Podmínky ze dne 16.6.2003 Všeobecné podmínky poskytování telekomunikačních služeb společnosti WideNet s.r.o.

16.6.2003 | Sbírka:  132/2003 (TV) | Částka:  6/2003ASPI

Vztahy

Nadřazené: 151/2000 Sb., 513/1991 Sb.
132/2003
Všeobecné podmínky poskytování telekomunikačních služeb
1. Úvodní ustanovení
Tyto všeobecné podmínky upravují zprostředkování připojení k síti na internet poskytované obchodní společností WideNet, s. r. o., IČ: 26767244, se sídlem Krohova 53, 160 00 Praha 6, na základě generálních licencí ČTÚ č. GL - 28/S/2000 a GL - 12/R/2000.
2. Definice pojmů
Pokud z následujícího textu nevyplývá jinak, rozumí se:
2.1. Poskytovatelem obchodní společnost WideNet, s. r. o., IČ: 26767244, se sídlem Krohova 53, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 92339.
2.2. Uživatelem fyzická nebo právnická osoba, která je na základě Smlouvy oprávněna využívat Službu.
2.3. Službou zprostředkování připojení k síti Internet a služby související.
2.4. Smlouvou smlouva o poskytování služeb uzavřená mezi Poskytovatelem a Uživatelem, na jejímž základě je Služba poskytována.
2.5. Podmínkami tyto všeobecné podmínky poskytování telekomunikačních služeb.
3. Rozsah poskytované Služby
3.1. Na základě Smlouvy se Poskytovatel zavazuje poskytovat Uživateli přístup k síti Internet, a to v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a Podmínkami a Uživatel se zavazuje platit za to Poskytovateli úplatu stanovenou v Ceníku Poskytovatele.
3.2. Služba je poskytována na celém území České republiky.
3.3. Připojení k síti Internet se uskutečňuje prostřednictvím pozemních vysílacích rádiových zařízení pro širokopásmový přenos dat na principu rozprostřeného spektra v souladu s generální licencí ČTÚ GL - 12/R/2000 ve znění změn.
3.4. Bližší vymezení rozsahu a specifikace poskytované Služby stanoví Smlouva.
3.5. Poskytovatel je oprávněn zabezpečit poskytování Služby třetí osobou. Uživateli však odpovídá v rozsahu, jako by Služby poskytoval sám.
4. Vznik a zánik Smlouvy
4.1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4.2. Smlouvu je možné uzavřít na dobu určitou nebo neurčitou. Není-li ve Smlouvě stanovena doba jejího trvání, platí, že je uzavřena na dobu neurčitou.
4.3. Smlouvu lze měnit pouze písemně, a to písemnými číslovanými dodatky ke Smlouvě podepsanými oběma smluvními stranami.
4.4. Smlouva může být ukončena:
a) písemnou dohodou smluvních stran,
b) odstoupením pro podstatné porušení Smlouvy.
Výpovědní lhůta činí dva měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla doručena výpověď druhé straně, pokud není dále uvedeno jinak (10.2.).
5. Práva a povinnosti Poskytovatele
5.1. Poskytovatel je povinen zřídit a poskytovat Službu v souladu s Podmínkami každému, kdo o tuto službu požádá, souhlasí s Podmínkami a komu je technicky možné Službu poskytnout.
5.2. Zahájit práci na odstranění závad bez zbytečného prodlení po jejich oznámení Uživatelem.
5.3. Oznámit v předstihu Uživateli omezení či přerušení v poskytování Služby, které jsou Poskytovateli předem známy.
5.4. Oznámit Uživateli předem změnu Podmínek ve lhůtě, která nesmí být kratší než tři měsíce.
5.5. Poskytovatel je oprávněn vypovědět nebo odstoupit od Smlouvy za podmínek stanovených těmito Podmínkami.
6. Práva a povinnosti Uživatele
6.1. Uživatel je povinen řádně hradit ceny za poskytované služby, a to na základě vyúčtování Poskytovatele.
6.2. Uživatel je povinen poskytnout Poskytovateli pravdivé a úplné údaje nutné pro uzavření Smlouvy a je též povinen neprodleně nahlásit Poskytovateli každou změnu těchto údajů.
6.3. Uživatel je povinen oznamovat Poskytovateli závady a všechny jemu známé skutečnosti, jež by mohly nepříznivě ovlivnit funkčnost služby Poskytovatele.
6.4. Uživatel je povinen nezneužívat připojení k síti Poskytovatele, zejména využíváním tohoto připojení k jiným než dohodnutým účelům a neprovádět bez osobní účasti nebo předchozího písemného souhlasu Poskytovatele nastavení nebo zapojení služby.
6.5. Uživatel je povinen neumožňovat využívání poskytnutých služeb třetím osobám, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak.
6.6. Uživatel je povinen nešířit, nevyhledávat, neumožňovat přístup k materiálům, programům, datům apod., jejichž šíření, využívání, zpřístupňování by bylo v rozporu s trestními předpisy nebo tímto jednáním by mohlo dojít k porušení autorského, průmyslového či jiného práva třetích osob.
6.7. Uživatel je oprávněn vypovědět nebo odstoupit od Smlouvy za podmínek stanovených těmito Podmínkami.
7. Cena Služby a platební podmínky
7.1. Služby jsou poskytovány úplatně.
7.2. Cena za poskytované služby je stanovena na základě Ceníku vydaného a aktualizovaného Poskytovatelem. Ceník platný ke dni uzavření Smlouvy je přílohou Smlouvy.
7.3. Cena je účtována jako pevná částka, bez ohledu na objem přenesených dat v souladu s Ceníkem.
7.4. Zúčtovacím obdobím je jeden měsíc nebo jeden rok.
7.5. Poskytovatel provádí vyúčtování formou daňového dokladu (faktury) vystaveného zpětně k poslednímu dni zúčtovacího období včetně. V případě, kdy zúčtovacím obdobím je jeden rok, zavazuje se Uživatel zaplatit zálohu ve výši odpovídající roční platbě do 14 dnů od podpisu Smlouvy.
7.6. Poskytovatel v případě, že Uživatel nezaplatí včas vyúčtování ceny za poskytované Služby nebo neplní další smluvní podmínky, doručí Uživateli upozornění s uvedením náhradního termínu plnění. Pokud Uživatel v uvedeném termínu nezjedná nápravu, má Poskytovatel právo omezit nebo přerušit poskytování Služby.
7.7. Opakované neplnění smluvních podmínek se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
7.8. V případě prodlení s úhradou za poskytované Služby se Uživatel zavazuje platit smluvní pokutu ve výši 0,1 % dlužné částky za každý den prodlení.
7.9. Zaplacením smluvní pokuty není omezen nárok Poskytovatele na náhradu škody v plné výši.
8. Závady služby a reklamace
8.1. Poskytovatel odpovídá za kvalitní provoz, kontrolu a údržbu svého zařízení určeného k poskytování Služby.
8.2. Za vadu poskytované Služby se považuje každá vada, která zaviněním Poskytovatele znemožňuje řádné využívání Služby v rozsahu stanoveném Smlouvou a Podmínkami nebo chybné vyúčtování ceny za poskytované Služby.
8.3. Vady poskytované Služby (reklamace) je povinen Uživatel oznámit Poskytovateli, a to buď telefonicky, písemně nebo elektronickou poštou. Při porušení této povinnosti odpovídá Uživatel za škodu tím způsobenou.
8.4. Informace Uživatele o závadě musí obsahovat zejména:
- identifikaci místa závady,
- popis závady,
- datum a čas vzniku závady,
- jméno a příjmení osoby jednající jménem Uživatele a jeho telefonická čísla.
8.5. Za začátek Závady je považován okamžik jejího nahlášení Uživatelem Poskytovateli. Za konec závady je považován okamžik obnovení provozu Služby. Konec závady bude oznámen Uživateli telefonicky na číslo určené Uživatelem pro účely běžného technického styku.
8.6. Uživatel je povinen poskytnout Poskytovateli nezbytnou součinnost nutnou k řádnému odstranění vady.
8.7. Vady znemožňující řádné užívání Služeb je Poskytovatel povinen odstranit bez zbytečného odkladu, nejdéle však ve lhůtě 7 dnů od nahlášení vady. V případě, že vada nebude v této době odstraněna, má Uživatel právo od Smlouvy odstoupit.
9. Odpovědnost za škodu a náhrada škody
9.1. V případě omezení nebo neposkytnutí Služby je podle Smlouvy odpovědnost Poskytovatele vůči Uživateli v souladu se zákonem o telekomunikacích omezena pouze na odpovědnost urychleně odstranit závadu a vrátit neoprávněně účtované a zaplacené částky. Poskytovatel není povinen hradit Uživateli náhradu škody, která vznikla v důsledku neposkytnutí nebo vadného poskytnutí služby.
9.2. Poskytovatel neodpovídá za škodu, která vznikne jako důsledek překročení kapacity sítě nebo závady v důsledku opravy nebo údržby sítě nebo její součásti a příslušenství nebo škody, které vznikly v důsledku události vyšší moci.
9.3. Uživatel nese plnou odpovědnost za škodu, která vznikne Poskytovateli nebo jiným osobám v důsledku umožnění přístupu třetích osob k poskytované službě.
10. Změna podmínek
10.1. Podmínky mohou být jednostranně měněny Poskytovatelem. O změnách Podmínek je Poskytovatel povinen Uživatele vhodným způsobem informovat, a to nejméně 3 měsíce přede dnem účinnosti nových Podmínek.
10.2. V případě, že Uživatel nebude se změnou Podmínek souhlasit, má Uživatel právo Smlouvu vypovědět s účinností ke dni předcházejícímu den, ve kterém nové Podmínky nabudou účinnosti. Výpověď podaná z uvedeného důvodu musí být doručena Poskytovateli nejméně jeden měsíc přede dnem, ve kterém nové Podmínky nabudou účinnosti.
11. Závěrečná ustanovení
11.1. Smluvní vztahy mezi Uživatelem a Poskytovatelem se řídí zákonem č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích, v platném znění a zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem, v platném znění.
11.2. Uživatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. uděluje po dobu trvání této smlouvy poskytovateli oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat jeho osobní údaje uvedené ve Smlouvě pro účely informačních a účtovacích systémů poskytovatele a pro komunikaci s uživatelem o všech službách poskytovatele a v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy poskytovatelem.
11.3. Pokud by byla ujednání ve Smlouvě odchylná od Podmínek, mají ujednání uvedená ve Smlouvě přednost.
11.4. Na základě předchozího souhlasu Uživatele se za vhodný způsob komunikace považuje i odeslání e-mailu druhé straně. Na základě předchozího souhlasu Uživatele lze tímto způsobem doručovat i v případech, kdy Podmínky nebo Smlouva vyžadují doručení druhé straně.
11.5. Ukončení platnosti Smlouvy se nedotýká platnosti a účinnosti ustanovení Podmínek, které přetrvávají až do úplného vyřízení všech nároků vyplývajících ze smluvního vztahu.
11.6. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 1.5.2003.