Nařízení ze dne 6.4.2005 o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel

28.4.2005 | Sbírka:  154/2005 Sb. | Částka:  59/2005ASPI
154/2005 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 6. dubna 2005
o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel
Změna: 288/2007 Sb.
Změna: 162/2008 Sb.
Změna: 228/2009 Sb.
Změna: 156/2011 Sb.
Změna: 175/2012 Sb.
Změna: 175/2012 Sb. (část)
Změna: 284/2015 Sb.
Změna: 43/2017 Sb.
Změna: 138/2018 Sb.
Vláda nařizuje podle § 150 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), (dále jen "zákon") k provedení § 24 odst. 5 a § 37 odst. 2 zákona:
§ 1
Výše poplatků
(1) Výše ročních pevných částek poplatků nebo způsob výpočtu ročních poplatků jsou uvedeny v sazebníku poplatků za využívání rádiových kmitočtů a poplatků za využívání čísel, který je v příloze k tomuto nařízení.
(2) Výše poplatku za využívání rádiových kmitočtů a čísel za dobu kratší než jeden kalendářní rok se stanoví jako násobek jedné dvanáctiny ročního poplatku a počtu celých měsíců ode dne nabytí právní moci individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů nebo oprávnění k využívání čísel v příslušném roce včetně měsíce, ve kterém toto oprávnění pozbývá platnosti.
(3) Výše poplatku za využívání rádiových kmitočtů pro experimentální účely činí 10 % výše poplatku za využívání rádiových kmitočtů uvedené v příloze k tomuto nařízení.
(4) V případě, že by výše ročního poplatku za využívání rádiových kmitočtů a čísel určená způsobem podle sazebníku poplatků byla nižší nebo vyšší než meze stanovené v § 24 odst. 2 nebo § 37 odst. 2 zákona, odpovídá výše poplatku výši meze, které nedosahuje nebo kterou překračuje.
§ 2
Splatnost poplatků
Poplatky za využívání rádiových kmitočtů podle § 24 odst. 2 zákona a poplatky za práva plynoucí z oprávnění k využívání čísel podle § 37 odst. 2 zákona jsou splatné do 15 dnů ode dne nabytí právní moci individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů nebo oprávnění k využívání čísel a dále k 31. lednu každého roku po dobu platnosti těchto oprávnění.
§ 3
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. května 2005.
Předseda vlády:
JUDr. Gross v. r.
Ministr informatiky:
Mlynář v. r.
Příloha
Sazebník poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel
Položka 1
POPLATKY ZA VYUŽÍVÁNÍ RÁDIOVÝCH KMITOČTŮ
1) Pro účely tohoto sazebníku se rozumí:
a) jedním rádiovým kmitočtem číselná hodnota rádiového kmitočtu včetně k ní vztažené zabrané šířce pásma, uvnitř které je povoleno vysílání, a o jedné polarizaci, není-li v tomto nařízení vlády uvedeno jinak,
b) využíváním rádiového kmitočtu umožnění jeho nepřetržitého využívání podle podmínek a v rozsahu stanoveném v individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů po dobu platnosti tohoto oprávnění,
c) výstupním výkonem Q použitého zařízení výkon vysílacího rádiového zařízení dodávaný do anténního napáječe.
2) Pro duplexní nebo semiduplexní způsob provozu se poplatky vyměřují za každý rádiový kmitočet.
3) Poplatky za využívání rádiových kmitočtů účastnickými elektronickými komunikačními zařízeními komunikujícími se základnovými stanicemi na základě všeobecných oprávnění, se vyměřují v rámci individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů uděleného provozovatelům základnových stanic. Tento poplatek je roven poplatku stanovenému za využívání duplexního rádiového kmitočtu základnovou stanicí (neplatí pro pozemní pohyblivou službu).
A. POZEMNÍ POHYBLIVÁ SLUŽBA
A. 1. Celoplošné rádiové sítě
                                        Kč ročně dle výpočtu
 
Celoplošnými rádiovými sítěmi se pro účely zpoplatnění rozumí sítě, ve kterých rádiové kmitočty mohou být využívány rádiovými zařízeními na celém území České republiky. Mezi celoplošné rádiové sítě pozemní pohyblivé služby nepatří rádiové sítě s celostátně využívaným rádiovým kmitočtem pouze pro pohyblivá rádiová zařízení. Celoplošnými rádiovými sítěmi se dále rozumí i rádiové sítě, jejichž prostřednictvím jsou zajišťovány důležité zájmy státu.
Výpočet:
 
   C = S1 x K1 x K16
 
kde je
 
C   Poplatek za využívání 1 rádiového kmitočtu
 
S1  Sazba za 1 kHz využívané šířky kmitočtového pásma
 
   S1 = 1600 Kč
 
K1  Koeficient využívané šířky kmitočtového pásma
 
   Tento koeficient se vypočte z šířky (v kHz) 1 kmitočtového kanálu, která se rovná kanálové rozteči
   ve využívaném kmitočtovém pásmu.
 
   K1 = 1 x šířka [v kHz]
      pro kmitočty mimo kmitočtové pásmo 380-385/390-395 MHz
 
   K1 = 0,25 x šířka [v kHz]
      pro kmitočty v kmitočtovém pásmu 380-385/390-395 MHz
 
K16  Koeficient kmitočtového pásma
 
   K16 = 1   pro f < 1 GHz
   K16 = 0,7  pro 1 GHz <= f < 2,2 GHz
 
   K16 = 0,2  pro f >= 2,2 GHz
A. 2. Ostatní rádiové sítě pozemní pohyblivé služby
                                        Kč ročně dle výpočtu
A 2.1 Regionální a lokální rádiové sítě
Regionálními a lokálními rádiovými sítěmi se pro účely zpoplatnění rozumí rádiové sítě, ve kterých rádiové kmitočty mohou být využívány rádiovými zařízeními na vymezeném území České republiky podle podmínek přídělu rádiových kmitočtů, za účelem poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.
Výpočet:
 
   C = S1 x K1 x K16 x Kr
 
kde je
 
C   Poplatek za využívání 1 rádiového kmitočtu
 
S1  Sazba za 1 kHz využívané šířky kmitočtového pásma
 
   S1 = 1600 Kč
 
K1  Koeficient využívané šířky kmitočtového pásma
 
   Tento koeficient se vypočte z šířky (v kHz) 1 kmitočtového kanálu, která se rovná kanálové rozteči
   ve využívaném kmitočtovém pásmu.
 
   K1 = 1 x šířka     [v kHz]
 
K16  Koeficient kmitočtového pásma
 
   K16 = 1   pro f < 1 GHz
   K16 = 0,7  pro 1 GHz <= f < 2,2 GHz
 
   K16 = 0,2  pro f >= 2,2 GHz
 
Kr  Koeficient regionálního rozsahu sítě
 
   Výše koeficientu se vypočte na základě vzorce:
 
       POP
reg
Kr = -------- POP
ČR
kde je POP
reg
počet obyvatel regionu nebo lokality, která je určena v podmínkách přídělu POP
ČR
počet obyvatel České republiky
A 2.2 Ostatní rádiové sítě
Poplatek za využívání rádiového kmitočtu je součtem poplatku za využívání jednoho rádiového kmitočtu pohyblivými rádiovými zařízeními a poplatku za využívání jednoho rádiového kmitočtu nepohyblivými rádiovými zařízeními.
 

Výpočet: 
   C = Ca + Cb

kde je

C   Poplatek za využívání jednoho rádiového kmitočtu

Ca  Poplatek za využívání rádiového kmitočtu vysílaného pohyblivými rádiovými zařízeními v rámci obsluhované 
   oblasti, který je závislý na velikosti obsluhované oblasti a vyzářeném výkonu pohyblivých rádiových 
   zařízení

Cb  Poplatek za využívání kmitočtu vysílaného nepohyblivými rádiovými zařízeními, který je závislý na 
   vyzářených výkonech jednotlivých nepohyblivých rádiových zařízení
Výpočet poplatku Ca
Poplatek se vyměří bez ohledu na počet pohyblivých rádiových zařízení v síti. Obsluhovanou oblastí pro daný rádiový kmitočet se pro účely výpočtu poplatku rozumí územní oblast, která je určena zeměpisnými souřadnicemi středu oblasti a svým poloměrem (maximální vzdáleností pohyblivých rádiových zařízení od středu územní oblasti, ve které mohou být provozována). Při stanovování obsluhované oblasti se vychází z technických parametrů rádiové sítě s ohledem na zajištění nerušeného provozu ostatních rádiových sítí. Obsluhovanou oblast může určit Úřad, není-li stanovena v souladu s výše uvedenými parametry.
Pro účely součinnosti základních složek integrovaného záchranného systému na vyhrazených součinnostních rádiových kmitočtech vymezených v Plánu využití rádiového spektra se stanoví koeficient K2 = 1 bez ohledu na velikost poloměru obsluhované oblasti. Výpočet poplatku Ca se použije rovněž pro nepohyblivá elektronická komunikační zařízení v sítích dálkového ovládání a signalizace.
 
Výpočet:

   Ca = S2 x K1 x K2 x K3 
kde je

S2  Sazba za 1 kHz využívané šířky kmitočtového pásma 

   S2 = 100 Kč 

K1  Koeficient využívané šířky kmitočtového pásma.

   Tento koeficient se vypočte z šířky (v kHz) jednoho kmitočtového kanálu, která se rovná kanálové rozteči 
   ve využívaném kmitočtovém pásmu.

   K1 = 1   pro 1 kHz 

K2  Koeficient poloměru obsluhované oblasti 
  
K2 = 1,5 poloměr do 5 km včetně
K2 = 2  poloměr nad 5 km do 25 km včetně
K2 = 5  poloměr nad 25 km do 70 km včetně
K2 = 11  poloměr nad 70 km do 150 km včetně
K2 = 15  poloměr nad 150 km

K3  Koeficient vyzářeného výkonu pohyblivých rádiových zařízení 

K3 = 1  do 10 W povoleného maximálního efektivního vyzářeného výkonu včetně
K3 = 2  nad 10 W povoleného maximálního efektivního vyzářeného výkonu
 
 
Výpočet poplatku Cb

Výpočet:

   Cb = S2 x K1 x K4
 
kde je

S2  Sazba za 1 kHz využívané šířky kmitočtového pásma

K1  Koeficient využívané šířky kmitočtového pásma. Tento koeficient se vypočte ze šířky (v kHz) jednoho 
   kmitočtového kanálu, která se rovná kanálové rozteči ve využívaném kmitočtovém pásmu.

K1 = 1  pro 1 kHz

K4  Součet výkonových koeficientů jednotlivých nepohyblivých rádiových zařízení využívajících kmitočet 
   v obsluhované oblasti zvýšený o hodnotu 1,5. 

          n
   K4 = 1,5 + SUMA Xi
         i=1

   ve kterém znamená

n   počet jednotlivých nepohyblivých rádiových zařízení
Xi  výkonový koeficient maximálního efektivního vyzářeného výkonu P (e.r.p.) jednotlivého nepohyblivého 
   rádiového zařízení 

Xi = 0,05  pro P <= 1W 
Xi = 0,10  pro 1 W < P <= 5 W 
Xi = 0,15  pro 5 W < P <= 10 W 
Xi = 0,50  pro 10 W < P <= 20 W 
Xi = 1,00  pro P > 20 W
 
B. PEVNÁ SLUŽBA
                                        Kč ročně dle výpočtu
 
Výpočet:
 
C = S3 x K9 x K10 x K15
 
kde je
 
C  Poplatek za využívání 1 rádiového kmitočtu
 
S3  Sazba za 1 rádiový kmitočet podle druhu radioreléového
   spoje, kmitočtového pásma (f) a zabrané šířky
   kmitočtového pásma (šp)
   a) Radioreléový spoj bod-bod
 
I----------------------I------------I------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Sazba za rádiový   I 0 MHz < šp I 5 MHz < šp I 10 MHz < šp I 20 MHz < šp I 30 MHz < šp I šp > 60 MHz I
I kmitočet v Kč    I  <= 5 MHz I <= 10 MHz I  <= 20 MHz I  <= 30 MHz I  <= 60 MHz I       I
I----------------------I------------I------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I f <= 1 GHz      I    500 I   1 000 I    2 000 I    3 000 I    3 500 I    5 600 I
I----------------------I------------I------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I 1 GHz < f <= 3 GHz  I   5 000 I   10 000 I   20 000 I   30 000 I   35 000 I   56 000 I
I----------------------I------------I------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I 3 GHz < f <= 16 GHz I   4 000 I   8 000 I   16 000 I   24 000 I   28 000 I   44 800 I
I----------------------I------------I------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I 16 GHz < f <= 24 GHz I   3 000 I   6 000 I   12 000 I   18 000 I   21 000 I   33 600 I
I----------------------I------------I------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I 24 GHz < f <= 35 GHz I   2 500 I   5 000 I   10 000 I   15 000 I   17 500 I   28 000 I
I----------------------I------------I------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I 35 GHz < f <= 40 GHz I   2 000 I   4 000 I    8 000 I   12 000 I   14 000 I   22 400 I
I----------------------I------------I------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I 40 GHz < f <= 47 GHz I   1 000 I   2 000 I    4 000 I    6 000 I   10 000 I   16 000 I
I----------------------I------------I------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I 47 GHz < f <= 55 GHz I    600 I   1 300 I    2 500 I    3 800 I    6 300 I   10 000 I
I----------------------I------------I------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I 55 GHz < f <= 66 GHz I    100 I    300 I     500 I     800 I    1 300 I    2 000 I
I----------------------I------------I------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I f > 66 GHz      I    600 I   1 300 I    2 500 I    3 800 I    6 300 I   10 000 I
I----------------------I------------I------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
 
   b) Radioreléový spoj bod-multibod (1 řídící stanice)
 
I----------------------I------------I------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Sazba za rádiový   I 0 MHz < šp I 5 MHz < šp I 10 MHz < šp I 20 MHz < šp I 30 MHz < šp I šp > 60 MHz I
I kmitočet v Kč    I  <= 5 MHz I <= 10 MHz I  <= 20 MHz I  <= 30 MHz I  <= 60 MHz I       I
I----------------------I------------I------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I f <= 1 GHz      I   1 250 I   2 500 I    5 000 I    7 500 I    8 750 I   14 000 I
I----------------------I------------I------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I 1 GHz < f <= 3 GHz  I   12 500 I   25 000 I   50 000 I   75 000 I   87 500 I   140 000 I
I----------------------I------------I------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I 3 GHz < f <= 16 GHz I   10 000 I   20 000 I   40 000 I   60 000 I   70 000 I   112 000 I
I----------------------I------------I------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I 16 GHz < f <= 24 GHz I   7 500 I   15 000 I   30 000 I   45 000 I   52 500 I   84 000 I
I----------------------I------------I------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I 24 GHz < f <= 35 GHz I   6 250 I   12 500 I   25 000 I   37 500 I   43 750 I   70 000 I
I----------------------I------------I------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I 35 GHz < f <= 40 GHz I   5 000 I   10 000 I   20 000 I   30 000 I   35 000 I   56 000 I
I----------------------I------------I------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I 40 GHz < f <= 47 GHz I   2 500 I   5 000 I   10 000 I   15 000 I   25 000 I   40 000 I
I----------------------I------------I------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I 47 GHz < f <= 55 GHz I   1 500 I   3 250 I    6 250 I    9 500 I   15 750 I   25 000 I
I----------------------I------------I------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I 55 GHz < f <= 66 GHz I    250 I    750 I    1 250 I    2 000 I    3 250 I    5 000 I
I----------------------I------------I------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I f > 66 GHz      I   1 500 I   3 250 I    6 250 I    9 500 I   15 750 I   25 000 I
I----------------------I------------I------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
 
K9  Koeficient výstupního výkonu Q použitého zařízení:
 
   K9 = 0,25  Q <= 0 dBm
   K9 = 0,4  0 dBm < Q <= 10 dBm
   K9 = 0,6  10 dBm < Q <= 20 dBm
   K9 = 0,8  20 dBm < Q <= 30 dBm
   K9 = 1   30 dBm < Q <= 40 dBm
   K9 = 1,5  Q > 40 dBm
 
K10 Koeficient řízení výstupního výkonu použitého rádiového zařízení:
 
   K10 = 0,8  systém řízení výstupního výkonu použit
   K10 = 1   systém řízení výstupního výkonu nepoužit
 
K15 Koeficient křížové polarizace
 
   K15 = 1,25 křížová polarizace použita
   K15 = 1   křížová polarizace nepoužita
 
Poznámka:
 
   Pro systémy MWS  (multimediální bezdrátové systémy) typu
uspořádání bod-multibod v případě obousměrného rádiového provozu
tohoto systému se poplatky vyměřují v kategorii pevná služba i v
případě,  že část poskytované služby má charakter rozhlasové
služby. Poplatky za využívání kmitočtů rádiovými zařízeními pevné
služby s kmitočty do 1 GHz včetně (s výjimkou rádiových směrových
pevných spojů bod-bod v kmitočtovém pásmu 405-425 MHz) se vyměří
výpočtem pro pozemní pohyblivou službu. 
 
C. ROZHLASOVÁ SLUŽBA
C.1. Rozhlasové vysílání
                     Kč ročně dle výpočtu

Výpočet:

C = S4 x V
2
x K11
kde je
C
Poplatek za využívání jednoho rádiového kmitočtu Poznámka: V krátkovlnných rozhlasových pásmech se využíváním jednoho rádiového kmitočtu rozumí právo využívat kterýkoli z rádiových kmitočtů využívaných podle individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů.
S4
Sazba za jeden rádiový kmitočet
S4 = 1 Kč
V
Průměrný efektivní vyzářený výkon na využívaném kmitočtu v dBW v hodnotě zaokrouhlené na nejbližší nižší celé číslo. Stanoví se jako 1/36 ze součtu povolených vyzářených výkonů ve směrech po deseti úhlových stupních, počínaje stupněm nula. Pro průměrný efektivní vyzářený výkon menší nebo rovnající se 5 dBW je
V = 5
. V krátkovlnných rozhlasových pásmech je
V
rovno výstupnímu výkonu vysílače v dBW.
K11
Koeficient druhu vysílání:
K11 = 10
Digitální rozhlasové vysílání na rádiových kmitočtech do 30 MHz včetně
K11 = 15
AM rozhlasové vysílání
K11 = 30
FM rozhlasové vysílání
K11 = 30
Digitální rozhlasové vysílání na rádiových kmitočtech nad 30 MHz
C.2. Televizní vysílání
                     Kč ročně dle výpočtu

Výpočet:

C = S4 x V
2
x K11 x P1
kde je
C
Poplatek za využívání jednoho rádiového kmitočtu pro televizní vysílání
S4
Sazba za jeden rádiový kmitočet
S4 = 1 Kč
V
Průměrný efektivní vyzářený výkon na využívaném kmitočtu v dBW v hodnotě zaokrouhlené na nejbližší nižší celé číslo. Stanoví se jako 1/36 ze součtu povolených vyzářených výkonů ve směrech po deseti úhlových stupních, počínaje stupněm nula. Pro průměrný efektivní vyzářený výkon menší nebo rovnající se 5 dBW je
V = 5
.
K11
Koeficient televizního vysílání:
K11 = 50
P1
Koeficient druhu televizního vysílání:
P1 = 1
Analogové televizní vysílání, není-li dále stanoveno jinak.
P2 = 5
Digitální televizní vysílání, není-li dále stanoveno jinak.
Stanovení koeficientu P1 pro analogové televizní vysílání
Pokud držitel oprávnění k využívání rádiových kmitočtů v dané územní oblasti1) ke dni stanovenému v nařízení vlády o technickém plánu přechodu2) a) nevypnul vysílač velkého výkonu3), je v této územní oblasti koeficient
P1 = 30
, b) nevypnul zemské analogové televizní vysílání, je v této územní oblasti koeficient
P1 = 100
.
Stanovení koeficientu P1 pro digitální televizní vysílání
Do dne vypnutí zemského analogového televizního vysílání stanoveného v nařízení vlády o technickém plánu přechodu je v této územní oblasti koeficient
P1 = 1
.
Stanovení výše poplatku pro digitální televizní vysílání prostřednictvím jednofrekvenční sítě
V případě šíření digitálního televizního vysílání vysílačem s maximálním 
efektivním vyzářeným výkonem (ERP
max
) menším než 27 dBW, který je využíván v rámci jednofrekvenční sítě, je vždy
C = 420 Kč
. Do dne ukončení přechodu zemského digitálního televizního vysílání na standard DVB-T2 je v případě šíření digitálního televizního vysílání vysílačem v přechodové vysílací síti DVB-T2 vždy C = 420 Kč.
Poznámka:

   Pro  systémy MWS  (multimediální bezdrátové  systémy) v
kategoriích MMDS (vícebodový vícekanálový distribuční systém),
MVDS (multikanálový video distribuční systém), nebo LMDS (lokální
vícebodový distribuční systém) v provozním uspořádání bod-multibod
za předpokladu, že rádiový provoz v systému je pouze jednosměrný,
se vyměřují poplatky podle kategorie rozhlasová služba, i když
část poskytované služby  má charakter jednosměrného datového
přenosu. Pro tyto systémy platí koeficient P1 = 1
D. DRUŽICOVÁ SLUŽBA
                                        Kč ročně dle výpočtu
 
Výpočet:
 
C = S5 x K12 x K13
 
kde je
 
C  Poplatek za využívání 1 rádiového kmitočtu pozemskou stanicí
 
S5  Sazba za 1 MHz šířky kmitočtového pásma zabrané vysíláním
 
   S5 = 2500 Kč
 
K12 Koeficient šířky kmitočtového pásma zabrané vysíláním
 
   K12 = 4   pro šířku pásma <= 4 MHz
   K12     pro šířku pásma > 4 MHz se rovná počtu MHz,
         odpovídajícímu šířce kmitočtového pásma
         zabraného vysíláním
 
K13 Koeficient použití technologie s mnohonásobným přístupem ke
   kanálu
 
   K13 = 0,1  při použití technologie s mnohonásobným přístupem
         ke kanálu
   K13 = 1   není-li použita technologie s mnohonásobným
         přístupem ke kanálu
 
E. OSTATNÍ RADIOKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY
                     Kč ročně dle výpočtu
 
E.1. Letecká pohyblivá služba a námořní pohyblivá služba
Výpočet:

C = S6 x K14

kde je

C  Poplatek za využívání jednoho rádiového kmitočtu

S6  Sazba za využívání rádiového kmitočtu jednou leteckou stanicí
   nebo letadlovou stanicí, popřípadě jednou pobřežní stanicí
   nebo lodní stanicí

   S6 = 1200 Kč

K14 Koeficient výstupního výkonu Q použitého zařízení:

   K14 = 1   Q =mensi 14 dBW (25 W)
   K14 = 2   14 dBW (25 W) < Q =mensi 20 dBW (100 W)
   K14 = 4   20 dBW (100 W) < Q =mensi 27 dBW (500 W)
   K14 = 8   Q > 27 dBW (500 W)

Poznámka:

a) použitým zařízením u lodních a letadlových stanic pro účely
  vyměření poplatků se rozumí jen hlavní vysílač. K jiným
  vysílacím zařízením, která jsou součástí letadlové nebo lodní
  stanice, se nepřihlíží. Jsou-li na palubě letadla nebo lodi jen
  vysílací rádiová zařízení zabezpečovací služby, poplatky se
  vyměří z nich,
b) využíváním rádiového kmitočtu u lodních a letadlových stanic
  se rozumí oprávnění využívat všechny rádiové kmitočty vyhrazené
  těmto službám  mezinárodními smlouvami, kterými  je Česká
  republika vázána,
c) podle kategorie E.1. se rovněž vyměřují poplatky za využívání
  rádiových  kmitočtů  stanicemi  radiotelefonní  služby  na
  vnitrozemských vodních cestách.
E.2. Radiolokační služba
                           Kč ročně

Poplatek za využívání jednoho rádiového kmitočtu:
   Radiolokačním zařízením             6000 Kč
 
E.3. Radionavigační služba
                           Kč ročně

Poplatek za využívání jednoho rádiového kmitočtu:
   Radionavigačním zařízením            6000 Kč
 
E.4. Služba družicového průzkumu Země, kosmického výzkumu a radioastronomická radiokomunikační služba
                           Kč ročně

Poplatek za využívání jednoho rádiového kmitočtu,
u kterého je požadována ochrana proti rušení, pro:
   Jednotlivou lokalitu              1200 Kč
   Celé území České republiky               6000 Kč
 
 
Položka 2
POPLATKY ZA VYUŽÍVÁNÍ ČÍSEL

                                    Kč ročně

A.   Poplatek za kód volby a předvolby operátora, zkrácené 
    telefonní číslo, telefonní číslo s kódem číslovací oblasti TC
 
A. 1.  Poplatek za kód volby a předvolby operátora
    a) čtyřmístný                          100 000 
    b) pětimístný                          50 000

A.2. Poplatek za zkrácené telefonní číslo
    a) třímístné                          100 000
    b) čtyřmístné                          80 000
    c) pětimístné                          40 000
    d) šestimístné                          25 000
    e) 116 000 až 116 999                       1 000 

A.3.  Poplatek za telefonní číslo s kódem číslovací oblasti TC       1

B. Poplatky za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe 
k síti elektronických komunikací

B.1. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 601 až 608     1
   a DNe = 72, 73, 77
B.2. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 61         1
B.3. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 7900     až 7999    1
B.4. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 700       100
B.5. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 702 až 705     1
B.6. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 910        1
B.7. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 971      1 000
   Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 971      2 000
   symetrické nebo lehce zapamatovatelné
B.8. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 976      30 000
C. Poplatky za telefonní číslo s přístupovým kódem SAC ke službě 
elektronických komunikací

C.1. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem SAC = 800       800
Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem SAC = 800 symetrické
nebo lehce zapamatovatelné                        2 000

C.2. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem SAC = 810 až 819,
830 až 839 a 843 až 846                           800
Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem SAC = 810 až 819, 830 
až 839 a 843 až 846 symetrické nebo lehce zapamatovatelné         2 000

C.3. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem SAC = 820 až 829    800
Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem SAC = 820 až 829 
symetrické nebo lehce zapamatovatelné                   2 000

C.4. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem SAC = 840 až 842 
a 847 až 849                                800
Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem SAC = 840 až 842 a 847 
až 849 symetrické nebo lehce zapamatovatelné               2 000

C.5. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem SAC = 900, 905, 
906, 908 a 909                              30 000
 
D.   Poplatek za směrovací kód, včetně přístupového čísla UPTAN    5 000

E.   Poplatek za směrovací kód k celostátní záznamníkové službě
    a ke službě předávání zpráv                   10 000
 
F.   Poplatek za přístupové kódy k neveřejným telefonním sítím

F.1.  Poplatek za přístupový kód k neveřejným telefonním sítím 
    a neveřejným komunikačním sítím
    a) třímístný                          150 000
    b) čtyřmístný                          15 000
    c) pětimístný                           1 500

F.2. Poplatek za přístupový kód k neveřejným virtuálním komunikačním sítím
    a) třímístný                          150 000
    b) čtyřmístný                          15 000
    c) pětimístný                           1 500
 
G.   Poplatek za kód veřejné mobilní telefonní sítě MNC        50 000

H.   Poplatek za identifikační kód veřejné datové sítě DNIC

    Kč ročně podle výpočtu

    Výpočet:

    C = n x 10 000,- Kč

    kde je
    C - poplatek za využívání jednoho identifikačního kódu veřejné
      datové sítě DNIC, 
    n - počet využívaných hodnot B číslic síťového koncového
      datového čísla.
      
J.   Poplatek za identifikační číslo sítě a ústředny

J.1.  Poplatek za identifikační číslo ústředny ExID            50

J.2.  Poplatek za identifikační číslo sítě OpID            10 000

K.   Poplatek za kód signalizačního bodu signalizační sítě 
    se signalizačním systémem č. 7

K.1.  Poplatek za kód signalizačního bodu přechodové signalizační sítě 10 000

K.2.  Poplatek za kód mezinárodního signalizačního bodu        100 000

L.   Poplatek za identifikátor vydavatele karty            50 000

M.   Poplatek za jméno ADMD mnemotechnické adresy          100 000

1) § 3 nařízení vlády č. 161/2008 Sb., o technickém plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální vysílání (nařízení vlády o technickém plánu přechodu).
2) Nařízení vlády č. 161/2008 Sb.
3) § 2 písm. a nařízení vlády č. 161/2008 Sb.