápojů (struhadla, šlehače, kráječe),
       železná nebo ocelová vlna, drátěnky na nádobí,
       drátkovací nebo čisticí polštářky, rukavice,
       kovové poštovní schránky, kropicí konve,
       prádelní hrnce atd.,
       ruční kovové kuchyňské potřeby: struhadla,
       mačkadla, drátěné košíky na omývání salátu,
       cedníky, vývrtky, otvírače konzerv, louskáčky,
       kovové odpeckovače, dortové formy, odpadkové
       koše atd.,
       nádobí na vaření (kastroly, pánve, hrnce,
       tlakové hrnce atd.),
       náčiní pro stolování (mísy, poháry, nádoby
       na led atd.),
       z litiny, oceli, mědi nebo hliníku
     N: nádobí a příbory z drahých kovů (36.22.13)


28.75.2  Ostatní kovové výrobky jinde neuvedené
     (kromě mečů, šavlí, bajonetů a podobných zbraní)
28.75.21 Trezory a pancéřové skříně, pancéřové přihrádky
     a dveře z obecných kovů                8303

     Z: trezory, pancéřové skříně a schránky,
       zpevněné skříně, pancéřové nebo zpevněné
       dveře, bezpečnostní zámky pro trezory,
       bezpečnostní kovové kufry,
       příruční pokladny na peníze nebo listiny
       a podobné výrobky z obecných     kovů
     N: stavba trezorových komor (45.25.62)

28.75.22 Kartotékové skříně, pořadače spisů, schránky na
     ukládání papírů a podobné vybavení kanceláří nebo
     psacích stolů z obecných kovů             8304

     N: kovový kancelářský nábytek (36.12.11),
       drobné kovové kancelářské potřeby (28.75.23)

28.75.23 Mechaniky pro pořadače spisů, rychlovazače
     a podobné kancelářské zboží, sešívací spony
     v pásech z obecných kovů               8305
     Z: mechaniky pro pořadače spisů, rychlovazače
       nebo desky s volnými listy,
       sešívací spony v pásech (např. pro kanceláře,
       čalounění, balení),
       spisové sponky, spínací růžky a podobné
       kancelářské potřeby včetně dílů
       z obecných kovů
     N: kancelářské sešívací stroje (30.01.23),
       připínáčky (28.73.14)

28.75.24 Dekorační sochy, sošky a podobné dekorační
     předměty, rámečky k fotografiím a obrazům,
     zrcadla z obecných kovů                8306.2
                                8306.3
     Z: kovové sochy, sošky, trofeje, náboženské
       předměty, poháry, sportovní medaile a jiné
       ozdobné dekorační předměty (případně
       též zlacené, stříbřené nebo platinované),
       kovové rámy, rámečky k fotografiím nebo
       obrazům a podobně, zrcadla na kovovém podkladě
     ZT:zlatnické práce z cínu
     N: ozdobné předměty z drahých kovů (36.21, 36.22)

28.75.25 Háky, háčky, očka a spony, spojky atd. z obecných
     kovů                         8308

     Z: kovové svorky, háčky a očka, duté nýty a nýty
       s rozštěpeným dříkem, přezky, korálky, flitry
       apod. pro oděvy, obuv, brašnářské výrobky apod.
     N: knoflíky, zipy, patentky (36.63.33)

28.75.26 Lodní vrtule a jejich lopatky             8485.1

     ZT:lopatky lodních šroubů

28.75.27 Ostatní výrobky z obecných kovů jinde neuvedené    7316
                                7325
     Z: litinové výrobky pro veřejné komunikace      7326
       (fontánky, hydranty, kanály),           7419.9
       drticí a mlecí koule a podobné výrobky       7508
       pro drtiče a mlýny lité, kované nebo ražené,    7616.9
       kuličky do třecích strojů,             7806
       kovové žebříky, schůdky a štafle,         7907
       kotvy a lodní háky, bubny a cívky na kabely,    8007
       palety a podobné plošiny pro manipulaci se     8302.5
       zbožím, nemechanizované větráky, žlaby, háky    8306.1
       a podobné výrobky z kovů,             8307
       výrobky z ocelového drátu jinde neuvedené     8310
       (malé klece, drátěné koše, košíky, háčky na
       střešní krytinu, nákupní vozíky apod.),
       děrované nádoby a podobné výrobky z tlustého
       plechu používané k filtrování vody na vstupu
       do odpadu,
       konektory pro kabely z optických vláken,
       výrobky válcované z oceli (obruče a podobně),
       tkaniny, mřížoviny, síťoviny a pletiva
       z hliníkového nebo niklového drátu,
       hliníkové pletací jehlice a háčky na háčkování,
       kovové věšáky a háčky na šaty, na klobouky,
       konzole, okenní žaluzie a podobné výrobky,
       kovové zvony, zvonky, gongy, zvonicí mechanismy
       a podobné výrobky neelektrické,
       kovové pružné hadice též s připojeným
       příslušenstvím,
       tabatěrky, cigaretová pouzdra, kazety a pouzdra
       na kosmetiku, pudřenky a podobné předměty
       z obecných kovů,
       kovové krabice na nářadí, směrovky, nápisy,
       značky, desky, štítky, jmenovky, adresky,
       písmena a jiné značky (informační, firemní),
       kovové kolíky, obruče, napínáky, upínací
       kroužky,
       kovové pastičky na myši, podkovy,
       kovové nadvodní části lodí, součástky pro
       elektrické vedení,
       olověné výrobky (schránky, zátěže, ochrana
       proti záření),
       zinkové nebo měděné okapy, střešní oplechování
       a střešní hřebenovky,
       anody pro neželezné pokovování (galvanoplastiku,
       poniklování atd.),
       trubky pouzdřené čedičem,
       různé výrobky z oceli, hliníku, mědi jinde
       neuvedené, lité, tvarované, ražené nebo kované,
       dále již neopracované
     N: mechanismy pro nastavitelná křesla a židle
       (36.11.14),
       kovové přilby (25.24.25),
       mechanické posuvné žebříky (29.22.18)


28.75.3  Meče, tesáky, bodáky, kopí a podobné sečné a bodné
     zbraně, jejich díly a jejich pochvy
28.75.30 Meče, tesáky, bodáky, kopí a podobné sečné a bodné
     zbraně, jejich díly a jejich pochvy          9307

     ZT:šavle, bajonety apod.
----------------------------------------------------------------------

    29 STROJE, PŘÍSTROJE A ZAŘÍZENÍ JINDE NEUVEDENÉ;
    PRÁCE VÝROBNÍ POVAHY PŘI VÝROBĚ STROJŮ, PŘÍSTROJŮ
   A ZAŘÍZENÍ; OPRAVY (KROMĚ OPRAV ZBOŽÍ OSOBNÍ SPOTŘEBY)

------------------------------------------------------------------------
Kód    Název                         HS/CN
------------------------------------------------------------------------
29.1   Stroje pro výrobu a užití mechanické energie kromě
     motorů pro letadla, automobily a motocykly
29.11   Pístové spalovací motory a turbíny kromě motorů
     pro letadla, automobily a motocykly, jejich díly,
     instalace, montáže, opravy a údržba

     N: letecké motory a turbíny (35.30.11,.12,.13),
       automobilové motory (34.1),
       motocyklové motory (34.10.11,.12)

29.11.1  Pístové spalovací motory

     N: díly motorů (podle typu)

29.11.11 Zážehové pístové spalovací motory pro pohon lodí
     závěsné                        8407.21
29.11.12 Ostatní zážehové pístové spalovací motory       8407.29
                                8407.9
     Z: pístové spalovací motory zážehové:
       pro pohon lodí kromě závěsných,
       vratné jinde neuvedené
     ZT:spalovací motory s rotačním pístem

29.11.13 Pístové motory vznětové                8408.1
                                8408.9
     Z: pístové motory vznětové:
       lodní, železničních lokomotiv, pro průmyslové
       použití (pro zemědělské stroje, stavební
       mechanismy, vznětové motory stacionární atd.)
     ZT:vznětové motory použité
     N: generátorové soustrojí (31.10.31)


29.11.2  Turbíny
29.11.21 Turbíny na vodní nebo jinou páru           8406.1
                                8406.8
     Z: parní turbíny pro pohon lodí,
       na výrobu elektřiny atd.

29.11.22 Vodní turbíny a vodní kola              8410.1

     N: lopatková kola pro lodě (28.75.26)

29.11.23 Ostatní plynové turbíny                8411.8

     Z: plynové turbíny na výrobu elektřiny, pro
       pohon lodí, lokomotiv atd.
     N: proudové motory s turbínou, turbovrtulové
       motory (35.30.12)


29.11.3  Díly turbín

     ZT:regulační zařízení

29.11.31 Díly turbín na vodní nebo jinou páru         8406.9
29.11.32 Díly vodních turbín, vodních kol včetně regulátorů  8410.9
29.11.33 Díly plynových turbín (kromě proudových
     a turbovrtulových)                  8411.99


29.11.9  Instalace, montáže, opravy a údržba motorů
     a turbín (kromě leteckých, automobilových
     a motocyklových)
29.11.91 Instalace a montáže motorů a turbín
     (kromě leteckých, automobilových a motocyklových)

     N: výroba automobilů (34), letadel, lodí
       a železničních tažných zařízení (35)

29.11.92 Opravy a údržba motorů a turbín (kromě leteckých,
     automobilových a motocyklových)

     ZT:rekonstrukce a modernizace motorů a turbín
       (kromě leteckých, automobilových
       a motocyklových)
     N: převrtávání tepelných motorů pro třetí stranu
       (28.52.12),
       opravy automobilů (50), letadel, lodí
       a lokomotiv (35),
       přístavní servis (63.22),
       letištní servis (63.23)


29.12   Čerpadla a kompresory, jejich díly, instalace,
     montáže, opravy a údržba
29.12.1  Hydraulické a pneumatické pohony a motory
29.12.11 Hydraulické a pneumatické pohony a motory
     s lineárním pohybem (válce)              8412.21
                                8412.31
29.12.12 Ostatní hydraulické a pneumatické pohony a motory   8412.29
                                8412.39
     ZT:servomotory a hydraulické systémy, jiné motory   8412.8
       jinde neuvedené (větrné, pružinové, parní)


29.12.2  Čerpadla na kapaliny, zdviže na kapaliny
29.12.21 Čerpadla na kapaliny                 8413.1
                                8413.2
     Z: čerpadla s měřicím zařízením na čerpání      8413.3
       pohonných hmot, mazacích olejů apod.,       8413.4
       čerpadla do motorů (na olej, benzin, vodu
       apod.),
       ruční čerpadla, čerpadla na betonovou směs

29.12.22 Objemová čerpadla s vratným (kmitavým) pohybem
     na kapaliny kromě betonu               8413.5

     ZT:dávkovací čerpadla (podle váhy nebo objemu),
       ostatní řadová pístová (plunžrová) čerpadla

29.12.23 Objemová rotační čerpadla na kapaliny             8413.6

     Z: čerpadla zubová, křídlová, šroubová a ostatní
       čerpadla objemová rotační na kapaliny

29.12.24 Odstředivá čerpadla na kapaliny,
     ostatní čerpadla, zdviže na kapaliny         8413.7
                                8413.8
     Z: čerpadla ponorná, bezucpávková a odstředivá
       na kapaliny, cirkulátory topení, jiná čerpadla
       kapalin a vodní trkače, zdviže na kapaliny
     ZT:šnekové dopravníky apod.
     N: garážové automobilové zvedáky (29.22.13)


29.12.3  Vzduchová čerpadla nebo vývěvy; kompresory
     a ventilátory na vzduch nebo jiný plyn
29.12.31 Vývěvy                        8414.1

     Z: vývěvy molekulární, kryogenní, absorpční
       a jinde neuvedené,
       čerpadla rotační, posuvná a difuzní na
       vzduch nebo jiný plyn

29.12.32 Vzduchová čerpadla na ruční nebo nožní obsluhu    8414.2

     ZT:ruční pumpičky pro jízdní kola

29.12.33 Kompresory typů používaných v chladicích
     zařízeních                      8414.3
29.12.34 Vzduchové kompresory upevněné na podvozku s koly,
     upraveném pro tažení                 8414.4
29.12.35 Turbokompresory                    8414.80.2

     Z: turbokompresory jednostupňové a vícestupňové

29.12.36 Vratné objemové kompresory              8414.80.3
                                8414.80.4
     Z: pístové odsávací kompresory

29.12.37 Rotační objemové kompresory s jednou nebo
     více hřídelemi                    8414.80.6
                                8414.80.7
29.12.38 Kompresory pro použití v civilních letadlech
     a ostatní kompresory                 8414.80.1
                                8414.80.9


29.12.4  Díly čerpadel a kompresorů
29.12.41 Díly pohonů a motorů                 8412.9

     ZT:díly reaktivních motorů kromě proudových

29.12.42 Díly čerpadel, díly zdviží pro kapaliny        8413.9
29.12.43 Díly vzduchových a vakuových čerpadel, vzduchových
     a plynových kompresorů, větráků, ventilátorů
     a digestoří                      8414.9


29.12.9  Instalace, montáže, opravy a údržba čerpadel
     a kompresorů
29.12.91 Instalace a montáž čerpadel a kompresorů

     ZT:spojování příslušných potrubních systémů
       pro hydraulické nebo pneumatické systémy

29.12.92 Opravy a údržba čerpadel a kompresorů

     ZT:rekonstrukce a modernizace čerpadel
       a kompresorů


29.13   Kohouty, ventily a podobná zařízení, jejich díly,
     opravy a údržba
29.13.1  Kohouty, ventily a podobná zařízení pro potrubí,
     kotle, nádrže, vany nebo podobné kádě
29.13.11 Kohouty, ventily a podobná zařízení pro potrubí,
     kotle, nádrže, vany nebo podobné kádě         8481.1
                                8481.2
     Z: redukční, zpětné, pojistné nebo odvzdušňovací   8481.3
       ventily a klapky, regulační ventily (šoupátka)   8481.4
       pro pneumatické nebo olejohydraulické převody

29.13.12 Ostatní kohouty, ventily a podobná zařízení pro
     potrubí, kotle, nádrže, vany nebo podobné kádě,
     ventily radiátorů ústředního topení          8481.80.1
                                8481.80.3
     Z: vodovodní kohouty a ventily pro dřezy,
       umyvadla, bidety, vodní nádrže, vany apod.,
       (směšovací ventily, vypouštěcí kohouty,
       potrubní armatury, mísicí baterie),
       termostatické a jiné ventily radiátorů
       ústředního topení

29.13.13 Regulační ventily, uzavírací ventily, šoupátka,
     kulové (přímé) ventily, kuličkové a kuželové
     ventily a jiné ventily                8481.80.5
                                8481.80.6
     ZT:ventily škrticí, membránové, regulační,      8481.80.7
       kulové (přímé), kuličkové a kuželové,       8481.80.8
       uzavírací ventily (šoupátka),           8481.80.9
       hasičské hydranty a stříkačky,
       křížení ropovodů apod.


29.13.2  Díly ventilů a podobných výrobků
29.13.20 Díly ventilů a podobných výrobků           8481.9


29.13.9  Opravy a údržba kohoutů a ventilů
29.13.90 Opravy a údržba kohoutů a ventilů

     ZT:rekonstrukce a modernizace kohoutů a ventilů
     N: instalatérské práce v budovách
       (45.33.11, .12, .20, .30),
       práce na průmyslových potrubích (28.30.91)


29.14   Ložiska, převodové hřídele, jejich díly
29.14.1  Valivá ložiska
29.14.10 Valivá ložiska                    8482.1
                                8482.2
     Z: ložiska kuličková, kuželíková, válečková,     8482.3
       soudečková, jehlová apod.,             8482.4
       kombinace kuličkových a válečkových ložisek    8482.5
     N: kuličky do ložisek (29.14.31)           8482.8


29.14.2  Ložisková pouzdra a pánve, převodové hřídele
     a jiné součásti převodů
29.14.21 Kloubové a jiné článkové řetězy a řetízky,
     ze železa nebo oceli                 7315.11
                                7315.12
     Z: válečkové řetězy a řetízky (pro jízdní kola,
       motocykly atd.), ostatní kloubové a jin