Vyhláška ze dne 21.7.2004, kterou se mění vyhláška č. 264/2004 Sb., o formě a způsobu zasílání výroční zprávy a pololetní zprávy emitenta kótovaného cenného papíru a o způsobu plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech

10.8.2004 | Sbírka:  458/2004 Sb. | Částka:  154/2004ASPI

Vztahy

Nadřazené: 256/2004 Sb.
Aktivní derogace: 264/2004 Sb.
Pasivní derogace: 230/2009 Sb.
458/2004 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 21. července 2004,
kterou se mění vyhláška č. 264/2004 Sb., o formě a způsobu zasílání výroční zprávy a pololetní zprávy emitenta kótovaného cenného papíru a o způsobu plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech
Komise pro cenné papíry stanoví podle § 199 odst. 2 písm. n) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu:
Čl.I
Vyhláška č. 264/2004 Sb., o formě a způsobu zasílání výroční zprávy a pololetní zprávy emitenta kótovaného cenného papíru a o způsobu plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech, se mění takto:
1. V § 3 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:
"(2) Zprávu, kterou musí emitent podle zákona uveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup, uveřejní emitent na své internetové adrese (URL adresa) způsobem, kterým emitenti obvykle uveřejňují informace o svojí činnosti. Přitom zajistí zejména, aby
a) internetová adresa byla veřejnosti bez omezení přístupná prostřednictvím datové sítě internet a aby ji bylo možné snadno obvyklým způsobem vyhledat podle obchodní firmy emitenta a aby obsah internetové adresy byl emitentem poskytován bezplatně,
b) uveřejňovaná zpráva měla podobu datového souboru vhodného ke stažení, v běžně používaném formátu,
c) uveřejňovaná zpráva byla uvedeným způsobem dostupná nepřetržitě po dobu 10 let.
(3) Jestliže dojde ke změně již uveřejněné zprávy, musí být tato změna uveřejněna stejným způsobem, jakým byla uveřejněna zpráva. Zjistí-li emitent po uveřejnění zprávy, že obsahuje chybné údaje, uveřejní neprodleně způsobem, jakým byla uveřejněna zpráva, její opravu s vysvětlením důvodů opravy.".
2. V § 4 odst. 1 se za slovo "standardizovaném" vkládá slovo "elektronickém" a za slova "na hlasovacích právech" se vkládají slova "ve formátu .xls".
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2004.
Člen prezidia vykonávající funkci předsedy:
Ing. Šimáček v. r.