Vyhláška ze dne 17.12.2007, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů

21.12.2007 | Sbírka:  350/2007 Sb. | Částka:  109/2007ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 501/2002 Sb.
350/2007 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 17. prosince 2007,
kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí stanoví podle § 37b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 4 odst. 8, § 24 odst. 4 a 5 a § 28 odst. 1:
Čl. I
Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění vyhlášky č. 473/2003 Sb., vyhlášky č. 545/2004 Sb. a vyhlášky č. 398/2005 Sb., se mění takto:
1. § 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:
"§ 1
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a stanoví pro účetní jednotky uvedené v § 2
a) uspořádání a označování položek účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a obsahové vymezení položek těchto závěrek, účetní metody a jejich použití, metody konsolidace účetní závěrky a postup zahrnování účetních jednotek do konsolidačního celku,
b) účetní metody a jejich použití,
c) směrnou účtovou osnovu.
1) Směrnice Rady ze dne 8. prosince 1986 o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách bank a ostatních finančních institucí (86/635/EHS).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/65/ES, kterou se mění směrnice 78/660/EHS, 83/349/EHS a 86/635/EHS, pokud se jedná o pravidla oceňování pro roční účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky některých forem společností, bank a ostatních finančních institucí.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/51/ES, kterou se mění směrnice 78/660/EHS, 83/349/EHS, 86/635/EHS a 91/674/EHS o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách některých forem společností, bank a jiných finančních institucí a pojišťoven.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/46/ES ze dne 14. června 2006, kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS o ročních účetních závěrkách některých forem společností, 83/349/EHS o konsolidovaných účetních závěrkách, 86/635/EHS o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách bank a ostatních finančních institucí a 91/674/EHS o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách pojišťoven.".
2. V § 2 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 2 až 6a zní:
"§ 2
(1) Vyhláška se vztahuje na účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm. a) a b) zákona, které jsou:
a) bankou2),
b) pobočkou zahraniční banky,
c) spořitelním a úvěrním družstvem3), (dále jen "družstevní záložna"),
d) obchodníkem s cennými papíry4),
e) organizační složkou zahraničního obchodníka s cennými papíry,
f) investiční společností5),
g) investičním fondem5),
h) smíšenou holdingovou osobou2),
i) finanční holdingovou osobou2),
j) penzijním fondem6), nebo
k) institucí elektronických peněz6a).
2) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
5) Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů.
6) Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
6a) Zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění pozdějších předpisů.".
3. V § 7 odstavec 1 zní:
"(1) Položka "3. Pohledávka za bankami a družstevními záložnami" obsahuje pohledávky z úvěrů a ostatní pohledávky za bankami nebo družstevními záložnami, včetně naběhlého příslušenství, zejména běžné účty u bank nebo družstevních záložen, termínové vklady u centrálních bank, u bank nebo družstevních záložen, poskytnuté úvěry centrálním bankám, bankám nebo družstevním záložnám, včetně poskytnutých úvěrů centrálním bankám, bankám nebo družstevním záložnám v rámci repo obchodů, ostatní pohledávky za bankami nebo družstevními záložnami, neobchodovatelné dluhové cenné papíry emitované bankami, které jsou pořízeny se záměrem bezprostředního nebo brzkého prodeje a nejsou oceňovány reálnou hodnotou, opravné položky k těmto pohledávkám.".
Odstavce 2 a 3 se zrušují.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 2 a 3.
4. V § 8 odst. 3, § 17 odst. 1 a 2, § 18 odst. 3, § 44 odst. 1 a 2 se slova " , Českou konsolidační agenturou" zrušují.
5. V § 8 odst. 1, § 18 odst. 1 se slova " , Českou konsolidační agenturou a" nahrazují slovem "nebo".
6. V § 9 odst. 2 se slova "dluhové cenné papíry pořízené v primárních emisích neurčené k obchodování" nahrazují slovy "neobchodovatelné dluhové cenné papíry, které nejsou pořízeny se záměrem bezprostředního nebo brzkého prodeje a nejsou oceňovány reálnou hodnotou".".
7. V§ 10 odst. 1 se věta třetí nahrazuje větou "Vlastní akcie a vlastní zatímní listy se vykazují v položce "8. Základní kapitál".".
8. V § 12 se v odstavec 1 slova "zřizovací výdaje," zrušují.
9. V § 12 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.
10. V § 15 poznámka pod čarou č. 9 zní:
"9) § 4a zákona č. 87/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".
11. § 24 včetně nadpisu zní:
"§ 24
Základní kapitál
Položka "8. Základní kapitál" obsahuje upsaný základní kapitál, u družstevní záložny zapisovaný i nezapisovaný základní kapitál do obchodního rejstříku. V samostatné podpoložce účetní jednotka uvede splacený základní kapitál. Tato položka dále obsahuje vlastní akcie a vlastní zatímní listy bez zřetele na účel nabytí, je-li účetní jednotka akciovou společností, nebo vlastní obchodní podíly bez zřetele na účel nabytí, je-li účetní jednotka jinou než akciovou společností, které snižují hodnotu kapitálu.".
12. V § 25 odst. 2 se dosavadní poznámka pod čarou č. 11 označuje jako poznámka pod čarou č. 5, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
13. V § 29 odst. 2 se za slovo "majetku" vkládají slova "a účastí s podstatným nebo rozhodujícím vlivem".
14. V § 47 odst. 2 se za slovo "majetku" vkládají slova "a účastí s podstatným nebo rozhodujícím vlivem oceňovaných reálnou hodnotou až v okamžiku jejich úbytku a dále v případech, kdy je prokázáno, že došlo k trvalému snížení jejich hodnoty".
15. § 52 včetně nadpisu zní:
"§ 52
Mimořádné výnosy a Mimořádné náklady
Položky "20. Mimořádné výnosy" a "21. Mimořádné náklady" obsahují výnosy a náklady z účetních případů zcela mimořádných vzhledem k běžné činnosti účetní jednotky, jakož i výnosy a náklady z mimořádných událostí nahodile se vyskytujících. Tyto položky neobsahují manka a škody, náhrady mank a škod, které se vykazují v položce "7. Ostatní provozní výnosy" nebo "8. Ostatní provozní náklady".".
16. V § 60 odst. 1 písm. h) se slova "zřizovacích výdajích," nahrazují slovy "vlastních akciích a vlastních zatímních listech,".
17. V § 60 odst. 1 se na konci písmene o) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno p), které zní:
"p) časovém rozlišení, je-li tato částka významná.".
18. V § 60 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova "dále se uvede rozsah, ve kterém daně z příjmů ovlivňují zisk nebo ztrátu z běžných a mimořádných činností,".
19. V § 60 odst. 2 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:
"g) mimořádných nákladech a výnosech, je-li jejich výše významná, s uvedením jejich povahy a výše. Stejná informace se uvede i pro náklady a výnosy vztahující se k jinému účetnímu období.".
20. V § 60 odst. 3 písm. f) se dosavadní poznámka pod čarou č. 12 označuje jako poznámka pod čarou č. 4, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
21. V § 62 písm. a) se dosavadní poznámka pod čarou č. 13 označuje jako poznámka pod čarou č. 5, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
22. V části třetí se slova "(K § 14 odst. 1 zákona)" zrušují.
23. V § 67 se slova "(K § 4 odst. 8, § 25 odst. 4 zákona)" zrušují.
24. V § 68 se pod nadpisem slova "(K § 27 odst. 6 zákona)" zrušují.
25. V § 68 se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Investiční společnosti za jimi obhospodařované podílové fondy a investiční fondy oceňují účasti reálnou hodnotou podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování. Změny ocenění tohoto majetku se vykáží v příslušné položce pasiv. Při úbytku tohoto majetku se výsledná změna vykáže v příslušné položce výkazu zisku a ztráty. Je-li prokázáno, že došlo k trvalému snížení hodnoty (znehodnocení) této účasti, musí být tato ztráta bez zbytečného odkladu vykázána v příslušné položce výkazu zisku a ztráty. Výše této ztráty odpovídá rozdílu mezi oceněním při nabytí účasti a stávající reálnou hodnotou se zohledněním předchozích vykázaných ztrát ze znehodnocení.".
26. V § 69 se pod nadpisem slova "(K § 4 odst. 8 a § 27 odst. 6 zákona)"zrušují.
27. V § 69 odst. 1 poznámka pod čarou č. 16 zní:
"16) § 27 odst. 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.".
28. V § 70 a 72a se pod nadpisem slova "(K § 4 odst. 8 a § 27 odst. 6 zákona)" zrušují.
29. V § 71 se pod nadpisem slova "(K § 4 odst. 8 a § 25 odst. 4 zákona)" zrušují.
30. V částích druhé a čtvrté, v § 74, 76, 78 a 80 se pod nadpisem slova "(K § 4 odst. 8 zákona)" zrušují.
31. V § 75 se pod nadpisem slova "(K § 4 odst. 8 a § 28 odst. 1 zákona)"zrušují.
32. V § 76 odst. 1 se za slovo "pravděpodobné" vkládají slova "nebo jisté".
33. V § 77 se pod nadpisem slova "(K § 4 odst. 8 a § 7 odst. 6 zákona)" zrušují.
34. V § 79 se pod nadpisem slova "(K § 8 odst. 2 zákona)" zrušují.
35. V části páté se pod nadpisem slova "(K § 22 odst. 3, § 23 odst. 2 a 5 zákona)" zrušují.
36. V § 86 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova "odděleně informace o celkových nákladech na odměny statutárnímu auditorovi18b) nebo auditorské společnosti za účetní období v členění na:
1. povinný audit18c) roční účetní závěrky,
2. jiné ověřovací služby,
3. daňové poradenství,
4. jiné neauditorské služby,".
Poznámky pod čarou č. 18b a 18c znějí:
18b) Čl. 2 bod 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES.
18c) Čl. 1 bod 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES.
37. V § 86 odst. 1 písmeno j) zní:
"j) charakteru a obchodním účelu transakcí, které nejsou uvedeny v konsolidované rozvaze, a finanční dopad těchto transakcí, pokud jsou rizika nebo užitky těchto transakcí významné a pokud je uvedení těchto rizik nebo užitků nezbytné k posouzení finanční situace konsolidačního celku,".
38. V § 86 odst. 1 se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které včetně poznámek pod čarou č. 18d a 18e zní:
"m) transakcích, s výjimkou transakcí v rámci konsolidačního celku, které konsolidující účetní jednotka nebo jiné konsolidované účetní jednotky uzavřely se spřízněnou stranou, včetně objemu takových transakcí, povahy vztahu se spřízněnou stranou a ostatních informací o těchto transakcích, které jsou nezbytné k pochopení finanční situace18d) konsolidačního celku, pokud jsou tyto transakce významné a nebyly uzavřeny za podmínek obvyklých na regulovaném trhu18e). Informace o jednotlivých transakcích lze seskupovat podle jejich charakteru s výjimkou případů, kdy jsou samostatné informace nezbytné k pochopení dopadu transakcí se spřízněnou stranou na finanční situaci konsolidačního celku. Pro účely této vyhlášky má výraz "spřízněná strana" stejný význam jako v mezinárodních účetních standardech uvedených v § 23a odst. 1 zákona.
18d) § 21 odst. 3 zákona o účetnictví.
18e) § 27 odst. 5 zákona o účetnictví.".
39. V příloze č. 1 se v části Pasiva v položce č. 8 písmeno b) zrušuje.
40. V příloze č. 1 části Pasiva v podpoložce 10a poznámka pod čarou č. 20 zní:
"20) § 67 odst. 1 a 2, § 217 obchodního zákoníku.
§ 10 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Ustanovení této vyhlášky použijí účetní jednotky poprvé v účetních obdobích započatých 1. ledna 2008 a později, pokud není v bodě 2 stanoveno jinak.
2. Ustanovení čl. I bodu 36 v rozsahu § 86 odst. 1 písm. a) použijí účetní jednotky pro účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky sestavované k 29. červnu 2008 a později.
Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.
Ministr:
Ing. Kalousek v. r.