Zákon ze dne 19.5.1932, kterým se mění ustanovení § 1 zákona ze dne 1. července 1926, č. 139 Sb. z. a n., o finanční podpoře elektrisace venkova, ve znění zákona ze dne 22. března 1929, č. 46 Sb. z. a n.

1.6.1932 | Sbírka:  72/1932 Sb. | Částka:  27/1932ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 139/1926 Sb.
Pasivní derogace: 273/1949 Sb.
72/1932 Sb. z. a n.
Zákon
ze dne 19. května 1932,
kterým se mění ustanovení § 1 zákona ze dne 1. července 1926, č. 139 Sb. z. a n., o finanční podpoře elektrisace venkova, ve znění zákona ze dne 22. března 1929, č. 46 Sb. z. a n.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl.I
§ 1 zák. č. 139/1926 Sb. z. a n., ve znění zákona č. 46/1929 Sb. z. a n., se mění a bude zníti takto:
"Na podporu soustavné elektrisace venkova povoluje se na léta 1929 až 1933 ročně 35,000.000 Kč a na léta 1934 až 1940 ročně 25,000.000 Kč, které buďtež počínajíc rokem 1933 zařazeny do řádných výdajů v rozpočtu ministerstva veřejných prací."
Čl.II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Provede jej ministr veřejných prací v dohodě s ministry financí, průmyslu, obchodu a živností a zemědělství.
T. G. Masaryk v. r.
Udržal v. r.
Dostálek v. r.