Zákon ze dne 19.12.1934 o délce presenční služby

31.12.1934 | Sbírka:  267/1934 Sb. | Částka:  96/1934ASPI

Vztahy

Prováděcí: 276/1934 Sb.
Aktivní derogace: 53/1927 Sb., 193/1920 Sb.
Pasivní derogace: 92/1949 Sb.
267/1934 Sb. z. a n.
Zákon
ze dne 19. prosince 1934
o délce presenční služby
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
Délka presenční služby
(1) Pravidelná presenční služba trvá dvě léta.
(2) To platí - kromě výjimky uvedené v § 4, odst. 5 - i o mužích před účinností tohoto zákona odvedených a k vykonávání presenční služby určených, kteří své presenční služební povinnosti dosud nevyhověli.
(3) Předcházejícími ustanoveními se mění § 17 branného zákona a zrušuje část I zákona ze dne 11. května 1932, č. 66 Sb. z. a n., o délce presenční služby a o některých změnách branného zákona a zákona ze dne 8. dubna 1927, č. 53 Sb. z. a n.
§ 2
Délka vojenského výcviku
(1) Vojenský výcvik příslušníků náhradní zálohy trvá pět měsíců.
(2) V § 3 zák. č. 53/1927 Sb. z. a n. a v § 20, odst. 2 branného zákona se proto nahrazují slova "dvanáctinedělnímu vojenskému výcviku" slovy "pětiměsíčnímu vojenskému výcviku". To platí i o všech dalších ustanoveních branného zákona a jiných právních ustanovení, která se zmiňují o dvanáctinedělním vojenském výcviku příslušníků náhradní zálohy.
§ 3
Ustanovení o brancích, k nimž třeba přihlížeti při výběru dorostu pro důstojníky v záloze
(1) Muži, kteří jsou absolventy vyšších středních škol anebo škol postavených na roveň vyšším středním školám, mohou - nejsou-li ještě v odvodním stáří - žádati, aby jim byl povolen dobrovolný vstup do branné moci tak, aby mohli vykonati presenční službu po absolvování školy v nejbližším nástupním termínu, stanoveném pro jejich kategorii. Vojenská správa je povinna takovým žádostem vyhověti a naříditi provedení dobrovolného odvodu.
(2) Vládní nařízení stanoví, které školy sluší míti za školy postavené na roveň vyšším středním školám. Je-li na některé ze škol uvedených v předcházejícím odstavci zavedena maturitní zkouška, platí ustanovení tohoto paragrafu jen pro ty absolventy, kteří tuto zkoušku úspěšně vykonali.
§ 4
Přechodná ustanovení
(1) Příslušníci ženijního vojska, kteří nastoupili do presenční služby v říjnu 1933 a byli po vykonání této služby podle ustanovení zákona č. 66/1932 Sb. z. a n. přeloženi do zálohy, jsou povinni vykonati další činnou službu v trvání desíti měsíců; do této služby nastoupí dne 3. ledna 1935. O této další činné službě platí vše to, co platí o pravidelné presenční službě.
(2) Příslušníci ostatních zbraní a služeb, kteří nastoupili do presenční služby v listopadu 1933, přeloží se dnem 1. ledna 1935 na trvalou dovolenou, jsou však povinni pokračovati v presenční službě (§ 1) dne 4. února 1935.
(3) Ti z mužů právě uvedených, kteří nechtějí býti přeloženi na trvalou dovolenou, budou ponecháni v činné službě, aby mohli pokračovati v presenční službě (§ 1) ihned po skončení čtrnáctiměsíční presenční služby.
(4) Vojenská správa je oprávněna muže uvedené v předcházejících odstavcích přeložiti na trvalou dovolenou již před ukončením další činné nebo presenční služby, k níž jsou podle tohoto zákona povinni.
(5) Ustanovení § 1 neplatí pro lékaře a magistry farmacie, kteří nastoupili do presenční služby v době mezi 17. červencem 1933 a 15. červencem 1934.
§ 5
Úhrada nákladů
Vyšší náklad, kterého bude roku 1934 a 1935 vyžadovati provádění tohoto zákona, uhradí se především úsporami z prostředků určených na výdaje celé skupiny I. státního rozpočtu (vlastní státní správa); pokud by tyto úspory nestačily, zmocňuje se ministr financí, aby nedostávající se částku opatřil úvěrovými operacemi.
§ 6
Účinnost zákona a jeho provedení
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr národní obrany.
T. G. Masaryk v. r.
Malypetr v. r.
Bradáč v. r.