Vládní nařízení ze dne 17.1.1935 o vyloučení platnosti obmezení smluvní svobody pro některé druhy pojistných smluv

19.1.1935 | Sbírka:  4/1935 Sb. | Částka:  3/1935ASPI

Vztahy

Nadřazené: 145/1934 Sb.
Pasivní derogace: 189/1950 Sb.
4/1935 Sb. z. a n.
Vládní nařízení
ze dne 17. ledna 1935
o vyloučení platnosti obmezení smluvní svobody pro některé druhy pojistných smluv
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 161, odst. 2 zákona ze dne 3. července 1934, č. 145 Sb. z. a n., o pojistné smlouvě (dále jen zákon):
Čl.I
Vyloučení platnosti obmezení smluvní dohody pro nová pojistná odvětví
Obmezení smluvní svobody uvedená v zákoně neplatí pro pojištění proti škodám způsobeným povětrnostními srážkami, dále pro pojištění proti škodám způsobeným na zboží při dopravě letadly a pro pojištění proti škodám způsobeným na letadlech.
Čl.II
Vyloučení platnosti obmezení smluvní svobody pro pojistné smlouvy sjednané menšími vzájemnými pojišťovnami nebo zemskými vzájemnými pojišťovnami dobytka podporovanými z veřejných prostředků
Ustanovení všeobecná
§ 1
(1) Obmezení smluvní svobody uvedená v zákoně neplatí zcela nebo částečně v rozsahu uvedeném v §§ 2 až 6 tohoto článku pro pojistné smlouvy, jež sjednávají menší vzájemné pojišťovny nebo zemské vzájemné pojišťovny dobytka podporované z veřejných prostředků.
(2) Za menší vzájemné pojišťovny se pokládají menší vzájemné pojišťovací spolky uvedené v § 44 ministerského nařízení ze dne 5. března 1896, č. 31 ř. z., o zakládání, zařízení a hospodaření pojišťoven, a v § 44 vládního nařízení ze dne 19. října 1922, č. 307 Sb. z. a n., o zřizování, zařízení a hospodaření soukromých pojišťoven na Slovensku a v Podkarpatské Rusi (pojišťovacího regulativu).
(3) Ustanovení tohoto článku neplatí pro smlouvy o životním pojištění, sjednávané menšími vzájemnými pojišťovacími spolky, přesahují-li pojistná plnění tyto hranice:
a) při doživotním pojištění pro případ úmrtí (zejména na "pohřebné" nebo "příspěvek k pohřebním nákladům"), dále při pojištění výbav a jiných kapitálů, pokud dozorčí úřad povoluje uzavírati je menším vzájemným pojišťovacím spolkům, částku 3.000 Kč;
b) při pojištění důchodů denní dávku 255 Kč.
Pro všechna pojistná odvětví
§ 2
(1) Ustanovení § 1, odst. 1 zákona o náležitostech závazného návrhu na ujednání pojistné smlouvy nemá donucovací moci.
(2) Lhůta k podání odporu pojistníkem podle § 2, odst. 1 zákona může býti zkrácena; nesmí však činiti méně než čtrnáct dnů.
Pro pojištění dobytka
§ 3
(1) Pojistitel může se proti ustanovením § 50, odst. 1 a 3 zákona dovolávati ujednání, podle něhož se pokládá za pevnou pojistnou hodnotu dobytčete v prvním pojistném období odhadní hodnota vyšetřená a stanovená přijímací komisí ve shodě s pojistníkem. Totéž platí v pozdějších pojistných obdobích pro hodnotu vyšetřenou a stanovenou ve shodě s pojistníkem při periodickém odhadu ("občasné prohlídce").
(2) Pokud takové ujednání platí v jednotlivém případě, nemá ustanovení § 99 zákona donucovací moci.
(3) Ustanovení § 96, odst. 3 zákona nemá donucovací moci.
Pro pojišťování nemocenské a životní
§ 4
Ustanovení zákona pro veškerá pojistná odvětví
(1) Menším vzájemným pojišťovacím spolkům provozujícím nemocenské a životní pojištění může dozorčí úřad proti ustanovení § 11, odst. 1 zákona dovoliti ve stanovách ujednání, že spory z pojistné smlouvy mají býti rozhodovány stálým spolkovým soudem rozhodčím.
(2) Je-li podle odstavce 1 dána příslušnost rozhodčího soudu, lze zkrátiti lhůtu stanovenou v § 20, odst. 2 zákona pro uplatnění nároku na plnění proti pojistiteli; lhůta nesmí však činiti méně než tři měsíce.
(3) O následcích prodlení při placení prémie lze podle volby ujednati buď:
a) že prémie nelze vymáhati soudně (rozhodčím soudem), dále, že spolek je pro neplacení prémií prost závazku plniti jen tehdy, dluhují-li se prémie u pojištění životního za čtvrt roku, u pojištění nemocenského za šest týdnů, a konečně že, dluhují-li se prémie za ustanovenou dobu, se má za to, že pojistník vypověděl smlouvu. Bylo-li to ujednáno, nemají donucovací moci ustanovení §§ 28, 29, 132 zákona a § 140 zákona, pokud se vztahuje na § 132 zákona, anebo
b) že prémie se platí ve lhůtách měsíčních nebo kratších a že lze upustiti od vybídnutí k placení podle § 29, odst. 1 zákona, je-li pojistník zase v prodlení do tří měsíců po dni splatnosti prémie, pro kterou bylo vydáno vybídnutí k placení podle § 29, odst. 1 zákona; jinak použije se obdobně ustanovení § 29, odst. 2 až 4 zákona. Pokud při takovém ujednání není nutno stanoviti dodatečnou lhůtu pro zaplacení prémie, nemá ani § 132, odst. 2 zákona donucovací moci.
§ 5
Ustanovení zákona pro životní pojištění
(1) Pro smlouvy, které sjednávají spolky provozující nemocenské pojištění k poskytnutí příspěvku na pohřební náklady za jednotnou prémii, nemají ustanovení třetího dílu zákona donucovací moci.
(2) Pro jiné smlouvy o životním pojištění může býti ve stanovách ustanoveno:
a) že v případě uvedeném v § 129, odst. 1 zákona pojistná suma snižuje se o částku, která nepřevyšuje rozdíl prémií s pětiprocentními úroky jednotlivých splatných prémií;
b) že v případě uvedeném v § 129, odst. 3 zákona poskytne se vždy odbytné;
c) že v případě uvedeném v § 129, odst. 4 zákona vrátí se nezúročitelně prémie, o něž bylo více zaplaceno;
d) že vrátí se přiměřená část zaplacených prémií jako odbytné v případech, pro které zákon stanoví přeměnu v pojištění prémie prosté, odkup nebo výplatu prémiové reservy připadající na pojištění. V těchto případech pozbývají donucovací moci ustanovení §§ 136 až 138 a 141, dále §§ 139 a 140, pokud předpokládají přeměnu v pojištění prémie prosté. Způsob výpočtu odbytného budiž určen podle § 139, odst. 1 zákona ve stanovách (všeobecných pojistných podmínkách); donucovacího ustanovení § 148, odst. 1 budiž při tom obdobně použito. Ustanovení § 139, odst. 2 o povinnosti oznámiti pojistníkovi poukázání odbytného platí také pro toto odbytné.
§ 6
Další oprávnění dozorčího úřadu
Pro takové spolky již trvající, u nichž převládají jiné účely než pojišťování, může dozorčí úřad také jiná obmezení smluvní svobody uvedená v zákoně zbaviti donucovací moci. O tom, zda jde o takový spolek, rozhodne dozorčí úřad na podkladě účetních závěrek.
Čl.III
Toto nařízení nabývá účinnosti současně se zákonem; provedou je ministři spravedlnosti a vnitra.
Malypetr v. r.
Dr. Černý v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Trapl v. r.
Bradáč v. r.
Dr. Krčmář v. r.
Dr. Meissner v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Spina v. r.
Dostálek v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Czech v. r.
Dr. Šrámek v. r.