Sdělení ze dne 11.5.2004 k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (ke změně klasifikace CZ-NUTS)

31.5.2004 | Sbírka:  111/68 752/2004 | Částka:  4/2004ASPI

Vztahy

Nadřazené: 16/2001 Sb.
111/68 752/2004
Sdělení
ze dne 11. května 2004
k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (ke změně klasifikace CZ-NUTS)
Referent:
Ing. M. Kolitsch,
tel.: 257 043 204
Český statistický úřad uveřejnil ve Sbírce zákonů (v částce 74 ze dne 29. dubna 2004) sdělení o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZNUTS) s účinností od 1. května 2004. Potřeba aktualizace klasifikace CZ-NUTS je zdůvodněna akceptováním nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1059/2003 ze dne 26.5.2003. Změna klasifikace v průběhu roku je z hlediska informačních systémů, které tuto klasifikaci využívají, nejvíce problematická.
Změna se dotýká všech okresů Středočeského a Moravskoslezského kraje a hl. m. Prahy, přičemž ji lze označit jako formální změnu.
Aktualizace klasifikace CZ-NUTS provedená v průběhu účetního období má vážné dopady do systému ARIS. Představuje výrazný zásah pro všechny obce Středočeského a Moravskoslezského kraje a pro všechny kapitoly státního rozpočtu, z jejichž rozpočtů jsou poskytovány dotace a návratné finanční výpomoci obcím a bude mít podstatný dopad do části IX. finančního výkazu pro všechny dotčené subjekty. Zavedení dvojí klasifikace NUTS v průběhu účetního období je pro IS ARIS systémově nepřijatelné.
Jak už bylo výše zmíněno, jedná se o formální změnu kódů (u kraje a obcí Středočeského a Moravskoslezského kraje se mění 5. místo kódu, a to z "1" na "0"). Obsahově nedochází k žádným změnám.
Na základě výše uvedeného k problému změny klasifikace CZ-NUTS Ministerstvo financí rozhodlo takto:
V systému ARIS bude používán číselník klasifikace CZ-NUTS platný k 1.1.2004 po celé období účetního roku 2004. Číselník územních celků (uveřejněný ve FZ č. 02/2001 sdělení č. 26) pro vykazování poskytnutých dotací a půjček územním rozpočtům ze státního rozpočtu a z rozpočtů státních fondů v části IX. Fin 2-04 U a pro vykazování přijatých dotací a půjček územními rozpočty ze státního rozpočtu a z rozpočtů státních fondů v části IX. výkazu Fin 2-12 M zůstává v platnosti pro celé období účetního roku 2004.
Ředitel odboru státního rozpočtu:
Ing. Bohdan Hejduk, v.r.