Vyhláška ze dne 18.10.2004, kterou se mění vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění vyhlášky č. 475/2003 Sb.

29.10.2004 | Sbírka:  547/2004 Sb. | Částka:  186/2004ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 503/2002 Sb.
547/2004 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 18. října 2004,
kterou se mění vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění vyhlášky č. 475/2003 Sb.
Ministerstvo financí stanoví podle § 37b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon") k provedení § 4 odst. 8, § 24 odst. 4 a 5 a § 28 odst. 1:
Čl.I
Vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění vyhlášky č. 475/2003 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 4 se slova "se neuvádějí" nahrazují slovy "se uvádějí, vyžaduje-li to zvláštní právní předpis".
2. V § 6 odst. 2 se slova "§ 7" nahrazují slovy "§ 7 odst. 1".
3. V § 7 odst. 1 se věta první nahrazuje větou "Provádění smluvního zdravotního pojištění upravuje zvláštní právní předpis5)." a ve větě druhé se za slovo "pojišťovnami," doplňují slova "ve znění pozdějších předpisů".
4. V § 7 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
5. V § 7 se na konci odstavce 2 doplňují slova " , ve znění pozdějších předpisů".
6. V § 8 odst. 2 větě první se za slova "jiná finanční umístění" vkládají slova " , jejichž položky jsou obsahově vymezeny v § 10 vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů".
7. V § 8 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou "Tato položka se používá pouze při provádění smluvního zdravotního pojištění5) v souladu s § 7 odst. 1.".
8. V § 8 se na konci odstavce 9 doplňují slova " , ve znění pozdějších předpisů".
9. V § 8 odst. 10 se slova "depozita a depozitní certifikáty u bank" nahrazují slovy "vklady a vklady potvrzené vkladovým certifikátem, vkladním listem či jiným obdobným dokumentem".
10. V § 9 odst. 3 se slova "D.I. až D.III." nahrazují slovy "F.I. až F.III.".
11. V § 9 odst. 4 se slovo "D.I." nahrazuje slovem "F.I.".
12. V § 10 odst. 3 se věty druhá a třetí nahrazují větou "Tato položka obsahuje též fondy veřejného zdravotního pojištění s výjimkou základního fondu a rezervního fondu.".
13. V § 10 odst. 3 větě třetí se slovo "kapitálových" nahrazuje slovem "těchto".
14. V § 10 odst. 3 větě čtvrté se slova "těchto fondů" nahrazují slovy "fondů veřejného zdravotního pojištění".
15. V § 10 odst. 3 se věta poslední nahrazuje větou "Základní fond a rezervní fond veřejného zdravotního pojištění se uvádějí v položce "A.V." v souladu s odstavcem 5.".
16. V § 10 odst. 4 se věta druhá zrušuje.
17. V § 10 odst. 5 větě první se za slova "veřejného zdravotního pojištění," vkládají slova "kterými jsou základní fond a rezervní fond".
18. V § 10 se na konci odstavce 6 doplňují slova "podle zákona o pojišťovnictví".
19. Na konci § 11 se doplňují slova " , ve znění pozdějších předpisů".
20. V § 12 se na konci odstavce 5 doplňují slova " , ve znění pozdějších předpisů".
21. V § 12 se na konci odstavce 6 doplňují slova " , ve znění pozdějších předpisů".
22. V § 18 odst. 1 se slova "ustanovení § 47 vyhlášky" nahrazují slovem "vyhlášku".
23. V § 18 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "To platí rovněž u položek podílů, metody ocenění souboru majetku nebo metody ocenění při nabytí více než jedné složky majetku převodem či přechodem anebo pohledávek s výjimkou pohledávek ze smluvního zdravotního pojištění a pohledávek z veřejného zdravotního pojištění.".
24. V § 18 odst. 2 ve větách první, druhé a třetí se slovo "investičního" a ve větě třetí slova "v okamžiku úhrady závazku" zrušují.
25. V § 19 se na konci odstavce 1 doplňují slova " , ve znění pozdějších předpisů".
26. V § 21 se na konci odstavce 2 doplňují slova " , ve znění pozdějších předpisů".
27. V § 22 odst. 4 se slovo "investičního" zrušuje.
28. V § 23 se na konci odstavce 2 doplňují slova " , ve znění pozdějších předpisů".
29. V příloze č. 1 v části Aktiva v položce F.II.5., části Pasiva v položce A.III.3., části Pasiva v položce A.III.4. se slovo "investičního" zrušuje.
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.
Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.