Opatření ze dne 4.12.2007, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance

20.12.2007 | Sbírka:  7/2007 (CBN) | Částka:  28/2007ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Prováděcí: 5/2008 (CBO)
Aktivní derogace: 7/2006 (CBN)
Pasivní derogace: 2/2008 (CBN)
7/2007
Opatření
České národní banky
ze dne 4. prosince 2007
o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
Česká národní banka podle § 41 odst. 2 a 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, stanoví:
Rozsah a termíny sestavování a předkládání výkazů
§ 1
(1) Banky1) a pobočky zahraničních bank2) sestavují a České národní bance předkládají výkazy, jejichž seznam s přiřazenými datovými soubory a termíny předkládání je uveden v příloze č. 1 tohoto opatření. Připadne-li poslední den termínu předložení výkazu na sobotu, neděli nebo svátek, přesouvá se tento den na nejbližší předcházející pracovní den. U výkazů řady Bil, BD a E, s výjimkou výkazu Bil(ČNB)1-12, se v těchto případech přesouvá poslední den termínu předložení výkazu na nejbližší následující pracovní den.
(2) Základní charakteristika a obsahová náplň jednotlivých výkazů podle odstavce 1 je uvedena v příloze č. 2 tohoto opatření.
(3) Výkazy podle odstavce 1 sestavují banky a pobočky zahraničních bank k těmto termínům (dále jen „den sestavení výkazu“):
a) u výkazů řady Bil, V, VST, VT, VUS, Dev, BD a E s údaji za skutečnost k poslednímu kalendářnímu dni sledovaného období (např. kalendářního měsíce, čtvrtletí), kromě výkazů BD(ČNB)21-01, BD(ČNB)22-01 a E(ČNB)9-01,
b) u výkazu E(ČNB)9-01 k 30. dubnu běžného roku,
c) u výkazů řady P k poslednímu kalendářnímu dni čtvrtletí předcházejícího sledovanému budoucímu období,
d) u výkazů s údaji za minulé roky BD(ČNB)21-01 k 30. dubnu běžného roku a BD(ČNB)22-01 k 30. červnu běžného roku, podle stavu známého k těmto termínům;
e) u výkazů řady Bil a BD při předkládání na vyžádání ke dni stanovenému Českou národní bankou.
§ 2
(1) Jednotlivé výkazy sestavují a předkládají banky a pobočky zahraničních bank v rozsahu podle přílohy č. 3 tohoto opatření. Rozsah vykazování uvedený v této příloze je vymezen podle území a typu vykazujícího subjektu těmito variantami:
a) údaje za banku v České republice, kterými jsou údaje o bankovních operacích a službách, o pohledávkách a ostatním majetku a o závazcích a jiných zdrojích, které se vztahují k činnosti banky na území České republiky,
b) údaje za banku v České republice a v zahraničí, kterými jsou údaje o bankovních operacích a službách, o pohledávkách a ostatním majetku a o závazcích a jiných zdrojích, které se vztahují k činnosti banky na území České republiky i k činnosti jejích organizačních složek v zahraničí,
c) údaje za pobočku zahraniční banky působící v České republice, kterými jsou údaje o bankovních operacích a službách, o pohledávkách a ostatním majetku a o závazcích a jiných zdrojích, které se vztahují k činnosti pobočky zahraniční banky na území České republiky.
(2) Výkazy za regulované konsolidační celky Bil(ČNB)4-04, Bil(ČNB)6-04, Bil(ČNB)8-04, BD(ČNB)12-04, BD(ČNB)13-04 a BD(ČNB)22-01 sestavují a předkládají pouze banky, které podle zvláštního právního předpisu sestavují regulovaný konsolidační celek3).
(3) Výkaz E(ČNB)8-01 sestavují a předkládají pouze banky, které jsou povinny podle zvláštního právního předpisu předkládat informace o konsolidačním celku4).
(4) Výkaz BD(ČNB)14-04 sestavují a předkládají pouze banky, které jsou členem skupiny smíšené holdingové osoby5).
Zahájení a ukončení sestavování a předkládání výkazů
§ 3
(1) Banka nebo pobočka zahraniční banky zahájí sestavování a předkládání výkazů podle tohoto opatření neprodleně po zápisu do obchodního rejstříku, pokud Česká národní banka nestanoví den pozdější.
(2) Sestavování a předkládání výkazů Bil(ČNB)4-04, Bil(ČNB)6-04, Bil(ČNB)8-04, BD(ČNB)12-04, BD(ČNB)13-04 a BD(ČNB)22-01 zahájí a ukončí banka neprodleně potom, co jí vznikne nebo zanikne povinnost sestavovat regulovaný konsolidační celek3). Obdobně postupuje banka při sestavování a předkládání výkazu E(ČNB) 8-01 v návaznosti na její povinnost předkládat informace o konsolidačním celku4) a při sestavování výkazu BD(ČNB)14-04 s ohledem na její začlenění do skupiny smíšené holdingové osoby5).
(3) Banka nebo pobočka zahraniční banky ukončí sestavování a předkládání výkazů stanovených tímto opatřením dnem zániku bankovní licence6).
(4) Právnická osoba, které zanikla bankovní licence (dále jen „bývalá banka“), a pobočka zahraniční banky po zániku bankovní licence udělené zahraniční bance (dále jen „bývalá pobočka zahraniční banky“) předloží podle tohoto opatření výkaz Bil(ČNB)1-12 a výkazy řady V, VST, VT, VUS a Dev, které mají být sestaveny ke dnům předcházejícím den zániku bankovní licence.
(5) Podle odstavců 3 a 4 postupuje obdobně pobočka zahraniční banky působící v České republice podle principu jednotné licence7) při ukončení své činnosti.
(6) Bývalá banka nebo bývalá pobočka zahraniční banky dále sestavuje v souladu se zvláštním zákonem8) výkazy Bil(ČNB)2-12 a Bil(ČNB)5-12 a předkládá je v písemné formě České národní bance při dodržení termínů a ostatních podmínek stanovených tímto opatřením. Sestavování a předkládání těchto výkazů ukončí ke dni, který jí sdělí Česká národní banka, nebo ke dni svého zániku9).
§ 4
Banka nebo pobočka zahraniční banky, která převedla svá aktiva a závazky na jinou banku nebo pobočku zahraniční banky, předkládá výkazy podle tohoto opatření v plném rozsahu, stanovených termínech a formě do dne zániku bankovní licence, pokud Česká národní banka nestanoví jinak.
Způsob sestavování výkazů
§ 5
(1) Banky a pobočky zahraničních bank sestavují výkazy předkládané České národní bance podle metodiky, kterou jim předá Česká národní banka formou datové zprávy "Popis metainformací SÚD ČNB"10) způsobem stanoveným opatřením České národní banky k předávání a přejímání dat automatizovaných výkazů11). Metodikou se pro tento účel rozumí formalizovaný popis obsahu a struktur datových souborů přiřazených k jednotlivým výkazům podle přílohy č. 1, s připojenými kontrolami vykazovaných údajů a vykazovacími povinnostmi, a ostatní formalizované nástroje použité k tomuto popisu.
(2) Metodiku uvedenou v odstavci 1 stanoví Česká národní banka a zveřejňuje ji na internetových stránkách České národní banky.
(3) Základní metodické informace pro sestavování výkazu BD(ČNB)14-04 jsou uvedeny v části B přílohy č. 2 tohoto opatření.
§ 6
(1) Banky a pobočky zahraničních bank sestavují předkládané výkazy s využitím údajů ze svého informačního systému a v případě potřeby i z dalších informačních zdrojů. Potřebné hodnoty údajů pro předkládané výkazy vytvářejí podle definic obsažených v metodice s přihlédnutím ke stanovené vazbě údajů na účetnictví. Účtové třídy, účtové skupiny a syntetické účty použité v metodice jsou stanoveny k tomuto účelu Českou národní bankou v návaznosti na směrnou účtovou osnovu pro banky a některé finanční instituce12).
(2) Banky a pobočky zahraničních bank postupují při sestavování předkládaných výkazů přiměřeně k jejich povaze v souladu se zvláštními právními předpisy pro vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky13) nebo s mezinárodními účetními standardy upravenými právem Evropských společenství (dále jen „mezinárodní účetní standardy“)14), pokud není v metodice stanoveno jinak.
(3) Banky zahrnují údaje za své pobočky v zahraničí do vykazovaných údajů za banku v České republice a v zahraničí podle § 2 odst. 1 písm. b) v souladu s příslušnými právními předpisy pro oblast účetnictví13) a mezinárodními účetními standardy14).
(4) Při sestavování výkazů za regulované konsolidační celky použijí banky pro konsolidaci dat metody podle zvláštního právního předpisu upravujícího pravidla obezřetného podnikání15). Údaje za regulované konsolidační celky vykazují banky v souladu s mezinárodními účetními standardy14), pokud není v metodice stanoveno jinak.
(5) Pro oceňování vykazovaných údajů se používají způsoby stanovené právními předpisy pro oblast účetnictví13) a mezinárodními účetními standardy14), případně zvláštním právním předpisem upravujícím pravidla obezřetného podnikání16), pokud není v metodice stanoveno jinak.
(6) Přepočet údajů v cizích měnách na vykazované údaje v české měně provádějí banky a pobočky zahraničních bank podle zvláštního předpisu17) kurzy devizového trhu. Banky a pobočky zahraničních bank použijí pro přepočet kurzy devizového trhu vyhlášené Českou národní bankou pro den sestavení výkazu, pokud není v metodice stanoveno jinak. Pro údaje v měnách, pro něž Česká národní banka nevyhlašuje kurzy devizového trhu, použijí banky a pobočky zahraničních bank kurzy kotované vykazující bankou ke dni sestavení výkazu, případně postupují podle zvláštního právního předpisu18). V případě údajů v hlášeních k plnění pravidel obezřetného podnikání mohou banky a pobočky zahraničních bank použít v souladu se zvláštním právním předpisem upravujícím pravidla obezřetného podnikání19) kurzy vyhlášené Evropskou centrální bankou.
§ 7
Při sektorovém zařazování údajů o svých pohledávkách a závazcích vůči měnovým finančním institucím,
a) které jsou rezidenty členských států Evropské unie vyjma České republiky, používají banky a pobočky zahraničních bank pro jejich identifikaci a klasifikaci Seznam měnových finančních institucí a institucí podléhajících minimálním rezervám vydaný a aktualizovaný Evropskou centrální bankou, který je dostupný na internetových stránkách Evropské centrální banky,
b) které jsou rezidenty České republiky,
používají banky a pobočky zahraničních bank pro jejich identifikaci a klasifikaci Seznam měnových finančních institucí v České republice vydaný a aktualizovaný Českou národní bankou, který je dostupný na internetových stránkách České národní banky.
Způsob a forma předkládání výkazů
§ 8
(1) Banky a pobočky zahraničních bank předkládají výkazy České národní bance ve formě datových zpráv obsahujících datové soubory přiřazené k jednotlivým výkazům podle opatření České národní banky k předávání a přejímání dat automatizovaných výkazů12). Oprávněnou osobou udělující souhlas s předkládaným výkazem před opatřením příslušné datové zprávy zabezpečovací značkou20) se rozumí vedoucí zaměstnanec banky nebo pobočky zahraniční banky odpovědný za sestavování a předkládání výkazu nebo jiná osoba, kterou banka nebo pobočka zahraniční banky pověřila sestavováním a předkládáním výkazů v souladu se zvláštním právním předpisem21).
(2) Banky a pobočky zahraničních bank jsou povinny zajistit pro výkazy předkládané formou datových zpráv možnost vytvoření písemného výpisu dat v ekonomicky logické struktuře s potřebnou identifikací vypsaných dat.
(3) Výkaz BD(ČNB)14-04 předkládají banky České národní bance pouze v písemné formě. Tento výkaz musí být opatřen razítkem a podepsán oprávněnou osobou podle odstavce 1.
§ 9
(1) Banky a pobočky zahraničních bank při předkládání výkazů odpovídají za soulad vykazovaných údajů s metodikou předanou jim Českou národní bankou podle § 5 odst. 1 a se skutečným stavem nebo očekávaným vývojem.
(2) Po provedení kontrol a přijetí výkazu informační službou České národní banky22) provádí Česká národní banka prověrku dodržení logických vazeb a výskytu jiných nesrovnalostí. V případě důvodné pochybnosti o správnosti nebo úplnosti hodnot údajů výkazu podle výsledku této prověrky může Česká národní banka požádat banku nebo pobočku zahraničních banky o vysvětlení vykázaných údajů, popřípadě o zaslání opravy23).
(3) Pokud banka nebo pobočka zahraničních banky dodatečně zjistí, že údaje výkazu přijatého Českou národní bankou nejsou správné, provede prostřednictvím aplikace pro sběr dat opravu dat tohoto výkazu a v případě potřeby i dat výkazů souvisejících. Při zaslání opravených výkazů uvědomí Českou národní banku o obsahu a velikosti oprav podle § 11.
(4) Banky a pobočky zahraničních bank předloží České národní bance výkazy, které jsou sestaveny k 31. prosinci s výslednými údaji podle přílohy č. 1, formou běžné opravy předběžně vykázaných údajů.
§ 10
(1) Dojde-li na základě ověření účetní závěrky auditorem banky ke změnám údajů vykazovaných ve výkazech Bil(ČNB)1-12, Bil(ČNB)2-12, Bil(ČNB)4-04, Bil(ČNB)5-12, Bil(ČNB)6-04, Bil(ČNB)8-04, Bil(ČNB)9-12, V(ČNB)25-04, VST(ČNB)1-12, VST(ČNB)11-12, VST(ČNB)21-12, VST(ČNB)22-12, VUS(ČNB)1-12, VUS(ČNB)2-12, VUS(ČNB)3-12, E(ČNB)5-04, E(ČNB)7-04 a ve výkazech řady BD, kromě výkazů BD(ČNB)21-01 a BD(ČNB)22-01, sestavených k 31. prosinci, předloží banka nebo pobočka zahraniční banky do patnácti kalendářních dnů po provedení odpovídajících změn v jejím účetnictví tyto výkazy znovu s upravenými hodnotami. Obdobně postupují banky u výkazů Bil(ČNB)4-04, Bil(ČNB)6-04, Bil(ČNB)8-04, BD(ČNB)12-04, BD(ČNB)13-04 a BD(ČNB)14-04 dojde-li ke změně údajů na základě ověření účetní závěrky auditory jiných společností zahrnutých do regulovaného konsolidačního celku nebo skupiny smíšené holdingové osoby. Banka znovu předloží v tomto případě výkazy až se souhrnnou úpravou po provedení auditu ve všech ostatních společnostech zahrnutých do konsolidačního celku. Opětovné předložení uvedených výkazů sestavených k 31. prosinci provedou banky a pobočky zahraničních bank formou zvláštní dodatečné opravy z důvodů auditu.
(2) Banka nebo pobočka zahraniční banky zároveň předloží z důvodů auditu další výkazy, u nichž potřeba předložení výkazu s údaji po auditu je vyvolána požadavkem na dodržení metodikou stanovených mezivýkazových kontrol.
(3) Banka nebo pobočka zahraniční banky předloží z důvodu změny údajů po auditu výkazy, které jsou uvedeny v odstavcích 1 a 2, sestavené též za další období běžného roku až do běžného měsíce nebo čtvrtletí, pokud jsou ovlivněny úpravou údajů k 31. prosinci minulého roku. Opětovné předložení uvedených výkazů provedou banky a pobočky zahraničních bank formou běžné opravy do jednoho měsíce po předložení výkazů podle odstavce 1.
Doplňkové informace k předkládaným výkazům
§ 11
(1) V datové zprávě podle § 8 odst. 1 uvedou banky a pobočky zahraničních bank podle technických a organizačních podmínek stanovených Českou národní bankou nezbytné identifikační, řídící a kontaktní údaje vztahující se k příslušnému datovému souboru. Dále zde banky a pobočky zahraničních bank u výkazu Bil(ČNB)1-12, V(ČNB)25-04 a výkazů řady VST uvedou komentář ke stavovým údajům, jejichž hodnoty se výrazně odchylují od dosavadních trendů. U těchto výkazů a výkazů řady VT a VUS banky a pobočky zahraničních bank uvedou v případě zaslání výkazu s opravou dat také komentář k důvodům a velikosti opravy.
(2) Kontaktními údaji podle odstavce 1 se rozumí jméno a příjmení osob odpovědných za předložení a data příslušného výkazu, označení a název útvarů, do kterých jsou tyto osoby zařazeny, a údaje o spojení na tyto osoby, kterými jsou telefonní číslo, číslo faxu a adresa elektronické pošty na pracoviště. Banka nebo pobočka zahraniční banky uvádí ve zprávě s předávaným datovým souborem kontaktní údaje za
a) oprávněnou osobu, která udělila souhlas s předkládaným výkazem podle § 8 odst. 1,
b) osobu odpovědnou za data výkazu, kterou je osoba odpovědná za správnost hodnot údajů v předkládaném výkazu.
(3) Komentáře k opravám údajů podle odstavce 1 uvádějí banky a pobočky zahraničních bank pro opravy zaslané po více než 10 kalendářních dnech po termínu předložení výkazu stanoveném v příloze č. 1 tohoto opatření.
(4) Banka nebo pobočka zahraniční banky na vyžádání poskytne České národní bance doplňující vysvětlení k informacím zaslaným podle odstavců 1 až 3.
§ 12
(1) K výkazům Bil(ČNB)5-12 sestaveným ke konci jednotlivých čtvrtletí předkládají banky a pobočky zahraničních bank Čtvrtletní přehled cenných papírů v držení banky (dále jen „Přehled“) členěný podle portfolií finančních aktiv ve výkazu Bil(ČNB)5-12. Přehled zašlou banky a pobočky zahraničních bank v elektronické formě České národní bance v termínu shodném s termínem předložení příslušného výkazu Bil(ČNB)5-12. Formát a způsob předložení Přehledu je uveřejněn na internetových stránkách České národní banky. Přehled bude pro jednotlivé emise obsahovat IČO a název emitenta cenného papíru, ISIN, počet kusů cenných papírů v držení banky, jmenovitou hodnotu cenného papíru v měně, ve které byl emitován, a ISO kód této měny. Banky a pobočky zahraničních bank v Přehledu dále uvedou:
a) reálnou hodnotu u cenných papírů k obchodování, u cenných papírů v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty a u realizovatelných cenných papírů (kromě akcií, u nichž nelze určit reálnou hodnotu),
b) brutto naběhlou hodnotu (tj. naběhlou hodnotu nesníženou o opravné položky) a opravné položky u cenných papírů držených do splatnosti a u neobchodovatelných dluhových cenných papírů,
c) brutto pořizovací cenu (tj. pořizovací cenu nesníženou o opravné položky) a opravné položky nebo ocenění ekvivalencí u účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem (ve formě cenných papírů),
d) brutto pořizovací cenu a opravné položky u realizovatelných cenných papírů – akcií, u nichž nelze určit reálnou hodnotu,
e) datum splatnosti u dluhových cenných papírů.
(2) Informace předkládané bankou v rámci plnění informační povinnosti podle zvláštního právního předpisu4), které nejsou součástí výkazu E(ČNB)8-01, zašlou banky České národní bance v elektronické formě v termínu shodném s termínem předložení tohoto výkazu. Struktura a obsah doplňkových informací jsou uvedeny v příloze č. 4 tohoto opatření, formát a způsob jejich předložení je uveřejněn na internetových stránkách České národní banky.
(3) K předkládaným výkazům BD(ČNB)23-04 vypracují banky komentář, který zašlou v elektronické formě České národní bance v termínu shodném s termínem předložení výkazu. V komentáři banky uvedou základní parametry a předpoklad systému výpočtu dopadů šoku na úrokové sazby, přehled měn s minimálně 5% podílem na hodnotě aktiv či závazků investičního portfolia a zbytkové měny, které jsou agregovány. Pro jednotlivě sledované měny i agregaci zbytkových měn uvedou metody výpočtu a podíl výsledku standardizovaného šoku na kapitálu v procentním vyjádření.
(4) V návaznosti na vykazování angažovanosti ve výkazech BD(ČNB)3-12 a BD(ČNB)13-04 banky předloží v písemné formě České národní bance
a) za každé čtvrtletí přehled všech případů překročení limitů angažovanosti podle zvláštního právního předpisu upravujícího pravidla obezřetného podnikání3), ke kterým došlo v průběhu minulého čtvrtletí, a to v souhrnu za investiční a obchodní portfolio. Banky v přehledu uvedou jméno osoby nebo ekonomicky spjaté skupiny osob, výši překročení příslušných limitů a důvod překročení. Sestavený přehled banka zašle České národní bance do 10. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí,
b) na vyžádání přehled expozic, které nejsou vykázány v uvedených výkazech, pokud banka uplatňuje v plném nebo částečném rozsahu vylučování expozic z angažovanosti investičního portfolia podle zvláštního právního předpisu upravujícího pravidla obezřetného podnikání24).
(5) K výkazům BD(ČNB)2-12 sestaveným ke konci jednotlivých čtvrtletí vypracují banky komentář, který zašlou České národní bance v elektronické formě obdobným způsobem jako Přehled podle odstavce 1 v termínu shodném s termínem předložení výkazu. Komentář bude obsahovat přehled tří největších ztrátových událostí operačního rizika za uplynulé čtvrtletí za každou z následujících oblastí:
a) elektronické bankovnictví,
b) informační systémy a technologie,
c) ostatní oblasti.
Banky pro jednotlivé události uvedou referenční číslo/označení události stanovené vykazující bankou, hrubou ztrátu způsobenou událostí, datum výskytu události, datum zjištění události a stručný popis události (charakteristika, závažnost, způsob řešení).
Přechodná a zrušovací ustanovení
§ 13
Výkazy sestavované k 31. prosinci 2007 sestavují a předkládají banky a pobočky zahraničních bank podle opatření a metodiky České národní banky platných k tomuto dni.
§ 14
Zrušuje se opatření České národní banky č. 7 ze dne 5. prosince 2006, o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance.
§ 15
Účinnost
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.
Guvernér
doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc. v. r.
Sekce měnová a statistiky
odpovědný zaměstnanec:
Ing. Karnet, CSc., linka 4446
Příl.1
Seznam a termíny předkládání výkazů bank a poboček zahraničních bank
------------------------------------------------------------------------------- --------- ------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------------------- --------------------------
Označení výkazu Kód datového souboru  Název výkazu - datového souboru
                                             Periodicita   Termín předkládání                                                                                                                              
                                                                                                                                               
------------------------------------------------------------------------------- --------- ------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------------------- --------------------------
Bil(ČNB)1-12  RISIFE11    Měsíční bilance aktiv a pasiv               měsíčně     do 15. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 15. ledna následujícího roku (předběžné údaje) a do 31. ledna následujícího roku (výsledné údaje)                     
Bil(ČNB)2-12  VISIFE10    Měsíční výkaz zisku a ztráty banky            měsíčně     do 25. kalendářního dne následujícího měsíce,     výkaz za prosinec do 10. února následujícího roku                                                   
                                             nepravidelně  během roku na vyžádání                                                                                                                            
Bil(ČNB)3-01  VISIFE30    Roční výkaz rozdělení zisku                ročně      do 31. července následujícího roku                                                                                          
Bil(ČNB)4-04  KISIFE12    Čtvrtletní rozvaha regulovaného              
                konsolidačního celku                   čtvrtletně   do 35. kalendářního dne následujícího čtvrtletí, výkaz za 4. čtvrtletí do 25. března následujícího roku                                       
                                             nepravidelně  během roku na vyžádání                                                                                                                            
Bil(ČNB)5-12  RISIFE15    Měsíční rozvaha banky                   měsíčně     do 25. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 10. února následujícího roku                                                           
                                             nepravidelně  během roku na vyžádání                                                                                                                            
Bil(ČNB)6-04  KISIFE10    Čtvrtletní výkaz zisku a ztráty              
                regulovaného konsolidačního celku             čtvrtletně   do 35. kalendářního dne následujícího čtvrtletí, výkaz za 4. čtvrtletí do 25. března následujícího roku                               
                                             nepravidelně  během roku na vyžádání                                                                                                                            
Bil(ČNB)8-04  KISIFE18    Doplňkové informace k finančním výkazům          
                regulovaného konsolidačního celku             čtvrtletně   do 35. kalendářního dne následujícího čtvrtletí, výkaz za 4. čtvrtletí do 25. března následujícího roku                           
                                             nepravidelně  během roku na vyžádání                                                                                                                            
Bil(ČNB)9-12  RISIFE19    Doplňkové informace k finančním výkazům banky       měsíčně     do 25. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 10. února následujícího roku                                               
                                             nepravidelně  během roku na vyžádání                                                                                                                            
V(ČNB)13-04   VISIFE20    Čtvrtletní výkaz o úrokových nákladech a výnosech     čtvrtletně   do 25. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí, výkaz za 4. čtvrtletí do 20. února následujícího roku                                
V(ČNB)20-12   JISIFE10    Měsíční výkaz o cenných papírech klientů         měsíčně     do 20. kalendářního dne následujícího měsíce                                                                         
V(ČNB)25-04   RISIFE51    Čtvrtletní výkaz vybraných aktiv a pasiv podle zemí    čtvrtletně   do 25. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí, výkaz za prosinec do 31. ledna následujícího roku                                  
V(ČNB)28-12   RISIFE28    Měsíční výkaz o zahraničních cenných papírech v držení banky měsíčně   do 20. kalendářního dne následujícího měsíce                                                                 
VST(ČNB)1-12  RISIFE31    Měsíční výkaz o úvěrech a pohledávkách za klienty     měsíčně     do 15. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 15. ledna následujícího roku (předběžné údaje) a do 31. ledna následujícího roku (výsledné údaje)         
VST(ČNB)3-12  RISIFE63    Měsíční výkaz o mezibankovních úvěrech a vkladech     měsíčně     do 15. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 15. ledna následujícího roku (předběžné údaje) a do 31. ledna následujícího roku (výsledné údaje)         
VST(ČNB)11-12  RISIFE61    Měsíční výkaz o vkladech a úvěrech od klientů       měsíčně     do 15. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 15. ledna následujícího roku (předběžné údaje) a do 31. ledna následujícího roku (výsledné údaje)             
VST(ČNB)21-12  RISIFE21    Měsíční výkaz o cenných papírech a účastech v držení banky měsíčně    do 15. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 15. ledna následujícího roku (předběžné údaje) a do 31. ledna následujícího roku (výsledné údaje)     
VST(ČNB)22 -12 RISIFE22    Měsíční výkaz o cenných papírech emitovaných bankou    měsíčně     do 15. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 15. ledna následujícího roku (předběžné údaje) a do 31. ledna následujícího roku (výsledné údaje)         
VT(ČNB)1-12   TISIFE11    Měsíční výkaz o odpisech úvěrů a jiných pohledávek    měsíčně     do 17. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 17. ledna následujícího roku (předběžné údaje) a do 10. února následujícího roku (výsledné údaje)         
VT(ČNB)2-12   TISIFE12    Měsíční výkaz o změnách v ocenění cenných papírů v držení banky měsíčně do 17. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 17. ledna následujícího roku (předběžné údaje) a do 10. února následujícího roku (výsledné údaje) 
VUS(ČNB)1-12  SISIFE01    Měsíční výkaz o úrokových sazbách přijatých vkladů a úvěrů měsíčně    do 20. kalendářního dne následujícího měsíce                                                                 
VUS(ČNB)2-12  SISIFE02    Měsíční výkaz o úrokových sazbách poskytnutých úvěrů   měsíčně     do 20. kalendářního dne následujícího měsíce                                                                     
VUS(ČNB)3-12  SISIFE03    Měsíční výkaz o úrokových sazbách neobchodovatelných 
                dluhových cenných papírů                 měsíčně     do 20. kalendářního dne následujícího měsíce                                                         
VUS(ČNB)11-12  SISIFE11    Měsíční výkaz o úrokových sazbách nově přijatých 
                vkladů a úvěrů                      měsíčně     do 22. kalendářního dne následujícího měsíce                                                             
VUS(ČNB)12-12  SISIFE12    Měsíční výkaz o úrokových sazbách nově poskytnutých úvěrů měsíčně     do 22. kalendářního dne následujícího měsíce                                                                 
VUS(ČNB)13-12  SISIFE13    Měsíční výkaz o úrokových sazbách neobchodovatelných 
                dluhových cenných papírů v nových obchodech        měsíčně     do 22. kalendářního dne následujícího měsíce                                             
Dev(ČNB)11-12  PESIFE11    Měsíční výkaz o vybraných inkasech a platbách  měsíčně     do 24. kalendářního dne následujícího měsíce                                                                         
P(ČNB)3-04   JIPIFE10    Čtvrtletní výkaz o předpokládaných inkasech nerezidentů z tuzemských cenných papírů   čtvrtletně   do 20. kalendářního dne následujícího měsíce                                                     
P(ČNB)4-04   PIPIFE10    Čtvrtletní výkaz o budoucích splátkách úvěrů přijatých 
                od nerezidentů                      čtvrtletně   do 20. kalendářního     dne následujícího měsíce                                                             
BD(ČNB)1-12   DISIFE10    Hlášení o likviditě banky podle zbytkové splatnosti    měsíčně     do 29. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 10. února následujícího roku                                           
                                             nepravidelně  během roku na vyžádání                                                                                                                            
BD(ČNB)2-12   DISIFE20    Hlášení o kapitálové přiměřenosti banky          měsíčně     do 28. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 10. února následujícího roku                                               
                                             nepravidelně  během roku na vyžádání                                                                                                                            
BD(ČNB)3-12   DISIFE30    Hlášení o angažovanosti banky               měsíčně     do 28. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 10. února následujícího roku                                                       
                                             nepravidelně  během roku na vyžádání                                                                                                                            
BD(ČNB)4-12   DISIFE40    Hlášení o kategorizaci pohledávek banky          měsíčně     do 28. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 10. února následujícího roku                                               
                                             nepravidelně  během roku na vyžádání                                                                                                                            
BD(ČNB)12-04  KISIFE20    Hlášení o kapitálové přiměřenosti regulovaného 
                konsolidačního celku                   čtvrtletně   do 35. kalendářního dne následujícího čtvrtletí, výkaz za 4. čtvrtletí do 25. března následujícího roku                               
                                             nepravidelně  během roku na vyžádání                                                                                                                            
BD(ČNB)13-04  KISIFE30    Hlášení o angažovanosti regulovaného konsolidačního celku čtvrtletně   do 35. kalendářního dne následujícího čtvrtletí, výkaz za 4. čtvrtletí do 25. března následujícího roku                                   
                                             nepravidelně  během roku na vyžádání                                                                                                                            
BD(ČNB)14-04  -        Hlášení o operacích uvnitř skupiny smíšené holdingové osoby čtvrtletně  do 35. kalendářního dne následujícího čtvrtletí, výkaz za 4. čtvrtletí do 25. března následujícího roku                                       
BD(ČNB)16-04  DISIFE16    Hlášení o angažovanosti banky vůči jednotlivým zemím   čtvrtletně   do 29. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí, výkaz za 4. čtvrtletí do 10. února následujícího roku                                
                                             nepravidelně  během roku na vyžádání                                                                                                                            
BD(ČNB)18-04  DISIFE85    Hlášení o hypotečních zástavních listech a hypotečních úvěrech čtvrtletně do 25. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí, výkaz za 4. čtvrtletí do 10. února následujícího roku                            
BD(ČNB)21-01  DISIFE21    Doplňkové údaje pro stanovení kapitálového požadavku 
                k operačnímu riziku banky                 ročně  d    o 28. května (podle stavu k 30. dubnu)                                                               
                                             nepravidelně  do 28. kalendářního dne následujícího měsíce po změně / vzniku rozhodné události                                                                                               
BD(ČNB)22-01  KISIFE22    Doplňkové údaje pro stanovení kapitálového požadavku 
                k operačnímu riziku regulovaného konsolidačního celku   ročně      do 35. kalendářního dne 3. čtvrtletí (podle stavu k 30. červnu)                                   
                                             nepravidelně  do 35. kalendářního dne následujícího čtvrtletí po změně / vzniku rozhodné události                                                                                             
BD(ČNB)23-04  DISIFE23    Hlášení o úrokovém riziku banky              čtvrtletně   do 33. kalendářního dne následujícího čtvrtletí, výkaz za 4. čtvrtletí do 10. února následujícího roku                                                
                                             nepravidelně  během roku na vyžádání                                                                                                                            
BD(ČNB)25-04  DISIFE25    Hlášení o koncentraci úvěrů a vkladů           čtvrtletně   do 29. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí, výkaz za 4. čtvrtletí do 10. února následujícího roku                                        
E(ČNB)5-04   DISIFE60    Hlášení o organizační struktuře a kvalifikovaných 
                účastech banky                      čtvrtletně   do 15. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí                                                   
E(ČNB)7-04   DISIFE65    Hlášení o elektronickém bankovnictví a bankovních účtech čtvrtletně   do 25. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí                                                       
                                                                                                                                               
E(ČNB)8-01   KISIFE80    Hlášení o struktuře konsolidačního celku         ročně      do 31. ledna následujícího roku                                                                                   
                                             nepravidelně  během roku neprodleně po změně / vzniku rozhodné události                                                                                                          
E(ČNB)9-01   JISIFE20    Roční výkaz o pokladní činnosti bank           ročně      do 31. května běžného roku                                                                                          
------------------------------------------------------------------------------- --------- ------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------------------- --------------------------
Příl.2
Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů
A. Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů předkládaných v elektronické formě
Pozn. ASPI:
Část A nebyla zařazena
B. Charakteristika obsahové náplně výkazu BD(ČNB)14-04
Hlášení o operacích uvnitř skupiny smíšené holdingové osoby BD(ČNB)14-04 obsahuje přehled vybraných operací sjednaných ve vykazovacím období, tj. obchodů, služeb a jiných ujednání banky sjednaných mezi bankou na jedné straně a smíšenou holdingovou osobou nebo dalšími jí ovládanými osobami na straně druhé (dále v této příloze jen „partner“), včetně poskytnutých a přijatých záruk aj. podrozvahových operací.
Pro jednotlivé sledované operace se uvádí alespoň:
• celková hodnota operace (ve sjednané měně a v Kč, resp. přepočtu na Kč)
• identifikační číslo (IČ/NIČ), název/jméno a sídlo/adresa partnera, s nímž banka provedla dotčenou operaci,
• typ operace podle klasifikace operací uvnitř skupiny, do kterého daná operace uvnitř skupiny náleží,
• označení, zda-li jde o operaci významnou nebo nikoliv.
Za významné se považují operace, jejichž hodnota v Kč přesahuje 5% kapitálových požadavků banky1). Pokud se pod daným typem vyskytuje méně než pět významných operací, uvádí se pět hodnotově nejvyšších operací (jestliže se v daném typu a vykazovacím období vyskytují). Pro účely hlášení se operace sjednané se stejným partnerem ve stejné měně a stejného charakteru považují za jednu operaci – např. tři úvěry poskytnuté stejnému partnerovi se považují za jeden úvěr. V současně zaslané příloze k hlášení uvede banka podrobnější informace o vykazovaných operacích a partnerech, s nimiž vykazované operace sjednala. Banka také uvede, zda a jak operace uvnitř skupiny podrobněji člení v rámci jednotlivých typů operací.
Výše uvedený typ operace vyjadřuje charakter obchodu, služby nebo jiného ujednání sjednaného mezi bankou a partnerem účastnícím se dané operace. K zařazení vykazované operace do příslušného typu použijí banky následující klasifikaci stanovenou ČNB:
• Typ 1 – operace, jejichž výsledkem je kapitálové propojení osob ve skupině smíšené holdingové osoby, zejména peněžité nebo nepeněžité vklady banky do základního kapitálu, rezervních či kapitálových fondů, podřízené pohledávky banky,
• Typ 2 – operace uskutečněné v důsledku kapitálového propojení osob ve skupině smíšené holdingové osoby, zejména převod zisku nebo jeho části, převod z rozdělení jiných vlastních zdrojů,
• Typ 3 – obchody s finančními nástroji, zejména obchody s cennými papíry, obchody s deriváty, úvěry, vklady,
• Typ 4 – podrozvahové operace, zejména úvěrové přísliby, pojištění a zajištění, záruky, ručení,
1) § 28 vyhlášky č. 123/2007 Sb. o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry.
Příl.3
Varianty rozsahu vykazování pro výkazy bank a poboček zahraničních bank
+--------------- +-----------------------------------------------------+
|Označení výkazu |  Varianta rozsahu vykazování podle § 2 odst. 1   |
|        +--------------+------------------+-------------------+
|        |a) údaje za  | b) údaje za   | c) údaje za    |
|        |  banku v ČR |   banku v ČR a |  v pobočku   |
|        |       |   zahraničí  |  zahranič. banky|
|        |       |         |  v ČR      |
+--------------- +--------------+------------------+-------------------+
|Bil(ČNB)1-12  |    x   |         |    x     |
+--------------- +--------------+------------------+-------------------+
|Bil(ČNB)2-12  |       |     x    |    x     |
+--------------- +--------------+------------------+-------------------+
|Bil(ČNB)3-01  |       |     x    |    x     |
+--------------- +--------------+------------------+-------------------+
|Bil(ČNB)4-04  |       |     x1)   |          |
+--------------- +--------------+------------------+-------------------+
|Bil(ČNB)5-12  |       |     x    |    x     |
+--------------- +--------------+------------------+-------------------+
|Bil(ČNB)6-04  |       |     x1)   |          |
+--------------- +--------------+------------------+-------------------+
|Bil(ČNB)8-04  |       |     x1)   |          |
+--------------- +--------------+------------------+-------------------+
|Bil(ČNB)9-12  |       |     x    |    x     |
+--------------- +--------------+------------------+-------------------+
|V(ČNB)13-04   |       |     x    |    x     |
+--------------- +--------------+------------------+-------------------+
|V(ČNB)20-12   |    x   |         |    x     |
+--------------- +--------------+------------------+-------------------+
|V(ČNB)25-04   |    x   |         |    x     |
+--------------- +--------------+------------------+-------------------+
|V(ČNB)28-12   |    x   |         |    x     |
+--------------- +--------------+------------------+-------------------+
|VST(ČNB)1-12  |    x   |         |    x     |
+--------------- +--------------+------------------+-------------------+
|VST(ČNB)3-12  |    x   |         |    x     |
+--------------- +--------------+------------------+-------------------+
|VST(ČNB)11-12  |    x   |         |    x     |
+--------------- +--------------+------------------+-------------------+
|VST(ČNB)21-12  |    x   |         |    x     |
+--------------- +--------------+------------------+-------------------+
|VST(ČNB)22-12  |    x   |         |    x     |
+--------------- +--------------+------------------+-------------------+
|VT(ČNB)1-12   |    x   |         |    x     |
+--------------- +--------------+------------------+-------------------+
|VT(ČNB)2-12   |    x   |         |    x     |
+--------------- +--------------+------------------+-------------------+
|VUS(ČNB)1-12  |    x   |         |    x     |
+--------------- +--------------+------------------+-------------------+
|VUS(ČNB)2-12  |    x   |         |    x     |
+--------------- +--------------+------------------+-------------------+
|VUS(ČNB)3-12  |    x   |         |    x     |
+--------------- +--------------+------------------+-------------------+
|VUS(ČNB)11-12  |    x   |         |    x     |
+--------------- +--------------+------------------+-------------------+
|VUS(ČNB)12-12  |    x   |         |    x     |
+--------------- +--------------+------------------+-------------------+
|VUS(ČNB)13-12  |    x   |         |    x     |
+--------------- +--------------+------------------+-------------------+
|Dev(ČNB)11-12  |    x   |         |    x     |
+--------------- +--------------+------------------+-------------------+
|P(ČNB)3-04   |    x   |         |    x     |
+--------------- +--------------+------------------+-------------------+
|P(ČNB)4-04   |    x   |         |    x     |
+--------------- +--------------+------------------+-------------------+
|BD(ČNB)1-12   |       |     x    |    x     |
+--------------- +--------------+------------------+-------------------+
|BD(ČNB)2-12   |       |     x    |          |
+--------------- +--------------+------------------+-------------------+
|BD(ČNB)3-12   |       |     x    |          |
+--------------- +--------------+------------------+-------------------+
|BD(ČNB)4-12   |       |     x    |    x     |
+--------------- +--------------+------------------+-------------------+
|BD(ČNB)12-04  |       |     x1)   |          |
+--------------- +--------------+------------------+-------------------+
|BD(ČNB)13-04  |       |     x1)   |          |
+--------------- +--------------+------------------+-------------------+
|BD(ČNB)14-04  |       |     x    |          |
+--------------- +--------------+------------------+-------------------+
|BD(ČNB)16-04  |       |     x    |    x     |
+--------------- +--------------+------------------+-------------------+
|BD(ČNB)18-04  |       |     x    |    x     |
+--------------- +--------------+------------------+-------------------+
|BD(ČNB)21-01  |       |     x    |              |
+--------------- +--------------+------------------+-------------------+
|BD(ČNB)22-01  |       |     x1)   |          |
+--------------- +--------------+------------------+-------------------+
|BD(ČNB)23-04  |       |     x    |    x     |
+--------------- +--------------+------------------+-------------------+
|BD(ČNB)25-04  |       |     x    |    x     |
+--------------- +--------------+------------------+-------------------+
|E(ČNB)5-04   |       |     x    |    x     |
+--------------- +--------------+------------------+-------------------+
|E(ČNB)7-04   |       |     x    |    x     |
+--------------- +--------------+------------------+-------------------+
|E(ČNB)8-01   |       |     x2)   |          |
+--------------- +--------------+------------------+-------------------+
|E(ČNB)9-01   |    x   |         |    x     |
+--------------- +--------------+------------------+-------------------+
1) Včetně údajů za ostatní osoby zařazené v regulovaném konsolidačním celku.
2) Včetně údajů za ostatní osoby zařazené v konsolidačním celku.
Příl.4
Doplňkové informace předkládané k výkazu E(ČNB)8-01
K výkazu E(ČNB) 8-01 předkládanému za konsolidační celky předloží banky podle § 12 odst. 2 tohoto opatření následující doplňkové informace textové a grafické povahy
1. textové informace o ovládající osobě, tj. ovládající bance, zahraniční ovládající bance, finanční holdingové osobě nebo smíšené holdingové osobě:
a) předmět podnikání (činnosti) zapsaný v obchodním rejstříku,
b) přehled činností skutečně vykonávaných;
2. textové informace o ovládaných osobách:
c
b) přehled činností skutečně vykonávaných,
c) přehled služeb poskytovaných ovládanou osobou ovládající bance, zahraniční ovládající bance, finanční holdingové osobě nebo smíšené holdingové osobě,
d) přehled služeb poskytovaných ovládanou osobou dalším osobám v konsolidačního celku (netýká se skupiny smíšené holdingové osoby),
e) přehled služeb poskytovaných ovládající bankou, zahraniční ovládající bankou nebo finanční holdingovou osobou ovládané osobě (netýká se smíšené holdingové osoby);
3. textové informace o přidružených osobách
a) předmět podnikání (činnosti) zapsaný v obchodním rejstříku,
b) přehled činností skutečně vykonávaných,
c) přehled služeb poskytovaných přidruženou osobou ovládající bance, zahraniční ovládající bance, finanční holdingové osobě nebo smíšené holdingové osobě,
d) přehled služeb poskytovaných přidruženou osobou dalším osobám v konsolidačního celku (netýká se skupiny smíšené holdingové osoby),
e) přehled služeb poskytovaných ovládající bankou, zahraniční ovládající bankou nebo finanční holdingovou osobou přidružené osobě (netýká se smíšené holdingové osoby);
4. grafické znázornění konsolidačního celku z hlediska vlastnického uspořádání s vyznačením osob zahrnutých do regulovaného konsolidačního celku;
5. grafické znázornění konsolidačního celku z hlediska řízení s vyznačením osob zahrnutých do regulovaného konsolidačního celku.
1) § 1 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
2) § 1 odst. 6 a § 5c odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb.
3) § 5 vyhlášky č. 123/2007 Sb. o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry.
4) § 214 písm. a) vyhlášky č. 123/2007 Sb..
5) § 26d odst. 1 písm. g) zákona č. 21/1992 Sb..
6) § 7a zákona č. 21/1992 Sb.
7) § 5c zákona č. 21/1992 Sb.
8) § 35 odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb.
9) § 68 odst. 1 obchodního zákoníku.
10) § 7 odst. 1 písm. a) opatření České národní banky č. 1/2005, kterým se stanoví způsob předávání a přejímání dat automatizovaných výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance.
11) Opatření České národní banky č. 1/2005, ve znění opatření č. 1/2006.
12) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů.
13) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
14) Článek 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o používání mezinárodních účetních standardů.
15) § 50 a 51 vyhlášky č. 123/2007 Sb..
16) § 52 vyhlášky č. 123/2007 Sb.
17) § 24 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
18) § 60 odst. 4 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
19) § 53 vyhlášky č. 123/2007 Sb..
20) § 10 odst. 2 opatření České národní banky č. 1/2005
21) § 11 vyhlášky č. 123/2007 Sb.
22) § 19 až 21 opatření České národní banky č. 1/2005.
23) § 41 odst. 5 zákona č. 6/1993 Sb. o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.
24) § 181 vyhlášky č. 123/2007 Sb.