Vyhláška ze dne 30.1.2006, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů

17.2.2006 | Sbírka:  38/2006 Sb. | Částka:  19/2006ASPI

Vztahy

Nadřazené: 114/1995 Sb.
Aktivní derogace: 223/1995 Sb.
38/2006 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 30. ledna 2006,
kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 9 odst. 1, § 10 odst. 1 a 5 a § 52 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů:
Čl.I
Vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:
1. V § 7 odst. 1 písmeno c) zní:
"c) pro malá plavidla na dobu nejvýše osmi let, jde-li o nové plavidlo, a na dobu nejvýše čtyři roky, jde-li o plavidlo uvedené do provozu; při každé druhé prohlídce k prodloužení platnosti osvědčení musí být zkontrolována podponorová část plavidla, u plavidel starších 25 let se provede kontrola podponorové části při každé prohlídce; pro plavbu v zahraničí může být k lodnímu osvědčení malého plavidla vydáno mezinárodní osvědčení pro rekreační plavidlo na dobu nejvýše čtyř let,".
2. V příloze č. 3 se vkládá nový pododstavec 3.01.1., který zní:
"3.01.1. Na malých plavidlech lze použít pouze spalovací motor určený 
     pro použití na plavidle, který je vyrobený po roce 1980, avšak není 
     starší než 25 let. To se netýká původních historických plavidel a jejich 
     kopií, pokud byly jako kopie označeny výrobcem, která byla vyrobena 
     před rokem 1950, a plavidel s pevně zabudovanými původními značkovými 
     lodními motory či pohony, která byla vyrobena po roce 1950.".
Dosavadní pododstavce 3.01.1. až 3.01.5. se označují jako pododstavce 3.01.2. až 3.01.6.
Čl.II
Přechodná ustanovení
U malých plavidel, která jsou v provozu ke dni účinnosti této vyhlášky, lze použít jiný motor než určený pro použití na plavidle a vyrobený po roce 1980, avšak ne starší než 25 let, nejdéle do tří let ode dne účinnosti této vyhlášky.
Čl.III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2006.
Ministr:
Ing. Šimonovský v. r.