Vyhláška ze dne 19.4.2005, kterou se stanoví minimální náležitosti návrhu smlouvy o přístupu nebo o propojení veřejných komunikačních sítí

28.4.2005 | Sbírka:  158/2005 Sb. | Částka:  59/2005ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.
158/2005 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 19. dubna 2005,
kterou se stanoví minimální náležitosti návrhu smlouvy o přístupu nebo o propojení veřejných komunikačních sítí
Ministerstvo informatiky stanoví podle § 150 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), (dále jen "zákon") k provedení § 80 odst. 5 zákona:
§ 1
Minimální náležitosti návrhu smlouvy o přístupu
(1) Návrh na uzavření smlouvy o přístupu podle § 80 odst. 1 zákona musí obsahovat alespoň identifikační údaje navrhovatele, návrh technického řešení přístupu, návrh cen a dalších obchodních podmínek a specifikaci požadovaných služeb.
(2) Identifikačními údaji navrhovatele se rozumí
a) u fyzické osoby jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, místo trvalého pobytu nebo přechodného pobytu na území České republiky, popřípadě bydliště v zahraničí, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, popřípadě jméno, příjmení a bydliště odpovědného zástupce a evidenční číslo osvědčení o oznámení vykonávání komunikační činnosti,
b) u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo, popřípadě umístění organizační složky na území České republiky, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jméno, příjmení a bydliště osoby oprávněné jednat jménem této právnické osoby a evidenční číslo osvědčení o oznámení vykonávání komunikační činnosti.
(3) Návrhem technického řešení přístupu se rozumí
a) návrh umístění přístupových bodů (přesné adresy, a je-li to možné, specifikace patra budovy, čísla místnosti, popřípadě jednoduchý situační náčrt podle katastrální mapy),
b) návrh specifikace zařízení, které se pro přístup navrhuje,
c) návrh elektrických a fyzických parametrů rozhraní pro přístup k síti podle norem nebo specifikací (§ 62 zákona) a dalších údajů potřebných pro zajištění interoperability služeb, určených pro koncové nebo přístupové body sítě,
d) návrh specifikace síťových prvků a přiřazených prostředků, ke kterým je přístup požadován, včetně návrhu údajů o jejich požadovaných kapacitách v době zahájení provozu, s odhadem potřeby příslušných kapacit s výhledem na 2 roky,
e) návrh požadovaného termínu zprovoznění přístupu a
f) návrh požadovaných kvalitativních parametrů rozhraní pro přístup, včetně jejich hodnot a metodiky jejich zjišťování.
(4) Návrhem cen a dalších obchodních podmínek se rozumí
a) návrh ceny celkové a cen dílčích v přiměřeném členění podle síťových prvků a přiřazených prostředků,
b) návrh řešení pro případ výpadku a snížené kvality přístupu a
c) návrh řešení případu nevyužití požadovaných kapacit síťových prvků, přiřazených prostředků nebo služeb.
(5) Specifikací požadovaných služeb se rozumí
a) specifikace služby poskytované v součinnosti smluvních stran, včetně stručného popisu parametrů služby,
b) specifikace služby poskytované uživatelům a
c) specifikace doplňkové služby; doplňkovou službou se rozumí služba, která doplňuje základní službu elektronických komunikací a která nemůže být uživateli nabízena samostatně, ale pouze ve spojení se základní poskytovanou službou.
(6) Návrh smlouvy o přístupu, kterým se požaduje zpřístupnění účastnického vedení,1) musí dále obsahovat alespoň specifikaci části sítě, ke které je přístup požadován, včetně požadovaného druhu zpřístupnění účastnického vedení a přidělené identifikační číslo operátora.
§ 2
Minimální náležitosti návrhu smlouvy o propojení sítí
(1) Návrh na uzavření smlouvy o propojení sítí podle § 80 odst. 1 zákona musí obsahovat alespoň identifikační údaje navrhovatele, návrh technického řešení propojení, návrh cen a dalších obchodních podmínek, specifikaci požadovaných opatření a služeb a návrh způsobu měření provozu a provozního zatížení mezi propojenými sítěmi.
(2) Identifikačními údaji navrhovatele se rozumí
a) u fyzické osoby jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, místo trvalého pobytu nebo přechodného pobytu na území České republiky, popřípadě bydliště v zahraničí, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, popřípadě jméno, příjmení a bydliště odpovědného zástupce a evidenční číslo osvědčení o oznámení vykonávání komunikační činnosti,
b) u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo, popřípadě umístění organizační složky na území České republiky, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jméno, příjmení a bydliště osoby oprávněné jednat jménem této právnické osoby a evidenční číslo osvědčení o oznámení vykonávání komunikační činnosti.
(3) Návrhem technického řešení propojení se rozumí
a) návrh umístění propojovacích bodů (přesné adresy, a je-li to možné, specifikace patra budovy, čísla místnosti, popřípadě jednoduchý situační náčrt podle katastrální mapy) a požadovaná síťová úroveň propojení,
b) návrh počtu okruhů nebo rozhraní pro jednotlivé propojovací body v době zahájení provozu a odhad požadavku na jejich kapacitu s výhledem na 2 roky,
c) návrh specifikace zařízení, které má být pro propojení použito,
d) návrh elektrických a fyzických parametrů, přenosového a signalizačního protokolu rozhraní pro propojení sítí podle norem nebo specifikací (§ 62 zákona), údajů potřebných pro zajištění interoperability služeb v propojovaných sítích, údajů pro zabezpečení dalších funkcí, které rozhraní umožňuje, a doklad o ověření technické způsobilosti rozhraní zařízení,
e) návrh číslování, popřípadě údaje o adresaci v síti, která je vzhledem k typu propojovaných služeb relevantní, a identifikační číslo operátora,
f) návrh popisu struktury sítě, použitých přenosových prostředků v rozsahu nezbytném pro uzavření smlouvy o propojení, údaje o směrování provozu a způsobu synchronizace sítí,
g) návrh objemu provozního zatížení pro propojení při zahájení provozu za 1 rok a s výhledem na 2 roky členěný dle národního a mezinárodního provozu a podle druhu požadovaných služeb, s uvedením předpokládaného stupně koncentrace provozního zatížení a
h) návrh provedení zkušebních testů.
(4) Návrhem cen a dalších obchodních podmínek se rozumí
a) návrh cen za využití síťových prvků, přiřazených prostředků, poskytovaných služeb a za zřízení, změnu a zrušení propojení,
b) návrh termínů testování propojení, zprovoznění propojení a zahájení poskytování služeb včetně podmínek pro ukončení služeb včetně propojení,
c) návrh řešení pro případ výpadku a snížené kvality propojení a
d) návrh řešení případu nevyužití požadovaných kapacit síťových prvků, přiřazených prostředků nebo služeb.
(5) Specifikací požadovaných opatření a služeb se rozumí
a) specifikace služby poskytované v součinnosti smluvních stran, včetně stručného popisu parametrů služby,
b) specifikace technické a dohledové služby pro provoz sítě poskytované v součinnosti obou smluvních stran,
c) specifikace služby poskytované uživatelům,
d) specifikace doplňkové služby a
e) specifikace požadovaných opatření zaměřených na splnění požadavků na zabezpečení integrity sítě a interoperability služeb.
(6) Návrhem způsobu měření provozu a provozního zatížení mezi propojenými sítěmi se rozumí
a) návrh měření provozních ztrát, kvality a spolehlivosti služby a
b) návrh měření uskutečněného provozu pro vyúčtování.
§ 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2005.
Ministr:
Mlynář v. r.
1) § 85 zákona č. 127/2005 Sb.