Vyhláška ze dne 17.12.2003, kterou se mění vyhláška č. 506/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky Fond národního majetku České republiky a Pozemkový fond České republiky

31.12.2003 | Sbírka:  478/2003 Sb. | Částka:  158/2003ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 506/2002 Sb.
Pasivní derogace: 402/2005 Sb.
478/2003 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 17. prosince 2003,
kterou se mění vyhláška č. 506/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky Fond národního majetku České republiky a Pozemkový fond České republiky
Ministerstvo financí stanoví podle § 37b k provedení § 4 odst. 8 a § 28 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb., (dále jen "zákon"):
Čl.I
Vyhláška č. 506/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky Fond národního majetku České republiky a Pozemkový fond České republiky, se mění takto:
1. § 1 zní:
"§ 1
Vyhláška stanoví:
a) rozsah a způsob sestavování účetní závěrky,
b) uspořádání, označování a obsahové vymezení položek majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv v účetní závěrce,
c) uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze v účetní závěrce,
d) směrnou účtovou osnovu a
e) účetní metody.".
2. V nadpisu části druhé se slova "§ 18 odst. 4" nahrazují slovy "§ 4 odst. 8".
3. Nadpis hlavy I části druhé zní: "ROZSAH A ZPŮSOB SESTAVOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY".
4. Nadpis hlavy III části druhé zní: "USPOŘÁDÁNÍ A OBSAHOVÉ VYMEZENÍ VYSVĚTLUJÍCÍCH A DOPLŇUJÍCÍCH INFORMACÍ V PŘÍLOZE V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE".
5. V nadpisu hlavy I části třetí se slova "§ 14 odst. 1" nahrazují slovy "§ 4 odst. 8".
6. V nadpisu hlavy II části třetí se slova "A JEJICH POUŽITÍ" zrušují a slova "odst. 2" se nahrazují slovy "odst. 8 a § 28 odst. 1".
7. V § 16 odst. 3 větě druhé se slova "na základě vnitřních pravidel účetní jednotky" zrušují.
8. V § 19 odst. 1 větě druhé se za slovo "papírů" vkládají slova "a pohledávek určených k obchodování".
Čl.II
Ustanovení přechodné
Účetní závěrky za účetní období započatá před účinností této vyhlášky se sestaví podle dosavadních právních předpisů.
Čl.III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.
Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.