Nařízení ze dne 6.4.2005 o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání

28.4.2005 | Sbírka:  153/2005 Sb. | Částka:  59/2005ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.
Pasivní derogace: 42/2017 Sb.
153/2005 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 6. dubna 2005
o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání
Změna: 42/2017 Sb.
Vláda nařizuje podle § 150 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), k provedení § 27 odst. 5 a § 133 odst. 2 tohoto zákona:
§ 1
Tvorba prostředků účtu
Český telekomunikační úřad (dále jen "Úřad") převádí na radiokomunikační účet (dále jen "účet") peněžní prostředky ve výši 30 % vybraných poplatků za využívání rádiových kmitočtů. Peněžní prostředky Úřad převádí na účet čtvrtletně do 10 pracovních dnů po uplynutí čtvrtletí s výjimkou čtvrtého čtvrtletí, kdy peněžní prostředky převede nejpozději v této lhůtě podle stavu k 10. prosinci. Doúčtování za období od 11. prosince do 31. prosince běžného roku Úřad provede do 31. ledna roku následujícího.
§ 2
Čerpání prostředků účtu
Úřad převede peněžní prostředky z účtu na úhradu efektivně a účelně vynaložených nákladů podle § 27 odst. 1 a 6 zákona vzniklých držitelům individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů anebo Ministerstvu obrany při využívání rádiových kmitočtů pro vojenské účely do 15 pracovních dnů poté, co potvrdil anebo stanovil jejich výši podle § 27 odst. 5 zákona.
§ 3
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. května 2005.
Předseda vlády:
JUDr. Gross v. r.
Ministr informatiky:
Mlynář v. r.
Vybraná ustanovení novel
Čl.II nařízení vlády č. 42/2017 Sb.
Přechodné ustanovení
Prostředky radiokomunikačního účtu, které byly do 31. prosince 2020 převedeny na radiokomunikační účet nad rámec prostředků převáděných na radiokomunikační účet podle nařízení vlády č. 153/2005 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení a nebyly využity na úhradu nákladů v souvislosti s procesem přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2, převede Český telekomunikační úřad do 31. ledna 2023 do státního rozpočtu podle § 133 zákona č. 127/2005 Sb., ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti tohoto nařízení.