Opatření ze dne 11.6.2004, kterým se stanoví obsah, způsob vedení a náležitosti evidence krytí hypotečních zástavních listů v oběhu

25.6.2004 | Sbírka:  5/2004 (CBN) | Částka:  13/2004ASPI

Vztahy

Nadřazené: 190/2004 Sb., 6/1993 Sb.
5/2004
OPATŘENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
Č. 5 ZE DNE 11. ČERVNA 2004,
KTERÝM SE STANOVÍ OBSAH, ZPŮSOB VEDENÍ A NÁLEŽITOSTI EVIDENCE KRYTÍ HYPOTEČNÍCH ZÁSTAVNÍCH LISTŮ V OBĚHU
Česká národní banka podle § 32 odst. 2 a § 45 odst. 2 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech (dále jen "zákon") a § 49b odst. 1 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 127/2002 Sb., stanoví:
§ 1
Účel opatření
Účelem tohoto opatření je podrobněji upravit obsah, způsob vedení a náležitosti evidence krytí závazků z hypotečních zástavních listů1) v oběhu (dále jen "evidence") emitentem hypotečních zástavních listů2) (dále jen "emitent").
§ 2
Evidence
(1) Evidence podle § 32 odst. 1 zákona obsahuje informace o aktivech sloužících jako řádné krytí3) a náhradní krytí4) závazků z hypotečních zástavních listů (registr krytí) (§ 3) a o výši závazků z hypotečních zástavních listů a hodnotě aktiv sloužících jako jejich řádné krytí a náhradní krytí (kniha krytí) (§ 7).
(2) Emitent vede evidenci takovým způsobem, aby byl schopen bez zbytečného odkladu předložit České národní bance na její žádost doklady prokazující oprávněnost zařazení každé pohledávky nebo části pohledávky z hypotečního úvěru (dále jen "pohledávky z hypotečního úvěru") do evidence. Jedná se zejména o úvěrovou smlouvu5) včetně všech případných dodatků, doklady týkající se zastavené nemovitosti včetně zástavní smlouvy6), aktuálního výpisu z katastru nemovitostí, stanovení zástavní hodnoty nemovitosti7), pravidla pro stanovení zástavní hodnoty nemovitosti a doklady týkající se každé položky náhradního krytí a každé emise hypotečních zástavních listů.
§ 3
Registr krytí
(1) Registr krytí obsahuje seznam hypotečních úvěrů, z nichž vyplývající pohledávky nebo jejich části jsou použity ke krytí závazků z hypotečních zástavních listů, a seznam náhradního krytí, pokud je použito ke krytí závazků z hypotečních zástavních listů8).
(2) Evidenci v registru krytí emitent aktualizuje průběžně ve vazbě na změny v něm probíhající.
§ 4
Zařazení do registru krytí
(1) Emitent provede kontrolu splnění zákonných podmínek pro řádné krytí9) na základě posouzení příslušných dokladů a v případě jejich splnění může pohledávku z hypotečního úvěru zařadit do registru krytí.
(2) Emitent provede kontrolu splnění zákonných podmínek pro náhradní krytí10) na základě posouzení příslušných dokladů a v případě jejich splnění může náhradní krytí zařadit do registru krytí.
§ 5
Vyřazení z registru krytí
(1) Emitent neprodleně vyřadí pohledávku z hypotečního úvěru nebo náhradní krytí z registru krytí, jestliže pohledávka z tohoto hypotečního úvěru nebo náhradní krytí přestanou být způsobilé ke krytí podle zákona v důsledku změny skutečností rozhodných pro jejich zařazení do registru krytí.
(2) Získávání, zpracování, přenos, sdílení a uchovávání informací emitentem (informační systém emitenta) musí umožňovat zjišťování, sledování a vyhodnocování skutečností podle odstavce 1. Pracovník emitenta provádějící prověření musí mít odpovídající přístup k informacím obsaženým v informačním systému emitenta, které jsou nezbytné pro posouzení splnění zákonných požadavků pro krytí hypotečních zástavních listů.
§ 6
Náležitosti registru krytí
(1) Informace o pohledávce z hypotečního úvěru v registru krytí obsahuje alespoň
a) jednoznačnou identifikaci hypotečního úvěru,
b) jednoznačnou identifikaci zastavené nemovitosti, například pomocí údajů zapsaných na listu vlastnictví vedeném pro zastavenou nemovitost příslušným katastrálním úřadem a případně její stručný popis, který je pro určení nemovitosti významný a nevyplývá z údajů zapsaných v katastru nemovitostí; jde-li o nemovitost na území státu odlišného od České republiky podle § 28 odst. 4 zákona, použijí se k identifikaci zastavené nemovitosti údaje podle platného práva příslušného státu,
c) zástavní hodnotu nemovitosti,
d) sjednanou výši hypotečního úvěru k okamžiku ukončení čerpání hypotečního úvěru,
e) aktuální výši pohledávky z hypotečního úvěru, která slouží k řádnému krytí,
f) aktuální výši pohledávky z úvěru poskytnutého podle zákona upravujícího stavební spoření nebo úvěru na družstevní bytovou výstavbu, který je zajištěn zástavním právem k téže nemovitosti ve stejném nebo přednostním pořadí (§ 30 odst. 2, 4, 5 a 6 zákona), a identifikaci osoby, v jejíž prospěch bylo zástavní právo zapsáno.
(2) Pokud je ke krytí závazků z hypotečních zástavních listů použito též náhradní krytí, obsahuje evidence v registru krytí vždy alespoň
a) jednoznačnou identifikaci náhradního krytí,
b) částku náhradního krytí, která u náhradního krytí dluhopisy představuje jejich pořizovací cenu.
§ 7
Kniha krytí
(1) Emitent vede v knize krytí úplnou evidenci závazků ze všech jím vydaných emisí hypotečních zástavních listů v oběhu a ocenění aktiv uvedených v registru krytí.
(2) Evidenci v knize krytí emitent aktualizuje průběžně ve vazbě na změny v ní probíhající.
§ 8
Náležitosti knihy krytí
(1) Kniha krytí obsahuje vždy alespoň následující údaje o závazcích emitenta ze všech jím vydaných hypotečních zástavních listů v oběhu k příslušnému dni
a) celkovou jmenovitou hodnotu hypotečních zástavních listů v oběhu,
b) celkovou výši poměrného výnosu z hypotečních zástavních listů v oběhu (poměrný úrokový výnos),
c) celkový zůstatek závazků z hypotečních zástavních listů v oběhu.
(2) Kniha krytí obsahuje vždy alespoň následující údaje o řádném a případném náhradním krytí k příslušnému dni
a) ocenění každé jednotlivé pohledávky z hypotečního úvěru nebo její části, která je použita jako krytí,
b) celkovou částku řádného krytí,
c) ocenění každé jednotlivé položky náhradního krytí,
d) celkovou částku náhradního krytí,
e) celkovou částku krytí.
§ 9
Oceňování
Aktivum použité pro řádné nebo náhradní krytí hypotečních zástavních listů se pro potřeby evidence krytí oceňuje způsobem používaným pro jeho účtování a sestavení účetní závěrky emitenta11).
§ 10
Měna, ve které se vede evidence
(1) Evidence se vede v české měně.
(2) Jestliže závazek z hypotečního zástavního listu, pohledávka z hypotečního úvěru, náhradní krytí nebo zástavní hodnota zastavené nemovitosti znějí na jinou měnu než českou měnu, použije emitent pro jejich přepočet na českou měnu kurs devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou k okamžiku přepočtu. Nevyhlašuje-li Česká národní banka kurs devizového trhu pro přepočet cizí měny na měnu českou, použije se k přepočtu na českou měnu kurs cizí měny k americkému dolaru nebo euru vyhlášený domovskou centrální bankou pro danou měnu. Poté se použije kurs české měny k dolaru nebo euru stanovený Českou národní bankou a z těchto dvou kurzů se vypočítá kurs zahraniční měny k české měně.
§ 11
Podoba registru krytí a knihy krytí a uchovávání údajů
(1) Evidenci vede emitent v listinné nebo v elektronické podobě způsobem umožňujícím zpětnou rekonstruovatelnost jednotlivých kroků emitenta.
(2) Evidenci, záznamy na technických nosičích dat a doklady, na základě kterých emitent prověřil pohledávku z hypotečního úvěru, popřípadě náhradní krytí a dále veškeré podklady, na základě kterých emitent zpracovával a předkládal České národní bance informace o krytí hypotečních zástavních listů, zabezpečí emitent před zneužitím, zničením, poškozením nebo ztrátou.
(3) Údaje týkající se hypotečního úvěru nebo náhradního krytí uchovává emitent po celou dobu existence hypotečního úvěru nebo náhradního krytí a nejméně 10 let po jejich splacení. Údaje týkající se informací předkládaných České národní bance uchovává emitent nejméně 10 let od jejich předložení České národní bance.
§ 12
Správa evidence
(1) Emitent zajistí, že nezávisle na obchodních útvarech,12) které jsou odpovědné za poskytování hypotečních úvěrů nebo emise hypotečních zástavních listů, budou prováděny následující činnosti
a) prověřování, zda jednotlivé položky krytí splňují požadavky stanovené zákonem pro krytí závazků z hypotečních zástavních listů,
b) zařazování jednotlivé položky krytí do registru krytí a knihy krytí,
c) vyřazování jednotlivé položky krytí z registru krytí a knihy krytí.
(2) Členům představenstva emitenta, jimž jsou organizačně podřízeny obchodní útvary uvedené v odstavci 1, nesmějí být organizačně podřízeny útvary nebo pracovníci, kteří zodpovídají za činnosti uvedené v odstavci 1 písm. a) až c).
(3) Emitent jednoznačně stanoví náplň činnosti, pravomoci a odpovědnost útvaru nebo pracovníků provádějících činnosti podle odstavce 1 písm. a) až c), včetně požadavků na pravidelné informování zainteresovaných orgánů emitenta a způsob a periodicitu kontroly jeho činnosti.
(4) Činnosti uvedené v odstavci 1 písm. a) až c) a informační činnost podle odstavce 3 mohou být prováděny pomocí automatizovaného systému, jehož spolehlivost je pravidelně, alespoň jednou ročně, ověřována.
§ 13
Přechodné ustanovení
Emitent uvede svoje poměry do souladu s tímto opatřením do 31. března 2005. Do té doby postupuje emitent podle vnitřních předpisů, pravidel a opatření, které vydal nebo přijal k úpravě obsahu, způsobu vedení, náležitostí evidence krytí závazků z hypotečních zástavních listů a informační povinnosti na základě dosavadních předpisů13), přičemž emitent předkládá výkazy pouze České národní bance a informace není povinen uveřejňovat. Pokud emitent uvede svoje poměry do souladu s tímto opatřením po 1. lednu 2005, přepočítá údaje v evidenci a v hlášení pro ČNB v souladu s tímto opatřením zpětně až k 1. lednu 2005.
§ 14
Účinnost
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Guvernér
doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc. v. r.
Sekce bankovní regulace a dohledu
Odpovědný zaměstnanec:
Mgr. Ing. Jiška,
tel. 224 412 052
1) § 28 odst. 1 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.
2) § 28 odst. 2 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.
3) § 28 odst. 1 a § 30 odst. 1 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.
4) § 28 odst. 1 a § 31 odst. 1 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.
5) § 497 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
6) § 552 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
7) § 29 odst. 2 a 3 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.
8) § 337c odst. 1 písm. b) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 60 odst. 2 písm. b) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.
9) § 30 odst. 1 a 2 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.
10) § 31 odst. 1 a 2 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.
11) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
13) Sdělení Ministerstva financí čj. 103/26 388/1998, o povinném rozsahu údajů při podávání žádosti o udělení povolení k vydávání hypotečních zástavních listů a plnění informačních povinností hypotečních bank.