Nařízení ze dne 14.6.2006 o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupných telefonních služeb

30.6.2006 | Sbírka:  336/2006 Sb. | Částka:  104/2006ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.
Pasivní derogace: 109/2008 Sb.
336/2006 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. června 2006
o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupných telefonních služeb
Vláda nařizuje podle § 38 odst. 4 a § 43 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 310/2006 Sb., (dále jen "zákon"):
§ 1
Okruh osob s nízkými příjmy a se zvláštními sociálními potřebami
Osobou s nízkými příjmy a osobou se zvláštními sociálními potřebami je účastník nebo uživatel1), který nepřetržitě po dobu alespoň 6 měsíců nebo po celkovou dobu alespoň 6 měsíců v průběhu 12 měsíců předcházejících dni, kdy mu bylo vydáno potvrzení podle § 2, byl a stále je příjemcem dávky sociální péče poskytované z důvodu sociální potřebnosti nebo společně posuzovanou osobou2) pro účely přiznání dávky sociální péče.
§ 2
Doklady, kterými se prokazuje osoba s nízkými příjmy a osoba se zvláštními sociálními potřebami
(1) Osoba s nízkými příjmy a osoba se zvláštními sociálními potřebami se prokazuje poskytovateli univerzální služby předložením potvrzení vydaným pověřeným obecním úřadem, které není starší jednoho měsíce. Poskytovatel univerzální služby si může pořídit kopii tohoto potvrzení.
(2) Potvrzení vydané pověřeným obecním úřadem podle odstavce 1 pozbývá platnosti uplynutím jednoho roku ode dne, kdy bylo vydáno, jakož i dnem, kdy se změní skutečnosti, které se tímto potvrzením dokládají.
(3) Vzor potvrzení podle odstavce 1 je stanoven v příloze k tomuto nařízení.
§ 3
Doklady, kterými fyzická osoba prokazuje poskytovateli univerzální služby zdravotní postižení
Fyzická osoba prokazuje zdravotní postižení podle § 43 odst. 4 zákona těmito doklady, které předkládá poskytovateli univerzální služby k nahlédnutí:
a) v případě uvedeném v § 43 odst. 4 písm. a) zákona průkazem ZTP3) a rozhodnutím obecního úřadu obce s rozšířenou působností o přiznání mimořádných výhod II. stupně podle zvláštního právního předpisu4) z důvodu úplné nebo praktické hluchoty,
b) v případě uvedeném v § 43 odst. 4 písm. b) zákona průkazem ZTP/P a rozhodnutím obecního úřadu obce s rozšířenou působností o přiznání mimořádných výhod III. stupně5),
c) v případě uvedeném v § 43 odst. 4 písm. c) zákona rozhodnutím o přiznání zvýšení důchodu pro bezmocnost; jde-li o nezletilou osobu, předloží účastník, v jehož osobní péči nezletilá osoba je, doklad o tom, že je rodičem této osoby, nebo rozhodnutí příslušného orgánu, na jehož základě o tuto osobu osobně pečuje6),
d) v případě uvedeném v § 43 odst. 4 písm. d) zákona doklady podle písmene a) nebo b) vydanými nezletilé osobě, kterou účastník vychovává nebo o ni osobně pečuje; účastník, v jehož osobní péči nezletilá osoba je, předloží doklad o tom, že je rodičem této osoby, nebo rozhodnutí příslušného orgánu, na jehož základě tuto osobu vychovává nebo o ni osobně pečuje6).
§ 4
Zvláštní cena pro osoby uvedené v § 38 odst. 3 zákona se tvoří tak, aby ztráta vzniklá poskytovateli touto zvláštní cenou a připadající na osobu uvedenou v § 1, která je účastníkem, a měsíc činila maximálně 200 Kč. Pokud tato osoba prokazuje více důvodů, má nárok pouze na jednu slevu a pouze u jednoho poskytovatele univerzální služby.
§ 5
Poskytovatel univerzální služby, který poskytuje zvláštní ceny podle § 38 odst. 3 zákona, vede pro účely kontroly čerpání cenového zvýhodnění seznam osob, které nárok na slevu uplatnily, seznam osob, kterým byla sleva přiznána včetně výše poskytnuté slevy a doby, po kterou byla sleva poskytnuta.
§ 6
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2006.
Předseda vlády:
Ing. Paroubek v. r.
Ministryně informatiky:
Ing. Bérová v. r.
Příl.
                 POTVRZENÍ

    pro osobu s nízkými příjmy a osobu se zvláštními sociálními potřebami
             k přiznání zvláštní ceny podle
§ 2 nařízení vlády č. 336/2006 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně
             dostupných telefonních služeb


Příjmení ........................................  Jméno ..........................

Rodné příjmení ............................................

Datum narození ................... Místo narození .................................

Bydliště ...........................................................................


Ke dni vydání tohoto potvrzení výše uvedená fyzická osoba
- nepřetržitě po dobu alespoň 6 předchozích měsíců, nebo *)
- po celkovou dobu alespoň 6 měsíců v průběhu 12 předchozích měsíců *)
byla a stále je
- příjemcem dávky sociální péče poskytované z důvodu sociální potřebnosti, nebo *)
- společně posuzovanou osobou pro účely přiznání dávky sociální péče. *)


Toto potvrzení pozbývá platnosti uplynutím jednoho roku ode dne, kdy bylo vydáno, 
jakož i dnem, kdy se změní skutečnosti, které se tímto potvrzením dokládají.
Toto potvrzení se předkládá poskytovateli univerzální služby do jednoho měsíce 
ode dne jeho vydání.


V ...............................  dne ...................................................       .............................
razítko přísl. správního orgánu       podpis oprávněné úřední osoby


*) Nehodící se škrtněte
1) § 2 písm. a) a b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.
2) § 4 zákona č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů.
3) § 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
§ 31 vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
4) Bod 2 písm. i) přílohy č. 2 vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
5) Bod 3 přílohy č. 2 vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
6) § 7 odst. 12 písm. a), b), d) nebo e) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.