Všeobecné oprávnění ze dne 20.7.2005 č. VO-R/11/07.2005-21 k provozování zařízení neveřejné rádiové sítě pozemní pohyblivé služby pro účely železniční dopravy v pásmech 150 MHz a 450 MHz

31.7.2005 | Sbírka:  120/2005 (TV) | Částka:  10/2005ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.
Pasivní derogace: 77/2009 (TV)
120/2005
Všeobecné oprávnění
k provozování zařízení neveřejné rádiové sítě pozemní pohyblivé služby pro účely železniční dopravy v pásmech 150 MHz a 450 MHz
Český telekomunikační úřad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Praha 20. července 2005
Čj. 30056/2005-613
Český telekomunikační úřad (dále jen "Úřad") jako příslušný orgán státní správy podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) (dále jen "zákon"), na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 zákona, rozhodnutí Rady Úřadu podle § 107 odst. 8 písm. b) bod 2 a k provedení § 9 zákona vydává opatření obecné povahy
všeobecné oprávnění č. VO-R/11/07-2005-21 k provozování zařízení neveřejné rádiové sítě pozemní pohyblivé služby pro účely železniční dopravy v pásmech 150 MHz a 450 MHz
Čl.1
Úvodní ustanovení
Podmínky provozování přístrojů1),2) vztahující se na provozování pozemních pohyblivých vysílacích rádiových zařízení, která jsou součástí neveřejných rádiových sítí pozemní pohyblivé služby pro účely železniční dopravy v pásmech 150 MHz a 450 MHz (dále jen "stanice") v sítích, jejichž provozovatelům bylo vydáno individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, stanoví zákon a toto všeobecné oprávnění podle § 10 odst. 1 zákona.
Čl.2
Konkrétní podmínky
Konkrétní podmínky týkající se § 10 odst. 1 písm. n) zákona jsou:
a) stanici lze provozovat bez individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů;
b) technické parametry stanic jsou:
+---------------------+-----------------------+--------------------------+
|Kmitočtové pásmo   |  Vyzářený výkon   |   Kanálová rozteč   |
|---------------------|-----------------------|--------------------------|
|150,050-150,975 MHz | maximálně 10 W e.r.p. |    12,5 kHz;     |
|           |            | 25 kHz-jen do 31.12.2005 |
|---------------------|-----------------------|--------------------------|
|152,950-153,550 MHz | maximálně 10 W e.r.p. |    12,5 kHz;     |
|           |            | 25 kHz-jen do 31.12.2005 |
|---------------------|-----------------------|--------------------------|
|157,450-158,375 MHz | maximálně 10 W e.r.p. |    12,5 kHz;     |
|           |            | 25 kHz-jen do 31.12.2005 |
|---------------------|-----------------------|--------------------------|
|457,390-458,470/   | maximálně 10 W e.r.p. |     25 kHz      |
|467,390-468,470 MHz |            |             |
+---------------------+-----------------------+--------------------------+
c) volací značky jednotlivým stanicím přiděluje provozovatel sítě ze souboru volacích značek přidělených provozovateli sítě Úřadem;
d) stanice nesmí být elektricky ani mechanicky měněna.
Čl.3
Závěrečné ustanovení
Za stanici, která splňuje požadavky dané nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, ve znění pozdějších předpisů, se považuje rovněž stanice, u které Úřad rozhodl o schválení rádiového zařízení podle § 10 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokud tato stanice byla uvedena na trh před dnem 1. dubna 2003.
Čl.4
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se generální licence č. GL-36/R/2000, čj. 5166/2001-613, ze dne 20.dubna 2001, zveřejněná v částce 5/2001 Telekomunikačního věstníku, ve znění Změny č. 1, čj. 5373/2002-22-613, ze dne 31.května 2002, zveřejněné v částce 6/2002 Telekomunikačního věstníku.
Čl.5
Účinnost
Toto všeobecné oprávnění nabývá účinnosti dnem 1. září 2005.
Odůvodnění
Úřad vydává k provedení § 9 zákona všeobecné oprávnění č. VO-R/11/07.2005-21 k provozování zařízení neveřejné rádiové sítě pozemní pohyblivé služby pro účely železniční dopravy v pásmech 150 MHz a 450 MHz.
Všeobecné oprávnění vychází z principů zakotvených v zákoně, z kmitočtových plánů a harmonizačních záměrů Evropských společenství a nahrazuje generální licenci zrušenou článkem 4 všeobecného oprávnění.
V článku 2 jsou uvedeny podmínky provozování zařízení neveřejné rádiové sítě pozemní pohyblivé služby pro účely železniční dopravy v pásmech 150 MHz a 450 MHz. Tyto podmínky vycházejí ze směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 1999/5/ES, o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody, jakož i z požadavků vyplývajících z výkonu správy rádiového spektra. Tato ustanovení ve smyslu článku 3 nebrání provozu zařízení uvedených na trh před účinností všeobecného oprávnění.
Na rozdíl od generálních licencí, které byly vydávány podle dřívějších právních předpisů na dobu určitou, je všeobecné oprávnění vydáno bez omezení platnosti. V případě, že dojde ke změnám skutečností, na základě kterých bylo všeobecné oprávnění vydáno, nebo dojde k potřebě dodržet závazky vyplývající z členství České republiky v mezinárodních organizacích, nebo pro zajištění obrany a bezpečnosti státu, může být všeobecné oprávnění změněno nebo zrušeno, a to postupem podle zákona.
Na základě § 130 zákona a podle Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě Úřad zveřejnil návrh všeobecného oprávnění č. VO-R/11/XX.2005 k provozování zařízení neveřejné rádiové sítě pozemní pohyblivé služby pro účely železniční dopravy v pásmech 150 MHz a 450 MHz a výzvu k uplatnění připomínek k návrhu opatření na diskusním místě dne 3. června 2005.
Vznesené připomínky byly zohledněny.
V tabulce vypořádání připomínek zveřejněné na diskusním místě je uvedeno znění všech připomínek a jejich vypořádání.
Ing. David Stádník
předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu
1) § 73 až 75 zákona.
2) ČSN ETSI EN 300 086 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vnitřním nebo vnějším RF korektorem, určená zejména pro analogový přenos řeči.
ČSN ETSI EN 300 113 - Elektromagnetická kompatiblita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a/nebo hovoru), používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou.
ČSN ETSI EN 300 219 - Elektromagnetická kompatiblita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení vysílající signály pro vyvolání specifické odezvy v přijímači.