Příkaz ze dne 28.2.2007 č. 7/2007, kterým se stanoví zpracování účetních závěrek a předávání účetních a finančních výkazů organizačních složek státu a příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, v roce 2007

1.4.2007 | Sbírka:  535/2007-44 | Částka:  4/2007ASPI
535/2007-44
Příkaz
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
č. 7/2007,
kterým se stanoví zpracování účetních závěrek a předávání účetních a finančních výkazů organizačních složek státu a příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, v roce 2007
I. náměstku ministryně
náměstkům ministryně
vrchním ředitelům
ředitelům odborů
ústřední školní inspektorce
ředitelům organizačních složek státu
ředitelům příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Podle vyhlášky č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů a podle čl. 1 písm. A bodu 6 části II. Organizačního řádu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 20 841/2004-14, v platném znění,
I. Stanovuji,
zpracování účetních závěrek a předávání účetních a finančních výkazů organizačních složek státu a příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, v roce 2007 je upraveno přílohou.
II. Ukládám
vedoucím zaměstnancům postupovat podle přílohy tohoto příkazu.
III.
Tento příkaz nabývá účinnosti dnem
V Praze dne 28.2.2007
Ministryně:
Mgr. Dana Kuchtová v.r.
Příloha
Zpracování účetních závěrek a předávání účetních a finančních výkazů organizačních složek státu a příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je MŠMT, v roce 2007
Část I.
Úvodní ustanovení
Článek I.
Právní předpisy ke zpracování účetních závěrek a další důležité předpisy, kterými jsou povinny se řídit organizační složky státu a příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Následující výčet hlavních právních předpisů, kterými jsou povinny se řídit organizační složky státu a příspěvkové organizace, není definitivní. Předpisy mohou být během roku měněny a doplňovány Organizační složky státu a příspěvkové organizace jsou povinny sledovat změny právních předpisů ve Sbírce zákonů České republiky, ve Finančním zpravodaji, ve Věstníku MŠMT a řídit se jimi.
1. Právní předpisy, jimiž se řídí účetní jednotky při zpracování účetní závěrky:
1.1 zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994, Sb., č. 227/1997 Sb., č. 492/2000 Sb., č. 353/2001 Sb., č. 575/2002 Sb., 437/2003 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 669/2004 Sb., č. 179/2005 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb. a zákona č. 264/2006 Sb.
1.2 vyhláška Ministerstva financí č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu ve znění vyhlášky MF č. 477/2003 Sb., vyhlášky MF č. 549/2004 Sb., vyhlášky MF č. 401/2005 Sb. a vyhlášky MF č. 576/2006 Sb. Vyhláškou je stanoveno uspořádání, označování a obsahové vymezení položek účetní závěrky, směrná účtová osnova, účetní metody a jejich použití.
1.3 vyhláška MF č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky MF č. 535/2002 Sb., vyhlášky MF č. 544/2004 Sb. a vyhlášky MF č. 22/2007 Sb.
1.4 sdělení MF k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č.j.: 11/19 050/2005-111, uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 1/2005; sdělení č.j.: 11/85 294/2005-111, uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 9/2005 (části týkající se číselníku územních jednotek) a sdělení č.j.: 11/15 799/2006-111, uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 1/2/2006.
1.5 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (České účetní standardy pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu).
1.6 pokyny k účetním závěrkám vydávané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy před zpracováním účetních závěrek k 31.3., 30.6.,30.9. a 31.12.2007 a rozesílané odboru 15 MŠMT, České školní inspekci, Vysokoškolskému sportovnímu centru, Centru pro zjišťování výsledků ve vzdělání, přímo řízeným příspěvkovým organizacím a ostatním přímo řízeným příspěvkovým organizacím, které jsou v daném období povinny sestavovat a předkládat účetní a finanční výkazy.
2. Další důležité předpisy kterými jsou povinny se řídit organizační složky státu a přímo řízené příspěvkové organizace.
2.1 zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 158/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb. a zákona č. 179/2006 Sb.
2.2 zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění zákona č. 320/2002 Sb., č. 123/2003 Sb., č. 426/2003 Sb., č. 421/2004 Sb., č. 482/2004 Sb., č. 626/2004 Sb., č. 377/2005 Sb., č. 546/2005 Sb., zákona č. 138/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb.
2.3 zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., č. 141/2001 Sb., č. 187/2001 Sb., č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 202/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 479/2003 Sb., č. 186/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 436/2004 Sb., č. 482/2004 Sb., č. 1/2005 Sb., č. 127/2005 Sb., č. 361/2005 Sb., č. 377/2005 Sb., č. 546/2005 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb. a zákona č. 267/2006 Sb.
2.4 zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., č. 229/2001 Sb., č. 501/2001 Sb., č. 320/2001 Sb., č. 202/2002 Sb., č. 280/2002 Sb., č. 476/2002 Sb., č. 88/2003 Sb., č. 354/2003 Sb., č. 480/2003 Sb., č. 41/2004 Sb., č. 218/2004 Sb., č. 217/2005 Sb., č. 359/2005 Sb., zákona č. 22/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb.
2.5 zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění zákona č. 132/2000 Sb., č. 255/2001 Sb., č. 16/2002 Sb., č. 284/2002 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 383/2005 Sb. a zákona č. 179/2006 Sb.
2.6 vyhláška MF č. 551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.
2.7 vyhláška MF č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., č. 123/2003 Sb., č. 426/2003 Sb., č. 421/2004 Sb., č. 482/2004 Sb., č. 626/2004 Sb., č. 377/2005 Sb., zákona č. 138/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb.
2.8 vyhláška MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění vyhlášky č. 568/2002 Sb., č. 484/2003 Sb. a vyhlášky č. 440/2006 Sb.
2.9 vyhlášky MF č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění vyhlášky č. 510/2002 Sb. a vyhlášky č. 100/2006 Sb.
2.10 vyhláška MF č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění vyhlášky č. 581/2004 Sb.
2.11 vyhláška MF č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění vyhlášky č. 569/2006 Sb.
2.12 vyhláška MF č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.
2.13 Pokyn č. D - 300 - k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Příkazy ministryně a metodické pokyny MŠMT:
3.1 Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 6/2007, kterým se stanoví způsob účtování o příspěvcích a dotacích poskytnutých prostřednictvím nastavení rozpočtového limitu výdajů na bankovních účtech vedených u ČNB a jejich vykazování č.j.: 28 704/2006-44. Tento příkaz nahrazuje Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 6/1999 č.j.: 17 115/99-44 ve znění příkazu ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 4/2001.
3.2 Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 1/2007, kterým se mění Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2002 a Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 5/2006, kterým se upravuje předběžná řídící finanční kontrola a oprávnění příkazců operací č.j.: 288/2007/I/1.
3.3 Závazná osnova a obsah roční zprávy příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, č.j.: 30 895/2005-44.
3.4 Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke zpracování Resortního výkazu výnosů a nákladů příspěvkových organizací č.j.: 15 070/2005-44, který byl uveřejněn ve Věstníku MŠMT, Sešit 5/2005
3.5 Vzorová směrnice o účtování majetku č.j.: 32 197/2005-44, která byla uveřejněna ve Věstníku MŠMT, Sešit 1/2006.
3.6 Vzorová směrnice k provedení inventarizace č.j.: 360/2006-44, která byla uveřejněna ve Věstníku MŠMT, Sešit 6/2006.
3.7 Směrnice upravující oběh účetních dokladů na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 36/2007-15.
3.8 Správný postup při účtování majetku, provádění inventarizací a likvidace majetku navrženého k vyřazení. Materiál ke školení uskutečněného na základě opatření přijatých usnesením vlády ČR č. 1300 ze dne 15.11.2006 ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 06/02 Majetek státu a finanční prostředky na další vzdělávání pedagogických pracovníků.
4. Každoročně obnovované metodické pokyny:
4.1 Pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k vypracování závěrečného účtu kapitoly 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
4.2 Metodický pokyn k finančnímu vypořádání vztahů kapitoly 333 se státním rozpočtem.
4.3 Pokyny Ministerstva financí pro postup při zpracování roční účetní závěrky na účtech státního rozpočtu.
Článek II.
Vedení účetnictví
Při vedení účetnictví jsou organizační složky státu a příspěvkové organizace povinny se řídit třemi hlavními právními předpisy v následujícím pořadí:
1. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o účetnictví"),
2. vyhláškou č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška č. 505/2002 Sb."),
3. Českými účetními standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy").
Článek III.
Účtování o příspěvcích a dotacích poskytnutých prostřednictvím nastavení rozpočtového limitu výdajů
Při účtování o příspěvcích a dotacích poskytnutých příspěvkovým organizacím zřízeným MŠMT, vysokým školám a ostatním právnickým osobám prostřednictvím nastavení rozpočtového limitu výdajů se Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy řídí:
Příkazem ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 6/2007, kterým se stanoví způsob účtování o příspěvcích a dotacích poskytnutých prostřednictvím nastavení rozpočtového limitu výdajů na bankovních účtech vedených u ČNB a jejich vykazování č.j.: 28 704/2006-44. tento příkaz nahrazuje Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 6/1999 č.j.: 17 115/99-44 ve znění příkazu ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 4/2001.
Při zaúčtování příspěvků a dotací poskytnutých prostřednictvím nastavení rozpočtového limitu výdajů je třeba postupovat následovně:
+----------------------------------------------------+-----+-----+
| Text účetní operace                | MD | DAL |
+----------------------------------------------------+-----+-----+
| Ověření limitu rozpočtovaných výdajů        | 221 | 201 |
+----------------------------------------------------+-----+-----+
| Snížení limitu výdajů               | 201 | 221 |
+----------------------------------------------------+-----+-----+
| Poskytnutí dotace příspěvkové organizaci      | 203 | 223 |
+----------------------------------------------------+-----+-----+
| Poskytnutí dotace ostatním subjektům        | 204 | 223 |
+----------------------------------------------------+-----+-----+
| Vyúčtování poskytnuté dotace příspěvkové organizaci| 201 | 203 |
+----------------------------------------------------+-----+-----+
| Vyúčtování poskytnuté dotace ostatním subjektům  | 201 | 204 |
+----------------------------------------------------+-----+-----+
| Vrácení nespotřebované dotace ostatních subjektů  | 223 | 204 |
+----------------------------------------------------+-----+-----+
| Vrácení nespotřebované dotace příspěvkových    | 223 | 203 |
| organizací                     |   |   |
+----------------------------------------------------+-----+-----+

 Legenda:

 201 Financování výdajů organizačních složek státu

 203 Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím

 204 Poskytnuté dotace ostatním subjektům

 221 Limity výdajů

 223 Bankovní účty k limitům organizačních složek státu

Článek IV.
Zaúčtování vratek nevyčerpaných finančních prostředků u příspěvkových organizací
Při zaúčtování vratek nevyčerpaných dotací je třeba postupovat následovně:
1. Jedná-li se o vrácení nevyčerpaných finančních prostředků před
koncem účetního období, kdy se finanční prostředky vrací po dohodě
s poskytovatelem na výdajový účet, ze kterého byly poskytnuty,
zaúčtuje se tato operace následovně:

+--------------------------------------------------+-----+-----+
| Text účetní operace               | MD | DAL |
+--------------------------------------------------+-----+-----+
| Předpis odvodu části nevyčerpané účelové dotace | 691 | 347 |
+--------------------------------------------------+-----+-----+
| Úhrada nevyčerpané dotace            | 347 | 241 |
+--------------------------------------------------+-----+-----+

2. V případě, že se nevyužité prostředky z účelové dotace vrací až
v dalším účetním období, tedy až po 1.1.2008, jsou tyto prostředky
zaslány na depozitní účet MŠMT a zaúčtování tohoto případu je
následující:

+--------------------------------------------------+-----+-----+
| Text účetní operace               | MD | DAL |
+--------------------------------------------------+-----+-----+
| Předpis odvodu části nevyčerpané účelové dotace | 931 | 347 |
+--------------------------------------------------+-----+-----+
| Úhrada nevyčerpané dotace            | 347 | 241 |
+--------------------------------------------------+-----+-----+

Legenda:
241 Běžný účet
347 Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se státním
  rozpočtem
691 Příspěvek a dotace na provoz
931 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

Článek V.
Účetní závěrka
Účetní uzávěrkou se rozumí zpracování účetní závěrky a uzavírání a otevírání účetních knih.
Účetní závěrku vymezují § 18 - 23a zákona o účetnictví. Uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu a příspěvkové organizace je stanoveno vyhláškou č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů.
Účetní jednotky sestavují účetní závěrku jako řádnou, mimořádnou a mezitimní. Řádnou účetní závěrku sestavují účetní jednotky k poslednímu dní účetního období. Při této závěrce se uzavírají účetní knihy a provádí se inventarizace. Mimořádnou účetní závěrku sestavují v ostatních případech uzavírání účetních knih. V případech sestavování mimořádné účetní závěrky se provádí mimořádná inventarizace. Mezitimní účetní závěrku sestavují účetní jednotky, pokud to stanoví zvláštní právní předpis. Tímto předpisem je pro organizační složky státu a příspěvkové organizace vyhlášky č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů. V případech sestavování mezitimní účetní závěrky účetní jednotky neuzavírají účetní knihy a provádějí inventarizaci jen pro účely vyjádření ocenění podle § 25 odst. 2 zákona o účetnictví.
Postup při otevírání a uzavírání účetních knih je stanoven Českými účetními standardy, konkrétně Standardem č, 502 - Otevírání a uzavírání účetních knih.
Na konci účetního období se provádí ke dni řádné účetní závěrky inventarizace majetku a závazků. Inventarizace majetku a závazků je upravena v § 29 a § 30 zákona o účetnictví. Jedná se o soubor činností, pomocí kterých účetní jednotky zjišťují skutečný stav veškerého majetku a závazků a ověřují, zda skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků zachyceném v účetnictví. V rámci inventarizace se provádí fyzická a dokladová inventura. Na základě výsledků zjištěných inventurou se v účetnictví zohledňují zjištěné rozdíly v souladu s českým účetním standardem č. 506 - Rozdíly zjištěné při inventarizaci.
Každá účetní jednotka vypracuje vnitřní předpis o inventarizacích majetku a závazků, ve kterém stanoví mimo jiné i závazný obsah písemných dokumentů, dokládajících provedení inventarizace, místo, kde budu tyto dokumenty archivovány, a pravomoci inventarizační komise. Vzorová směrnice k provedení inventarizace č.j.: 360/2006-44 byla uveřejněna ve Věstníku MŠMT, Sešit 6/2006.
Kromě účetních výkazů jsou organizační složky státu povinny vypracovávat a předkládat se čtvrtletní periodicitou finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů a přehled rozpočtových opatření. Způsob, termíny a rozsah údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozsah a způsob sestavení finančních a účetních výkazů a doplňujících údajů upravuje vyhláška MF č. 16/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 535/2002 Sb. a vyhlášky č. 544/2004 Sb.
Článek VI.
Opravná zpracování účetních závěrek
V souladu se smlouvou o dílo č.j.: 31 391/2004-44 uzavřené mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "MŠMT") a MÚZO Praha, s.r.o., je při zpracování účetních závěrek hrazeno MŠMT u jednotlivých organizačních složek státu a příspěvkových organizací pouze nahrání první verze jednotlivých předávaných výkazů.
Organizační složky státu a příspěvkové organizace kapitoly 333 - MŠMT v případě potřeby opravného zpracování budou tato zpracování a případné další služby hradit z prostředků jednotlivých organizačních složek státu a příspěvkových organizací v cenách dle Ceníku výkaznictví a rozpočetnictví MÚZO Praha, s.r.o.
Část II.
Obsah účetních závěrek a předávání účetních a finančních výkazů kapitoly 333 v roce 2007
a) Správce kapitoly:
předkládá Ministerstvu financí účetní výkazy - Rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací. Výkaz zisku a ztráty a Přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací v členění na organizační složky státu a příspěvkové organizace a finanční výkaz - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04 U) včetně komentáře a sumární údaje výkazů za kapitolu celkem, samostatně za organizační složky státu a samostatně za jím zřízené příspěvkové organizace aktivní a zrušené v členění podle odvětvové klasifikace ekonomických činností (podle prvních 4 míst položky OKEČ):
Čtvrtletně i ročně
- Finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04 U).
- Přehled rozpočtových opatření včetně komentáře.
- Přílohu ke komentáři k finančnímu výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů "Limity a zůstatky na účtech v České národní bance".
- Rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávních celků a příspěvkových organizací s údaji za organizační složky státu a příspěvkové organizace.
- Výkaz zisku a ztráty.
- Přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací za organizační složky státu a za příspěvkové organizace.
Požadované údaje předkládá správce kapitoly Ministerstvu financí v souladu s bodem 8. Přílohy č. 1 k vyhlášce MF č. 535/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 16/2001 Sb., v podobě tištěných sestav i v elektronické podobě (ve formě datových souborů). Přesné organizační a technologické podmínky pro předávání elektronických údajů Ministerstvu financí jsou stanoveny Přílohou č. 3 k citované vyhlášce. Předání dat v elektronické podobě zajišťuje na základě smlouvy o dílo č.j.: 31 391/2004-44 organizace MÚZO Praha, s.r.o.
b) Organizační složky státu (MŠMT, Česká školní inspekce, dále jen "ČŠI", Vysokoškolské sportovní centrum, dále jen "VSV" a Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, dále jen "CZVV") předkládají:
1. čtvrtletně i ročně
- Finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správce kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04 U) (viz Příloha č. 5 k vyhlášce MF č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
- Přehled rozpočtových opatření
- Rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávních celků a příspěvkových organizací (viz Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb.).
- Výkaz zisku a ztráty (viz Příloha č. 2 k vyhlášce č. 505/2002 Sb.).
- Přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (viz Příloha č. 3 k vyhlášce č. 505/2002 Sb.).
c) Příspěvkové organizace (přímo řízené organizace, dále jen "PŘO", ostatní přímo řízení organizace, dále jen "OPŘO") předkládají zřizovateli:
1. čtvrtletně i ročně
- Rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávních celků a příspěvkových organizací (viz Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb.).
- Výkaz zisku a ztráty (viz Příloha č. 2 k vyhlášce č. 505/2002 Sb.).
- Přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (viz Příloha č. 3 k vyhlášce č. 505/2002 Sb.).
2. Pololetně (spolu s účetními výkazy k 30.6.2006 a k 31.12.2006)
- Rezortní výkaz výnosů a nákladů v souladu s příslušným metodickým pokynem (Metodický pokyn MŠMT ke zpracování Resortního výkazu výnosů a nákladů příspěvkových organizací č.j. 15 070/2005-44 ze dne 8.4.2005.
Veškeré výkazy, které předávají příspěvkové organizace a organizační složky státu kapitoly 333 - MŠMT v souladu s tímto ustanovením, musí být výstupem z centrálního zpracování MÚZO Praha, s.r.o.
Část III.
Úkoly vykazujících organizačních složek státu, příspěvkových organizací a věcně příslušných útvarů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Článek I.
Období před závěrkou
1. Rozpočet:

  Provedení rozpisu  rozpočtu a rozpočtových  úprav příjmů,
  kapitálových a běžných výdajů věcně příslušnými útvary příkazců
  rozpočtových operací MŠMT v programu ISROS JASU

  Termín: průběžně
  Odpovídá: jednotliví rozpočtáři a vedoucí věcně příslušných
       útvarů MŠMT

  Předání databáze schváleného rozpočtu a rozpočtových úprav
  příjmů, kapitálových a běžných výdajů do MÚZO Praha, s.r.o.
  Termín: v termínech závěrky účetnictví OSS
      (do 5.4.,4.7.,4.10.2007 a 16.1.2008)
  Odpovídá: ŘO 40

  Průběžná kontrola dodržování závazných ukazatelů rozpočtu a
  jeho čerpání
  Termín: průběžně
  Odpovídá: ŘO 17

2. Registry:

  Kontrola konzistence registrů ČNB, RARIS a MÚZO Praha s.r.o.
  Termín: 1 x měsíčně
  Odpovídá: ŘO 44 - prostřednictvím MÚZO Praha, s.r.o.

3. Česká národní banka:

  Převzetí datového souboru limitů a zůstatků na účtech vedených
  u ČNB a     předání datového souboru limitů a zůstatků odboru 44,
  zpřístupnění souboru všem příslušným odborům MŠMT
  Termín: do 3. pracovního dne v měsíci
  Odpovídá: ŘO 44 - prostřednictvím MÚZO Praha, s.r.o.

4. Vysoké školy:
  Předání přehledu o poskytnutých prostředcích na výzkum a vývoj
  z kapitoly 333 v členění na běžné, kapitálové, institucionální,
  účelové prostředky (dle článků rozpočtové skladby a potřeb
  účtárny) odboru 15 MŠMT
  Termín: průběžně
  Odpovídá: ŘO 30

5. Příspěvky a dotace poskytované MŠMT prostřednictvím Pokynu
  k nastavení rozpočtového  limitu resp. Pokynu  ke zřízení
  výdajového účtu státního rozpočtu (u nově zřizovaných účtů):

  Předání příslušných dokladů dle příkazu ministryně školství,
  mládeže a tělovýchovy č. 6/2007, kterým se stanoví způsob
  účtování o příspěvcích a dotacích poskytnutých prostřednictvím
  nastavení rozpočtového limitu výdajů na bankovních účtech
  vedených u ČNB a jejich vykazování č.j.: 28 704/2006-44, odboru
  15 MŠMT.

  Termín: průběžně
  Odpovídá: ředitelé věcně příslušných odborů skupin II, III, V,
       VI, ŘO 18, 40, 46

  Kontrola a zaúčtování dokladů do příslušných období
  Termín: průběžně
  Odpovídá: ŘO 15

6. Dotace poskytované MŠMT účelově transferem:

  Předání  příslušných dokladů  souvisejících s poskytováním
  finančních prostředků v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., č.
  306/1999 Sb., č. 218/2000 Sb.  a č. 250/2000 Sb., ve znění
  pozdějších předpisů, odboru 15 MŠMT

  Termín: průběžně
  Odpovídá: ředitelé věcně příslušných odborů skupin II, III, V,
       VI
       ŘO 18, 45, 46

  Kontrola zaúčtování dokladů do příslušného období

  Termín: průběžně
  Odpovídá: ŘO 15

7. Průběžná kontrola správnosti poskytování transferů a půjček
  veřejným rozpočtům územní úrovně, které jsou vykazovány v části
  IX. finančního výkazu Fin -04 U "Transfery a půjčky poskytnuté
  veřejným  rozpočtům  územní  úrovně"  a  jejich správného
  zaúčtování.  Pro  průběžnou  kontrolu  využívat  informace
  o poskytnutých  dotacích  krajským  úřadům,  které  jsou
  zveřejňovány na webových  stránkách ministerstva v sekci:
  Ekonomika školství - RgŠ ÚSC a soukromé školství - Rozpočet
  - Dotace krajům. Při zjištění chybného zaúčtování poskytnuté
  dotace nebo vratky dotace, je nutné okamžitě ve spolupráci
  s odborem 15 zajistit nápravu

  Termín: průběžně
  Odpovídá: ředitelé věcně příslušných odborů skupin I, II, III,
       V, VI
       ŘO 15

8. Předkládání části IX. finančního výkazu Fin 2-04 U "Transfery a
  půjčky poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně".

  - za období 1 - 11/2007  Termín: 13.12.2007
  - za období 1 - 12/2007  Termín: 18.1.2008
               Odpovídá: ŘO 15
                    ředitelé věcně příslušných
                    odborů skupin I, II, III,
                    V, VI
Článek II.
Období závěrky
1. převzetí  schváleného rozpočtu,  rozpočtových opatření  za
  příslušné období roku 2007 z databáze programu ISROS JASU
  a počátečních stavů rozvah archivovaných v MÚZO Praha, s.r.o.

  Termín: poslední den vykazovaného čtvrtletí
  Odpovídá: ŘO 44 - prostřednictvím MÚZO Praha, s.r.o.

2. Předání rozpočtových přesunů v kompenzaci ČŠI, VSC a CZVV
  k zamezení  přečerpání rozpočtu na paragrafech a položkách
  rozpočtové skladby v souladu s § 25 odst. 5 zákona č. 218/2000
  Sb., ve znění pozdějších předpisů, odboru 40 a do MÚZO Praha,
  s.r.o.

  Termín: v termínech čtvrtletních závěrek účetnictví OSS (do
      5.1.,4.7.,4.10.2007 a 16.1.2008)
  Odpovídá: ústřední školní inspektorka, ředitelé VSC a CZVV


3. Zajištění přítomnosti odpovědných pracovníků, kteří
  a) v případě zjištění nesrovnalosti v průběhu zpracování účetní
   závěrky provedou potřebnou  opravu údajů ve spolupráci
   s příslušnými útvary (odbor 15 pro rozdíly ve skutečnosti,
   odbor 40 pro rozdíly v rozpočtu)
  b) v případě zjištění neodstranitelných rozdílů (např. chybné
   financování) vypracují k těmto rozdílům komentář.

  Termín: v průběhu zpracování účetních závěrek
  Odpovídá: ředitelé věcně příslušných odborů skupin I, II, III,
       V, VI

4. Předání dat o skutečnosti do MÚZO Praha, s.r.o. za přímo řízené
  organizace, ostatní přímo řízené organizace, ČŠI, VSC, CZVV
  a MŠMT prostřednictvím softwarového vybavení AUTOMAT

  Termín: do 5.4.,4.7.,4.10.2007 a 16.1.2008
  Odpovídá: ředitelé PŘO, OPŘO
       ústřední školní inspektorka, ředitelé VSC a CZVV
       ŘO 15

5. Kontroly  bankovních,  výkazových  a  mezivýkazových vazeb
  o skutečnosti, předání kontrolních sestav vykazujícím jednotkám
  a věcně příslušným odborům MŠMT

  Termín: obratem po předání dat o skutečnosti
  Odpovídá: ŘO 44 - prostřednictvím MÚZO Praha, s.r.o.

6. Předání opravených dat o skutečnosti do MÚZO Praha, s.r.o. za
  PŘO, OPŘO, ČŠI, VSC, CZVV a MŠMT prostřednictvím softwarového
  vybavení AUTOMAT

  Termín: do 10.4.,10.7.,9.10.2007 a 22.1.2008
  Odpovídá: ředitelé PŘO, OPŘO
       ústřední školní inspektorka, ředitelé VSC a CZVV,
       ŘO 15

7. První sumarizace kapitoly

  Termín: 10.4.,10.7.,9.10.2007 a 22.1.2008
  Odpovídá: ŘO 44 - prostřednictvím MÚZO Praha, s.r.o.

8. Předání komentářů o průběhu poskytování dotací v uplynulém
  účetním období s důrazem na změny rozpočtu a odchylky proti
  rozpočtu po změnách a investiční výdaje ISPROFIN v daném období
  věcně příslušnými útvary MŠMT odboru 44 MŠMT, které budou
  využity ke zpracování komentářů k účetním závěrkám a ke
  zpracování materiálů Informace o plnění příjmů a čerpání výdajů
  státního rozpočtu za kapitolu 333 MŠMT

  Termín: 10.4.,10.7.,9.10.2007 a 22.1.2008

9. Opravy pracovníky MŠMT, předání komentáře k rozdílům, které
  nelze odstranit  (chybné financování), odboru  44 písemně
  i elektronicky na adresu:brumovkal@msmt.cz; předběžné předání
  dat Ministerstvu financí

  Termín: do 16.4.,16.7.,15.10.2007 a 25.1.2008
  Odpovídá: příkazci operací skupiny I, II, III, V a VI
       opravy zaúčtování ve spolupráci s O 15
       opravy rozpočtu ve spolupráci s O 40
       ŘO 44 prostřednictvím MÚZO Praha, s.r.o.

10. Předání výkazů a jejich sumářů za kapitolu Ministerstva
  financí v elektronické podobě

  Termín: 18.4.,18.7.,18.10.2007 a 29.1.2008
  Odpovídá: ŘO 44 prostřednictvím MÚZO Praha, s.r.o.

11. Předání výkazů za PŘO, OPŘO, MŠMT, ČŠI, VSC a CZVV podepsané
  jejich  statutárními zástupci  do MÚZO  Praha, s.r.o. k
  archivaci.  Veškeré předávané  výkazy musí  být výstupem
  u centrálního zpracování MÚZO Praha, s.r.o.

  Termín: 19.4.,19.7.,19.10.2007 a 31.1.2008
  Odpovídá: VŘ I/1
       ředitelé PŘO, OPŘO
       ústřední školní inspektorka, ředitelé VSC a CZVV

12. Předložení výkazů a jejich sumářů za kapitolu schválených
  a podepsaných statutárním zástupcem kapitoly podle bodu 8 a)
  přílohy č. 1 k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších
  předpisů, v písemné podobě Ministerstvu financí

  Termín: 19.4.,19.7.,19.10.2007 a 31.1.2008
  Odpovídá: ŘO 44

13. Předání výstupů (rozvaha a výkaz zisku a ztráty) za jednotlivé
  vysoké školy a sumáře za oblast vysokého školství odboru 30
  MŠMT

  Termín: dle požadavků odboru 30
  Odpovídá: ŘO 44 - prostřednictvím MÚZO Praha, s.r.o.
Článek III.
Období po ukončení závěrky
1. Kontrola návaznosti rozvah předaných do územní databáze na
  sumář předaný MF a kontrola vazeb dat předaných do územní
  databáze na číselník RARIS.

  Termín: po schválení sumáře MF
  Odpovídá: ŘO 44 - prostřednictvím MÚZO Praha, s.r.o.

2. Zajištění oprav zjištěných rozdílů, případně jejich komentování

  Termín: bezprostředně po zjištění rozdílu
  Odpovídá: ŘO 44 - ve spolupráci s MÚZO Praha, s.r.o.

3. Předání sestavy ARIS 409M - Kontrola poskytnutých a přijatých
  dotací a půjček ze SR a SF (k 31.3.,30.6.,30.9. a 30.11.2007)
  financujícím útvarům MŠMT

  Termín: bezprostředně po obdržení sestavy
  Odpovídá: ŘO 44

4. V návaznosti na sestavu ARIS 409M - Kontrola poskytnutých
  a přijatých dotací a půjček ze SR a SF, provést opravu
  vykázaných rozdílů ve spolupráci  s odborem 15 tak, aby
  v následující účetní závěrce byly vykazované údaje správné
  (v  případě  chybného  zaúčtování  či chybného poskytnutí
  finančních prostředků), a zajistit opravu v případě chyb
  zjištěných při zaúčtování přijatých dotací u jednotlivých krajů
  a MHMP. Pokud již není možné provést opravy v případě chybného
  financování (31.12.2006 budou účty v ČNB uzavřeny) nebo opravu
  chybného zaúčtování, je nutné pro tuto skutečnost sestavit
  komentář.

  Termín: předání  komentáře  k  neodstranitelným  rozdílům
      a zajištění opravy do 10 pracovních dnů po obdržení
      sestavy
  Odpovídá: příkazci operací skupiny I, II, III, V a VI
       ŘO 15

5. Umístění elektronické verze sumárních výkazů za kapitolu 333
  MŠMT, předaných Ministerstvu financí, na severu HERU (R:)
  - R:\MSMT-1\odbor44\aktuální finanční     a účetní výkazy.

  Termín: do 3 pracovních dnů po podpisu výkazů statutárním
      zástupcem MŠMT
  Odpovídá: ŘO 44