Opatření ze dne 20.10.2005 obecné povahy č. OOP/11/10.2005-42, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci volby a předvolby operátora a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s volbou a předvolbou operátora

31.10.2005 | Sbírka:  155/2005 (TV) | Částka:  14/2005ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.
155/2005
Opatření obecné povahy
č. OOP/11/10.2005-42, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci volby a předvolby operátora a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s volbou a předvolbou operátora
Český telekomunikační úřad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Praha 20. října 2005
Čj. 37848/2005-610
Český telekomunikační úřad (dále jen "Úřad") jako příslušný orgán státní správy podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 zákona, rozhodnutí Rady Úřadu podle § 107 odst. 8 písm. b) bod 2 a k provedení § 70 odst. 3 zákona vydává
opatření obecné povahy č. OOP/11/10.2005-42, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci volby a předvolby operátora a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s volbou a předvolbou operátora
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
Čl.1
Úvodní ustanovení
(1) Toto patření obecné povahy (dále jen "opatření") určuje technické a organizační podmínky a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli zajišťujícími veřejnou telefonní síť a poskytovateli veřejně dostupné telefonní služby při realizaci volby nebo předvolby operátora.
(2) Podnikatelé při realizaci procesu volby nebo předvolby operátora vzájemně spolupracují a vyvarují se jednání, které by narušilo bezpečnost a plynulost služby nebo by vedlo k porušení podmínek hospodářské soutěže.
Čl.2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto opatření se rozumí
a) propojeným podnikatelem podnikatel, který poskytuje veřejně dostupnou telefonní službu prostřednictvím volby nebo předvolby operátora a k poskytování veřejně dostupné telefonní služby využívá svoji veřejnou síť elektronických komunikací nebo veřejnou síť elektronických komunikací jiného podnikatele a má s poskytovatelem přístupu zřízeno buď přímé propojení na základě smlouvy o propojení, nebo nepřímé propojení prostřednictvím podnikatele přímo propojeného se sítí poskytovatele přístupu,
b) poskytovatelem přístupu podnik, kterému Úřad uložil rozhodnutím podle § 70 zákona povinnost umožnit svým účastníkům přístup ke službám kteréhokoliv podnikatele poskytujícího veřejně dostupnou telefonní službu prostřednictvím volby nebo předvolby operátora, nebo podnik, který se rozhodl takový přístup poskytnout sám,
c) kódem volby operátora číslo jednoznačně identifikující poskytovatele veřejně dostupné telefonní služby prostřednictvím volby nebo předvolby operátora,
d) volitelným číslem číslo, na které lze aplikovat volbu nebo předvolbu operátora,
e) volbou operátora (CS - carrier selection) možnost účastníka sítě poskytovatele přístupu vybrat jiného poskytovatele veřejně dostupné telefonní služby kódem volby operátora pro každé jednotlivé volání,
f) předvolbou operátora (CPS - carrier pre-selection) možnost účastníka sítě poskytovatele přístupu vybrat jiného poskytovatele veřejně dostupné telefonní služby pomocí trvalého nastavení kódu volby operátora v síti poskytovatele přístupu,
g) bránovou ústřednou spojovací a směrovací zařízení zajišťující funkce pro propojení sítí,
h) atrakčním obvodem bránové ústředny spádová část sítě, kde odchozí volání s využitím volby nebo předvolby operátora zpracovává příslušná bránová ústředna,
i) objednávkovým systémem soubor organizačních opatření pro realizaci objednávek propojených podnikatelů na službu předvolba operátora u poskytovatele přístupu založený na nediskriminačním principu,
j) autorizací ověření oprávnění účastníka k využití veřejně dostupné telefonní služby prostřednictvím volby nebo předvolby operátora.
Čl.3
Podmínky
(1) Předmětem služby volby a předvolby operátora jsou veškerá volání s výjimkou volání na čísla, která nejsou čísly volitelnými.
(2) Propojený podnikatel je držitelem alespoň jednoho kódu volby operátora.
(3) V případě, kdy je uživatelem veřejně dostupné telefonní služby volen kód volby operátora nebo je-li mu trvale nastaven kód volby operátora a předmětné číslo je číslem volitelným, dopravuje poskytovatel přístupu volání na propojovací bod příslušný vzhledem ke vzniku volání, který je dohodnutý mezi poskytovatelem přístupu a přímo propojeným podnikatelem ve smlouvě o propojení.
(4) Poskytovatel přístupu směruje do propojovacího bodu pouze volání vzniklá v atrakčním obvodu bránové ústředny, ke které je daný propojovací bod příslušný. Určený propojovací bod je stejný pro celý atrakční obvod bránové ústředny. Pro každý kód volby operátora upravuje smlouva o propojení1) mezi přímo propojeným podnikatelem a poskytovatelem přístupu jednoznačné směrování do propojovacího bodu, pokud je propojeným podnikatelem definováno více kódů.
(5) Propojený podnikatel není povinen podporovat veškeré směry volené uživatelem telefonní služby. Volání do nepodporovaných směrů zakončuje propojený podnikatel na informační hlásce ve své síti.
(6) Čísla, která nejsou volitelná, jsou zpracována v síti poskytovatele přístupu, jako by kód volby operátora nebyl volen nebo nebyla předvolba nastavena.
(7) Pro všechny přípojné linky pobočkové ústředny ve skupině s provolbou lze nastavit pouze stejnou předvolbu operátora.
(8) Propojený podnikatel odpovídá za vyúčtování a výběr plateb od svého účastníka veřejně dostupné telefonní služby za každé uskutečněné volání, u kterého je volen jemu příslušný kód volby operátora nebo u kterého je použit jemu příslušný trvale nastavený kód volby operátora a předmětné číslo je číslem volitelným.
(9) Poskytovatel přístupu je oprávněn blokovat volání prostřednictvím volby nebo předvolby operátora volená uživatelem veřejně dostupné telefonní služby, který má poskytovatelem přístupu blokována odchozí volání.
(10) Poskytovatel přístupu používá pro předání volání prostřednictvím volby nebo předvolby operátora jednosměrné nebo obousměrné propojovací svazky podle vzájemné dohody s přímo propojeným podnikatelem s přihlédnutím k jeho oprávněným požadavkům tak, aby nebyla ohrožena kvalita provozu v propojovacích svazcích.
ČÁST DRUHÁ
SMĚROVÁNÍ A SIGNALIZACE
Čl.4
Směrování a signalizace hovorů při použití volby a předvolby operátora
(1) Propojený podnikatel využívá informaci o čísle volajícího účastníka k jeho autorizaci a zpoplatňování.
(2) V případě, kdy je v počáteční adresovací zprávě (ISUP:IAM) uvedena informace o přesměrování (parametr "redirection Information"), se pro autorizaci a zpoplatnění účastníka používá číslo přijaté v parametru "Redirecting Number". V případě, že informace o přesměrování není uvedena, využije se k autorizaci a zpoplatnění číslo přijaté v parametru "Calling Party Number".
(3) Poskytovatel přístupu neprovádí žádné úpravy volitelných čísel volených s využitím služby volba operátora a předává tato volená čísla do propojovacího bodu.
(4) Poskytovatel přístupu předřadí před volené volitelné číslo trvale nastavený kód volby operátora v případě, kdy má účastník aktivovánu službu předvolba operátora.
(5) Poskytovatel přístupu pro veškerá volání ignoruje trvalé nastavení kódu volby operátora, pokud je uživatelem veřejně dostupné telefonní služby volen kód volby operátora individuálně.
(6) Příchozí bránová ústředna propojeného podnikatele, která je odchozí ústřednou pro účely směrování, není odchozí ústřednou z pohledu účastnického ovládání doplňkových služeb. Kódy účastnického ovládání doplňkových služeb, pokud jsou použity přímo během sestavování volání, jsou zpracovány v místní ústředně poskytovatele přístupu a nebudou přenášeny signalizací č. 7.2)
(7) Poskytovatel přístupu předává volený nebo přednastavený kód volby operátora a za ním volené číslo v parametru "Called Party Number", který je kódován způsobem uvedeným v tabulce
a) pro volání do národních směrů
------------------------------------------------------------------
Parametr ISUP: Called Party Number Obsah parametru
------------------------------------------------------------------
Nature of Address indicator     national (significant) number
------------------------------------------------------------------
Numbering Plan indicator      ISDN (Telephony) numbering plan
------------------------------------------------------------------
Address signal           10XX(X) [national (significant)
                  number]
------------------------------------------------------------------
b) pro volání do mezinárodních směrů
------------------------------------------------------------------
Parametr ISUP: Called Party Number Obsah parametru
------------------------------------------------------------------
Nature of Address indicator     national (significant) number
------------------------------------------------------------------
Numbering Plan indicator      ISDN (Telephony) numbering plan
------------------------------------------------------------------
Address signal           10XX(X) [national number]
------------------------------------------------------------------
(8) Propojený podnikatel zajistí oddělení původně přijatého kódu volby operátora před směrováním volání do další sítě.
(9) Poskytovatel přístupu odesílá identifikaci volající stanice v parametru zprávy "Calling Party Number" nebo "Redirecting Number", který má formát podle tabulky
------------------------------------------------------------------
Parametr ISUP: Called Party Number Obsah parametru
nebo
Parametr ISUP: Redirecting Number
------------------------------------------------------------------
Nature of Address indicator     national (significant) number
------------------------------------------------------------------
(Calling party) Number incomplete Complete
indicator
------------------------------------------------------------------
Numbering Plan indicator      ISDN (Telephony) numbering plan
------------------------------------------------------------------
Address presentation restricted  any value
indicator
------------------------------------------------------------------
Screening indicator        user provided, verified and
                  passed or network provided
------------------------------------------------------------------
(10) Číslo odeslané k identifikaci volající linky může být
a) číslo volající účastnické stanice uložené v místní ústředně,
b) další číslo volající účastnické stanice přidělení k přístupu účastníka k doplňkové službě MSN (Multiple Subscriber Number - Vícenásobné účastnické číslo), pokud je přijato spolu s voláním z přístupu,
c) číslo volající účastnické stanice s doplňkovou službou provolby DDI, pokud je přijato spolu s voláním z přístupu s doplňkovou službou DDI.
(11) Při volání do nepodporovaných směrů s propojením na informační hlásku podle čl. 3 odst. 5 odesílá propojený podnikatel nejprve do sítě poskytovatele přístupu indikaci přihlášení, které umožní poskytovateli přístupu zpracovat toto volání stejným způsobem jako úspěšné volání. Po ukončení hlásky odešle propojený podnikatel zpět signalizační zprávu "Release" s parametrem "Cause Indicator" s hodnotou "Cause Value # 31".
(12) Propojený podnikatel odesílá zpět signalizační zprávu "Release" s parametrem "Cause Indicator" s obsahem "Cause Value # 4", na základě které poskytovatel přístupu vyšle odkazovací tón u volání odmítnutých z důvodu, kdy propojený podnikatel vyhodnotí neautorizované volání.
ČÁST TŘETÍ
OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM
Čl.5
Objednávkový systém pro předvolbu operátora
(1) Poskytovatel přístupu zajišťuje objednávkový systém pro objednávání trvalého nastavení kódu volby operátora a stanovuje jeho denní kapacitu realizovatelných objednávek. Tuto maximální celkovou denní kapacitu zveřejňuje jednoduchými dálkově přístupnými prostředky.
(2) Poskytovatel přístupu nabízí přímo propojenému podnikateli rozdělení uplatněných objednávek nejméně v členění na národní volání a mezinárodní volání.
(3) Přímo propojený podnikatel dodá poskytovateli přístupu nejméně jeden měsíc před zprovozněním služby prognózu objemu objednávek na následující dva roky dopředu, dělenou na jednotlivá čtvrtletí. Poskytovatel přístupu přidělí propojenému podnikateli denní kvótu počtu objednávek, platnou pro následující čtvrtletí, kterou garantuje.Tato kvóta nesmí být větší než prognóza.
(4) Přímo propojený podnikatel provádí aktualizaci prognóz objemů objednávek čtvrtletně, vždy na následující dva roky dopředu, dělených na jednotlivá čtvrtletí, a aktualizované prognózy předává poskytovateli přístupu nejméně jeden měsíc před začátkem následujícího čtvrtletí, jinak platí předcházející prognóza. Poskytovatel přístupu přiděluje přímo propojenému podnikateli denní kvótu počtu objednávek, platnou pro následující čtvrtletí, kterou garantuje. Tato kvóta nesmí být větší než prognóza.
(5) Poskytovatel přístupu při přidělení kvót podle odstavce 3 a odstavce 4 postupuje nediskriminačně podle prognóz dodaných přímo propojenými podnikateli a podle skutečného čerpání přidělených kvót v minulých obdobích tak, aby výše denní kvóty maximálně uspokojila uplatňované objednávky.
(6) Poskytovatel přístupu do sedmi pracovních dnů realizuje všechny uplatněné objednávky do výše denní kvóty přidělené jednotlivým přímo propojeným podnikatelům.
(7) Poskytovatel přístupu každý den plně využije kapacitu objednávkového systému, je-li uplatněn dostatek objednávek. Při realizaci objednávek nad přidělenou denní kvótu postupuje poskytovatel přístupu nediskriminačně.
(8) Přímo propojený podnikatel může uplatnit objednávky nad přidělenou denní kvótu. Tyto objednávky budou zpracovány v případě nevyčerpané maximální denní kapacity objednávkového systému až po tuto maximální denní kapacitu objednávkového systému. Nezpracované objednávky při dosažení této hodnoty budou vráceny.
(9) Přímo propojený podnikatel podává objednávky tak, aby maximálně vyčerpal denní kvótu, kterou mu přidělil poskytovatel přístupu.
Čl.6
Objednávka služby předvolba operátora
(1) Přímo propojený podnikatel objednává na základě požadavku účastníka nebo nepřímo propojeného podnikatele službu předvolba operátora u poskytovatele přístupu s využitím objednávkového systému podle čl. 5.
(2) Každá objednávka předvolby operátora obsahuje vždy pouze jedno číslo účastnické stanice (CLI). To platí pro jednoduchou i pro komplexní objednávku.
(3) Jednoduché objednávky služby předvolba operátora jsou pro
a) číslo účastnické stanice (CLI) standardní analogové přípojky,
b) číslo účastnické stanice přípojky ISDN2A (digitální přípojka ISDN2 s pasivní sběrnicí point-to-multipoint) specifikované jedním CLI z vícenásobného účastnického čísla.
(4) Komplexní objednávky služby předvolba operátora jsou pro
a) celý svazek přípojných vedení pobočkové telefonní ústředny PBX specifikované jedním hlavním předčíslím CLI v rozsahu provolby ve svazku přípojných vedení,
b) celou přípojku ISDN30 specifikovanou hlavním předčíslím CLI v rozsahu provolby v přípojce ISDN30,
c) přípojku ISDN2C (digitální přípojka ISDN2 point-to-point s funkcí sériové linky) a ISDN2D (digitální přípojka ISDN2 point-to-point s funkcí ústředny s provolbou) specifikované hlavním CLI.
(5) Za neoprávněné uplatnění objednávky na službu předvolba operátora se považuje taková objednávka, kterou nemá propojený podnikatel podloženou požadavkem účastníka. Přímo propojený podnikatel je odpovědný za prokázání oprávněnosti objednávek služby předvolba operátora.
(6) Poskytovatel přístupu je odpovědný za prokázání oprávněnosti zrušení služby předvolba operátora na základě objednávek na zřízení přístupu k jeho službám.
ČÁST ČTVRTÁ
ZÁSADY PRO ÚČTOVÁNÍ CENY MEZI PODNIKATELI V SOUVISLOSTI S VOLBOU A PŘEDVOLBOU OPERÁTORA
Čl.7
Účtování ceny služeb souvisejících s volbou a předvolbou operátora
(1) Cena za propojení pro volbu a předvolbu operátora v síti poskytovatele přístupu se skládá
a) z jednorázově účtovaných cen, jimiž se rozumí zejména ceny za zřízení služby v propojovacím bodě, zrušení služby v propojovacím bodě, rozšíření služby volby operátora na předvolbu operátora, aktivace služby předvolba operátora pro jednoho účastníka,
b) z opakovaně účtovaných cen, jimiž se rozumí ceny za originaci účtované v závislosti na objemu provozu (např. počtu minut).
(2) Podnikatelé si ve smlouvách podle čl. 8 odst. 5 dohodnou ceny podle odstavce 1 a způsob jejich úhrady.
(3) Účtující stranou cen za propojení pro volbu nebo předvolbu operátora a stranou odpovědnou za vytváření záznamů pro vyúčtování o uskutečněných voláních je poskytovatel přístupu. Stranou, která bude platit tyto ceny, je přímo propojený podnikatel.
ČÁST PÁTÁ
SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl.8
Smluvní ujednání upravující službu volby nebo předvolby operátora
(1) Poskytovatel přístupu a přímo propojený podnikatel upravují své vztahy písemnou smlouvou o propojení.3)
(2) V případě, že přímo propojený podnikatel poskytuje svoji veřejnou síť elektronických komunikací jinému podnikateli za účelem poskytování veřejně dostupné telefonní služby prostřednictvím volby a předvolby operátora, uzavírá písemnou smlouvu o propojení s poskytovatelem přístupu pouze přímo propojený podnikatel.
(3) Pokud podnikatel, který má s poskytovatelem přístupu zřízeno přímé propojení, poskytuje svoji veřejnou síť elektronických komunikací podnikateli nepřímo propojenému s poskytovatelem přístupu, musí podnikatel, který má s poskytovatelem přístupu zřízeno přímé propojení, předložit před uzavřením písemné smlouvy o propojení poskytovateli přístupu souhlas takového nepřímo propojeného podnikatele se směrováním provozu na jemu přidělený kód volby operátora a zmocnění k uzavření takové písemné smlouvy o propojení.
(4) Testování a řešení poruch se řídí principy dohodnutými ve smlouvě o propojení mezi poskytovatelem přístupu a přímo propojeným podnikatelem.
(5) Podnikatelé, kteří mají povinnost poskytovat službu volby nebo předvolby operátora podle § 70 zákona, doplní všeobecné podmínky jimi poskytovaných služeb o ustanovení upravující podmínky pro službu volby nebo předvolby operátora v souladu se zákonem a tímto opatřením, a to do čtyř měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto opatření.
(6) Podnikatelé, kteří mají povinnost poskytovat službu volby nebo předvolby operátora podle § 70 zákona, doplní uzavřené smlouvy o propojení jimi provozovaných veřejných telefonních sítí tak, aby obsahovaly nezbytné podmínky pro zajištění volby nebo předvolby operátora v souladu se zákonem a tímto opatřením, a to do čtyř měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto opatření.
(7) V dohodě podle odstavce 1 podnikatelé vzájemně upravují i další podmínky4) k realizaci ustanovení čl. 5 odst. 5 a 9 a čl. 6 odst. 5 a 6.
Čl.9
Přechodná ustanovení
Do doby účinnosti vyhlášky Ministerstva informatiky, kterou se stanoví číslovací plány, jsou čísla, na která se aplikuje volba a předvolba operátora podle § 70 zákona, a kódy volby operátora stanoveny číslovacím plánem veřejných telefonních sítí.5)
Čl.10
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 15. listopadu 2005.
Odůvodnění
Úřad vydává k provedení § 70 odst. 3 zákona opatření obecné povahy č. OOP/11/10.2005-42 (dále jen "opatření"), kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci volby a předvolby operátora a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s volbou a předvolbou operátora.
Toto opatření vychází z principů zakotvených v zákoně a evropském právu, zejména směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení (přístupová směrnice) (dále jen "směrnice"). Opatření je zpracováno se zřetelem na cíl regulace v oblasti elektronických komunikací, jak je vymezen v § 4 zákona, tedy zejména vytváření předpokladů pro řádné fungování hospodářské soutěže a pro ochranu uživatelů a dalších účastníků trhu.
Opatření v souladu s ustanovením § 70 zákona blíže specifikuje technické a organizační podmínky pro realizaci volby a předvolby operátora a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s volbou a předvolbou operátora. Úřad vyšel při stanovení rozsahu podmínek z dosavadních zkušeností.
Článek 1 deklaruje cíl opatření a základní princip vzájemné spolupráce mezi podnikateli v zájmu bezpečnosti a plynulosti služby a dodržení podmínek hospodářské soutěže.
Článek 2 vymezuje a definuje některé pojmy, které se v textu opatření používají. Zpřesňuje a konkretizuje způsoby, kterými může být volba a předvolba operátora poskytována tak, aby nemohlo docházet k jejich různým interpretacím. Stanovuje též rovnost přímo a nepřímo propojeného podnikatele, a to i v případě, kdy nepřímo propojený podnikatel k poskytování veřejně dostupné telefonní služby prostřednictvím volby nebo předvolby operátora využívá síť přímo propojeného podnikatele.
Článek 3 určuje základní obecné podmínky, jejichž splnění jednak podmiňuje samotnou možnost poskytovat předmětné služby a jednak určuje vztah mezi jednotlivými dotčenými podnikatelskými subjekty. Úřad považuje za nezbytné, aby v rámci rovných možností všech poskytovatelů veřejně dostupné telefonní služby prostřednictvím volby nebo předvolby operátora měl každý takový poskytovatel přidělen alespoň jeden kód volby operátora.
Podmínky směrování a signalizace při zajištění volání v rámci služeb volby a předvolby operátora upravuje článek 4 opatření podle již fungující praxe tak, aby nedošlo k narušení integrity poskytovaných služeb.
Články 5 a 6 definují objednávkový systém, který realizuje poskytovatel přístupu tak, aby zajistil uspokojení co největšího počtu objednávek propojených podnikatelů, a určují i způsob uplatnění objednávek služby předvolba operátora.
Článek 7 stanoví zásady pro účtování cen mezi zúčastněnými podnikateli v souvislosti s volbou nebo předvolbou operátora.
Článek 8 upravuje postup při smluvních ujednáních mezi operátory, kteří jsou přímo propojeni pro poskytování služeb volby a předvolby operátora. Dále obsahuje požadavky na potřebné úpravy všeobecných podmínek poskytování veřejně dostupné telefonní služby prostřednictvím volby nebo předvolby operátora.
Vzhledem k tomu, že volitelná čísla jsou v současné době definována platným číslovacím plánem veřejných telefonních sítí, je tato skutečnost upravena jako přechodné ustanovení v článku 9 do doby vydání vyhlášky Ministerstva informatiky ČR podle § 29 odst. 4 zákona, kterou se stanoví číslovací plány.
Konkrétní datum, kdy toto opatření vstoupí v platnost, stanovuje článek 10.
Na základě § 130 zákona a podle Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě Úřad zveřejnil návrh č. OOP/11/XX.2005-Y, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci volby a předvolby operátora a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s volbou a předvolbou operátora, a výzvu k uplatnění připomínek k návrhu opatření na diskusním místě poprvé dne 6. května 2005. Rada Českého telekomunikačního úřadu dne 4. července 2005 projednala návrh tohoto opatření a rozhodla o jeho nevydání, protože text opatření doznal oproti návrhu předloženému k diskusi zásadních změn. Návrh upraveného opatření byl na diskusním místě zveřejněn podruhé dne 24. srpna 2005.
V rámci veřejné konzultace obdržel Úřad připomínky, které směřovaly jak k obecným principům návrhu opatření, tak i k jeho konkrétním ustanovením. Připomínky, které relevantním způsobem směřovaly ke zpřesnění textu, Úřad akceptoval a promítl do konečné verze opatření. Připomínky, které požadovaly větší podrobnost úpravy, Úřad přijal v těch případech, kdy její nezbytnost vyplynula z dosavadních zkušeností.
V tabulce vypořádání připomínek zveřejněné na diskusním místě je uvedeno znění všech připomínek a jejich vypořádání.
V textu opatření jsou použity odborné veřejnosti obecně známé zkratky:
 ------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
Zkratka  Anglický termín        Český termín         Popis, detailnější vysvětlení
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
CLI    Calling Line Identification  Identifikace volající přípojky
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
CPS    Carrier Pre-selection     Předvolba operátora
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
CS     Carrier Selection       Volba operátora
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
DDI    Direct Dial-In        Provolba           Typ doplňkové služby ISDN.
                                    Služba DDI umožňuje, aby
                                    volající účastník volal přímo
                                    (bez spojovatelky) účastníka
                                    připojeného do pobočkové
                                    ústředny s provolbou. Služba
                                    je použitelná i pro analog.
                                    (non-ISDN) pobočkové
                                    ústředny.
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
IAM    Initial Address Message    Počáteční adresa       Zpráva o počáteční adrese
                                    (signalizace SS7).
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
ISDN    Integrated Services      Integrované služby
      Digital Network        digitální sítě
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
ISUP    ISDN User Part        Uživatelská část ISDN
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
MSN    Multiple Subscriber Number  Vícenásobné účastnické číslo Služba umožňující použití
                                    vícenásobného účastnického
                                    čísla podle standardu ETSI
                                    ETS 300 050.
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
PBX    Private Branch Exchange    Pobočková telefonní ústředna
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

------------------------------------------------------------------
Ing. David Stádník
předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu
1) § 80 odst. 1 zákona.
2) Síťový plán signalizace veřejných komunikačních sítí č. SP/3/09.2005, uveřejněný v částce 13/2005 Telekomunikačního věstníku.
3) § 80 zákona.
4) § 544 až 545 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a § 300 až 302 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5) Číslovací plán veřejných telefonních sítí zveřejněný v částce 9/2000 Telekomunikačního věstníku, ve znění Změny č. 1 zveřejněné v částce 7/2002 Telekomunikačního věstníku a Změny č. 2 zveřejněné v částce 10/2003 Telekomunikačního věstníku.