Opatření ze dne 24.6.2005 obecné povahy č. OOP/13/07.2005-1, kterým se stanoví rozsah požadovaných údajů v žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

1.7.2005 | Sbírka:  79/2005 (TV) | Částka:  7/2005ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.
Pasivní derogace: 32/2008 (TV), 26/2008 (TV), 33/2008 (TV), 12/2008 (TV)
79/2005
Opatření obecné povahy,
kterým se stanoví rozsah požadovaných údajů v žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů
Změna: 26/2008
Změna: 33/2008
Český telekomunikační úřad (dále jen "Úřad") sděluje, že k provedení § 17 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), vydal opatření obecné povahy č. OOP/13/07.2005-1, kterým se stanoví rozsah požadovaných údajů v žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dne 1.7.2005.
Uvedené opatření obecné povahy Úřad uveřejnil v částce 7/2005 Telekomunikačního věstníku na portálu veřejné správy.
Český telekomunikační úřad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Praha 24. června 2005
Č.j: 21681/2005-613
Český telekomunikační úřad (dále jen "Úřad") jako příslušný orgán státní správy podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) (dále jen "zákon"), na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 zákona, rozhodnutí Rady Úřadu podle § 107 odst. 8 písm. b) bod 2 a k provedení § 17 odst. 4 zákona vydává
opatření obecné povahy č. OOP/13/07.2005-1, kterým se stanoví rozsah požadovaných údajů v žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů
Čl.1
Úvodní ustanovení
Toto opatření obecné povahy stanoví rozsah údajů o rádiových kmitočtech, jejich technických parametrech a účelu jejich využívání, které musí žadatel uvést v žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro příslušný druh radiokomunikačních služeb.
Čl.2
Rozsah požadovaných údajů
(1) Údaje požadované v žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů v pozemní pohyblivé službě
a) u sítě vysílacích rádiových zařízení:
1. druh přenosu(fonický, nefonický, paging, jiný),
2. územně vymezená požadovaná provozní oblast,
3. hodnota intenzity elektromagnetického pole na hranici provozní oblasti,
4. způsob provozu,
5. druh vysílání,
6. kanálová rozteč,
7. polarizace,
8. požadované kmitočty,
9. seznam počtu zařízení (z toho základnové, pohyblivé, přijímače, jiné), pokud budou terminály provozovány v rámci všeobecného oprávnění,
10. kategorie použití vysílacích rádiových zařízení dle mezinárodní dohody,1)
11. obsazení kmitočtu vysíláním nosné (nepřetržité/občasné),
12. informace o zpracovateli technických údajů sítě,
13. účel použití požadovaného rádiového spojení,
14. kmitočtové schéma sítě,
b) u nepohyblivého vysílacího rádiového zařízení:
1. druh vysílacího rádiového zařízení,
2. kód druhu zařízení podle mezinárodní dohody,1)
3. název stanoviště,
4. umístění anténního systému,
5. zeměpisné souřadnice stanoviště v systému WGS842) (s přesností na 1 vteřinu),
6. nadmořská výška stanoviště (s přesností na 10 m),
7. požadované kmitočty,
8. výška středu anténního systému nad terénem,
9. maximální intenzita elektromagnetického pole na státní hranici,
10. vyzařovací charakteristiky anténního systému,
11. azimut a elevace maximálního vyzařování,
12. typové označení použité antény,
13. výkonové poměry cesty signálu,
14. azimut maximální efektivní výšky,
15. maximální efektivní výška antény (s přesností na 1 m) a azimut antény,
16. graf pokrytí rušící intenzity do vzdálenosti dosahující za státní hranice tak, aby byl patrný další průběh intenzity mimo území České republiky,
c) u pohyblivých vysílacích rádiových zařízení a nepohyblivých terminálů v sítích dálkového ovládání a signalizace:
1. kód druhu zařízení podle mezinárodní dohody,1)
2. kód druhu služby podle mezinárodní dohody,1)
3. počet zařízení,
4. požadované kmitočty,
5. poloměr obsluhované oblasti (s přesností na 100 m),
6. zeměpisné souřadnice středu této oblasti v systému WGS842) (s přesností na 1 vteřinu),
7. maximální efektivní vyzářený výkon zařízení,
8. kanálová rozteč.
(2) Údaje požadované pro jednotlivá stanoviště v žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů v pevné službě:
a) u systémů bod-bod
1. název/adresa stanoviště (obec, ulice, číslo domu),
2. upřesnění stanoviště,
3. zeměpisné souřadnice stanoviště v systému WGS84 (s přesností na 1 úhlovou vteřinu),
4. nadmořská výška stanoviště (s přesností na 10 m),
5. výška středu anténního systému nad terénem (s přesností na 1 m),
6. typ a výrobce použité antény, útlum kabelu nebo vlnovodu,
7. průměr a zisk antény,
8. požadované kmitočtové pásmo,
9. výstupní výkon zařízení dodávaný do anténního napáječe a druh regulace výkonu,
10. typ rádiového zařízení, výrobce a značka shody,
11. šířka zabraného pásma,
12. druh vysílání,
13. anténní diagramy (kopolární a krospolární) v horizontální a vertikální rovině v tabelární formě,
14. druh modulace,
15. přenosová rychlost,
16. šumové číslo nebo úroveň tepelného šumu přijímače,
17. spektrální masky vysílače a přijímače v tabelární formě,
18. prahová úroveň přijímače pro BER 10
-3
a BER 10E-6,
19. poměr C/N přijímače pro Ber 10
-3
a BER 10
-6
,
20. signatura pro BER 10
-3
a BER 10
-6
pro minimální a neminimální fázi a zpoždění 6,3 nanosekund,
21. účel a kategorie použití.
Poznámka: Údaje podle bodů 13. až 20. se vyžadují pouze v případě, že antény nebo zařízení nejsou uvedeny ve vyhledávací databázi zařízení a antén na internetových stránkách www.ctu.cz.
b) u systémů bod-multibod
1. název/adresa stanoviště (obec, ulice, číslo domu),
2. upřesnění stanoviště,
3. zeměpisné souřadnice stanoviště v systému WGS84 (s přesností na 1 úhlovou vteřinu),
4. nadmořská výška stanoviště (s přesností na 10 m),
5. výška středu anténního systému nad terénem (s přesností na 1 m),
6. vymezení provozní oblasti kruhem s hodnotou poloměru (km) nebo kruhovými výsečemi s hodnotami poloměrů (km) se středem dle bodu 3., středovými úhly a azimuty os středových úhlů,
7. typ a výrobce použité antény, útlum kabelu nebo vlnovodu,
8. zisk antény,
9. požadované kmitočtové pásmo,
10. výstupní výkon zařízení dodávaný do anténního napáječe a druh regulace výkonu,
11. typ rádiového zařízení, výrobce a značka shody,
12. šířka zabraného pásma,
13. druh vysílání,
14. účel a kategorie použití,
15. azimuty a elevace antén,
16. anténní diagramy (kopolární a krospolární) v horizontální a vertikální rovině.
Poznámka: Údaje podle bodu 16. se vyžadují pouze v případě, že antény nejsou uvedeny ve vyhledávací databázi zařízení a antén na internetových stránkách www.ctu.cz.
(3) Údaje požadované pro jednotlivá stanoviště v žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů v rozhlasové službě:
a) název stanoviště,
b) adresa a upřesnění stanoviště,
c) zeměpisné souřadnice stanoviště v systému WGS842) (s přesností na 1 vteřinu),
d) nadmořská výška stanoviště (s přesností na 10 m),
e) požadovaný kmitočet nebo kanál včetně ofsetu,
f) druh vysílání,
g) polarizace,
h) výška středu anténního systému nad terénem (s přesností na 1 m),
i) maximální efektivní vyzářený výkon ERP,
j) vyzařovací diagram po 10 stupních (s uvedením potlačení v dB vůči maximálnímu efektivnímu vyzářenému výkonu),
k) název vysílaného programu,
l) číslo licence,3) pokud byla udělena,
m) požadavek na RDS (u FM vysílání),
n) zdroj primárního signálu.
o) požadavek na hodnotu identifikátoru network_id4) (u vysílání ve standardu DVB-T),
p) požadavek na hodnotu identifikátoru transport_stream_id4) (u vysílání ve standardu DVB-T),
q) hodnota identifikátoru service_id4) (u vysílání ve standardu DVB-T).
(4) Údaje požadované v žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů v letecké pohyblivé službě
a) u pozemního vysílacího rádiového zařízení:
1. typ, počet, výkon a druh vysílání hlavních vysílačů,
2. typ, počet, výkon a druh vysílání záložních vysílačů,
3. přidělené kmitočty,
4. název stanoviště,
5. umístění anténního systému,
6. zeměpisné souřadnice stanoviště v systému WGS842) (s přesností na 1 vteřinu),
7. nadmořská výška stanoviště (s přesností na 10 m),
8. účel použití kmitočtů,
9. kopie udělení souhlasu Ministerstva dopravy s přidělením kmitočtů,
b) u palubního vysílacího rádiového zařízení:
1. vlastník letadla,
2. typ letadla,
3. výrobní číslo letadla,
4. typ, počet, výkon, kmitočtové pásmo a druh vysílání hlavních vysílačů,
5. typ, počet, výkon, kmitočty a druh vysílání vysílačů záchranných člunů,
6. typ, počet, výkon, kmitočty a druh vysílání jiných rádiových vysílačů,
7. účel použití kmitočtů.
(5) Údaje požadované v žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů v námořní pohyblivé službě
a) u vysílacího rádiového zařízení pobřežních stanic:
1. typ, počet, výkon a druh vysílání hlavních vysílačů,
2. typ, počet, výkon a druh vysílání záložních vysílačů,
3. přidělené kmitočty,
4. název stanoviště,
5. umístění anténního systému,
6. zeměpisné souřadnice stanoviště v systému WGS842) (s přesností na 1 vteřinu),
7. nadmořská výška stanoviště (s přesností na 10 m),
8. účel použití kmitočtů,
b) u lodního vysílacího rádiového zařízení:
1. vlastník plavidla,
2. jméno lodi,
3. požadavek na přidělení ATIS kódu a identifikačního čísla MMSI,
4. typ, počet, výkon, kmitočtové pásmo a druh vysílání hlavních vysílačů,
5. typ, počet výkon, kmitočty a druh vysílání vysílačů záchranných člunů,
6. typ, počet výkon, kmitočty a druh vysílání jiných rádiových vysílačů,
7. účel použití kmitočtů.
(6) Údaje požadované v žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů v radionavigační nebo radiolokační službě:
a) typ stanice,
b) název stanoviště,
c) umístění anténního systému,
d) zeměpisné souřadnice stanoviště v systému WGS842) (s přesností na 1 vteřinu),
e) nadmořská výška stanoviště (s přesností na 10 m),
f) typ, počet a výkon rádiových zařízení,
g) požadované kmitočty,
h) druh vysílání,
i) výška středu anténního systému nad terénem (s přesností na 1 m),
j) polarizace,
k) vyzařovací charakteristiky anténního systému,
l) azimut maximálního vyzařování s elevací,
m) typové označení použité antény a typ referenční antény,
n) zisk anténního systému,
o) poloměr obsluhované oblasti (s přesností na 10 km).
(7) Údaje požadované v žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů v družicové službě:
a) název pozemské stanice,
b) název stanoviště,
c) umístění anténního systému,
d) zeměpisné souřadnice stanoviště v systému WGS842) (s přesností na 1 vteřinu),
e) nadmořská výška stanoviště (s přesností na 10 m),
f) název hlavní pozemské stanice VSAT včetně zeměpisných souřadnic v systému WGS84 (s přesností na 1 vteřinu),
g) typ stanice (uvede se jedna z možností: HUB, terminál, VSAT, FDMA, CDMA nebo TDMA nebo pozemská stanice),
h) sdělení o využití možnosti vícenásobného přístupu k provoznímu kanálu,
i) zabraná šířka pásma a druh modulace,
j) název a pozice přijímané družice,
k) zisk antény,
l) průměr antény,
m) azimut a elevace antény,
n) vyzařovací diagram antény dle doporučení ITU,
o) výkonové poměry cesty signálu,
p) druh služby.
(8) Údaje požadované v žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů v radioamatérské službě
a) u klubových stanic a stanic jednotlivců:
1. adresa stanoviště,
2. jméno, příjmení, volací značka a datum narození, v případě klubové stanice se uvedou údaje hlavního operátora,
b) u neobsluhovaných stanic:
1. druh zařízení,
2. název stanoviště,
3. zeměpisné souřadnice stanoviště v systému WGS842) (s přesností na 1 vteřinu),
4. nadmořská výška stanoviště (s přesností na 10 m),
5. požadované kmitočty,
6. výška středu anténního systému nad terénem (s přesností na 1 m),
7. vyzařovací charakteristiky anténního systému,
8. azimut a elevace maxima vyzařování.
Čl.3
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se opatření Českého telekomunikačního úřadu č. OÚ - 1/R/2000 ze dne 10. srpna 2000, pro stanovení rozsahu požadovaných údajů o kmitočtech v žádostech o udělení povolení k provozování vysílacích rádiových zařízení pro jednotlivé druhy radiokomunikačních služeb, uveřejněné v částce 8/2000 Telekomunikačního věstníku.
Čl.4
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 1. července 2005.
Odůvodnění
Úřad podle § 130 zákona uveřejnil dne 9.5.2005 na internetové stránce Úřadu v sekci Diskusní místo návrh opatření obecné povahy č. OOP/13/XX.2005, kterým se stanoví rozsah požadovaných údajů v žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů (dále jen "opatření"). Z důvodu potřeby urychleného vydání, které je nezbytné, aby žadatelé o vydání individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů (dále jen "oprávnění") věděli, jaké údaje jsou povinni Úřadu doložit, byla lhůta pro veřejnou diskusi zkrácena na 15 dnů.
Ve lhůtě stanovené pro veřejnou diskusi Úřad obdržel celkem 37 připomínek. Připomínky doručené Úřadu mimo diskusní místo byly, v souladu s Pravidly Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě, rovněž uveřejněny na diskusním místě. Úřad se ve všech případech zabýval především věcnou podstatou příspěvků, jejich relevantností ke znění a účelu návrhu.
Naprostá většina diskusních příspěvků vložených na diskusní místo byla uplatněna držiteli pro radioamatérskou službu. Tito držitelé požadovali, aby Úřad z požadovaných údajů vypustil požadavky, které se týkají souřadnic a nadmořské výšky individuální obsluhované amatérské stanice nebo klubové stanice, protože nemají praktický význam a držitelé těchto oprávnění nejsou schopni požadované údaje s požadovanou přesností vlastními silami zajistit. Úřad důvody uznal za relevantní a požadavek na tyto údaje z konečného znění vypustil. V případě stacionárních neobsluhovaných zařízení jsou však tyto údaje nezbytné. Některé příspěvky postrádaly věcnou správnost, protože mnoho diskutujících je názoru, že kmitočty pro amatérskou službu jsou přidělovány ITU, WRC nebo IARU. S tímto názorem se nemůže Úřad ztotožnit, a proto nemohl požadavky založené na tomto principu akceptovat. Některé diskusní příspěvky se netýkaly předmětu návrhu, ale nesměřovaly k textu prováděcích předpisů k zákonu.
Ministerstvo informatiky uplatnilo připomínky týkající se odůvodnění a transparentnosti opatření, připomínky týkající se problematiky vysílacích stanic vnášených na paluby letadel a lodí a připomínky týkající se terminologie. Připomínky byly dne 13.6.2005 projednány. O výsledku vypořádání byl sepsán protokol a výsledky jednání jsou promítnuty do tabulky vypořádání připomínek.
Česká asociace telekomunikací předložila připomínky s odůvodněním, že některé požadavky vyplývající z návrhu nejsou v mobilních sítích splnitelné. Jednalo se o konkrétní technické údaje týkající se hodnoty elektromagnetického pole, provozní oblasti, kanálové rozteče a dalších. Další připomínky se týkaly problematiky oznamování změn u jednotlivých základnových stanic podle § 18 odst. 5 zákona, které jsou v podmínkách mobilních operátorů realizovány v podstatě plynule. Tato připomínka však nemá vztah ke znění návrhu opatření. Připomínky byly projednány dne 13.6.2005. O výsledku vypořádání byl sepsán protokol a výsledky promítnuty do tabulky vypořádání připomínek.
V tabulce vypořádání připomínek zveřejněné na diskusním místě je uvedeno znění všech připomínek a jejich vypořádání.
V textu opatření jsou použity odborné veřejnosti obecně známé zkratky: ATIS - automatický systém identifikace vysílačů [Automatic Transmitter Identification System], CDMA - vícenásobný přístup s kódovým dělením [Code Division Multiple Access], EPIRB - námořní tísňový polohový maják [Emergency Position-Indicating Radiobeacon], ERP - efektivní vyzářený výkon [Effective Radiated Power], FDMA - vícenásobný přístup s kmitočtovým dělením [Frequency Division Multiple Access], FM - kmitočtová modulace [Frequency Modulation], HUB - centrální stanice, ITU - Mezinárodní telekomunikační unie [International Telecommunication Union], MMSI - identita v námořní pohyblivé službě [Maritime Mobile Service Identity], RDS - rádiový datový systém [Radio Data System], TDMA - vícenásobný přístup s časovým dělením [Time Division Multiple Access], VSAT - terminály s velmi malou aperturou [Very Small Aperture Terminal], WGS84 - světový geodetický referenční systém 1984 [World Geodetical System 1984]. Účinnost tohoto opatření je stanovena v souladu s druhou větou odst. 2 § 124 zákona dnem 1. července 2005 z důvodu uvedeného v prvním odstavci odůvodnění.
Ing. David Stádník
předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu
1) Dohoda Berlín 2003 - Dohoda mezi správami Rakouska, Belgie, České republiky, Německa, Francie, Maďarska, Nizozemí, Chorvatska, Itálie, Lichtenštejnska, Litvy, Lucemburska, Polska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Švýcarska o koordinaci kmitočtů mezi 29,7 MHz a 39,5 GHz pro pevnou službu a pozemní pohyblivou službu [Agreement between the Administrations of Austria, Belgium, the Czech Republic, Germany, France, Hungary, the Netherlands, Croatia, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Poland, Romania, the Slovak Republic, Slovenia and Switzerland on the Coordination of frequencies between 29,7 MHz and 39,5 GHz for Fixed Service and Land Mobile Service], Berlín 2003.
2) Nařízení vlády č. 116/1995 Sb., kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na celém území státu a zásady jejich používání.
3) Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání.
4) Síťový plán identifikačních označení datových sítí, datových toků a služeb sítí zemského digitálního televizního vysílání č. SP/4/04.2008, uveřejněný v částce 8/2008 Telekomunikačního věstníku.