Řád ze dne 12.7.2006 Soutěžní řád obchodní veřejné soutěže

12.7.2006 | Sbírka:  PF02/2006 | Částka:  1/2006ASPI

Vztahy

Nadřazené: 513/1991 Sb., 92/1991 Sb.
Pasivní derogace: PF01/2009
SOUTĚŽNÍ ŘÁD
obchodní veřejné soutěže
Pozemkový fond České republiky
se sídlem Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, Praha 3, IČ 45797072,
DIČ CZ45797072,
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664
vydává
v souladu se zákonem č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
tento
SOUTĚŽNÍ ŘÁD obchodní veřejné soutěže
(účinnost od 12.7.2006)
Čl. I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět obchodní veřejné soutěže
Předmětem obchodní veřejné soutěže (dále jen "soutěž") je určení osoby, která bude mít právo na uzavření smlouvy o prodeji podniku (části podniku), o prodeji privatizovaného majetku příp. majetkových účastí (dále jen „majetek“). Rozsah majetku, na který vzniká účastníku soutěže, jehož nabídka byla přijata, právo na odkoupení, je konkrétně určen v oznámení o vyhlášení soutěže (§ 4) a v charakteristice majetku (§ 5).
§ 2
Hodnotící kritéria soutěže
Soutěž může být jednokriteriální nebo vícekriteriální.
1. U jednokriteriální soutěže je v rozhodnutí o privatizaci stanoveno jediné kritérium pro výběr vítěze soutěže a stanovení pořadí účastníků podle § 9 bodu 21 tohoto soutěžního řádu, a to výše kupní ceny uvedená v nabídce.
2. U vícekriteriální soutěže je v rozhodnutí o privatizaci stanoveno více kritérií pro výběr vítěze soutěže a stanovení pořadí účastníků podle § 9 bodu 21 tohoto soutěžního řádu, kde výše kupní ceny uvedená v nabídce je pouze jedním z nich.
§ 3
Subjekty soutěže
1.
Pozemkový fond České republiky
Pozemkový fond České republiky (dále jen "PF ČR") je vyhlašovatelem soutěže ve smyslu ust. § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Organizací soutěže může PF ČR pověřit jinou právnickou nebo fyzickou osobu vybranou na základě výběrového řízení.
2.
Účastníci soutěže
a) Účastníkem soutěže může být:
- fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, starší 18 let a způsobilá k právním úkonům,
- právnická osoba se sídlem v České republice,
- obec,
- občan jiného členského státu Evropské unie s průkazem o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství, starší 18 let a způsobilý k právním úkonům.
b) Účastníkem soutěže nemůže být:
- právnická osoba, která má právo nebo příslušnost hospodařit s majetkem státu,
- osoba, která na základě smluvního vztahu spravuje pro PF ČR majetek nabízený v soutěži.
c) Účastníkem opakované soutěže nemůže být osoba, která nabyla k majetku, jenž je předmětem této soutěže, již v minulosti právo na uzavření kupní smlouvy ve smyslu § 12 tohoto soutěžního řádu, avšak podmínky § 12 nesplnila a kupní smlouvu proto neuzavřela.
Okruh účastníků soutěže může být dále omezen rozhodnutím o privatizaci
.
d) Úcastník souteže nebo jeho zástupce je povinen prokázat svoji totožnost platným úredním prukazem (obcanským prukazem, cestovním pasem, prukazem o povolení k pobytu pro státního príslušníka clenského státu EU). Krome toho je zástupce úcastníka jednající na základe plné moci povinen prokázat se plnou mocí opatrenou úredne overeným podpisem zmocnitele a doložit písemný souhlas úcastníka se zpracováním a uchováním jeho osobních údaju PF CR na dobu 10 let, v nemž se úcastník zároven zaváže, že po tuto dobu tento souhlas neodvolá (dále jen „souhlas se zpracováním a uchováním osobních údaju“). V prípade, že je úcastník zastoupen advokátem, který predloží plnou moc k právním úkonum spojeným s úcastí na souteži, nebude vyžadováno úrední overení podpisu zmocnitele na plné moci. Jestliže jedna osoba zastupuje více samostatných účastníků nebo vystupuje současně jako účastník i jako zástupce dalšího účastníka na základě plné moci, jde o střet zájmů, pro který se nemůže zúčastnit soutěže.
Statutární orgán účastníka je povinen prokázat oprávnění jednat za právnickou osobu originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku ne starším tří měsíců. Pokud zápis v obchodním rejstříku nekoresponduje s aktuálním stavem, musí statutární orgán účastníka doložit originál nebo úředně ověřenou kopii listiny prokazující změnu.
Zástupce obce je povinen listinou dokládající jeho oprávnění jednat za obec a usnesením obecního zastupitelstva obsahujícím souhlas se záměrem nabýt nabízené nemovitosti do vlastnictví obce.
e) Jestliže bude chtít nabýt nabízený majetek do spoluvlastnictví více osob, budou považovány za jednoho účastníka s tím, že podmínky pro účast v soutěži musí splňovat každá z nich.
f) Účastník je povinen uhradit účastnický poplatek a kauci, je- li stanovena, dle podmínek zveřejněných v oznámení o vyhlášení soutěže.
Čl. II - SOUTěž
§ 4
Vyhlášení soutěže
1. PF ČR nebo jím pověřená osoba zveřejní oznámení o vyhlášení soutěže:
- v deníku s celostátní působností,
- v sídle územního pracoviště PF ČR, které realizuje soutěž ( dále jen "ÚP PF ČR"),
- na úřední desce příslušného obecního nebo městského úřadu, na jehož území se A - část 3/15 - str. 3 (akt. 12.7.2006) nabízený majetek nachází,
- na privatizované jednotce,
- prostřednictvím Internetu (www.pfcr.cz)
2. PF ČR nebo jím pověřená osoba může použít i další způsob zveřejnění.
3. PF ČR nebo jím pověřená osoba zveřejní oznámení o vyhlášení soutěže nejméně 30 dnů před konáním soutěže, nebude-li v rozhodnutí o privatizaci uvedeno jinak.
4. Oznámení musí obsahovat zejména tyto údaje:
- vymezení okruhu účastníků soutěže,
- podmínky účasti v soutěži, event. podmínky složení kauce, výši účastnického poplatku,
- stanovení kritérií pro soutěž,
- specifikaci majetku,
- hodnotu majetku, minimální kupní cenu majetku pro první kolo soutěže a mechanismus stanovování kupní ceny pro další kola,
- informaci o povinnosti účastníka soutěže, jehož nabídka byla přijata uhradit před podpisem kupní smlouvy nabídnutou kupní cenu nebo její část,
- možnost splátkového režimu pro zemědělskou prvovýrobu (viz § 9 bod a 10),
- místo, datum a čas konání prohlídky majetku,
- místo, datum a čas konání prezence zájemců o účast v soutěži (dále jen "zájemce"),
- místo a datum konání soutěže,
- způsob a lhůtu podávání nabídek,
- informace o místě a způsobu získání dalších údajů o soutěži,
- číslo účtu a variabilní symbol, na který mají být provedeny platby ve prospěch PF ČR.
§ 5
Charakteristika majetku
1. Každý zájemce má právo získat bezplatně na příslušném ÚP PF ČR stručnou charakteristiku majetku, která obsahuje:
- základní údaje o majetku,
- výši minimální kupní ceny nabídky pro první kolo soutěže,
- údaje o právech třetích osob k předmětnému majetku (nájemní smlouvy, věcná břemena apod.),
- ekologický audit nebo prohlášení o ekologických závazcích (pokud je vyhotovován),
- zásady obsahu kupní smlouvy, která bude po splnění podmínek § 12 tohoto soutěžního řádu uzavřena s účastníkem soutěže, jehož nabídka byla přijata,
- soutěžní řád.
2. Zájemce o podrobnější informace o nabízeném majetku může získat komplexní charakteristiku majetku na příslušném ÚP PF ČR po zaplacení částky stanovené v oznámení o vyhlášení soutěže (minimálně 500,- Kč), a to buď na účet PF ČR uvedený v oznámení o vyhlášení soutěže nebo v hotovosti, nejdéle však do doby ukončení prezence zájemců podle § 9 bod 3 tohoto soutěžního řádu. Komplexní charakteristika majetku obsahuje navíc oproti stručné charakteristice majetku ještě kopii:
- výpisu z katastru nemovitostí,
- znaleckého posudku, jehož předmětem je ocenění nabízeného majetku (pokud je vyhotovován),
- dokumentů, týkajících se práv třetích osob k nabízenému majetku.
3. Převzetí stručné charakteristiky majetku je jednou z podmínek pro účast v soutěži. Při opakování soutěže nemusí osoba, která se předcházející soutěže neúspěšně účastnila stručnou charakteristiku majetku opakovaně převzít.
4. Po převzetí stručné charakteristiky majetku je zájemce oprávněn nahlédnout na ÚP PF ČR do privatizačního projektu schváleného na tento majetek.
§ 6
Účastnický poplatek
1. PF ČR stanovuje účastnický poplatek v rozmezí od 3000,- Kč až do 50000,- Kč s přihlédnutím k hodnotě nabízeného majetku. V odůvodněných případech může být účastnický poplatek stanoven i níže až na 1500,- Kč. Účastnický poplatek je nevratný bez ohledu na účast zájemce v soutěži. Po zápisu zájemce na prezenční listinu může být účastnický poplatek vrácen pouze v tom případě, jestliže PF ČR odmítne všechny podané nabídky nebo se soutěž nebude konat.
2. Účastnický poplatek zaplatí zájemce za podmínek zveřejněných v oznámení o vyhlášení soutěže.
§ 7
Prohlídka majetku
1. Pověřená osoba nebo vedoucí ÚP PF ČR zajistí zájemcům prohlídku majetku a zodpovídá za její provedení v termínu stanoveném v oznámení o vyhlášení soutěže.
2. Prohlídky se může zúčastnit každý zájemce, který předloží doklad o převzetí stručné charakteristiky majetku.
§ 8
Kauce
Pro účast v soutěži může být stanovena povinnost složit kauci za podmínek zveřejněných v oznámení o vyhlášení soutěže. Účastníku soutěže, jehož nabídka byla přijata se kauce započte na úhradu kupní ceny. Jestliže účastník soutěže, jehož nabídka byla přijata, kupní smlouvu podle § 12 tohoto soutěžního řádu neuzavře, propadne kauce ve prospěch PF ČR. Částka, o kterou kauce kupní cenu převýší, bude účastníku soutěže, jehož nabídka byla přijata, vrácena stejným způsobem, jakým bude kauce vrácena ostatním účastníkům soutěže. Ostatním účastníkům soutěže bude kauce vrácena nejpozději do deseti pracovních dnů od konání soutěže na účet, který účastník písemně sdělí PF ČR při prezenci účastníků soutěže, nebo složenkou na jím uvedenou adresu.
§ 9
Pravidla soutěže
1.
Konání soutěže
Soutěž se koná v den a v místě stanoveném v oznámení o vyhlášení soutěže. V místě konání musí být na viditelném místě přístupný tento soutěžní řád.
2.
Komise
a) Soutěž organizuje, nabídky účastníků přijímá, vyhodnocuje, výsledek vyhlašuje a potvrzuje zpravidla tříčlenná komise, která je složena ze zaměstnanců PF ČR, u vícekriteriální soutěže pětičlenná komise složená pak i ze zástupců MF ČR a zakladatele (dále jen "komise"). Předsedou komise je vedoucí ÚP PF ČR nebo osoba pověřená vedením ÚP PF ČR nebo jejich zástupce dle platných zásad pro zastupování. Rovněž je možné, aby vedoucí ÚP PF ČR nebo osoba pověřená vedením ÚP PF ČR určila předsedou komise některého z vedoucích oddělení ÚP PF ČR. Jmenování dalších členů komise a zapisovatele komise (dále jen "zapisovatel") je v kompetenci předsedy komise. Zapisovatelem může být i jeden z členů komise. V případě, kdy VV PF ČR rozhodl nedelegovat v určitém území kompetence na ÚP PF ČR je předsedou komise osoba pověřená vedoucím sekce privatizace.
b) Předseda, členové komise a zapisovatel nesmějí být účastníky soutěže, a to ani přímo, ani prostřednictvím zmocněnce nebo zástupce, ani jako člen, společník nebo statutární orgán právnické osoby.
c) Komise rozhoduje o pořadí účastníků a v procedurálních záležitostech soutěže prostou většinou hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise.
d) Komise je v průběhu soutěže oprávněna rozhodnout i o věcech, které nejsou upraveny tímto soutěžním řádem.
e) Na základě rozhodnutí předsedy komise může být k soutěži přizván notář.
3.
Prezence
1) Ve stanoveném termínu provede zapisovatel prezenci zájemců. Při prezenci zapisovatel ověří z dokladů uvedených v § 3 bodu 2 písm. d) soutěžního řádu totožnost účastníků nebo jejich zástupců, oprávnění zástupce účastníka jednajícího na základě plné moci zastupovat účastníka, oprávnění statutárního orgánu účastníka jednat za právnickou osobu, oprávnění zástupce obce jednat za obec a souhlas zastupitelstva obce s nabytím nabízené nemovitosti do vlastnictví obce a udělení souhlasu se zpracováním a uchováním osobních údajů zastoupeným účastníkem. Každému zájemci bude přiděleno pořadové číslo, pod kterým bude nadále v soutěži vystupovat. Při prezenci zapisovatel ověří, zda zájemci splňují podmínky stanovené v oznámení o vyhlášení soutěže a tímto soutěžním řádem. Každý zájemce při prezenci podepíše "Prohlášení o převzetí závazků".
2) Prezence nebude provedena se zájemcem, který se k prezenci dostaví po uplynutí časového rozmezí stanoveného v oznámení o vyhlášení soutěže.
4.
Prezenční listina
Bezprostředně po ukončení prezence zájemců vyhotoví zapisovatel prezenční listinu účastníků soutěže, seznámí účastníky s výsledky prezence a předloží ji komisi. Komise následně stanoví čas a konkrétní místo zahájení soutěže a oznámení s těmito údaji vyvěsí v místě, kde se koná OVS.
5.
Protest
Zájemce, který nebyl zařazen do prezenční listiny účastníků soutěže, má právo po výzvě zapisovatele podat protest ke komisi, která o něm neprodleně rozhodne s konečnou platností.
6.
Zahájení soutěže
Po sestavení prezenční listiny účastníků soutěže předseda komise ve stanoveném termínu soutěž zahájí za přítomnosti účastníků soutěže, ostatních členů komise i zapisovatele, a předá účastníkům soutěže obálky s předtištěnými nabídkovými listy. Další osoby mohou být přítomny pouze se souhlasem předsedy komise.
7.
Poučení
Předseda komise seznámí účastníky soutěže s vybranými ustanoveními tohoto soutěžního řádu, zejména se systémem soutěže, způsobem podávání a zveřejňování nabídek v jednotlivých kolech a následným postupem po vyhlášení pořadí účastníků soutěže podle § 9 bodu 21 tohoto soutěžního řádu.
8.
Systém soutěže
Soutěž probíhá nejméně v jednom a nejvíce ve třech kolech, která se uskuteční v jednom dni.
9.
Stanovení minimální kupní ceny
Pro každé kolo soutěže stanovuje komise minimální cenu nabídky tak, že:
- v prvním kole je minimální cena jako cena účetní resp. nominální nebo cena zjištěná dle platného cenového předpisu,
- ve druhém kole může být minimální cena stanovena níže až na úroveň 50% minimální ceny z prvního kola,
- ve třetím kole může být minimální cena stanovena níže až na úroveň 10% minimální ceny z prvního kola, v případě majetku podniku zemědělské prvovýroby může být (při opakované soutěži) minimální cena stanovena níže.
10.
Stanovení minimální kupní ceny s možností splátkového režimu pro zemědělskou prvovýrobu
Pro každé kolo stanovuje komise minimální cenu nabídky tak, že:
- v prvním kole je minimální cena stanovena jako cena účetní, resp. nominální nebo cena zjištěná dle platného cenového předpisu. Splátkový režim je umožněn do výše minimální ceny pro první kolo soutěže s maximální dobou splácení do 30 let, přičemž kupní cena je pak upravena v závislosti na době splácení podle tabulky uvedené v příloze č. 1 tohoto soutěžního řádu. Na částku nabídnutou nad minimální cenu pro první kolo soutěže se tento splátkový režim nevztahuje a splatnost této částky je před podpisem kupní smlouvy.
- ve druhém kole může být minimální cena stanovena níže až na úroveň 50 % minimální ceny pro první kolo soutěže. Splátkový režim je umožněn do výše minimální ceny pro druhé kolo soutěže s maximální dobou splácení do 5 let, přičemž kupní cena je pak upravena v závislosti na době splácení podle tabulky uvedené v příloze č. 1 tohoto soutěžního řádu. Na částku nabídnutou nad minimální cenu pro druhé kolo soutěže se tento splátkový režim nevztahuje a splatnost této částky je před podpisem kupní smlouvy.
- ve třetím kole může být minimální cena stanovena níže než je 10 % minimální ceny pro první kolo soutěže. Splátkový režim pro zemědělskou prvovýrobu se nepoužije a kupní cena musí být zaplacena před podpisem kupní smlouvy.
11.
Vyhlášení minimální ceny nabídky
Předseda komise vyhlásí před každým kolem soutěže minimální cenu nabídky pro dané kolo (v případě možnosti splátkového režimu pro zemědělskou prvovýrobu i maximální dobu jejího splácení), a stanoví časový limit pro předání nabídek účastníků soutěže (nejméně 5 minut).
12.
Podání nabídky
Každý účastník soutěže vyplní předtištěný nabídkový list pro příslušné kolo soutěže, které bylo předsedou komise vyhlášeno, uvede v něm své pořadové číslo, jméno a příjmení (právnické osoby svůj název, sídlo, jméno a příjmení osoby za právnickou osobu jednající), výši nabídnuté ceny číslem a slovy (v měně, která je v nabídkovém listě předtištěna), vlastnoručně nabídkový list podepíše a vloží do obálky, kterou zalepenou předá ve stanoveném časovém limitu zapisovateli.
13.
Výše nabídky
Nabídky účastníků v jednotlivých kolech nesmějí být nižší než vyhlášená minimální cena nabídky pro dané kolo soutěže.
14.
Ukončení kola
Po uplynutí stanoveného časového limitu předseda komise ukončí podávání nabídek a požádá zapisovatele, aby ověřil, zda všichni účastnící soutěže odevzdali zalepenou obálku s nabídkovým listem.
15.
Vyloučení účastníka
Pokud některý z účastníků neodevzdá zalepenou obálku s nabídkovým listem ve stanoveném časovém limitu, bude z účasti v daném kole soutěže vyloučen.
16.
Zveřejnění nabídek
Na pokyn předsedy otevře pověřený člen komise obálky pro dané kolo a přečte údaje uvedené v nabídkových listech jednotlivých účastníků:
- pořadové číslo účastníka,
- jméno a příjmení účastníka, v případě právnické osoby její název, sídlo, jméno a příjmení osoby za právnickou osobu jednající,
- údaj o tom, zda v daném kole účastník podává nabídku a v jaké výši,
- oznámí, zda je nabídkový list podepsán a zda je platný.
17.
Neplatnost nabídkového listu
V případě, že některý z údajů uvedených v § 9 bod 12 tohoto soutěžního řádu v nabídkovém listu chybí, nebo je nabídkový list vyplněn nečitelně, nebo je ve vyplněných údajích rozpor s údaji uvedenými při prezenci, nebo je rozpor mezi číselným údajem o výši nabídnuté ceny a jejím slovním vyjádřením, nebo je nabídnutá cena nižší než vyhlášená minimální cena nabídky pro dané kolo, komise rozhodne o neplatnosti nabídkového listu a účastník bude z účasti v daném kole soutěže vyloučen.
18.
Námitky
Námitky proti rozhodnutí komise o neplatnosti podaného nabídkového listu má právo účastník uplatnit pouze ihned po zveřejnění údajů z jeho nabídkového listu a výzvě pověřeného člena komise.
19.
Odmítnutí nabídek
Komise má právo odmítnout všechny podané nabídky.
20.
Shodné nabídky
V případě, že budou některé nabídky shodné, vyhlásí předseda komise mimořádné kolo pro účastníky se shodnými nabídkami. Pro toto kolo se přiměřeně použijí ustanovení o soutěži v daném kole s tím, že nově nabídnutá cena v tomto mimořádném kole nesmí být nižší než výše ceny, která byla shodně nabídnuta. Nově nabídnutá cena nemá vliv na pořadí ostatních účastníků soutěže.
21.
Pořadí účastníků
Na základě údajů v nabídkových listech komise sestaví a předseda komise veřejně vyhlásí pořadí v jakém se jednotliví účastníci v soutěži podle vyhlášených kritérií umístili s uvedením jejich pořadového čísla a vítěze soutěže, který se umístil v pořadí na prvním místě.
22.
Zápis o průběhu soutěže
O průběhu soutěže musí být sepsán zápis. Tento zápis obsahuje:
- specifikaci majetku,
- místo a datum konání soutěže,
- složení komise,
- rozhodnutí komise o protestu v případě jeho podání,
- údaje o času vyhlášení, časovém limitu a času ukončení jednotlivého kola,
- výši minimální kupní ceny v jednotlivých kolech,
- výši nabídnutých cen účastníků v jednotlivých kolech,
-rozhodnutí komise o podaných námitkách proti rozhodnutí komise o neplatnosti nabídkového listu,
- údaje o času vyhlášení, časovém limitu a času ukončení mimořádného kola v případě jeho konání a stanovení pořadí účastníků v tomto kole,
- pořadí účastníků soutěže,
- výši vítězné kupní ceny,
- místo a datum vyhotovení zápisu,
- podpis zapisovatele, který zápis vyhotovil,
- podpisy členů komise.
Nedílnou přílohou zápisu je prezenční listina a protokol o výsledku soutěže.
23.
Protokol o výsledku soutěže
Každý účastník soutěže má právo převzít protokol o výsledku soutěže, který obsahuje zejména údaj o pořadí účastníků soutěže podle § 9 bodu 21 tohoto soutěžního řádu, o výši nabídnutých kupních cen a čísle účtu včetně variabilního symbolu, na který bude kupujícím zaplacena kupní cena. Převzetí protokolu o výsledku soutěže potvrdí účastník svým podpisem na prezenční listině. V protokolu musí být uvedeno místo a datum konání soutěže, předmět soutěže a podmínky pro případnou výzvu účastníků uvedených na dalších místech v pořadí podle § 9 bodu 21 tohoto soutěžního řádu k uzavření dohody a kupní smlouvy (§ 12). Protokol podepisuje předseda komise.
Čl. III - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 10
Realizace pořadí účastníků
PF ČR bude postupně vyzývat k uzavření dohody a kupní smlouvy účastníky v pořadí podle § 9 bod 21 tohoto soutěžního řádu.
§ 11
Úhrada kupní ceny
1. Úhrada kupní ceny nebo její části podle výsledku soutěže vychází z Usnesení vlády ČR ze dne 17.5.2006 č. 565, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zaplacením příslušné částky se rozumí připsání celé této částky na účet PF ČR, případně uzavření dohody o započtení pohledávek.
§ 12
Uzavření dohody a kupní smlouvy
1. Po předání protokolu o výsledku soutěže účastníkům soutěže uzavře PF ČR zastoupený předsedou komise s vítězem soutěže (kupujícím) dohodu, která bude obsahovat zejména:
a) závazek vítěze soutěže zaplatit před podpisem kupní smlouvy stanovenou kupní cenu nebo její část, a to do 15 dnů ode dne konání soutěže;
b) závazek obou stran uzavřít kupní smlouvu nejpozději do 15 dnů ode dne splnění závazku kupujícího podle bodu a),
c) předmět kupní smlouvy,
d) kupní cenu, kterou je výše nabídky učiněná vítězem soutěže a uvedená v protokolu o výsledku soutěže,
e) údaj o tom, že právo na uzavření kupní smlouvy při nesplnění závazku kupujícího podle bodu a) nebo b) se ztrácí.
2. Bude-li podle § 10 tohoto soutěžního řádu vyzván k uzavření dohody a kupní smlouvy další účastník v pořadí podle § 9 bodu 21 tohoto soutěžního řádu, musí být dohoda podle § 12 bod 1 tohoto soutěžního řádu uzavřena do 15 dnů ode dne, kdy tento účastník (kupující) obdržel výzvu PF ČR k uzavření dohody a kupní smlouvy. Ve stejné lhůtě musí být následně zaplacena stanovená kupní cena nebo její část. Kupní cenou je v tomto případě výše nabídky učiněná tímto účastníkem a uvedená v protokolu o výsledku soutěže.
3. Kupní smlouva nebude uzavřena s osobou, která je v prodlení s plněním svých závazků vůči PF ČR nebo vůči níž bylo použito ustanovení o odstoupení od smlouvy o prodeji privatizovaného majetku podle zák. č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4. Další podmínky uzavření kupní smlouvy:
Kupující - občan ČR - je povinen prokázat svoji totožnost, státní občanství ČR platným občanským průkazem.
Kupující - občan jiného členského státu EU - je povinen prokázat svoji totožnost, státní občanství jiného členského státu EU a povolení k pobytu na území ČR průkazem o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu EU.
Zástupce kupujícího je povinen prokázat svoji totožnost platným úředním průkazem (občanským průkazem, cestovním pasem). Kromě toho je zástupce kupujícího jednající na základě plné moci povinen prokázat se plnou mocí opatřenou úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Jestliže je kupující zastoupen advokátem, který předloží speciální plnou moc k právním úkonům spojeným se zamýšleným převodem, nebude vyžadováno úřední ověření podpisu zmocnitele na plné moci.
Zástupce kupujícího - občana ČR - musí dále doložit Státní občanství kupujícího, a to osvědčením, popř. potvrzením o státním občanství ve smyslu § 20 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství.
Zástupce kupujícího - občana jiného členského státu EU - musí dále předložit „Výpis z informačního systému evidence obyvatel“, z něhož je patrné, že kupující má povolení k pobytu na území ČR a je občanem jiného členského státu EU.
§ 13
Majetková účast
Ustanovení tohoto soutěžního řádu se přiměřeně použijí pro případy soutěží, jejichž předmětem je právo na uzavření smlouvy o prodeji majetkové účasti.
§ 14
PF ČR si vyhrazuje právo upřesnit vyhlášená kritéria nebo soutěž zrušit.
§ 15
Účinnost
Tento soutěžní řád nabývá účinnosti dne 12.7.2006.
V Praze dne 21.6.2006
Ing. arch. Jiřina Böhmová, v.r.     Ing. Jiří Blažek, v.r.
 předseda výkonného výboru       člen výkonného výboru
  Pozemkového fondu ČR        Pozemkového  fondu ČR
  
  
Příloha 1
Režim splácení
--------------------------------------------------------
Doba splácení         Snížení
--------------------------------------------------------
Do 90 dnů            na 43,000 % kupní ceny
   2 let             44,330 % kupní ceny
   3 let             45,745 % kupní ceny
   4 let             47,253 % kupní ceny
   5 let             48,864 % kupní ceny
   6 let             50,588 % kupní ceny
   7 - 30 let          52,439 % kupní ceny
--------------------------------------------------------
Pozn.:
Kupní cena stanovená na základě této tabulky se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.