Nařízení ze dne 12.11.2003, kterým se mění nařízení vlády č. 503/2000 Sb., o Obchodním věstníku

28.11.2003 | Sbírka:  408/2003 Sb. | Částka:  133/2003ASPI

Vztahy

Nadřazené: 513/1991 Sb.
Aktivní derogace: 503/2000 Sb.
Pasivní derogace: 351/2013 Sb.
408/2003 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 12. listopadu 2003,
kterým se mění nařízení vlády č. 503/2000 Sb., o Obchodním věstníku
Vláda nařizuje podle § 770 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 370/2000 Sb.:
Čl.I
Nařízení vlády č. 503/2000 Sb., o Obchodním věstníku, se mění takto:
1. § 1 včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:
"§ 1
Vydávání Obchodního věstníku (dále jen "Věstník") zabezpečuje Ministerstvo informatiky prostřednictvím portálu veřejné správy1) (dále jen "portál").
1) § 2 písm. r) a § 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.".
Dosavadní poznámky pod čarou č. 1) a č. 2) se označují jako poznámky pod čarou č. 2) a č. 3), včetně odkazů na tyto poznámky pod čarou.
2. V § 6 odst. 1 se slova "a rejstříku obecně prospěšných společností lze zasílat ke zveřejnění též v elektronické formě" nahrazují slovy " , rejstříku obecně prospěšných společností a rejstříku společenství vlastníků jednotek se zasílají ke zveřejnění v elektronické formě.".
3. V § 6 odst. 2 se slovo "nakladatelství" nahrazuje slovy "provozovateli portálu".
4. § 7 zní:
"§ 7
(1) Údaje určené k zveřejnění ve Věstníku se v případech uvedených v § 2 až 4 zasílají provozovateli portálu. Údaje určené ke zveřejnění podle § 3 odst. 1 až 3 a § 4, nestanoví-li zákon jinak, je povinen zaslat provozovateli portálu rejstříkový soud, který zápis údaje do obchodního rejstříku provedl nebo přijal listinu do sbírky listin, nejpozději do 2 týdnů od provedení zápisu nebo přijetí listiny do sbírky listin.
(2) Za obsahovou správnost podkladů pro zveřejnění nebo uveřejnění zodpovídá předkladatel. Za soulad obsahu zveřejněných nebo uveřejněných údajů s poskytnutým podkladem zodpovídá provozovatel portálu.".
5. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který zní:
"§ 7a
(1) Ministerstvo informatiky bude po dobu 2 let zabezpečovat tisk Věstníku v listinné podobě.
(2) Z hlediska požadavků zvláštních právních předpisů rozhodnými jsou obsah zveřejněných nebo uveřejněných údajů na portálu a doba, kdy byly údaje na portálu zveřejněny nebo uveřejněny.".
Čl.II
Přechodné ustanovení
Údaje zaslané ke zveřejnění nebo uveřejnění ve Věstníku do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení se zveřejní podle dosavadních právních předpisů.
Čl.III
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.
Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministr informatiky:
Mlynář v. r.