Pokyn obecné povahy (POP) ze dne 25.10.2004, jímž se vydává kancelářský řád státního zastupitelství

25.10.2004 | Sbírka:  7/2004 (ZA) | Částka:  7/2004ASPI
7/2004
POKYN OBECNÉ POVAHY
nejvyššího státního zástupce
ze dne 25. října 2004,
jímž se vydává kancelářský řád státního zastupitelství
Změna: 10/2004, 12/2004
Změna: 4/2005 (část)
Změna: 4/2005
Změna: 1/2006
Změna: 10/2006
Změna: 1/2007
Změna: 6/2007
Změna: 8/2008, 12/2008
Změna: 3/2009
Změna: 5/2009, 6/2009
Změna: 12/2009
Změna: 4/2010, 5/2010
Změna: 6/2011
Změna: 7/2011
Změna: 11/2011
Změna: 15/2011
Změna: 1/2012
Změna: 5/2012
Změna: 8/2012
Změna: 11/2012
Změna: 1/2013
Změna: 3/2013
Změna: 8/2013
Změna: 6/2013, 9/2013
Změna: 2/2014
Změna: 5/2014
Změna: 6/2014
Změna: 7/2014
Změna: 2/2015
Změna: 2/2016
Změna: 3/2016
Změna: 5/2016
Změna: 7/2016
Změna: 1/2019, 2/2019
Podle § 12 odst. 1 a § 13e odst. 2 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, stanovím:
KANCELÁŘSKÝ ŘÁD STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ
ČÁST PRVNÍ
Hlava první
Základní ustanovení
§ 1
Předmět úpravy
Tento pokyn obecné povahy, jímž se vydává kancelářský řád státního zastupitelství (dále jen "kancelářský řád") upravuje činnost spisové služby u státního zastupitelství a výkon dalších činností s tím spojených, provádění kancelářských prací, vedení rejstříků a evidenčních pomůcek (dále jen "evidencí") a postup při přijímání a vydávání věcí zajištěných v trestním řízení a převzatých do úschovy státního zastupitelství.
§ 2
Osobní působnost
Kancelářský řád je závazný pro státní zástupce, právní čekatele a ostatní zaměstnance státního zastupitelství.
§ 3
Organizační zajištění chodu spisové služby
(1) Kancelářské práce zajišťují zaměstnanci zařazení v jednotlivých organizačních složkách. Při zajišťování kancelářských prací postupují zaměstnanci podle příslušných právních předpisů,1) tohoto kancelářského řádu a podle pokynů nadřízených vydaných v jejich mezích.2) Není-li dále stanoveno jinak, řídí se bezpečnostní ředitel v rozsahu evidence neutajovaných (odtajněných) informací pokyny vedoucího spisové služby.
(2) Za kancelářské práce na státním zastupitelství odpovídá vedoucí státní zástupce tohoto státního zastupitelství. Vedoucí státní zástupce může pověřit organizací, metodickou činností a kontrolou kancelářských prací na státním zastupitelství jiného zaměstnance státního zastupitelství (dále jen "vedoucí spisové služby").
(3) Denní řízení a kontrolu provádí vedoucí kanceláře, který je za stav kancelářských prací odpovědný vedoucímu státnímu zástupci a vedoucímu spisové služby, je-li ustanoven.
(4) Při předávání a přebírání agendy rejstříků a evidenčních pomůcek mezi zaměstnanci kanceláře zabezpečí vedoucí spisové služby, a není-li jej, vedoucí státní zástupce, protokolární předání spisové agendy. Podkladem pro předání agendy je provedená inventarizace spisů a evidenčních pomůcek v rozsahu věcí nevyřízených na státním zastupitelství. Rozsah této inventarizace upřesní v případě potřeby vedoucí státní zástupce.
(5) K obstarání písařských a rozmnožovacích prací lze zřizovat společné písárny a rozmnožovny.
§ 4
Samostatná činnost kanceláře
(1) Zaměstnanci kanceláře státního zastupitelství vykonávají kromě úkonů souvisejících s kancelářskými pracemi samostatně i další úkony, k nimž není třeba pokynu státního zástupce, zejména
a) sepisují s občany záznamy v jednoduchých věcech,
b) potvrzují podateli příjem podání, nejde-li o podání opakované,
c) plní povinnosti správce aplikace počítačového informačního systému státního zastupitelství,
d) vykonávají činnosti spojené se správou aplikace informačního systému Centrální evidence stíhaných osob,
e) evidují, zabezpečují úschovu a zařizují vydání věcí zajištěných pro trestní řízení a neutajovaných záznamů odposlechů, které byly vzaty do úschovy u státního zastupitelství a které mají být podle rozhodnutí příslušného orgánu vydány, vráceny nebo předány,
f) zařizují výplatu svědečného, tlumočného a znalečného,
g) vyžadují u rozhodnutí soudu prvního stupně a u usnesení policejního orgánu o odložení věci doložku právní moci,
h) vyrozumívají policejní orgány o právní moci rozhodnutí státního zástupce a zasílají jim originály dodejek k založení do trestního spisu,
i) zasílají Rejstříku trestů zprávy o skutečnostech důležitých pro zápis v evidenci Rejstříku trestů nebo pro jeho změnu,
j) ve stanovených lhůtách a po skončení zkušební doby u věcí, ve kterých bylo podmíněně zastaveno trestní stíhání nebo podmíněně odloženo podání návrhu na potrestání, vyžadují zprávy a další podklady nezbytné pro rozhodnutí státního zástupce,
k) ověřují pro úřední potřebu státního zastupitelství listiny podle originálních dokumentů,
l) urgují předložení spisů a zpráv, které nebyly ve stanovené lhůtě předloženy,
m) vyžadují a urgují předložení odvolacích (stížnostních) pomůcek,
n) urgují vrácení zapůjčených spisů,
o) sestavují statistické výkazy o činnosti státního zastupitelství a v rozsahu, v jakém jsou příslušná data automatizovaně zpracovávána, i statistické listy a další statistické výstupy,
p) sestavují a zajišťují podklady pro zprávy o činnosti státního zastupitelství za uplynulý rok a zvláštní zprávy,
q) vedou úřední knihovnu a provádějí inventarizaci knihovního fondu,
r) v rozsahu stanoveném tímto kancelářským řádem vyznačují příslušný skartační znak a lhůtu podle spisového a skartačního plánu a zajišťují skartační práce.
(2) Zaměstnanci kanceláře státního zastupitelství dále podle pokynů státního zástupce
a) předkládají vyššímu státnímu zastupitelství potřebné písemnosti,
b) vyžadují spisy a jiné podklady pro rozhodnutí nebo opatření státního zástupce,
c) provádějí dotazy do příslušných evidencí, včetně lustrace v centrální evidenci stíhaných osob,
d) opatřují usnesení státního zástupce (zejména usnesení o zastavení trestního stíhání, o podmíněném zastavení trestního stíhání, o odstoupení od trestního stíhání u mladistvého, o postoupení věci jinému orgánu, o zajištění věci či majetku) doložkou právní moci a k žádosti stran vyznačují doložku právní moci na stejnopisech usnesení,
e) za podmínek uvedených ve zvláštním předpisu činí úkony spojené s vyhotovováním kopie spisu nebo části spisu vyhotovované na státním zastupitelství pro potřeby jiných oprávněných osob (§ 65 odst. 1 věta první tr. ř.),
f) zajišťují kontakt s tlumočníky, znalci nebo konzultanty,
g) sjednávají termíny výslechů osob umístěných ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody.
(3) Zaměstnanci kanceláře státního zastupitelství dále
a) vedou místní inventární seznamy hmotného investičního majetku a drobného hmotného investičního majetku,
b) zajišťují a provádějí evidenci majetku a peněžní hospodaření státního zastupitelství,
c) vedou evidenci poštovného a připravují podklady pro jeho úpravu,
d) zajišťují práce spojené s autoprovozem,
e) zajišťují drobné služby související s údržbou a opravami místního zařízení,
f) přijímají přímé dodávky, práce a služby a potvrzují jejich správnost na účetních dokladech,
g) ověřují uznávaný elektronický podpis odesílatele a platnost certifikátu,
h) připravují podklady pro výchovu a další vzdělávání státních zástupců a zaměstnanců státního zastupitelství, včetně evidencí účastí na výchově (semináře, atd.).
(4) Vedoucí státní zástupce může písemně pověřit určeného zaměstnance kanceláře, jehož náležité proškolení pro ten účel zajistí, samostatným vykonáváním úkonů uvedených v odstavci 2, nebo samostatným vykonáváním i jiných administrativních úkonů. V pověření stanoví jeho rozsah, a je-li toho zapotřebí, i dobu, po kterou pověření trvá.
(5) Má-li se pro potřebu řízení vedeného státním zastupitelstvím úředně ověřit fotokopie, opis nebo stejnopis listiny založené v příslušném spise státního zastupitelství (např. v případě vyloučení spisového materiálu do samostatné věci, mají-li být kopie originálních dokumentů použity jako důkazní prostředek v řízení před soudem, dále např. pro účely vyžádání právní pomoci nebo předání trestního řízení do cizího státu), ověří shodu originálního dokumentu s vyhotovenou kopií zaměstnanec kanceláře, který tuto kopii vyhotovil, a opatří ji ověřovací doložkou tohoto znění: "Ověřeno - souhlasí s originálem dokumentu založeným na čísle listu..... spisu státního zastupitelství - trestního spisu Policie ČR - trestního spisu soudu - sp. zn.:...........". Ověřovací doložku opatří datem, kdy ověření provedl, svým jménem a vlastnoručním podpisem a kulatým úředním razítkem; kulatého razítka není třeba, užije-li se razítko s ověřovací doložkou, které je opatřeno státním znakem.
(6) Má-li být úředně ověřena fotokopie, opisy nebo stejnopisy většího množství dokumentů zakládaných do téhož spisu státního zastupitelství (např. část spisu nebo celý spis), lze místo ověřovací doložky podle odstavce 3 užít souhrnnou ověřovací doložku tohoto znění: "Ověřeno - souhlasí s originály listin založenými ve spisu státního zastupitelství - trestního spisu Policie ČR - trestního spisu soudu - sp. zn.:...........". Pro náležitosti této ověřovací doložky platí odstavec 4 poslední věta obdobně.
Hlava druhá
Způsoby vedení evidencí
Vedení evidencí pomocí výpočetní techniky
§ 5
Rozsah a způsob vedení počítačové evidence
(1) Pro používání výpočetní techniky při zpracovávání informací podléhajících utajení platí zvláštní předpisy.3)
(2) Při vedení evidencí pomocí výpočetní techniky musí být zajištěna evidence dat nejméně v rozsahu a struktuře stanovené v části třetí kancelářského řádu. Použité aplikační vybavení musí umožnit vkládání, úschovu a zpracovávání dat nejméně v rozsahu stanoveném tímto kancelářským řádem.
(3) U údajů, které je třeba v rejstřících barevně nebo jinak zvýrazňovat, musí použitý informační systém zajistit, aby programové vybavení mohlo příslušné záznamy vyhledávat.
(4) Evidované a zpracovávané údaje musí umožňovat vedení centrální evidence stíhaných osob (dále jen "Centrální evidence"), která obsahuje údaje důležité pro výkon působnosti státního zastupitelství podle zákona.4) Postup státních zastupitelství při vedení a využívání Centrální evidence stíhaných osob stanoví zvláštní předpis.5)
(5) Další podrobnosti o způsobu vedení evidencí pomocí výpočetní techniky, zejména postup při zápisu, úpravě, vyhledávání a zpracovávání dat v informačním systému, pomocí něhož se tyto evidence v soustavě státního zastupitelství vedou, včetně návodů na využívání pomůcek pro řídící práci vedoucích pracovníků státního zastupitelství a pomůcek pro činnost státních zástupců využívajících informací z těchto evidencí, obsahují metodické příručky a návody na používání počítačového programu schválené Nejvyšším státním zastupitelstvím.
(6) Za správné fungování počítačového informačního systému na státním zastupitelství po technické stránce odpovídá určený informatik. Za správné fungování aplikace na státním zastupitelství odpovídá určený správce aplikace. Informatik nemůže současně zastávat funkci správce aplikace a naopak.
§ 6
Náhradní evidence
(1) Nastane-li mimořádná událost znemožňující používání výpočetní techniky nebo je-li výpočetní technika nefunkční anebo působí-li státní zastupitelství v objektu, kde výpočetní techniku nelze potřebným způsobem používat, (dále jen „výluka“) zavede se náhradní evidence v nezbytném rozsahu. Náhradní evidence musí zabezpečit evidenci nápadu, podstatných údajů z řízení, přehled o oběhu spisů a sledování údajů nezbytných k zajištění účasti státního zástupce v soudním nebo jiném řízení. Při stanovení rozsahu sledovaných údajů se přihlédne zejména k rozsahu a předpokládané délce výluky a k možnostem obnovit následně údaje z dostupných informačních zdrojů.
(2) Lze-li předpokládat vícedenní výluku, evidují se
a) spisová značka vlastní i cizí,
b) datum doručení nebo vytvoření podání,
c) údaje o odesilateli nebo údaj, že jde o vlastní dokument,
d) údaje o osobě v řízení (není-li totožná s odesilatelem) a o její roli v řízení,
e) předmět řízení nebo právní kvalifikace činu,
f) údaje o omezení osobní svobody,
g) datum a způsob rozhodnutí ve věci a orgán, který je učinil.
(3) Hrozí-li v důsledku výluky nebezpečí nevratné ztráty údajů, evidují se v náhradní evidenci i další standardně zapisované údaje.
(4) Při označování podání lze použít po dobu výluky náhradní spisové značky, jejichž základem zůstane číslo rejstříku, druh rejstříku a letopočet; běžné číslo věci se v takovém případě u nových zápisů doplní vždy písmenem „N“ pro odlišení od později řádně zapsané věci. Prvé běžné číslo takto vytvořené náhradní spisové značky navazuje na poslední běžné číslo zapsané v daném rejstříku v počítačovém informačním systému. Nelze-li toto poslední běžné číslo věci určit, použije se pro běžná čísla příslušného rejstříku číslování od jedničky. Po zapsání věci do příslušného rejstříku se takto vytvořená dočasná náhradní spisová značka nadále nepoužije.
(5) Po odstranění závady se podání, rozhodnutí a opatření zaevidují v souladu s kancelářským řádem. Došlá podání se v takovém případě zapíší pokud možno v časové posloupnosti, jak byla doručena v období výluky.
§ 7
Ochrana dat
(1) Při vedení rejstříků pomocí výpočetní techniky musí být zabezpečena ochrana všech dat uložených v paměti počítače (ochrana heslem, stanovením rozsahu přístupových oprávnění v souladu s pracovní náplní zaměstnance, apod.). Náleží-li uživateli oprávnění vkládat či měnit uložená data, musí být zabezpečena identifikace jednotlivého uživatele při jeho přístupu k datům. Kopírování skutečných dat z počítačového informačního systému do cvičné databáze je zakázáno. Používání testovací databáze upraví vedoucí státní zástupce státního zastupitelství pověřeného ověřováním funkčnosti změn v informačním systému vnitřním předpisem tak, aby byla provozována jen po dobu nezbytně nutnou a rozsah uživatelských přístupových oprávnění odpovídal ověřovaným změnám.
(2) Rozsah přístupu k datům a oprávnění k jejich využívání (včetně vkládání, změny a případného vymazání) musí odpovídat obsahu povinností, které má zaměstnanec podle jím vykonávané funkce nebo práce plnit.
(3) Za určení rozsahu přístupových práv každému zaměstnanci jako uživateli počítačového informačního systému odpovídá vedoucí státní zástupce. Za nastavení rozsahu těchto přístupových práv v informačním systému (aplikaci) odpovídá správce aplikace.
(4) Nestanoví-li zvláštní předpis jinak, musí být ochrana dat v rozsahu stanoveném tímto ustanovením zajištěna i tehdy, má-li uživatel přístup i k jiným datům než jen datům evidovaným a zpracovávaným ve vlastní databázi státního zastupitelství.
(5) Pro archivaci a zálohování dat vedených pomocí výpočetní techniky platí zvláštní předpis.6) Data, která se nearchivují, musí být trvale a bezpečně zálohována do doby, než dojde podle příslušného předpisu k jejich oprávněné likvidaci.
§ 8
Vedení evidencí mimo počítačový informační systém
(1) Nemůže-li státní zastupitelství použít pro zápis konkrétní věci evidenci vedenou v počítačovém informačním systému proto, že to stupeň utajování informací nedovoluje (§ 5 odst. 1), zapíše ji do evidence vedené podle zvláštních předpisů68).
(2) Zápis věci obsahující utajovanou a neutajovanou část spisu do evidence vedené v počítačovém informačním systému se provede způsobem zajišťujícím ochranu utajovaných informací podle zvláštních předpisů. V pochybnostech určí rozsah údajů zapisovaných do evidence v neutajované části bezpečnostní ředitel.
ČÁST DRUHÁ
Činnost podatelny a doručování
Hlava první
Podatelna
§ 9
Přijímání písemných podání
(1) Pro přijímání podání je u každého státního zastupitelství zřízena podatelna, která je společná pro všechny složky. Pro dvě nebo více státních zastupitelství, která sídlí v téže budově, lze zřídit společnou podatelnu, jestliže ve vztahu ke každému z nich je zajištěno dodržování kancelářského řádu.
(2) Podatelna přijímá, ověřuje, potvrzuje a zpracovává podání v elektronické podobě, přičemž postupuje podle zvláštního právního předpisu.7) Vedoucí státní zástupce může zřídit více elektronických adres podatelny. Podání od Policie České republiky uvedená v návodu podle § 5 odst. 5 přijímá podatelna též tak, že je vyzvedne v určené části informačního systému Policie České republiky pro vedení elektronického trestního řízení (ETŘ).
(3) Podatelna přijímá podání po celou pracovní dobu. Místnost, ve které je podatelna, musí být nápadně označena tabulkou a nápisem "Podatelna.(okresního, krajského, vrchního, Nejvyššího) státního zastupitelství" s údajem o pracovní době.
(4) Písemná podání přijímá zaměstnanec pověřený vedoucím státním zástupcem. Písemná podání došlá poštou na adresu zaměstnanců státního zastupitelství předají tito zaměstnanci neprodleně příslušné kanceláři. Je-li takové podání doručeno v digitální podobě přímo do e-mailové schránky zaměstnance, předá jej zaměstnanec neprodleně elektronicky podatelně.
(5) Zaměstnanec státního zastupitelství není povinen převzít zásilku, která není vůbec nebo částečně vyplacena.
(6) Písemné podání nelze přijmout, je-li určeno do vlastních rukou zaměstnance.
(7) Dojde-li písemné podání tak poškozeno, že jeho obsah se mohl stát známým nepovolaným osobám, nebo je-li podezření, že z písemného podání bylo něco odcizeno, a není-li tato skutečnost již na písemném podání vyznačena, požádá zaměstnanec poštu, aby poškození písemného podání bylo úředně potvrzeno. Písemné podání pak předloží vedoucímu státnímu zástupci.
(8) Povinností zaměstnance v podatelně je
a) při převzetí písemného podání nebo otevření obálky porovnat skutečný počet písemností s jednacími čísly uvedenými na obálce, dále počet příloh s počtem uvedeným v převzatém písemném podání a zkontrolovat jejich druh. Shledá-li závadu, vyznačí ji na písemném podání a připojí svůj podpis. Při převzetí osobně doručeného písemného podání tak učiní za přítomnosti podatele a zjištěné závady ihned odstraní. Přijetí písemného podání, s výjimkou podání určeného jinému adresátu, nesmí odmítnout a přijaté písemné podání ani jeho přílohy nesmí podateli vrátit. O jejich vrácení rozhodne státní zástupce nebo jiný zaměstnanec, který věc vyřizuje,
b) vydat podateli na jeho žádost potvrzení o přijetí písemného podání otištěním podacího razítka na stejnopise písemného podání nebo na přiložené rubrice nebo na předepsaném tiskopise. Rubrika musí obsahovat označení státního zastupitelství, jméno, příjmení a bydliště podatelovo, jakož i údaje, o jakou věc jde. Doručovatelům státních orgánů a jiných orgánů veřejné správy, kteří doručují zpravidla větší počet písemných podání, potvrdí přijetí písemných podání v jejich doručovací knize datem a čitelným podpisem. Na písemných podáních osobně doručených vyznačí "osobně",
c) neprodleně označit každé písemné podání, které došlo do podatelny, otiskem podacího razítka, svým podpisem a připojit záznam o lustraci; podání došlé elektronickou poštou za tím účelem neprodleně vytiskne, nebo je předá elektronicky zaměstnanci pověřenému vedením příslušného rejstříku, není-li dále stanoveno jinak. Podací razítko obsahuje označení státního zastupitelství, datum, kdy písemné podání do podatelny došlo, a uvedení počtu stejnopisů a příloh. Na telegramech, dálnopisech, spěšných zásilkách, písemnostech došlých faxem nebo elektronickou poštou, protokolech o zadržení osoby podezřelé, protokolech o zadržení obviněného, podnětech k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby a na dalších písemnostech, jejichž doručením počíná státnímu zástupci běh lhůty počítané podle hodin, se vyznačí též přesný čas doručení. Zápisy v podacím razítku (např. údaje o počtu příloh) musí být čitelné a úplné. Zásilky obsahující Sbírku zákonů, literaturu a jiné tiskoviny podobného druhu odevzdá zaměstnanci pověřenému vedením knihovny bez otisku podacího razítka,
d) vrátit poště písemné podání určené jinému adresátu, které bylo nesprávně doručeno státnímu zastupitelství; je-li tato skutečnost zřejmá již z obálky, vrátí je poště bez otisku podacího razítka. Jestliže však bylo takové písemné podání omylem otevřeno nebo jestliže teprve z adresy uvedené v písemném podání samém je zřejmé, že toto patří jinému adresátovi, zaměstnanec v podatelně opatří obálku podacím razítkem, vloží písemné podání i s obálkou do nové obálky a zašle je příslušnému adresátovi,
e) neprodleně ohlásit vedoucímu státnímu zástupci přijetí zásilky vzbuzující podezření z možného ohrožení bezpečnosti a v případě nutnosti bezodkladně učinit i jiné neodkladné opatření (např. informovat operačního důstojníka Policie ČR apod.).
(9) Zaměstnanec v podatelně nesmí otevřít písemná podání
a) označená jako utajovaná, bez ohledu na stupeň utajení,
b) která podle svého označení obsahují výkaz vkladů a výplat,
c) adresovaná osobně vedoucímu státnímu zástupci nebo osobně jiným zaměstnancům,
d) jejichž otevírání si vyhradil vedoucí státní zástupce.
(10) Jestliže bylo takové písemné podání omylem otevřeno, učiní o tom zaměstnanec, který je otevřel, záznam a předloží je se zásilkou adresátovi. Jinak otiskne podací razítko na obálku a odevzdá písemné podání neprodleně adresátovi.
(11) Zaměstnanec v podatelně nesmí otevřít přílohu trestního spisu obsahující podle svého označení neutajované záznamy odposlechu. Takový spis předá po potvrzení jeho převzetí podle odstavce 8 písm. c) zaměstnanci pro odposlechy, kterého určí vedoucí státní zástupce pro nakládání s neutajovanými záznamy odposlechu.
§ 10
Písemná podání s peněžními hodnotami a movitými věcmi
(1) Písemná podání, která obsahují peněžní hodnoty (hotovosti, známky, cenné papíry, jiné movité věci, apod.), opatří zaměstnanec v podatelně kromě podacího razítka údajem o druhu a výši hodnoty, popřípadě stručným popisem movité věci, jakož i svým podpisem. Hotové peníze předá zaměstnanci pověřenému vedením pokladny (odstavec 3). Jiné movité věci lze přijímat v podatelně jen, jsou-li součástí spisu nebo tvoří-li jeho přílohu (§ 172 odst. 9).
(2) Kolky a známky odevzdá zaměstnanci pověřenému vedením rejstříku, který potvrdí převzetí podpisem u podacího razítka. Došlé šekové poukázky a poštovní poukázky osobně odevzdá pokladníkovi. O těchto poukázkách se vede v podatelně jednoduchý přehled, z něhož je patrno, kdy poukázka došla, od koho, v jaké věci, výše částky a potvrzení o převzetí poukázky.
(3) Hotově lze přijímat jen platby plynoucí do rozpočtu příjmů státního zastupitelství a smí je přijímat pouze zaměstnanec pověřený výkonem funkce pokladníka.
(4) Trestní depozita peněžní povahy a cizí valuty nesmějí být přijímány, pokud není třeba zachovat jejich totožnost. Lze je přijímat pouze na depozitní účty státního zastupitelství. Postup při jejich přejímání a nakládání s nimi je upraven v části šesté.
§ 11
Rozdělování pošty
(1) Zaměstnanec v podatelně
a) roztřídí písemná podání podle jejich povahy a odevzdá je bez průtahů zaměstnanci pověřenému vedením příslušného rejstříku nebo vedoucímu státním zástupci, pokud si předkládání doručených podání vyhradil; naléhavá písemná podání, písemnosti doručené faxem, elektronickou poštou a telegramy předá ihned; jde-li o písemnost doručenou elektronickou poštou, spolu s výtiskem písemnosti, není-li dále stanoveno jinak, předá i písemnost v elektronické podobě, je-li to z důvodu dalšího zpracování dokumentu zapotřebí,
b) utajovaná písemná podání odevzdá zaměstnanci pověřenému vedením jednacích protokolů o těchto dokumentech,
c) k písemným podáním došlým poštou připojí obálku. Dojde-li v jedné obálce více písemných podání, připojí se obálka k tomu z nich, u něhož je třeba pro posouzení, zda byla zachována lhůta, nebo z jiných důležitých důvodů, znát přesné datum, kdy písemné podání bylo odevzdáno k poštovní přepravě. Na ostatní písemná podání učiní, je-li to z těchto důvodů třeba, záznam: "Obálka připojena u č. j. ....., podle poštovního razítka dáno na poštu dne .......", nebo připojí fotokopii obálky. Obálka, které není třeba k důkazu, kdy písemné podání bylo dáno k poštovní dopravě, se ke spisu nepřipojí, ledaže je to nutné z jiných důležitých důvodů (např. jako doklad o totožnosti odesilatele či o jeho adrese).
(2) Podání učiněná ústně do protokolu podatelnou neprocházejí a podací razítko se na ně neotiskuje.
§ 12
nadpis vypuštěn
(1) Podatelna přijímá dokumenty i na následujících přenosných technických nosičích dat: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW a na paměťovém zařízení USB flash disk. Není-li s podatelem dohodnuto jinak, přijatý přenosný technický nosič dat se podateli nevrací.
(2) Podání v elektronické podobě doručená koncem pracovní doby nebo mimo pracovní dobu, podatelna roztřídí a odevzdá podle § 11 odst. 1 písm. a) v nejbližší následující pracovní den. Postup podle věty předešlé se neužije, zdržuje-li se na pracovišti státní zástupce v době dosažitelnosti nebo jiný zaměstnanec v době pracovní pohotovosti, v těchto případech musí být zajištěno, aby státní zástupce nebo jiný zaměstnanec měl přístup k podáním doručeným v elektronické podobě, která se týkají důvodu dosažitelnosti nebo pracovní pohotovosti.
(3) Jestliže podání v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem (dále jen "uznávaný podpis")8a) odesílatele bylo doručeno na jinou než elektronickou adresu podatelny státního zastupitelství nebo bylo doručeno na elektronickou adresu zřízenou státním zastupitelstvím konkrétní osobě, příjemce přepošle doručené podání podatelně a podatelna vyrozumí odesílatele, že podání nebylo doručeno podle zvláštního právního předpisu, toto na podání vyznačí a dále postupuje podle § 11 odst. 1 a). Jestliže podání v elektronické podobě bez uznávaného podpisu odesílatele bylo doručeno na jinou než elektronickou adresu podatelny státního zastupitelství nebo bylo doručeno na elektronickou adresu zřízenou státním zastupitelstvím konkrétní osobě, příjemce přepošle doručené podání podatelně.
(4) Je-li podatelně doručeno podání v elektronické podobě, opatřené uznávaným podpisem odesílatele, které je adresováno jinému státnímu zastupitelství, zaměstnanec podatelny provede všechny úkony podle zvláštního právního předpisu s výjimkou vytištění podání a identifikátoru, a poté elektronickou cestou došlé podání předá s výsledkem ověření příslušné podatelně adresovaného státního zastupitelství k dalšímu zpracování; o tomto postupu vyrozumí odesílatele.
(5) Není-li dále stanoveno jinak, s podáním došlým v podobě datové zprávy,9a) která není opatřena uznávaným podpisem, se naloží jako s podáním, které není podepsáno. To neplatí, pokud identita odesilatele z obsahu datové zprávy jednoznačně a nezaměnitelně vyplývá, nebo pokud byl tento způsob komunikace mezi odesilatelem a státním zastupitelstvím dohodnut9b) anebo jde o podání doručené do datové schránky8b) státního zastupitelství.
(6) Podání učiněné v elektronické podobě s uznávaným podpisem nebo i bez uznávaného podpisu, podání doručené státnímu zastupitelství do datové schránky, nebo podání nebo jeho část učiněné na technickém nosiči dat, které má rozsah nejméně 50 stran včetně příloh, se předloží státnímu zástupci, který věc vyřizuje, a není-li takový, vedoucímu státnímu zástupci k rozhodnutí, zda a v jaké části má být vytištěno.
(7) Je-li doručeno podání v elektronické podobě bez uznávaného podpisu, ze kterého není zřejmé, kdo jej podává, zašle se na základě rozhodnutí státního zástupce, který věc vyřizuje, a není-li takový, na základě rozhodnutí vedoucího státního zástupce, na elektronickou adresu podatele výzva k odstranění této vady podání, nestanoví-li jiný právní předpis jinak.
§ 12a
Elektronická výpravna
(1) Elektronická výpravna zajišťuje v souladu se zvláštními předpisy vypravení dokumentů v elektronické podobě ve formátu určeném těmito předpisy9c).
(2) Za řádně vybavené dokumenty k doručení do datové schránky se považují ty dokumenty, které jsou k adresátovi přiřazeny v informačním systému státního zastupitelství (ISYZ, IRES) k doručení do jeho datové schránky, a to včetně doručovaných písemností došlých státnímu zastupitelství v listinné podobě, které byly převedeny do elektronické podoby.
(3) Zaměstnanci kanceláře, která písemnost předává k doručení, nebo jiní vedoucím státním zástupcem určení zaměstnanci, zajistí převedení dokumentů do elektronické podoby ve formátu PDF nebo ve formátu stanoveném jiným právním předpisem a provedou kontrolu správnosti převodu, nejde-li o písemnost zkonvertovanou podle jiného právního předpisu9d) nebo elektronický obraz. Po provedené kontrole převedenou písemnost opatří elektronickým podpisem nebo značkou9e) a odešlou ji do elektronické výpravny, která ji odešle do datové schránky adresáta. Převedení dokumentů do elektronické podoby, kontrolu správnosti převodu a jejich elektronické podepsání může provádět i elektronická výpravna, která zašle písemnost do datové schránky adresáta.
(4) Při doručování elektronickou poštou se postupuje obdobně.
(5) Ustanovení § 17 se použije přiměřeně s tím, že se odděleně v seznamu odeslaných datových zpráv evidují datové zprávy odeslané do datových schránek a elektronickou poštou.
(6) Není-li vedoucím státním zástupcem stanoveno jinak, plní úkoly elektronické výpravny podatelna.
§ 13
Konverze, její provádění a evidence
(1) Konverzí9d) je úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru, ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky, nebo úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě a ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky. Konverze z elektronické do listinné podoby se provádí u příloh podání obsažených v datové zprávě, stanoví-li tak státní zástupce, jeho asistent, právní čekatel, vyšší úředník státního zastupitelství nebo jiný vedoucím státním zástupcem určený zaměstnanec, a konverzi lze provést.
(2) Je-li spis veden elektronicky, podání nebo jinou písemnost, které došly státnímu zastupitelství v listinné podobě, státní zastupitelství zkonvertuje do elektronické podoby a vloží do elektronického spisu.
(3) Konverze se provádí černobíle. Barevně se provádí pouze v případě, ztratila-li by se informace vyjádřená barvou.
(4) Konverze se provádí v aplikaci k tomu určené, ve které se rovněž evidují.
(5) Konverze se neprovádí
a) je-li dokument v jiné než v listinné podobě nebo v podobě datové zprávy,
b) jde-li o dokument v listinné podobě, jehož jedinečnost nelze konverzí nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, geometrický plán, rysy a technické kresby,
c) jsou-li v dokumentu v listinné podobě změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit jeho věrohodnost,
d) není-li z dokumentu v listinné podobě patrné, zda se jedná o
1. prvopis,
2. vidimovaný dokument (úředně ověřený dokument),
3. opis nebo kopii pořízenou ze spisu, nebo
4. stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu,
e) je-li dokument v listinné podobě opatřen plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,
f) jde-li o dokument obsažený v datové zprávě, který nelze konvertovat do listinné podoby, například o zvukový nebo audiovizuální záznam,
g) pokud dokument nesplňuje technické náležitosti podle zvláštního právního předpisu10).
Hlava druhá
Doručování
§ 14
Způsob doručování
(1) Způsob doručení určí státní zástupce, který vyřizuje věc.
(2) Doručuje-li se písemnost při úkonu u státního zastupitelství, potvrdí její příjem ten, komu je doručováno, svým podpisem v protokolu, který byl sepsán o tomto úkonu. V případě doručování rozhodnutí potvrdí ten, komu je tato písemnost doručována, její příjem v záznamu o převzetí na prvopisu rozhodnutí.
(3) Nebyl-li dokument doručen při úkonu, doručuje se do datové schránky8b). Není-li jej možné doručit tímto způsobem10a), doručuje se zpravidla prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dále jen „pošta“)11). Lze jej však doručit i prostřednictvím justiční stráže, zaměstnance státního zastupitelství pověřeného doručováním zásilek (dále jen „doručovatel státního zastupitelství“) nebo orgánu obce. Nelze-li takto dokument doručit, doručí se prostřednictvím příslušného policejního orgánu. Provádí-li doručení zásilky doručovatel státního zastupitelství, je povinen vykonat všechna doručení bez průtahů. Státní zastupitelství používají pro doručování druhy obálek předepsaných vzorů vzhledem ke způsobu doručení; vzory obálek se zeleným pruhem jsou uvedeny v resortním předpisu12). Předvyplní údaje na výzvě a poučení nebo oznámení a poučení, a to adresáta, adresu, na níž má být doručováno, odesílající státní zastupitelství a označení písemnosti. Doručuje-li písemnosti jiný doručující orgán než pošta, státní zastupitelství dbá, aby na výzvě a poučení nebo oznámení a poučení, které se zanechává adresátu, bylo uvedeno, u kterého státního zastupitelství si zásilku může vyzvednout a že se tak může učinit v úředních hodinách tohoto státního zastupitelství.
(4) Na doručované zásilce musí být uvedeny údaje, které adresáta dostatečně a nezaměnitelně identifikují tak, aby zásilka byla doručena do rukou správného adresáta. Podle údajů, které má státní zastupitelství v době doručování podání k dispozici, se na zásilce doručované prostřednictvím pošty uvede jméno a příjmení adresáta a zpravidla též rok narození osoby, jíž je zásilka určena; v případech, kdy mohou vzniknout pochybnosti o přesné totožnosti adresáta, uvede se celé datum jeho narození. Rodné číslo adresáta se na zásilce zásadně neuvádí. Lze tak učinit zcela výjimečně, naprosto ojediněle, ve zvlášť odůvodněném případě, kdy skutečnosti, které jsou státnímu zastupitelství o totožnosti adresáta známy, neumožňují správně doručit zásilku do rukou adresáta za použití předchozích údajů, nebo jiných, méně významných identifikačních osobních údajů, doručení jiným způsobem je vyloučeno a bez uvedení tohoto údaje nelze zásilku řádně doručit.
(5) Doručuje-li státní zastupitelství písemnost v trestním řízení, použijí se pro doručování ustanovení § 62 až § 64a tr. ř., a nestanoví-li trestní řád jinak, užije se pro způsob doručování fyzickým osobám, právnickým osobám, státním orgánům, státu, advokátům, notářům, obcím a vyšším územně samosprávným celkům přiměřeně i občanský soudní řád , včetně ustanovení o vhození zásilky do schránky a vyvěšení výzvy (§ 64 odst. 2 tr. ř., § 49 odst. 2 o.s.ř.) a sdělení (§ 64 odst. 2 tr. ř., § 49 odst. 4 o.s.ř.) na úřední desce státního zastupitelství. Ustanovení § 50 odst. 2 věty druhé a třetí o.s.ř. o vyvěšení doručované písemnosti na úřední desce státního zastupitelství se nepoužije. Nelze-li doručit písemnost způsobem uvedeným v § 50 odst. 2 větě první o.s.ř., doručí se jiným vhodným způsobem (např. do vlastních rukou adresáta). Při doručování pro jiné účely než trestní řízení se užije příslušného procesního předpisu; není-li jej, postupuje se podle věty první přiměřeně.
(6) Písemnosti se doručují adresátovi výlučně do jeho vlastních rukou, je-li pro řízení nutný doklad, že doručení bylo provedeno. Je-li vyloučeno doručení takové zásilky s možností uložení (§ 64 odst. 4 tr. ř.), státní zástupce výslovně uvede v pokynu pro kancelář, že písemnost má být doručena s vyloučením vhození do schránky. Ustanovení o doručování do vlastních rukou s vyloučením možnosti uložení zásilky se použije obdobně pro doručování písemností právnické osobě, vůči níž se vede trestní řízení podle jiného právního předpisu (dále jen „obviněná právnická osoba“), pokud z tohoto předpisu nevyplývá jiný způsob doručení1b).
(7) V téže věci lze doručovat několik písemností v jedné zásilce, není-li stanoven jiný způsob doručování. Při doručování několika písemností se na obálce (nebo na obalu či dodejce, podle povahy zásilky) uvedou jednací čísla všech doručovaných písemností.
(8) Jestliže právní účinky doručení písemnosti nastávají jen při dodržení určitého způsobu doručení stanoveného právním předpisem, je nutno písemnost doručit takto stanoveným způsobem.
(9) Je-li písemnost doručována elektronickou poštou, musí obsahovat stejné základní údaje o druhu a důležitosti písemnosti jako písemnost doručovaná poštou. Zejména z ní musí být patrno kdo je odesilatelem, pod jakou spisovou značkou je vedena, komu, v jaké věci a k jaké spisové značce je adresována, a jaké přílohy jsou k ní připojeny. Odeslání i přijetí písemnosti elektronickou poštou se potvrdí výtiskem průvodního dopisu, jenž kromě uvedených náležitostí musí obsahovat též údaj o tom, kdy byla písemnost odeslána či přijata; výtisk průvodního dopisu se založí do příslušného spisu, v němž byla písemnost vypravena nebo do něhož byla určena (přijata). Neurčí-li státní zástupce výslovně jinak, doručuje se podání zasílané ostatním organizačním útvarům téhož státního zastupitelství elektronickou poštou prostřednictvím příslušné kanceláře.
(10) Pokud je z podání doručeného elektronickou poštou patrno, že je třeba vyhotovit toto podání ve více stejnopisech a doručit je i dalším adresátům, zhotoví stejnopisy a zajistí jejich rozeslání dalším účastníkům to státní zastupitelství nebo jeho příslušný organizační útvar, jemuž bylo toto podání adresováno.
(11) Není-li vedoucím státním zástupcem stanoveno jinak, plní úkoly výpravny podatelna. U státních zastupitelství, kde to vyžaduje rozsah agendy, může být zřízena samostatná výpravna. Pro dvě nebo více státních zastupitelství, která sídlí v téže budově, lze zřídit společnou výpravnu, jestliže ve vztahu ke každému z nich je zajištěno dodržování kancelářského řádu.
§ 15
Některé zvláštní způsoby doručování
(1) Doručují-li se spisy adresátu prostřednictvím pošty, odesílají se vždy jako doporučená zásilka nebo cenný balík. Je-li toho třeba, užijí se doplňkové poštovní služby (např. dodání do vlastních rukou adresáta).
(2) Vyrozumění podatele o vyřízení věci státním zastupitelstvím se zasílá zpravidla jako obyčejná zásilka, nestanoví-li jinak zvláštní předpis nebo státní zástupce.
(3) Orgánům veřejné moci, které jsou v sídle státního zastupitelství, se zásilky doručují zpravidla prostřednictvím doručovatele státního zastupitelství. Tím není vyloučena možnost doručovat prostřednictvím datové schránky orgánu nebo elektronickou poštou.
(4) Dokumenty lze doručit i prostřednictvím veřejné datové sítě elektronicky nebo faxem, pokud to nevylučuje jejich povaha. Dokumenty obsahující pokyny vyššího státního zastupitelství vydané podle § 12d odst. 1 zákona o státním zastupitelství se doručují poštou, pokud nejsou doručeny elektronicky s uznávaným podpisem nebo do datové schránky adresáta nebo v rámci přímé komunikace mezi informačním systémem odesilatele a adresáta způsobem stvrzujícím autenticitu dokumentu.
(5) Informace (zprávy, stanoviska, sdělení, vyjádření k podnětům, návrhy na přijetí opatření v konkrétních věcech, výsledky statistického zjišťování, atd.) podávané státním zastupitelstvím jinému státnímu zastupitelství, se doručují pouze prostřednictvím elektronické datové sítě, pokud nestanoví jinak právní předpis nebo vyšší státní zastupitelství. Písemnost se v těchto případech doručuje na určenou elektronickou adresu, a pokud nebyla určena, na elektronickou adresu podatelny. Pro tato podání platí § 14 odst. 9 obdobně. Pokud zvláštní předpis nestanoví jinak nebo nevyplývá-li to z povahy doručované informace, lze tak učinit i bez uznávaného podpisu.
(6) Doručí-li se písemnost státního zastupitelství jinému státnímu zastupitelství nebo Ministerstvu spravedlnosti poštou nebo faxem, na žádost adresáta ji odesílatel zašle rovněž elektronicky. Odesílající státní zastupitelství tento způsob doručení podmíní zašifrováním, pokud to vyžaduje povaha zasílaných údajů.
§ 16
Doručování do vlastních rukou
(1) Výlučně do vlastních rukou adresáta (§ 14 odst. 6) se doručují zejména rozhodnutí, proti nimž má adresát právo podat opravný prostředek a rozhodnutí nebo opatření, u nichž je z jiného závažného důvodu zapotřebí doložit, že byla doručena tomu, komu jsou adresována.
(2) Do vlastních rukou se zejména doručí
a) opatření o přiznání náhrady a odměny tlumočníka doručované tlumočníkovi (§ 29 odst. 2 tr. ř.), o přiznání výše znalečného doručované znalci (§ 111 odst. 2 tr. ř.), o odložení věci [§ 179c odst. 2 písm. b), e) až h) tr. ř.] nebo o odevzdání věci [§ 179c odst. 2 písm. c), d) tr. ř.] vydané ve zkráceném přípravném řízení státním zástupcem, pokud se doručuje podezřelému, opatření vedoucího státního zástupce o prodloužení lhůty pro poskytnutí informace státním zastupitelstvím podle § 14 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb., rozhodnutí o přenechání příslušníka ozbrojených sil nebo ozbrojeného sboru příslušnému veliteli nebo náčelníku k potrestání (§ 66 odst. 2 tr. ř.) nebo o předání obhájce ke kárnému postihu (§ 66 odst. 3 tr. ř.),
b) opis záznamu o sdělení podezření podezřelému ve zkráceném přípravném řízení (§ 179b odst. 3 tr. ř.),
c) předvolání obviněného (§ 90 tr. ř.) a svědka (§ 98 tr. ř.) v přípravném řízení ke státnímu zastupitelství, předvolání obviněného nebo svědka ke státnímu zastupitelství ke zjištění rozsahu, obsahu a umístění majetku obviněného (§ 5 odst. 1 zákona č. 279/2003 Sb.), předvolání osoby k podání vysvětlení podle § 16 zákona o státním zastupitelství,
d) příkaz k prohlídce jiných prostor a pozemků (§ 83a tr. ř.), příkaz k osobní prohlídce (§ 83b tr. ř.),
e) rozhodnutí obhájci, jenž zastupuje nepřítomného obviněného v řízení proti uprchlému (§ 63 odst. 3, § 306 odst. 1 tr. ř.),
f) usnesení o vyloučení nebo spojení věci (§ 23 tr. ř. per analogiam), usnesení o přiznání náhrady a odměny tlumočníka doručované tlumočníkovi (§ 29 odst. 2 tr. ř.), o vyloučení z vykonávání úkonů trestního řízení (§ 31 tr. ř.), usnesení soudce o tom, že poškození mohou svá práva v trestním řízení uplatňovat pouze prostřednictvím společného zmocněnce, kterého si zvolí, doručované státním zástupcem v přípravném řízení poškozeným, kteří již uplatnili nárok na náhradu škody (§ 44 odst. 2 tr. ř.), o uložení pořádkové pokuty (§ 66 odst. 1 tr. ř.), o přiznání výše znalečného doručované znalci (§ 111 odst. 2 tr. ř.), o přiznané výši znalečného (§ 111 odst. 2 tr. ř.), o určení odměny a náhrady hotových výdajů obhájce (§ 151 odst. 3 tr. ř.),
g) usnesení o nahrazení vazby zárukou [§ 73 odst. 1 písm. a) tr. ř.], slibem [§ 73 odst. 1 písm. b) tr. ř.], dohledem probačního úředníka [§ 73 odst. 1 písm. c) tr. ř.], kaucí [§ 73a odst. 1 tr. ř.] nebo předběžným opatřením [§ 73 odst. 1 písm. d) tr. ř.] o tom, že se ruší peněžitá záruka nebo se mění její výše (§ 73a odst. 5 tr. ř.), o propuštění obviněného z vazby na svobodu (§ 73b odst. 2, 6 tr. ř.), o pominutí důvodu vazby (§ 72b odst. 4 tr. ř.), o zrušení omezení spočívajícího v zákazu vycestování do zahraničí (§ 73b odst. 5 tr. ř.), o zrušení nebo zúžení omezení obviněného ve výkonu trestu odnětí svobody (§ 74a odst. 3),
h) usnesení o zajištění peněžních prostředků na účtu u banky (§ 79a odst. 1 tr. ř.), na účtu u spořitelního a úvěrního družstva nebo jiných subjektů, které vedou účet pro jiného, blokaci peněžních prostředků penzijního připojištění se státním příspěvkem, blokaci čerpání finančního úvěru a blokaci finančního pronájmu (§ 79b tr. ř.), zajištění zaknihovaných cenných papírů (§ 79c tr. ř.), zajištění nemovitosti (§ 79d tr. ř.), zajištění jiné majetkové hodnoty (§ 79e tr. ř.), zajištění náhradní hodnoty (§ 79f tr. ř.), včetně usnesení o omezení tohoto zajištění nebo jeho zrušení (§ 79a odst. 3, 4 tr. ř.), o vydání nebo vrácení věci nebo o jejím složení do úschovy soudu (§ 80 odst. 1 tr. ř.), o vydání věci nebo o zničení věci, kterou vydal obviněný (§ 81 odst. 1, 3 tr. ř.), usnesení o vrácení peněžních prostředků na účtu, zaknihovaných cenných papírů, nemovitosti a jiné majetkové hodnoty nebo náhradní hodnoty a dalších dispozicích s nimi (§ 81a tr. ř.), usnesení o zničení věci již v průběhu trestního řízení (§ 81b tr. ř.),usnesení o uložení předběžného opatření podle § 88d, § 88i, § 88j nebo § 88k tr. ř. nebo usnesení o změně nebo zrušení takového předběžného opatření,
i) usnesení o zajištění majetku obviněného (§ 47, § 347 tr. ř.) a zrušení tohoto zajištění (§ 48 tr. ř.), o zrušení zajištění majetku obviněného za současného přijetí peněžité jistoty (§ 47a odst. 1 tr. ř.), o omezení nebo zrušení této peněžité jistoty (§ 47a odst. 2 tr. ř.), usnesení o zajištění majetku oznamované dlužníku, jemuž se současně ukládá, aby složil předmět plnění do úschovy soudu nebo na určené místo (§ 2 odst. 2 zákona č. 279/2003 Sb., § 79e odst. 3, § 79f tr. ř.), pravomocné usnesení o zajištění majetku doručované osobám, o nichž je známo, že mají k věci předkupní nebo jiné právo (§ 6 odst. 10 zákona č. 279/2003 Sb., § 79d odst. 4, § 79f tr. ř.), usnesení o vyloučení věcí ze zajištění majetku vydané k návrhu oprávněné osoby (§ 3 odst. 1, 2 zákona č.279/2003 Sb.), oznámení o předpokládané době a místě ohledání nemovitosti (§ 8 odst. 2 zákona č. 279/2003 Sb., § 79 odst. 3, § 79f tr. ř.), výzva obviněnému nebo jiné osobě (svědkovi) k podání prohlášení o majetku obviněného (§ 2 odst. 2 a 4 zákona č. 279/2003 Sb.),
j) usnesení o zahájení trestního stíhání (§ 160 odst. 1, § 179e věta za středníkem tr. ř.), usnesení státního zástupce, jímž podle § 174 odst. 2 písm. e) tr. ř. zrušil usnesení o zahájení trestního stíhání vydané policejním orgánem nebo státním zástupcem konajícím vyšetřování (§ 161 odst. 4, odst. 5 písm. b) tr. ř.), usnesení o tom, že se zrušuje usnesení státního zástupce o postoupení věci nebo o zastavení trestního stíhání, vydané nejvyšším státním zástupcem (§ 174a tr. ř.),
k) usnesení o odložení věci podle § 159a odst. 2, až 4 tr. ř. doručované poškozenému, který je znám (§ 159a odst. 6 tr. ř.), usnesení o postoupení věci jinému orgánu (§ 171 tr. ř.), o zastavení trestního stíhání (§ 172 tr. ř.), o podmíněném zastavení trestního stíhání (§ 307 tr. ř.), o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání [§ 179c odst. 2 písm. g) ve spojení s § 179g tr. ř.], usnesení o tom, že se ponechává podmíněné odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněné zastavení trestního stíhání v platnosti a že se prodlužuje zkušební doba (§ 179h odst. 1, § 308 odst. 1 tr. ř.), usnesení o schválení narovnání a zastavení trestního stíhání (§ 309 tr. ř.), nebo usnesení o odložení věci z důvodů schválení narovnání ve zkráceném přípravném řízení [§ 179c odst. 2 písm. f) tr. ř.], usnesení o odstoupení od trestního stíhání mladistvého za současného zastavení trestního stíhání (§ 70 zákona o soudnictví ve věcech mládeže),
l) usnesení o tom, že se obviněný osvědčil ve zkušební době podmíněného zastavení trestního stíhání (§ 308 odst. 1 tr. ř.), nebo ve zkušební době podmíněného odložení podání návrhu na potrestání (§ 179h odst. 1 věta první tr. ř.), o tom, že se pokračuje v trestním stíhání, protože se obviněný neosvědčil ve zkušební době podmíněného zastavení trestního stíhání (§ 308 odst. 1 tr. ř.), nebo že se neosvědčil ve zkušební době podmíněného odložení podání návrhu na potrestání a bude proto proti němu zahájeno trestní stíhání (§ 179h odst. 1 věta druhá tr. ř.),
m) usnesení státního zástupce o uložení výchovného opatření mladistvému, o jeho zrušení nebo změně (§ 15 a násl. zákona o soudnictví ve věcech mládeže),
n) vyrozumění obviněného o přibrání znalce (§ 105 odst. 1 tr. ř.) nebo ústavu (§ 110 odst. 1 tr. ř.) k podání znaleckého posudku,
o) výzva adresovaná oprávněné osobě k vyzvednutí trestního depozita, zajištěné věci nebo zajištěného majetku obviněného v úschově státního zastupitelství,
p) žádost o předložení listin nebo jiných dokladů důležitých pro řízení prováděné před státním zastupitelstvím v rámci výkonu jeho působnosti.
(3) Doručování zásilek určených obviněné právnické osobě upravuje jiný právní předpis12)
Evidence doručovaných písemností
§ 17
Seznam odeslaných poštovních zásilek a doručná kniha
(1) Evidence doručovaných písemností (zásilek) se vede v seznamu odeslaných poštovních zásilek nebo v doručné knize. Vedoucí státní zástupce může rozhodnout o vedení dvou nebo více doručných knih; ty se pak zakládají pro jednotlivé adresáty, jimž se evidované zásilky doručují. Takto vedené knihy se rozlišují římskými číslicemi a popisem adresáta, jemuž se zásilky doručují.
(2) Do seznamu odeslaných poštovních zásilek se zapisují doporučené zásilky jednotlivě s uvedením jména adresáta, místa určení, jednacího čísla a čísla doporučené zásilky (rekomandové číslo). Zaměstnanec, který předává zásilky poště, vyžádá si od poštovního zaměstnance potvrzení (razítkem a podpisem) o převzetí doporučených zásilek na výtisku příslušného listu obsahujícího seznam odesílaných poštovní zásilek.
(3) Do doručné knihy se zapisují všechny písemnosti, které mají být doručeny doručovatelem státního zastupitelství nebo které byly předány doručovateli soudu nebo jiného státního orgánu s výjimkou vlastních písemností doručovaných na dodejku. Zápisy do doručné knihy je třeba vykonat v den skutečného odevzdání písemností doručovateli. Vyžaduje-li to důležitost zásilky, je třeba u doručované zásilky vyznačit i hodinu doručení.
(4) Zápisy tvoří každý den zvláštní uzavřenou skupinu oddělenou od zápisů z předcházejícího dne. Jejich výtisk se pořídí na zvláštním listu s nadepsaným datem dne doručení. Převzetí písemností se potvrdí čitelným podpisem toho, kdo písemnost převzal, na výtisku záznamu o doručované písemnosti.
§ 18
Doručování pro jiné státní zastupitelství
Doručení, která se provádějí na žádost jiných státních zastupitelství, se zapíší do doručné knihy a doručují se stejně, jako doručení vlastních písemností. Dodejky nebo jiné doklady potvrzující doručení těchto písemností se vrátí dožadujícímu státnímu zastupitelství. Nebylo-li doručení možno provést, vrátí se dodejka s nedoručitelnou písemností dožadujícímu státnímu zastupitelství a na dodejce se poznamená, proč doručení nebylo provedeno. Vrácení se poznamená v obou případech v doručné knize s uvedením dne, kdy se tak stalo.
§ 19
Nedoručitelné zásilky a reklamace
(1) Dodejky a nedoručitelné zásilky vrácené poštou nutno předat ještě týž den, kdy došly, zaměstnanci pověřenému vedením rejstříku.
(2) Zaměstnanci pověřenému vedením rejstříku se předají též zásilky určené do vlastních rukou adresáta, které doručuje doručovatel státního zastupitelství nebo orgán justiční stráže, pokud adresát nebyl zastižen a zásilka se z tohoto důvodu po vyrozumění adresáta ukládá u státního zastupitelství.13) Ten též zajistí, není-li vyloučeno vhození doručované písemnosti do schránky, vhození doručované písemnosti do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky. Nelze-li zásilku vhodit do takové schránky (např. adresát schránku nemá), založí zásilku po jejím vrácení do spisu anebo zajistí její vrácení odesílajícímu státnímu zastupitelství, nejde-li o vlastní zásilku, a zajistí vyvěšení sdělení o této skutečnosti na úřední desce státního zastupitelství.
(3) Reklamace týkající se nesprávného postupu doručovatele pošty, lze uplatnit jen na pokyn státního zástupce, který věc vyřizuje.
§ 20
Doručování prostřednictvím datové schránky
(1) Státní zastupitelství doručuje dokumenty orgánu veřejné moci, právnické osobě zřízené zákonem, právnické osobě zapsané v obchodním rejstříku, organizační složce podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku a jiným osobám, u kterých má zjištěno, že mají aktivní (platně zřízenou a zpřístupněnou) datovou schránku8b) (zná identifikátor datové schránky), prostřednictvím veřejné datové sítě do jejich datové schránky.
(2) Doručuje-li státní zastupitelství písemnosti právnickým osobám neuvedeným v odstavci 1 nebo fyzické osobě, u nichž nezná identifikátor datové schránky, nejdříve se dotáže informačního systému datových schránek, zda osoba má aktivní datovou schránku. Je-li možné z odpovědi informačního systému datových schránek jednoznačně určit aktivní datovou schránku osoby, které se má doručovat, státní zastupitelství doručí prostřednictvím této datové schránky. Jestliže nelze datovou schránku osoby identifikovat, a to ani po provedeném šetření (např. v centrální evidenci obyvatel), odpověď a výsledky šetření se uloží v digitální podobě a není-li to možné, se vytisknou a založí do příslušného spisu; není-li tím, kdo o způsobu doručení rozhodl, určeno jinak, doručuje se písemnost jiným způsobem.
(3) Oznámení informačního systému datových schránek o stavu doručování datové zprávy prostřednictvím datové schránky adresáta se vytiskne a založí do spisu.
(4) Jestliže informační systém datových schránek vrátí odpověď, že datová schránka z jakýkoli důvodů není aktivní, odpověď informačního systému datových schránek se uloží v digitální podobě a není-li to možné, vytiskne a založí do spisu; není-li tím, kdo o způsobu doručení rozhodl, určeno jinak, doručuje se jiným způsobem.
(5) Při doručování fyzickým osobám je nutné rozlišovat mezi datovou schránkou fyzické osoby a datovou schránkou fyzické osoby podnikající, není-li tím, kdo o způsobu doručení rozhodl, určeno jinak.
(6) Prostřednictvím datové schránky se nedoručují písemnosti, jejichž povaha to neumožňuje10a) nebo je-li pro určené druhy písemností stanoven jiný způsob doručování (např. utajované informace, výměna informací a dokumentů mezi informačními systémy státního zastupitelství a soudů apod.).
(7) Písemnosti doručované prostřednictvím datové schránky se doručují ve formátu PDF nebo v jiném formátu stanoveném jiným právním předpisem. Součástí datové zprávy mohou být i přílohy v jiném formátu, např. jedná-li se o písemnost, kterou má vyplnit adresát. Je-li písemnost určena do vlastních rukou adresáta nebo nemá-li být doručeno fikcí, vyznačí tuto skutečnost státní zastupitelství v datové zprávě.
(8) Je-li písemnost doručována prostřednictvím datové schránky, musí obsahovat stejné údaje o druhu a důležitosti písemnosti jako písemnost doručovaná poštou (§ 14 odst. 9).
(9) Datová zpráva musí splňovat technická omezení, která jsou přijata správcem systému datových schránek (např. velikost datové zprávy musí být do 10 MB).
(10) Jestliže není možné doručovat prostřednictvím datových schránek z důvodu nedostupnosti informačního systému datových schránek, poznamená se to do spisu, a není-li tím, kdo o způsobu doručení rozhodl určeno jinak, doručuje se jiným způsobem.
(11) Bylo-li podání nebo jiný dokument doručen státnímu zastupitelství prostřednictvím datové schránky nebo na elektronickou adresu ve formě datové zprávy, zašle státní zastupitelství obsah této zprávy orgánům nebo osobám, jimž se doručuje, prostřednictvím datové schránky nebo na elektronickou adresu. Osobám, kterým se doručuje v listinné podobě, se zašle její kopie (stejnopis), nestanoví-li jiný právní předpis povinnost doručit její konvertovanou verzi.
§ 20a
Zvláštní úprava pro doručování písemností v elektronické podobě
(1) Bude-li rozhodnutí doručováno do datové schránky nebo elektronickou poštou, vyhotoví se elektronický stejnopis (opis) rozhodnutí (elektronická podoba stejnopisu rozhodnutí), který se opatří elektronickým podpisem (značkou)9e), ve které musí být uvedeno označení státního zastupitelství. Za elektronický stejnopis rozhodnutí se považuje stejnopis převedený do formátu PDF.
(2) Ostatní písemnosti, které budou doručovány do datové schránky nebo elektronickou poštou, se vyhotovují rovněž v elektronické podobě a opatří se elektronickou značkou nebo elektronickým podpisem.
(3) Doložku právní moci (§ 127) na elektronický opis (stejnopis) rozhodnutí státní zastupitelství připojí podle stejných pravidel jako u listinné podoby, a to
a) na předloženém výstupu z konverze podle jiného právního předpisu9d),
b) na žádost zašle do datové schránky elektronický stejnopis, ke kterému za doložku „Za správnost vyhotovení:“ připojí doložku právní moci formou textu [např. „Toto usnesení ze dne..., sp. zn. ..., nabylo právní moci dne..... Připojení doložky provedl ..... (jméno zaměstnance) dne .......“], a opatří ho elektronickým podpisem (značkou); nelze-li vyhotovit elektronický stejnopis s doložkou právní moci, provede se konverze listinného stejnopisu s doložkou právní moci, která se zašle adresátovi do datové schránky.
(4) Na žádost toho, komu byl elektronický stejnopis doručen do datové schránky dříve, než rozhodnutí nabylo právní moci, státní zastupitelství vyhotoví listinný stejnopis s doložkou právní moci, který mu předá.
ČÁST TŘETÍ
Rejstříky a evidenční pomůcky
Hlava první
Základní zásady tvorby rejstříků a evidenčních pomůcek
§ 21
Společné ustanovení
(1) Rejstříky a evidenční pomůcky podávají přehled o počtu a stavu vyřizování jednotlivých věcí, o přijatých dokumentech, o jejich evidenci a rozdělování14) a o pohybu spisů. Jsou základním informačním zdrojem pro vypracování výkazů o činnosti státního zastupitelství, dalších statistických výstupů a pro základní kontrolu výkonu působnosti státního zastupitelství.
(2) Rejstříky a evidenční pomůcky jsou určeny pouze pro vnitřní potřebu státního zastupitelství. Jiným osobám než zaměstnancům státního zastupitelství není dovoleno do nich nahlížet.
(3) Struktura a obsah rejstříků a evidenčních pomůcek musí odpovídat tomuto kancelářskému řádu a schváleným metodickým příručkám a návodům (§ 5 odst. 5).
§ 22
Zakládání a vedení rejstříků a evidenčních pomůcek
(1) Rejstříky se zakládají pro každý rok.
(2) Pro věci téhož druhu a téhož státního zastupitelství se vede jeden rejstřík. Vedoucí státní zástupce může z důvodu vhodnosti nařídit, aby pro věci téhož druhu bylo vedeno více rejstříků. Rejstříky se rozlišují arabskou číslicí (např. 1 ZN, 2 ZN), přičemž se nula ("0") pro označení čísla rejstříku nepoužívá.
(3) Číselné rozlišení rejstříků vedených podle odstavce 2 věty druhé a třetí nemůže sloužit k rozlišování jednotlivých druhů zapisované agendy. Je-li třeba rozlišit agendu zapisovanou do téhož rejstříku podle druhu, použije se k tomuto rozlišení členění rejstříku na oddíly.
(4) Druhé a další rejstříky, o jejichž vedení bylo rozhodnuto podle odstavce 2 a do nichž se zapisují také věci vyřizované ve výlučné působnosti vrchních státních zastupitelství a Nejvyššího státního zastupitelství, mohou mít i jiné členění, než které stanoví kancelářský řád.
Vedení rejstříků
§ 23
Lustrace
(1) Před vlastním zápisem do rejstříku se zjistí dotazem v evidencích vedených u státního zastupitelství, zda již je nebo není v příslušném rejstříku zapsána tatáž věc.
(2) Lustrování se provádí podle identifikačních údajů osob zúčastněných na řízení evidovaných v příslušné věci nebo podle jiných evidovaných skutečností, podle nichž lze spolehlivě tyto věci ztotožnit, zejména podle cizích spisových značek [§ 33 odst. 3 písm. c)] nebo podle předmětu řízení [§ 33 odst. 3 písm. e)].
(3) Zjišťuje-li se existence záznamu o fyzické osobě, použije se při lustraci přednostně rodného čísla této osoby, je-li známo. Není-li známo rodné číslo lustrované osoby nebo jsou-li pochybnosti o jeho správnosti, lustruje se přednostně podle rodného příjmení této osoby, pokud je známo, a to popřípadě v kombinaci s datem narození a křestním jménem. Není-li známo ani rodné příjmení lustrované osoby nebo jsou-li pochybnosti o jeho správnosti, provede se lustrace podle jiných známých údajů, zpravidla podle příjmení, jména a data narození, nebo podle kombinace těchto údajů či jejich výběru, nebo podle řetězce znaků vyskytujících se v příjmení nebo ve jménu lustrované osoby. Existence záznamu o právnické osobě se zjišťuje podle identifikačních údajů, kterými je taková osoba označena na základě jiného právního předpisu.
(4) Výsledkem lustrace je negativní údaj, nebyl-li související záznam nalezen, nebo výpis souvisejících spisových značek. Výsledek lustrace se v podobě tiskového výstupu lustrace připojí k podání, pro něž se lustrace provádí. Podpis zaměstnance, který lustraci provedl, lze nahradit výpisem jeho uživatelského přístupového jména na tiskovém výstupu z lustrace.
(5) Místo tiskového výstupu lustrace lze její výsledek vyznačit otiskem razítka "LUSTRUM" na první straně úvodního podání, u něhož se v negativním případě vyznačí "0", v kladném případě se vyznačí spisová značka, pod kterou je věc vedena, a záznam se opatří datem a podpisem zaměstnance, který lustrum provedl.
§ 24
Odpovědnost za správnost zápisu a způsob zapisování
(1) Za správnost zápisů do rejstříků odpovídá zaměstnanec pověřený jejich vedením. Zápisy musí odpovídat obsahu spisů, proto pokyny dávané kanceláři ve spisech státním zástupcem nebo jiným oprávněným zaměstnancem státního zastupitelství při vyřizování věci musí být jasné a přesné.
(2) Zapisuje-li se do rejstříku nebo do evidenční pomůcky podání došlé státnímu zastupitelství elektronickou poštou, zaměstnanec odpovědný za provedení zápisu tohoto podání zabezpečí, aby vyřizujícímu státnímu zástupci bylo toto podání předáno též v elektronické podobě, pokud si tento způsob předání doručeného podání státní zástupce vyhradil a pokud tak již neučinila podatelna.
(3) Má-li tutéž věc vyřizovat podle pokynu příslušného státního zástupce současně více organizačních útvarů téhož státního zastupitelství, zaměstnanec odpovědný podle odstavce 1 za zápis takové věci do rejstříku, jenž zapisuje takovou věc jako prvý v pořadí, zajistí vyhotovení kopie vyřizovaného podání v potřebném počtu vyhotovení a předá je všem ostatním určeným organizačním útvarům státního zastupitelství k dalšímu opatření.
(4) Do rejstříků je zakázáno zapisovat pod jiným než vlastním přihlašovacím jménem oprávněného uživatele. Vzájemná zastupitelnost musí být v takovém případě zajištěna přidělením příslušných přístupových práv v rozsahu určené zastupitelnosti. Za přidělení těchto práv odpovídá správce aplikace.
§ 25
Kontrola rejstříků
(1) Vedoucí státní zástupce nebo jím pověřený zaměstnanec kontroluje provádění zápisů v rejstřících po ukončení čtvrtletí namátkově, podle výsledků vykázaných ve čtvrtletních výkazech o příslušné agendě, zejména ve věcech vykázaných jako obživlé, popř. v dalších věcech, kde vznikly odůvodněné pochybnosti týkající se způsobu provádění zápisů.
(2) Kontrolu správnosti zápisů v rejstřících provede vedoucí státní zástupce nebo jím pověřený zaměstnanec vždy, vykazují-li statistické výstupy pro předepsané výkazy o činnosti státního zastupitelství chyby (nesoulad) v součtech logických kontrol nebo bylo-li takto vykázáno překročení lhůty, které jinak zákon nepřipouští.15) V záznamu o provedené kontrole uvede spisové značky věcí, v nichž byla kontrola provedena a výsledky svého zjištění, zejména čím byla vykazovaná chyba způsobena a jaká opatření k jejímu odstranění a nápravě stavu přijal.
(3) Záznam o provedené kontrole se připojí k vyhotovení těch výkazů, na základě nichž byla kontrola provedena a které se zakládá u státního zastupitelství. Tento záznam musí být trvale uložen též v počítačovém informačním systému. Nelze-li zjištěnou chybu odstranit, zašle se záznam v jednom vyhotovení též Ministerstvu spravedlnosti jako příloha výkazu, u něhož byla tato chyba zjištěna.
§ 26
Zápis podání do rejstříků
(1) Každé podání (úvodní podání) se zapíše do příslušného rejstříku.
(2) Úvodní podání se zapíše do rejstříku vždy toho dne, kdy dojde zaměstnanci pověřenému vedením rejstříku. V poli "došlo dne" se vyznačí datum uvedené v podacím razítku a jde-li o podání učiněné ústně do protokolu, vyznačí se den jeho sepsání. Při zápisu se u těchto dat vždy uvádí den a měsíc a ročník.
(3) Číslo, pod nímž je věc v rejstříku zapsána, podrží tato věc až do svého skončení. Další podání a jiné písemnosti vztahující se k věci již do rejstříku zapsané nedostanou novou spisovou značku a připojí se pouze ke spisům v této věci, není-li dále stanoveno jinak.
(4) Další zápisy je třeba vykonat bez zvláštního příkazu, jakmile spis dojde zaměstnanci pověřenému vedením rejstříku. Je nepřípustné odkládat provedení zápisů (např. až do doby po skončení věci).
§ 27
Mylný zápis
(1) U rejstříku vedeného v počítačovém informačním systému se vyznačí mylný zápis vložením údaje do pole "Mylný zápis" u příslušného údaje. Vymazání takového původně mylně zapsaného údaje z informačního systému je nepřípustné pokud nestanoví právní předpis jinak15a). Spisovou značku takto označeného zápisu již nelze pro další zápis použít.
(2) Za věc omylem zapsanou se považuje i věc patřící jiné organizační složce téhož státního zastupitelství nebo do jiného rejstříku téže organizační složky.
(3) Není-li dále stanoveno jinak [viz např. § 33 odst. 3 písm. e) poslední věta], měnit a vymazávat lze pouze dočasné evidenční poznámky.
§ 28
Odškrtávání
Odškrtávání věcí v rejstříku a evidenčních pomůckách se provádí podle druhu rejstříku modrým, červeným nebo zeleným odškrtávacím znaménkem.
§ 29
Obživnutí věci a nový zápis
(1) Odškrtnutá věc, v níž bylo následně pokračováno, se obživne a nově se nezapisuje. To neplatí, jde-li o věc evidovanou v souboru věcí, které obsahuje rejstřík uzavřený postupem podle § 30.
(2) Zásady pro obživnutí věci zapsané v rejstříku pro dozor v trestním řízení ZT, KSV, KZV, VZV a NZV jsou stanoveny v § 34 odst. 9, pro věci zapsané v rejstříku pro účast státního zástupce v odvolacím řízení před soudy a pro výkon dohledu KZT, VZT a NZT v § 78.
(3) Věci zapsané v rejstřících a evidenčních pomůckách a v poslední den roku nevyřízené státním zástupcem nebo soudem se do rejstříku ani evidenční pomůcky založené na období dalšího roku nově nezapisují. Věci pravomocně neskončené (neodškrtnuté) státním zástupcem nebo soudem na počátku pátého roku se evidují způsobem uvedeným v § 30 odst. 2.
§ 30
Uzavření rejstříků a evidenčních pomůcek
(1) Uzávěrka rejstříků a evidenčních pomůcek se provede, jakmile byla skončena poslední věc v nich zapsaná.
(2) Není-li možno uzavřít rejstřík ani v pátém roce od jeho založení, provádí se uzávěrka rejstříku bez ohledu na to, že nebyly všechny věci v něm zapsané v této lhůtě skončeny. Rejstřík se uzavře jen v té části, v níž jsou zapsány skončené věci. Věci zapsané v rejstříku, které nebyly v této lhůtě skončeny, se uzavírají samostatně a postupně v roce jejich skutečného vyřízení (skončení). Na spisovnu se pak uloží v souboru věcí ukládaných na spisovnu při uzavření rejstříku, k němuž došlo ve stejném roce, kdy byly tyto věci vyřízeny (skončeny).
(3) Věci zapsané ve správním rejstříku obsahující dokumenty, u kterých neběží skartační lhůta (např. smlouvy, plány budov) se ukládají na spisovnu samostatně v okamžiku vyznačení skartační lhůty na poslední dokument.
Hlava druhá
Obsah rejstříků a evidenčních pomůcek
Díl první
Společná ustanovení
§ 31
Přehled rejstříků
(1) Okresní státní zastupitelství vedou tyto rejstříky
a) rejstřík ZT - pro dozor v trestním řízení,
b) rejstřík ZK - pro dozor ve zkráceném přípravném řízení,
c) rejstřík ZC - pro účast v občanském soudním řízení,
d) rejstřík ZDU - pro dozor nad výkonem ústavní nebo ochranné výchovy,
e) rejstřík ZP - rejstřík podmíněného propuštění a přeřazení,
f) rejstřík ZN - rejstřík všeobecný,
g) rejstřík ZM - rejstřík pro poskytovanou mezinárodní justiční spolupráci.
(2) Krajská státní zastupitelství vedou tyto rejstříky
a) rejstřík KZV - pro dozor v trestním řízení,
b) KZK - pro dozor ve zkráceném přípravném řízení konaném Generální inspekcí bezpečnostních sborů,
c) rejstřík KZZ pro přezkoumávání zákonnosti pravomocných rozhodnutí státních zástupců a soudů ve věcech trestních,
d) rejstřík KZT - pro účast státního zástupce v odvolacím řízení před soudy a pro dohled ve věcech trestních,
e) rejstřík KZO pro dovolání u krajského státního zastupitelství,
f) rejstřík KZC - pro účast v občanském soudním řízení,
g) rejstřík KDT - pro dozor nad výkonem trestu odnětí svobody,
h) rejstřík KDV - pro dozor nad výkonem vazby,
i) rejstřík KDU - pro dozor nad výkonem ústavní nebo ochranné výchovy,
j) rejstřík KDD - pro věci dozoru nad výkonem zabezpečovací detence,
k) rejstřík KZM - rejstřík pro poskytovanou mezinárodní justiční spolupráci,
l) rejstřík KZN - rejstřík všeobecný,
m) rejstřík KSV - pro vyšetřování konané státním zástupcem,
n) rejstřík KSZ - pro zkrácené přípravné řízení konané státním zástupcem,
o) rejstřík KSN - rejstřík všeobecný pro věci, v nichž koná státní zástupce obligatorně vyšetřování nebo zkrácené přípravné řízení.“.
(3) Vrchní státní zastupitelství vedou tyto rejstříky
a) rejstřík VZV - pro dozor v trestním řízení pro trestní věci v nichž vrchní státní zastupitelství vykonává dozor nad vyšetřováním; ve věcech odňatých krajskému státnímu zastupitelství, jakož i ve věcech se stanovenou zvláštní příslušností,16) včetně činnosti v řízení před soudem; též pro zápis trestních věcí, v nichž vrchní státní zastupitelství vykonává dozor nad vyšetřováním konaným státním zástupcem,
b) rejstřík VZT - pro účast státního zástupce v odvolacím řízení před soudy a pro dohled ve věcech trestních; pro trestní věci vyřizované vrchním státním zastupitelstvím v řízení o odvolání proti rozhodnutí krajského soudu jako soudu I. stupně, dohledu v konkrétní trestní věci a informací vyžadovaných u nižších státních zastupitelství, nad nimiž vykonává dohled,
c) rejstřík VZC - pro účast v občanském soudním řízení,
d) rejstřík VZZ - pro přezkoumávání pravomocných rozhodnutí státních zástupců a soudů ve věcech trestních,
e) rejstřík VDT - pro dozor nad výkonem trestu odnětí svobody,
f) rejstřík VDV - pro dozor nad výkonem vazby,
g) rejstřík VZO - pro dovolání u vrchního státního zastupitelství,
h) rejstřík VDU - pro dozor nad výkonem ústavní nebo ochranné výchovy,
i) rejstřík VDD - pro věci dozoru nad výkonem zabezpečovací detence,
j) rejstřík VZM - rejstřík pro poskytovanou mezinárodní justiční spolupráci,
k) rejstřík VZN - rejstřík všeobecný.
(4) Nejvyšší státní zastupitelství vede tyto rejstříky
a) rejstřík NZV - pro dozor v trestním řízení; pro trestní věci, v nichž Nejvyšší státní zastupitelství vykonává dozor nad vyšetřováním ve věcech odňatých vrchnímu státnímu zastupitelství,
b) rejstřík NZT - pro účast státního zástupce v odvolacím řízení před soudy a pro dohled ve věcech trestních; pro trestní věci, v nichž vykonává dohled nebo vyžaduje informace u nižších státních zastupitelství, nad nimiž vykonává dohled,
c) rejstřík NZZ - pro přezkoumání pravomocných rozhodnutí státních zástupců a soudů ve věcech trestních,
d) rejstřík NZC - pro účast v občanském soudním řízení,
e) rejstřík NDT - pro dozor nad výkonem trestu odnětí svobody,
f) rejstřík NDV - pro dozor nad výkonem vazby,
g) rejstřík NZA - pro přezkoumávání rozhodnutí státního zástupce v přípravném řízení nejvyšším státním zástupcem podle § 174a tr. ř.,
h) rejstřík NZO - pro dovolání u Nejvyššího státního zastupitelství,
i) rejstřík NDU - pro dozor nad výkonem ústavní nebo ochranné výchovy,
j) rejstřík NDD - pro věci dozoru nad výkonem zabezpečovací detence,
k) rejstřík SL - pro analytickou a legislativní činnost,
l) rejstřík NZN - rejstřík všeobecný,
m) rejstřík NZP - rejstřík pro odposlechy,
n) rejstřík NZI - rejstřík pro vyžadovanou mezinárodní justiční spolupráci vyžadovanou,
o) rejstřík NZM - rejstřík pro poskytovanou mezinárodní justiční spolupráci.
(5) U všech státních zastupitelství se vedou rejstříky správní SPR.
(6) U všech státních zastupitelství se vedou rejstříky pro poskytování informací podle zvláštního zákona17) SIN.
(7) Pro věci vyřizované na Nejvyšším státním zastupitelství a na vrchních státních zastupitelstvích, které nejsou uvedeny v odstavci 3 nebo 4 a pro jejichž vedení nevyhovuje všeobecný rejstřík, lze vést jiný rejstřík, než který je uveden v odstavci 3 nebo 4. Pro vedení jiného rejstříku se přiměřeně užijí ta ustanovení kancelářského řádu státního zastupitelství, která jsou vzhledem k druhu zapisovaných věcí a postupu při jejich vyřizování nejbližší.
(8) V rejstřících členěných na oddíly se při jejich založení pro každý určený oddíl vyhradí skupina čísel, a to v rozsahu, který odpovídá očekávanému počtu věcí.
§ 32
Přehled evidenčních pomůcek
(1) U státních zastupitelství se vedou tyto evidenční pomůcky
a) kniha vazeb,
b) kniha úschov,
c) seznam úschov,
d) seznam jmen,
e) kalendář,
f) lhůtník,
g) seznam (kniha) odeslaných poštovních zásilek,
h) doručná kniha,
i) přehled Sbírky pokynů obecné povahy nejvyššího státního zástupce,
j) přehled Sbírky výkladových stanovisek nejvyššího státního zástupce,
k) přehled Sbírky opatření vedoucího státního zástupce,
l) evidence spisů odevzdaných do spisovny,
m) evidence odposlechu,
n) evidence úředních razítek,
o) evidence kvalifikovaných certifikátů a kvalifikovaných systémových certifikátů vydaných akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb,
p) kniha předběžných opatření,
q) kniha vyžadované mezinárodní justiční spolupráce.
(2) Evidenční pomůcka se zavede neprodleně po nápadu první věci, která má být do evidenční pomůcky zapsána.
(3) U Nejvyššího státního zastupitelství a vrchních státních zastupitelství lze vést i jiné evidenční pomůcky, než které jsou uvedeny v odstavci 1, jestliže je to potřebné v souvislosti se zavedením rejstříků podle § 31 odst. 7.
(4) Vedení evidenčních pomůcek o agendě utajovaných informací upravuje zvláštní předpis.18)
§ 33
Zapisování do rejstříků a evidenčních pomůcek
(1) Do rejstříků a evidenčních pomůcek se zapisují údaje o věcech a osobách v rozsahu nezbytném pro zajištění průběžného přehledu o pohybu spisů, stavu věci a opatřeních a rozhodnutích státního zástupce tak, aby byly postačující pro vyhledávání souvislostí a zpracovávání statistiky a výkaznictví státního zastupitelství.
(2) Při zápisu údajů do rejstříku, lustraci, vyhotovování výpisů a jiných výstupů obsahujících evidované údaje je nutno postupovat tak, aby byla zabezpečena ochrana evidovaných osobních údajů v rozsahu stanoveném zvláštním předpisem,19) údaje byly využívány jen v souladu s účelem, pro který jsou v rejstřících evidovány a v nezbytném rozsahu sloužícím výlučně pro výkon působnosti státního zastupitelství, a stanoví-li tak zvláštní předpis, i ostatních orgánů činných v trestním řízení.20)
(3) Není-li dále stanoveno jinak, obsahuje každý rejstřík povinně tyto základní údaje
a) jméno státního zástupce, který věc vyřizuje,
b) datum nápadu podle podacího razítka státního zastupitelství; jde-li o vlastní poznatek, eviduje se datum pokynu k zapsání věci do rejstříku s uvedením charakteristiky "vlastní", která se uvede do položky sloužící pro zápis údaje, od koho podání došlo; u podnětů sepsaných na státním zastupitelství se eviduje datum sepsání podnětu; jde-li o poznatek postoupený jiným organizačním útvarem státního zastupitelství, eviduje se datum, kdy poznatek došel do kanceláře, která vede příslušný rejstřík, v němž se podle tohoto kancelářského řádu má věc vyřídit; v takovém případě se současně uvede i název organizačního útvaru, který věc k vyřízení příslušnému útvaru předal,
c) údaj o osobě, která podnět podala, s uvedením jména a adresy fyzické osoby, označením právnické osoby nebo názvem a spisovou značkou orgánu, od něhož podnět došel; tato spisová značka (tzv. "cizí spisová značka"), pod níž je podání evidováno v příslušném rejstříku, musí být zapisována způsobem, který státnímu zastupitelství umožní podle jejího tvaru a obsahu vyhledávat souvislost věcí,
d) údaje o osobách, proti nimž se řízení vede, a v nezbytném rozsahu též o osobách zúčastněných na řízení (např. poškozených ve smyslu § 43 tr. ř., jde-li o trestní řízení); nelze-li pro velký počet těchto osob zúčastněných na řízení (např. poškozených) zapsat každou z nich, zapíší se údaje o těch osobách, o nichž to stanoví státní zástupce; vždy se však zapíší údaje o těch osobách, vůči nimž státní zástupce provádí úkony trestního řízení; vyznačuje-li se u těchto osob v rejstříku, že jde o mladistvého, označí se zkratkou "Ml.", jde-li o dítě mladší 15 let (dále jen "nezletilec") označí se zkratkou "Nc.", cizinec nebo osoba bez státní příslušnosti (dále jen "cizinec") se označí zaškrtnutím údaje "Ciz.", jde-li o policistu, vojenského policistu, příslušníka Generální inspekce bezpečnostních sborů (dále jen „GIBS“), příslušníka Vojenského zpravodajství, příslušníka Bezpečnostní informační služby (dále jen "BIS"), příslušníka Úřadu pro zahraniční styky a informace (dále jen "ÚZSI") nebo o příslušníka ozbrojených sil, uvede se i příslušnost k bezpečnostnímu sboru nebo ozbrojeným silám, a hodnost, a jde-li o zaměstnance ČR zařazeného v GIBS, uvede se i tato skutečnost,
e) u obviněných právnických osob údaje o osobě, která je oprávněna za obviněnou právnickou osobu činit úkony v trestním řízení s vyznačením, za kterou obviněnou právnickou osobu a v jakém postavení jedná (např. statutární orgán); záznam musí být veden tak, aby tato jednající osoba nemohla být zaměněna s fyzickou osobou obviněnou z trestného činu,
f) zapisuje-li se v příslušném rejstříku též předmět řízení (věci), musí se uvést jeho stručná a srozumitelná charakteristika, která umožní podle jeho popisu vyhledávat vzájemnou souvislost věcí (např. týká-li se určitého ustanovení právního předpisu, uvede se i odkaz na toto ustanovení a právní předpis; je-li v rejstříku zapisován opakující se předmět řízení obdobné povahy, je třeba jej u jednotlivých zápisů rozlišovat vhodným způsobem podle obsahu konkrétní věci tak, aby se při vyhledávání dal rozlišit od ostatních, atd.); je-li dodatečně zjištěno, že charakteristika původně zapsaného předmětu věci neodpovídá obsahu spisu, je třeba popis předmětu změnit tak, aby jeho popis odpovídal skutečnému předmětu řízení.
(4) Není-li dále stanoveno jinak, eviduje se každá věc pod samostatným běžným číslem. Dojde-li v průběhu řízení ke spojení věcí ke společnému řízení nebo k vyloučení věci ze společného řízení k samostatnému projednání, eviduje se obdobným způsobem tento procesní postup i v rejstříku tak, že se věc spojí k příslušné spisové značce nebo se vyloučí do nové věci, jíž se přidělí nová spisová značka; v obou těchto případech se vyznačí vzájemná souvislost věcí.
(5) Vyřízení věci se v rejstříku vyznačuje barevným odškrtnutím podle zásad uvedených pro zápis vyřízení věci v jednotlivých druzích rejstříků. Není-li dále stanoveno jinak, u rejstříků vedených podle osob se vyřízení vyznačí odškrtnutím u každé zapsané osoby zvlášť. Vyřízení věci se v takovém případě vyznačí odškrtnutím u věci až tehdy, když je věc vyřízena i odškrtnuta u všech osob zapsaných ve věci.
(6) Není-li dále stanoveno jinak nebo není-li to vyloučeno z povahy věci, vztahují se ustanovení týkající se zápisů údajů o obviněné nebo podezřelé fyzické osobě a o pachateli i na obviněnou právnickou osobu a trestním zákonem se rozumí i zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim1b).
Díl druhý
Jednotlivé rejstříky pro evidenci agendy státního zastupitelství
Rejstřík pro dozor v trestním řízení Rejstřík ZT, KZV, VZV, NZV
§ 34
Obsah rejstříku
(1) Do rejstříku pro dozor v trestním řízení ZT, KZV, VZV a NZV se zapisují trestní věci týkající se trestných činů, ve kterých
a) bylo vydáno usnesení o zahájení trestního stíhání podle § 160 odst. 1 tr. ř.,
b) se věc odkládá podle § 159a odst. 2 tr. ř. až 4 tr. ř.
(2) Do rejstříku se zapisují i věci uvedené v odstavci 1, v nichž státní zástupce vykonává dozor nad činností státního zástupce konajícího vyšetřování trestných činů příslušníků GIBS a zaměstnanců ČR zařazených v GIBS, příslušníků, Vojenské policie, Vojenského zpravodajství, příslušníků BIS a ÚZSI.22)
(3) Trestným činem se pro tyto účely rozumí i trestný čin obviněné právnické osoby22a), provinění mladistvého [§ 2 písm. a) a § 6 odst. 1 zákona o soudnictví ve věcech mládeže] a čin jinak trestný (zejm. § 5 odst. 2, § 89 odst. 2 zákona o soudnictví ve věcech mládeže).
(4) Mladistvým se pro účely kancelářského řádu rozumí ten, kdo v době spáchání provinění dovršil patnáctý rok věku a nepřekročil osmnáctý rok svého věku.23) Spáchala-li taková osoba více trestných činů, z nichž některé spáchala jako mladistvá a některé již po dovršení osmnáctého roku věku, je rozhodující pro zápis takové osoby do příslušného rejstříku její hmotněprávní postavení ve vztahu ke konkrétnímu jednání (trestnému činu), o kterém se řízení vede. V případě souběhu trestných činů se taková osoba za mladistvého neoznačí, pokud vedle trestné činnosti, jíž se dopustila před dovršením osmnáctého roku věku, spáchala po dovršení osmnáctého roku věku trestný čin stejně závažný nebo závažnější.24)
(5) Nezletilcem se rozumí dítě mladší patnácti let, jímž je ten, kdo v době spáchání činu jinak trestného nedovršil patnáctý rok svého věku.25)
(6) Do rejstříku se však trestní věc uvedená v odstavci 1 nezapíše, jde-li o věc, pro niž je určen rejstřík pro dozor ve zkráceném přípravném řízení (ZK, KZK), nebo rejstřík pro zkrácené přípravné řízení konané státním zástupcem (KSZ).
(7) Věci zapisované do rejstříku pro vyšetřování konané státním zástupcem (KSV) se zapíší do rejstříku pro dozor v trestním řízení v rozsahu, v němž státní zástupce vykonává nad tímto vyšetřováním dozor (odstavec 2).
(8) Byla-li do rejstříku zapsána věc, která byla po provedeném trestním řízení vyřízena způsobem, jenž se v tomto rejstříku neeviduje, ale eviduje se v rejstříku všeobecném, v oddílu "Přípravné řízení" (např. při odložení věci podle § 159a odst. 1 nebo odst. 5 tr. ř. po zrušení usnesení o zahájení trestního stíhání nebo při vydání rozhodnutí o dílčí části téhož skutku nebo o jiném trestném činu téhož pachatele), nepřevádí se taková věc jen za účelem vyznačení tohoto vyřízení novým zápisem do všeobecného rejstříku, ale vyřídí se v rejstříku pro dozor v trestním řízení. Pokud však dojde ve věci odložené podle § 159a tr. ř., zapsané do rejstříku pro dozor v trestním řízení, k pokračování v úkonech trestního řízení, převádí se taková věc do rejstříku všeobecného.
(9) Věc zapsaná v rejstříku ZT a vyřízená státním zástupcem se nově nezapisuje, ale obživne se zejména v případech, kdy soud pravomocně vrátil věc do přípravného řízení (z důvodu vrácení věci státnímu zástupci k došetření nebo z jiného důvodu, pro který soud věc vrací do přípravného řízení), Nejvyšší soud ji přikázal státnímu zástupci k projednání a rozhodnutí, nebo státní zástupce vzal účinně obžalobu zpět, anebo státní zástupce rozhodl pravomocně o tom, že se pokračuje v trestním stíhání proti obviněnému, proti němuž bylo v téže věci původně trestní stíhání podmíněně zastaveno.
§ 35
Evidované údaje
V rejstříku se evidují následující údaje
a) jméno, příjmení, datum narození (popř. rodné číslo) obviněného; jde-li o obviněnou právnickou osobu, údaje sloužící k její identifikaci včetně adresy pro doručování a údajů o osobě, která za obviněnou právnickou osobu činí úkony v trestním řízení; vyznačí se též, jde-li o mladistvého, nezletilce, cizince, policistu, vojenského policistu, příslušníka GIBS nebo zaměstnance ČR zařazeného v GIBS, příslušníka Vojenského zpravodajství, příslušníka BIS, ÚZSI nebo o příslušníka ozbrojených sil; u příslušníků ozbrojených sil a bezpečnostních sborů se uvede i příslušnost k ozbrojeným silám nebo bezpečnostnímu sboru a hodnost,
b) datum spáchání trestného činu; u trvajících deliktů se vyznačí doba, kdy byla trestná činnost zahájena, při souběhu skutků datum toho z nich, který byl spáchán nejdříve, a to bez ohledu na závažnost; pokud nelze datum určit přesně, vychází se z časového údaje o tom, kdy pachatel mohl trestnou činnost nejpozději spáchat; stejná zásada jako pro trvající delikty platí i pro pokračující trestné činy,
c) údaje identifikující poškozeného (§ 43 tr. ř.); je-li jím fyzická osoba, uvede se jeho jméno, příjmení a bydliště; je-li poškozeným jiná než fyzická osoba, uvede se označení, pod nímž je osoba poškozeného zapsána v příslušném registru; není-li jej nebo není-li známo, uvedou se údaje nezbytné pro doručování,
d) údaje o zahájení trestního stíhání s uvedením data vydání i oznámení (doručení) usnesení podle § 160 odst. 1 tr. ř., a o zrušení tohoto usnesení, dojde-li k němu,
e) označení trestného činu, pro který bylo zahájeno trestní stíhání a pro který se řízení vede s uvedením paragrafu, odstavce a písmena trestního zákona, podle něhož je jednání právně posouzeno a s uvedením, zda jde o přečin nebo zločin25a); změní-li se právní kvalifikace v průběhu trestního řízení, zapíše se tato nová právní kvalifikace s vyznačením, že jde o změnu právní kvalifikace, a s odkazem na úkon orgánu činného v trestním řízení, na základě něhož k této změně došlo,
f) číslo příslušné položky knihy vazeb, byl-li obviněný nebo podezřelý omezen na osobní svobodě, a údaj, že toto omezení osobní svobody trvá,
g) číslo příslušné položky knihy předběžných opatření, bylo-li předběžné opatření obviněnému uloženo, a údaj, že toto předběžné opatření trvá,
h) číslo příslušné položky knihy vyžadované mezinárodní justiční spolupráce, byla-li mezinárodní justiční spolupráce v trestním řízení vyžádána,
i) údaje o předložení spisu státnímu zástupci s návrhem na podání obžaloby nebo na jiné vyřízení věci26) nebo o odložení věci27); vrátil-li státní zástupce věc policejnímu orgánu k doplnění, datum kdy tak učinil, nebo údaj o tom, že začal vyšetřovat věc sám,
j) údaje o meritorním vyřízení věci státním zástupcem v přípravném řízení28) s uvedením konečného právního posouzení trestného činu, o němž se ve věci rozhoduje; dojde-li k pokračování v řízení a následnému ukončení věci (včetně pokračování v řízení po povolení obnovy řízení), uvedou se tyto údaje v téže věci obdobně,
k) údaje o zrušení usnesení státního zástupce o zastavení trestního stíhání nebo usnesení o postoupení věci nejvyšším státním zástupcem podle § 174a odst. 1 tr. ř.,
l) údaje o vrácení věci soudem do přípravného řízení s odkazem na ustanovení trestního řádu, podle něhož bylo soudem rozhodnuto, stejně jako údaje o přikázání věci k projednání a rozhodnutí státnímu zástupci Nejvyšším soudem, a datum doručení spisu státnímu zastupitelství,
m) údaje o rozhodnutí soudu prvního a druhého stupně ve věci s uvedením výsledného právního posouzení trestného činu a podstatného obsahu rozhodnutí o vině, trestu, ochranných opatřeních a náhradě škody,
n) údaje o podaných opravných prostředcích ve věci (včetně odporu proti trestnímu příkazu) s uvedením data podání (je-li známo), označením odvolatele (stěžovatele), včetně údaje o zpětvzetí opravného prostředku a osobě, která tak učinila,
o) údaje o součinnosti s Probační a mediační službou, pokud státní zástupce po předložení spisu s návrhem na podání obžaloby požádal před konečným vyřízením věci tuto službu o součinnost a předal jí za tím účelem trestní spis,
p) jiná důležitá rozhodnutí státního zástupce nebo soudu a jiné důležité skutečnosti, zejména o úschovách věcí zajištěných pro trestní řízení,
q) údaje o oběhu spisů,
r) další údaje podle pokynu státního zástupce a dočasné evidenční poznámky; tyto záznamy lze vymazat, není-li jich dále zapotřebí, neurčí-li státní zástupce jinak.
§ 36
Vyznačování vyřízení věci
(1) Vyřízení věci se v rejstříku vyznačí červeným, modrým nebo zeleným odškrtnutím v okamžiku zápisu vyřizujícího rozhodnutí státního zástupce nebo soudu do rejstříku.
(2) Vyřizujícím rozhodnutím v přípravném řízení se pro tyto účely rozumí
a) podání obžaloby (§ 176 tr. ř.) nebo návrhu na schválení dohody o vině a trestu (§ 175b tr. ř.) příslušnému soudu,
b) postoupení věci jinému orgánu (§ 171 tr. ř.),
c) zastavení trestního stíhání (§ 172 tr. ř.),
d) přerušení trestního stíhání (§ 173 tr. ř.),
e) podmíněné zastavení trestního stíhání (§ 307 tr. ř.),
f) schválení narovnání a zastavení trestního stíhání (§ 309 tr. ř.),
g) odstoupení od trestního stíhání a zastavení trestního stíhání u mladistvého (§ 70 zákona o soudnictví ve věcech mládeže),
h) odložení věci podle § 159a odst. 2 až 4 tr. ř.,
i) odložení věci (§ 159a odst. 1 tr. ř.) nebo odevzdání věci [§ 159a odst. 1 písm. a) nebo b) tr. ř.] nebo odložení věci podle § 159a odst. 5 tr. ř. po zrušení usnesení o zahájení trestního stíhání,
j) dočasné upuštění od některých úkonů trestního řízení podle § 108 odst. 1 zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních,
k) jiné vyřízení, jímž se končí přípravné řízení u státního zastupitelství, v jehož rejstříku je věc evidována (např. pokud před skončením vyšetřování byla věc postoupena jinému státnímu zastupitelství).
(3) Červeně se odškrtne věc, v níž byla podána obžaloba nebo návrh na schválení dohody o vině a trestu u soudu. Je-li ve věci zapsáno více spoluobviněných, vyznačí se odškrtnutí u každé osoby, na kterou byla podána obžaloba nebo návrh na schválení dohody o vině a trestu.
(4) Zeleně se odškrtne věc podmíněně zastavená podle § 307 odst. 1 tr. ř nebo věc, ve které bylo dočasně upuštěno od některých úkonů trestního řízení podle § 108 odst. 1 zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních.
(5) Modře se odškrtne věc
a) odložená,
b) v níž bylo trestní stíhání obviněného zastaveno,
c) postoupená,
d) v níž bylo trestní stíhání obviněného přerušeno,
e) v níž bylo trestní stíhání obviněného podmíněně zastaveno, pokud se obviněný osvědčil,29)
f) v níž státní zástupce schválil narovnání a trestní stíhání zastavil,30)
g) v níž státní zástupce odstoupil od stíhání mladistvého a trestní stíhání zastavil [odstavec 2 písm. g)],
h) jinak vyřízená (např. při odložení věci podle § 159a odst. 1 nebo odst. 5 tr. ř. po zrušení usnesení o zahájení trestního stíhání podle § 160 odst. 1 tr. ř.),
i) pravomocně rozhodnutá soudem.
(6) Věc rozhodnutou soudem prvního stupně lze odškrtnout až poté, co toto rozhodnutí nabylo právní moci.
(7) Odškrtávání věcí skončených u policejního orgánu (u státního zástupce, který vedl vyšetřování o trestném činu příslušníka GIBS nebo zaměstnance ČR zařazeného v GIBS, příslušníka, Vojenské policie, Vojenského zpravodajství, BIS nebo ÚZSI) se provede až po přezkoumání rozhodnutí policejního orgánu (vyšetřujícího státního zástupce) dozorovým státním zástupcem.
§ 37
Zasílání zpráv Rejstříku trestů
(1) Státní zastupitelství jsou povinna neprodleně sdělovat Rejstříku trestů všechny skutečnosti důležité pro zápis v evidenci Rejstříku trestů nebo pro změnu zápisu, pokud státní zástupce činí rozhodnutí, které se eviduje v této evidenci podle zvláštního právního předpisu.31) Takto podává
a) zprávu o podmíněném zastavení trestního stíhání, o ponechání podmíněného zastavení trestního stíhání v platnosti, jakož i dodatečnou zprávu, že se obviněný v průběhu zkušební doby osvědčil nebo že se v trestním stíhání pokračuje, jakmile příslušné rozhodnutí nabude právní moci,32)
b) zprávu o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání, o ponechání podmíněného odložení podání návrhu na potrestání v platnosti, jakož i dodatečnou zprávu, že se podezřelý v průběhu zkušební doby osvědčil nebo že bylo rozhodnuto o zahájení trestního stíhání, jakmile příslušné rozhodnutí nabude právní moci,33)
_____________
Pozn. ASPI: podle čl. 1 Pokynu obecné povahy č. 10/2004 nabývá písmeno b) účinnosti dnem, v němž nabude účinnosti ustanovení zvláštního zákona, podle něhož se údaje o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání (§ 179c odst. 2 písm. g), § 179g a § 179h tr. ř.) evidují v evidenci Rejstříku trestů.
_____________
c) zprávu o schválení narovnání a zastavení trestního stíhání,34) d) zprávu o odložení věci z důvodu schválení narovnání státním zástupcem ve zkráceném přípravném řízení,35)
e) zprávu o odstoupení od trestního stíhání mladistvého a zastavení trestního stíhání.36)
(2) Ve zprávě se uvede
a) označení státního zastupitelství,
b) datum rozhodnutí a spisová značka, pod kterou se řízení vede,
c) druh rozhodnutí (např. usnesení o podmíněném zastavení trestního stíhání, usnesení o schválení narovnání, usnesení o pokračování v trestním stíhání),
d) právní kvalifikace trestného činu, kterého se rozhodnutí týká [nejde-li o dodatečnou zprávu podle odstavce 1, písmen a) nebo b)],
e) datum skončení zkušební doby, jde-li o rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání nebo o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání.
§ 37a
zrušen
Rejstřík pro dozor ve zkráceném přípravném řízení Rejstřík ZK, KZK
§ 38
Obsah rejstříku
(1) Do rejstříku pro dozor ve zkráceném přípravném řízení ZK se zapisují věci, v nichž byl státnímu zástupci doručen opis záznamu policejního orgánu o sdělení podezření podezřelému (§ 179b odst. 3 tr. ř.), nebo mu byla předložena zpráva o výsledku zkráceného přípravného řízení (§ 179c odst. 1 tr. ř.) nebo které byly odloženy policejním orgánem podle § 159a tr. ř. (event. s odkazem na § 179c odst. 1 tr. ř.).
(2) Do rejstříku se zapíše i věc, v níž byl státnímu zastupitelství doručen záznam o zahájení úkonů zkráceného přípravného řízení policejním orgánem, je-li z jeho obsahu nepochybné, že tento postup odpovídá trestnímu řádu; v pochybnostech určí státní zástupce, do kterého rejstříku se takový záznam zapíše.
§ 39
Evidované údaje
(1) V rejstříku se evidují tyto údaje
a) název a spisová značka policejního orgánu, který předložil opis záznamu o sdělení podezření podezřelému, zprávu o výsledku zkráceného přípravného řízení, usnesení o odložení věci podle § 159a tr. ř. (event. s odkazem na § 179c odst. 1 tr. ř.) nebo záznam o zahájení úkonů zkráceného přípravného řízení,
b) jméno, příjmení, datum narození (popř. rodné číslo) podezřelého a u příslušníků bezpečnostních sborů příslušnost k bezpečnostnímu sboru a hodnost; vyznačí se též, jde-li o mladistvého, nezletilce (je-li výjimečně nutno zapsat do tohoto rejstříku i nezletilce) nebo o cizince, a je-li vedeno proti právnické osobě i její identifikační údaje a identifikační údaje osoby, která činí za právnickou osobu ve zkráceném přípravném řízení úkony,
c) datum, kdy policejní orgán zahájil zkrácené přípravné řízení sdělením podezření podezřelému (§ 179b odst. 3 věta první tr. ř.) nebo jiným relevantním úkonem,
d) označení trestného činu, pro který se zkrácené přípravné řízení vede, s uvedením paragrafu, odstavce a písmena trestního zákona, podle něhož je jednání podezřelého právně posouzeno a s uvedením, že jde o přečin25a),
e) datum, kdy byla policejním orgánem státnímu zástupci předložena zpráva o výsledku zkráceného přípravného řízení se spisem,
f) údaje o meritorním vyřízení věci policejním orgánem nebo státním zástupcem s uvedením zákonného ustanovení, podle něhož byla věc vyřízena, včetně případných omezení a povinností, byla-li podezřelému státním zástupcem uložena,
g) číslo příslušné položky knihy vazeb, byl-li podezřelý omezen na osobní svobodě, a údaj, že toto omezení osobní svobody trvá,
h) číslo příslušné položky knihy vyžadované mezinárodní justiční spolupráce, byla-li mezinárodní justiční spolupráce v trestním řízení vyžádána,
i) datum, kdy státní zástupce věc vyřídil jiným způsobem,
j) datum, do kterého státní zástupce prodloužil lhůtu pro skončení zkráceného přípravného řízení podle § 179f odst. 2 písm. a) tr. ř.,
k) údaje o rozhodnutí soudu prvního a druhého stupně ve věci s uvedením výsledného právního posouzení věci a podstatného obsahu rozhodnutí o vině, trestu, ochranných opatřeních a náhradě škody,
l) údaje o podaných opravných prostředcích ve věci (včetně odporu proti trestnímu příkazu) s uvedením data podání (je-li známo), označením odvolatele (stěžovatele), včetně údaje o zpětvzetí opravného prostředku a osobě, která tak učinila,
m) jiná důležitá rozhodnutí státního zástupce nebo soudu a jiné důležité skutečnosti, zejména údaj o ponechání podmíněného odložení návrhu na potrestání v platnosti a prodloužení zkušební doby a o úschovách věcí zajištěných pro trestní řízení,
n) údaje o oběhu spisů,
o) další údaje podle pokynu státního zástupce a dočasné evidenční poznámky; tyto záznamy lze vymazat, není-li jich dále zapotřebí, neurčí-li státní zástupce jinak.
(2) Věci, v nichž státní zástupce učinil rozhodnutí, v důsledku něhož dojde v této věci k zahájení trestního stíhání proto, že ve věci nebylo možno dále konat zkrácené přípravné řízení [z důvodů uvedených v § 179e větě za středníkem tr. ř., v § 179f odst. 1 písm. a), písm. b) tr. ř., pro nemožnost skončit toto řízení ani ve lhůtě, kterou sám státní zástupce prodloužil podle § 179f odst. 2 písm. a) tr. ř. nebo proto, že se podezřelý neosvědčil ve zkušební době podmíněného odložení podání návrhu na potrestání a státní zástupce vydal rozhodnutí podle § 179h odst. 1 věta druhá a § 179f odst. 2 písm. b) tr. ř.], se zapíší do rejstříku ZT (KZV), v rejstříku ZK (KZK) se vyznačí skončení věci a souvislost uvedením spisové značky, pod níž byla věc takto zapsána do rejstříku ZT (KZV).
§ 40
Vyřízení věci
(1) Vyřízení věci se v rejstříku vyznačuje modrým, zeleným a červeným odškrtnutím při zápisu příslušného vyřizujícího rozhodnutí státního zástupce nebo soudu.
(2) Věc se odškrtne červeně dnem, kdy podal státní zástupce soudu návrh na potrestání nebo na schválení dohody o vině a trestu.
(3) Zeleně se odškrtne věc v níž státní zástupce podmíněně odložil podání návrhu na potrestání podle § 179c odst. 2 písm. g) ve spojení s § 179g tr. ř. nebo věc, ve které bylo dočasně upuštěno od některých úkonů trestního řízení podle § 108 odst. 1 zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních.
(4) Věc se odškrtne modře okamžikem zápisu jiného způsobu vyřízení než podáním návrhu na potrestání, zejména
a) odložením věci státním zástupcem proto, že rozhodl o schválení narovnání podle § 179c odst. 2 písm. f) tr. ř.,
b) odložením věci státním zástupcem z důvodů uvedených v 179c odst. 2 písm. b), e) a h) tr. ř.,
c) odložením věci policejním orgánem podle § 159a tr. ř.,
d) byla-li věc vyřízena podáním návrhu na potrestání nebo na schválení dohody o vině a trestu poté, co nabylo právní moci rozhodnutí soudu, jímž byla věc vyřízena v řízení před soudem; vyřízením věci podle tohoto ustanovení není vrácení věci soudem do přípravného řízení ani pravomocné odmítnutí návrhu na potrestání soudem [§ 314c odst. 1 písm. c), odst. 5 tr. ř.].
(5) Odškrtávání věcí skončených u policejního orgánu se provede až po přezkoumání rozhodnutí policejního orgánu dozorovým státním zástupcem.
Rejstřík pro vyšetřování konané státním zástupcem Rejstřík KSV
§ 41
Obsah rejstříku
Do rejstříku pro věci, v nichž koná vyšetřování státní zástupce KSV se zapisují věci, ve kterých podle § 161 odst. 4, odst. 5 písm. b) tr. ř. koná vyšetřování státní zástupce.
§ 42
Evidované údaje
V rejstříku se evidují tyto údaje
a) jméno, příjmení, datum narození (popř. rodné číslo) obviněného a u příslušníků GIBS, Vojenské policie, Vojenského zpravodajství, BIS nebo ÚZSI příslušnost k bezpečnostnímu sboru a hodnost; vyznačí se též, jde-li o zaměstnance ČR zařazeného v GIBS, mladistvého, nezletilce nebo o cizince,
b) jméno a příjmení poškozeného (§ 43 tr. ř.), jeho případná hodnost a příslušnost ke GIBS, Vojenské policii, Vojenskému zpravodajství, BIS nebo ÚZSI, a je-li trestní stíhání podmíněno souhlasem poškozeného (§ 163 tr. ř.), i údaj o tom, zda byl souhlas udělen, popřípadě odepřen nebo vzat zpět, s uvedením data, kdy se tak stalo,
c) označení trestného činu, pro který bylo zahájeno vyšetřování a pro který se řízení vede, s uvedením paragrafu, odstavce a písmena trestního zákona, podle něhož je jednání právně posouzeno a s uvedením, zda jde o zločin či přečin25a); změní-li se právní kvalifikace v průběhu trestního řízení, zapíše se tato nová právní kvalifikace s vyznačením, že jde o změnu právní kvalifikace, a s odkazem na úkon orgánu činného v trestním řízení, na základě něhož k této změně došlo,
d) datum, kdy bylo vydáno usnesení o zahájení trestního stíhání, a datum, kdy bylo obviněnému toto usnesení o zahájení trestního stíhání oznámeno (doručeno),
e) údaje o meritorním vyřízení věci státním zástupcem v přípravném řízení s uvedením konečného právního posouzení trestného činu, o němž se ve věci rozhoduje; dojde-li k pokračování v řízení a následnému ukončení věci (včetně pokračování v řízení po povolení obnovy řízení), uvedou se tyto údaje v téže věci obdobně,
f) číslo příslušné položky knihy vazeb, byl-li obviněný nebo podezřelý omezen na osobní svobodě, a údaj, že toto omezení osobní svobody trvá,
g) číslo příslušné položky knihy předběžných opatření, bylo-li předběžné opatření obviněnému uloženo, a údaj, že toto předběžné opatření trvá,
h) číslo příslušné položky knihy vyžadované mezinárodní justiční spolupráce, byla-li mezinárodní justiční spolupráce v trestním řízení vyžádána,
i) datum návrhu na podání obžaloby nebo návrhu na podání návrhu na schválení dohody o vině a trestu a právní kvalifikace trestného činu, pro který se takový návrh podává; rozhodl-li státní zástupce o skončení přípravného řízení jinak než návrhem na podání obžaloby nebo na podání návrhu na schválení dohody o vině a trestu, datum příslušného rozhodnutí státního zástupce a zákonné ustanovení, podle kterého státní zástupce rozhodnutí učinil,
j) v případech, kdy usnesení o zahájení trestního stíhání bylo podle § 174 odst. 2 písm. e) tr. ř. zrušeno a věc podle § 159a tr. ř. odložena, údaje o této skutečnosti,
k) byla-li věc dozorovým státním zástupcem vrácena státnímu zástupci konajícímu vyšetřování k doplnění, datum vydání tohoto rozhodnutí a datum, kdy bylo toto rozhodnutí doručeno,
l) údaje o oběhu spisů,
m) další údaje podle pokynu státního zástupce a dočasné evidenční poznámky; tyto záznamy lze vymazat, není-li jich dále zapotřebí, neurčí-li státní zástupce jinak.
§ 43
Vyznačování vyřízení
(1) Vyřízení věci se vyznačí modrým nebo zeleným odškrtnutím v okamžiku zápisu vyřizujícího rozhodnutí státního zástupce.
(2) Vyřizujícím rozhodnutím v přípravném řízení se pro tyto účely rozumí
a) návrh na podání obžaloby (§ 166 odst. 3 tr. ř.) nebo na podání návrhu na schválení dohody o vině a trestu (§ 175a tr. ř.),
b) postoupení věci jinému orgánu (§ 171 tr. ř.),
c) zastavení trestního stíhání (§ 172 tr. ř.),
d) přerušení trestního stíhání (§ 173 tr. ř.),
e) podmíněné zastavení trestního stíhání (§ 307 tr. ř.),
f) schválení narovnání a zastavení trestního stíhání (§ 309 tr. ř.),
g) odstoupení od trestního stíhání a zastavení trestního stíhání u mladistvého (§ 70 zákona o soudnictví ve věcech mládeže),
h) odložení nebo odevzdání věci (§ 159a odst. 1 až odst. 5 tr. ř.) po zrušení usnesení o zahájení trestního stíhání,
i) dočasné upuštění od některých úkonů trestního řízení podle § 108 odst. 1 zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních,
j) jiné vyřízení, jímž se končí přípravné řízení u státního zastupitelství, v jehož rejstříku je věc evidována (např. pokud před skončením vyšetřování byla věc postoupena jinému státnímu zastupitelství).
(3) Zeleně se odškrtne věc podmíněně zastavená podle § 307 odst. 1 tr. ř. nebo věc, ve které bylo dočasně upuštěno od některých úkonů trestního řízení podle § 108 odst. 1 zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních. Při zápisu ostatních vyřizujících rozhodnutí se věc odškrtne modře.
Rejstřík pro zkrácené přípravné řízení konané státním zástupcem Rejstřík KSZ
§ 44
Obsah rejstříku
Do rejstříku pro zkrácené přípravné řízení konané státním zástupcem KSZ se zapisují věci, v nichž podle § 179a odst. 3 tr. ř. koná obligatorně zkrácené přípravné řízení státní zástupce.
§ 45
Evidované údaje
(1) V rejstříku se evidují tyto údaje
a) jméno, příjmení, datum narození (popř. rodné číslo) podezřelého a u příslušníků GIBS, Vojenské policie, Vojenského zpravodajství, BIS nebo ÚZSI i příslušnost k bezpečnostnímu sboru a hodnost; dále se vyznačí, jde-li o zaměstnance ČR zařazeného v GIBS, mladistvého, nezletilce nebo o cizince,
b) jméno a příjmení poškozeného (§ 43 tr. ř.), jeho případná hodnost a příslušnost ke GIBS, Vojenské policii, Vojenskému zpravodajství, BIS nebo ÚZSI, a je-li trestní stíhání podmíněno souhlasem poškozeného (§ 163 tr. ř.), i údaj o tom, zda byl souhlas udělen, popřípadě odepřen nebo vzat zpět, s uvedením data, kdy se tak stalo,
c) označení trestného činu, pro který se vede zkrácené přípravné řízení, s uvedením paragrafu, odstavce a písmena trestního zákona, podle něhož je jednání právně posouzeno, a s uvedením, zda jde o zločin či přečin25a),
d) datum, kdy státní zástupce zahájil zkrácené přípravné řízení sdělením podezření podezřelému (§ 179b odst. 3 věta první tr. ř.) nebo jiným relevantním úkonem,
e) číslo příslušné položky knihy vazeb, byl-li podezřelý omezen na osobní svobodě, a údaj, že toto omezení osobní svobody trvá,
f) číslo příslušné položky knihy vyžadované mezinárodní justiční spolupráce, byla-li mezinárodní justiční spolupráce v trestním řízení vyžádána,
g) datum podání návrhu na potrestání nebo návrhu na schválení dohody o vině a trestu soudu a právní kvalifikace trestného činu, pro který se návrh na potrestání „nebo návrh na schválení dohody o vině a trestu podává; rozhodl-li státní zástupce jinak než podáním návrhu na potrestání nebo návrhu na schválení dohody o vině a trestu, datum příslušného rozhodnutí státního zástupce a zákonné ustanovení, podle kterého státní zástupce rozhodl,
h) údaje o rozhodnutí soudu prvního a druhého stupně ve věci s uvedením výsledného právního posouzení věci a podstatného obsahu rozhodnutí o vině, trestu, ochranných opatřeních a náhradě škody,
i) údaje o podaných opravných prostředcích ve věci (včetně odporu proti trestnímu příkazu) s uvedením data podání (je-li známo), označením odvolatele (stěžovatele), včetně údaje o zpětvzetí opravného prostředku a osobě, která tak učinila,
j) jiná důležitá rozhodnutí státního zástupce nebo soudu a jiné důležité skutečnosti, zejména údaj o úschovách věcí zajištěných pro trestní řízení,
k) údaje o oběhu spisů,
l) další údaje podle pokynu státního zástupce a dočasné evidenční poznámky; tyto záznamy lze vymazat, není-li jich dále zapotřebí, neurčí-li státní zástupce jinak.
(2) Věci, v nichž státní zástupce následně zahájil trestní stíhání, protože ve věci nebylo možno dále konat zkrácené přípravné řízení [z důvodů uvedených v § 179e větě za středníkem tr. ř., v § 179f odst. 1 písm. a) nebo písm. b) tr. ř., pro nemožnost skončit toto řízení ani ve lhůtě, kterou sám státní zástupce prodloužil podle § 179f odst. 2 písm. a) tr. ř.], nebo proto, že se podezřelý neosvědčil ve zkušební době podmíněného odložení podání návrhu na potrestání a státní zástupce rozhodl o tom, že bude konat vyšetřování [postup podle § 179h odst. 1 věta druhá, § 179f odst. 2 písm. b) a § 161 odst. 3 tr. ř. per analogiam], se zapíší do rejstříku KSV a v rejstříku KSZ se vyznačí skončení věci a souvislost uvedením spisové značky, pod níž byla věc takto zapsána do rejstříku KSV.
(3) Dojde-li u věci zapsané v tomto rejstříku k pravomocnému vrácení věci soudem do přípravného řízení, věc se neobživuje ale nově se zapíše do příslušného rejstříku (rejstříku KSV). V rejstříku KSZ se pak jen vyznačí souvislost uvedením spisové značky, pod níž byla věc takto zapsána do příslušného rejstříku.
§ 46
Vyznačování vyřízení věci
(1) Vyřízení věci se v rejstříku vyznačuje modrým, zeleným a červeným odškrtnutím při zápisu příslušného vyřizujícího rozhodnutí státního zástupce nebo soudu.
(2) Věc se odškrtne červeně dnem, kdy podal státní zástupce soudu návrh na potrestání nebo návrh na schválení dohody o vině a trestu.
(3) Zeleně se odškrtne věc, v níž státní zástupce podmíněně odložil podání návrhu na potrestání podle § 179c odst. 2 písm. g) ve spojení s § 179g tr. ř. nebo věc, ve které bylo dočasně upuštěno od některých úkonů trestního řízení podle § 108 odst. 1 zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních.
(4) Věc se odškrtne modře
a) okamžikem zápisu jiného způsobu vyřízení než podáním návrhu na potrestání nebo na schválení dohody o vině a trestu, nebo
b) byla-li věc vyřízena podáním návrhu na potrestání, poté, co nabylo právní moci rozhodnutí soudu, jímž byla věc vyřízena v řízení před soudem vyřízením věci; podle tohoto ustanovení není vrácení věci soudem do přípravného řízení.
Rejstřík pro účast v občanském soudním řízení Rejstřík ZC, KZC, VZC, NZC Rejstřík ZC
§ 47
Obsah rejstříku
(1) Do rejstříku pro účast v občanském soudním řízení ZC se zapisují věci, v nichž státní zastupitelství
a) vstoupilo do řízení [zejména § 8 odst. 1 písm. a) až h) zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních],
b) podalo návrh na zahájení řízení podle § 8 odst. 2 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních,
c) podává návrhy a provádí další úkony podle zákona o soudnictvích ve věcech mládeže,
d) podává návrhy na zahájení řízení v ostatních věcech,
e) provádí šetření o podmínkách ke vstupu do řízení nebo k podání návrhu na zahájení řízení nebo k využití jiného svého oprávnění v občanském soudním řízení,
f) zastupuje nejvyššího státního zástupce v řízení o podaném návrhu na popření otcovství podle § 62 a § 62a zákona o rodině ve smyslu § 514 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, před okresním soudem.
(2) Do rejstříku se dále zapisují ostatní občanskoprávní věci, v nichž se státní zastupitelství řízení přímo neúčastní nebo v nichž koná řízení za jinak příslušné státní zastupitelství a přitom nevede rejstřík, který je jinak pro zápis takové věci určen (např. koná-li úkony na základě dožádání jiného státního zastupitelství nebo se účastní občanského soudního řízení zahájeného k návrhu jiného státního zástupce podaného podle § 39 odst. 2 písm. e) zák. č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, při postoupení věci soudem jinému soudu z důvodu změny příslušnosti).
(3) Rejstřík ZC se člení na tyto oddíly:
1. Oddíl 1: Sběrné spisy. Opakující se podání stejné povahy, stanoviska a pokyny vyšších státních zastupitelství, pokud se nezapisují do jiného oddílu.
2. Oddíl 2: Návrhy podle § 90 ZSM. Návrhy podle § 90 odst. 1 zákona o soudnictví ve věcech mládeže.
3. Oddíl 3: Vstupy. Vstupy do zahájeného řízení [§ 8 odst. 1 písm. a) až h) zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních]
4. Oddíl 4: Návrhy. Návrhy podle § 8 odst. 2 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.
5. Oddíl 5: Návrhy ostatní. Návrhy na zahájení řízení v ostatních věcech.
6. Oddíl 6: Ostatní věci. Slouží k zápisu ostatních věcí, pokud se nezapisují do některého z dalších oddílů podle tohoto odstavce.
(4) Jestliže je to účelné, lze v rejstříku zřídit další oddíly.
(5) Signalizace soudu o nápadu věcí36a), popřípadě i jiná podání či písemnosti, u nichž to povaha věci připouští, se vedou ve sběrných spisech.
§ 48
Evidované údaje
V rejstříku se evidují tyto údaje
a) označení soudu, který ve věci jedná, a jeho spisová značka,
b) jméno a příjmení žalobce (navrhovatele), žalovaného a ostatních účastníků řízení,
c) předmět řízení,
d) důvod (způsob) zahájení řízení a dělení věcí pro vyhotovování výkazů,
e) datum, kdy byl příslušný úkon státním zástupcem vykonán,
f) základní údaje o rozhodnutí soudu prvního a druhého stupně a jeho obsahu,
g) údaje o věcech, v nichž se státní zástupce řízení přímo neúčastní, nebo kde nedojde k uvedení věci do soudního projednání (řízení), včetně údaje o tom, že státní zástupce vystoupil z řízení,
h) údaje o oběhu spisů,
i) další údaje podle pokynu státního zástupce a dočasné evidenční poznámky; tyto záznamy lze vymazat, není-li jich dále zapotřebí, neurčí-li státní zástupce jinak.
§ 49
Vyznačování vyřízení věci
(1) Vyřízení věci se v rejstříku vyznačí červeným a modrým odškrtnutím při zápisu příslušného vyřizujícího rozhodnutí státního zástupce nebo soudu.
(2) Červeně se věc odškrtne
a) dnem vstupu státního zástupce do řízení,
b) dnem podání návrhu na zahájení řízení.
(3) Modře se věc odškrtne dnem, kdy
a) rozhodnutí soudu nabylo právní moci (rozsudek, usnesení o zastavení řízení, apod.),
b) došlo k přikázání nebo postoupení věci jinému soudu,
c) odpadly podmínky vstupu do řízení nebo návrhu na jeho zahájení a došlo k vystoupení z řízení nebo ke zpětvzetí návrhu,
d) státní zástupce věc odložil,
e) byla věc vyřízena státním zástupcem jinak.
Rejstřík KZC, VZC, NZC
§ 50
Obsah rejstříku
(1) Není-li dále stanoveno jinak, postupuje se při vedení rejstříků KZC, VZC a NZC podle ustanovení § 47 až § 49 obdobně. V rejstřících VZC a NZC se evidují občanskoprávní věci včetně těch, v nichž se uvedená státní zastupitelství řízení přímo neúčastní.
(2) Do rejstříku KZC se zapisují věci, v nichž krajské státní zastupitelství
a) vstoupilo do řízení, v nichž se řeší dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek, včetně incidenčních sporů a moratoria,
b) vstoupilo do řízení o některých otázkách týkajících se právnických osob,
c) vstoupilo do řízení ve věcech veřejného rejstříku,
d) podalo návrh podle § 93 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
e) podalo návrh v ostatních věcech, v nichž mu k tomu byla zákonem svěřena pravomoc.
(3) Rejstřík KZC se člení na tyto oddíly:
1. Oddíl 1: Sběrné spisy. Opakující se podání stejné povahy, stanoviska a pokyny vyšších státních zastupitelství, pokud se nezapisují do jiného oddílu.
2. Oddíl 2: Prověrky.
3. Oddíl 3: Vstupy insolvence. Vstupy do řízení, v nichž se řeší dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek, včetně incidenčních sporů a moratoria.
4. Oddíl 4: Vstupy PO. Vstupy do řízení o některých otázkách týkajících se právnických osob [§ 8 odst. 1 písm. i) zákona č. 292/2013 Sb.].
5. Oddíl 5: Vstupy veřejný rejstřík. Vstupy do řízení ve věcech veřejného rejstříku.
6. Oddíl 6: Návrhy podle § 93 ZObK. Návrhy podle § 93 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
7. Oddíl 7: Ostatní návrhy. Ostatní návrhy na zahájení řízení.
8. Oddíl 8: Agenda odvolací a dohledová. Zapisují se věci, v nichž je krajské státní zastupitelství činné ve druhém stupni.
9. Oddíl 9: Ostatní věci. Slouží k zápisu ostatních věcí, pokud se nezapisují do některého z dalších oddílů podle tohoto odstavce.
(4) Rejstřík VZC se člení na tyto oddíly
1. Oddíl 1: Sběrné spisy.
2. Oddíl 2: Pokyny a stanoviska.
3. Oddíl 3: Prověrky. Zapisují se prověrky činnosti státních zástupců krajských státních zastupitelství v agendě evidované v rejstřících KZC.
4. Oddíl 4: Vstupy do řízení.
5. Oddíl 5: Návrhy.
6. Oddíl 6: Ostatní věci.
(4) Rejstřík VZC se člení na tyto oddíly:
1. Oddíl 1: Sběrné spisy.
2. Oddíl 2: Pokyny a stanoviska.
3. Oddíl 3: Prověrky. Zapisují se prověrky činnosti státních zástupců krajských státních zastupitelství v agendě evidované v rejstřících KZC.
4. Oddíl 4: Vstupy do řízení.
5. Oddíl 5: Návrhy.
6. Oddíl 6: Ostatní věci.
(5) Rejstřík NZC se člení na tyto oddíly:
1. Oddíl 1: Sběrné spisy. Opakující se podání stejné povahy a stanoviska, pokud se nezapisují do jiného oddílu.
2. Oddíl 2: Správní žaloby. Žaloby podle § 66 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního.
3. Oddíl 3: Vstupy a návrhy. Věci vstupů do řízení a návrhů na zahájení řízení podle § 8 odst. 1 písm. a) až h) a odst. 2 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, a podle § 90 zákona o soudnictví ve věcech mládeže.
4. Oddíl 4: Další vstupy a návrhy. Věci vstupů do řízení, v nichž se řeší dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek, včetně incidenčních sporů, a moratoria, věci vstupů do řízení o některých otázkách týkajících se právnických osob, věci vstupů do řízení ve věcech veřejného rejstříku a věci návrhů podle § 93 zákona č. 90/2012 Sb. a návrhů podle § 42 zákona o státním zastupitelství.
5. Oddíl 5: Uznání cizích rozhodnutí.
6. Oddíl 6: Ostatní věci. Slouží k zápisu ostatních věcí, pokud se nezapisují do některého z dalších oddílů podle tohoto odstavce.
(6) Jestliže je to účelné, lze v těchto rejstřících zřídit další oddíly.
Rejstřík pro dozor nad výkonem ústavní nebo ochranné výchovy Rejstřík ZDU, KDU, VDU, NDU Rejstřík ZDU
§ 51
Obsah rejstříku
(1) Rejstřík pro dozor nad výkonem ústavní nebo ochranné výchovy ZDU se vede u okresních státních zastupitelství, v jejichž obvodu se vykonává ústavní výchova nebo ochranná výchova ve školských zařízeních (dále jen "ústavní nebo ochranná výchova"). Do rejstříku se zapisují věci týkající se výkonu působnosti dozorovým státním zástupcem podle zvláštního zákona.37)
(2) Rejstřík ZDU se člení na tyto oddíly:
1. Oddíl 1: Sběrné spisy. V tomto oddílu se vedou sběrné spisy pro opakující se písemnosti stejného druhu, např. programy porad vedení ústavu nebo školského zařízení (dále jen "zařízení"), zápisy nebo zprávy ze zařízení, není-li důvod zapsat je samostatně do některého z následujících oddílů, případně též stejnopisy zpráv podaných dohledovému státnímu zástupci a jiné písemnosti, jestliže dozorový státní zástupce považuje za potřebné je tímto způsobem evidovat.
2. Oddíl 2: Pokyny a stanoviska. V tomto oddílu se vedou pokyny vydané podle § 12d odst. 1 věty druhé zákona o státním zastupitelství a stanoviska vrchního nebo Nejvyššího státního zastupitelství, pokud nebyla sdělena k věci zapsané v jiném oddílu rejstříku.
3. Oddíl 3: Prověrky v zařízeních. Zapisuje se každá prověrka v zařízení, a to i tehdy, je-li provedena za účelem získání podkladů pro vyřízení věci zapsané v jiném oddílu.
4. Oddíl 4: Podněty. Zapisují se podněty fyzické nebo právnické osoby k výkonu dozoru, jejichž obsahem jsou údaje nasvědčující porušení právních předpisů v souvislosti s výkonem ústavní výchovy nebo ochranné výchovy.
5. Oddíl 5: Ostatní. Zapisují se jiné poznatky, které se nezapisují do jiného oddílu, a zprávy podávané podle informační povinnosti v soustavě státního zastupitelství.
(3) Jestliže je to účelné, lze v rejstříku zřídit další oddíly.
§ 52
Evidované údaje
V rejstříku se evidují tyto údaje
a) osobní údaje každého dítěte, jehož ústavní nebo ochranné výchovy se zapisovaná věc týká,
b) stručná charakteristika věci tak, aby bylo též patrno, zda jde o ústavní nebo ochrannou výchovu, a jde-li o prověrku, též zaměření a druh zařízení, v němž má být provedena,
c) název zařízení, jehož se věc týká,
d) datum návrhu a ve zkratce obsah návrhu, podal-li státní zástupce návrh podle § 39 odst. 2 písm. e) zákona č. 109/2002 Sb.,
e) datum návrhu a zákonné ustanovení, podle kterého byl návrh podán, pokud státní zástupce podal v rámci své působnosti návrh podle jiného zákona
f) datum příkazu k dodržování předpisů platných pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy,
g) datum příkazu, jímž státní zástupce nařídil propuštění dítěte ze zařízení,
h) datum odložení věci nebo jiného vyřízení věci,
i) datum, spisová značka a stručný obsah rozhodnutí soudu o návrhu podaném státním zástupcem, včetně navazujících rozhodnutí soudu, a právní moc zapsaného rozhodnutí soudu,
j) datum a označení opravného prostředku proti rozhodnutí soudu podaného státním zástupcem a výsledek odvolacího řízení,
k) údaje o oběhu spisů,
l) další údaje podle pokynu státního zástupce a dočasné evidenční poznámky; tyto záznamy lze vymazat, není-li jich dále zapotřebí, neurčí-li státní zástupce jinak.
§ 53
Vyznačování vyřízení věci
(1) Vyřízení věci se vyznačí v rejstříku ZDU červeným a modrým odškrtnutím při zápisu příslušného vyřizujícího rozhodnutí státního zástupce nebo soudu.
(2) Červeně se věc odškrtne okamžikem zápisu návrhu [§ 52 písm. d) nebo e)]. Vyznačení tohoto způsobu vyřízení věci má přednost před ostatními způsoby vyřízení věci [příkazem podle § 52 písm. f) nebo g), odložením věci nebo vyřízením věci jiným způsobem].
(3) Modře se věc odškrtne okamžikem zápisu následujících údajů (rozhodnutí)
a) vyznačením právní moci rozhodnutí soudu v případě návrhu uvedeného v odstavci 2,
b) příkazu k dodržování předpisů platných pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy [§ 52 písm. f)],
c) příkazu, jímž státní zástupce nařídil propuštění dítěte ze zařízení [§ 52 písm. g)],
d) odložením věci,
e) jiným způsobem vyřízení.
(4) Vyřízení věci jejím odložením se vyznačí, pokud ve věci nebyl shledán důvod k žádnému z vyřízení uvedených v § 52 písm. d) až g).
(5) Jiným způsobem (vyřízení "jinak") se věc vyřídí, jestliže způsob vyřízení neodpovídá žádnému z předchozích způsobů; v takovém případě se uvede stručné označení opatření, které bylo učiněno (např., že věc byla postoupena určitému státnímu zastupitelství nebo vyřízena podáním zprávy KSZ v..).
Rejstřík KDU
§ 54
Obsah rejstříku
(1) Rejstřík KDU se vede u krajských státních zastupitelství. Zapisují se do něj věci týkající se výkonu působnosti státního zástupce vykonávajícího dohled nad činností státního zástupce vykonávajícího dozor v zařízeních, v nichž se vykonává ústavní nebo ochranná výchova.
(2) Rejstřík KDU se člení na tyto oddíly:
1. Oddíl 1: Sběrné spisy. Sběrné spisy se vedou pro evidenci opakujících se písemností stejného druhu, např. zápisů o prověrkách v zařízeních, stejnopisů opatření a zpráv podávaných dozorovými státními zástupci, případně též evidenci pokynů vydaných v rámci dohledu.
2. Oddíl 2: Pokyny a stanoviska. Pokyny a stanoviska se vedou jako v oddílu 2 rejstříku ZDU obdobně (kromě stanovisek dohledového státního zástupce).
3. Oddíl 3: Prověrky. Zapisují se prověrky činnosti dozorových státních zástupců.
4. Oddíl 4: Opakované podněty. Zapisují se opakované podněty, jimiž se vyjadřuje nespokojenost s vyřízením předchozího podnětu k výkonu dozoru.
5. Oddíl 5: Ostatní. Zapisují se věci, pro které není určen žádný z předchozích oddílů, včetně věcí předložených k řízení o opravném prostředku, o němž rozhoduje krajský soud, pokynů podle § 12d odst. 1 věty druhé zákona o státním zastupitelství vydaných dohledovým státním zástupcem a věcí odňatých podle § 12d odst. 3 zákona o státním zastupitelství.
(3) Jestliže je to účelné, lze v rejstříku zřídit další oddíly.
§ 55
Evidované údaje
Pro evidování údajů v rejstříku KDU platí § 52 obdobně s těmito odchylkami:
a) zapisuje-li se prověrka činnosti dozorového státního zástupce, uvede se též označení státního zastupitelství, k němuž je tento státní zástupce přidělen,
b) název konkrétního zařízení, jehož se řízení týká, se vyplňuje i ve věcech předložených k odvolacímu řízení,
c) zapisuje-li se pokyn vydaný k postupu nižšímu státnímu zástupci, vyplní se datum pokynu a zákonné ustanovení, podle kterého byl pokyn vydán, s odkazem na ustanovení § 12d odst. 1 věty první zákona o státním zastupitelství, nebo s odkazem na ustanovení § 12d odst. 1 věty druhé zákona o státním zastupitelství, jde-li o pokyn ke sjednocení postupu pověřených státních zástupců ve věcech určitého druhu,
d) zaujal-li na žádost dozorového státního zástupce státní zástupce stanovisko, uvede se též datum jeho vydání,
e) ve věcech, v nichž se dohledový státní zástupce účastní řízení o opravném prostředku, v rámci něhož přednesl závěrečný návrh v ústním jednání před odvolacím soudem, vyznačí se i tento úkon a jeho datum,
f) údaje z odvolacího řízení před soudem, jehož se dohledový státní zástupce zúčastnil (datum, spisová značka a stručný obsah rozhodnutí soudu), se vyplňují po doručení písemného vyhotovení soudního rozhodnutí dohledovému státnímu zástupci,
g) podání opravného prostředku se vyznačí, pokud jej podal dohledový státní zástupce.
§ 56
Vyznačování vyřízení věci v rejstříku KDU
(1) Vyřízení věci se v rejstříku KDU vyznačí červeným a modrým odškrtnutím při zápisu příslušného vyřizujícího rozhodnutí státního zástupce nebo soudu.
(2) Jako vyřizující úkony státního zástupce se vyznačují pouze opatření učiněná dohledovým státním zástupcem, a to i ve věcech, které tento státní zástupce odňal dozorovému státnímu zástupci. Vyřízení věci, které dohledový státní zástupce odňal dozorovému státnímu zástupci a vyřídil sám, se vyznačí odškrtnutím podle § 53 obdobně.
(3) Vyřízení věci se u ostatních věcí vyznačí modrým odškrtnutím okamžikem zápisu některého z těchto způsobů vyřízení věci
a) odložením,
b) pokynem,
c) stanoviskem, nebo
d) jiným způsobem vyřízení (vyřízením "jinak"); tento způsob vyřízení se vyznačí i ve věcech, v nichž se dohledový státní zástupce účastní řízení o opravném prostředku, nebyl-li současně ve věci vyznačen závěrečný návrh [§ 55 písm. e)],
e) zápisem údajů o rozhodnutí soudu o opravném prostředku, pokud byl ve věci vyznačen závěrečný návrh [§ 55 písm. e)].
Rejstřík VDU
§ 57
Obsah rejstříku
(1) Rejstřík VDU se vede u vrchních státních zastupitelství. Zapisují se do něj věci týkající se ústavní nebo ochranné výchovy.
(2) Rejstřík VDU se člení na tyto oddíly:
1. Oddíl 1: Sběrné spisy. Sběrné spisy se vedou zejména pro evidenci opakujících se písemností stejného druhu sloužících jako podklad pro plnění povinností státního zástupce vrchního státního zastupitelství v rámci výkonu dohledu.
2. Oddíl 2: Pokyny a stanoviska NSZ. Zapisují se pokyny Nejvyššího státního zastupitelství vydané podle § 12d odst. 1 věty druhé zákona o státním zastupitelství a stanoviska Nejvyššího státního zastupitelství doručená vrchnímu státnímu zastupitelství.
3. Oddíl 3: Prověrky. Zapisují se prověrky činnosti státních zástupců.
4. Oddíl 4: Zprávy. Zapisují se zprávy podávané vrchním státním zastupitelstvím nebo jeho prostřednictvím Nejvyššímu státnímu zastupitelství, zvláštní zprávy a případné jiné podobné materiály týkající se činnosti státních zástupců na daném úseku.
5. Oddíl 5: Ostatní. Zapisují se např. stanoviska zaujatá vrchním státním zastupitelstvím na žádost dozorového nebo dohledového státního zástupce, výkon dohledu nad vyřizováním věcí odňatých nižšímu státnímu zastupitelství a jiné věci, pro které není určen žádný z předchozích oddílů.
(3) Jestliže je to účelné, lze v rejstříku zřídit další oddíly.
§ 58
Evidované údaje
(1) V rejstříku VDU se ve věcech týkajících se výkonu dohledu nad vyřizováním věcí odňatých nižšímu státnímu zastupitelství evidují údaje v tomtéž rozsahu jako v rejstříku KDU.
(2) V ostatních věcech se postupuje podle § 55 s těmito odchylkami:
a) pokyn nižšímu státnímu zástupci lze vyznačit, jen vykonává-li vrchní státní zastupitelství dohled ve věci, kterou odňalo okresnímu státnímu zastupitelství,
b) údaje z řízení před soudem o rozhodnutí soudu a o opravných prostředcích lze zapsat jen tehdy, pokud se státní zástupce vrchního státního zastupitelství účastnil ve věci řízení u vrchního soudu nebo v ní podal opravný prostředek.
§ 59
Vyznačování vyřízení věci v rejstříku VDU
Vyřízení věci se vyznačí modrým odškrtnutím v okamžiku zápisu vyřizujícího opatření státního zástupce, jímž je
a) odložení věci,
b) pokyn,
c) stanovisko,
d) jiný způsob vyřízení (vyřízení "jinak").
Rejstřík NDU
§ 60
Obsah rejstříku
(1) Rejstřík NDU se vede u Nejvyššího státního zastupitelství. Do rejstříku se zapisují věci týkající se ústavní nebo ochranné výchovy a výkonu působnosti státních zástupců na tomto úseku.
(2) Rejstřík NDU se dělí na tyto oddíly:
1. Oddíl 1: Sběrné spisy pro opakující se písemnosti stejného druhu.
2. Oddíl 2: Pokyny a stanoviska. Zapisují se pokyny podle § 12d odst. 1 věty druhé zákona o státním zastupitelství a stanoviska.
3. Oddíl 3: Zprávy. Zapisují se zprávy podávané pověřenými státními zástupci, státními zástupci pověřenými výkonem dohledu a vrchními státními zastupitelstvími, informace, zvláštní zprávy a také zprávy a jiné analytické nebo souhrnné materiály zpracovávané Nejvyšším státním zastupitelstvím.
4. Oddíl 4: Ostatní. Zapisují se věci, pro které není určen některý z předcházejících oddílů, včetně věcí, které byly Nejvyššímu státnímu zastupitelství předloženy k účasti v řízení před dovolacím soudem.
§ 61
Evidované údaje
Při zápisu údajů do rejstříku NDU se postupuje podle ustanovení o evidenci údajů v rejstříku VDU (§ 58) s těmito odchylkami:
a) vyznačují se pokyny určené vrchním státním zastupitelstvím; uvede se datum pokynu a zákonné ustanovení, podle kterého byl pokyn vydán s odkazem na ustanovení § 12d odst. 1 věty první nebo věty druhé zákona o státním zastupitelství,
b) vyřízení "jinak" se vyznačí též ve věcech, v nichž se státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství zúčastnil jednání nařízeného dovolacím soudem; v těchto věcech, v nichž státní zástupce přednesl závěrečný návrh v ústním jednání před Nejvyšším soudem, se vyznačí i tento úkon a jeho datum,
c) rozhodnutí soudu se vyznačí v případě, že ve věci rozhodoval dovolací soud; uvede se datum a spisová značka rozhodnutí soudu, zákonné ustanovení, podle kterého soud rozhodl, a obsah rozhodnutí.
§ 62
Vyznačování vyřízení věci v rejstříku NDU
(1) Vyřízení věci se vyznačí modrým odškrtnutím v okamžiku zápisu vyřizujícího úkonu státního zástupce, jímž je
a) odložení věci,
b) pokyn,
c) stanovisko,
d) jiný způsob vyřízení (vyřízení "jinak").
(2) Pokud však byl ve věci zapsán návrh, věc se modře odškrtne až poté, co bylo Nejvyššímu státnímu zastupitelství doručeno písemné rozhodnutí dovolacího soudu.
Rejstřík podmíněného propuštění a přeřazení Rejstřík ZP
§ 63
Obsah rejstříku
(1) Rejstřík podmíněného propuštění a přeřazení ZP vedou okresní státní zastupitelství vykonávající působnost ve vztahu k rozhodování soudu o výkonu trestu odnětí svobody, které činí soud, v jehož obvodu se trest odnětí svobody vykonává (např. v řízení o podmíněném propuštění,38) o přeřazení odsouzeného do věznice jiného typu39), o společném způsobu výkonu trestů odnětí svobody postupně uložených40)), o přeměně trestu odnětí svobody v trest domácího vězení.
(2) V rejstříku se zřídí tyto oddíly:
1. Oddíl 1: Sběrné spisy
2. Oddíl 2: Věci týkající se podmíněného propuštění odsouzených.
3. Oddíl 3: Věci týkající se přeřazení odsouzených do jiného typu věznice (včetně přeřazení mladistvých).
4. Oddíl 4: Ostatní věci.
5. Oddíl 5: Věci týkající se přeměny trestu odnětí svobody v trest domácího vězení.
§ 64
Evidované údaje
V rejstříku se evidují tyto údaje
a) jméno, příjmení a datum narození (rodné číslo) odsouzeného, jehož se věc týká; vyznačí se též, jde-li o mladistvého nebo o cizince,
b) stručná charakteristika předmětu řízení,
c) datum a způsob vyřízení věci státním zástupcem,
d) datum a obsah rozhodnutí soudu prvního stupně s uvedením spisové značky (jednacího čísla), s vyznačením právní moci, nebyl-li proti němu podán opravný prostředek,
e) datum podání opravného prostředku s označením osoby, která jej podala,
f) datum a obsah rozhodnutí soudu druhého stupně o opravném prostředku s uvedením spisové značky (čísla jednacího),
g) údaje o oběhu spisů,
h) další údaje podle pokynu státního zástupce a dočasné evidenční poznámky; tyto záznamy lze vymazat, není-li jich dále zapotřebí, neurčí-li státní zástupce jinak.
§ 65
Vyznačování vyřízení.
(1) Vyřízení věci se vyznačí modrým odškrtnutím při zápisu příslušného vyřizujícího rozhodnutí státního zástupce nebo soudu.
(2) Věc se modře odškrtne dnem, kdy
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu (usnesení o přeřazení odsouzeného, o jeho podmíněném propuštění, o zamítnutí žádosti odsouzeného o podmíněné propuštění, apod.),
b) státní zástupce postoupil věc jinému státnímu zastupitelství,
c) státní zástupce vyřídil jiným způsobem (vyřízení "jinak").
(3) Vyřízení věci "jinak" se vyznačí v případě, že nelze vyznačit jiný způsob vyřízení uvedený v odstavci 2 a státní zástupce již dál věc nesleduje.
Rejstřík pro poskytovanou mezinárodní justiční spolupráci Rejstřík ZM, KZM, VZM, NZM
§ 65a
Obsah rejstříku
Do rejstříku pro poskytovanou mezinárodní justiční spolupráci se zapisují věci, v nichž státní zastupitelství poskytuje mezinárodní justiční spolupráci cizímu státu nebo mezinárodnímu soudu [§ 145 zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních].
§ 65b
Členění rejstříku
(1) Rejstřík ZM se člení na tyto oddíly
1. Oddíl 1: Sběrné spisy. Opakující se podání stejné povahy, stanoviska a pokyny vyšších státních zastupitelství, pokud se nezapisují do jiného oddílu.
2. Oddíl 2: Převzetí trestního řízení. Zapisují se věci, v nichž je Česká republika žádána cizím státem o převzetí trestního řízení, do doby, než se o převzetí trestního řízení rozhodne.
3. Oddíl 3: Žádosti mezinárodního soudu. Zapisují se věci, v nichž se vyřizuje jiná žádost nebo příkaz mezinárodního soudu, s výjimkou věcí zapisovaných do oddílu 6.
4. Oddíl 4: Předcházení kompetenčním sporům. Zapisují se věci, v nichž se vyřizuje žádost orgánu jiného členského státu Evropské unie (dále jen „členský stát“) o informace o možném souběžném trestním řízení.
5. Oddíl 5: Ostatní. Slouží k zápisu ostatních věcí z oblasti poskytované mezinárodní justiční spolupráce, pokud se nezapisují do některého z dalších oddílů podle tohoto odstavce.
6. Oddíl 6: Právní pomoc. Zapisují se věci, v nichž se vyřizuje cizím státem nebo mezinárodním soudem vyžádaná právní pomoc.
7. Oddíl 7: Náhradní opatření za vazbu. Zapisují se věci, v nichž se vede řízení o uznání a výkonu rozhodnutí jiného členského státu, kterým bylo v trestním řízení rozhodnuto o přijetí některého z náhradních opatření za vazbu.
8. Oddíl 8: Peněžité sankce a plnění. Zapisují se věci, v nichž se vede řízení o uznání a výkonu rozhodnutí jiného členského státu ukládajícího peněžitou sankci nebo jiné peněžité plnění.
9. Oddíl 9: Propadnutí nebo zabrání. Zapisují se věci, v nichž se vede řízení o uznání a výkonu rozhodnutí jiného členského státu ukládajícího propadnutí nebo zabrání majetku, věcí nebo jiných majetkových hodnot.
10. Oddíl 10: Jiné tresty a ochranná opatření. Zapisují se věci, v nichž se vede řízení o uznání a výkon rozhodnutí jiného členského státu ukládajícího trest nebo ochranné opatření nespojené se zbavením osobní svobody, dohled nebo přiměřená omezení anebo povinnosti.
11. Oddíl 11: Evropské ochranné příkazy. Zapisují se věci, v nichž se vede řízení o uznání evropského ochranného příkazu jiného členského státu a přijetí návazných opatření.
12. Oddíl 12: Provedení úkonu trestního řízení na základě evropského vyšetřovacího příkazu z pověření krajského státního zastupitelství (§ 360 odst. 1, § 48 odst. 9 zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních).
13. Oddíl 13: Provedení úkonu trestního řízení na základě žádosti o právní pomoc z pověření krajského státního zastupitelství (§ 48 odst. 9 zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních).
(2) Rejstřík KZM se člení na tyto oddíly
1. Oddíl 1: Sběrné spisy. Opakující se podání stejné povahy, stanoviska a pokyny vyšších státních zastupitelství, pokud se nezapisují do jiného oddílu.
2. Oddíl 2: Převzetí trestního řízení. Zapisují se věci, v nichž je Česká republika žádána cizím státem o převzetí trestního řízení, do doby, než se o převzetí trestního řízení rozhodne.
3. Oddíl 3: Žádosti mezinárodního soudu. Zapisují se věci, v nichž se vyřizuje jiná žádost nebo příkaz mezinárodního soudu, s výjimkou věcí zapisovaných do oddílů 6, 7 a 9.
4. Oddíl 4: Předcházení kompetenčním sporům. Zapisují se věci, v nichž se vyřizuje žádost orgánu jiného členského státu o informace o možném souběžném trestním řízení.
5. Oddíl 5: Ostatní. Slouží k zápisu ostatních věcí z oblasti poskytované mezinárodní justiční spolupráce, pokud se nezapisují do některého z dalších oddílů podle tohoto odstavce.
6. Oddíl 6: Právní pomoc. Zapisují se věci, v nichž se vyřizuje cizím státem nebo mezinárodním soudem vyžádaná právní pomoc.
7. Oddíl 7: Vydání. Zapisují se věci, v nichž se vede řízení o vydání osoby do cizího státu nebo o předání osoby mezinárodnímu soudu.
8. Oddíl 8: Předání. Zapisují se věci, v nichž se vede řízení o předání osoby do jiného členského státu na základě evropského zatýkacího rozkazu nebo o přední osoby do Islandu nebo Norska na základě zatýkacího rozkazu.
9. Oddíl 9: Uznání a výkon rozhodnutí. Zapisují se věci, v nichž se vede řízení o uznání a výkonu cizozemského rozhodnutí nebo rozhodnutí mezinárodního soudu na území České republiky, s výjimkou věcí zapisovaných do oddílů 10 a 11.
10. Oddíl 10: Příkaz k zajištění věci. Zapisují se věci, v nichž se vede řízení o uznání a výkonu příkazu k zajištění jiného členského státu týkajícího se zajištění hodnoty.
11. Oddíl 11: Zbavení osobní svobody. Zapisují se věci, v nichž se vede řízení o uznání a výkonu rozhodnutí jiného členského státu ukládajícího nepodmíněný trest odnětí svobody nebo ochranné opatření spojené se zbavením osobní svobody.
12. Oddíl 12: Evropské vyšetřovací příkazy. Zapisují se věci, v nichž se vyřizuje evropský vyšetřovací příkaz (§ 360 odst. 1 zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních) vydaný jiným členským státem EU.
13. Oddíl 13: Provedení úkonu právní pomoci na základě dožádání v rámci výkonu evropského vyšetřovacího příkazu (§ 360 odst. 1, § 48 odst. 8 zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních).
14. Oddíl 14: Provedení úkonu právní pomoci na základě dožádání v rámci vyřizování žádosti o právní pomoc (§ 48 odst. 8 zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních).
15. Oddíl 15: Rozšíření vydání (§ 103 zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních).
16. Oddíl 16: Rozšíření předání (§ 216 zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních).
(3) Rejstřík VZM se člení na tyto oddíly
1. Oddíl 1: Sběrné spisy. Opakující se podání stejné povahy, stanoviska a pokyny vyšších státních zastupitelství, pokud se nezapisují do jiného oddílu.
2. Oddíl 2: Převzetí trestního řízení. Zapisují se věci, v nichž je Česká republika žádána cizím státem o převzetí trestního řízení, do doby, než se o převzetí trestního řízení rozhodne.
3. Oddíl 3: Žádosti mezinárodního soudu. Zapisují se věci, v nichž se vyřizuje jiná žádost nebo příkaz mezinárodního soudu.
4. Oddíl 4: Předcházení kompetenčním sporům. Zapisují se věci, v nichž se vyřizuje žádost orgánu jiného členského státu o informace o možném souběžném trestním řízení.
5. Oddíl 5: Ostatní. Slouží k zápisu ostatních věcí z oblasti poskytované mezinárodní justiční spolupráce, pokud se nezapisují do některého z předchozích oddílů.
6. Oddíl 6: Evropský vyšetřovací příkaz. Zapisují se věci, v nichž se vyřizuje evropský vyšetřovací příkaz (§ 360 odst. 1 zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních) vydaný jiným členským státem EU.
7. Oddíl 7: Provedení úkonu právní pomoci na základě dožádání v rámci výkonu evropského vyšetřovacího příkazu (§ 360 odst. 1, § 48 odst. 8 zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních).
8. Oddíl 8: Provedení úkonu právní pomoci na základě dožádání v rámci vyřizování žádosti o právní pomoc (§ 48 odst. 8 zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních).
(4) Rejstřík NZM se člení na tyto oddíly
1. Oddíl 1: Sběrné spisy. Opakující se podání stejné povahy, pokud se nezapisují do jiného oddílu.
2. Oddíl 2: Převzetí trestního řízení. Zapisují se věci, v nichž je Česká republika žádána cizím státem nebo mezinárodním soudem o převzetí trestního řízení.
3. Oddíl 3: Žádosti mezinárodního soudu. Zapisují se věci, v nichž se vyřizuje jiná žádost nebo příkaz mezinárodního soudu, s výjimkou věcí zapisovaných do oddílů 2, 6, 7 a 9.
4. Oddíl 4: Předcházení kompetenčním sporům. Zapisují se věci, v nichž se vyřizuje žádost orgánu jiného členského státu o informace o možném souběžném trestním řízení.
5. Oddíl 5: Ostatní. Slouží k zápisu ostatních věcí z oblasti poskytované mezinárodní justiční spolupráce, pokud se nezapisují do některého z dalších oddílů podle tohoto odstavce.
6. Oddíl 6: Právní pomoc. Zapisují se věci, v nichž se vyřizuje cizím státem nebo mezinárodním soudem vyžádaná právní pomoc.
7. Oddíl 7: Vydání. Zapisují se věci, v nichž se vede řízení o vydání osoby do cizího státu nebo o předání osoby mezinárodnímu soudu.
8. Oddíl 8: Předání. Zapisují se věci, v nichž se vede řízení o předání osoby do jiného členského státu Evropské unie (dále jen „členský stát“) na základě evropského zatýkacího rozkazu nebo o přední osoby do Islandu nebo Norska na základě zatýkacího rozkazu.
9. Oddíl 9: Uznání a výkon rozhodnutí. Zapisují se věci, v nichž se vede řízení o uznání a výkonu cizozemského rozhodnutí nebo rozhodnutí mezinárodního soudu na území České republiky, s výjimkou věcí zapisovaných do oddílů 10 až 15.
10. Oddíl 10: Příkazy k zajištění. Zapisují se věci, v nichž se vede řízení o uznání a výkonu příkazu k zajištění jiného členského státu týkajícího se zajištění hodnoty nebo důkazního prostředku.
11. Oddíl 11: Náhradní opatření za vazbu. Zapisují se věci, v nichž se vede řízení o uznání a výkonu rozhodnutí jiného členského státu, kterým bylo v trestním řízení rozhodnuto o přijetí některého z náhradních opatření za vazbu.
12. Oddíl 12: Peněžité sankce a plnění. Zapisují se věci, v nichž se vede řízení o uznání a výkonu rozhodnutí jiného členského státu ukládajícího peněžitou sankci nebo jiné peněžité plnění.
13. Oddíl 13: Propadnutí nebo zabrání. Zapisují se věci, v nichž se vede řízení o uznání a výkonu rozhodnutí jiného členského státu ukládajícího propadnutí nebo zabrání majetku, věcí nebo jiných majetkových hodnot.
14. Oddíl 14: Zbavení osobní svobody. Zapisují se věci, v nichž se vede řízení o uznání a výkonu rozhodnutí jiného členského státu ukládajícího nepodmíněný trest odnětí svobody nebo ochranné opatření spojené se zbavením osobní svobody.
15. Oddíl 15: Jiné tresty a ochranná opatření. Zapisují se věci, v nichž se vede řízení o uznání a výkonu rozhodnutí jiného členského státu ukládajícího trest nebo ochranné opatření nespojené se zbavením osobní svobody, dohled nebo přiměřená omezení anebo povinnosti.
16. Oddíl 16: Žádosti o součinnost. Zapisují se věci, v nichž je v rámci mezinárodní justiční spolupráce Nejvyšší státní zastupitelství požádáno o součinnost jiným státním zastupitelstvím nebo orgánem cizího státu.
17. Oddíl 17: Dotazy z EJS. Zapisují se věci, v nichž je kontaktní bod Evropské justiční sítě požádán o součinnost kontaktním bodem z jiného členského státu.
18. Oddíl 18: Evropské ochranné příkazy. Zapisují se věci, v nichž se vede řízení o uznání evropského ochranného příkazu jiného členského státu a přijetí návazných opatření.
19. Oddíl 19: Evropský vyšetřovací příkaz. Zapisují se věci, v nichž je sledováno vyřizování evropského vyšetřovacího příkazu (§ 360 odst. 1 zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních) vydaného jiným členským státem EU.
20. Oddíl 20: Rozšíření vydání (§ 103 zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních).
21. Oddíl 21: Rozšíření předání (§ 216 zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních).
(5) Jestliže je to účelné, lze v rejstříku zřídit další oddíly.
§ 65c
Evidované údaje
V rejstříku se evidují následující údaje
a) předmět řízení,
b) údaje o osobě v řízení, včetně její státní příslušnosti a jde-li o obviněnou právnickou osobu, údaje sloužící k její identifikaci včetně adresy pro doručování a údajů o osobě, která za obviněnou právnickou osobu činí úkony v trestním řízení,
c) označení státu nebo mezinárodního soudu žádajícího o mezinárodní justiční spolupráci,
d) označení trestného činu, pro který se řízení vede, s uvedením právní kvalifikace podle trestního zákona, lze-li určit, a kategorie trestného činu,
e) datum zahájení předběžného šetření za účelem vydání osoby do cizího státu, předání osoby mezinárodnímu soudu nebo předání osoby do jiného členského státu nebo do Islandu nebo Norska,
f) údaj o důvodu, pro který je požadováno vydání nebo předání osoby,
g) údaj o druhu poskytovaného úkonu právní pomoci,
h) číslo příslušné položky knihy vazeb, byla-li osoba, o jejíž vydání nebo předání jde, omezena na osobní svobodě,
i) údaje o meritorním vyřízení věci státním zástupcem s uvedením konečného právního posouzení trestného činu, má-li význam pro rozhodnutí ve věci,
j) údaje o rozhodnutí ve věci učiněné soudem prvního a druhého stupně anebo ministrem spravedlnosti,
k) údaje o podaných opravných prostředcích s uvedením data podání (je-li známo), s označením stěžovatele nebo odvolatele, včetně údaje o zpětvzetí opravného prostředku a osobě, která tak učinila,
l) jiná důležitá rozhodnutí státního zástupce nebo soudu a jiné důležité skutečnosti a údaje o provedených úkonech, zejména o úschovách,
m) údaje o oběhu spisů,
n) další údaje podle pokynu státního zástupce a dočasné evidenční poznámky; tyto záznamy lze vymazat, není-li jich dále zapotřebí, neurčí-li státní zástupce jinak.
§ 65d
Vyznačování vyřízení věci
(1) Vyřízení věci se v rejstříku vyznačí červeným, zeleným nebo modrým odškrtnutím v okamžiku zápisu vyřizujícího rozhodnutí státního zástupce nebo soudu do rejstříku.
(2) Modře se v rejstříku ZM odškrtne věc při zápisu vyřizujících rozhodnutí nebo opatření, jimiž se věc skončí u státního zastupitelství. Těmito rozhodnutími nebo opatřeními jsou
a) vyhovění (provedení požadovaného úkonu, vydání povolení nebo poskytnutí jiné požadované součinnosti), částečné vyhovění nebo nevyhovění státním zástupcem cizímu státu nebo mezinárodnímu soudu,
b) zpětvzetí žádosti,
c) jiný způsob vyřízení (vyřízení „jinak“), jímž se věc vyřídí, jestliže způsob vyřízení neodpovídá žádnému z jiných předepsaných způsobů; v takovém případě se uvede stručné označení opatření, které bylo učiněno,
d) v oddílu 2: Převzetí trestního řízení
1. rozhodnutí o převzetí trestního řízení,
2. sdělení cizímu státu o nepřevzetí trestního řízení,
e) v oddílu 7: Náhradní opatření za vazbu rozhodnutí soudu o uznání nebo neuznání rozhodnutí jiného členského státu, kterým bylo v trestním řízení rozhodnuto o přijetí některého z náhradních opatření za vazbu, nebo ukončení řízení o uznání a výkonu,
f) v oddílu 8: Peněžité sankce a plnění rozhodnutí soudu o uznání nebo neuznání rozhodnutí jiného členského státu ukládajícího peněžitou sankci nebo jiné peněžité plnění nebo ukončení řízení o uznání a výkonu.
g) v oddílu 9: Propadnutí nebo zabrání rozhodnutí soudu o uznání nebo neuznání rozhodnutí jiného členského státu ukládajícího propadnutí nebo zabrání majetku, věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo ukončení řízení o uznání a výkonu.
h) v oddílu 10: Jiné tresty a ochranná opatření rozhodnutí soudu o uznání nebo neuznání rozhodnutí jiného členského státu ukládajícího trest nebo ochranné opatření nespojené se zbavením osobní svobody, dohled nebo přiměřená omezení anebo povinnosti nebo ukončení řízení o uznání a výkonu,
i) v oddílu 11: Evropské ochranné příkazy, rozhodnutí soudu o uznání nebo neuznání evropského ochranného příkazu jiného členského státu nebo ukončení řízení o uznání a přijetí návazných opatření.
(3) Modře se v rejstříku KZM odškrtne věc při zápisu vyřizujících rozhodnutí nebo opatření, jimiž se věc skončí u státního zastupitelství. Těmito rozhodnutími nebo opatřeními jsou
a) vyhovění (provedení požadovaného úkonu, vydání povolení nebo poskytnutí jiné požadované součinnosti), částečné vyhovění nebo nevyhovění státním zástupcem cizímu státu nebo mezinárodnímu soudu, výkon evropského vyšetřovacího příkazu, provedení dožádaného úkonu právní pomoci,
b) zpětvzetí žádosti, zpětvzetí evropského vyšetřovacího příkazu,
c) neuznání evropského vyšetřovacího příkazu nebo jiný způsob vyřízení (vyřízení „jinak“), jímž se věc vyřídí, jestliže způsob vyřízení neodpovídá žádnému z jiných předepsaných způsobů; v takovém případě se uvede stručné označení opatření, které bylo učiněno,
d) v oddílu 2: Převzetí trestního řízení
1. rozhodnutí o převzetí trestního řízení,
2. sdělení cizímu státu o nepřevzetí trestního řízení,
e) v oddílu 7: Vydání
1. ukončení předběžného šetření, pokud jím končí řízení o vydání osoby do cizího státu nebo o předání osoby mezinárodnímu soudu,40a)
2. u zjednodušeného vydání rozhodnutí soudu o vzetí osoby do vydávací vazby nebo o přeměně předběžné vazby na vazbu vydávací nebo o odložení vydání,
3. rozhodnutí soudu o přípustnosti vydání nebo o předání mezinárodnímu soudu,
f) v oddílu 8: Předání
1. ukončení předběžného šetření, pokud se jím končí řízení o předání osoby,40b)
2. u zjednodušeného předání rozhodnutím soudu o vzetí osoby do předávací vazby nebo o přeměně předběžné vazby na vazbu předávací nebo o odložení předání,
3. rozhodnutí soudu o předání osoby,
g) v oddílu 9: Uznání a výkon rozhodnutí soudu o návrhu na uznání a výkon cizozemského rozhodnutí nebo rozhodnutí mezinárodního soudu nebo zpětvzetí návrhu na uznání a výkon cizozemského rozhodnutí nebo rozhodnutí mezinárodního soudu,
h) v oddílu 10: Příkazy k zajištění rozhodnutí o neuznání příkazu k zajištění nebo ukončení zajištění anebo předání důkazního prostředku justičnímu orgánu jiného členského státu, pokud se státní zástupce výslovně vzdal práva na jeho vrácení; pokud se práva na jeho vrácení státní zástupce nevzdal, věc se v rejstříku modře odškrtne až po vrácení důkazního prostředku a následném rozhodnutí státního zástupce podle § 80 odst. 1 nebo 2 trestního řádu,
i) v oddílu 11: Zbavení osobní svobody rozhodnutí soudu o uznání nebo neuznání rozhodnutí jiného členského státu ukládajícího nepodmíněný trest odnětí svobody nebo ochranné opatření spojené se zbavením osobní svobody nebo ukončení řízení o uznání a výkonu.
(4) Modře se v rejstříku VZM odškrtne věc při zápisu vyřizujících rozhodnutí nebo opatření, jimiž se věc skončí u státního zastupitelství. Těmito rozhodnutími nebo opatřeními jsou
a) vyhovění (provedení požadovaného úkonu, vydání povolení nebo poskytnutí jiné požadované součinnosti), částečné vyhovění nebo nevyhovění státním zástupcem cizímu státu nebo mezinárodnímu soudu,
b) zpětvzetí žádosti,
c) jiný způsob vyřízení (vyřízení „jinak“), jímž se věc vyřídí, jestliže způsob vyřízení neodpovídá žádnému z jiných předepsaných způsobů; v takovém případě se uvede stručné označení opatření, které bylo učiněno,
d) v oddílu 2: Převzetí trestního řízení
1. rozhodnutí o převzetí trestního řízení,
2. sdělení cizímu státu o nepřevzetí trestního řízení.
(5) Modře se v rejstříku NZM odškrtne věc při zápisu vyřizujících rozhodnutí nebo opatření, jimiž se věc skončí u státního zastupitelství. Těmito rozhodnutími nebo opatřeními jsou
a) vyhovění (provedení požadovaného úkonu, vydání povolení nebo poskytnutí jiné požadované součinnosti), částečné vyhovění nebo nevyhovění státním zástupcem cizímu státu nebo mezinárodnímu soudu,
b) zpětvzetí žádosti,
c) jiný způsob vyřízení (vyřízení „jinak“), jímž se věc vyřídí, jestliže způsob vyřízení neodpovídá žádnému z jiných předepsaných způsobů; v takovém případě se uvede stručné označení opatření, které bylo učiněno,
d) v oddílu 2: Převzetí trestního řízení
1. vyrozumění cizího státu nebo mezinárodního soudu o pravomocném rozhodnutí v převzatém trestním řízení,
2. sdělení cizímu státu nebo mezinárodnímu soudu o nepřevzetí trestního řízení,
e) v oddílech 7 až 15, 18 a 19 ukončení sledování věci.
(6) Červeně se odškrtne věc zapsaná
a) v rejstříku KZM v oddílu 7 podáním návrhu soudu na rozhodnutí o přípustnosti vydání nebo o předání mezinárodnímu soudu nebo u zjednodušeného vydání podáním návrhu soudu na vzetí osoby do vydávací vazby, návrhu soudu na přeměnu předběžné vazby na vazbu vydávací nebo návrhu soudu na odložení vydání,
b) v rejstříku KZM v oddílu 8 podáním návrhu soudu na rozhodnutí o předání nebo u zjednodušeného předání podáním návrhu soudu na vzetí osoby do předávací vazby, návrhu soudu na přeměnu předběžné vazby na vazbu předávací nebo návrhu soudu na odložení předání,
c) v rejstříku ZM v oddílech 8 až 10 a v rejstříku KZM v oddílech 9 (pouze v případě podle § 123 odst. 2 zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních) a 11 podáním písemného vyjádření státního zástupce soudu.
(7) Zeleně se odškrtne věc zapsaná v rejstříku KZM v oddílu 10: Příkazy k zajištění vydáním rozhodnutí o uznání příkazu k zajištění hodnoty nebo důkazního prostředku nebo věc zapsaná v rejstříku NZM v oddílu 2: Převzetí trestního řízení vydáním rozhodnutí o převzetí trestního řízení.
(8) Věc rozhodnutou soudem prvního stupně lze odškrtnout až poté, co toto rozhodnutí nabylo právní moci.
Rejstřík pro vyžadovanou mezinárodní justiční spolupráci Rejstřík NZI
§ 65e
Obsah rejstříku
Do rejstříku pro vyžadovanou mezinárodní justiční spolupráci se zapisují věci, v nichž státní zastupitelství vyžaduje mezinárodní justiční spolupráci od cizího státu pro trestní řízení vedené v České republice.
§ 65f
Členění rejstříku
(1) Rejstřík se člení na tyto oddíly
1. Oddíl 1: Sběrné spisy. Zakládají se opakující se podání stejné povahy.
2. Oddíl 2: Právní pomoc. Zapisují se věci, v nichž nižší státní zastupitelství vyžaduje právní pomoc v cizím státě prostřednictvím Nejvyššího státního zastupitelství.
3. Oddíl 3: Vydání. Zapisují se věci, v nichž státní zástupce navrhuje soudu, aby požádal Ministerstvo spravedlnosti o provedení opatření nezbytných pro vyžádání osoby z cizího státu.
4. Oddíl 4: Předání. Zapisují se věci, v nichž státní zástupce navrhuje soudu, aby vydal evropský zatýkací rozkaz nebo zatýkací rozkaz.
5. Oddíl 5: Předání trestního řízení. Zapisují se věci, v nichž nižší státní zastupitelství žádá cizí stát nebo mezinárodní soud o převzetí trestního řízení prostřednictvím Nejvyššího státního zastupitelství.
6. Oddíl 6: Průvoz osob. Zapisují se věci, v nichž nižší státní zastupitelství žádá, aby Nejvyšší státní zastupitelství podalo žádost o povolení průvozu přes území třetího státu.
7. Oddíl 7: Příkazy k zajištění. Zapisují se věci, v nichž státní zástupce vydal příkaz k zajištění hodnoty nebo důkazního prostředku v jiném členském státě.
8. Oddíl 8: Náhradní opatření za vazbu. Zapisují se věci, v nichž státní zástupce zaslal jinému členskému státu za účelem uznání a výkonu rozhodnutí ukládající náhradní opatření za vazbu.
9. Oddíl 9: Kompetenční spory. Zapisují se věci, v nichž státní zástupce požádal orgán jiného členského státu o informace o možném souběžném trestním řízení.
10. Oddíl 10: Žádosti o součinnost. Zapisují se věci, v nichž je v rámci mezinárodní justiční spolupráce Nejvyšší státní zastupitelství požádáno o součinnost jiným státním zastupitelstvím nebo orgánem cizího státu.
11. Oddíl 11: Dotazy do EJS. Zapisují se věci, v nichž kontaktní bod Evropské justiční sítě žádá o součinnost kontaktní bod z jiného členského státu.
12. Oddíl 12: Ostatní. Slouží k zápisu ostatních věcí z oblasti vyžadované mezinárodní justiční spolupráce, pokud se nezapisují do některého z dalších oddílů podle tohoto odstavce.
13. Oddíl 13: Evropské ochranné příkazy. Zapisují se věci, v nichž státní zástupce vydal evropský ochranný příkaz nebo zamítl žádost chráněné osoby o jeho vydání.
14. Oddíl 14: Evropský vyšetřovací příkaz. Zapisují se věci, v nichž je sledováno vyřízení evropského vyšetřovacího příkazu nebo v nichž byla v souvislosti s evropským vyšetřovacím příkazem stanovena informační povinnost.
(2) Jestliže je to účelné, lze v rejstříku zřídit další oddíly.
§ 65g
Evidované údaje
V rejstříku se evidují následující údaje
a) předmět řízení,
b) údaje o osobě v řízení, včetně její státní příslušnosti a jde-li o právnickou osobu, údaje sloužící k její identifikaci včetně adresy pro doručování a údajů o osobě, která za právnickou osobu činí úkony v trestním řízení,
c) označení státu nebo mezinárodního soudu, od kterého je vyžadována mezinárodní justiční spolupráce,
d) označení trestného činu, pro který se řízení vede,
e) označení nižšího státního zastupitelství a jeho spisové značky, pod kterým se vede trestní řízení v České republice,
f) údaje o dni a způsobu vyřízení věci na Nejvyšším státním zastupitelství,
g) údaje o dni a způsobu vyřízení věci cizím státem nebo mezinárodním soudem,
h) údaje o oběhu spisů,
i) další údaje podle pokynu státního zástupce a dočasné evidenční poznámky; tyto záznamy lze vymazat, není-li jich dále zapotřebí, neurčí-li státní zástupce jinak.
§ 65h
Vyznačování vyřízení věci
(1) Vyřízení věci se v rejstříku vyznačí červeným nebo modrým odškrtnutím v okamžiku zápisu vyřizujícího rozhodnutí nebo opatření do rejstříku.
(2) Modře se odškrtne věc při zápisu vyřizujících rozhodnutí nebo opatření, jimiž se věc skončí u státního zastupitelství. Těmito rozhodnutími nebo opatřeními jsou
a) ukončení sledování věci,
b) v oddílu 2: Právní pomoc:
1. odeslání vyřízení žádosti o právní pomoc ze strany cizího státu nižšímu státnímu zastupitelství,
2. vrácení žádosti o právní pomoc nižšímu státnímu zastupitelství nebo zpětvzetí této žádosti nižším stáním zastupitelstvím,
c) v oddílu 5: Předání trestního řízení:
1. vyrozumění nižšího státního zastupitelství o nepřevzetí trestního řízení nebo o výsledku trestního řízení v převzaté věci,
2. vrácení žádosti o převzetí trestního řízení nižšímu státnímu zastupitelství nebo zpětvzetí této žádosti nižším státním zastupitelstvím,
d) v oddílu 6: Průvoz osob:
1. vyrozumění nižšího státního zastupitelství o vyřízení žádosti Nejvyššího státního zastupitelství o povolení průvozu ze strany cizího státu,
2. vrácení žádosti o podání žádosti o povolení průvozu nižšímu státnímu zastupitelství nebo zpětvzetí této žádosti nižším státním zastupitelstvím,
e) jiný způsob vyřízení (vyřízení „jinak“), jímž se věc vyřídí, jestliže způsob vyřízení neodpovídá žádnému z jiných předepsaných způsobů; v takovém případě se uvede stručné označení opatření, které bylo učiněno.
(3) Červeně se odškrtne věc zapsaná:
a) v oddílu 2: Právní pomoc okamžikem zaslání žádosti nižšího státního zastupitelství o právní pomoc cizímu státu,
b) v oddílu 5: Předání trestního řízení okamžikem zaslání žádosti nižšího státního zastupitelství o převzetí trestního řízení cizímu státu,
c) v oddílu 6: Průvoz osob okamžikem podání žádosti Nejvyššího státního zastupitelství o povolení průvozu přes území třetího státu.
Rejstřík všeobecný Rejstřík ZN, KZN, VZN, NZN
§ 66
Obsah rejstříku
(1) Rejstřík všeobecný slouží pro zápis ostatních věcí nepatřících do jiných rejstříků. V rejstříku všeobecném se evidují věci
a) v nichž se koná přípravné řízení trestní, a to až do okamžiku vydání usnesení o zahájení trestního stíhání (§ 160 odst. 1 tr. ř.) nebo usnesení o odložení věci podle § 159a odst. 2 až 4 tr. ř.,
b) v nichž vyšší státní zastupitelství vykonává dohled vůči nejblíže nižšímu státnímu zastupitelství ve věcech, v nichž nebylo dosud zahájeno trestní stíhání,
c) v nichž krajské státní zastupitelství vykonává dohled nad zkráceným přípravným řízením konaným státním zástupcem podle § 179a odst. 3 tr. ř.,
d) v nichž státní zastupitelství vyřizuje podání, která nedávají podklad k zápisu do jiného rejstříku.
Rejstřík ZN
§ 67
Obsah rejstříku ZN
(1) U okresních státních zastupitelství se v rejstříku ZN zřídí následující samostatné oddíly:
1. Oddíl 1: Sběrné spisy. Slouží pro zápis opakujících se podání stejné povahy, písemností, u nichž není zřejmé, zda mají povahu neodkladného nebo neopakovatelného úkonu ve smyslu § 160 odst. 2 tr. ř., předložené státnímu zástupci policejním orgánem, apod.
2. Oddíl 2: Oznámení o trestných činech (§ 158 odst. 2 tr. ř.). Slouží pro evidenci věcí do postoupení oznámení policejnímu orgánu nebo do jiného vyřízení státním zástupcem a pro evidenci podání v trestních věcech, v nichž není možno zahájit trestní stíhání, protože jde o osobu, na kterou se vztahuje § 10 tr. ř. Do tohoto oddílu se zapisují pouze věci, v nichž nebyl sepsán záznam o zahájení úkonů trestního řízení podle § 158 odst. 3 věty první tr. ř.; nezapisuje se sem však zadržení podezřelé osoby (§ 76 tr. ř.).
3. Oddíl 3: Rozhodnutí soudu o použití amnestie. Zapisují se věci, v nichž rozhodl soud o použití amnestie podle § 368 věta druhá tr. ř.
4. Oddíl 4: Přípravné řízení. V tomto oddíle se evidují věci přípravného řízení. Zapisují se podání, opatření a rozhodnutí v případech, v nichž byl státnímu zástupci doručen záznam policejního orgánu o zahájení úkonů trestního řízení podle § 158 odst. 3 věty první tr. ř. (nebo provedeny neodkladné nebo neopakovatelné úkony s následným sepsáním tohoto záznamu), včetně zadržení osoby podezřelé ze spáchání trestného činu, není-li ve věci konáno zkrácené přípravné řízení. Dále se zde evidují věci, v nichž bylo rozhodnuto o odložení podle § 159a odst. 1 nebo odst. 5 tr. ř., nebo v nichž přichází v úvahu odevzdání věci podle § 159a odst. 1 písm. a) nebo b) tohoto ustanovení, nebo bylo trestní stíhání dočasně odloženo podle § 159b tr. ř., nebo v nichž byla státnímu zastupitelství doručena stížnost proti některému z vyřizujících usnesení evidovaných v tomto oddílu, i když státní zastupitelství předtím neobdrželo záznam podle § 158 odst. 3 věty první tr. ř.
5. Oddíl 5: Pokyny. Slouží pro zápis pokynů vydaných nejblíže vyšším státním zastupitelstvím v rámci výkonu dohledu nad činností nižšího státního zastupitelství, pokud nepatří založit do konkrétního dozorového spisu.
6. Oddíl 6: Ostatní podání. Evidují se zde podání učiněná ústně do protokolu u státního zastupitelství, které není věcně nebo místně příslušné (např. opravný prostředek podaný ústně do protokolu), žádosti o milost, návrhy týkající se podmíněného propuštění nebo zahlazení odsouzení (pokud byly podány u státního zastupitelství místo u soudu); neúplná, nesrozumitelná a nejasná podání, která nedávají podklad pro zápis do některého jiného rejstříku; dožádání jiných státních zastupitelství. Dále se v tomto oddíle evidují věci týkající se nehod, úrazů, úmrtí, sebevražd, apod., pokud nebyly zapsány v jiném příslušném oddílu (tedy v případech, kdy je vyloučeno cizí zavinění, takže nejde o trestný čin a v nichž nebyl sepsán záznam o zahájení úkonů trestního řízení podle § 158 odst. 3 věty první tr. ř.).
(2) Obdrží-li státní zastupitelství současně se záznamem policejního orgánu o zahájení úkonů trestního řízení podle § 158 odst. 3 věty první tr. ř. v téže věci i usnesení o zahájení trestního stíhání podle § 160 odst. 1 tr. ř., věc již do všeobecného rejstříku nezapíše, ale eviduje ji přímo v rejstříku pro dozor v trestním řízení. Obdobně se postupuje, bylo-li takové usnesení doručeno státnímu zastupitelství až po doručení záznamu podle § 158 odst. 3 věty první tr. ř., ale ještě před zápisem věci do všeobecného rejstříku. Je však nepřípustné vyčkávat neodůvodněně se zápisem doručeného záznamu policejního orgánu vydaného podle § 158 odst. 3 věty první tr. ř. do rejstříku všeobecného s poukazem na předpokládané brzké doručení usnesení o zahájení trestního stíhání v téže věci.
(3) Pokud byly věci, které se jinak evidují v oddíle 4 - Přípravné řízení, před vydáním tam uvedených rozhodnutí již vedeny v rejstříku pro dozor v trestním řízení (ZT), nově se do rejstříku všeobecného nezapisují, ale vyřídí se v rejstříku pro dozor v trestním řízení. Pokud však dojde v takové věci, která byla předtím odložena podle § 159a tr. ř., k pokračování v úkonech trestního řízení ve stadiu prověřování, převádí se taková věc do rejstříku všeobecného (§ 34 odst. 8, § 69 odst. 2).
(4) Podání, která byla do všeobecného rejstříku zapsána proto, že nedávala podklad pro přímý zápis do jiného rejstříku, se po objasnění věci předávají do příslušného rejstříku a mezi věcmi se vyznačí souvislost.
(5) Podle potřeby může státní zastupitelství zřídit i další samostatné oddíly všeobecného rejstříku (např. pro agendu rozhodování o zrušení nebo změně ochranného léčení).
§ 68
Evidované údaje
1) V rejstříku všeobecném se evidují následující údaje
a) předmět řízení; uvede se stručnou a výstižnou charakteristikou věci; má-li být věc zapsána v oddílu "Přípravné řízení", lze označit předmět řízení též označením trestného činu (právní kvalifikací), pro který se trestní řízení vede; vždy se právní kvalifikace uvede, je-li obsažena v záznamu o zahájení úkonů trestního řízení sepsaném podle § 158 odst. 3 věty první tr. ř.,
b) datum a způsob evidovaného vyřízení věci policejního orgánu,
c) datum podání stížnosti do usnesení policejního orgánu o odložení věci podle § 159a odst. 1 nebo odst. 5 tr. ř.,
d) datum vyřízení věci státním zástupcem, který přezkoumal evidované vyřízení policejního orgánu,
e) číslo příslušné položky knihy vyžadované mezinárodní justiční spolupráce, byla-li mezinárodní justiční spolupráce v trestním řízení vyžádána,
f) údaje o oběhu spisů,
g) další údaje podle pokynu státního zástupce a dočasné evidenční poznámky; tyto záznamy lze vymazat, není-li jich dále zapotřebí, neurčí-li státní zástupce jinak.
(2) U věcí zapisovaných do oddílu 3: Rozhodnutí soudu o použití amnestie, se dále uvedou
a) údaje o rozhodnutí ve věci učiněném soudem prvního a druhého stupně,
b) údaje o podaných opravných prostředcích s uvedením data podání (je-li známo), s označením stěžovatele, včetně údaje o zpětvzetí opravného prostředku a osobě, která tak učinila.
§ 69
Vyznačování vyřízení
(1) Vyřízení věci se vyznačí modrým nebo zeleným odškrtnutím, jakmile je zaevidován vyřizující úkon státního zástupce nebo jím provedená vidimace vyřizujícího rozhodnutí nebo opatření policejního orgánu.
(2) Pokud byla věc vyřízena spojením do věci zapsané v rejstříku pro dozor v trestním řízení (ZT) a následně (např. po zproštění obžalovaného obžaloby) se samostatně pokračuje v trestním řízení v této věci vedené původně v oddílu 4 "Přípravné řízení" všeobecného rejstříku, ve stadiu prověřování, příslušný spojený spis (ZN) se vyloučí, vyznačí se obživnutí věci (není-li obživnutí věci vyloučeno z důvodu uvedeného v § 29 odst. 1 větě druhé v důsledku uzavření rejstříku) a věc se dále vyřizuje podle zásad platných pro vedení všeobecného rejstříku.
(3) Vyřízením věci není dočasné odložení trestního stíhání podle 159b odst. 1 tr. ř.
(4) U oddíl 3: Rozhodnutí soudu o použití amnestie se jako vyřizující zapíše rozhodnutí soudu o použití amnestie.
(5) Věc rozhodnutou soudem prvního stupně lze odškrtnout až poté, co toto rozhodnutí nabylo právní moci.
(6) Zeleně se odškrtne věc, ve které bylo dočasně upuštěno od některých úkonů trestního řízení podle § 108 odst. 1 zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních.
Rejstřík KZN, VZN, NZN
§ 70
Obsah rejstříku
(1) Není-li dále stanoveno jinak, postupuje se při vedení rejstříků KZN, VZN a NZN podle ustanovení § 66 až § 69 obdobně.
(2) U krajských státních zastupitelství se ve všeobecném rejstříku zřídí tyto samostatné oddíly:
1. Oddíl 1: Sběrné spisy.
2. Oddíl 2: Oznámení o trestných činech (§ 158 odst. 2 tr. ř.).
3. Oddíl 3: Výkon dohledu. Evidují se věci, v nichž krajské státní zastupitelství vykonává dohled vůči nejblíže nižším státním zastupitelstvím ve věcech, v nichž nebylo dosud zahájeno trestní stíhání ani není vedeno současně zkrácené přípravné řízení.
4. Oddíl 4: Přípravné řízení. Do tohoto oddílu se kromě věcí uvedených v § 67 odst. 1 bodu 4. zapisují též věci, v nichž rozhoduje krajské státní zastupitelství o stížnostech proti usnesení policejního orgánu, k němuž dal státní zástupce okresního státního zastupitelství souhlas nebo pokyn [§ 146 odst. 2 písm. a) tr. ř.]. To neplatí, byla-li již předtím na základě jiné skutečnosti taková věc u krajského státního zastupitelství zapsána v jiném odpovídajícím druhu rejstříku (v rejstříku KZV).
5. Oddíl 5: Pokyny. Slouží pro zápis pokynů vydaných nejblíže vyšším státním zastupitelstvím v rámci výkonu dohledu nad činností nižšího státního zastupitelství, pokud nepatří založit do konkrétního dozorového spisu.
6. Oddíl 6: Rozhodnutí soudu o použití amnestie. Zapisují se věci, v nichž rozhodl soud o použití amnestie podle § 368 věta druhá tr. ř.
7. Oddíl 7: Ostatní podání.
(3) U vrchních státních zastupitelství se v rejstříku VZN zřídí následující samostatné oddíly:
1. Oddíl 1: Sběrné spisy.
2. Oddíl 2: Oznámení o trestných činech (§ 158 odst. 2 tr. ř.).
3. Oddíl 3: Výkon dohledu. Evidují se věci, v nichž vrchní státní zastupitelství vykonává dohled vůči krajským státním zastupitelstvím ve věcech, v nichž nebylo dosud zahájeno trestní stíhání. Do tohoto oddílu se zapíší i usnesení o odložení věci podle § 159a odst. 1 tr. ř. vydané pověřenými orgány GIBS, Vojenské policie, pověřenými orgány Vojenského zpravodajství či pověřenými orgány BIS nebo ÚZSI konajícími prověřování, které státnímu zástupci předložil státní zástupce příslušný k vyšetřování trestné činnosti příslušníků GIBS a zaměstnanců ČR zařazených v GIBS, Vojenské policie, Vojenského zpravodajství a příslušníků BIS nebo ÚZSI. To neplatí, byla-li již předtím na základě jiné skutečnosti taková věc u vrchního státního zastupitelství zapsána v jiném odpovídajícím druhu rejstříku (např. v rejstříku VZV).
4. Oddíl 4: Přípravné řízení. Zapisují se věci uvedené v § 67 odstavci 1 bodě 4. obdobně.
5. Oddíl 5: Pokyny.
6. Oddíl 6: Ostatní podání.
7. Oddíl 7: Dohled nad zkráceným přípravným řízením. Zapisují se věci, v nichž vykonává vrchní státní zastupitelství dohled nad zkráceným přípravným řízením konaným státním zástupcem u nižšího státního zastupitelství podle § 179a odst. 3 tr. ř.
(4) U Nejvyššího státního zastupitelství se v rejstříku NZN zřídí následující samostatné oddíly:
1. Oddíl 1: Sběrné spisy.
2. Oddíl 2: Oznámení o trestných činech (§ 158 odst. 2 tr. ř.).
3. Oddíl 3: Výkon dohledu. Evidují se věci, v nichž Nejvyšší státní zastupitelství vykonává dohled vůči vrchním státním zastupitelstvím ve věcech, v nichž nebylo dosud zahájeno trestní stíhání.
4. Oddíl 4: Pokyny.
5. Oddíl 5: Ostatní podání.
(5) Je-li to účelné, lze v těchto rejstřících zřídit další samostatné oddíly.
(6) Věci vyřízené postoupením nižšímu státnímu zastupitelství se při opětovném nápadu věci zapíší do toho oddílu všeobecného rejstříku, do něhož podle své povahy patří.
Všeobecný rejstřík pro věci v nichž koná státní zástupce obligatorně vyšetřování nebo zkrácené přípravné řízení Rejstřík KSN
§ 71
Obsah rejstříku
(1) Samostatný všeobecný rejstřík KSN se zřídí pro věci, v nichž státní zástupce konající vyšetřování nebo zkrácené přípravné řízení o trestné činnosti příslušníků GIBS a zaměstnanců ČR zařazených v GIBS, Vojenské policie, Vojenského zpravodajství a příslušníků BIS nebo ÚZSI vykonává svoji působnost vůči pověřeným orgánům GIBS, Vojenské policii, pověřeným orgánům Vojenského zpravodajství a vůči pověřeným orgánům BIS nebo ÚZSI provádějícím v těchto věcech úkony trestního řízení k objasnění a prověření skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin.
(2) Pro vedení tohoto rejstříku platí § 67 až § 69 obdobně.
(3) Jestliže je to účelné, lze v rejstříku zřídit další oddíly.
Rejstřík pro podněty k přezkoumávání zákonnosti pravomocných rozhodnutí státních zástupců a soudů ve věcech trestních Rejstřík KZZ, VZZ, NZZ
§ 72
Obsah rejstříku
(1) Do rejstříku pro přezkoumávání zákonnosti pravomocných rozhodnutí státních zástupců a soudů KZZ, VZZ a NZZ se zapisují všechny podněty i vlastní poznatky k přezkoumávání pravomocných rozhodnutí soudů a státních zástupců podle § 266 a násl. tr. ř.
(2) V rejstříku NZZ se ve zvláštním oddílu evidují stížnosti pro porušení zákona podané Nejvyššímu soudu ČR ministrem spravedlnosti bez součinnosti státního zastupitelství a stížnosti pro porušení zákona podané Nejvyššímu soudu ČR ministrem spravedlnosti na základě nástinů předložených mu nižšími státními zastupitelstvími.
(3) Jestliže je to účelné, lze v rejstříku zřídit další oddíly.
§ 73
Evidence údajů
V rejstříku se evidují tyto údaje
a) jméno, příjmení a datum narození (rodné číslo) obviněného a identifikační údaje obviněné právnické osoby, včetně údajů o osobě, která za ni činí v řízení úkony, popřípadě jiné osoby, jíž se přezkoumání věci týká,
b) údaj o tom, zda jde o stížnost pro porušení zákona ve prospěch, v neprospěch či ve prospěch i v neprospěch obviněného nebo bez vztahu k obviněnému, popř. ve vztahu k takové jiné osobě,
c) označení trestného činu, o který ve věci šlo, a to číselným označením s uvedením odstavce a písmene a upřesněním, podle kterého trestního zákona byla věc právně posouzena a s uvedením, zda jde o zločin nebo přečin25a),
d) označení orgánu, jehož rozhodnutí má být přezkoumáno, včetně spisové značky rozhodnutí, které má být přezkoumáno, a spisové značky soudu prvního stupně,
e) datum vyřízení věci,
f) datum podání stížnosti pro porušení zákona nebo datum sdělení, že stížnost pro porušení zákona nebyla podána nebo že byla vzata zpět,
g) údaje o řízení o stížnosti pro porušení zákona před Nejvyšším soudem, včetně data nařízeného a případně i odročeného jednání o stížnosti pro porušení zákona,
h) spisová značka Nejvyššího soudu,
i) údaje o oběhu spisů,
j) další údaje podle pokynu státního zástupce a dočasné evidenční poznámky; tyto záznamy lze vymazat, není-li jich dále zapotřebí, neurčí-li státní zástupce jinak.
§ 74
Vyznačování vyřízení věci
(1) Vyřízení věci se vyznačuje červeným nebo modrým odškrtnutím okamžikem zápisu příslušného vyřizujícího rozhodnutí.
(2) Modře se věc odškrtne dnem, kdy byla věc vyřízena
a) odložením,
b) předložením podnětu Ministerstvu spravedlnosti s návrhem na podání stížnosti pro porušení zákona nebo na odložení věci,
c) postoupením jinému státnímu zastupitelství,
d) jiným způsobem.
(3) Červeně se věc odškrtne dnem, kdy bylo státní zastupitelství vyrozuměno o podání stížnosti pro porušení zákona.
Rejstřík pro účast státního zástupce v odvolacím řízení před soudy a pro dohled ve věcech trestních Rejstřík KZT, VZT, NZT
§ 75
Obsah rejstříku
Do rejstříku pro účast státního zástupce v odvolacím řízení před soudy a pro dohled ve věcech trestních KZT, VZT a NZT se zapisují trestní věci, v nichž je státní zastupitelství činné
a) v trestním řízení před soudem o stížnostech a odvolání, včetně v řízení o opravných prostředcích proti rozhodnutí okresního soudu v agendě vedené u okresních státních zastupitelství v rejstříku podmíněného propuštění a přeřazení ZP a včetně v řízení ve věcech mezinárodní justiční spolupráce,
b) v řízení o stížnostech proti usnesení státního zástupce nižšího státního zastupitelství,
c) při výkonu dohledu v konkrétní trestní věci, v níž bylo zahájeno trestní stíhání nebo je vedeno zkrácené přípravné řízení, včetně mezinárodní justiční spolupráce a při vyžadování informací od nižších státních zastupitelství, nad jejichž postupem vykonává dohled.
§ 76
Evidované údaje
V rejstříku se evidují tyto údaje
a) jméno, příjmení, datum narození (popř. rodné číslo) obviněného, jehož se zapisovaná věc týká a jde-li o obviněnou právnickou osobu, její identifikační údaje včetně údajů o osobě, která za tuto osobu činí úkony v trestním řízení; vyznačí se též, jde-li o mladistvého, nezletilce nebo o cizince; není-li v době zápisu do rejstříku obviněný znám, zapíše se věc pod jiným výstižným označením,
b) právní kvalifikace trestného činu s uvedením čísla paragrafu, odstavce a písmena příslušného trestního zákona,
c) údaj, že jde o věc vazební, je-li obviněný, jehož se řízení týká, ve vazbě,
d) datum a způsob vyřízení věci státním zástupcem,
e) údaje o podaných opravných prostředcích (odvoláních a stížnostech),
f) datum zasedání soudu jednajícího o odvolání nebo o stížnosti proti rozhodnutí soudu nižšího stupně,
g) údaj o zpětvzetí opravného prostředku, vzala-li jej některá z oprávněných osob zpět,
h) údaje o rozhodnutí soudu o opravném prostředku s uvedením data jeho vydání, spisové značky a podstatného obsahu,
i) údaje o oběhu spisů,
j) další údaje podle pokynu státního zástupce a dočasné evidenční poznámky; tyto záznamy lze vymazat, není-li jich dále zapotřebí, neurčí-li státní zástupce jinak.
§ 77
Vyznačování vyřízení věci
(1) Vyřízení věci zapsané v rejstříku KZT, VZT a NZT se vyznačí modrým odškrtnutím okamžikem zápisu příslušného vyřizujícího rozhodnutí státního zástupce nebo soudu.
(2) Věc se modře odškrtne dnem
a) vydání rozhodnutí vyššího státního zastupitelství o stížnosti proti usnesení nižšího státního zástupce,
b) vydání rozhodnutí odvolacího soudu, pokud státní zástupce již věc dále nesleduje,
c) ukončení sledování věci,
d) jiný způsob vyřízení (vyřízení "jinak").
(3) Způsob vyřízení věci "ukončeno sledování" se použije ve věcech, v nichž státní zastupitelství vykonávalo dohled.
(4) Způsob vyřízení "jinak" se použije, nelze-li pro vyřízení věci použít žádný ze způsobů vyřízení uvedených v odstavci 2 písm. a) až c).
§ 78
Obživnutí věci a nový zápis v rejstříku KZT, VZT, NZT
Věci zapsané v rejstříku KZT, VZT nebo NZT a vyřízené způsobem uvedeným v § 77 se obživnou a nově nezapisují po celou dobu, kdy je státní zastupitelství ve věci činné od prvého nápadu věci (např. při doručení usnesení soudu druhého stupně rozhodujícího o stížnosti obviněného proti rozhodnutí soudce o vazbě v přípravném řízení) až do konečného meritorního vyřízení věci soudem druhého stupně. Důvodem pro obživnutí věci je též obnova řízení. Dojde-li k obnově řízení v době, kdy příslušný rejstřík je již podle § 30 odst. 2 uzavřen, věc se zapíše nově. Listiny doručené státnímu zastupitelství po konečném meritorním vyřízení věci soudem druhého stupně v rámci výkonu porozsudkové agendy se samostatně do rejstříku KZT, VZT nebo NZT nezapisují ani nezakládají důvod pro obživnutí věci, nečiní-li na jejich základě státní zástupce konkrétní opatření nebo nejde-li o první podání v této věci.
Rejstřík pro dozor nad výkonem trestu odnětí svobody Rejstřík KDT, VDT, NDT
§ 79
Obsah rejstříku
Do rejstříku pro dozor nad výkonem trestu odnětí svobody KDT, VDT a NDT se zapisují věci týkající se dozoru státního zástupce nad dodržováním právních předpisů při výkonu trestu odnětí svobody.41)
§ 80
Členění rejstříku
(1) Rejstřík vedený u krajských státních zastupitelství se člení na tyto oddíly:
1. Oddíl 1: Sběrné spisy. Užije se pro evidenci opakujících se písemností stejného druhu, např. programy porad vedení věznice, zápisy nebo zprávy z věznice, není-li důvod zapsat je samostatně do některého z následujících oddílů, a jiné písemnosti, pokud státní zástupce považuje za potřebné je tímto způsobem evidovat.
2. Oddíl 2: Pokyny a stanoviska. Zapisují se sem pokyny a stanoviska vyšších státních zastupitelství, pokud nepatří založit do konkrétní věci.
3. Oddíl 3: Prověrky ve věznicích. Zapisuje se každá prověrka ve věznici, tedy nejen pravidelná, ale i mimořádná prověrka nebo prověrka provedená podle potřeby, a to i tehdy, je-li provedena za účelem získání podkladů pro vyřízení věci zapsané v jiném oddílu.
4. Oddíl 4: Podněty. Zapisují se sem vnější podněty k výkonu dozoru státního zástupce podle zvláštního předpisu.42)
5. Oddíl 5: Jiné poznatky. Zapisují se sem jiné podklady k výkonu působnosti pověřeného státního zástupce, než podklady patřící do oddílu 4.43)
6. Oddíl 6: Ostatní. Do tohoto oddílu se zapisují zprávy v rámci plnění informační povinnosti v soustavě státního zastupitelství a jiné věci, pro něž není určen některý z předchozích oddílů.
(2) Rejstřík vedený u vrchních státních zastupitelství se člení na následující oddíly:
1. Oddíl 1: Sběrné spisy. Užije se pro evidenci opakujících se písemností stejného druhu včetně zápisů o prověrkách provedených státními zástupci krajských státních zastupitelství ve věznicích.
2. Oddíl 2: Pokyny a stanoviska. Zapisují se sem pokyny a stanoviska vyšších státních zastupitelství, pokud nepatří založit do konkrétní věci.
3. Oddíl 3: Prověrky činnosti státních zástupců.
4. Oddíl 4: Opakované podněty. Slouží k zápisu opakovaných podnětů projevujících nespokojenost s postupem při vyřízení původního postupu státním zástupcem.44)
5. Oddíl 5: Ostatní. Zapisují se např. informace podávané v soustavě státního zastupitelství, jiné poznatky, věci odňaté podle § 12d odst. 2 části věty druhé za středníkem, odst. 3 zákona o státním zastupitelství pověřenému státnímu zástupci krajského státního zastupitelství, podání (kromě opakovaných podnětů) a jiné věci, pro které není určen některý z předchozích oddílů.
(3) Rejstřík vedený u Nejvyššího státního zastupitelství se člení na tyto oddíly:
1. Oddíl 1: Sběrné spisy. Užije se pro evidenci opakujících se písemností stejného druhu.
2. Oddíl 2: Stanoviska. Zapisují se stanoviska a jiné materiály metodické povahy, které státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství zpracovává zejména pro pověřené státní zástupce krajských státních zastupitelství a státní zástupce vrchních státních zastupitelství pověřené výkonem dohledu nad činností pověřených státních zástupců.
3. Oddíl 3: Informace. Zapisují se zprávy, které zpracovává státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství o agendě dozoru nad výkonem trestu odnětí svobody a informace podávané v soustavě státního zastupitelství.
4. Oddíl 4: Pověření. Zapisují se pověření k výkonu dozoru a k výkonu dohledu podle § 12 odst. 5 zákona o státním zastupitelství a zrušení těchto pověření.
5. Oddíl 4: Ostatní. Zapisují se věci, pro které není určen některý z předchozích oddílů, včetně věcí podle § 12d odst. 2 části věty druhé za středníkem, odst. 3 zákona o státním zastupitelství odňatých státnímu zástupci vrchního státního zastupitelství pověřenému výkonem dohledu nad činností pověřeného státního zástupce.
(4) Je-li to účelné, lze zřídit v rejstříku i další samostatné oddíly.
§ 81
Evidované údaje
(1) V rejstříku KDT se evidují tyto údaje
a) osobní údaje odsouzeného, jehož se zapisovaná věc týká; vyznačí se též, jde-li o mladistvého nebo o cizince,
b) stručná charakteristika věci (předmětu řízení) a jde-li o prověrku, též její zaměření,
c) označení a druh věznice, jíž se věc týká,
d) datum příkazu k dodržování předpisů platných pro výkon trestu vydaného podle zvláštního zákona,45)
e) datum nařízení k propuštění odsouzeného z věznice vydaného podle zvláštního zákona,46)
f) datum odložení věci nebo jiného vyřízení věci,
g) údaje o oběhu spisů,
h) další údaje podle pokynu státního zástupce a dočasné evidenční poznámky; tyto záznamy lze vymazat, není-li jich dále zapotřebí, neurčí-li státní zástupce jinak.
(2) V rejstřících VDT a NDT se evidují údaje podle odstavce 1 přiměřeně v rozsahu nutném pro sledování výkonu dohledu a postupu státního zástupce vykonávajícího dohled nad činností státního zástupce v těchto věcech. Vykonává-li státní zástupce nejblíže vyššího státního zastupitelství působnost státního zástupce po odnětí věci podle § 12d odst. 2 části věty druhé za středníkem zákona o státním zastupitelství, užije se na evidenci údajů v těchto rejstřících odstavec 1.
§ 82
Vyznačování vyřízení věci
(1) Vyřízení věci se vyznačí v rejstříku KDT modrým odškrtnutím při zápisu příslušného vyřizujícího rozhodnutí státního zástupce, jímž je
a) vydání příkazu k dodržování předpisů platných pro výkon trestu [§ 81 odst. 1 písm. d)],
b) vydání nařízení k propuštění odsouzeného z věznice [§ 81 odst. 1 písm. e)],
c) odložení věci,
d) jiný způsob vyřízení věci (vyřízení "jinak").
(2) Vyřízení věci jejím odložením se vyznačí, pokud ve věci nebyl shledán důvod k žádnému z vyřízení uvedených v § 81 odst. 1 písm. d) a e).
(3) Způsobem "jinak" se věc vyřídí, jestliže způsob vyřízení neodpovídá žádnému z předchozích vyřízení věci; v takovém případě se uvede stručné označení opatření, které bylo učiněno.
(4) Byla-li věc vyřízena vydáním příkazu podle odstavce 1 písm. a) nebo nařízení podle odstavce 1 písm. b), odškrtne se též červeně.
(5) Na vyznačování vyřízení věci v rejstřících VDT a NDT se užije ustanovení předchozích odstavců přiměřeně.
Rejstřík pro dozor nad výkonem vazby Rejstřík KDV, VDV, NDV
§ 83
Obsah rejstříku
Do rejstříku pro dozor nad výkonem vazby KDV, VDV a NDV se zapisují věci týkající se dozoru státního zástupce nad dodržováním právních předpisů při výkonu vazby.47)
§ 84
Členění rejstříku
(1) Rejstřík vedený u krajských státních zastupitelství se člení na tyto oddíly:
1. Oddíl 1: Sběrné spisy. Slouží pro evidenci opakujících se písemností stejného druhu, např. programy porad vedení věznice, zápisy nebo zprávy z věznice, není-li důvod zapsat je samostatně do některého z následujících oddílů, a jiné písemnosti, pokud státní zástupce považuje za potřebné je tímto způsobem evidovat.
2. Oddíl 2: Pokyny a stanoviska. Zapisují se sem pokyny a stanoviska vyšších státních zastupitelství, pokud nepatří založit do konkrétní věci.
3. Oddíl 3: Prověrky ve věznicích. Zapisuje se každá prověrka ve věznici, tedy nejen pravidelná, ale i mimořádná prověrka nebo prověrka provedená podle potřeby, a to i tehdy, je-li provedena za účelem získání podkladů pro vyřízení věci zapsané v jiném oddílu.
4. Oddíl 4: Podněty. Zapisují se sem podněty k výkonu dozoru státním zástupcem.42)
5. Oddíl 5: Jiné poznatky. Zapisují se sem jiné podněty k výkonu působnosti státního zástupce než podněty patřící do oddílu 4.43)
6. Oddíl 6: Ostatní. Do tohoto oddílu se zapisují zprávy v rámci plnění informační povinnosti v soustavě státního zastupitelství a jiné věci, pro něž není určen některý z předchozích oddílů.
(2) Rejstřík vedený u vrchních státních zastupitelství se člení na tyto oddíly:
1. Oddíl 1: Sběrné spisy. Slouží pro evidenci opakujících se písemností stejného druhu včetně zápisů o prověrkách provedených státními zástupci krajských státních zastupitelství ve věznicích.
2. Oddíl 2: Pokyny a stanoviska. Zapisují se sem pokyny a stanoviska vyšších státních zastupitelství, pokud nepatří založit do konkrétní věci.
3. Oddíl 3: Prověrky činnosti státních zástupců.
4. Oddíl 4: Opakované podněty. Slouží pro zápis opakovaných podnětů vyjadřujících nespokojenost s vyřízením původního podnětu státním zástupcem.44)
5. Oddíl 5: Ostatní. Zapisují se např. informace podávané v soustavě státního zastupitelství, jiné poznatky, věci odňaté podle § 12d odst. 2 části věty druhé za středníkem, odst. 3 zákona o státním zastupitelství státnímu zástupci krajského státního zastupitelství, podání kromě opakovaných podnětů a jiné věci, pro které není určen některý z předchozích oddílů.
(3) Rejstřík vedený u Nejvyššího státního zastupitelství se člení na tyto oddíly:
1. Oddíl 1: Sběrné spisy. Slouží pro evidenci opakujících se písemností stejného druhu.
2. Oddíl 2: Stanoviska. Zapisují se stanoviska a jiné materiály metodické povahy, které státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství zpracovává zejména pro krajská a vrchní státní zastupitelství v těchto věcech.
3. Oddíl 3: Informace. Zapisují se zprávy, které zpracovává státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství o agendě dozoru nad výkonem vazby a informace podávané v soustavě státního zastupitelství.
4. Oddíl 4: Ostatní. Zapisují se věci, pro které není určen některý z předchozích oddílů, včetně věcí podle § 12d odst. 2 části věty druhé za středníkem, odst. 3 zákona o státním zastupitelství odňatých dohledovému státnímu zastupitelství.
(4) Je-li to účelné, lze zřídit v rejstříku i další samostatné oddíly.
§ 85
Evidované údaje
(1) V rejstříku se evidují tyto údaje
a) osobní údaje obviněného, jehož se zapisovaná věc týká; vyznačí se též, jde-li o mladistvého nebo o cizince,
b) stručná charakteristika věci (předmětu řízení) a jde-li o prověrku, též její zaměření,
c) označení a druh věznice, jíž se věc týká,
d) datum příkazu k dodržování předpisů platných pro výkon vazby vydaného podle zvláštního zákona,48)
e) datum vydaného nařízení k propuštění obviněného z věznice podle zvláštního zákona,49)
f) datum odložení věci nebo jiného vyřízení věci,
g) údaje o oběhu spisů,
h) další údaje podle pokynu státního zástupce a dočasné evidenční poznámky; tyto záznamy lze vymazat, není-li jich dále zapotřebí, neurčí-li státní zástupce jinak.
(2) V rejstřících VDV a NDV se evidují údaje podle odstavce 1 přiměřeně v rozsahu nutném pro sledování výkonu dohledu v těchto věcech. Vykonává-li nejblíže vyšší státní zastupitelství působnost dozorového po odnětí věci podle § 12d odst. 2 části věty druhé za středníkem zákona o státním zastupitelství, užije se na evidenci údajů v těchto rejstřících odstavec 1.
§ 86
Vyznačování vyřízení věci
(1) Vyřízení věci se vyznačí v rejstříku KDV modrým odškrtnutím při zápisu příslušného vyřizujícího rozhodnutí státního zástupce, jímž je
a) vydání příkazu k dodržování předpisů platných pro výkon vazby [§ 85 odst. 1 písm. d)],
b) vydání nařízení k propuštění obviněného z věznice [§ 85 odst. 1 písm. e)],
c) odložení věci,
d) jiný způsob vyřízení věci (vyřízení "jinak").
(2) Vyřízení věci jejím odložením se vyznačí, pokud ve věci nebyl shledán důvod k žádnému z vyřízení uvedených v § 85 odst. 1 písm. d) a e).
(3) Způsobem "jinak" se věc vyřídí, jestliže způsob vyřízení neodpovídá žádnému z předchozích vyřízení věci; v takovém případě se uvede stručné označení opatření, které bylo učiněno.
(4) Byla-li věc vyřízena vydáním příkazu podle odstavce 1 písm. a) nebo nařízení podle odstavce 1 písm. b), odškrtne se též červeně.
(5) Na vyznačování vyřízení věci v rejstřících VDV a NDV se užije ustanovení předchozích odstavců přiměřeně.
Rejstřík pro věci dozoru nad výkonem zabezpečovací detence Rejstřík KDD, VDD, NDD
§ 86a
Členění rejstříku
(1) Rejstřík vedený u krajských státních zastupitelství se člení na
1. Oddíl 1: Sběrné spisy. Slouží pro evidenci opakujících se písemností stejného druhu, např. programy porad vedení ústavu pro výkon zabezpečovací detence, zápisy nebo zprávy z ústavu, není-li důvod zapsat je samostatně do některého z následujících oddílů, a jiné písemnosti, pokud je státní zástupce považuje za potřebné evidovat.
2. Oddíl 2: Pokyny a stanoviska. Pokyny a stanoviska vyšších státních zastupitelství, pokud nepatří založit do konkrétní věci.
3. Oddíl 3: Prověrky v ústavech pro výkon zabezpečovací detence. Zapisuje se každá prověrka, i tehdy, je-li provedena za účelem získání podkladů pro vyřízení věci zapsané v jiném oddílu.
4. Oddíl 4: Podněty. Zapisují se podněty k výkonu dozoru49a).
5. Oddíl 5: Jiné poznatky. Jiné podněty k výkonu působnosti státního zástupce než podněty patřící do oddílu 4.
6. Oddíl 6: Ostatní. Zapisují se zprávy v rámci plnění informační povinnosti v soustavě státního zastupitelství a jiné věci, pro něž není určen některý z předchozích oddílů.
(2) Rejstřík vedený u vrchních státních zastupitelství se člení na
1. Oddíl 1: Sběrné spisy. Slouží pro evidenci opakujících se písemností stejného druhu včetně zápisů o prověrkách provedených státními zástupci krajských státních zastupitelství v ústavech pro výkon zabezpečovací detence.
2. Oddíl 2: Pokyny a stanoviska. Zapisují se pokyny a stanoviska vyšších státních zastupitelství, pokud nepatří založit do konkrétní věci.
3. Oddíl 3: Prověrky činnosti státních zástupců.
4. Oddíl 4: Opakované podněty. Slouží pro zápis opakovaných podnětů vyjadřujících nespokojenost s vyřízením původního podnětu státním zástupcem49b).
5. Oddíl 5: Ostatní. Zapisují se např. informace podávané v soustavě státního zastupitelství, jiné poznatky, věci odňaté49c) státnímu zástupci krajského státního zastupitelství, podání a jiné věci, pro které není určen některý z předchozích oddílů.
(3) Rejstřík vedený u Nejvyššího státního zastupitelství se člení na
1. Oddíl 1: Sběrné spisy. Slouží pro evidenci opakujících se písemností stejného druhu.
2. Oddíl 2: Stanoviska. Zapisují se stanoviska a jiné materiály metodické povahy, které státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství zpracovává.
3. Oddíl 3: Informace. Zapisují se zprávy, které zpracovává státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství o agendě dozoru nad výkonem zabezpečovací detence a informace podávané v soustavě státního zastupitelství.
4. Oddíl 4: Pověření. Zapisují se pověření k výkonu dozoru a k výkonu dohledu49d) a zrušení těchto pověření.
5. Oddíl 5: Ostatní. Zapisují se věci, pro které není určen některý z předchozích oddílů, včetně věcí odňatých49c) státnímu zástupci vrchního státního zastupitelství vykonávajícímu dohled.
(4) Je-li to účelné, lze zřídit v rejstříku i další samostatné oddíly.
§ 86b
Evidované údaje
(1) V rejstříku se evidují
a) osobní údaje osoby ve výkonu zabezpečovací detence; vyznačí se též, jde-li o mladistvého nebo o cizince,
b) stručná charakteristika věci a jde-li o prověrku, též její zaměření,
c) označení ústavu pro výkon zabezpečovací detence,
d) datum příkazu k dodržování předpisů platných pro výkon zabezpečovací detence49e),
e) datum vydaného nařízení k propuštění osoby z výkonu zabezpečovací detence49f),
f) datum odložení věci nebo jiného vyřízení věci,
g) údaje o oběhu spisů,
h) další údaje podle pokynu státního zástupce a dočasné evidenční poznámky; tyto záznamy lze vymazat, není-li jich dále zapotřebí, neurčí-li státní zástupce jinak.
(2) V rejstříku VDD se evidují údaje podle odstavce 1 přiměřeně v rozsahu nutném pro sledování výkonu dohledu. Vykonává-li státní zástupce nejblíže vyššího státního zastupitelství působnost státního zástupce po odnětí věci49g), užije se na evidenci údajů v těchto rejstřících odstavec 1.
§ 86c
Vyznačování vyřízení věci
(1) Vyřízení věci se vyznačí v rejstříku KDD modrým odškrtnutím při zápisu příslušného vyřizujícího rozhodnutí státního zástupce, jímž je
a) vydání příkazu k dodržování předpisů platných pro výkon zabezpečovací detence49e),
b) vydání nařízení k propuštění osoby ze zabezpečovací detence49f),
c) odložení věci,
d) jiný způsob vyřízení věci (vyřízení „jinak“).
(2) Způsobem „jinak“ se věc vyřídí, jestliže způsob vyřízení neodpovídá žádnému z předchozích vyřízení věci; v takovém případě se uvede stručné označení opatření, které bylo učiněno.
(3) Byla-li věc vyřízena vydáním příkazu49e) nebo nařízení49f), odškrtne se též červeně.
(4) Na vyznačování vyřízení věci v rejstřících VDD a NDD se užije ustanovení předchozích odstavců přiměřeně.
Rejstřík pro přezkoumávání rozhodnutí státního zástupce v přípravném řízení nejvyšším státním zástupcem podle § 174a tr. ř. Rejstřík NZA
§ 87
Obsah rejstříku
Do rejstříku pro přezkoumávání rozhodnutí státního zástupce v přípravném řízení nejvyšším státním zástupcem podle § 174a tr. ř. NZA se zapisují věci bezprostředně související s výkonem oprávnění nejvyššího státního zástupce podle § 174a tr. ř. Evidované údaje musí poskytovat přehled o rozsahu a výsledcích této přezkumné činnosti nejvyššího státního zástupce včetně informací o zjištěných nedostatcích, zejména o nezákonných rozhodnutích vydaných jednotlivými státními zástupci.
§ 88
Členění rejstříku
(1) V rejstříku se zřídí tyto oddíly:
1. Oddíl 1: Sběrné spisy. Slouží pro zápis opakujících se podání a jiných obdobných písemností.
2. Oddíl 2: Prověrky. Zapisují se prověrky prováděné podle § 174a odst. 2 tr. ř.
3. Oddíl 3: Rozhodnutí. Zapisují se jednotlivá rozhodnutí o zastavení trestního stíhání nebo o postoupení věci jinému orgánu, jejichž zákonnost státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství přezkoumává, kromě rozhodnutí zapisovaných do oddílu 4; zapisují se sem i rozhodnutí, jejichž nezákonnost byla zjištěna při prověrkách.
4. Oddíl 4: Rozhodnutí přezkoumávaná z vlastní iniciativy. Zapisují se rozhodnutí přezkoumávaná obligatorně z vlastní iniciativy Nejvyššího státního zastupitelství podle zvláštního předpisu.50)
5. Oddíl 5: Evidence rozhodnutí. Slouží pro evidenci všech předložených pravomocných usnesení o zastavení trestního stíhání nebo o postoupení věci.
(2) Jestliže je to účelné, lze v rejstříku zřídit další oddíly.
§ 89
Evidované údaje
V rejstříku se evidují tyto údaje
a) jméno, příjmení, datum narození (popř. rodné číslo) obviněného, jehož se zapisovaná věc týká a jde-li o obviněnou právnickou osobu, její identifikační údaje včetně údajů o osobě, která za tuto osobu činí úkony v trestním řízení; vyznačí se též, jde-li o mladistvého, nezletilce nebo o cizince,
b) označení trestného činu, o který ve věci šlo, a to číselným označením s uvedením odstavce a písmene a upřesněním, podle kterého trestního zákona byla věc právně posouzena a s uvedením, zda jde o zločin nebo přečin25a),
c) název státního zastupitelství, jehož státní zástupce vydal přezkoumávané rozhodnutí, a je-li ve věci přezkoumáváno konkrétní rozhodnutí, spisovou značku nebo číslo jednací a jméno a příjmení státního zástupce, který je vydal,
d) ustanovení trestního řádu, podle kterého bylo trestní stíhání zastaveno,
e) datum, na které připadá konec lhůty podle § 174a odst. 1 tr. ř., které se vyznačí červeně,
f) datum a způsob vyřízení věci státním zástupcem (§ 91),
g) údaje o oběhu spisů,
h) další údaje podle pokynu státního zástupce a dočasné evidenční poznámky; tyto záznamy lze vymazat, není-li jich dále zapotřebí, neurčí-li státní zástupce jinak.
§ 90
Způsob zápisu v některých případech
(1) Zapisuje-li se do příslušného oddílu (oddíl 2) prověrka (plán prověrky), uvede se do tohoto oddílu též datum pokynu k zapsání věci.
(2) Zapisuje-li se do příslušného oddílu (oddíl 3) rozhodnutí vedené původně ve sběrném spise nebo rozhodnutí, jehož nezákonnost byla zjištěna při prověrce, uvede se do tohoto oddílu též datum pokynu k zapsání rozhodnutí a současně se v těchto případech u věci vyznačí souvislost uvedením spisové značky sběrného spisu nebo spisu dokumentujícího průběh prověrky.
§ 91
Vyznačení vyřízení věci
(1) Vyřízení věci se vyznačí modrým odškrtnutím v okamžiku zápisu vyřizujícího rozhodnutí státního zástupce, jímž se pro tento účel rozumí
a) usnesení o zrušení přezkoumávaného usnesení podle § 174a tr. ř.,
b) odložení věci,
c) jiný způsob vyřízení věci (vyřízení "jinak").
(2) Jako vyřizující rozhodnutí se vyznačí "odloženo" tehdy, jestliže po přezkoumání rozhodnutí nebyl shledán důvod k jeho zrušení podle § 174a odst. 1 tr. ř., nebo nebyl-li důvod k tomuto postupu zjištěn provedenou prověrkou.
(3) Vyřízení věci "jinak" se vyznačí, nelze-li věc vyřídit jiným způsobem, např. proto, že v průběhu vyřizování věci byly zjištěny takové vady doručení rozhodnutí o zastavení trestního stíhání nebo o postoupení věci, pro které toto rozhodnutí nemohlo nabýt právní moci a nelze je tedy podle § 174a tr. ř. přezkoumat.
Rejstřík pro dovolání u krajského a vrchního státního zastupitelství Rejstřík KZO, VZO
§ 92
Obsah rejstříku
(1) Do rejstříku pro dovolání u krajského a vrchního státního zastupitelství KZO, VZO se zapisují věci týkající se dovolání podle § 265a a násl. tr. ř., zejména podněty fyzických a právnických osob nebo institucí k podání dovolání a vlastní poznatky, na jejichž základě jsou v konkrétních věcech posuzovány podmínky pro dovolání. U vrchního státního zastupitelství se do rejstříku pro agendu dovolání zapisují také dovolání obviněných doručená k vyjádření.
(2) Jestliže je to účelné, lze v rejstříku zřídit více oddílů.
§ 93
Evidované údaje
V rejstříku se evidují tyto údaje
a) vztah podatele k trestnímu řízení nebo k osobě obviněného, je-li jej možno zjistit,
b) jméno, příjmení, datum narození (popř. rodné číslo) obviněného, jehož se zapisovaná věc týká a jde-li o obviněnou právnickou osobu, její identifikační údaje včetně údajů o osobě, která za tuto osobu činí úkony v trestním řízení; vyznačí se též, jde-li o mladistvého nebo o cizince,
c) označení trestného činu, o který ve věci šlo, a to číselným označením s uvedením odstavce a písmene a upřesněním, podle kterého trestního zákona byla věc právně posouzena a s uvedením, zda jde o zločin nebo přečin25a),
d) označení soudu, datum a spisová značka (případně číslo jednací) rozhodnutí, které je přezkoumáváno z hlediska podmínek pro dovolání nebo které bylo napadeno dovoláním obviněného; vyplní se údaje týkající se soudu prvního i druhého stupně,
e) datum návrhu krajského nebo vrchního státního zástupce na dovolání,
f) datum vyřízení věci státním zástupcem (§ 94),
g) datum sdělení o odložení věci na Nejvyšším státním zastupitelství,
h) datum a obsah rozhodnutí Nejvyššího soudu o dovolání; odmítl-li Nejvyšší soud dovolání, uvede se ustanovení trestního řádu označující důvod tohoto odmítnutí (§ 265i odst. 1 tr. ř., dále odpovídající písmeno tr. ř.),
i) údaje o oběhu spisů,
j) další údaje podle pokynu státního zástupce a dočasné evidenční poznámky; tyto záznamy lze vymazat, není-li jich dále zapotřebí, neurčí-li státní zástupce jinak.
§ 94
Vyznačování vyřízení
(1)
Vyřízení věci se vyznačí modrým odškrtnutím okamžikem zápisu některého z vyřizujících rozhodnutí nebo opatření státního zástupce, jimiž se pro tyto účely rozumí
a) návrh krajského nebo vrchního státního zástupce na dovolání,
b) vyjádření k dovolání obviněného,
c) odložení věci,
d) jiný způsob vyřízení věci (vyřízení "jinak").
(2) Způsob vyřízení věci "odložení" se vyznačí zejména v případech, kdy po přezkoumání soudního rozhodnutí na základě vlastního poznatku vrchního (krajského) státního zastupitelství nebyl shledán důvod k podání návrhu na dovolání.
(3) Způsob vyřízení věci "jinak" se vyznačí v případě, že věc je vyřízena jiným než některým z předchozích způsobů. Půjde zejména o vyřízení postoupením jinému krajskému nebo vrchnímu státnímu zastupitelství nebo o vyřízení věci bez podání vyjádření.
Rejstřík pro dovolání u Nejvyššího státního zastupitelství Rejstřík NZO
§ 95
Obsah rejstříku
(1) Do rejstříku pro dovolání NZO se u Nejvyššího státního zastupitelství zapisují věci týkající se dovolání podle § 265a a násl. tr. ř., zejména návrhy krajských a vrchních státních zastupitelství na podání dovolání, podněty okresních státních zastupitelství, fyzických a právnických osob nebo institucí k podání dovolání, vlastní poznatky, na jejichž základě jsou v konkrétních věcech posuzovány podmínky pro dovolání, a dovolání obviněných doručená státnímu zástupci podle § 265h odst. 2 tr. ř.
(2) Jestliže je to účelné, lze v rejstříku zřídit více oddílů.
§ 96
Evidované údaje
V rejstříku se evidují tyto údaje
a) vztah podatele k trestnímu řízení nebo k osobě obviněného, lze-li jej určit (např. "poškozený", "matka obviněného"),
b) název a spisová značka příslušného státního zastupitelství, byl-li podán návrh na dovolání krajským nebo vrchním státním zastupitelstvím nebo podnět k podání dovolání okresním státním zastupitelstvím,
c) jméno, příjmení, datum narození (popř. rodné číslo) obviněného, jehož se zapisovaná věc týká a jde-li o obviněnou právnickou osobu, její identifikační údaje včetně údajů o osobě, která za tuto osobu činí úkony v trestním řízení; vyznačí se též, jde-li o mladistvého nebo o cizince,
d) označení trestného činu, o který ve věci šlo, a to číselným označením s uvedením odstavce a písmene a upřesněním, podle kterého trestního zákona byla věc právně posouzena a s uvedením, zda jde o zločin nebo přečin25a),
e) název soudu, datum a spisová značka (případně číslo jednací) rozhodnutí, které je přezkoumáváno z hlediska podmínek pro dovolání nebo které již bylo napadeno dovoláním obviněného; vyplní se údaje týkající se soudu prvního i druhého stupně,
f) datum a způsob vyřízení věci státním zástupcem (§ 97),
g) datum zpětvzetí dovolání s označením osoby, která tak učinila,
h) datum rozhodnutí, spisová značka a označení soudu, jenž vzal zpětvzetí dovolání na vědomí s označením tohoto soudu; pokud bylo vzato zpět dovolání podané nejvyšším státním zástupcem jen ve prospěch obviněného a v řízení se pokračuje podle § 265g odst. 1 věty druhé tr. ř., vyznačí se současně i toto rozhodnutí Nejvyššího soudu,
i) datum (případně data) zasedání (veřejného i neveřejného) Nejvyššího soudu,
j) datum a obsah rozhodnutí Nejvyššího soudu o dovolání,
k) údaje o oběhu spisů,
l) další údaje podle pokynu státního zástupce a dočasné evidenční poznámky; tyto záznamy lze vymazat, není-li jich dále zapotřebí, neurčí-li státní zástupce jinak.
§ 97
Vyznačování vyřízení věci
(1) Odškrtávání věcí se provádí modře okamžikem zápisu vyřizujícího rozhodnutí, jímž se pro tyto účely rozumí
a) podání dovolání ve prospěch, v neprospěch nebo ve prospěch i v neprospěch obviněného,
b) vyjádření státního zástupce podle § 265h odst. 2 tr. ř. k podanému dovolání obviněného,
c) odložení věci,
d) jiný způsob vyřízení věci (vyřízení "jinak").
(2) Vyřízení odložením věci se užije ve věcech, v nichž státní zástupce po přezkoumání rozhodnutí soudu neshledal důvod k dovolání. Tento způsob vyřízení se neužije ve věcech, v nichž je do rejstříku zapsáno pouze dovolání obviněného.
(3) Vyřízení věci "jinak" se užije ve věcech, které nebyly vyřízeny žádným z předchozích způsobů (např. tehdy, pokud se státní zástupce nevyjádřil k dovolání obviněného zapsanému do rejstříku; v těchto případech se současně v poznámce vyznačí "bez vyjádření státního zástupce").
Rejstřík pro odposlechy NZP
§ 97a
Evidované údaje
(1) V rejstříku pro odposlechy Nejvyšší státní zastupitelství eviduje údaje z řízení vedeného před Nejvyšším soudem o přezkumu příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a příkazu k zjištění údajů o telekomunikačním provozu50a). Rejstřík se člení na tyto oddíly:
1. Oddíl 1: Přezkum příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu,
2. Oddíl 2: Přezkum příkazu k zjištění údajů o telekomunikačním provozu.
(2) V rejstříku pro odposlechy se evidují následující údaje
a) jméno podatele,
b) spisová značka státního zastupitelství, které podalo informaci o odposlechu50b) nebo o nařízeném zjišťování údajů o telekomunikačním provozu50c),
c) vyřízení věci,
d) spisová značka Nejvyššího soudu, který o věci rozhodl,
e) vyřízení věci Nejvyšším soudem,
f) další údaje podle pokynu státního zástupce a dočasné evidenční poznámky; tyto záznamy lze vymazat, není-li jich dále zapotřebí, neurčí-li státní zástupce jinak.
§ 97b
Vyznačování vyřízení věci
Odškrtávání věcí se provádí modře okamžikem zápisu vyřizujícího rozhodnutí, jímž se pro tyto účely rozumí
g) podání vyjádření k Nejvyššímu soudu,
h) nepodání vyjádření k Nejvyššímu soudu,
i) jiný způsob vyřízení věci (vyřízení „jinak“).
Rejstřík pro analytickou a legislativní činnost Rejstřík SL
§ 98
Obsah rejstříku
(1) Rejstřík pro analytickou a legislativní činnost SL vede Nejvyšší státní zastupitelství pro věci, v nichž podává připomínky k návrhům právních předpisů, vypracovává vlastní legislativní návrhy, zpracovává návrhy pokynů obecné povahy,51) návrhy na opatření nejvyššího státního zástupce normativní povahy vydávaná jím v rámci jeho řídící pravomoci, návrhy na vydání stanovisek ke sjednocení výkladu zákonů a jiných právních předpisů při výkonu působnosti státního zastupitelství (dále jen "výkladové stanovisko"),52) podněty předsedovi Nejvyššího soudu ČR dle § 12 odst. 4 zákona o státním zastupitelství a zpracovává materiály jiné koncepční a analytické povahy (zprávy o činnosti státního zastupitelství za uplynulý rok, zvláštní zprávy, atd.).
(2) Rejstřík může vést na základě rozhodnutí vedoucího státního zástupce též vrchní státní zastupitelství.
(3) Rejstřík se člení na následující oddíly:
1. Oddíl 1: Sběrné spisy. Zapisují se opakující se podání, podněty pro vydání stanoviska ke sjednocení výkladu zákonů a jiných právních předpisů a podněty k návrhům na právní úpravu, pokud není dán důvod k jejich zapsání do jiného oddílu, a jiné podobné písemnosti.
2. Oddíl 2: Analytické, koncepční a metodické materiály vlády, ministerstev, jiných ústředních správních úřadů a dalších institucí mající obecnou povahu, pokud se týkají výkonu působnosti státního zastupitelství.
3. Oddíl 3: Legislativní návrhy. Zapíší se sem vlastní legislativní návrhy Nejvyššího státního zastupitelství na přijetí právní úpravy, k jejímuž přijetí není Nejvyšší státní zastupitelství příslušné, a které předkládá jiným legislativním orgánům.
4. Oddíl 4: Připomínky k návrhům právních předpisů. Do tohoto oddílu se zapisují návrhy právních předpisů předložené Nejvyššímu státnímu zastupitelství jinými legislativními orgány, zejména připomínky k legislativním návrhům předloženým do mezirezortního připomínkového řízení.
5. Oddíl 5: Výkladová stanoviska. Zapisují se sem podněty k vydání stanovisek ke sjednocení výkladu zákonů a jiných právních předpisů při výkonu působnosti státního zastupitelství a vydaná stanoviska. Do tohoto oddílu se zapisují též podněty adresované předsedovi Nejvyššího soudu ČR podle § 12 odst. 4 zákona o státním zastupitelství k zaujetí sjednocujícího stanoviska.53)
6. Oddíl 6: Pokyny obecné povahy. Do tohoto oddílu se zapisují návrhy pokynů obecné povahy nejvyššího státního zástupce a vydané pokyny obecné povahy.
7. Oddíl 7: Opatření. Zapisují se zde návrhy opatření nejvyššího státního zástupce normativní povahy, které vydává v rámci své řídící pravomoci za účelem úpravy organizačních vztahů a výkonu působnosti jednotlivými útvary Nejvyššího státního zastupitelství.
(4) Je-li to účelné, lze zřídit v rejstříku další samostatné oddíly.
§ 99
Evidované údaje
V rejstříku se evidují tyto údaje
a) předmět řízení uvedený stručnou charakteristikou; má-li být v zapisované věci vydáno stanovisko, uvede se zpravidla i ustanovení právního předpisu, jehož se podávaný výklad týká,
b) datum a způsob vyřízení věci státním zástupcem,
c) údaje o oběhu spisů,
d) další údaje podle pokynu státního zástupce a dočasné evidenční poznámky; tyto záznamy lze vymazat, není-li jich dále zapotřebí, neurčí-li státní zástupce jinak.
§ 100
Vyznačení vyřízení věci
(1) Vyřízení věci se v rejstříku vyznačí modrým odškrtnutím okamžikem zápisu příslušného vyřizujícího rozhodnutí státního zástupce.
(2) Vyřizujícím rozhodnutím se pro tyto účely rozumí
a) vydání pokynu obecné povahy,
b) vydání výkladového stanoviska,
c) vydání opatření nejvyššího státního zástupce,
d) podání připomínek k legislativnímu návrhu,
e) podání vlastního legislativního návrhu,
f) podání podnětu předsedovi Nejvyššího soudu ČR,
g) odložení,
h) jiný způsob vyřízení věci (vyřízení "jinak").
(3) Odložením se vyřídí věc v případě, kdy není dán důvod pro některý ze způsobů vyřízení uvedených v odstavci 2 písm. a) až f), končí-li se tímto vyřízením věc na státním zastupitelství.
(4) Způsobem "jinak" se věc vyřídí, není-li dán důvod pro vyznačení některého z ostatních způsobů vyřízení uvedených v odstavci 2.
Rejstřík pro poskytování informací podle zvláštního zákona Rejstřík SIN
§ 101
Obsah rejstříku
Do rejstříku pro podávání informací SIN se zapisují došlé žádosti o podání informací podle zvláštního předpisu.54) Rejstřík se vede u všech stupňů státního zastupitelství.
§ 102
Členění rejstříku
(1) Okresní státní zastupitelství vedou rejstřík bez členění na oddíly.
(2) Vyšší stupně státního zastupitelství zřídí následující oddíly:
1. Oddíl 1: Žádosti o informace. Zapisují se sem žádosti o podání informace adresované státnímu zastupitelství.
2. Oddíl 2: Odvolání. Tento oddíl slouží k zápisu věcí zaslaných bezprostředně nižším státním zastupitelstvím k rozhodnutí o odvolání; u Nejvyššího státního zastupitelství slouží k zápisu věcí předložených k rozhodnutí o odvolání a stížnosti nejvyššímu státnímu zástupci.
(3) Jestliže je to účelné, lze zřídit v rejstříku další oddíly. V takovém případě se ustanovení odstavce 1 neužije.
§ 103
Evidované údaje
V rejstříku se evidují následující údaje
a) předmět řízení; uvede se stručnou a výstižnou charakteristikou věci,
b) datum a způsob vyřízení věci státním zastupitelstvím, které bylo o podání informace požádáno,
c) datum podání odvolání proti rozhodnutí státního zastupitelství, jímž nebylo žádosti o podání informace vyhověno, podání informace bylo odepřeno nebo byla žádost odmítnuta,
d) datum a způsob vyřízení věci nejblíže vyšším státním zastupitelstvím, které přezkoumalo vyřízení žádosti povinným státním zastupitelstvím na základě odvolání nebo stížnosti žadatele,
e) údaje o oběhu spisů,
f) další údaje podle pokynu státního zástupce a dočasné evidenční poznámky; tyto záznamy lze vymazat, není-li jich dále zapotřebí, neurčí-li státní zástupce jinak.
§ 104
Vyřízení věci
Vyřízení věci se v rejstříku SIN vyznačí modrým odškrtnutím.
Správní rejstřík Rejstřík SPR
§ 105
Obsah rejstříku a jeho členění
(1) Do správního rejstříku SPR se zapisují všechny došlé písemnosti týkající se řízení, správy, hospodaření, dále petice doručené státnímu zastupitelství a také stížnosti na nevhodné chování státních zástupců a ostatních zaměstnanců státního zastupitelství a na průtahy při plnění úkolů státního zastupitelství.
(2) Nejvyšší státní zástupce, vrchní státní zástupci a krajští státní zástupci mohou v rámci své působnosti rozhodnout o jiném způsobu vedení správní agendy, než který je stanoven tímto kancelářským řádem, a to buď pro celou tuto agendu nebo jen pro její část. Vrchní státní zástupci a krajští státní zástupci zašlou takové rozhodnutí na vědomí nejvyššímu státnímu zástupci.
(3) Možnost rozhodnout podle odstavce 2 o jiném způsobu vedení správní agendy se nevztahuje na evidenci opatření obecné povahy podle hlavy třetí této části.
§ 106
Evidované údaje
(1) Ve správním rejstříku se evidují následující údaje
a) předmět řízení uvedením stručného a výstižného označení věci, popřípadě stručný a výstižný obsah písemnosti,
b) jde-li o věcný spis, zapíše se heslo (podheslo) ze seznamu hesel (podhesel) utvořených podle zásad uvedených v odstavci 2,
c) jde-li o osobní spis, uvede se jméno a příjmení osoby, které se věc týká,
d) jde-li o stížnost nebo petici, datum jejího podání a lhůta, v níž má být vyřízena, a údaj o tom, zda byla shledána důvodnou či nedůvodnou,
e) datum, kdy byla písemnost vyřízena,
f) údaje o oběhu spisů,
g) další údaje podle pokynu státního zástupce a dočasné evidenční poznámky; tyto záznamy lze vymazat, není-li jich dále zapotřebí, neurčí-li státní zástupce jinak.
(2) Hesla a podhesla [odstavec 1 písmeno b)] jsou určena k tvoření správních spisů věcných. Krajský státní zástupce může stanovit seznam hesel i pro okresní státní zastupitelství v obvodu své působnosti. Vedoucí státní zástupce může podle potřeby rozhodnout o doplnění seznamu hesel o další heslo (podheslo), popřípadě o tom, že některá z hesel (podhesel) se nepoužijí, pokud jejich využití nepředpokládá. Seznam hesel a podhesel je uveden v příloze č. 3.
§ 107
Vyřízení věci
Vyřízení věci ve správním rejstříku se vyznačí modrým odškrtnutím.
Díl třetí
Evidenční pomůcky
Kniha vazeb
§ 108
Zápis do knihy vazeb
(1) Kniha vazeb je stálá pomůcka pro kontrolu a evidenci vazeb. Zapisují se do ní všechny osoby, které byly vzaty soudem do vazby v přípravném řízení nebo byly zadrženy podle § 76, § 76a i podle § 75 tr. ř., nebo které byly zadrženy nebo vzaty do vazby v rámci předběžného šetření konaného státním zástupcem v řízení o vydání nebo předání osoby do ciziny. Byla-li osoba v téže věci postupně zadržena podle § 76, § 76a i podle § 75 tr. ř., zapíší se do knihy vazeb všechna zadržení.
(2) Zápisy do knihy vazeb se provádějí současně se zápisem do rejstříku.
(3) Vyřízení příslušné položky se v knize vazeb vyznačí modrým odškrtnutím dnem, kdy skončila vazba (zadržení, předběžná nebo vydávací vazba) pro státní zastupitelství, jímž je den
a) podání obžaloby nebo návrhu na schválení dohody o vině a trestu (včetně předání osoby podezřelého soudu spolu s podáním obžaloby nebo návrhu na schválení dohody o vině a trestu),
b) podání návrhu na potrestání soudu nebo návrhu na schválení dohody o vině a trestu spolu s předáním osoby podezřelé (§ 179e věta před středníkem tr. ř.),
c) podání návrhu na rozhodnutí o přípustnosti vydání (předání), jde-li o předběžnou vazbu předcházející vydávací nebo předávací vazbě, a u zjednodušeného vydání den podání návrhu na vzetí osoby do vydávací vazby nebo na přeměnu předběžné vazby na vazbu vydávací anebo na odložení vydání,
d) propuštění osoby na svobodu,
e) postoupení věci, nebo
f) den jiného způsobu vyřízení.
(4) Nebyla-li osoba vzata do vazby, vyznačí se vyřízení položky knihy vazeb dnem propuštění osoby ze zadržení na základě příkazu k propuštění na svobodu.
(5) Je-li vrácena soudem vazební věc pravomocně zpět do přípravného řízení, dnem doručení spisu státnímu zastupitelství se vyznačí u osoby, u níž má vazba v přípravném řízení dále pokračovat,55) obživnutí vazby a záznam o vazbě se podle potřeby aktualizuje.
§ 109
Evidované údaje
(1) V knize vazeb se evidují tyto údaje
a) jméno, příjmení, datum narození (popř. rodné číslo) obviněného; vyznačí se též, jde-li o mladistvého,
b) spisová značka rejstříku, k níž se zápis v knize vazeb vztahuje,
c) den, hodina a minuta zadržení nebo dodání do vazby na základě příkazu včetně způsobu a důvodu omezení osobní svobody s odkazem na ustanovení trestního řádu, podle něhož bylo o tomto omezení rozhodnuto (např. zadržení podle § 75 tr. ř.),
d) den propuštění obviněného nebo podezřelého státním zástupcem nebo soudem; je-li obviněný dodán ze zadržení přímo do výkonu trestu, vyznačí se propuštění ze zadržení s dodáním obviněného do výkonu trestu odnětí svobody a datum tohoto úkonu,
e) den, kdy soud vydal usnesení o vzetí obviněného do vazby, a důvod vazby, který se vyznačí uvedením § 67 tr. ř. s příslušným písmenem, takto se popřípadě uvede i důvod vazby podle § 68 odst. 3 nebo 4 § 72a odst. 3 věty druhé tr. ř., a to i v případech, kdy soud takové rozhodnutí vydal až po vzetí obviněného do vazby,
f) den předpokládaného konce vazební lhůty,
g) věznice, v níž byl obviněný po vzetí do vazby umístěn,
h) den podání stížnosti proti vazbě s údajem o tom, kdo je stěžovatelem, pokud podala stížnost jiná osoba než obviněný,
i) den, kdy soud rozhodl o stížnosti do rozhodnutí o vazbě a výsledek tohoto rozhodnutí,
j) den podání návrhu státního zástupce na rozhodnutí soudu o tom, že se obviněný ponechává ve vazbě,
k) den, kdy státní zástupce nebo soud propustil obviněného z vazby na svobodu,
l) den skončení vazby nebo zadržení z jiného důvodu spolu s uvedením tohoto důvodu (např. podáním obžaloby nebo návrhu na potrestání soudu nebo jiným způsobem - úmrtím, útěkem z vazby, apod.),
m) údaj o tom, že obviněný byl propuštěn z vazby na svobodu za současného uložení předběžného opatření, po přijetí slibu, záruky, probačního dohledu, peněžité záruky nebo umístěním mladistvého v péči důvěryhodné osoby, a to vždy odkazem na příslušné ustanovení trestního řádu, podle kterého se tak stalo (např. "§ 73 odst. 1 písm. a) tr. ř."); uvede se i označení zájmového sdružení občanů, na základě jehož záruky byl obviněný propuštěn z vazby na svobodu, stejně jako důvěryhodné osoby, do jejíž péče byl mladistvý svěřen.
(2) Pro evidenci údajů o předběžné a vydávací (předávací) vazbě se užije odstavec 1 přiměřeně.
Kniha úschov
§ 110
Obsah knihy úschov
(1) V knize úschov se evidují předměty
a) převzaté do úschovy státním zastupitelstvím (§ 171 odst. 2) s rozlišením na
1. trestní depozita,
2. věci vzaté do úschovy (dále jen "zajištěné věci"),
b) majetek (věci) obviněného zajištěný státním zástupcem v přípravném řízení za účelem uspokojení nároku poškozeného na náhradu škody (§ 47 a násl. tr. ř.), nebo za účelem zabezpečení výkonu trestu propadnutí majetku (§ 66 tr. zákoníku, § 347 a násl. tr. ř.), u něhož se při výkonu zajištění postupuje podle zvláštního zákona56) (dále jen "zajištěný majetek obviněného"), a to bez ohledu na to, zda byl tento majetek převzat státním zastupitelstvím do úschovy či nikoli.
(2) Věci vložené do trestních spisů a věci uložené u schovatele, které nebyly převzaty k úschově na státní zastupitelství, se v knize úschov neevidují, nejde-li o majetek nebo věci uvedené v odstavci 1 písm. b).
(3) Kniha úschov je určena k provádění zápisů o úschovách evidovaných podle odstavce 1, k poskytování údajů o těchto úschovách v podobě výpisu údajů o uschovaných věcech, o trestních depozitech a o zajištěném majetku obviněného, k poskytování údajů a tisku dokumentů o vydání úschovy či trestního depozita příjemci po rozhodnutí státního zástupce nebo soudu a o způsobu, jak bylo naloženo se zajištěným majetkem obviněného.
(4) Každá úschova zapsaná do knihy úschov musí být označena položkou, pod kterou byla zapsána, spisovou značkou a jménem obviněného nebo poškozeného, není-li obviněný znám. V knize úschov musí být uvedeno pojmenování a výstižný popis úschovy tak, aby nemohlo dojít k záměně.
(5) Úschovy musí být rozlišeny na trestní depozita a ostatní věci vzaté do úschovy. Trestním depozitem se pro účely tohoto kancelářského řádu rozumí peněžní hotovost (včetně peněžní hotovosti v cizí měně a finančních prostředků skládaných na depozitní účet státního zastupitelství v podobě peněžní jistoty podle § 47a nebo § 73a tr. ř., nebo peněžních prostředků určených na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti56a), cenné papíry (včetně zahraničních cenných papírů), drahokamy, předměty z drahých kovů a vkladní knížky. V pochybnostech určí státní zástupce, které věci patří k zapsání do knihy úschov jako trestní depozitum.
(6) Jde-li o úschovy podle odstavce 1 písm. b), musí být rozlišeny též podle toho, zda jde o majetek převzatý do úschovy státním zastupitelstvím, či nikoli.
(7) Do knihy úschov se jednotlivé úschovy zapisují v chronologickém pořadí jejich přijetí bez ohledu na místo jejich uložení. Všechny úschovy, které patří k téže trestní věci, se zapíší pod jednou položkou do seznamu úschov, pokud dojdou na státní zastupitelství současně, a rozlišují se evidenčním rozlišením (pořadovými čísly arabskými číslicemi).
§ 111
Zápis do knihy úschov
(1) Položka, pod kterou byla věc zapsána v knize úschov a která se uvede i v seznamu úschov, se vyznačí na obalu dozorového spisu a na obalu trestního spisu. Zápisy uvedené v seznamu úschov musí souhlasit se zápisy uvedenými v knize úschov.
(2) Předměty převzaté do úschovy státním zastupitelstvím musí být uchovávány ve stavu, v jakém byly převzaty, aby stopy trestného činu, pokud se na nich nacházejí, nebyly z nich odstraněny nebo porušeny, nebo aby nedošlo k záměně s jinými předměty. U poškozených předmětů musí být poškození vyznačeno; u listinných cenných papírů se vyznačí jejich číslo s uvedením, zda a jaké části jsou připojeny.
(3) Vydal-li státní zástupce předmět úschovy před podáním obžaloby, vyznačí se tato skutečnost v knize úschov a ve vyhotoveném seznamu úschov, který se založí do trestního spisu spolu s obžalobou.
(4) Byl-li předmět úschovy vydán jen dočasně (např. za účelem provedení důkazu), vyznačí se v knize úschov kdy, komu a za jakým účelem byla tato úschova vydána a na jakou dobu, a kdy, kým a v jakém stavu (např. "beze změn") byla vrácena zpět. Převzetí takové věci potvrdí ten, kdo věc převzal, podpisem na výtisku potvrzení o tomto úkonu, jehož jedno vyhotovení se založí do dozorového spisu. Vrácení úschovy se poznamená rovněž na vyhotovení potvrzení založeném v dozorovém spisu a potvrdí jej podpisem ten, kdo úschovu vrátil a pověřený zaměstnanec státního zastupitelství, který ji převzal zpět.
(5) Další podrobnosti postupu při manipulaci s úschovami, včetně postupu při jejich vydávání, jsou stanoveny v části šesté tohoto kancelářského řádu.
(6) Výpis z knihy úschov v podobě seznamu úschov se založí do trestního spisu a jeho stejnopis do dozorového spisu. Seznam úschov musí obsahovat
a) číslo, pod nímž je úschova evidována,
b) den převzetí úschovy,
c) označení druhu úschovy,
d) popis předmětu úschovy,
e) spisovou značku z rejstříku, k němuž se zápis úschovy váže,
f) jméno a příjmení obviněného a není-li jej, stejné údaje o osobě, která věc vydala nebo jíž byla odňata.
(7) Byl-li seznam úschov vyhotoven již policejním orgánem na formuláři obsahujícím požadované údaje podle odstavce 6, může být po předložení trestního spisu a po přezkoumání správnosti převzat a založen do dozorového spisu místo stejnopisu výpisu z knihy úschov v podobě seznamu podle předchozího odstavce.
§ 112
Evidované údaje
(1) V knize úschov se evidují následující údaje
a) spisová značka trestní věci, k níž se zápis v knize úschov vztahuje,
b) druh úschovy s rozlišením na trestní depozitum, zajištěnou věc nebo zajištěný majetek obviněného,
c) údaje o vlastníku věci a není-li osobou totožnou s tím, kdo věc vydal nebo jemuž byla odňata, i údaje o této osobě, v rozsahu potřebném k jejich náležité identifikaci,
d) den převzetí úschovy (trestního depozita nebo zajištěné věci); nepřebírá-li státní zastupitelství v případě zajištěného majetku obviněného tyto věci do úschovy, uvede se den vydání rozhodnutí o zajištění majetku,
e) údaj o složení peněžní částky na depozitní účet státního zastupitelství, přijalo-li je do úschovy a není-li z důležitých důvodů zapotřebí uschovat je ve fyzické podobě,
f) údaj o tom, že peníze byly převedeny nebo došly přímo na účet státního zastupitelství spolu s uvedením položky peněžního deníku; potvrzenka výplatního lístku jako doklad o předání se založí do dozorového spisu,
g) pojmenování a výstižný popis předmětu úschovy tak, aby nemohlo dojít k záměně; každý předmět se označí pořadovým číslem arabskou číslicí a pod tímto označením se uvádí i v seznamu úschov; nejde-li o trestní depozitum, je možno v případě zápisu více předmětů téhož druhu evidovat všechny tyto předměty jako soubor věcí pod jedním evidenčním číslem s uvedením celkového počtu kusů a stručnou charakteristikou tohoto souboru (např.: "300 ks CD s nahrávkami hudby"); je-li předmětem úschovy trestní depozitum, popíše se způsobem vyjadřujícím tento jeho zvláštní charakter (např. "zlaté pánské náramkové hodinky zn. Omega č. 26351 ze žlutého kovu, pečetní prsten s monogramem X.Y z bílého kovu."); je-li v takovém případě k předmětu připojen znalecký posudek, certifikát nebo jiný doklad o pravosti předmětu vyrobeného z drahého kovu58) či z drahých kamenů nebo o jiné zvláštní povaze takového předmětu podle zvláštního předpisu59), vyznačí se i příslušný údaj o zvláštním charakteru takového předmětu úschovy s odkazem na uvedený posudek, osvědčení nebo jiný doklad, jímž se zvláštní povaha tohoto předmětu úschovy potvrzuje,
h) údaj o tom, kde je předmět úschovy uložen v úschově (např. "uložen v kovové skříni státního zastupitelství", "uložen u schovatele" s vyznačením jména a adresy schovatele, a jde-li o zajištěný majetek obviněného "předán k výkonu správy zajištěného majetku územnímu pracovišti ÚZSVM v...", "složen do úschovy soudu" atd.),
i) číslo jednací, pod nímž byl dán poukaz k vydání úschovy (zajištěné věci nebo trestního depozita); prvopis poukazu se připojí k příslušnému výtisku listu knihy úschov, který se založí do dozorového spisu; jedno vyhotovení poukazu podepsané státním zástupcem se založí do trestního spisu,
j) datum a údaj o tom, komu byl předmět úschovy vydán nebo zaslán poštou, anebo jak bylo s předmětem úschovy jinak naloženo s odkazem na potvrzení o tomto úkonu založené v dozorovém spise,
k) byl-li předmět úschovy vydán jen dočasně, kromě údajů uvedených v písm. j) též údaj o tom kým, na jakou dobu a za jakým účelem byl vydán, a údaj o tom, kdy, kým, komu a v jakém stavu byl vrácen zpět, rovněž s odkazem na potvrzení založené v dozorovém spise,
l) datum, kdy příjemce předmět úschovy převzal; jde-li o úschovu zasílanou poštou, uvede se den odeslání podle data uvedeného na podacím razítku pošty.
(2) Způsob evidence vedené podle odstavce 1 musí umožňovat průběžnou kontrolu stavu nakládání s úschovami převzatými státním zastupitelstvím včetně kontroly rozhodování o vydání úschov (trestních depozit, zajištěných věcí a zajištěného majetku obviněného) a kontrolu realizace příkazu k vydání úschovy (depozita, zajištěné věci nebo zajištěného majetku obviněného) oprávněné osobě, a to i když dochází jen k částečnému (postupnému) vydání úschovy. Musí umožňovat pořídit výtisk seznamu obsahujícího veškeré údaje tam uvedené, týkající se jedné položky nebo více položek podle zvoleného hlediska, nejméně v rozdělení na druhy úschov členěné na trestní depozita, na zajištěné věci a na zajištěný majetek obviněného (§ 110 odst. 1), a v rámci tohoto rozdělení na vyřízené a nevyřízené položky knihy úschov včetně rozlišení na část úschov z jedné položky již vydaných a nevydaných; u trestních depozit vyjádřených ve finanční hodnotě musí umožnit vyčíslení celkového zůstatku dosud nevydané části (částky) téhož depozita, vydává-li se depozitum postupně (po částech). Musí rovněž umožňovat pořídit výtisk seznamu všech úschov vztahujících se k téže trestní věci, a to s rozlišením podle předchozí věty.
§ 113
Poukaz k vydání úschovy
(1) Poukaz k vydání úschovy musí obsahovat jednací číslo, údaj o tom, v které trestní věci se vydává, odkaz na zápis v knize úschov s uvedením jejího ročníku, položku a pořadové číslo, pod níž je úschova zapsána, údaje na základě jakého rozhodnutí (s uvedením spisové značky, dne vydání a dne právní moci) a komu se vydává, datum a podpis státního zástupce, který poukaz vydal, a záznam potvrzený vlastnoručním podpisem správce úschov o vydání úschovy s uvedením data jejího skutečného vydání.
(2) Poukaz k vydání úschovy se vyplňuje ve dvojím vyhotovení a musí být opatřen kulatým úředním razítkem státního zastupitelství.
(3) Správce úschov porovná poukaz k vydání úschovy se zápisem v knize úschov. Správnost provedeného vydání úschovy potvrdí na obou vyhotoveních poukazu. Jedno vyhotovení poukazu správce úschov připojí k výtisku příslušného listu knihy úschov a založí je do dozorového spisu, druhé vyhotovení poukazu založí do trestního spisu nebo odevzdá příslušnému soudu k založení.
§ 114
Odškrtávání věcí
(1) V knize úschov se vyřízení příslušné položky úschovy odškrtne u běžného čísla, jakmile všechny předměty úschovy zapsané pod touto položkou byly vydány, anebo o nich bylo učiněno jiné konečné opatření.
(2) Převodem hotových peněz na depozitní účet státního zastupitelství věc není vyřízena a je nutno ji vést v evidenci v knize úschov až do jejich vydání oprávněnému příjemci nebo odeslání poštou na jeho adresu.
§ 115
Kontrola úschov
(1) Jednou za rok se provede hmotná kontrola (inventarizace) úschov fyzicky uschovávaných v prostorách státního zastupitelství nebo v prostorách, do nichž má státní zastupitelství za účelem zajištění péče o uschované věci přístup.
(2) Koncem každého roku prověří zaměstnanec pověřený správou věcí vzatých do úschovy všechny dosud neodškrtnuté zápisy (položky úschov) a přezkoumá, zda v knize úschov nejsou uvedeny věci, které měly být vydány. O tom učiní záznam "Prohlídka neodškrtnutých položek z roku ... provedena dne ....", připojí vlastnoruční podpis a takto vyhotovený záznam připojí k výpisu seznamu přezkoumaných nevyřízených položek z knihy úschov v podobě jeho výtisku, který současně pořídí. Oba doklady pak založí do dozorového spisu. Zůstává-li stav úschov zjištěný při kontrole neodškrtnutých zápisů úschov i v následujícím období beze změny, zaměstnanec pověřený správou věcí vzatých do úschovy v záznamu o kontrole vyhotoveném podle věty druhé tohoto ustanovení tuto skutečnost poznamená a současně odkáže na číslo listu dozorového spisu, obsahující seznam nevyřízených položek z knihy úschov; výpis seznamu přezkoumaných nevyřízených položek z knihy úschov v takovém případě znovu nevyhotovuje.
(3) Zjistí-li zaměstnanec pověřený správou úschov kontrolou podle odstavce 2, že se v evidovaných záznamech nacházejí dosud nevyřízené položky, ačkoli bylo již přípravné řízení v příslušné věci skončeno, předloží prostřednictvím kanceláře dozorový spis v takové věci státnímu zástupci, který je povinen přezkoumat důvodnost dalšího trvání úschovy.
§ 115a
Společné ustanovení
Ustanovení o evidenci zajištěného majetku obviněného se obdobně užijí i na evidenci jiného majetku zajištěného státním zástupcem v přípravném řízení, u něhož se výkon zajištění nebo správa provádí podle zvláštního předpisu56) (dále jen "jiný zajištěný majetek").
Seznam jmen
§ 116
Zásady pro vedení seznamu jmen
(1) Seznam jmen se vede u všech státních zastupitelství tak, aby obsahoval údaje o osobách vystupujících v určených rolích v jednotlivých agendách a rejstřících (§ 31).
(2) Do seznamu jmen se zapisují příslušné údaje o všech obviněných a podezřelých, a podle povahy věci i o ostatních osobách zúčastněných na řízení. Do seznamu jmen se zapisují i údaje o dalších osobách v rozsahu nezbytném pro zajištění řádného fungování informačního systému státního zastupitelství.
§ 117
Evidované údaje
(1) V seznamu jmen se evidují tyto údaje
a) v trestní agendě
1. jméno, příjmení (označení právnické osoby, název státního orgánu nebo jiné označení dostatečně identifikující takovou osobu, není-li poškozený fyzickou osobu) a adresa všech poškozených (§ 43 tr. ř.); nelze-li pro velký počet poškozených zapsat každého z nich, zapíší se údaje o těch poškozených, o nichž to stanoví státní zástupce; vždy se však zapíší údaje o poškozených, vůči nimž státní zástupce provádí úkony trestního řízení,
2. jméno, příjmení a rodné příjmení obviněného (osoby podezřelé, pokud se v tomto postavení eviduje v příslušném rejstříku), den, měsíc a rok narození a jsou-li tyto údaje známy, místo narození, státní příslušnost, rodné číslo a adresa,
3. jméno, příjmení (označení právnické osoby, název státního orgánu nebo jiné označení dostatečně identifikující takovou osobu, není-li poškozený fyzickou osobu) a adresa všech poškozených (§ 43 tr. ř.); nelze-li pro velký počet poškozených zapsat každého z nich, zapíší se údaje o těch poškozených, o nichž to stanoví státní zástupce; vždy se však zapíší údaje o poškozených, vůči nimž státní zástupce provádí úkony trestního řízení a jde-li o obviněnou právnickou osobu, její identifikační údaje včetně údajů o osobě, která za tuto osobu činí úkony v trestním řízení,
b) v občanskosoudní agendě se zapisují osoby v postavení odpůrce uváděné v rejstříku ZC, KZC, VZC, NZC; pokud nelze rozlišit navrhovatele a odpůrce, uvede se účastník, jehož označením je věc výstižně určena; ve věcech, o nichž se soudní řízení dosud nevedlo, se postupuje obdobně,
c) ve správní agendě jméno, příjmení a adresa podatele.
(2) Seznam jmen dále obsahuje kromě údajů uvedených v odstavci 1
a) v nezbytném rozsahu vyplývajícím z výkonu působnosti státního zastupitelství evidenci dalších subjektů, zejména podatelů (právnických osob, fyzických osob či státních orgánů a jiných orgánů veřejné moci), útvarů policie, advokátů a organizací resortu,
b) v rozsahu nezbytném pro provoz počítačového informačního systému evidenci zaměstnanců organizace a uživatelů systému,
c) identifikátory nezbytné k identifikaci osob pro účely zpracování údajů v jednotlivých agendách výpočetní technikou59a).
(3) Údaje obsažené v seznamu jmen musí být provázány s údaji vedenými o stejných osobách v jednotlivých rejstřících tak, aby dotazem na údaje o evidované osobě bylo možno zjistit spisovou značku, pod níž je vedena věc, v níž tato osoba vystupuje v roli evidované v příslušném rejstříku. Současně musí být zajištěno, aby v trestní agendě bylo možno zjistit dotazem na osobu obviněnou (podezřelou) nebo na spisovou značku věci i evidované údaje o všech poškozených osobách zapsaných v téže věci.
(4) Zapisuje-li se do seznamu jmen cizinec nebo osoba bez státní příslušnosti, u nichž nelze s jistotou určit, které z více jmen takové osoby je jejím jménem a které příjmením, zapíší se všechna její jména do položky sloužící pro zápis příjmení; do položky pro zápis jména lze v takovém případě zapsat kterékoli z těchto jmen.
Kalendář
§ 118
Způsob vedení kalendáře
(1) Kalendář se vede u všech státních zastupitelství.
(2) Zapisují se v něm úkony nařízené státním zástupcem nebo soudem. Veškeré lhůty, které musí být vedeny v patrnosti, se evidují v příslušném rejstříku a spisy se podle nich ukládají a následně předkládají státnímu zástupci.
§ 119
Evidované údaje
V kalendáři se evidují následující údaje
a) spisová značka věcí, ve kterých jsou úkony nařízeny státním zástupcem nebo soudem,
b) jméno státního zástupce, který věc vyřizuje,
c) hodina a číslo jednací síně, popřípadě číslo senátu nebo jméno soudce, kde se koná nebo který koná hlavní líčení nebo veřejné zasedání, popř. ústní jednání,
d) druh úkonu státního zástupce (např. výslech svědka, ohledání, apod.),
e) druh úkonu soudu a spisová značka soudu (např.předběžné projednání obžaloby, hlavní líčení, ústní jednání, veřejné zasedání, apod.).
Lhůtník
§ 120
Účel evidence věcí ve lhůtníku
Lhůtník je určen k evidenci osob, u nichž státní zástupce podmíněně zastavil trestní stíhání (§ 307 tr. ř.) nebo u nichž podmíněně odložil podání návrhu na potrestání (§ 179g tr. ř.). Lhůtník je evidenční pomůckou k rejstříkům pro dozor v trestním řízení (ZT, KZV), pro vyšetřování konané státním zástupcem (KSV), pro dozor ve zkráceném přípravném řízení (ZK) a pro zkrácené přípravné řízení konané státním zástupcem (KSZ). Jeho účelem je umožnit přehledné a snadné sledování běhu zkušební doby podmíněného zastavení trestního stíhání a podmíněného odložení podání návrhu na potrestání, kontrolu běhu těchto lhůt a snadnou manipulaci se spisy, v nichž státní zástupce rozhodl o těchto způsobech vyřízení věci.
§ 121
Obsah evidence
Ve lhůtníku se evidují tyto údaje
a) spisová značka trestní věci, v níž bylo podmíněně zastaveno trestní stíhání nebo podmíněně odloženo podání návrhu na potrestání,
b) údaje o osobě obviněného a podezřelého, jehož se evidované rozhodnutí týká,
c) údaj o konci zkušební doby včetně údajů o jejím ponechání v platnosti a o jejím prodloužení,
d) jednotlivé lhůty pro dotazy na chování obviněného a podezřelého v průběhu zkušební doby,
e) počet měsíců číselně (periodou) vyjádřených, po kterých má být proveden dotaz na chování obviněného a podezřelého.
§ 122
Vyznačení vyřízení věci
Zápis ve lhůtníku se odškrtne, jakmile nabylo právní moci usnesení státního zástupce, že se osoba, u níž došlo k podmíněnému zastavení trestního stíhání nebo podmíněnému odložení podání návrhu na potrestání, osvědčila (§ 308 odst. 1 věta první, § 179h odst. 1 věta první tr. ř.), nebo u níž bylo vysloveno, že se osvědčila ze zákona (§ 308 odst. 2, § 179h odst. 2 tr. ř.), nebo jakmile nabylo právní moci usnesení o pokračování v trestním stíhání (§ 308 odst. 1 věta druhá tr. ř.) nebo usnesení, jímž státní zástupce z důvodu neosvědčení podezřelého ve zkušební době podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nařídil, aby bylo konáno vyšetřování [§ 179h odst. 1 věta druhá ve spojení s § 179f odst. 2 písm. b) tr. ř.] nebo v níž státní zástupce rozhodl, že bude z těchto důvodů konat vyšetřování ve věci, v níž jinak koná obligatorně zkrácené přípravné řízení (§ 179h odst. 1 věta druhá ve spojení s § 179f odst. 2 písm. b) a § 161 odst. 4 tr. ř. per analogiam).
§ 122a
Evidence úředních razítek
(1) Státní zastupitelství vede evidenci kulatých úředních razítek se státním znakem a úředních razítek obsahujících úplné označení státního zastupitelství. Je-li vyhotoveno více úředních razítek téhož typu se shodným textem, rozlišují se pořadovými čísly.
(2) Evidence obsahuje
a) otisk razítka,
b) jméno, příjmení, funkci a podpis zaměstnance, který razítko převzal,
c) datum převzetí, vrácení a vyřazení razítka z evidence.
§ 122b
Evidence kvalifikovaných certifikátů
Státní zastupitelství vede evidenci kvalifikovaných certifikátů vydaných akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb, jichž je držitelem a na nichž jsou založeny jím užívané uznávané elektronické podpisy, a kvalifikovaných systémových certifikátů, jichž je držitelem a na nichž jsou založeny jím užívané uznávané elektronické značky, vydaných akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, která obsahuje
a) číslo certifikátu,
b) specifikaci, zda se jedná o kvalifikovaný certifikát nebo kvalifikovaný systémový certifikát,
c) počátek a konec platnosti certifikátu,
d) heslo pro zneplatnění certifikátu,
e) datum a důvod zneplatnění certifikátu,
f) údaje o kvalifikovaném poskytovateli certifikačních služeb,
g) identifikaci oprávněného uživatele uznávaného elektronického podpisu.
Kniha předběžných opatření
§ 122c
Zápis do knihy předběžných opatření
(1) Kniha předběžných opatření je stálá pomůcka pro kontrolu a evidenci předběžných opatření. Zápis do knihy předběžných opatření se provede v přípravném řízení ke každému obviněnému
a) dnem, kdy bylo vydáno usnesení státního zástupce, kterým mu bylo uloženo předběžné opatření podle § 88d, § 88i, § 88j nebo § 88k tr. ř.,
b) dnem, kdy byl soudu podán návrh státního zástupce na uložení předběžného opatření obviněnému podle § 88e, § 88f, § 88g, § 88h nebo § 88l tr. ř.,
c) dnem doručení usnesení soudu o ponechání obviněného na svobodě za současného uložení předběžného opatření (podle § 73 odst. 1 písm. d) tr. ř.),
d) dnem vydání rozhodnutí státního zástupce o propuštění obviněného z vazby za současného uložení předběžného opatření (podle § 73 odst. 1 písm. d) tr. ř.),
e) dnem doručení usnesení soudu o propuštění obviněného z vazby za současného uložení předběžného opatření (podle § 73 odst. 1 písm. d) tr. ř.), nebo
f) dnem doručení spisu s věcí pravomocně vrácenou soudem státnímu zástupci k došetření, když o předběžném opatření bylo rozhodnuto v řízení před soudem a předběžné opatření dále trvá.
(2) Zápisy do knihy předběžných opatření se provádějí současně se zápisem do rejstříku. Bylo-li vůči témuž obviněnému postupováno podle odstavce 1 postupně ve více případech, provede se do knihy předběžných opatření zápis pro každý z takových případů.
(3) Vyřízení příslušné položky se v knize předběžných opatření vyznačí modrým odškrtnutím dnem, kdy skončilo předběžné opatření pro státní zastupitelství, jímž je den
a) právní moci usnesení o zamítnutí návrhu státního zástupce na uložení předběžného opatření soudem,
b) rozhodnutí o zrušení usnesení o uložení předběžného opatření orgánem rozhodujícím o stížnosti proti tomuto usnesení,
c) právní moci usnesení o zrušení předběžného opatření (§ 88n odst. 2 a 3 tr. ř.),
d) právní moci usnesení o postoupení věci jinému orgánu podle § 171 tr. ř., zastavení trestního stíhání podle § 172 tr. ř., schválení narovnání podle § 309 tr. ř. nebo odstoupení od trestního stíhání a zastavení trestního stíhání mladistvého podle § 70 zákona o soudnictví ve věcech mládeže,
e) podání obžaloby nebo návrhu na schválení dohody o vině a trestu, nebo
f) den jiného způsobu vyřízení.
(4) Je-li vrácena věc soudem pravomocně zpět do přípravného řízení, dnem doručení spisu státnímu zastupitelství se vyznačí u osoby, u níž má předběžné opatření v přípravném řízení dále trvat, obživnutí předběžného opatření a záznam o předběžném opatření se podle potřeby aktualizuje.
§ 122d
Evidované údaje
V knize předběžných opatření se evidují tyto údaje
a) jméno, příjmení, datum narození (popř. rodné číslo) obviněného; vyznačí se též, jde-li o mladistvého; jde-li o obviněnou právnickou osobu, údaje sloužící k její identifikaci;
b) spisová značka rejstříku, k níž se zápis v knize předběžných opatření vztahuje,
c) úkon zakládající evidenci předběžného opatření:
1. usnesení státního zástupce o uložení předběžného opatření podle § 88d, § 88i, § 88j nebo § 88k tr. ř., druh uloženého předběžného opatření odkazem na zákonné ustanovení, den vydání a den nabytí právní moci tohoto usnesení,
2. návrh státního zástupce soudu na uložení předběžného opatření podle § 88e, § 88f, § 88g, § 88h nebo § 88l tr. ř., druh navrhovaného předběžného opatření odkazem na zákonné ustanovení a den podání takového návrhu soudu,
3. usnesení o uložení předběžného opatření na návrh státního zástupce podle § 88e, § 88f, § 88g, § 88h nebo § 88l tr. ř., druh uloženého předběžného opatření odkazem na zákonné ustanovení, den vydání a den nabytí právní moci tohoto usnesení,
4. usnesení soudu o ponechání obviněného na svobodě za současného uložení předběžného opatření (podle § 73 odst. 1 písm. d) tr. ř.), druh uloženého předběžného opatření odkazem na zákonné ustanovení, den vydání a den nabytí právní moci tohoto usnesení,
5. usnesení státního zástupce o propuštění obviněného z vazby za současného uložení předběžného opatření (podle § 73 odst. 1 písm. d) tr. ř.), druh uloženého předběžného opatření odkazem na zákonné ustanovení, den vydání a den nabytí právní moci tohoto usnesení,
6. usnesení soudu o propuštění obviněného z vazby za současného uložení předběžného opatření (podle § 73 odst. 1 písm. d) tr. ř.), druh uloženého předběžného opatření odkazem na zákonné ustanovení, den vydání a den nabytí právní moci tohoto usnesení, nebo
7. usnesení soudu o uložení předběžného opatření v řízení před soudem v případě uvedeném v § 122c odst. 1 písm. f), druh uloženého předběžného opatření odkazem na zákonné ustanovení, den vydání a den nabytí právní moci tohoto usnesení,
d) den skončení předběžného opatření pro státní zastupitelství s uvedením důvodu jeho skončení (§ 122c odst. 3).
Kniha vyžadované mezinárodní justiční spolupráce
§ 122e
Zápis do knihy vyžadované mezinárodní justiční spolupráce
(1) Kniha vyžadované mezinárodní justiční spolupráce je stálá pomůcka pro kontrolu a evidenci úkonů mezinárodní justiční spolupráce vyžadované v trestním řízení vedeném v České republice. Zápis do knihy vyžadované mezinárodní justiční spolupráce se provede v přípravném řízení v každé trestní věci dnem
a) vyhotovení žádosti o právní pomoc [§ 41 zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních],
b) podání návrhu státního zástupce soudu, aby požádal Ministerstvo spravedlnosti o provedení opatření nezbytných pro vyžádání osoby z cizího státu [§ 79 odst. 1 zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních],
c) podání návrhu státního zástupce na vydání evropského zatýkacího rozkazu [§ 193 odst. 1 zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních] nebo zatýkacího rozkazu [§ 224 ve spojení s § 193 odst. 1 zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních],
d) vyhotovení žádosti o převzetí trestního řízení [§ 107 odst. 1 zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních],
e) vydání příkazu k zajištění hodnoty nebo důkazního prostředku v jiném členském státě [§ 229 odst. 1 zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních],
f) vyhotovení osvědčení k rozhodnutí státního zástupce ukládajícímu náhradní opatření za vazbu [§ 252 odst. 3 zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních],
g) vyhotovení žádosti o informace [§ 258 odst. 1 zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních],
h) vydání evropského ochranného příkazu [§ 354 odst. 1 zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních],
i) vydání evropského vyšetřovacího příkazu [§ 374 odst. 1 zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních].
(2) Zápisy do knihy vyžadované mezinárodní justiční spolupráce se provádějí současně se zápisem do rejstříku. Bylo-li v téže věci postupováno podle odstavce 1 postupně ve více případech, provede se do knihy vyžadované mezinárodní justiční spolupráce zápis pro každý z takových případů.
(3) Vyřízení příslušné položky se v knize vyžadované mezinárodní justiční spolupráce vyznačí modrým odškrtnutím dnem, kdy skončilo vyřizování mezinárodní justiční spolupráce pro státní zastupitelství. Den skončení vyřizování mezinárodní justiční spolupráce pro státní zastupitelství je pro jednotlivé druhy mezinárodní justiční spolupráce uveden v metodických příručkách a návodech (§ 5 odst. 5).
§ 122f
Evidované údaje
V knize vyžadované mezinárodní justiční spolupráce se evidují tyto údaje
a) spisová značka rejstříku, k níž se zápis v knize vyžadované mezinárodní justiční spolupráce vztahuje,
b) označení státu, od kterého je vyžadována mezinárodní justiční spolupráce, lze-li takový stát určit,
d) označení druhu mezinárodní justiční spolupráce, v případě právní pomoci i typ úkonu a v případě příkazu k zajištění, zda jde o zajištění hodnoty, nebo důkazního prostředku,
e) den a druh (rozhodnutí nebo opatření) vyžádání mezinárodní justiční spolupráce státním zástupcem,
f) den a způsob vyřízení žádosti o mezinárodní justiční spolupráci.
Hlava třetí
Evidence opatření obecné povahy
§ 123
Způsob vedení evidence
(1) Každý nový pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce (dále jen "pokyn") se zapíše pod samostatným běžným číslem do rejstříku SPR.
(2) Ve věcném spisu (§ 154) se provedou a vyznačí veškeré nutné úkony týkající se pokynu, zejména předání písemných vyhotovení pokynu nebo jeho kopií pořízených podle odstavce 4 zpravidla v elektronické podobě státním zástupcům a případně i dalším zaměstnancům státního zastupitelství, kteří jej k plnění svých pracovních povinností potřebují. Rozesílání pokynů nižším stupňům státního zastupitelství zabezpečuje Nejvyšší státní zastupitelství prostřednictvím elektronické pošty. Nižší státní zastupitelství sdělují pro tento účel Nejvyššímu státnímu zastupitelství neprodleně změnu své elektronické adresy.
(3) Podle odstavců 1 a 2 se obdobně postupuje také ve vztahu k výkladovým stanoviskům.
(4) Státní zastupitelství si může pořizovat pro svoji potřebu kopie pokynů a výkladových stanovisek.
§ 124
Sbírka pokynů obecné povahy nejvyššího státního zástupce
(1) Na Nejvyšším státním zastupitelství se vede sběrný spis Sbírka pokynů obecné povahy nejvyššího státního zástupce (dále jen "Sbírka"). Do Sbírky se zakládá po jednom písemném vyhotovení každého pokynu, jeho změny nebo doplňku, případně úplného znění. Jejich kopie se současně odevzdá k zařazení do knihovního fondu knihovně Nejvyššího státního zastupitelství.
(2) O pokynech, které jsou ve Sbírce založeny, se vede přehled, v němž se vyznačují všechny změny, zrušení, souvislosti a další údaje týkající se předmětného pokynu.
(3) Sbírku lze vést více let. Nová Sbírka se zakládá z důvodu přehlednosti tehdy, jestliže je to vhodné vzhledem k počtu zrušených pokynů evidovaných v dosavadní Sbírce. Z dosavadní Sbírky se vyjmou a založí do nové Sbírky všechny platné pokyny; vynětí těchto pokynů se ve spisovém přehledu dosavadní Sbírky vyznačí zakroužkováním čísla listu.
(4) O založení nové Sbírky podle odstavce 1 rozhoduje nejvyšší státní zástupce.
(5) Po založení nové Sbírky se Sbírka obsahující zrušené pokyny odevzdá k úschově do spisovny spolu s přehledem vedeným podle odstavce 2 obsahujícím údaje o zrušených pokynech. Kopie tohoto přehledu se předá knihovně Nejvyššího státního zastupitelství. Ustanovení § 163 až § 166 platí obdobně.
§ 125
Sbírka výkladových stanovisek Nejvyššího státního zastupitelství
(1) Na Nejvyšším státním zastupitelství se vede sběrný spis Sbírka výkladových stanovisek Nejvyššího státního zastupitelství. Zakládá se do ní po jednom písemném vyhotovení každého výkladového stanoviska nebo jeho změny, a vyznačuje se v ní případně jeho další nepoužitelnost či zrušení.
(2) Pro vedení Sbírky výkladových stanovisek Nejvyššího státního zastupitelství platí § 124 obdobně.
§ 126
Sbírka opatření vedoucího státního zástupce
(1) Na každém státním zastupitelství se vede sběrný spis Sbírka opatření vedoucího státního zástupce. Zakládá se do ní po jednom písemném vyhotovení každého opatření vedoucího státního zástupce, změny nebo jeho zrušení. Pro vedení Sbírky opatření vedoucího státního zástupce platí § 124 obdobně.
(2) Okresní státní zastupitelství vedou způsobem uvedeným v odstavci 1 i sběrný spis Sbírka opatření krajského státního zástupce, do něhož se zakládají opatření vydaná nadřízeným krajským státním zástupcem v rámci jeho řídící působnosti, pokud zavazují jím řízená okresní státní zastupitelství.
(3) Obsah opatření vedoucího státního zástupce lze uveřejňovat vně státního zastupitelství, jehož se týká, jen v rozsahu, v němž se jeho aplikace dotýká i jiných subjektů než jen státních zástupců, které přímo zavazuje, nebo ve vztazích mezi stupni státního zastupitelství v případech, kdy je toho zapotřebí k výkonu působnosti státního zastupitelství (např. v rámci výkonu dohledu nad činností nižšího státního zastupitelství).
Hlava čtvrtá
Nakládání s neutajovanými záznamy odposlechu
§ 126a
Přejímání neutajovaných záznamů odposlechu
(1) Státní zastupitelství si vyžádá neutajované záznamy odposlechu v přípravném řízení, jen je-li to nezbytné. Přílohu trestního spisu s neutajovanými záznamy odposlechu přejímá zaměstnanec pro odposlechy.
(2) Není-li příloha s neutajovanými záznamy odposlechu zabezpečena v době předání na státní zastupitelství, zaměstnanec pro odposlechy vloží přejímaná média do neprůhledného obalu a vyznačí na něm druh a počet přejímaných médií. Obal zabezpečí před otevřením nepovolanou osobou (např. přelepením papírovou lepicí páskou, kterou opatří na spoji svou parafou a úředním razítkem). Každý, kdo obal otevře, jej obdobně zabezpečí po skončení nakládání s přílohou. Nedovolené narušení se ihned nahlásí vedoucímu státnímu zástupci.
(3) S výjimkou odstavce 2 se ustanovení této hlavy nevztahují na postup státních zástupců ve věcech, v nichž konají obligatorně vyšetřování nebo zkrácené přípravné řízení; za ochranu informací obsažených v záznamech o odposlechu a v jejich přepisech v těchto věcech odpovídají osobně tito státní zástupci.
§ 126b
Zabezpečení neutajovaných záznamů odposlechu
(1) Nakládání s neutajovanými záznamy odposlechu, které převzalo státní zastupitelství, se eviduje v evidenci odposlechu.
(2) Příloha s neutajovanými záznamy odposlechu se uloží do vyřízení věci odděleně od trestního spisu ve zvláštní kovové skříni pod uzamčením, pokud nerozhodne vedoucí státní zástupce o jiném vhodném způsobu. Za uložení odpovídá zaměstnanec pro odposlechy. Příloha musí být uchovávány v převzatém stavu tak, aby záznamy odposlechu nebyly odstraněny, porušeny či nedošlo k záměně s jinými nosiči.
(3) Zůstává-li příloha uložena u státního zastupitelství i po vyřízení věci, připojí se ke spisu před jeho založením na spisovnu jako jeho příloha v zabezpečeném stavu (§ 126a odst. 2). Otevřít ji lze jen se souhlasem vedoucího státního zástupce. Tím nejsou dotčeny předpisy upravující skartačního řízení ani předpisy upravující kontrolu vyřízených věcí u státního zastupitelství59b).
(4) Byla-li příloha s neutajovanými záznamy odposlechu předložena státnímu zástupci, odpovídá státní zástupce, který přílohu převzal, za to, že příloha bude uložena tak, aby se s jejím obsahem nemohla seznámit neoprávněná osoba. Po provedení příslušných úkonů je státní zástupce povinen neprodleně vrátit přílohu zaměstnanci pro odposlechy. Převzetí a vrácení přílohy státním zástupcem zaznamená zaměstnanec pro odposlechy v evidenci odposlechu.
§ 126c
Evidence odposlechu
Evidence odposlechu se vede o každé příloze s neutajovanými záznamy odposlechu. Obsahuje
a) spisovou značku trestní věci, v níž je příloha vedena,
b) pořadové číslo úkonu,
c) datum předložení či vydání přílohy; v případě jejího předložení státnímu zástupci nebo byla-li vydána jen dočasně, i datum vrácení,
d) jméno, příjmení a funkce osoby, která přílohu nebo její část převzala či předala.
§ 126d
Vydání přílohy s neutajovanými záznamy odposlechu
(1) Přílohu s neutajovanými záznamy odposlechu vydá zaměstnanec pro odposlechy jinému jen na písemný pokyn státního zástupce. Pokyn musí obsahovat údaj o tom, zda jde o trvalé nebo dočasné vydání a přesné označení toho, komu je příloha vydávána, dále datum a podpis nebo uživatelské jméno státního zástupce, který pokyn vydal. Má-li být vydána jen část přílohy, musí pokyn obsahovat její určení. Pokyn se zakládá do dozorového spisu.
(2) Zasílá-li se spis s přílohou jinému orgánu poštou, zaeviduje se jejich odeslání v evidenci odposlechu v poznámce. Jako datum vydání přílohy se uvede datum na podacím razítku pošty.
(3) Zjistí-li se, že státní zastupitelství má v úschově přílohy s neutajovanými záznamy odposlechu, ačkoliv byl spis, jehož jsou přílohou, předán jinému orgánu, požádá zaměstnanec pro odposlechy státního zástupce o přezkoumání důvodnosti uložení příloh u státního zastupitelství.
(4) Změní-li se osoba zaměstnance pro odposlechy, postupuje se při předávání agendy podle § 3 odst. 4 přiměřeně. V předávacím protokolu se zejména uvede počet uschovávaných příloh s neutajovanými záznamy odposlechu s odkazem na příslušné spisové značky.
ČÁST ČTVRTÁ
Hlava první
Tvoření a oběh spisů
§ 127
Spis
(1) Všechny písemnosti týkající se téže věci (podání, písemnosti doručené elektronickou poštou, protokoly, záznamy, rozhodnutí apod.) tvoří spis. Není-li dále stanoveno jinak, jednotlivé písemnosti se ve spisech řadí chronologicky. Ve spisech je třeba shromažďovat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro zajištění účelu výkonu působnosti státního zastupitelství. Je třeba dbát na to, aby osobní údaje obsažené v trestním spisu byly přesné. Je-li zjištěno, že zpracovávané osobní údaje nejsou přesné, provedou se bez zbytečného odkladu potřebná opatření za účelem jejich opravy nebo aktualizace.
(2) Spisy se vkládají do obalů podle schválených vzorů uvedených v příloze č. 2 tohoto kancelářského řádu. Před uložením do spisovny se sešívají.
(3) Na spisovém obalu se kromě spisové značky uvedou i všechny další údaje, které jsou předtištěny. Ve vazebních věcech se obal dozorového spisu opatří v záhlaví razítkem či výrazným nadpisem "Vazba", zpravidla červené barvy. Jde-li o spis, v němž je vedeno trestní řízení proti právnické osobě, uvede se u jejího názvu též zkratka „PO“. Na obalu spisu se vyznačí též údaje o konci lhůty zkušební doby podmíněného zastavení trestního stíhání a podmíněného odložení podání návrhu na potrestání a o zajištěném majetku. Údaje na obalu spisu včetně předtisků lze nahradit tiskovými výstupy z informačního systému státního zastupitelství.
(4) Obsahem spisu se rozumí písemnosti tvořící spis, kromě obalu spisu a spisového přehledu.
(5) Zakládá-li se prvopis meritorního vyřízení věci (například usnesení o zastavení nebo přerušení trestního stíhání, usnesení o postoupení věci anebo usnesení o podmíněném zastavení trestního stíhání) do trestního spisu, připevní zaměstnanec pověřený vedením rejstříku dodejku nebo jiný doklad o jeho doručení adresátu k poslednímu listu, kde je závěr jeho písemného vyhotovení založeného v tomto spisu, a učiní na ně odkaz v dozorovém spise. V ostatních případech připevní tento doklad k poslednímu listu, kde je závěr vyřízení, které je založeno v dozorovém spise.
(6) Jestliže je na jednu dodejku doručováno několik rozhodnutí v téže věci, připevní se dodejka, na které musí být vyznačena všechna jednací čísla společně doručovaných rozhodnutí, k tomu listu, na němž je vyhotovení rozhodnutí ve věci samé; jde-li o rozhodnutí téže povahy, připevní se dodejka k tomu listu, na němž je vyhotovení prvopisu rozhodnutí, jež bylo doručeno jako poslední. Na posledním listu, kde je závěr prvopisu předchozích rozhodnutí, se učiní odkaz na číslo listu, u něhož je dodejka připevněna nebo se k nim připevní fotokopie této dodejky. Dodejka o zaslání důležité písemnosti se připevní k pokynu k jejímu doručení (referátu).
(7) Důležitá rozhodnutí, zejména rozhodnutí o vyřízení věci (meritorní rozhodnutí) a rozhodnutí, jimiž se zakládají, mění nebo ruší práva nebo povinnosti účastníků řízení nebo jiných osob zúčastněných na řízení, se opatřují doložkou právní moci. Doložka právní moci se zpravidla umístí do pravého horního rohu vyhotovení rozhodnutí, které se doložkou právní moci ověřuje nebo jeho konvertované verze9d). Doložka právní moci obsahuje údaj o dni, kdy rozhodnutí nabylo právní moci, datum ověření, podpis zaměstnance, který ověření provedl a kulaté úřední razítko nebo otisk razítka s malým státním znakem obsahující rubriky pro vepsání těchto údajů. Pokyn k vyznačení právní moci u rozhodnutí vydaného státním zástupcem dává státní zástupce, který současně určí datum právní moci rozhodnutí.
(8) Doložkou právní moci se neověřují rozhodnutí orgánu, který rozhodoval ve věci v druhém stupni.
(9) Doložku právní moci nahrazuje tiskový výstup z informačního systému státního zastupitelství o elektronicky předané informaci soudu o nabytí právní moci rozhodnutí, je-li státnímu zastupitelství předána automatizovaným způsobem z informačního systému soudu.
§ 127a
Elektronický spis
(1) Pokud tak stanoví jiný právní předpis, lze vést spis výlučně v elektronické podobě. Na jeho vedení se přiměřeně použijí předchozí ustanovení, není-li stanoveno jinak.
(2) Elektronické spisy se vedou v příslušném informačním systému státního zastupitelství podle dokumentace k tomuto informačnímu systému; dokumentaci schvaluje Nejvyšší státní zastupitelství.
(3) Úkony státního zástupce (státního zastupitelství) se opatří uznávaným zaměstnaneckým elektronickým popisem toho, kdo úkon učinil. Uznávanou elektronickou značku lze namísto uznávaného elektronického podpisu použít jen, pokud to povaha úkonu připouští, stanoví tak jiný předpis anebo ten, kdo úkon učinil.
(4) Podání a jiné písemnosti došlé státnímu zastupitelství v listinné podobě se zkonvertují do elektronické podoby9d) a v listinné podobě se nadále vedou jako listinná příloha elektronického spisu. Pro jejich vedení a nakládání s nimi se užije § 136 obdobně.
§ 128
Náhradní spis
(1) Není-li dočasně k dispozici příslušný spis, lze pro účely sledování průběhu řízení vytvořit náhradní spis.
(2) Na obalu náhradního spisu se uvede název státního zastupitelství, spisová značka věci pro níž je veden, a jména osob, jichž se řízení týká. V pravém horním rohu se obal označí písmenem "N". Písmeno "N" se uvádí také za spisovou značkou, event. číslem jednacím na písemnostech vyhotovovaných v této věci (např. ZT 510/2005 N, ZT 510/2005 - 3 N).
(3) Vytvoření náhradního spisu se zaznamená v evidenční poznámce příslušného rejstříku.
§ 129
Rekonstrukce spisu
(1) Spisy, které byly zcela nebo částečně zničeny nebo se ztratily, rekonstruuje, jestliže je toho třeba, státní zastupitelství, které věc vyřizovalo v prvém stupni, na základě záznamů v rejstříku a evidenčních pomůckách, popřípadě podle spisů jiných orgánů.
(2) Rekonstrukce spisů se provádí podle pokynu vedoucího státního zástupce.
§ 130
Vyloučení části spisu za účelem vytvoření samostatného spisu
(1) Je-li z věci, o níž se spis vede, vyloučena část řízení k samostatnému projednání (např. ze skupinové věci řízení o některé z osob) a vedena v samostatné věci, vyloučí se ve stejném rozsahu ze spisu část písemností a utvoří se pro tuto věc samostatný spis. Je-li v takovém případě zapotřebí některé listiny použít v obou spisech (např. z důvodů důkazního řízení) vyhotoví se pro tento účel jejich ověřené fotokopie. Originál písemnosti se založí do toho spisu, kde je použití originální listiny (např. z důvodů důkazní hodnoty) důležitější.
(2) Stejně se postupuje, bylo-li ze skupinové věci vyloučeno řízení jen proti některým z obviněných za účelem podmíněného zastavení trestního stíhání (§ 307 tr. ř.) nebo podmíněného odložení podání návrhu na potrestání (§ 179c odst. 2 písm. g), § 179g tr. ř).
(3) Pokud nebylo možno výjimečně ze závažného důvodu v případech uvedených v odstavci 2 vyloučit řízení proti těmto osobám k samostatnému projednání a na ostatní osoby v této věci byla podána obžaloba nebo návrh na potrestání, ze stejnopisu usnesení o podmíněném zastavení trestního stíhání nebo podmíněném odložení podání návrhu na potrestání, jež bylo v této věci vydáno, se vytvoří náhradní spis (§ 128).
§ 131
Rozdělování spisů do svazků
Obsáhlé spisy se rozdělují do svazků. Svazky se vkládají do spisových obalů, na jejichž první straně se vyznačí římskou číslicí číslo svazku a spisová značka. Na první svazek se vyznačí počet všech vytvořených svazků.
§ 132
Spisová značka
(1) Každý spis je označen spisovou značkou, která se skládá z označení rejstříku určujícího jeho druh, z běžného čísla, pod nímž je věc do rejstříku zapsána, a z číslovky označující letopočet (např. ZT 205/2005).
(2) Jestliže je z důvodu velkého počtu věcí téhož druhu vhodné vést více rejstříků, uvede se před spisovou značku arabskou číslicí pořadové číslo rejstříku (např. 2 ZT 301/2005).
(3) Při vyřizování dožádání se spisová značka, kterou písemnost obdrží u dožádaného státního zastupitelství, na spisový obal nepíše. U dožádaného státního zastupitelství se spis vloží do zvláštního obalu, na který se obyčejnou tužkou napíše spisová značka tohoto státního zastupitelství. Po vrácení spisu dožadujícímu státnímu zastupitelství se spisová značka na tomto obalu vymaže nebo přeškrtne.
§ 133
Číslování listů
Jednotlivé písemnosti se označí při zařazení do spisů spisovou značkou. Čísla listů se vyznačí v pravém horním rohu. To platí i o vrácených a nedoručených zásilkách. Stejnopisy podání, dodejka a takové přílohy, které je nutno po skončení věci vrátit, čísla listů neobdrží.
§ 134
Jednací číslo
(1) Spisová značka a k ní připojené číslo listu písemnosti (vyhotovení rozhodnutí) tvoří jednací číslo (např. 2 ZT 345/2005 - 3). Má-li písemnost více listů, uvede se v jednacím čísle číslo prvého z nich.
(2) Jednacím číslem se označí všechny stejnopisy vyhotovených rozhodnutí, všechny písemnosti, jež mají být vypraveny, jakož i obálky a dodejky nebo jiné doklady potvrzující doručení konkrétní písemnosti adresátu.
§ 135
Spisový přehled
(1) Jednotlivé písemnosti se ve spisech řadí chronologicky a takto se zapisují do spisového přehledu. Výjimku činí trestní spis, v němž se jednotlivé písemnosti řadí logicky. V dozorovém spise a v deníku vyšetřování je spisový přehled nahrazen obalem. Ve všeobecném spise se pro oddíly 2 až 4 a 6 spisový přehled nahrazuje obalem; u dalších oddílů zřízených podle § 67 odst. 5 určí vedení spisového přehledu nebo jeho nahrazení obalem vedoucí státní zástupce.
(2) Trvalé vynětí zapsané písemnosti ze spisu se ve spisovém přehledu vyznačí červeným zakroužkováním čísla listu. Vyjímá-li se takto celý soubor písemností (např. odesílá-li se celý obsah spisu jinému státnímu zastupitelství), není nutno vyznačovat vynětí jednotlivých písemností podle předchozí věty za podmínky, že je jiným způsobem prokazatelně a přehledně dokumentováno, které písemnosti byly takto ze spisu trvale vyňaty, a pro jaký účel se tak stalo.
(3) Je-li písemnost trvale vyňata ze spisu proto, aby se stala součástí jiného spisu téže organizační složky stejného státního zastupitelství, eviduje se v tomto jiném spise jako příloha vložená do přílohového obalu (§ 136 odst. 1).
(4) V trestních věcech po předložení trestního spisu státnímu zastupitelství zapíše zaměstnanec kanceláře na vyznačeném místě obalu spisovou značku a za poslední zápis připojí otisk podlouhlého razítka státního zastupitelství. Pod otiskem tohoto razítka se do spisového přehledu zapisují rozhodnutí a opatření státního zástupce.
§ 136
Přílohy
(1) Přílohy, které jsou součástí došlé písemnosti (např. spisy, včetně postoupených spisů jiných státních zastupitelství nebo trestních spisů, doklady, smlouvy, knihy, sešity, fotografie, apod.), se vkládají do obálky nebo obalu. Obal se založí do spisu, opatří spisovou značkou a číslem listu a zapíše se do spisového přehledu. Na každé příloze vložené do obálky (obalu) se vyznačí obyčejnou tužkou spisová značka. Seznam příloh se vyznačí na obálce (obalu). Nakládání s přílohou s utajovanými informacemi podle zvláštního předpisu3)se řídí těmito zvláštními předpisy.18) Nakládaní s přílohou s neutajovanými záznamy odposlechu upravuje část třetí hlava čtvrtá.
(2) Přílohy, které tvoří součást spisu, mohou být vráceny jen na pokyn státního zástupce, který věc vyřizuje. Tento státní zástupce může nařídit pořízení opisů nebo kopií některých částí příloh. Tyto opisy nebo kopie se potom vedou způsobem stanoveným v odstavci 1. Při vrácení příloh se vymaže tužkou učiněný záznam spisové značky.
(3) Vrácení příloh potvrdí příjemce na obálce, ve které byla příloha vložena. Byly-li přílohy vráceny poštou, připevní se dodejka k listu, na němž je pokyn k jejich vrácení. Na obálce (obalu), ve které byla příloha vložena, se poznamená číslo listu, na kterém je pokyn k jejímu vrácení.
§ 137
Postoupení spisu
(1) Jestliže nejblíže vyšší státní zastupitelství odejme věc nižšímu státnímu zastupitelství a působí v ní samo (§ 12d odst. 2 část věty druhé za středníkem, odst. 3 zákona o státním zastupitelství), postoupí mu nižší státní zástupce, který byl dosud ve věci činný, obsah svého spisu a kopii spisového přehledu. Vyšší státní zástupce ho připojí jako přílohu do vlastního spisu.
(2) Státní zastupitelství zašle obsah spisu státnímu zastupitelství, do jehož obvodu byla věc postoupena nebo přikázána, nebo jemuž spis zapůjčuje nebo předkládá z jiného důvodu (např. z důvodu dožádání, vyřízení opravného prostředku atd.).
Hlava druhá
Spisy vedené na státním zastupitelství
§ 138
Druhy spisů
Na státním zastupitelství se v souladu s jeho působností vedou podle vzorů uvedených v příloze č. 2 kancelářského řádu tyto druhy spisů:
a) sběrné spisy,
b) dozorové spisy,
c) deník vyšetřování,
d) trestní (vyšetřovací) spisy,
e) odvolací spisy v trestních věcech,
f) přezkumné spisy v trestních věcech,
g) spisy v trestní věci,
h) spisy pro analytiku a legislativu,
i) spisy o účasti v občanském soudním řízení,
j) spisy pro dozor nad výkonem trestu odnětí svobody,
k) spisy pro dozor nad výkonem vazby,
l) spisy pro dozor nad výkonem ústavní nebo ochranné výchovy,
m) spisy o poskytování informací,
n) všeobecné spisy,
o) spisy pro mezinárodní justiční spolupráci,
p) spisy pro dozor nad výkonem zabezpečovací detence,
q) přezkumné spisy pro odposlechy,
r) správní spisy, které se vedou jako
1. věcné spisy,
2. osobní spisy,
3. sběrné spisy,
4. ostatní správní spisy.
§ 139
Sběrné spisy
(1) Pro opakující se podání stejného charakteru nebo pro jiné písemnosti, u nichž to povaha věci připouští, se v jednotlivých rejstřících vedou sběrné spisy. Sběrný spis je možno vést i více roků. Do rejstříku se zapíše označení spisu podle obsahu prvé došlé písemnosti.
(2) Sběrné spisy se ukládají do obalu a vede se v nich spisový přehled. Má-li být na základě písemnosti založené ve sběrném spise učiněno opatření (např. podání odvolání, předložení podnětu ke stížnosti pro porušení zákona), vyřadí se toto podání ze sběrného spisu a eviduje se samostatně v příslušném rejstříku. Souvislost se vyznačí ve spisovém přehledu.
(3) Odškrtnutí sběrných spisů se vyznačuje po prvém vyřízení na pokyn státního zástupce.
§ 140
Dozorový spis
(1) Dozorový spis se vede u všech státních zastupitelství, která konají v prvním stupni dozor nad trestním stíháním nebo nad zkráceným přípravným řízením konaným policejními orgány a účastní se v prvním stupni trestního řízení soudního, a dále ve věcech, v nichž státní zastupitelství koná předběžné šetření v řízení o vydání osoby, o jejíž vydání cizí stát požádal, do ciziny v případech, kdy proti této osobě není vedeno trestní řízení u tuzemského státního zastupitelství. Zakládá se při prvém zápisu do rejstříku pro dozor v trestním řízení nebo do rejstříku pro dozor ve zkráceném přípravném řízení. Pro každou jednotlivou věc se zakládá samostatný dozorový spis.
(2) Dozorový spis se skládá z obalu a z písemností, které jsou do obalu chronologicky ukládány. Dozorový spis dokumentující dozor nad trestním stíháním a účast státního zástupce v prvém stupni trestního řízení soudního obsahuje, kromě rozhodnutí a opatření státního zástupce a dalších písemností dokumentujících výkon jeho dozoru, též stejnopisy nebo kopie protokolů o výslechu obviněného a nejdůležitějších svědků, klíčových znaleckých posudků, protokolů o hlavním líčení (jsou-li v řízení před soudem vyhotovovány) a soudních rozhodnutí.
(3) Na obalu dozorového spisu se vyznačí chronologicky všechny písemnosti v téže věci došlé státnímu zastupitelství, jakož i všechny úkony, které státní zástupce ve věci koná nebo k nimž dal souhlas nebo příkaz, tak, aby spis dával přehled o průběhu trestního stíhání od nápadu věci až do jejího skončení.
(4) Po celou dobu trvání vazby v přípravném řízení, musí být dozorové spisy označeny v pravém horním rohu výrazným (zpravidla červeným) označením "VAZBA". Po skončení vazby v přípravném řízení se toto označení přeškrtne.
§ 140a
Spis pro poskytovanou mezinárodní justiční spolupráci
(1) Spis pro poskytovanou mezinárodní justiční spolupráci se vede ve věcech, v nichž státní zastupitelství poskytuje mezinárodní justiční spolupráci cizímu státu nebo mezinárodnímu soudu. Zakládá se při prvém zápisu věci do rejstříku. Pro každou jednotlivou věc se zakládá samostatný spis.
(2) Pro tvorbu, vedení, vyplňování obalu, evidenci a manipulaci se spisem se užijí ustanovení o dozorovém spisu obdobně.
§ 141
Deník vyšetřování
(1) Deník vyšetřování vede státní zástupce konající obligatorně vyšetřování a zkrácené přípravné řízení podle trestního řádu. Dokumentuje postup státního zástupce v průběhu tohoto jím konaného řízení.
(2) Deník vyšetřování se skládá z obalu a z písemností, které jsou do obalu chronologicky ukládány. Pro jeho vedení platí ustanovení § 140 odstavce 2 až 4 přiměřeně.
(3) Ve vazebních věcech se deník vyšetřování opatří v pravém horním rohu výrazným (zpravidla červeným) označením "VAZBA".
§ 142
Trestní (vyšetřovací) spis
(1) Trestní (vyšetřovací) spis slouží pro dokumentaci postupu orgánů činných v trestním řízení v přípravném řízení trestním od jeho zahájení60) až po ukončení přípravného řízení, včetně stadia vyšetřování.61) Vedení trestního spisu policejními orgány upravují zvláštní předpisy.
(2) Trestní spis vedený u státního zastupitelství o vyšetřování konaném státním zástupcem dokumentuje průběh přípravného řízení od zahájení trestního stíhání (§ 160 odst. 1 tr. ř.) až do ukončení přípravného řízení. Obsahuje všechna rozhodnutí a opatření ve vyšetřování vydaná a další písemnosti, důležité pro trestní stíhání. Sestává z obalu a spisového přehledu. Zakládané písemnosti se v něm řadí logicky. Podle potřeby jej lze vést ve více vyhotoveních.
(3) Ve vazebních věcech se trestní spis opatří v pravém horním rohu výrazným (zpravidla červeným) označením "VAZBA". Na obalu spisu se vyznačí též údaje o konci lhůty zkušební doby podmíněného zastavení trestního stíhání a podmíněného odložení podání návrhu na potrestání.
(4) Jestliže po vyřízení věci zůstává trestní spis policejního orgánu na státním zastupitelství, uloží se s dozorovým spisem. Trestní spis policejního orgánu se uschovává u státního zastupitelství vždy, pokud přípravné řízení, o němž byl spis veden, ukončil vydáním meritorního rozhodnutí státní zástupce. Za takové rozhodnutí se však nepovažuje přerušení trestního stíhání podle § 173 odst. 1 písm. a) tr. ř. ani odložení věci podle § 159a odst. 5 tr. ř. Zejména se trestní spis uloží na státním zastupitelství, pokud státní zástupce
a) věc odložil podle § 159a odst. 1 až 4 tr. ř. (např. po zrušení usnesení policejního orgánu o zahájení trestního stíhání nebo poté, co nahradil usnesení policejního orgánu o odložení věci svým vlastním rozhodnutím),
b) zastavil trestní stíhání podle § 172 tr. ř.,
c) podmíněně zastavil trestní stíhání podle § 307 tr. ř.,
d) schválil narovnání a zastavil trestní stíhání podle § 309 tr. ř.,
e) odstoupil od trestního stíhání mladistvého a zastavil trestní stíhání podle § 70 zákona o soudnictví ve věcech mládeže.
(5) Podle zásad uvedených v odstavci 4 se postupuje i při nakládání se spisem vedeným policejním orgánem o zkráceném přípravném řízení. Tento spis se uloží na státním zastupitelství vždy, pokud státní zástupce věc odložil podle § 179c odst. 2 písm. b), e), f), g) nebo h) tr. ř.
§ 143
Odvolací spis v trestní věci
(1) Odvolací spis se vede na krajských státních zastupitelstvích a na vrchních státních zastupitelstvích. Odvolací spis v trestní věci dokumentuje účast státního zástupce v trestním řízení u odvolacího soudu. Zakládá se při prvém zápisu do příslušného rejstříku pro každou samostatně zapsanou věc.
(2) Odvolací spis se skládá z obalu, spisového přehledu a písemností, které se do spisu chronologicky zakládají. Takto se do spisu zakládá i stejnopis nebo kopie obžaloby a rozsudku soudu prvního stupně, předložené nižším státním zastupitelstvím.
§ 144
Přezkumný spis v trestní věci
(1) Přezkumný spis v trestní věci se vede na krajských státních zastupitelstvích, na vrchních státních zastupitelstvích a na Nejvyšším státním zastupitelství.
(2) V souladu s působností příslušného státního zastupitelství se zakládá pro dokumentaci postupu státního zástupce při
a) přezkoumávání rozhodnutí soudů a státních zástupců podle § 266 a násl. tr. ř.,
b) přezkoumávání rozhodnutí státních zástupců o zastavení trestního stíhání nebo o postoupení věci při výkonu oprávnění nejvyššího státního zástupce podle § 174a tr. ř.,
c) posuzování podmínek pro dovolání podle § 265a a násl. tr. ř.
(3) Přezkumný spis v trestní věci se zakládá při prvém zápisu věci do příslušného rejstříku. Pro jeho zakládání a vedení platí obdobně § 143 odst. 2.
§ 144a
Přezkumný spis pro odposlechy
(1) Přezkumný spis pro odposlechy se vede u Nejvyššího státního zastupitelství ve věcech, v nichž je činné v řízení o přezkoumání zákonnosti příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu. Zakládá se při prvém zápisu věci do rejstříku. Pro každou jednotlivou věc se zakládá samostatný spis.
(2) Pro tvorbu, vedení, vyplňování obalu, evidenci a manipulaci se spisem se užijí ustanovení o přezkumném spisu v trestní věci obdobně.
§ 145
Spis v trestní věci
Spis v trestní věci používá Nejvyšší státní zastupitelství nebo vrchní státní zastupitelství pro věci vyřizované v trestním řízení na těchto státních zastupitelstvích. Pro tvorbu těchto spisů se přiměřeně užijí ta ustanovení kancelářského řádu státního zastupitelství, která jsou vzhledem k druhu vyřizovaných věcí nejbližší.
§ 146
Spis pro analytiku a legislativu
(1) Spis pro analytiku a legislativu vede Nejvyšší státní zastupitelství pro věci, v nichž podává připomínky k návrhům právních předpisů, vypracovává vlastní legislativní návrhy, zpracovává návrhy pokynů obecné povahy a opatření nejvyššího státního zástupce nebo návrhy výkladových stanovisek, jakož i podněty podle § 12 odst. 4 zákona o státním zastupitelství, a zpracovává materiály jiné analytické povahy (zprávy o činnosti za uplynulý rok, zvláštní zprávy, atd.).
(2) Spis pro analytiku a legislativu mohou vést na základě rozhodnutí vedoucího státního zástupce též vrchní státní zastupitelství.
§ 147
Spis o účasti v občanském soudním řízení
(1) Spis dokumentuje účast státního zastupitelství v občanském soudním řízení, které bylo zahájeno na jeho návrh nebo do kterého státní zastupitelství vstoupilo, a účast vyššího státního zastupitelství v řízení o opravném prostředku. Spis také dokumentuje vyřizování jiných občanskoprávních věcí na státním zastupitelství, i když se v nich státní zastupitelství samo řízení neúčastní (např. vyřizování dožádání v občanskoprávních věcech, provádění šetření o podmínkách ke vstupu do řízení nebo k podání návrhu na zahájení řízení nebo k využití jiného oprávnění státního zastupitelství v občanském soudním řízení), u Nejvyššího státního zastupitelství slouží pro vedení stanovisek podle § 51 odst. 2 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.
(2) Spis se zakládá při prvém zápisu do příslušného rejstříku pro každou samostatně zapsanou věc. Skládá se z obalu, spisového přehledu a písemností vztahujících se k vyřizované věci.
§ 148
Spis pro dozor nad výkonem trestu
(1) Spis dokumentuje činnost pověřeného státního zástupce při výkonu dozoru nad dodržováním právních předpisů při výkonu trestu odnětí svobody.62)
(2) Na vrchních státních zastupitelstvích se spis zakládá pro výkon dohledu nad činností uvedenou v odstavci 1. Na Nejvyšším státním zastupitelství se spis zakládá zejména pro výkon analytické a metodické činnosti vztahující se k výkonu dozoru uvedenému v odstavci 1.
(3) Spis se zakládá při prvním zápisu do příslušného rejstříku pro každou samostatně zapsanou věc. Skládá se z obalu, spisového přehledu a písemností vztahujících se k vyřizované věci.
§ 149
Spis pro dozor nad výkonem vazby
(1) Spis dokumentuje činnost pověřeného státního zástupce při výkonu dozoru nad dodržováním právních předpisů při výkonu vazby.63)
(2) Na vrchních státních zastupitelstvích se spis zakládá pro výkon dohledu nad činností uvedenou v odstavci 1. Na Nejvyšším státním zastupitelství se spis zakládá zejména pro výkon analytické a metodické činnosti vztahující se k výkonu dozoru uvedenému v odstavci 1.
(3) Spis se zakládá při prvním zápisu do příslušného rejstříku pro každou samostatně zapsanou věc. Skládá se z obalu, spisového přehledu a písemností vztahujících se k vyřizované věci.
§ 149a
Spis pro dozor nad výkonem zabezpečovací detence
Spis dokumentuje činnost státního zástupce při výkonu dozoru nad dodržováním právních předpisů při výkonu zabezpečovací detence. Na založení a vedení spisu se přiměřeně použije § 149 odst. 2, 3.
§ 150
Spis pro dozor nad výkonem ústavní nebo ochranné výchovy
(1) Spis dokumentuje činnost státního zástupce pověřeného dozorem nad dodržováním právních předpisů při výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních.64)
(2) Na krajských státních zastupitelstvích se spis zakládá zejména pro výkon dohledu nad činností uvedenou v odstavci 1. Na vrchních státních zastupitelstvích a na Nejvyšším státním zastupitelství se spis zakládá zejména pro výkon analytické a metodické činnosti vztahující se k dozoru uvedenému v odstavci 1.
(3) Spis se zakládá při prvním zápisu do příslušného rejstříku pro každou samostatně zapsanou věc. Skládá se z obalu, spisového přehledu a písemností vztahujících se k vyřizované věci.
§ 151
Spis o poskytování informací
(1) Spis se zakládá pro věci týkající se poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., které se zapisují do rejstříku SIN.
(2) Spis o poskytování informací dokumentuje postup při přijímání a vyřizování žádostí o poskytnutí informace, rozhodnutí o těchto žádostech nebo jejich odložení, rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí státního zastupitelství, které je povinným subjektem, v případech, kdy o odvolání rozhoduje nejblíže vyšší státní zastupitelství, jakož i další podstatné okolnosti vztahující se k postupu podle tohoto zákona.
(3) Spis se zakládá při prvém zápisu do příslušného rejstříku pro každou samostatně zapsanou věc. Skládá se z obalu, spisového přehledu a písemností vztahujících se k vyřizované věci.
§ 152
Všeobecný spis
(1) Spis se zakládá pro dokumentaci postupu státního zástupce
a) při vyřizování trestního oznámení,65)
b) v přípravném řízení a ve věcech mezinárodní justiční spolupráce, pokud není dokumentován v jiném druhu spisu,
c) při výkonu dohledu, není-li dokumentován v jiném druhu spisu,
d) při vyřizování jiného podání, pro které se nezakládá jiný druh spisu.
(2) Jiným podáním [odstavec 1 písmeno d)] se rozumí např. nejasné podání, z jehož obsahu není zřejmé, co pisatel po státním zastupitelství požaduje nebo jímž je po státním zastupitelství požadováno opatření, které není v jeho pravomoci.
(3) Spis se zakládá při prvém zápisu do příslušného rejstříku pro každou samostatně zapsanou věc. Skládá se z obalu, spisového přehledu a písemností, vztahujících se k vyřizované věci.
Správní spisy
§ 153
Druhy správních spisů
Správní spisy zapsané ve správním rejstříku se tvoří jako
a) spisy věcné vedené podle heslovníku,
b) osobní spisy,
c) sběrné spisy,
d) ostatní správní spisy.
§ 154
Věcné spisy
(1) Věcné spisy se tvoří podle hesel, popřípadě podhesel rozvedených v heslovníku (příloha č. 3).
(2) Číslo písemnosti, která byla zapsána jako první do správního rejstříku, je vedoucím číslem spisu. Každá další písemnost se zapíše pod nové číslo, označí spisovou značkou, číslem listu a připojí se k vedoucímu číslu věcného spisu. Spojení se vyznačí v poznámce u správního rejstříku uvedením vedoucího čísla.
(3) Věcné spisy se zpravidla zakládají každý rok znovu. Podle rozsahu agendy může vedoucí státní zástupce nařídit, aby byly vedeny více let. Vkládají se do obalu a ukládají se podle hesel.
(4) Písemnosti týkající se účetní evidence se ukládají podle zásad pro vedení účetní evidence v organizační složce státu vydaných Ministerstvem financí.
(5) Tvoří-li se věcné spisy též podle podhesel, označí se hlavním heslem i podheslem. Spisy tvořené podle podhesel se vkládají do obalu. Spisová značka se vyznačí v heslovníku u příslušného podhesla.
§ 155
Osobní spisy
(1) Osobní spisy se označí jménem a příjmením zaměstnance, jehož se týkají. Na přední straně spisového obalu se vyznačí jméno a příjmení zaměstnance a vedoucí číslo spisu.
(2) Vedoucím číslem spisu je číslo jednací první došlé písemnosti; pod ním se spis vede do úplného skončení.
(3) Podrobnosti o vedení osobních spisů, manipulaci s nimi a jejich ukládání upravuje zvláštní předpis.66)
§ 156
Sběrné spisy
Z písemností, které se týkají téže věci a mají být společně vyřízeny (např. hromadné výkazy, zprávy apod.), se vytvoří sběrný spis. Do správního rejstříku se v takovémto případě zapíše jen první ve věci došlá písemnost a všechny další písemnosti se k ní připojují.
§ 157
Ostatní správní spisy
(1) Správní spis, který obsahuje menší počet podání a který se netvoří podle zásad pro vedení věcných nebo osobních spisů, se ukládá do obalu. Na přední straně obalu se uvede vedoucí číslo spisu. O založení spisového přehledu platí ustanovení § 135.
(2) Spisy se ukládají podle vedoucích čísel.
Hlava třetí
Vyřizování písemných pokynů kanceláří
§ 158
Pokyny kanceláři
(1) Státní zástupce, který věc vyřizuje, dá kanceláři státního zastupitelství nezbytné písemné pokyny pro spisovou manipulaci (referátník). Tyto pokyny (referáty) musí být přehledné, srozumitelné a čitelné. Referát musí být opatřen datem a podpisem (parafou) nebo uživatelským jménem pracovníka, který pokyn pro kancelář vyhotovil. Referáty obsahují zejména
a) údaje, z nichž je možno dovodit přesné označení adresáta,
b) stručné označení věci a jednací číslo písemnosti adresáta, na kterou se odpovídá (nejsou-li tyto náležitosti patrny již z konceptu vyřízení),
c) naléhavost vyhotovení a vypravení písemnosti, popřípadě naléhavost očekávané odpovědi označením "Velmi pilné", "Pilné" nebo "Vazba",
d) způsob vypravení písemnosti, např. FAXEM, elektronickou poštou, poslem, doručovatelem státního zastupitelství; má-li být zásilka dodána prostřednictvím pošty, stanoví i způsob jejího dodání podle zvláštního předpisu,zejména, zda doručovaná písemnost je určena výhradně jen do vlastních rukou adresáta (bez možnosti doručení jiné osobě), s vyloučením vhození do schránky (nevkládat do schránky), nebo s vyloučením uložení (neukládat); nemá-li být dokument doručen do datové schránky adresáta, i pokyn, podle něhož je tento způsob doručení určitého dokumentu určitému adresátu vyloučen (např. „ne do DS“)
e) nezbytný počet výtisků, jež mají být hromadně vyhotoveny; potřebný počet výtisků (stejnopisů) obžaloby nebo návrhu na potrestání se případně též doplní na základě výzvy soudu,
f) způsob, jak má být se spisem naloženo (např. "založ", "lhůta 13.10."), popř. způsob vyřízení věci,
g) skartační znak a lhůtu, pokud tento údaj nevyplývá ze spisového a skartačního plánu75a).
(2) Má-li být opis odeslán většímu počtu adresátů nebo jsou-li adresátům zasílány stejnopisy vyhotovené písemnosti na vědomí, musí být v konceptu uvedeny údaje, z nichž je možno zjistit jednotlivé adresáty.
(3) Na místě určeném na opisu pro podpis je nutno čitelně vyznačit funkci a jméno státního zástupce, který listinu podepisuje; jestliže si státní zástupce nevyhradil vlastnoruční podpis, připojí se za jeho jméno zkratka "v. r.". V tomto případě zaměstnanec, který porovnal prvopis s opisem, opatří opis v levém dolním okraji ověřovací doložkou "Za správnost vyhotovení", kterou opatří svým podpisem.
(4) Státní zástupce, který vyřizuje věc s použitím záznamového zařízení, předá kanceláři spis se záznamovým médiem nebo odkazem na místo jeho uložení, písemným záznamem o tom, kdy věc zpracoval, a pokyny podle odstavců 1 a 2. Přepis záznamu podepíše státní zástupce, který věc vyřizuje.
(5) Mají-li být v zájmu ochrany základních práv a svobod76) nebo z důvodu dodržení jednotlivé povinnosti stanovené zákonem anebo podle zákona76a) některé části písemnosti nebo jejích příloh vynechány nebo znečitelněny (dále jen „anonymizace“), uvede státní zástupce v referátu také rozsah a způsob provedení anonymizace (§ 162a), nejsou-li tyto údaje patrny již z konceptu vyřízení.
§ 159
Pracovní postup při vyřizování pokynů
(1) Po schválení konceptu vyřízení a po jeho odevzdání kanceláři opatří jej neprodleně zaměstnanec pověřený vedením rejstříku kontrolním razítkem a datem, kdy koncept došel, a zařídí vyhotovení písemnosti. Kontrolní razítko má tento předtisk:
Došlo: ....................
Opsáno: ..................
Porovnáno: ................
Vypraveno: ................
(2) Do jednotlivých řádků kontrolního razítka se uvede datum a čitelný podpis zaměstnance, který úkon provedl. V případě diktátu se do řádku "Opsáno..." vyznačí "diktát". V případě přepisu ze záznamového zařízení se do řádku "Opsáno...." uvede označení záznamového zařízení, ze kterého byl záznam přepsán.
§ 160
Rychlost řízení
(1) Opisy je nutno vyhotovit s největším urychlením, a to ve věci vazební a pilné do 24 hodin, velmi pilné neprodleně, a ostatní do 3 dnů od dodání konceptu k vyřízení kanceláři. O označení věci jako "pilné" nebo "velmi pilné" rozhoduje státní zástupce nebo zaměstnanec, který věc vyřizuje nebo schvaluje; při tom je třeba dbát hledisek odůvodněnosti, racionality a hospodárnosti. Lhůta podle věty první může být prodloužena se souhlasem zaměstnance, který věc schvaluje.
(2) Zaměstnanci, kteří vyhotovují opisy, jsou odpovědni za to, že budou vyhotoveny včas, svědomitě a ve shodě s konceptem. Nesmí se v nich přepisovat a škrtat. Zjistí-li v konceptu chyby, nebo mají-li jiné pochybnosti o jeho správnosti, vyžádají si potřebné vysvětlení a opravy od státního zástupce, který vypracoval koncept.
(3) Opis s konceptem porovná zaměstnanec, který vyhotovil opis, společně s jiným zaměstnancem kanceláře. Zaměstnanec, který kontroluje opis, je odpovědný za to, že se shoduje se zněním konceptu; provedení tohoto úkonu potvrdí v kontrolním razítku datem a čitelným podpisem. Jestliže si státní zástupce, který vypracoval koncept, výslovně vyhradil schválení opisu, předloží mu ho zaměstnanec kanceláře po opsání a porovnání s konceptem.
(4) Zaměstnanec, který odpovídá za vypravení, zařídí, aby opis byl odeslán způsobem uvedeným v konceptu téhož dne, kdy do výpravny došel. Odeslání potvrdí v kontrolním razítku datem a čitelným podpisem.
(5) Vyhotovování opisů utajovaných písemností a manipulaci s nimi upravují zvláštní předpisy.68)
§ 161
Používání kulatého úředního razítka
(1) Kulatým úředním razítkem státního zastupitelství se státním znakem69) se opatřují
a) všechna rozhodnutí a opatření státního zástupce, jimiž nebo na základě nichž se v souladu s příslušným zákonem zakládají, mění nebo ruší práva a povinnosti osob zúčastněných na řízení, které státní zastupitelství vede v mezích své působnosti, zejména meritorní rozhodnutí v trestním řízení, návrhy na zahájení občanského soudního řízení, prohlášení o vstupu do občanského soudního řízení, prohlášení o vystoupení z občanského soudního řízení, prohlášení o zpětvzetí návrhu, a řádné a mimořádné opravné prostředky proti rozhodnutím soudu a jejich odůvodnění, byly-li ohlášeny v průběhu řízení před soudem,
b) při výkonu působnosti v trestním řízení příkazy a souhlasy podle nichž má být zasahováno do základních práv a svobod nebo návrhy státního zástupce na vydání takového souhlasu nebo příkazu, zejména příkazy k propuštění z vazby,70) k zajištění peněžních prostředků na účtu, návrhy na nařízení domovní prohlídky nebo prohlídky jiných prostor, na povolení odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, na povolení použití agenta,71) příkazy k přemístění do jiné věznice,72) souhlasy s návštěvou obviněného, který je ve vazbě,73) žádosti státního zástupce o sdělení údajů podle § 8 odst. 2 tr. ř., nařízení sledování bankovního účtu nebo účtu u osoby oprávněné k evidenci investičních nástrojů podle zvláštního zákona podle § 8 odst. 3 tr. ř., návrhy soudu na vyslovení souhlasu ke sdělení údajů podle § 8 odst. 5 tr. ř.,
c) příkazy a nařízení vyplývající z výkonu dozorové funkce státního zástupce podle zvláštních předpisů, zejména příkazy k zachovávání předpisů platných pro výkon trestu odnětí svobody nebo vazby, nařízení k propuštění osoby, která je ve výkonu vazby nebo výkonu trestu držena nezákonně,74) příkazy k dodržování předpisů platných pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy, nařízení k propuštění dítěte, které je v zařízení nezákonně,75)
d) žádosti o vzájemnou pomoc v právním styku s cizinou, včetně žádosti o převzetí trestního stíhání,
e) doložky o úředním ověření shody listin (§ 4 odst. 4 a 5), jde-li o důležité písemnosti zásadní povahy, zejména mají-li sloužit jako důkaz v řízení před soudem nebo mají-li být odesílány do ciziny v rámci vzájemné právní pomoci,
f) poukazy k vydání úschovy (§ 113),
g) žádosti o zapůjčení spisů BIS,
h) záznamy o provedené uzávěrce rejstříků a evidenčních pomůcek,
i) služební průkazy zaměstnanců,
j) v hospodářsko-správní agendě důležité doklady ve styku s peněžními ústavy (např. podpisové vzory, kalendář výplat, šeky pro výběr hotovosti, příkazy k úhradě, výčetky k výběrům hotovosti), a doklady potvrzující příjmy zaměstnanců.
(2) Kulatým úředním razítkem se opatřují pouze originály dokumentů a opisy (stejnopisy), pokud jsou doručovány adresátům. Vznikne-li pochybnost o tom, zda má být listina opatřena kulatým úředním razítkem, předloží zaměstnanec kanceláře takovou listinu k rozhodnutí o způsobu označení listiny státnímu zástupci, v hospodářsko-správní agendě řediteli správy (u okresního státního zastupitelství vedoucímu správy).
Hlava čtvrtá
Nahlížení do spisů, zapůjčování spisů, anonymizace
§ 162
(1) Nahlížet do spisů vedených v listinné podobě nebo pořizovat z nich kopie nebo výpisy lze jen za stálé přítomnosti státního zástupce nebo jím pověřeného zaměstnance státního zastupitelství.
(2) Při činnosti podle odstavce 1 musí být zachována tajnost údajů, na které se vztahuje státem uložená nebo uznaná povinnost mlčenlivosti. Pro zacházení s písemnostmi, které obsahují utajované informace, platí zvláštní předpisy.3)
(3) Vyřízené vyšetřovací nebo trestní spisy mohou být zapůjčeny soudu, jinému státnímu zastupitelství, orgánu policie, Ministerstvu spravedlnosti, Institutu pro kriminologii a sociální prevenci a rovněž správním úřadům pro účely řízení o přestupku. Jiným subjektům nebo k jiným účelům mohou být vyšetřovací nebo trestní spisy zapůjčeny jen s předchozím souhlasem okresního státního zástupce, u krajského státního zastupitelství náměstka krajského státního zástupce, u vrchního státního zastupitelství a Nejvyššího státního zastupitelství ředitele odboru.
(4) Do jiných spisů státního zastupitelství než vyšetřovacích nebo trestních lze nahlížet, pořizovat z nich kopie nebo výpisy a je zapůjčovat mimo soustavu státního zastupitelství jen výjimečně po předchozím souhlasu osob uvedených v odstavci 3 větě druhé. Má-li být spis zapůjčen Ústavnímu soudu, jinému soudu nebo jinému orgánu veřejné moci, státní zástupce upozorní s nezbytným odůvodněním soud nebo jiný orgán veřejné moci, kterému je spis zapůjčován, na ty části spisu (například pokyny státního zástupce policejnímu orgánu nebo interní informace státního zastupitelství), jejichž neveřejnost má být zachována a nemají být tedy zpřístupněny účastníkům řízení. Tyto části spisu státní zástupce přesně specifikuje včetně příslušných čísel listů. Pro nahlížení do osobních spisů platí zvláštní předpis.66)
(5) Nahlížet do spisů týkajících se kárného řízení vedeného proti konkrétní osobě nebo pořizovat z nich kopie nebo výpisy lze jedině se souhlasem vedoucího státního zástupce.
(6) O nahlédnutí do spisu nebo pořízení kopie nebo výpisu z něj podle odstavce 1, 4 nebo 5 učiní zaměstnanec pověřený vedením rejstříku ve spise záznam, ve kterém uvede jméno a bydliště osoby, která do spisu nahlédla nebo jíž byla poskytnuta kopie nebo výpis, číslo jejího občanského průkazu nebo jiného dokladu, ze kterého lze ověřit její totožnost, a důvod nahlédnutí nebo poskytnutí kopie nebo výpisu ze spisu. Totožnost osoby je nutno ověřit před nahlédnutím do spisu.
(7) Nebrání-li tomu zvláštní předpisy, smí být kterýkoli spis státního zastupitelství zapůjčen nebo dán k nahlédnutí jinému státnímu zástupci, je-li toho třeba k plnění jeho služebních úkolů. Pro nahlédnutí do osobního spisu nebo k jeho zapůjčení platí i v těchto případech zvláštní předpis.66)
(8) Nejde-li o spisy obsahující údaje chráněné zvláštní povinností mlčenlivosti nebo utajované informace66), může vedoucí státní zástupce povolit zaměstnancům Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, aby pro plnění výzkumného úkolu nahlédli do vyřízeného trestního spisu a činili si z něj výpisy nebo opisy.
(9) Studentům právnických programů na vysokých školách vykonávajícím praxi u státního zastupitelství může vedoucí státní zástupce povolit nahlédnout do spisu, nejde-li o spis obsahující utajované informace nebo údaje chráněné zvláštní povinností mlčenlivosti nebo o spis obsahující osobní údaje předané jiným členským státem Evropské unie, pokud student podepsal prohlášení o zachování povinnosti mlčenlivosti o skutečnostech, o nichž se dozvěděl při výkonu praxe s tím, že povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení praxe a studenta jí může zprostit vedoucí státní zástupce.
§ 162a
(1) Anonymizace v již vyhotovené nebo ve vyhotovované písemnosti se provede zpravidla
a) začerněním příslušných údajů, informací nebo částí textu (dále jen „údaj“) v již vyhotovené písemnosti tak, aby po této úpravě nebyly čitelné, nebo
b) nahrazením příslušných údajů například písmeny XXXXXX, případně jmen osob iniciálami nebo jen začátečním písmenem příjmení.
(2) Anonymizace jména a příjmení mladistvého, proti němuž je vedeno trestní řízení podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže, se provede tak, že jméno a příjmení se nahradí pseudonymem s vysvětlující poznámkou, že jde o pseudonym. Anonymizace ostatních údajů o mladistvém, které nesmějí být zveřejněny76b), se provede podle odstavce 1.
(3) Přiměřeně podle odstavce 2 se postupuje, nemají-li být zveřejněny údaje týkající se oběti trestného činu76c).
(4) Anonymizovaný údaj nesmí být zjistitelný ani z neanonymizovaného textu. Za tímto účelem lze anonymizovat i údaje, které by jinak samy o sobě takové opatření neodůvodňovaly.
(5) Jestliže by v důsledku anonymizace nebyl obsah písemnosti zcela nebo zčásti srozumitelný, uvede se před anonymizovaným údajem písmem odlišným od ostatního textu druh anonymizovaného údaje, a to buď nezkráceným výrazem, nebo jen zkratkou, například: datum narození, obviněný; nar., obv. a podobně.
(6) Ze závažných důvodů, zejména v zájmu ochrany základních práv a svobod, lze anonymizovat údaje i jejich vypuštěním z obsahu písemností bez užití odstavce 1, 2, 3 nebo 5.
ČÁST PÁTÁ
Úschova spisů a vyřazování písemností
Hlava první
Úschova spisů
§ 163
Úschova nevyřízených spisů
(1) Nevyřízené spisy, ve kterých jsou ustanovena jednání či výslechy, nebo ve kterých běží lhůty, apod., se ukládají ve lhůtových obalech podle dat, kdy spisu bude třeba.
(2) Trestní spisy, ve kterých bylo podmíněně zastaveno trestní stíhání nebo v nichž bylo rozhodnuto o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání, se ukládají v přihrádkách roztříděných podle lhůt, ve kterých končí zkušební doba. V jednotlivých přihrádkách se spisy seřadí podle ročníků a spisových značek. Je-li v některé věci více osob, u nichž došlo k podmíněnému zastavení trestního stíhání nebo k podmíněnému odložení podání návrhu na potrestání, a zkušební doba končí v různých lhůtách, uloží se spis pod tou lhůtou, ve které bude proveden nejdříve dotaz. V dalším záznamu o osobách se označí vedle jména a příjmení osoby lhůta, pod kterou je spis uložen.
(3) Stejně jako v odstavci 2 se postupuje, byl-li vytvořen v řízení o podmíněném zastavení trestního stíhání nebo v řízení o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání náhradní spis (§ 128). Poté, co bylo ohledně všech osob rozhodnuto podle některé z alternativ uvedených v § 308 nebo v § 179h tr. ř., připojí se náhradní spis jako příloha k dozorovému spisu.
§ 164
Úschova vyřízených spisů
(1) Vyřízené spisy se uschovávají odděleně od nevyřízených spisů podle jednotlivých druhů agendy, uspořádány podle rejstříkových čísel.
(2) Vyřízené spisy, ve kterých není třeba žádného dalšího opatření (např. vydání věcí zajištěných pro trestní řízení), odevzdávají se po uzavření rejstříku k úschově do spisovny, pokud vedoucí státní zástupce nebo jiný jím pověřený zaměstnanec o jejich úschově nerozhodl jinak.
(3) Zaměstnanec pověřený vedením rejstříku kontroluje nejméně jednou za 6 měsíců, zda byly na spisovnu řádně odevzdány všechny vyřízené spisy. Nebylo-li možno spis z důvodů spisové manipulace (např. z důvodu dočasného připojení k jinému spisu) na spisovnu odevzdat, zjišťuje, zda důvody pro tento stav nadále trvají a je-li toho zapotřebí, činí opatření k tomu, aby spis byl do úschovy spisovně řádně odevzdán (např. urguje jeho vrácení).
§ 165
Vyznačování údajů před odevzdáním vyřízených spisů do spisovny
(1) Neurčí-li státní zástupce jinak, vyznačí zaměstnanec pověřený vedením rejstříku na obalu spisu příslušný skartační znak a lhůtu podle spisového a skartačního plánu75a). V případě pochybností rozhodne státní zástupce.
(2) V každé skončené věci se provede spisová kontrola, která se provádí současně s pokynem k založení spisu. Při této kontrole je třeba zjistit, zda byly vyloučeny a vráceny připojené spisy, vydány zapůjčené doklady a jiné přílohy, které se vrátí, neurčil-li státní zástupce jinak. Dále se zjišťuje, zda bylo upraveno a vyplaceno svědčené, znalečné, tlumočné, zaplacena pořádková pokuta, zda bylo rozhodnuto o všech věcech zajištěných v trestním řízení a zda byl dán příkaz k realizaci takového rozhodnutí apod. Spisovou kontrolu provede zaměstnanec pověřený vedením rejstříku nebo evidenční pomůcky.
(3) Provedení spisové kontroly se vyznačí na spisovém obalu v předepsaném řádku tohoto znění: "Spisová kontrola provedena dne: -". Doložku podepíší zaměstnanci, kteří provedli kontrolu podle odstavce 2. Bez této doložky nesmí být spis uložen do spisovny.
(4) Při odevzdání vyřízených spisů do spisovny vyznačí zaměstnanec pověřený vedením rejstříku v příslušném rejstříku údaj "Spisovna" v položce umístění spisu.
§ 166
Evidence spisů odevzdaných do spisovny
O spisech odevzdaných na spisovnu se vede evidence, jejíž součástí je i evidence vypůjčených spisů, evidence údajů o provedeném skartačním řízení a evidence skartačních lhůt s možností vygenerování automatického návrhu spisu ke skartaci. Evidence musí umožnit zjištění pohybu a umístění libovolného spisu v kterékoli době.
Hlava druhá
Činnost spisovny a skartace spisů
§ 167
Spisovna
(1) Spisovna je společná pro všechny organizační útvary téhož státního zastupitelství; spravuje ji zaměstnanec určený k tomu vedoucím státním zástupcem.
(2) Ve spisovně se uschovávají vyřízené spisy, rejstříky a evidenční pomůcky odděleně podle druhů agendy a podle ročníků. Spisy se ukládají v číselném pořadí podle rejstříků, nebo evidenčních pomůcek o nich vedených, ve svazcích. Svazky se opatří štítkem s označením státního zastupitelství, na němž se vyznačí druh agendy (označení rejstříku nebo evidenční pomůcky), ročník a rozsah uložených spisů (např. spisy agendy ZT : 1 - 100, 101-200).
(3) Správní spisy utvořené jako věcné spisy lze do spisovny ukládat podle hesel s uvedením vedoucích čísel a podle ročníků, ostatní správní spisy se ukládají podle vedoucích čísel.
(4) Na místo spisů, o nichž učinil vedoucí státní zástupce jiné opatření než uložení ve spisovně, se vloží lístek s odkazem na toto opatření.
(5) U velkých státních zastupitelství může vedoucí státní zástupce nařídit, aby ve spisovně byl veden přehledný plán o uložených spisech, uzná-li to za vhodné pro snazší a rychlejší vyhledávání spisů.
(6) Písemnosti účetní evidence se ukládají odděleně od jiných písemností a zapisují se do archivní knihy.
(7) Zaměstnanec pověřený vedením spisovny po převzetí spisů na spisovnu vytiskne jejich seznam, jehož jedno vyhotovení uloží na spisovně a jedno vyhotovení předá zaměstnanci pověřenému vedením rejstříku. Dále je povinen dbát o vhodné uložení spisů ve spisovně. Je povinen též učinit opatření k usnadnění práce archivních orgánů spojené s odbornou archivní prohlídkou, a podle možnosti vyhradit pro tento účel archivním pracovníkům zvláštní místnost.
(8) Osobní spisy se na spisovnu neukládají. Manipulaci s nimi upravuje zvláštní předpis.66)
§ 168
Vydávání spisů ze spisovny
(1) Ze spisovny může vydat vyřízené spisy jen zaměstnanec pověřený vedením spisovny, a to na podkladě vyplněného a zaměstnancem pověřeným vedením rejstříku podepsaného dvoudílného tiskopisu - potvrzení o vydání spisu ze spisovny (§ 169). Prvé díly těchto tiskopisů (žádanky) tvoří lístkový přehled vydaných spisů, uspořádaný podle spisových značek; druhé díly (potvrzenky) se ukládají na místa vydaných spisů jako doklad o vydání spisu se spisovny.
(2) Nejméně jedenkrát za šest měsíců provede pověřený zaměstnanec kontrolu lístkového přehledu a vyžádá vrácení spisů zapůjčených před dobou delší než šest měsíců. Na žádance lístkového přehledu vyznačí, kdy byl spis vyžádán zpět.
(3) Při vrácení spisu se žádanka z lístkového přehledu vyřadí a spolu s potvrzenkou se založí do spisu.
(4) Bylo-li žádáno o vydání spisu proto, že se má v řízení pokračovat pod novou spisovou značkou, založí se k žádance i potvrzenka namísto vydaného spisu; na žádance se vyznačí též nová spisová značka.
§ 169
Potvrzení o vydání spisu ze spisovny
(1) Žádanka a potvrzenka o vydání spisu ze spisovny a potvrzení příjmu se tiskne v podobě dvoudílného formuláře, jehož oba díly se rozměry i obsahem shodují. Žádanka obsahuje značku žádaného spisu, údaj o tom, který útvar spis žádá, jednací číslo, k němuž jej žádá, datum vyžádání spisu, den, kdy byl spis vydán, podpis příjemce a čitelný podpis zaměstnance pověřeného vedením rejstříku. Na žádance se uvádí též poznámky o lhůtách a urgencích vrácení spisu.
(2) Formuláře se vyhotovují dvojmo (kromě případných dalších údajů v rubrice "Poznámky o lhůtách a urgencích").
§ 170
Vyřazování písemností a úředních razítek (skartace)
(1) Vyřazování vyřízených písemností a vyřazování úředních razítek státního zastupitelství, která mají být vyřazena z používání pro ztrátu platnosti nebo v důsledku jejich opotřebování, upravuje skartační řád vydaný podle zvláštního zákona.77)
(2) Evidence údajů o provedeném skartačním řízení je součástí evidence vedené o spisech odevzdaných na spisovnu (§ 166).
(3) Státní zastupitelství, u něhož došlo k vyřazení úředního razítka podle předpisů o skartačním řízení, vede evidenci vyřazených úředních razítek. Evidence obsahuje údaje o vyřazovaném úředním razítku s uvedením jeho obsahu (textu a druhu státního znaku, pokud jej obsahuje), důvodu a doby vyřazení a s údaji o tom, jak bylo s razítkem po provedeném řízení naloženo. Tuto evidenci připojí k evidenci údajů o současně provedeném skartačním řízení, a pokud bylo řízení o vyřazení úředního razítka provedeno mimo skartační řízení, k evidenci o skartačním řízení provedeném v období nejblíže následujícím po vyřazení úředního razítka.
ČÁST ŠESTÁ
Manipulace s věcmi zajištěnými v trestním řízení
Hlava první
Přejímání a úschova věcí zajištěných v trestním řízení
§ 171
Přejímání věcí
(1) Věci zajištěné v trestním řízení, které byly zajištěny za účelem provedení důkazu a které nelze založit do trestního spisu nebo k němu připojit jako přílohu (§ 172 odst. 9), zůstávají zásadně v úschově u příslušného policejního orgánu. Státní zástupce dbá na to, aby po skončení přípravného řízení byl seznam těchto věcí doručen státnímu zastupitelství s trestním spisem.
(2) Předání věcí zapsaných v seznamu uvedeném v odstavci 1 do úschovy státnímu zastupitelství vyžádá státní zástupce jen tehdy, jestliže je to potřebné pro další průběh trestního řízení a nejde o věci, jejichž úschova na státním zastupitelství je vyloučena. Státní zástupce se v takovém případě osobně přesvědčí, zda byly s trestním spisem státnímu zastupitelství předány věci zajištěné v trestním řízení a zda byly vzaty do evidence.
(3) Věci přejímají dva zaměstnanci určení vedoucím státním zástupcem, z nichž jeden je pověřen vedením knihy úschov.
(4) Postup při výkonu zajištění zajištěného majetku obviněného [§ 110 odst. 1 písm. b)] stanoví zvláštní předpis.78)
(5) Ustanovení této části, která se vztahují na zajištěný majetek obviněného, se obdobně užijí na nakládání s jiným zajištěným majetkem.
§ 172
Úschova trestních depozit a věcí
(1) Předměty, které vzalo státní zastupitelství do úschovy [trestní depozita a zajištěné věci, § 110 odst. 1 písm. a)] a zajištěný majetek obviněného, bez ohledu na to, byl-li tento zajištěný majetek vzat do úschovy státního zastupitelství či nikoli [§ 110 odst. 1 písm. b)], se vedou v evidenci státního zastupitelství (§ 110 a násl.).
(2) Věci zajištěné v trestním řízení se na státním zastupitelství uschovávají ve zvláštní místnosti k tomu určené, u malých státních zastupitelství ve zvláštní skříni; trestní depozita se uschovávají v plamenuvzdorné skříni. Místnost nebo skříň, ve které jsou věci uschovány, musí být řádně zabezpečena.
(3) Nemůže-li státní zastupitelství bezpečně zajistit úschovu trestního depozita, uloží je u peněžního ústavu, který se zabývá úschovou cenností. Náklady takového uložení hradí státní zastupitelství.
(4) Je-li třeba u vkladních knížek, které byly vzaty do úschovy, zajistit zákaz výplaty vkladu, aby po dobu úschovy bylo zabráněno jejich zneužití, státní zástupce rozhodne o zajištění vkladu podle zvláštního právního předpisu.79)
(5) Hotové peníze lze přejímat a uschovat v pokladně nebo plamenuvzdorné skříni jen, nařídí-li tak státní zástupce za účelem zachování totožnosti peněz, jinak mohou být převzaty pouze složením na depozitní účet státního zastupitelství. Na depozitní účet státního zastupitelství se ukládají též ostatní peněžité částky, které přijímá státní zastupitelství v rámci plnění úkolů při výkonu působnosti podle zákona, zejména v trestním řízení.80)
(6) Úschova cizozemských peněz (valut), cenných papírů, nezpracovaných drahých kovů a surových diamantů se řídí zákonnými předpisy. Státní zastupitelství k tomu účelu zřídí depozitní účet u příslušného peněžního ústavu.
(7) Při podávání tuzemských i cizozemských peněz na účet soudu se obdobně užije § 182 odst. 1.
(8) Uschované věci musí zůstat v nezměněném stavu. Musí být uchovávány ve stavu, v jakém byly převzaty, aby stopy trestného činu, pokud se na nich nacházejí, nebyly z nich odstraněny nebo porušeny, nebo aby nedošlo k záměně s jinými předměty.
(9) Věci malých rozměrů a nepatrné ceny (jako např. písemné a listinné důkazy) mohou být založeny do trestního spisu nebo k němu připojeny jako příloha.
§ 173
Věci uložené u schovatele
(1) Věci [§ 110 odst. 1 písm. a)], které nelze na státním zastupitelství uschovat (např. živá zvířata, zvlášť objemné věci a věci, které vyžadují zvlášť odborné úschovy) státní zastupitelství do úschovy zásadně nepřebírá. Mají-li být z důležitého důvodu zajištěny a uschovány na základě rozhodnutí státního zástupce a pod odpovědností státního zastupitelství, takové věci se popíší a uschovají u právnické nebo fyzické osoby, která se zabývá uschováváním takovýchto věcí, nebo u jiného schovatele. Možnost, podmínky a náklady úschovy projedná v takovýchto případech státní zástupce vždy předem.
(2) Zajištěný majetek obviněného [§ 110 odst. 1 písm. b)] spravuje státní zastupitelství podle zvláštního zákona.56)
§ 174
Výbušné látky a střelné zbraně
Zbraně a střelivo,81) včetně replik střelných zbraní, částí zbraní a střeliva a výbušniny se nesmějí na státním zastupitelství přijímat a uschovávat. Budou-li státnímu zastupitelství zaslány, uvědomí o tom neprodleně nejbližší útvar Policie ČR, kterému se podle jeho pokynů předají.
§ 175
Součásti výzbroje nebo výstroje ozbrojených sil a sborů
(1) Součásti vojenské výzbroje a výstroje odevzdá státní zástupce, jakmile jich nebude třeba pro trestní řízení, útvaru, v jehož stavu jsou vedeny; nelze-li takový útvar zjistit, odevzdá je útvaru, který označí velitel nejbližšího vojenského útvaru nebo ředitel okresního ředitelství Policie ČR.
(2) Předměty zřejmě vojenského původu, kterých je třeba k dalšímu řízení a které nelze uschovat u státního zastupitelství, dají se do úschovy útvaru určenému velitelem nejbližšího vojenského útvaru.
(3) Součástí výzbroje nebo výstroje příslušníků Policie ČR odevzdá státní zástupce správě kraje Policie České republiky, součásti výzbroje a výstroje příslušníků Vězeňské služby generálnímu ředitelství Vězeňské služby.
§ 176
Jedy, jiné nebezpečné látky a části lidských nebo zvířecích těl
Jedy a jiné nebezpečné látky, včetně látek omamných a psychotropních82) a části lidských nebo zvířecích těl, se nesmějí na státním zastupitelství přijímat a uschovávat. Budou-li státnímu zastupitelství zaslány, státní zastupitelství o tom neprodleně uvědomí nejbližší útvar Policie ČR, kterému se podle jeho pokynů předají. Části zvířecích těl, jejichž zachování není k provedení důkazů potřebné, se podle pokynu státního zástupce předají asanačnímu podniku,83) nelze-li je na státním zastupitelství neškodně odstranit.
§ 177
Průmyslové suroviny
U průmyslových surovin, pokud jich bude třeba k provedení důkazů, je nutno bezodkladně zajistit důkaz vzetím vzorku, zjištěním totožnosti, jakosti, ceny a dalších podle okolností případu nutných skutečností.
Hlava druhá
Rozhodování o věcech vzatých do úschovy
§ 178
Příslušnost státního zástupce k rozhodnutí o věcech vzatých do úschovy
Rozhodovat o věcech zajištěných pro účely trestního řízení podle trestního řádu84) nebo podle zvláštního předpisu,56) pokud byly převzaty do úschovy státního zastupitelství, přísluší od doručení seznamu věcí podle § 171 odst. 1 nebo od převzetí věcí podle § 171 odst. 2 až do podání obžaloby státnímu zástupci, nejde-li o případ podle § 179 věty druhé.
§ 179
Příslušnost k rozhodnutí při vrácení věci k doplnění
Při vrácení věci policejnímu orgánu k doplnění85) rozhodne státní zástupce, zda věci převzaté podle § 171 odst. 2 zůstanou na státním zastupitelství, nebo zda se vrátí policejnímu orgánu. I v případě, že věci zůstanou na státním zastupitelství, přísluší až do skončení přípravného řízení u policejního orgánu rozhodovat o těchto věcech podle trestního řádu tomuto policejnímu orgánu; státní zástupce zajistí po doručení rozhodnutí policejního orgánu provedení příslušných opatření.
Hlava třetí
Nakládání s úschovami a jejich vydání
§ 180
Podklad pro vydání úschovy
(1) Trestní depozita a zajištěné věci převzaté do úschovy státním zastupitelstvím podle § 110 odst. 1 písm. a) a evidované v knize úschov, mohou být vydány jen na základě pravomocného rozhodnutí státního zástupce nebo soudu; jde-li o věci uvedené v § 179 větě druhé, náleží toto rozhodnutí policejnímu orgánu, který vede řízení v době rozhodování o vydání věci.
(2) K vydání úschovy je zapotřebí písemného poukazu státního zástupce k vydání úschovy (§ 182), nestanoví-li kancelářský řád jinak.
(3) Na vydání věcí evidovaných v knize úschov jako zajištěný majetek obviněného [§ 110 odst. 1 písm. b)] se užije tento kancelářský řád, nestanoví-li zvláštní předpis56) jinak.
§ 181
Nakládání s úschovami
(1) S trestními depozity a věcmi zajištěnými pro účely trestního řízení, které státní zastupitelství převzalo do úschovy a kterých již není třeba k dalšímu řízení, se naloží podle příslušných ustanovení trestního řádu.86) Zajištěné věci, které pravomocným soudním rozhodnutím nebo na základě zvláštního zákona připadly státu,87) se podle pokynu státního zástupce předají na potvrzení organizační složce státu příslušné k hospodaření s majetkem odpovídajícího druhu.88)
(2) Odchylně od odstavce 1 se nakládá se zajištěnými věcmi v těchto případech
a) telekomunikační a radiokomunikační technika, záznamová technika, výpočetní technika a dopravní prostředky se předají Policii České republiky - správě policie v kraji, v jejímž obvodu je sídlo státního zastupitelství; zbraně, střelivo a výbušniny státní zastupitelství nepřejímá a jejich realizaci nezajišťuje (§ 174),
b) radioaktivní materiál a radioaktivní odpady státní zastupitelství nepřejímá a neuschovává; jejich úschovu zajišťuje Správa úložišť radioaktivních odpadů,
c) součásti výstroje a výzbroje příslušníků Policie České republiky se předají Policii České republiky - správě policie v kraji, v jejímž obvodu je sídlo státního zastupitelství,
d) součásti vojenské výstroje a výzbroje se předají velitelství nejbližšího vojenského útvaru,
e) součásti výstroje a výzbroje příslušníků Vězeňské služby se předají generálnímu ředitelství Vězeňské služby,
f) cestovní doklady občanů České republiky, občanské průkazy, další průkazy a osvědčení vydané pověřenými obecními úřady (obecními úřady s rozšířenou působností) nebo jinými příslušnými orgány ve správním řízení, nebo tyto doklady padělané nebo pozměněné, se předají Ministerstvu vnitra - odboru správních činností,
g) cestovní doklady, průkazy a legitimace cizích státních příslušníků nebo osob nezjištěné státní příslušnosti včetně těchto dokladů nebo průkazů nebo legitimací padělaných nebo pozměněných, se předají Policejnímu prezidiu České republiky - Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie,
h) řidičské průkazy se předají příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu má držitel řidičského průkazu trvalý pobyt; nelze-li příslušnost tohoto úřadu zjistit, předají se obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností v místě sídla státního zastupitelství,
i) předměty sloužící k páchání nebo k usnadnění trestné činnosti, jde-li o věci využitelné v kriminalisticko-technické nebo znalecké činnosti, případně pro potřeby kriminalistických evidencí nebo sbírek, se předají Kriminalistickému ústavu Praha nebo odboru kriminalistické techniky a expertiz Policie České republiky - správě policie v kraji, v jejímž obvodu je sídlo státního zastupitelství, pokud o tyto předměty po předchozím projednání se státním zastupitelstvím projevily zájem,
j) obdobně podle písmena i) se postupuje u zařízení sloužících k výrobě omamných a psychotropních látek a u publikací týkajících se této oblasti,
k) realizaci omamných a psychotropních látek, prekursorů, jedů a jiných nebezpečných látek uložených v režimových skladech Policie České republiky zajišťuje policejní orgán, který byl ve věci činný v přípravném řízení; státní zastupitelství tyto věci nepřijímá a neuschovává (§ 176),
l) předměty obsahující utajované informace podle zvláštního zákona3) nebo které souvisejí s ochranou utajovaných informací, se předají Národnímu bezpečnostnímu úřadu,
m) padělaná a pozměněná tuzemská a cizozemská platidla, cenné papíry a platební dokumenty se předají České národní bance - odboru peněžnímu,
n) majetek, o jehož propadnutí, zabrání nebo přenechání ve prospěch státu by jinak příslušelo rozhodnout celním orgánům, se předá Generálnímu ředitelství cel89),
o) jedince (exempláře) rostlin a živočichů odebraných podle zvláštních předpisů se předají Ministerstvu životního prostředí,
p) surové diamanty se předají Celnímu úřadu Praha Ruzyně.92)
§ 182
Postup při vydávání úschov
(1) Úschovu (trestní depozitum, zajištěnou věc nebo zajištěný majetek obviněného) lze z úschovy státního zastupitelství vydat jen na písemný poukaz státního zástupce k vydání úschovy, který musí obsahovat stanovené náležitosti (§ 113). Má-li být vydána úschova na základě soudního rozhodnutí nebo věc uvedená v § 179 větě druhé, vydá se na příkaz soudu nebo policejního orgánu. Bez poukazu k vydání úschovy vystaveného státním zástupcem, příkazu soudu nebo policejního orgánu nelze úschovu vydat.
(2) Postup podle odstavce 1 se neužije, pokud je předmětem úschovy zajištěná věc nebo zajištěný majetek obviněného, které nejsou trestním depozitem, a předávají se spolu s trestním spisem do úschovy jinému orgánu činnému v trestním řízení v rámci probíhajícího trestního řízení (např. soudu při podání obžaloby nebo policejnímu orgánu nebo státnímu zástupci konajícímu vyšetřování při vrácení věci k doplnění).
(3) Vydání provede zaměstnanec pověřený správou úschov, a jde-li o vydání trestního depozita, učiní tak spolu se zaměstnancem pověřeným vedoucím státním zástupcem součinností při přijímání a vydávání trestních depozit.
(4) Přejímá-li vydávaný předmět úschovy oprávněný příjemce na státním zastupitelství, stvrdí jeho převzetí na písemném potvrzení vlastnoručním podpisem s uvedením bydliště a čísla občanského průkazu nebo cestovního dokladu, z něhož musí být před vydáním věci zjištěna jeho totožnost.
(5) Je-li příjemcem zaměstnanec jiného úřadu (orgánu veřejné správy apod.), musí být uvedeno jméno, příjmení a funkce zaměstnance, jemuž se věc vydává a nevyplývá-li oprávnění k převzetí věci z jeho funkce nebo zařazení, uvede se i odkaz na zmocnění k převzetí věci. Tento zaměstnanec potvrdí převzetí vlastnoručním podpisem a pokud možno úředním razítkem. Obdobně se postupuje, je-li příjemcem právnická osoba.
(6) Byla-li věc zaslána oprávněnému příjemci poštou, připojí se stvrzenka k výtisku příslušného listu z knihy úschov, který se založí do dozorového spisu. Potvrzenku o odeslání věci vzaté do úschovy je nutno připojit podle předchozí věty i v případech, kdy trestní věc byla postoupena jinému státnímu zastupitelství, u zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo náhradní hodnoty, byla-li věc zaslána orgánu oprávněnému spravovat majetek zajištěný pro účely trestního řízení, při odeslání věci příslušnému útvaru Policie nebo vojenskému útvaru. Trestní depozitum se odesílá poštou vždy jako cenná zásilka.
(7) Nelze-li předmět úschovy vydat a nařídí-li státní zástupce, aby byl předmět úschovy odevzdán do sběru, do kriminalistických sbírek nebo zničen, založí se potvrzenka o tomto úkonu do dozorového spisu. Byl-li předmět úschovy zničen na státním zastupitelství, potvrdí zničení věci vlastnoručním podpisem státní zástupce, který o zničení rozhodl a ten, kdo je provedl, na záznamu o tomto úkonu, který se založí do dozorového spisu. Tento postup je vyloučen, je-li předmětem úschovy trestní depozitum.
§ 183
Nakládání s věcmi bezcennými
S věcí bezcennou se naloží jako s odpadem.93) Záznam o tom, jak bylo s věcí naloženo, se založí do trestního spisu a v opise do dozorového spisu v trestní věci.
§ 183a
Zničení věci v průběhu trestního řízení
Před vydáním rozhodnutí o zničení věci před skončením trestního řízení94) státní zástupce ověří, zda byly zadokumentovány všechny rozhodující skutečnosti pro náležité prokázání věci, odebrán dostačující vzorek a je postaráno o jeho náležitou úschovu do rozhodnutí ve věci.
ČÁST SEDMÁ
Změna pokynu obecné povahy nejvyššího státního zástupce jímž se upravují náležitosti vyhotovování rozhodnutí státního zástupce
§ 184
Čl. 5 pokynu obecné povahy nejvyššího státního zástupce poř. č. 7/2000 ze dne 11. července 2000, jímž se upravují podrobnosti vyhotovování obžalob, ostatních návrhů soudu, jiných rozhodnutí a opatření v trestních věcech státními zástupci a jímž se mění a doplňuje pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce poř. č. 6/1996, kterým se vydává kancelářský řád státního zastupitelství, ve znění pokynu obecné povahy poř. č. 2/2000 a ve znění pozdějších pokynů obecné povahy nejvyššího státního zástupce, se zrušuje.
ČÁST OSMÁ
Změna pokynu obecné povahy nejvyššího státního zástupce jímž se upravují podrobnosti podávání informací státními zastupitelstvími
§ 185
Část šestá pokynu obecné povahy nejvyššího státního zástupce poř. č. 11/2000 ze dne 13. prosince 2000, jímž se upravují podrobnosti podávání informací státními zastupitelstvími a jejich poskytování podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a jímž se mění pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce poř. č. 6/1996, kterým se vydává Kancelářský řád státního zastupitelství, ve znění pokynu obecné povahy poř. č. 2/2000, pokynu obecné povahy poř. č. 7/2000, pokynu obecné povahy poř. č. 10/2000 a ve znění pozdějších pokynů obecné povahy nejvyššího státního zástupce, se zrušuje.
ČÁST DEVÁTÁ
Ustanovení společné, zrušovací, ustanovení přechodná a závěrečná
§ 186
zrušen
§ 187
Ustanovení přechodná
(1) K přechodu na vedení rejstříků a evidenčních pomůcek u státních zastupitelství výlučně pomocí výpočetní techniky je třeba přivolení Ministerstva spravedlnosti. Návrh na vydání tohoto povolení předloží vedoucí státní zástupce a jde-li o okresní státní zastupitelství, vedoucí okresní státní zástupce prostřednictvím příslušného krajského státního zástupce, Nejvyššímu státnímu zastupitelství spolu s doklady o provedené kontrole statistických výstupů a jejích výsledcích z hlediska úplnosti zápisů v rejstřících a správnosti statistických výstupů z nich v rozsahu agendy státního zastupitelství, jejíž převedení na výlučně počítačové zpracovávání podle odstavce 1 se požaduje, a to nejméně za jedno uzavřené čtvrtletní vykazovací období a nejméně jedno další uzavřené období, které nesmí být kratší než jeden měsíc.
(2) Rejstříky a evidenční pomůcky vedené do účinnosti tohoto pokynu obecné povahy u státních zastupitelství, která zavádějí počítačový informační systém, se vedou u těchto státních zastupitelství nadále, až do vydání rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti o povolení převodu agendy na výlučně počítačové zpracovávání v informačním systému.
(3) Evidence věcí zapsaných v dosavadních rejstřících a evidenčních pomůckách se dokončí do jejich vyřízení podle dosavadního kancelářského řádu. To platí i o evidenci úschov zapsaných do nabytí účinnosti tohoto pokynu obecné povahy v dosavadní knize věcí vzatých do úschovy a v knize trestních depozit. K vydání takových věcí se však použije poukaz k vydání úschovy podle vzoru č. 22 tohoto kancelářského řádu.
(4) Zajištěný majetek obviněného [§ 110 odst. 1 písm. b)], u něhož je dána k okamžiku účinností tohoto kancelářského řádu příslušnost státního zastupitelství k vykonávání úkonů podle zákona č. 279/2003 Sb., se zaeviduje v knize úschov zpětně, v pořadí časové posloupnosti předcházející záznamům o majetku, u něhož příslušnost k vykonávání úkonů státního zastupitelství vznikne až po nabytí účinnosti tohoto kancelářského řádu. To neplatí, jde-li o majetek, který je již v plném rozsahu jeho zajištění evidován v evidencích podle odstavce 3; nebylo-li dosud u takto evidovaného majetku vyznačeno, že jde o zajištěný majetek obviněného, uvede se u příslušné položky zápisu v knize úschov nebo v knize trestních depozit u označení věci červeně zkratka "ZM".
(5) Věci z agendy podmíněného propuštění a přeřazení zapsané v dosavadním všeobecném rejstříku Zn a neskončené k datu účinnosti tohoto kancelářského řádu, se do rejstříku pro agendu podmíněného propuštění a přeřazení nepřevádějí; jejich evidence se dokončí v dosavadním rejstříku podle odstavce 3 první věty.
(6) Obaly na spisy podle dosavadních vzorů lze používat až do vyčerpání zásob. Formuláře rejstříků a ostatních evidenčních pomůcek lze používat až do vyčerpání zásob za předpokladu, že jejich obsah odpovídá obsahu rejstříků a ostatních evidenčních pomůcek podle tohoto kancelářského řádu, nebo pokud je lze při zachování pravidel stanovených pro jejich vyplňování jednoduchou úpravou přizpůsobit novým vzorům.
(7) Do doby schválení metodických příruček a návodů na používání počítačového programu zajišťujícího vedení evidencí u státního zastupitelství Nejvyšším státním zastupitelstvím podle § 5 odst. 5, se postupuje podle dosavadních metodických příruček a návodů vydaných a aktualizovaných dodavatelem aplikačního vybavení.
§ 188
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se
1. Pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce poř. č. 6/1996 ze dne 4. prosince 1996, kterým se vydává kancelářský řád státního zastupitelství.
2. Pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce poř. č. 2/2000 ze dne 25. ledna 2000, jímž se mění pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce poř. č. 6/1996, kterým se vydává kancelářský řád státního zastupitelství.
3. Pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce poř. č. 10/2000 ze dne 25. září 2000, jímž se mění a doplňuje pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce poř. č. 6/1996 ze dne 14. prosince 1996, kterým se vydává Kancelářský řád státního zastupitelství, ve znění pokynů obecné povahy nejvyššího státního zástupce poř. č. 2/2000 a poř. č. 7/2000.
4. Pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce poř. č. 6/2001 ze dne 13. prosince 2001, kterým se mění pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce poř. č. 6/1996, kterým se vydává kancelářský řád státního zastupitelství, ve znění pokynů obecné povahy nejvyššího státního zástupce poř. č. 2/2000, poř. č. 7/2000, poř. č. 10/2000 a poř. č. 11/2000.
5. Pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce poř. č. 5/2002 ze dne 26. června 2002, jímž se mění pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce poř. č. 6/1996, kterým se vydává kancelářský řád státního zastupitelství, ve znění pozdějších pokynů obecné povahy nejvyššího státního zástupce.
6. Pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce poř. č. 2/2003 ze dne 18. března 2003, jímž se mění pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce poř. č. 6/1996 ze dne 4. prosince 1996, kancelářský řád státního zastupitelství, ve znění pozdějších pokynů obecné povahy nejvyššího státního zástupce.
7. Pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce poř. č. 9/2003 ze dne 12. prosince 2003, jímž se mění pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce poř. č. 6/1996 ze dne 4. prosince 1996, kterým se vydává kancelářský řád státního zastupitelství, ve znění pozdějších pokynů obecné povahy nejvyššího státního zástupce.
ČÁST DESÁTÁ
Účinnost
§ 189
Tento pokyn obecné povahy nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.
Nejvyšší státní zástupkyně:
Mgr. Marie Benešová, v.r.
Příloha 1
zrušena
Příloha 2
VZORY SPISŮ POUŽÍVANÝCH VE STÁTNÍM ZASTUPITELSTVÍ
SEZNAM VZORŮ SPISŮ POUŽÍVANÝCH VE STÁTNÍM ZASTUPITELSTVÍ
    
Poř. č.
Číslo vzoru
31. Spisový přehled ............................................ 
31
32. Sběrný spis ................................................ 
32
33. Dozorový spis .............................................. 
33
34. Deník vyšetřování............................................
34
35. Trestní (vyšetřovací) spis.................................. 
35
36. Odvolací spis v trestní věci ............................... 
36
37. Přezkumný spis v trestní věci............................... 
37
38. Spis v trestní věci......................................... 
38
39. Spis pro analytiku a legislativu............................ 
39
40. Spis o účasti v občanském soudním řízení ................... 
40
41. Spis pro dozor nad výkonem trestu odnětí svobody............ 
41
42. Spis pro dozor nad výkonem vazby............................ 
42
43. Spis pro dozor nad výkonem ústavní nebo ochranné výchovy.... 
43
44. Spis o poskytování informací................................ 
44
45. Všeobecný spis.............................................. 
45
46. Věcný spis.................................................. 
46
47. Osobní spis................................................. 
47
48. Spis pro podmíněné propuštění a přeřazení....................
48
49. Spis pro poskytovanou mezinárodní justiční spolupráci........
49
50. Spis pro dozor nad výkonem zabezpečovací detence.............
50
51. Přezkumný spis pro odposlechy..............................
51
52. Spis pro vyžadovanou mezinárodní justiční spolupráci.........
52
Vzor č. 31
Spisový přehled

--------------------------------------------------------------------
Čís. listů Došlo dne Stručné udání obsahu Počet příloh Poznámka
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

Vzor č. 32

 .........                    ...............
 (razítko)                    (spisová značka)              
Sběrný spis
Věc: ........................................................... ........................................................... Státní zástupce: Lhůta:
Skartační znak a lhůta:

Spisová kontrola provedena dne:
 ................
 (spisová značka)
Vzor č. 33
 ...........................
razítko státního zastupitelství

 ...................................
spisová značka státního zastupitelství

 ..................
spisová značka soudu


             
Dozorový spis
Obviněný Narozen Vazba od - do Pro § ......... ......... ............. ...... ......... ......... ............. ...... ......... ......... ............. ...... ......... ......... ............. ...... Policejní orgán: Přikázáno jinému policejnímu orgánu:............................. Obvinění sděleno dne: ........................................... Položka knihy vazeb: ............................................ Spis předložen na SZ dne: ....................................... Domovní prohlídka č. l.: ........................................ Věci vzaté do úschovy pol.: ........trestní depozita pol.:....... Odeslání statistického listu dne: ..............................
Skartační znak a lhůta:

Spisová kontrola provedena dne:


Vytěženo pro netrestní úsek:...............
             
              NSZ č. 33

-----------------------------------+---------------------------------------
      Došlo         |     Provedeno
                  |                 Lhůta
-----------------------------------+-------------------------------
 dne      věc      č. l. |  dne  opatření    č. l.
-----------------------------------+---------------------------------------
Návod k vedení dozorového spisu
Dozorový spis se vede u všech státních zastupitelství, která konají v prvním stupni dozor nad trestním stíháním a účastní se trestního řízení soudního. Pro každou jednotlivou věc se vede samostatný dozorový spis. Zakládá jej zaměstnanec kanceláře současně se zápisem věci do rejstříku ZT (KZV, VZV, NZV) nebo ZK.
Dozorový spis má být zestručněným, přitom však úplným a řádně uspořádaným obrazem vlastního trestního spisu od nápadu věci až do jejího skončení. Obsah dozorového spisu musí postačit k tomu, aby nahlédnutím do něho bylo možno kdykoli zjistit stav věci a zda je (byla) plynule vyřizována. Na to je třeba dbát zejména i v tom stadiu, kdy trestní spis není u státního zastupitelství.
Je nutno, aby zápisy na obalu dozorového spisu byly stručné a jenom zcela výjimečně se k nim připojí pokyn pro kancelář. Zápisy ve sloupci "Provedeno" se provádějí s odkazem na písemnosti předložené policejním orgánem nebo státním zástupcem konajícím vyšetřování, na pokyny vyššího státního zástupce, na koncepty usnesení, na přípisy, záznamy o zasedání soudu, o výsledku hlavního líčení, apod. Na tyto listiny je také nutno připojit písemné pokyny pro kancelář (např. k vypravení zásilky) a kontrolní razítka. Všechny listiny, které jsou součástí dozorového spisu a které zůstanou uloženy v obalu, opatřují se čísly listů podle chronologického pořadí; čísla se vyznačují v příslušných sloupcích obalu dozorového spisu. Dozorový spis musí obsahovat zejména stejnopis usnesení o zahájení trestního stíhání (§ 160 odst. 1 tr. ř.) nebo opis protokolu se záznamem o sdělení podezření podezřelému ve zkráceném přípravném řízení (§ 179b odst. 3 tr. ř.), a opis každého meritorního rozhodnutí, včetně opisu obžaloby nebo návrhu na schválení dohody o vině a trestu.
V dozorovém spisu nutno dále zachytit všechny úkony, které státní zástupce ve věci koná, nebo k nimž dal souhlas nebo pokyn, a návrhy, které podal k soudu. Opatření státního zástupce, které je součástí přípravného trestního řízení a které z tohoto důvodu musí být patrno z trestního spisu (například pokyn k obeslání svědků, zajištění majetku, zajištění nároků poškozeného, apod.), se vyřizuje v trestním spise. Jestliže však je toto opatření prováděno v době, kdy trestní spis není na státním zastupitelství, opatření se na obalu dozorového spisu stručně zaznamená, popř. se v něm ponechá koncept (nebo opis jako koncept). Originál a potřebný počet opisů se neprodleně zašlou policejnímu orgánu (státnímu zástupci konajícímu vyšetřování) nebo soudu.
Písemnosti, které nemají procesní nebo hmotněprávní význam, zejména interní pokyny či pokyny vyplývající z dozorové činnosti státního zástupce, jsou součástí dozorového spisu.
Jestliže dozorový státní zástupce provádí jednotlivé vyšetřovací úkony nebo celé vyšetřování, vyznačuje všechny úkony v dozorovém spisu.
Jestliže vyšší státní zástupce odejme věc nižšímu státnímu zastupitelství a vyřizuje ji nadále sám, postoupí mu nižší státní zástupce, který dosud vykonával dozor, obsah svého dozorového spisu. Vyšší státní zástupce jej připojí jako přílohu do svého dozorového spisu. Obsah dozorového spisu se odesílá jinému státnímu zastupitelství i u věcí postoupených a přikázaných.
Při vyplňování obalu dozorového spisu je třeba postupovat takto:
Předtisk na první straně obalu vyplní zaměstnanec kanceláře s výjimkou položky "Vytěženo pro netrestní úsek". Tuto položku vyplní státní zástupce odpovídající za využití poznatků z trestní věci pro netrestní úsek státního zastupitelství. Uvede v ní podle povahy věci buď ANO nebo NE, popř. odkaz na příslušnou spisovou značku sběrného spisu či konkrétního spisu, v němž byl poznatek zaevidován pro využití na netrestním úseku.
Obal dozorového spisu ve věcech vazebních se opatří v záhlaví razítkem či výrazným nadpisem
"VAZBA"
zpravidla červené barvy.
Jde-li o spis, v němž je vedeno trestní řízení proti právnické osobě, uvede se u jejího názvu zkratka
„PO“
.
V položce "Spis předložen na SZ dne" se uvede datum předložení spisu policejním orgánem na státní zastupitelství s návrhem na podání obžaloby nebo vydání jiného meritorního rozhodnutí státního zástupce podle podacího razítka.
Vnitřek obalu dozorového spisu se vyplňuje následujícím způsobem:
-----------------------------------+---------------------------------------
      Došlo         |     Provedeno
                  |                 Lhůta
-----------------------------------+-------------------------------
 dne      věc      č. l. |  dne  opatření    č. l.
-----------------------------------+---------------------------------------
 9.4.  PČR, SKPV zde,     1    9.4. Viděl,      1/6
    ORMB-271/00K-2005
    - usnesení dle § 160/1
     tr. ř.       2/3      Návrh na vazbu  7
    - protokol o zadržení
     podezř. osoby    4
    - příkaz k odnětí věcí 5
    - návrh na vzetí
     do vazby       6
     + + spis 2 Zn 1201/2005
-----------------------------------+---------------------------------------

13.4.  OS zde, 2Nt 7/2005 8   14.4. Viděl       8    24/5
     usnesení z 9/4
     o vazbě
-----------------------------------+---------------------------------------
25.4.  SKPV zde, OOK-271/2005    27.4. Viděl, 10/13
     - předložení stížnosti
      obv. se spisem   10/12     usnesení dle  14/15   24/5
     SKPV zde, OOK-271/2005       § 148/1c tr. ř.,
     - opatření dle           stížn. zam.
      § 105/1 tr. ř.   13
-----------------------------------+---------------------------------------
 23.5.  SKPV zde,
     OOK-271/2005     16/17  24.5.  Viděl,    16/17
     - předl. spisu s NPO         Obžaloba   18/22
                       Příprava   23/24 hl. líč.
-----------------------------------+---------------------------------------


Levá polovina obalu je určena výhradně pro zápis písemností, které státnímu zastupitelství došly, popřípadě pro záznamy, které byly o určitých skutečnostech pořízeny. Pravá polovina formuláře je vyhrazena pro opatření státního zástupce, která ve věci učinil. Zápisy do sloupců 1 - 3 provádí kancelář, do ostatních sloupců státní zástupce, který věc vyřizuje.
Sloupec 1:
Vyznačuje se datum, kdy státnímu zastupitelství došla písemnost, ať již jednotlivá nebo celý spis apod.
Sloupec 2:
V zápise je nutno stručně vyznačit, o jakou písemnost jde. Písemnost je třeba označit přesně, tak, aby nedošlo k záměně (například uvedením data, spisové značky apod.), přitom však stručně (např. "usn. ze dne ...", "protok. ze dne ..." apod.).
Sloupec 3:
Vyznačuje se číslo listu dozorového spisu, které písemnosti při chronologickém uspořádání připadá, jestliže se písemnost zakládá do dozorového spisu, nikoliv tedy přímo do trestního spisu. Toto číslo listu je třeba na písemnosti vyznačit, a to tak, že číslo listu se připojí ke spisové značce.
Sloupec 4:
Zapisuje se datum, kdy byl úkon státním zástupcem proveden.
Sloupec 5:
Do tohoto sloupce bude zapsáno stručně, a to zpravidla odkazem na obsah konceptu či opisu zakládaného do dozorového spisu, o jaké opatření jde. Zapisují se sem nejen rozhodnutí státního zástupce, ale též zprávy předkládané vyššímu státnímu zastupitelství, popřípadě zasílané jiným orgánům. Pokud byla písemnost státním zástupcem pouze vzata na vědomí, zapíše státní zástupce do tohoto sloupce slovo "viděl" ("vidi") se svým podpisem nebo parafou. Stejný záznam doplněný o datum a pokyn kanceláři, učiní také na příslušné písemnosti.
Sloupec 6:
Zapisují se čísla listu, která obdrží koncept rozhodnutí státního zástupce nebo koncept jiného vyřízení, jež je zakládáno do dozorového spisu. Na této písemnosti se vyznačí spisová značka a připojí se k ní opět číslo listu. Čísla listů uvedená v tomto sloupci netvoří samostatnou řadu, nýbrž s čísly listů ze sloupce 3 tvoří řadu společnou.
Sloupec 7:
Slouží k vyznačování lhůt jakožto příkazů pro kancelář, aby dozorový spis v uvedené lhůtě opět předložila státnímu zástupci. Ten bude tak mít současně možnost v dané lhůtě prověřit splnění nařízeného úkonu. Písemnosti zakládané do obalu dozorového spisu se při ukládání dozorového spisu na spisovnu v dozorovém spise ponechají, je však třeba je sešít. Může se tak stát již dříve, pokud nelze počítat s nutností předložit některou písemnost vyššímu státnímu zastupitelství (například přílohy k účasti na řízení o odvolání před krajským soudem apod.).
Vzor č. 34
   
   
   
    ..........             ...............
    (razítko)             (spisová značka)
            
Deník vyšetřování
Jméno Datum narození Vazba od - do Kvalifikace .............. ............... .............. ........... .............. ............... .............. ........... .............. ............... .............. ........... .............. ............... .............. ........... .............. ............... .............. ........... Státní zástupce:
Skartační znak a lhůta:


Spisová kontrola provedena dne:
 ...............
(spisová značka)-------------------------------------------------------------------------
         Došlo           Provedeno
                                  Lhůta
------------------------------------------------------------------
dne     věc      č. l.    dne   opatření    č. l.
-------------------------------------------------------------------------
Vzor č. 35

Útvar:                           Zt .........

 ........... státní zastupitelství v ............     Zk .........

                              T .........
 ......... soud v ................................

 .................................................
             
Trestní spis
Číslo ......................... proti: ........................................................ ........................................................ pro: ........................................................ ........................................................ Zt ........... Zk ........... T ...........
A. Pořadí trestního spisu:B. Přehled k trestnímu spisu:

Věci vzaté do úschovy č. l. ........  vydány č. l.   ........
Trestní depositum č. l.   ........  vydáno č. l.   ........
Seznam nákladů č. l.    ........  likvidace č. l. ........
Příkaz k zatčení vydán č. l.........  odvolán č. l.  ........
Žaloba č. l.        ........
    Rozsudek č. l.       ........
Rozhodnutí odvolacího
soudu č. l.         ........

Vazba č. l.


Odevzdáno do spisovny v roce: ........

Může být zničeno v roce:    ........
Skartační znak a lhůta:

Spisová kontrola provedena dne:
Vzor č. 36
 .........                  ...............
 (razítko)                  (spisová značka)


         
Odvolací spis v trestní věci
Jméno Datum narození Vazba od - do Kvalifikace ........... .............. ............. ............ ........... .............. ............. ............ ........... .............. ............. ............ ........... .............. ............. ............ Státní zástupce:
Skartační znak a lhůta:

Spisová kontrola provedena dne:
 ..............
(spisová značka)
Vzor č. 37
 .........                   ..............
 (razítko)                   (spisová značka)         
Přezkumný spis v trestní věci
  Osoba: ....................................................
    ......................................................


    Státní zástupce:             Lhůta:    Statistický list odeslán dne:

Skartační znak a lhůta:


Spisová kontrola provedena dne:
 ................
 (spisová značka)
Vzor č. 38
   
    ..........             ...............
    (razítko)             (spisová značka)
            
Spis v trestní věci
Jméno Datum narození Vazba od - do Kvalifikace .............. ............... .............. ........... .............. ............... .............. ........... .............. ............... .............. ........... .............. ............... .............. ........... .............. ............... .............. ........... Státní zástupce:
Skartační znak a lhůta:Spisová kontrola provedena dne:
 ...............
(spisová značka)
Vzor č. 39
.........                   ..............
 (razítko)                   (spisová značka)        
Spis pro analytiku a legislativu
Věc: ...................................................... ...................................................... Státní zástupce: Lhůta:
Skartační znak a lhůta:


Spisová kontrola provedena dne:
 ................
 (spisová značka)
Vzor č. 40
 .........                   ..............
 (razítko)                   (spisová značka)      
Spis o účasti v občanském soudním řízení
Věc: ...................................................... ...................................................... Státní zástupce: Lhůta: Statistický list odeslán dne:
Skartační znak a lhůta:


Spisová kontrola provedena dne:
 ................
 (spisová značka)
Vzor č. 41
.........                   ..............
 (razítko)                   (spisová značka)    
Spis pro dozor nad výkonem trestu odnětí svobody
Věc: ...................................................... ...................................................... Státní zástupce: Lhůta: Statistický list odeslán dne:
Skartační znak a lhůta:Spisová kontrola provedena dne:
 ................
 (spisová značka)
Vzor č. 42
Spis pro dozor nad výkonem vazby
 .........                   ..............
 (razítko)                   (spisová značka)


        
Spis pro dozor nad výkonem vazby
Věc: ...................................................... ...................................................... Státní zástupce: Lhůta: Statistický list odeslán dne:
Skartační znak a lhůta:


Spisová kontrola provedena dne:
 ................
 (spisová značka)
Vzor č. 43
 .........                ...............
 (razítko)                (spisová značka)  
Spis pro dozor nad výkonem ústavní nebo ochranné výchovy
Jméno, příjmení, datum narození - Věc .............................................................. .............................................................. .............................................................. .............................................................. Státní zástupce: Lhůta: Statistický list odeslán dne:
Skartační znak a lhůta:


Spisová kontrola provedena dne:
 ................
 (spisová značka)
Vzor č. 44
 .........                 ................
 (razítko)                 (spisová značka)         
Spis o poskytování informací
Věc: ......................................................... ......................................................... Státní zástupce: Lhůta:
Skartační znak a lhůta:


Spisová kontrola provedena dne:
 ................
 (spisová značka)
Vzor č. 45
 
 .........                  ................
 (razítko)                  (spisová značka)
             
Všeobecný spis
Věc: ......................................................... ......................................................... Státní zástupce: Lhůta:
Skartační znak a lhůta:

Spisová kontrola provedena dne:
 Vytěženo pro netrestní úsek:

 ...............
 (spisová značka)
Vzor č. 46
 
 ........                ................
 (razítko)                (spisová značka)
              
Věcný spis
Věc: ......................................................... .........................................................
Skartační znak a lhůta:


Spisová kontrola provedena dne:
 ...............
 (spisová značka)
 
Vzor č. 47
........                 ................
 (razítko)                (spisová značka)
                  
Osobní spis
............................................................... (jméno a příjmení)
Skartační znak a lhůta:


Spisová kontrola provedena dne:
 ................
 (spisová značka)
Vzor č. 48
  .........                    ...............
  (razítko)                    (spisová značka)
                
      
Spis pro podmíněné propuštění a přeřazení
Věc: ............................................................ ............................................................ Státní zástupce: Lhůta: Skartační znak a lhůta: Spisová kontrola provedena dne: Vytěženo pro netrestní úsek: .............. (spisová značka)
Vzor č. 49 - Spis pro poskytovanou mezinárodní justiční spolupráci

  (razítko)                    (spisová
                          značka)
                
    Spis pro poskytovanou mezinárodní justiční spolupráci

Věc:               
                 

--------------------------------------------------- -------------
Jméno         Datum     Vazba od - do  Státní
           narození           příslušnost
--------------------------------------------------- -------------                          
                          
--------------------------------------------------- -------------

--------------------------------------------------- -------------

Státní zástupce:             Lhůta:


Položka knihy vazeb:


Stát/mezinárodní soud, který žádá o spolupráci:


Skartační znak a lhůta:Spisová kontrola provedena dne:


Vytěženo pro netrestní úsek:


 
   (spisová značka)


Návod na vedení spisu pro mezinárodní justiční spolupráci.
Spisový přehled se vede obdobně jako v dozorovém spise.
Vzor č. 50
  
  -----------                   ----------------      
  (razítko)                    (spisová značka)
                
       Spis pro dozor nad výkonem zabezpečovací detence
Věc:  _________________________________________________________________             
                 


    _________________________________________________________________
Státní zástupce:             Lhůta:


Statistický list odeslán dne:Skartační znak a lhůta:Spisová kontrola provedena dne:
   -----------------
   (spisová značka)
Vzor č. 51

    -----------            -----------------                   
    (název SZ)             (spisová značka)
                
         Přezkumný spis pro odposlechy
Osoba: _______________________________________________________________
Státní zástupce:


Skartační znak a lhůta:Spisová kontrola provedena dne:
  ------------------
  (spisová značka)

                
Vzor č. 52 - Spis pro vyžadovanou mezinárodní justiční spolupráci
       ---------. ---------.
        (razítko) (spisová značka)


Spis pro vyžadovanou mezinárodní justiční spolupráci

Věc:
----------------------------------------------------------------
Jméno   Datum   Vazba od - do        Státní
      narození               příslušnost
----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------
Státní zástupce: Lhůta:
Položka knihy vazeb:
Stát/mezinárodní soud, který je žádán o spolupráci:
Skartační znak a lhůta:
Spisová kontrola provedena dne:
Vytěženo pro netrestní úsek:

---------.
(spisová značka)

Návod na vedení spisu pro vyžadovanou mezinárodní justiční spolupráci:

Spisový přehled se nahrazuje obalem, který se vyplňuje obdobně jako u dozorového spisu.
Příloha 3
SEZNAM HESEL K TVOŘENÍ SPRÁVNÍCH SPISŮ VĚCNÝCH KE SPRÁVNÍMU REJSTŘÍKU
(K rejstříku SPR)
Hesla uvedená v seznamu jsou určena k tvoření správních spisů věcných. Seznam hesel tvoří přílohu správního rejstříku. U jednotlivých hesel (podhesel) se vyznačí vedoucí číslo věcného spisu, který je pod tímto heslem (podheslem) založen.
Vedoucí státní zástupce může podle potřeby rozhodnout o doplnění seznamu hesel o další heslo (podheslo), které doplní do seznamu hesel, případně o vypuštění hesla (podhesla), jehož využití nepředpokládá. Krajský státní zástupce může stanovit seznam hesel i pro okresní státní zastupitelství v obvodu své působnosti.
Seznam hesel a podhesel:
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Bytové věci
Dočasné přidělení státních zástupců
Dovolené
Evidence dovolených
Evidence nepřítomnosti zaměstnanců
Fond kulturních a sociálních potřeb
Hmotně investiční majetek
a) Budovy cizí
b) Budovy vlastní
c) Drobný hmotný investiční majetek
d) Dohoda o hmotné odpovědnosti
e) Inventarizace
f) Nákup
g) Správa majetku - energie
h) Všeobecné pokyny
i) Výpočetní technika
j) Vyřazování, převody
Hospodářské plány
a) Návrhy na jejich projednání
b) Plán investic
c) Plán pracovníků a mezd
d) Plnění počtu pracovníků v přepočtených stavech
e) Pokyny a směrnice
f) Revize hospodaření
g) Rozpočet
h) Statistika
Hospodářské smlouvy
Informační soustava
a) Investice
b) Výkaznictví
Informatika
a) Vybavení výpočetní technikou a programy
b) Porady a semináře
c) Ostatní
Informační systém státního zastupitelství (ISYZ)
Jiné kontakty se zahraničím
Jmenování státních zástupců
Kárné řízení
Knihovna
a) Nákup knih
b) Nákup periodik
c) Ostatní
d) Výpůjčky z jiných knihoven
e) Vyřazování a nabídka knih
Konference a semináře v ČR
Motorová vozidla
a) Plán jízd
b) Evidence
c) Pohonné látky
d) Provoz
e) Opravy
f) Ostatní
Mzdové věci
a) Mzdové věci
b) Odměny
c) Změny platů
d) Ekonomika mezd
e) Čerpání mzdových prostředků
f) Dělené směny řidičů
Nemocenské pojištění
a) Pracovní neschopnost, OČR
Odbory
Organizace práce
a) Kontrolní činnost
b) Opatření vlastní
c) Opatření jiných státních zastupitelství
d) Specializace státních zástupců
e) Jiné písemnosti
f) Různé
Osobní spis
Ostatní výplaty fyzickým osobám
Plány práce (úkolů)
a) Vlastní
b) Ostatních státních zastupitelství
Pokyny obecné povahy nejvyššího státního zástupce
Porady
a) Mezirezortní
b) Pracovní
c) Ostatní
Práce a služby
Pracovní doba
Pracovní náplně
Pracovní úrazy
Právní čekatelé
Protipožární ochrana
Překlady a tlumočení
Přeložení státních zástupců
Přijetí zaměstnanců
a) Administrativa (ostatní)
b) Státní zástupci
Publikační činnost státních zástupců
Rekreace
Rozbory, vyhodnocení
a) Vlastní
b) Jiných státních zastupitelství
c) Pro jiné orgány
d) jiných orgánů
Různé
Skartace
a) Všeobecné předpisy a pokyny
b) Provádění skartace
c) Různé
Služební cesty
Služební průkazy
Služební průkazy státních zástupců
Směrnice a pokyny
Spisová služba
Spoje
a) Poštovné
b) Poštovní novinová služba
c) Spoje
Statistické výkazy a přehledy
Statistika a výkaznictví
Stáže
Stížnosti na státní zástupce
Studijní pobyty v zahraničí
Styk a spolupráce s jinými orgány
Styk a spolupráce se sdělovacími prostředky
Účetnictví
a) Limity
b) Rozpočtová opatření
c) Účetnictví
Unie státních zástupců ČR
Výběrová řízení
Výchova a vzdělávání
a) Justiční akademie ČR
b) Vlastní akce
c) Ostatní
Výkladová stanoviska Nejvyššího státního zastupitelství
Zahraniční cesty
a) Státní zástupci
b) Zaměstnanci
Zahraniční návštěvy
Závodní stravování
Zdravotní pojištění
Zprávy a rozbory
Zprávy o činnosti, zvláštní zprávy, vyhodnocení, informace
a) Vlastní
b) Od nižších státních zastupitelství
c) Informace od Ministerstva spravedlnosti
d) Informace podávané Ministerstvu spravedlnosti
e) Ostatní
Příloha 4
VZOR ÚŘEDNÍHO ODĚVU STÁTNÍHO ZÁSTUPCE (TALÁR STÁTNÍHO ZÁSTUPCE)
1. Účastní-li se státní zástupce řízení před soudem, nosí na občanském oděvu úřední oděv.
2. Úředním oděvem státního zástupce je černý talár (dále jen "talár").
3. Talár je zhotoven z černé lehké vlněné nebo tesilové látky nebo z kombinace obou druhů těchto látek.
4. Talár se skládá ze dvou částí: dlouhého volného pláště a pláštěnky.
5. Přední díl pláště je hladký se svislou kapsou vlevo. Plášť je jednořadový se skrytým zapínáním na 4 knoflíky. Levý okraj pláště je zpracován na lištu se 4 vyšitými knoflíkovými dírkami. Zadní díl je hladký, u spodního okraje mírně rozšířený, se středovým švem, na nějž navazuje jednostranný, podložený rozparek. Délka rozparku je 30 - 34 cm podle délky taláru. Plášť je opatřen podšívkou do jedné poloviny předního a zadního dílu. Boční kapsa je zhotovena ze stejné látky jako podšívka pláště.
6. Rukávy jsou hlavicovité, dvoušvové a opatřené podšívkou. Dolní okraj rukávů je na přední straně zakončen černou manžetou v šířce 15 cm z černého hedvábného moiré. Manžeta je pevně našita a v horní i spodní části opatřena úzkou lemovkou z tmavě červeného sametu.
7. Součástí talárového pláště je pláštěnka pevně spojena s pláštěm v průkrčníku a pod šálovou klopou. Délka pláštěnky je 12 cm nad pas. Pláštěnka se skládá ze tří částí, a to ze zadního dílu bez středového švu a ze dvou předních dílů. Dolní okraj pláštěnky je ozdoben 6 cm širokou légou (pruhem lemu) z tmavě červeného sametu. Ve stranových švech pláštěnky - v šířce légy - je zpracován protizáhyb podšívky (moiré). Celá pláštěnka je opatřena podšívkou.
8. Límec taláru je šálový a jeho délka končí u délky pláštěnky. Šířka převěsu v nejširší části límce je 7 cm, na středu zadního dílu límce je 5 cm. Límec je potažen tmavě červeným sametem.
9.
Talár je vyráběn ve čtyřech velikostech odvozených z celostátní statistiky průměru postav s těmito základními údaji měr:

----------------------------------------------------------
Velikost taláru I II III IV
----------------------------------------------------------
průměrná výška postavy
165 cm 175 cm 185 cm 190 cm ----------------------------------------------------------
délka taláru
110 cm 115 cm 120 cm 125 cm ----------------------------------------------------------
objem hrudníku
100 cm 105 cm 112 cm 125 cm ----------------------------------------------------------
délka rukávů
70 cm 74 cm 78 cm 82 cm ----------------------------------------------------------
10. Tato úprava taláru je jednotná pro všechny státní zástupce.
Příloha 5
zrušena
Vybraná ustanovení novel
Čl.II pokynu obecné povahy č. 10/2006
Přechodné ustanovení
Vzor č. 33 "Dozorový spis" v dosavadním provedení lze používat až do vyčerpání zásob.
Čl. II pokynu obecné povahy č. 6/2009
Přechodné ustanovení
Do vyčerpání zásob lze pro doručování zásilek používat obálky dosavadních vzorů.
Čl. II pokynu obecné povahy č. 12/2009
Přechodné ustanovení
Požaduje-li se podle tohoto pokynu obecné povahy vyplňování údajů o tom, zda jde o zločin nebo přečin, vztahuje se tato povinnost na právní kvalifikaci podle trestního zákoníku.
Čl. II pokynu obecné povahy č. 4/2010
Přechodné ustanovení
1. Vedení rejstříků v listinné podobě neuzavřených ke dni účinnosti tohoto pokynu obecné povahy se dokončí podle stávajících předpisů.
2. Evidence neutajovaných záznamů odposlechu neukončených ke dni účinnosti tohoto pokynu obecné povahy se dokončí podle dosavadní úpravy.
3. Do evidence kvalifikovaných certifikátů (§ 122b) se zaznamenají kvalifikované certifikáty platné k datu účinnosti tohoto pokynu obecné povahy.
Čl. II pokynu obecné povahy č. 11/2011
Přechodné ustanovení
Obálky se zeleným pruhem odpovídající vzorům platným před účinností tohoto pokynu obecné povahy lze používat do vyčerpání zásob, nejdéle však do 31. prosince 2011.
Čl. II pokynu obecné povahy č. 3/2013
Přechodné ustanovení
Povinnost vedení evidence předběžných opatření počíná až zavedením možnosti této evidence v informačním systému státního zastupitelství.
Čl. II pokynu obecné povahy č. 6/2013
Přechodné ustanovení
(1) Povinnost vedení evidence v rejstřících ZM, NZM a NZI počíná až zavedením možnosti této evidence v informačním systému státního zastupitelství.
(2) Povinnost vedení evidence v knize vyžadované mezinárodní justiční spolupráce počíná až zavedením možnosti této evidence v informačním systému státního zastupitelství.
(3) Vzor č. 49 - Spis pro mezinárodní justiční spolupráci v dosavadním provedení lze používat až do vyčerpání zásob.
Čl. II pokynu obecné povahy č. 2/2014
Přechodné ustanovení
(1) Povinnost vedení evidence v rejstřících KSV, KSZ a KSN v informačním systému státního zastupitelství počíná až zavedením možnosti této evidence v informačním systému státního zastupitelství; do této doby vedou krajská státní zastupitelství evidenci náhradním způsobem.
(2) Věci vedené před nabytím účinnosti tohoto pokynu obecné povahy v rejstřících SV, SZK a SZN se vedou dosavadním způsobem, a to ve smyslu čl. II vyhlášky č. 4/2014 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů.
(3) Oddíly rejstříku KZN podle § 70 odst. 2 body 6 a 8 se do 31. 12. 2014 vedou dosavadním způsobem.
(4) Všeobecný spis v dosavadním provedení lze používat až do vyčerpání zásob.
Čl. II pokynu obecné povahy č. 6/2014
Přechodné ustanovení
Povinnost vyznačování vyřízení věci podle čl. I počíná až zavedením možnosti vyznačování takového vyřízení v informačním systému státního zastupitelství.
Čl. II pokynu obecné povahy č. 7/2014
Přechodné ustanovení
Povinnost vyznačování vyřízení věci podle čl. I počíná až zavedením možnosti vyznačování takového vyřízení v informačním systému státního zastupitelství.
Čl. II pokynu obecné povahy č. 1/2019
Přechodné ustanovení
Podle tohoto pokynu obecné povahy se postupuje i ve vztahu k věcem napadlým od 1. ledna 2019.
1) Např. zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, a předpisy související, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, § 12i zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů.
2) § 13e odst. 2 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 412/2005 Sb.
4) § 12i zákona o státním zastupitelství.
5) Pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce poř. č. 14/2003, jímž se upravuje postup státních zastupitelství při zavádění, vedení a využívání Centrální evidence stíhaných osob (Centrální evidence) a pro přístup ostatních orgánů činných v trestním řízení do Centrální evidence, ve znění pozdějších pokynů obecné povahy.
6) Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 26. dubna 1999 č.j. 75/99-OI, kterou se na základě ustanovení § 150 Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 23.3.1998 č.j. 1100/98 vydává Ukládací řád počítačových údajů.
7) Instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 17. 4. 2013, č. j. 133/2012-OD-ST, kterou se upravuje jednotný postup podatelny při příjmu a ověřování datových zpráv a dokumentů v nich obsažených.
8a) Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
8b) Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
9) Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 8.1.2002 č.j. 13/2002-OI-SP, o používání elektronického podpisu v resortu spravedlnosti.
9a) § 2 písm. d) zákona č. 227/2000 Sb.
9b) § 3 odst. 1 zákona č. 227/2000 Sb.
9c) § 17 zákona č. 300/2008 Sb.
9d) § 22 až 24 zákona č. 300/2008 Sb.
9e) Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 8. ledna 2002 č. j. 13/2002-OI-SP, o používání elektronického podpisu v resortu spravedlnosti.
10) § 24 zákona č. 300/2008 Sb.
10a) Zejm. § 1 odst. 2, § 17 odst. 1, 2 a odst. 7 zákona č. 300/2008 Sb.
11) Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů.
Poštovní podmínky České pošty a.s., uveřejněné sdělením č. 20/2005 Českého telekomunikačního úřadu v Poštovním věstníku č. 5/2005, ve znění pozdějších změn.
12) Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 27.9.2011, č.j. 145/2011-OD-ST, kterou se vydávají vzory obálek pro doručování písemností soudů a státních zastupitelství, potvrzení o přijetí, vzory výzvy a sdělení pro vyvěšení na úřední desce soudu a státního zastupitelství.
12a) Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.
12b) § 34 zákona č. 418/2011 Sb.
13) § 64 odst. 2, 3 písm. b) trestního řádu.
14) § 64 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a o změně některých zákonů.
15) Např. u lhůty trvání vazby v přípravném řízení (§ 71 tr. ř.).
15a) Např. zákon č. 101/2000 Sb.
16) § 15 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a o podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "jednací řád").
17) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 106/1999 Sb.").
18) Vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací.
19) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
20) § 12i zákona o státním zastupitelství.
22) § 175 odst. 2 tr. ř.
22a) § 7 zákona č. 418/2011 Sb.
23) § 2 písm. d) zákona o soudnictví ve věcech mládeže.
24) § 73 odst. 1 písm. a) zákona o soudnictví ve věcech mládeže.
25) § 2 písm. c) zákona o soudnictví ve věcech mládeže.
25a) § 14 tr. zákoníku.
26) § 166 odst. 3 tr. ř.
27) § 159a odst. 2, 3 tr. ř.
28) § 171, § 172, § 173, § 175b, § 176, § 307, § 309 tr. ř., § 70 zákona o soudnictví ve věcech mládeže.
29) § 308 tr. ř.
30) § 309 tr. ř.
31) § 5 zákona č. 269/1994 Sb.
33) § 9a zákona č. 269/1994 Sb.
34) § 313 tr. ř.
35) § 179c odst. 2 písm. f) tr. ř.
36) § 70 zákona o soudnictví ve věcech mládeže.
36a) § 6 odst. 9 písm. f) vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů.
37) § 39 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu č. 476/2004 Sb.
38) § 88 tr. zákoníku, § 78 zákona o soudnictví ve věcech mládeže.
39) § 57 tr. zákoníku, § 79 zákona o soudnictví ve věcech mládeže.
40) § 320 odst. 3 tr. ř.
40a) § 92 odst. 7 zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních.
40b) § 203 odst. 8 zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních.
40c) § 409 tr. ř.
.
40q) § 460p odst. 4, 5 tr. ř. ve znění zákona č. 459/2011 Sb.
41) § 78 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
42) Čl. 4 pokynu obecné povahy č. 5/2008, o dozoru nad místy, kde je omezována osobní svoboda.
43) Čl. 2 pokynu obecné povahy č. 5/2008.
44) Čl. 5 pokynu obecné povahy č. 5/2008.
45) § 78 odst. 2 písm. e) zákona č. 169/1999 Sb.
46) § 78 odst. 2 písm. f) zákona č. 169/1999 Sb.
47) § 29 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů.
48) § 29 odst. 2 písm. e) zákona č. 293/1993 Sb.
49) § 29 odst. 2 písm. f) zákona č. 293/1993 Sb.
49a) Čl. 4 pokynu obecné povahy č. 5/2008 o dozoru nad místy, kde je omezována osobní svoboda.
49b) Čl. 5 pokynu obecné povahy č. 5/2008.
49c) § 12d odst. 2 část věty druhé za středníkem, odst. 3 zákona o státním zastupitelství.
49d) § 12 odst. 5 zákona o státním zastupitelství.
49e) § 40 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů.
49f) § 40 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2008 Sb.
49g) § 12d odst. 2 část věty druhé za středníkem zákona o státním zastupitelství.
50) Pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce poř. č. 8/2001, kterým se upravuje postup státních zástupců v trestním řízení při využívání oprávnění nejvyššího státního zástupce podle § 174a tr. ř. a při plnění povinnosti státních zástupců podle § 173a tr. ř., ve znění pozdějších pokynů obecné povahy.
50a) § 314l a násl. tr. ř.
50b) § 88 odst. 8 tr. ř.
50c) § 88a odst. 2 tr. ř. ve znění zákona č. 273/2012 Sb.
51) § 12 odst. 1 zákona o státním zastupitelství.
52) § 12 odst. 2 zákona o státním zastupitelství.
53) § 21 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů.
54) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
55) § 71 odst. 3 poslední věta tr. ř.
56) Zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 253/2006 Sb.
56a) § 179g, 307 a 309 tr. ř.
58) Zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
59) Např. zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů.
59a) Např. § 21 zákona č. 300/2008 Sb.
59b) Např. § 12 odst. 3 zákona č. 283/1993 Sb., § 174atrestního řádu.
60) § 158 odst. 3 trestního řádu, § 179a a násl. trestního řádu.
61) § 161 odst. 1 trestního řádu.
62) § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství. § 78 zákona č. 169/1999 Sb.
63) § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 283/1993 Sb. § 29 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění zákona č. 208/2000 Sb.
64) § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství. § 39 zákona č. 109/2002 Sb.
65) § 59, § 158 odst. 1, 2 tr. ř.
66) Instrukce Ministerstva spravedlnosti č.j. 46/98-pers., kterou se stanoví způsob vedení osobního spisu, jeho obsah, podmínky jeho pohybu a ochrana osobních údajů v něm obsažených.
68) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. Vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací.
69) Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů.
70) § 71 odst. 6 věta druhá, § 72 odst. 1 věta třetí a čtvrtá, 72 odst. 2 trestního řádu.
71) § 158e odst. 4 trestního řádu.
72) § 20 odst. 1 vyhlášky č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů.
73) § 14 odst. 1 zákona č. 293/1993 Sb.
74) § 78 odst. 1 písm. e), f) zákona č. 169/1999 Sb.
75) § 39 odst. 2 písm. e), f) zákona č. 109/2002 Sb.
75a) Příloha č. 1 instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. července 2006, č.j. 271/2005-Org., kterou se vydává skartační řád státního zastupitelství.
76) Čl. 3 odst. 1, 3 Listiny základních práv a svobod.
Čl. 6 odst. 6 pokynu obecné povahy nejvyššího státního zástupce č. 1/2011, ve znění pokynu obecné povahy č. 6/2012.
76a) Například zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů.
76c) Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů).
77) § 66 odst. 2 zákona č. 499/2004 Sb.
78) Pokyn obecné povahy č. 8/2009, o trestním řízení.
79) § 79b tr. ř.
80) Např. peněžitá jistota podle § 47a tr. ř., peněžitá záruka podle § 73a tr. ř., peněžitá částka složená obviněným v souvislosti s návrhem na narovnání podle § 311 tr. ř.
81) Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů.
82) Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb. Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení vlády č. 114/1999 Sb., kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy, nakažlivé choroby a škůdce, ve znění pozdějších předpisů.
83) § 41 odst. 1 písm. a) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
84) § 80 tr. ř.
85) § 174 odst. 2 písm. d) tr. ř.
86) § 80, § 81 tr. ř.
87) Např. § 81 odst. 2 věta druhá tr. ř., § 135 odst. 1, 3 a 456 občanského zákoníku.
88) § 9 až 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. § 18 vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu.
89) § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 219/2000 Sb., ve znění zákona č. 18/2012 Sb.
90) § 114 zákona č. 353/2003 Sb.
91) § 11 odst. 1 písm. c) zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 353/2003 Sb.
92) § 2 písm. f) zákona č. 440/2003 Sb. ve znění zákona č. 18/2012 Sb.
93) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
94) § 81b tr. ř.