Opatření ze dne 28.11.2008 o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance

16.12.2008 | Sbírka:  2/2008 (CBN) | Částka:  23/2008ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Aktivní derogace: 7/2007 (CBN)
Pasivní derogace: 2/2009 (CBN)
2/2008 (CBN)
OPATŘENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
ZE DNE 28. LISTOPADU 2008
O PŘEDKLÁDÁNÍ VÝKAZŮ BANKAMI A POBOČKAMI ZAHRANIČNÍCH BANK ČESKÉ NÁRODNÍ BANCE
Česká národní banka podle § 41 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, stanoví:
Rozsah, obsah a termíny sestavování a předkládání výkazů
§ 1
(1) Banky1) a pobočky zahraničních bank2) sestavují a České národní bance předkládají výkazy, jejichž seznam s přiřazenými datovými soubory, periodicitou a termíny jejich předkládání je uveden v příloze č. 1 tohoto opatření. Připadne-li poslední den termínu předložení výkazu na sobotu, neděli nebo svátek, přesouvá se tento den na nejbližší předcházející pracovní den. U výkazů řady Bil, BD a E, s výjimkou výkazu Bil(ČNB)1-12, se v těchto případech přesouvá poslední den termínu předložení výkazu na nejbližší následující pracovní den.
(2) Základní charakteristika a obsahová náplň jednotlivých výkazů podle odstavce 1 je uvedena v příloze č. 2 tohoto opatření.
(3) Výkazy podle odstavce 1 sestavují banky a pobočky zahraničních bank k těmto termínům (dále jen „den sestavení výkazu“):
a) u výkazů řady Bil, V, VST, VT, VUS, Dev, BD a E s údaji za skutečnost k poslednímu kalendářnímu dni sledovaného období (např. kalendářního měsíce, čtvrtletí), kromě výkazů BD(ČNB)21-01, BD(ČNB)22-01 a E(ČNB)9-01,
b) u výkazu E(ČNB)9-01 k 30. dubnu běžného roku,
c) u výkazů řady P k poslednímu kalendářnímu dni čtvrtletí předcházejícího sledovanému budoucímu období,
d) u výkazů s údaji za minulé roky BD(ČNB)21-01 k 30. dubnu běžného roku a BD(ČNB)22-01 k 30. červnu běžného roku, podle stavu známého k těmto termínům;
e) u výkazů řady Bil a BD při předkládání na vyžádání ke dni stanovenému Českou národní bankou.
§ 2
(1) Jednotlivé výkazy sestavují a předkládají banky a pobočky zahraničních bank v rozsahu podle přílohy č. 3 tohoto opatření. Rozsah vykazování uvedený v této příloze je vymezen podle území a typu vykazujícího subjektu těmito variantami:
a) údaje za banku v České republice, kterými jsou údaje o bankovních operacích a službách, o pohledávkách a ostatním majetku a o závazcích a jiných zdrojích, které se vztahují k činnosti banky na území České republiky,
b) údaje za banku v České republice a v zahraničí, kterými jsou údaje o bankovních operacích a službách, o pohledávkách a ostatním majetku a o závazcích a jiných zdrojích, které se vztahují k činnosti banky na území České republiky i k činnosti jejích organizačních složek v zahraničí,
c) údaje za pobočku zahraniční banky působící v České republice, kterými jsou údaje o bankovních operacích a službách, o pohledávkách a ostatním majetku a o závazcích a jiných zdrojích, které se vztahují k činnosti pobočky zahraniční banky na území České republiky,
d) údaje za pobočky banky v zahraničí, kterými jsou údaje o bankovních operacích a službách, o pohledávkách a ostatním majetku a o závazcích a jiných zdrojích, které se vztahují k činnosti poboček banky v zahraničí.
(2) Výkazy za regulované konsolidační celky Bil(ČNB)4-04, Bil(ČNB)6-04, Bil(ČNB)8-04, BD(ČNB)12-04, BD(ČNB)13-04 a BD(ČNB)22-01 sestavují a předkládají pouze banky, které podle jiného právního předpisu sestavují regulovaný konsolidační celek3).
(3) Výkaz E(ČNB)8-01 sestavují a předkládají pouze banky, které jsou povinny podle jiného právního předpisu předkládat informace o konsolidačním celku4).
(4) Výkaz BD(ČNB)14-04 sestavují a předkládají pouze banky, které jsou členem skupiny smíšené holdingové osoby5).
Zahájení a ukončení sestavování a předkládání výkazů
§ 3
(1) Banka nebo pobočka zahraniční banky zahájí sestavování a předkládání výkazů podle tohoto opatření neprodleně po zápisu do obchodního rejstříku, pokud Česká národní banka nestanoví den pozdější.
(2) Sestavování a předkládání výkazů Bil(ČNB)4-04, Bil(ČNB)6-04, Bil(ČNB)8-04, BD(ČNB)12-04, BD(ČNB)13-04 a BD(ČNB)22-01 zahájí a ukončí banka neprodleně po vzniku nebo zániku povinnosti sestavovat regulovaný konsolidační celek3). Obdobně postupuje banka při sestavování a předkládání výkazu E(ČNB) 8-01 v návaznosti na její povinnost předkládat informace o konsolidačním celku4) a při sestavování výkazu BD(ČNB)14-04 s ohledem na její začlenění do skupiny smíšené holdingové osoby5).
(3) Banka nebo pobočka zahraniční banky ukončí sestavování a předkládání výkazů stanovených tímto opatřením dnem zániku bankovní licence6).
(4) Právnická osoba, které zanikla bankovní licence (dále jen „bývalá banka“), a pobočka zahraniční banky po zániku bankovní licence udělené zahraniční bance (dále jen „bývalá pobočka zahraniční banky“) předloží podle tohoto opatření výkaz Bil(ČNB)1-12 a výkazy řady V, VST, VT, VUS a Dev, které mají být sestaveny ke dnům předcházejícím dni zániku bankovní licence.
(5) Podle odstavců 3 a 4 postupuje obdobně pobočka zahraniční banky působící v České republice na základě principu jednotné licence7) při ukončení své činnosti.
(6) Bývalá banka nebo bývalá pobočka zahraniční banky dále sestavuje v souladu s jiným právním předpisem8) výkazy Bil(ČNB)2-12 a Bil(ČNB)5-12 a předkládá je v písemné formě České národní bance při dodržení termínů a ostatních podmínek stanovených tímto opatřením. Sestavování a předkládání těchto výkazů ukončí ke dni, který jí sdělí Česká národní banka, nebo ke dni svého zániku9).
§ 4
Banka nebo pobočka zahraniční banky, která převedla svá aktiva a závazky na jinou banku nebo pobočku zahraniční banky, předkládá výkazy podle tohoto opatření v plném rozsahu, stanovených termínech a formě do dne zániku bankovní licence, pokud Česká národní banka nestanoví jinak.
Způsob sestavování výkazů
§ 5
(1) Banky a pobočky zahraničních bank sestavují výkazy stanovené tímto opatřením podle metodiky vydané Českou národní bankou. Metodikou se pro tento účel rozumí formalizovaný popis obsahu a struktur datových souborů přiřazených k jednotlivým výkazům podle přílohy č. 1, s připojenými kontrolami vykazovaných údajů a vykazovacími povinnostmi, a ostatní formalizované nástroje použité k tomuto popisu.
(2) Banky a pobočky zahraničních bank předkládající výkazy pomocí aplikace EDI/EDIFACT10), sestavují výkazy podle metodiky, kterou jim předá Česká národní banka formou datové zprávy "Popis metainformací SÚD ČNB" způsobem stanoveným opatřením České národní banky k předávání a přejímání dat automatizovaných výkazů11). Banky a pobočky zahraničních bank, které předkládají výkazy s využitím internetové aplikace České národní banky pro sběr dat12) (dále jen „internetová aplikace“), sestavují výkazy podle metodiky zveřejněné na internetových stránkách České národní banky.
(3) Základní metodické informace pro sestavování výkazu BD(ČNB)14-04 jsou uvedeny v části B přílohy č. 2 tohoto opatření.
§ 6
(1) Banky a pobočky zahraničních bank sestavují předkládané výkazy s využitím údajů ze svého informačního systému a v případě potřeby i z dalších informačních zdrojů. Potřebné hodnoty údajů pro předkládané výkazy vytvářejí podle definic obsažených v metodice s přihlédnutím ke stanovené vazbě údajů na účetnictví. Účtové třídy, účtové skupiny a syntetické účty použité v metodice jsou stanoveny k tomuto účelu Českou národní bankou v návaznosti na směrnou účtovou osnovu pro banky a některé finanční instituce13).
(2) Banky a pobočky zahraničních bank postupují při sestavování předkládaných výkazů přiměřeně k jejich povaze v souladu s jinými právními předpisy upravujícími vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky14) nebo s mezinárodními účetními standardy upravenými právem Evropských společenství (dále jen „mezinárodní účetní standardy“)15), pokud není v metodice stanoveno jinak.
(3) Banky zahrnují údaje za své pobočky v zahraničí do vykazovaných údajů za banku v České republice a v zahraničí podle § 2 odst. 1 písm. b) v souladu s příslušnými právními předpisy pro oblast účetnictví14) a mezinárodními účetními standardy15).
(4) Při sestavování výkazů za regulované konsolidační celky použijí banky pro konsolidaci dat metody podle jiného právního předpisu upravujícího pravidla obezřetného podnikání16). Údaje za regulované konsolidační celky vykazují banky v souladu s mezinárodními účetními standardy15), pokud není v metodice stanoveno jinak.
(5) Pro oceňování vykazovaných údajů se používají způsoby stanovené právními předpisy pro oblast účetnictví14) a mezinárodními účetními standardy15), případně právním předpisem upravujícím pravidla obezřetného podnikání17), pokud není v metodice stanoveno jinak.
(6) Pro účely sestavení výkazů podle tohoto opatření přepočítávají banky a pobočky zahraničních bank údaje vyjádřené v cizí měně na údaje vyjádřené v české měně kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou a platným ke dni sestavení výkazu18), není-li v metodice stanoveno jinak. Pro údaje v měnách, pro něž Česká národní banka nevyhlašuje kurzy devizového trhu, použijí banky a pobočky zahraničních bank kurzy kotované vykazující bankou ke dni sestavení výkazu, případně postupují podle jiného právního předpisu19). V případě údajů v hlášeních k plnění pravidel obezřetného podnikání mohou banky a pobočky zahraničních bank použít v souladu s právním předpisem upravujícím pravidla obezřetného podnikání20) kurzy vyhlášené Evropskou centrální bankou.
§ 7
Při sektorovém zařazování údajů o svých pohledávkách a závazcích vůči měnovým finančním institucím,
a) které jsou rezidenty členských států Evropské unie vyjma České republiky, používají banky a pobočky zahraničních bank pro jejich identifikaci a klasifikaci Seznam měnových finančních institucí a institucí podléhajících minimálním rezervám vydaný a aktualizovaný Evropskou centrální bankou, který je dostupný na internetových stránkách Evropské centrální banky,
b) které jsou rezidenty České republiky, používají banky a pobočky zahraničních bank pro jejich identifikaci a klasifikaci Seznam měnových finančních institucí v České republice vydaný a aktualizovaný Českou národní bankou, který je dostupný na internetových stránkách České národní banky.
Způsob a forma předkládání výkazů
§ 8
(1) Banky a pobočky zahraničních bank předkládají výkazy České národní bance ve formě datových zpráv obsahujících datové soubory přiřazené k jednotlivým výkazům podle opatření České národní banky k předávání a přejímání dat automatizovaných výkazů21).
(2) V případě předkládání výkazů pomocí aplikace EDI/EDIFACT se oprávněnou osobou udělující souhlas s předkládaným výkazem před opatřením příslušné datové zprávy zabezpečovací značkou22) rozumí vedoucí zaměstnanec banky nebo pobočky zahraniční banky odpovědný za sestavování a předkládání výkazu nebo jiná osoba, kterou banka nebo pobočka zahraniční banky pověřila sestavováním a předkládáním výkazů v souladu s jiným právním předpisem23).
(3) Banky a pobočky zahraničních bank předkládající výkazy pomocí internetové aplikace opatří datovou zprávu před odesláním zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby založeném na použití kvalifikovaného certifikátu vydaného akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb24). Banka nebo pobočka zahraniční banky určí oprávněnou osobu podle odstavce 2. Elektronický podpis vyjadřuje souhlas této osoby s údaji v předkládaném výkazu.
(4) Banky a pobočky zahraničních bank jsou povinny zajistit pro výkazy předkládané formou datových zpráv možnost vytvoření písemného výpisu dat v ekonomicky logické struktuře s potřebnou identifikací vypsaných dat.
(5) Výkaz BD(ČNB)14-04 předkládají banky České národní bance pouze v písemné formě. Tento výkaz musí být opatřen razítkem a podepsán oprávněnou osobou podle odstavce 2.
§ 9
(1) Banky a pobočky zahraničních bank při předkládání výkazů odpovídají za soulad vykazovaných údajů s metodikou vydanou Českou národní bankou podle § 5 odst. 1 a 2 a se skutečným stavem nebo očekávaným vývojem.
(2) Po provedení kontrol a přijetí výkazu informační službou České národní banky25) provádí Česká národní banka prověrku dodržení logických vazeb a výskytu jiných nesrovnalostí. V případě důvodné pochybnosti o správnosti nebo úplnosti hodnot údajů výkazu podle výsledku této prověrky může Česká národní banka požádat banku nebo pobočku zahraniční banky o vysvětlení vykázaných údajů, popřípadě o zaslání opravy26).
(3) Pokud banka nebo pobočka zahraniční banky dodatečně zjistí, že údaje uvedené ve výkazu přijatém Českou národní bankou nejsou správné, provede prostřednictvím aplikace pro sběr dat opravu dat tohoto výkazu a v případě potřeby i dat výkazů souvisejících. Při zaslání opravených výkazů uvědomí Českou národní banku o obsahu a velikosti oprav podle § 11.
§ 10
(1) Dojde-li na základě ověření účetní závěrky auditorem banky ke změnám údajů vykazovaných ve výkazech Bil(ČNB)1-12, Bil(ČNB)2-12, Bil(ČNB)4-04, Bil(ČNB)5-12, Bil(ČNB)6-04, Bil(ČNB)8-04, Bil(ČNB)9-12, V(ČNB)25-04, VST(ČNB)1-12, VST(ČNB)11-12, VST(ČNB)22-12, VST(ČNB)41-12, VUS(ČNB)1-12, VUS(ČNB)2-12, VUS(ČNB)3-12, E(ČNB)5-04, E(ČNB)7-04 a ve výkazech řady BD, kromě výkazů BD(ČNB)21-01 a BD(ČNB)22-01, sestavených k 31. prosinci, předloží banka nebo pobočka zahraniční banky do patnácti kalendářních dnů po provedení odpovídajících změn v jejím účetnictví tyto výkazy znovu s upravenými hodnotami. Obdobně postupují banky u výkazů Bil(ČNB)4-04, Bil(ČNB)6-04, Bil(ČNB)8-04, BD(ČNB)12-04, BD(ČNB)13-04 a BD(ČNB)14-04, dojde-li ke změně údajů na základě ověření účetní závěrky auditory jiných společností zahrnutých do regulovaného konsolidačního celku nebo skupiny smíšené holdingové osoby. Banka znovu předloží v tomto případě výkazy až se souhrnnou úpravou po ověření účetní závěrky auditorem ve všech ostatních společnostech zahrnutých do konsolidačního celku. Opětovné předložení uvedených výkazů sestavených k 31. prosinci provedou banky a pobočky zahraničních bank formou zvláštní dodatečné opravy z důvodů ověření účetní závěrky auditorem.
(2) Banka nebo pobočka zahraniční banky zároveň předloží z důvodů ověření účetní závěrky auditorem další výkazy, u nichž je potřeba předložení výkazu s údaji po ověření účetní závěrky auditorem vyvolána požadavkem na dodržení metodikou stanovených mezivýkazových kontrol.
(3) Banka nebo pobočka zahraniční banky předloží z důvodu změny údajů po ověření účetní závěrky auditorem výkazy, které jsou uvedeny v odstavcích 1 a 2, sestavené též za další období běžného roku až do běžného měsíce nebo čtvrtletí, pokud jsou ovlivněny úpravou údajů k 31. prosinci minulého roku. Opětovné předložení uvedených výkazů provedou banky a pobočky zahraničních bank formou běžné opravy do jednoho měsíce po předložení výkazů podle odstavce 1.
Doplňkové informace k předkládaným výkazům
§ 11
(1) V datové zprávě podle § 8 odst. 1 uvedou banky a pobočky zahraničních bank podle technických a organizačních podmínek stanovených Českou národní bankou nezbytné identifikační, řídící a kontaktní údaje vztahující se k příslušnému datovému souboru. Dále zde banky a pobočky zahraničních bank u výkazu Bil(ČNB)1-12, V(ČNB)25-04 a výkazů řady VST, s výjimkou výkazu VST(ČNB)41-12, uvedou komentář ke stavovým údajům, jejichž hodnoty se výrazně odchylují od dosavadních trendů. U těchto výkazů, výkazu VST(ČNB)41-12 a výkazů řady VT a VUS banky a pobočky zahraničních bank uvedou v případě zaslání výkazu s opravou dat také komentář k důvodům a velikosti opravy.
(2) Kontaktními údaji podle odstavce 1 se rozumí jméno a příjmení osob odpovědných za předložení a data příslušného výkazu, označení a název útvarů, do kterých jsou tyto osoby zařazeny, a údaje o spojení na tyto osoby, kterými jsou telefonní číslo, číslo faxu a adresa elektronické pošty na pracoviště. Banka nebo pobočka zahraniční banky uvádí ve zprávě s předávaným datovým souborem kontaktní údaje za
a) oprávněnou osobu, která udělila souhlas s předkládaným výkazem podle § 8 odst. 1,
b) osobu odpovědnou za data výkazu, kterou je osoba odpovědná za správnost hodnot údajů v předkládaném výkazu.
(3) Komentáře k opravám údajů podle odstavce 1 uvádějí banky a pobočky zahraničních bank pro opravy zaslané po více než 10 kalendářních dnech po termínu předložení výkazu stanoveném v příloze č. 1 tohoto opatření.
(4) Banka nebo pobočka zahraniční banky na vyžádání poskytne České národní bance doplňující vysvětlení k informacím zaslaným podle odstavců 1 až 3.
§ 12
(1) Informace předkládané bankou v rámci plnění informační povinnosti podle jiného právního předpisu4), které nejsou součástí výkazu E(ČNB)8-01, zašlou banky České národní bance v elektronické formě v termínu shodném s termínem předložení tohoto výkazu. Struktura a obsah doplňkových informací jsou uvedeny v příloze č. 4 tohoto opatření.
(2) K předkládaným výkazům BD(ČNB)23-04 vypracují banky komentář, který zašlou v elektronické formě České národní bance v termínu shodném s termínem předložení výkazu. V komentáři banky uvedou základní parametry a předpoklad systému výpočtu dopadů šoku na úrokové sazby, přehled měn s minimálně 5% podílem na hodnotě aktiv či závazků investičního portfolia a zbytkové měny, které jsou agregovány. Pro jednotlivě sledované měny i agregaci zbytkových měn uvedou metody výpočtu a podíl výsledku standardizovaného šoku na kapitálu v procentním vyjádření.
(3) V návaznosti na vykazování angažovanosti ve výkazech BD(ČNB)3-12 a BD(ČNB)13-04 banky předloží v písemné formě České národní bance
a) za každé čtvrtletí přehled všech případů překročení limitů angažovanosti podle právního předpisu upravujícího pravidla obezřetného podnikání27), ke kterým došlo v průběhu minulého čtvrtletí, a to v souhrnu za investiční a obchodní portfolio. Banky v přehledu uvedou jméno osoby nebo ekonomicky spjaté skupiny osob, výši překročení příslušných limitů a důvod překročení. Sestavený přehled banka zašle České národní bance do 10. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí,
b) na vyžádání přehled expozic, které nejsou vykázány v uvedených výkazech, pokud banka uplatňuje v plném nebo částečném rozsahu vylučování expozic z angažovanosti investičního portfolia podle právního předpisu upravujícího pravidla obezřetného podnikání28).
(4) K výkazům BD(ČNB)2-12 sestaveným ke konci jednotlivých čtvrtletí vypracují banky komentář, který zašlou v elektronické formě České národní bance v termínu shodném s termínem předložení výkazu. Komentář bude obsahovat přehled tří největších ztrátových událostí operačního rizika za uplynulé čtvrtletí za každou z následujících oblastí:
a) elektronické bankovnictví,
b) informační systémy a technologie,
c) ostatní oblasti.
Banky pro jednotlivé události uvedou referenční číslo/označení události stanovené vykazující bankou, hrubou ztrátu způsobenou událostí, datum výskytu události, datum zjištění události a stručný popis události (charakteristika, závažnost, způsob řešení).
Přechodná a zrušovací ustanovení
§ 13
Výkazy sestavované k 31. prosinci 2008 sestavují a předkládají banky a pobočky zahraničních bank podle opatření a metodiky České národní banky platných k tomuto dni.
§ 14
Zrušuje se opatření České národní banky č. 7 ze dne 4. prosince 2007, o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance.
§ 15
Účinnost
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.
Guvernér
doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc. v. r.
Sekce měnová a statistiky
odpovědní zaměstnanci:
Ing. Šípová, linka 4373
Ing. Karnet, CSc., linka 4446
Příloha 1
Seznam a termíny předkládání výkazů bank a poboček zahraničních bank
--------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
Označení výkazu Kód datového souboru     Název výkazu              Termíny
                       – datového souboru
                                    ---------------------------------------------------
                                    Periodicita    Termín předkládání
--------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
Bil(ČNB)9-12  RISIFE19           Doplňkové informace k   měsíčně      do 25. kalendářního dne
                       finančním výkazům banky           následujícího měsíce, výkaz za
                                             prosinec do 10. února
                                             následujícího roku
                                    nepravidelně   během roku na vyžádání                          
--------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
V(ČNB)13-04   VISIFE20           Čtvrtletní výkaz o    čtvrtletně    do 25. kalendářního dne
                       úrokových nákladech a            následujícího měsíce po konci
                       výnosech                  čtvrtletí, výkaz za 4.
                                             čtvrtletí do 20. února
                                             následujícího roku
--------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
V(ČNB)25-04   RISIFE51           Čtvrtletní výkaz     čtvrtletně    do 25. kalendářního dne
                       vybraných aktiv a pasiv           následujícího měsíce po konci
                       podle zemí                 čtvrtletí, výkaz za 4.
                                             čtvrtletí do 31. ledna
                                             následujícího roku
--------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
V(ČNB)50-12   JISIFE50           Měsíční přehled cenných  měsíčně      do 20. kalendářního dne
                       papírů v držení klientů           následujícího měsíce
--------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
    VST(ČNB)1-12  RISIFE31           Měsíční výkaz o úvěrech  měsíčně      do 15. kalendářního dne
                       a pohledávkách za              následujícího měsíce
                       klienty
--------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
VST(ČNB)3-12  RISIFE63           Měsíční výkaz o úvěrech  měsíčně      do 15. kalendářního dne
                       a vkladech ve vztahu k           následujícího měsíce
                       úvěrovým institucím
--------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
VST(ČNB)11-12  RISIFE61           Měsíční výkaz o vkladech měsíčně      do 15. kalendářního dne
                       a úvěrech od klientů            následujícího měsíce
--------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
VST(ČNB)22 -12 RISIFE22           Měsíční výkaz o cenných  měsíčně      do 15. kalendářního dne
                       papírech emitovaných            následujícího měsíce
                       bankou
--------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
VST(ČNB)41-12  RISIFE41           Měsíční přehled cenných  měsíčně      do 15. kalendářního dne
                       papírů v držení banky            následujícího měsíce
--------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
VT(ČNB)1-12   TISIFE11           Měsíční výkaz o odpisech měsíčně      do 17. kalendářního dne
                       úvěrů a jiných               následujícího měsíce
                       pohledávek
--------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
VT(ČNB)2-12   TISIFE12           Měsíční výkaz o změnách  měsíčně      pouze výkaz za leden do 17.
                       v ocenění cenných papírů          února
                       v držení banky
--------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
VUS(ČNB)1-12  SISIFE01           Měsíční výkaz o      měsíčně      do 20. kalendářního dne
                       úrokových sazbách              následujícího měsíce
                       přijatých vkladů a úvěrů
--------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
VUS(ČNB)2-12  SISIFE02           Měsíční výkaz o      měsíčně      do 20. kalendářního dne
                       úrokových sazbách              následujícího měsíce
                       poskytnutých úvěrů
--------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
VUS(ČNB)3-12  SISIFE03           Měsíční výkaz o      měsíčně      do 20. kalendářního dne
                       úrokových sazbách              následujícího měsíce
                       neobchodovatelných
                       dluhových cenných papírů
--------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
VUS(ČNB)11-12  SISIFE11           Měsíční výkaz o      měsíčně      do 22. kalendářního dne
                       úrokových sazbách nově           následujícího měsíce
                       přijatých vkladů a úvěrů
--------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
VUS(ČNB)12-12  SISIFE12           Měsíční výkaz o      měsíčně      do 22. kalendářního dne
                       úrokových sazbách nově           následujícího měsíce
                       poskytnutých úvěrů
--------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
VUS(ČNB)13-12  SISIFE13           Měsíční výkaz o      měsíčně      do 22. kalendářního dne
                       úrokových sazbách              následujícího měsíce
                       neobchodovatelných
                       dluhových cenných papírů
                       v nových obchodech
--------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
Dev(ČNB)11-12  PESIFE11           Měsíční výkaz o      měsíčně      do 24. kalendářního dne
                       vybraných inkasech a            následujícího měsíce
                       platbách
--------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
P(ČNB)3-04   JIPIFE10           Čtvrtletní výkaz o    čtvrtletně    do 20. kalendářního dne
                       předpokládaných inkasech          následujícího měsíce po konci
                       nerezidentů z tuzemských          čtvrtletí
                       cenných papírů
--------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
P(ČNB)4-04   PIPIFE10           Čtvrtletní výkaz o    čtvrtletně    do 20. kalendářního dne
                       budoucích splátkách             následujícího měsíce po konci
                       úvěrů přijatých od             čtvrtletí
                       nerezidentů
--------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
BD(ČNB)1-12   DISIFE10           Hlášení o likviditě    měsíčně      do 29. kalendářního dne
                       banky podle zbytkové            následujícího měsíce, výkaz za
                       splatnosti                 prosinec do 10. února
                                             následujícího roku
                                    nepravidelně   během roku na vyžádání                          
--------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
BD(ČNB)2-12   DISIFE20           Hlášení o kapitálové   měsíčně      do 28. kalendářního dne
                       přiměřenosti banky             následujícího měsíce, výkaz za
                                             prosinec do 10. února
                                             následujícího roku
                                    nepravidelně   během roku na vyžádání                          
--------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
BD(ČNB)3-12   DISIFE30           Hlášení o angažovanosti  měsíčně      do 28. kalendářního dne
                       banky                    následujícího měsíce, výkaz za
                                             prosinec do 10. února
                                             následujícího roku
                                    nepravidelně   během roku na vyžádání                          
--------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
BD(ČNB)4-12   DISIFE40           Hlášení o kategorizaci  měsíčně      do 28. kalendářního dne
                       pohledávek banky              následujícího měsíce, výkaz za
                                             prosinec do 10. února
                                             následujícího roku
                                    nepravidelně   během roku na vyžádání                          
--------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
BD(ČNB)12-04  KISIFE20           Hlášení o kapitálové   čtvrtletně    do 35. kalendářního dne
                       přiměřenosti                následujícího čtvrtletí, výkaz
                       regulovaného                za 4. čtvrtletí do 25. března
                       konsolidačního celku                následujícího roku
                                    nepravidelně   během roku na vyžádání                          
--------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
BD(ČNB)13-04  KISIFE30           Hlášení o angažovanosti  čtvrtletně    do 35. kalendářního dne
                       regulovaného                následujícího čtvrtletí, výkaz
                       konsolidačního celku            za 4. čtvrtletí do 25. března
                                             následujícího roku
                                    nepravidelně   během roku na vyžádání                          
--------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
BD(ČNB)14-04  -               Hlášení o operacích    čtvrtletně    do 35. kalendářního dne
                       uvnitř skupiny smíšené           následujícího čtvrtletí, výkaz
                       holdingové osoby              za 4. čtvrtletí do 25. března
                                             následujícího roku
--------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
BD(ČNB)16-04  DISIFE16           Hlášení o angažovanosti  čtvrtletně    do 29. kalendářního dne
                       banky vůči jednotlivým           následujícího měsíce po konci
                       zemím                    čtvrtletí, výkaz za 4.
                                             čtvrtletí do 10. února
                                             následujícího roku
                                    nepravidelně   během roku na vyžádání                          
--------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
BD(ČNB)18-04  DISIFE85           Hlášení o hypotečních   čtvrtletně    do 25. kalendářního dne
                       zástavních listech a            následujícího měsíce po konci
                       hypotečních úvěrech             čtvrtletí, výkaz za 4.
                                             čtvrtletí do 10. února
                                             následujícího roku
--------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
BD(ČNB)21-01  DISIFE21           Doplňkové údaje pro    ročně       do 28. května (podle stavu k
                       stanovení kapitálového           30. dubnu)
                       požadavku k operačnímu
                       riziku banky
                                    nepravidelně   do 28. kalendářního dne                          
                                             následujícího měsíce po změně
                                             / vzniku rozhodné události
--------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
BD(ČNB)22-01  KISIFE22           Doplňkové údaje pro    ročně       do 35. kalendářního dne 3.
                       stanovení kapitálového           čtvrtletí (podle stavu k 30.
                       požadavku k operačnímu           červnu)
                       riziku regulovaného
                       konsolidačního celku
                                    nepravidelně   do 35. kalendářního dne                          
                                             následujícího čtvrtletí po
                                             změně / vzniku rozhodné
                                             události
--------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
BD(ČNB)23-04  DISIFE23           Hlášení o úrokovém    čtvrtletně    do 33. kalendářního dne
                       riziku banky                následujícího čtvrtletí, výkaz
                                             za 4. čtvrtletí do 10. února
                                             následujícího roku
                                    nepravidelně   během roku na vyžádání                          
--------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
BD(ČNB)25-04  DISIFE25           Hlášení o koncentraci   čtvrtletně    do 29. kalendářního dne
                       úvěrů a vkladů               následujícího měsíce po konci
                                             čtvrtletí, výkaz za 4.
                                             čtvrtletí do 10. února
                                             následujícího roku
--------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
E(ČNB)5-04   DISIFE60           Hlášení o organizační   čtvrtletně    do 15. kalendářního dne
                       struktuře a                 následujícího měsíce po konci
                       kvalifikovaných účastech          čtvrtletí
                       banky
--------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
E(ČNB)7-04   DISIFE65           Hlášení o elektronickém  čtvrtletně    do 25. kalendářního dne
                       bankovnictví a               následujícího měsíce po konci
                       bankovních účtech              čtvrtletí
--------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
E(ČNB)8-01   KISIFE80           Hlášení o struktuře    ročně       do 31. ledna následujícího
                       konsolidačního celku            roku
                                    nepravidelně   během roku neprodleně po                         
                                             změně / vzniku rozhodné
                                             události
--------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
E(ČNB)9-01   JISIFE20           Roční výkaz o pokladní  ročně       do 31. května běžného roku
                       činnosti bank
--------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
Příloha 2
Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů
A. Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů předkládaných v elektronické formě
Pozn. ASPI:
Část A nebyla zařazena
B. Charakteristika obsahové náplně výkazu BD(ČNB)14-04
Hlášení o operacích uvnitř skupiny smíšené holdingové osoby BD(ČNB)14-04
obsahuje přehled vybraných operací sjednaných ve vykazovacím období, tj. obchodů, služeb a jiných ujednání sjednaných mezi bankou na jedné straně a smíšenou holdingovou osobou nebo dalšími jí ovládanými osobami na straně druhé (dále v této příloze jen „partner“), včetně poskytnutých a přijatých záruk aj. podrozvahových operací.
Pro jednotlivé sledované operace se uvádí alespoň:
• celková hodnota operace (ve sjednané měně a v Kč, resp. přepočtu na Kč)
• identifikační číslo (IČ/NIČ), název/jméno a sídlo/adresa partnera, s nímž banka provedla dotčenou operaci,
• typ operace podle klasifikace operací uvnitř skupiny, do kterého daná operace uvnitř skupiny náleží,
• označení, zda jde o operaci významnou nebo nikoliv.
Za významné se považují operace, jejichž hodnota v Kč přesahuje 5% kapitálových požadavků banky1). Pokud se pod daným typem vyskytuje méně než pět významných operací, uvádí se pět hodnotově nejvyšších operací (jestliže se v daném typu a vykazovacím období vyskytují). Pro účely hlášení se operace sjednané se stejným partnerem ve stejné měně a stejného charakteru považují za jednu operaci – např. tři úvěry poskytnuté stejnému partnerovi se považují za jeden úvěr.
V současně zaslané příloze k hlášení uvede banka podrobnější informace o vykazovaných operacích a partnerech, s nimiž vykazované operace sjednala. Banka také uvede, zda a jak operace uvnitř skupiny podrobněji člení v rámci jednotlivých typů operací.
Výše uvedený typ operace vyjadřuje charakter obchodu, služby nebo jiného ujednání sjednaného mezi bankou a partnerem účastnícím se dané operace. K zařazení vykazované operace do příslušného typu použije banka následující
klasifikaci stanovenou ČNB:
• Typ 1 – operace, jejichž výsledkem je kapitálové propojení osob ve skupině smíšené holdingové osoby, zejména peněžité nebo nepeněžité vklady banky do základního kapitálu, rezervních či kapitálových fondů, podřízené pohledávky banky,
• Typ 2 – operace uskutečněné v důsledku kapitálového propojení osob ve skupině smíšené holdingové osoby, zejména převod zisku nebo jeho části, převod z rozdělení jiných vlastních zdrojů,
• Typ 3 – obchody s finančními nástroji, zejména obchody s cennými papíry, obchody s deriváty, úvěry, vklady,
• Typ 4 – podrozvahové operace, zejména úvěrové přísliby, pojištění a zajištění, záruky, ručení,
• Typ 5 – služby, zejména služby v oblasti řízení rizik, řízení likvidity, vypořádání obchodů, správy aktiv, obhospodařování aktiv, poradenství,
• Typ 6 – porušení smluvní nebo zákonné povinnosti vůči partnerovi,
• Typ 7 – plnění vůči partnerovi, které je plněním bez právního důvodu, plněním z neplatného právního úkonu, plněním z právního důvodu, který odpadl nebo plnění povinnosti, kterou měla po právu plnit jiná osoba ve skupině smíšené finanční holdingové osoby,
• Typ 8 – ostatní operace neuvedené pod typem 1 až 7.
----
1) § 28 vyhlášky č. 123/2007 Sb. o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry.
Příloha 3
Varianty rozsahu vykazování pro výkazy bank a poboček zahraničních bank
(předkládané varianty jsou označeny "x")
+---------------+- ---------------------------------------------------------------------+
|Označení    |       Varianta rozsahu vykazování podle § 2 odst. 1       |
|výkazu     +- ---------------+----------------+--------------------+---------------+
|        |  a) údaje za  |  b) údaje za | c) údaje za    | d) údaje za  |
|        |  banku v ČR  |  banku v ČR a | pobočku zahraniční | pobočky banky |
|        |         |  v zahraničí | banky v ČR     | v zahraničí  |
+---------------+-- --------------+----------------+--------------------+---------------+
|Bil(ČNB)1-12  |  x      |        |  x        |        |
+---------------+-- --------------+----------------+--------------------+---------------+
|Bil(ČNB)2-12  |         |  x      |  x        |        |
+---------------+-- --------------+----------------+--------------------+---------------+
|Bil(ČNB)3-01  |         |  x      |  x        |        |
+---------------+-- --------------+----------------+--------------------+---------------+
|Bil(ČNB)4-04  |         |  x1)     |          |        |
+---------------+-- --------------+----------------+--------------------+---------------+
|Bil(ČNB)5-12  |         |  x      |  x        |        |
+---------------+-- --------------+----------------+--------------------+---------------+
|Bil(ČNB)6-04  |         |  x1)     |          |        |
+---------------+-- --------------+----------------+--------------------+---------------+
|Bil(ČNB)8-04  |         |  x1)     |          |        |
+---------------+-- --------------+----------------+--------------------+---------------+
|Bil(ČNB)9-12  |         |  x      |  x        |        |
+---------------+-- --------------+----------------+--------------------+---------------+
|V(ČNB)13-04  |         |  x      |  x        |        |
+---------------+-- --------------+----------------+--------------------+---------------+
|V(ČNB)25-04  |  x      |        |  x        |        |
+---------------+-- --------------+----------------+--------------------+---------------+
|V(ČNB)50-12  |  x      |        |  x        |  x      |
+---------------+-- --------------+----------------+--------------------+---------------+
|VST(ČNB)1-12  |  x      |        |  x        |        |
+---------------+-- --------------+----------------+--------------------+---------------+
|VST(ČNB)3-12  |  x      |        |  x        |        |
+---------------+-- --------------+----------------+--------------------+---------------+
|VST(ČNB)11-12 |  x      |        |  x        |        |
+---------------+-- --------------+----------------+--------------------+---------------+
|VST(ČNB)22-12 |  x      |        |  x        |        |
+---------------+-- --------------+----------------+--------------------+---------------+
|VST(ČNB)41-12 |  x      |        |  x        |  x      |
+---------------+-- --------------+----------------+--------------------+---------------+
|VT(ČNB)1-12  |  x      |        |  x        |        |
+---------------+-- --------------+----------------+--------------------+---------------+
|VT(ČNB)2-12  |  x      |        |  x        |        |
+---------------+-- --------------+----------------+--------------------+---------------+
|VUS(ČNB)1-12  |  x      |        |  x        |        |
+---------------+-- --------------+----------------+--------------------+---------------+
|VUS(ČNB)2-12  |  x      |        |  x        |        |
+---------------+-- --------------+----------------+--------------------+---------------+
|VUS(ČNB)3-12  |  x      |        |  x        |        |
+---------------+-- --------------+----------------+--------------------+---------------+
|VUS(ČNB)11-12 |  x      |        |  x        |        |
+---------------+-- --------------+----------------+--------------------+---------------+
|VUS(ČNB)12-12 |  x      |        |  x        |        |
+---------------+-- --------------+----------------+--------------------+---------------+
|VVUS(ČNB)13-12 |  x      |        |  x        |        |
+---------------+-- --------------+----------------+--------------------+---------------+
|Dev(ČNB)11-12 |  x      |        |  x        |        |
+---------------+-- --------------+----------------+--------------------+---------------+
|P(ČNB)3-04   |  x      |        |  x        |        |
+---------------+-- --------------+----------------+--------------------+---------------+
|P(ČNB)4-04   |  x      |        |  x        |        |
+---------------+-- --------------+----------------+--------------------+---------------+
|BD(ČNB)1-12  |         |  x      |  x        |        |
+---------------+-- --------------+----------------+--------------------+---------------+
|BD(ČNB)2-12  |         |  x      |          |        |
+---------------+-- --------------+----------------+--------------------+---------------+
|BD(ČNB)3-12  |         |  x      |          |        |
+---------------+-- --------------+----------------+--------------------+---------------+
|BD(ČNB)4-12  |         |  x      |  x        |        |
+---------------+-- --------------+----------------+--------------------+---------------+
|BD(ČNB)12-04  |         |  x1)     |          |        |
+---------------+-- --------------+----------------+--------------------+---------------+
    |BD(ČNB)13-04  |         |  x1)     |          |        |
+---------------+-- --------------+----------------+--------------------+---------------+
|BD(ČNB)14-04  |         |  x      |          |        |
+---------------+-- --------------+----------------+--------------------+---------------+
|BD(ČNB)16-04  |         |  x      |  x        |        |
+---------------+-- --------------+----------------+--------------------+---------------+
|BD(ČNB)18-04  |         |  x      |  x        |        |
+---------------+-- --------------+----------------+--------------------+---------------+
|BD(ČNB)21-01  |         |  x      |          |        |
+---------------+-- --------------+----------------+--------------------+---------------+
|BD(ČNB)22-01  |         |  x1)     |          |        |
+---------------+-- --------------+----------------+--------------------+---------------+
|BD(ČNB)23-04  |         |  x      |  x        |        |
+---------------+-- --------------+----------------+--------------------+---------------+
|BD(ČNB)25-04  |         |  x      |  x        |        |
+---------------+-- --------------+----------------+--------------------+---------------+
|E(ČNB)5-04   |         |  x      |  x        |        |
+---------------+-- --------------+----------------+--------------------+---------------+
|E(ČNB)7-04   |         |  x      |  x        |        |
+---------------+-- --------------+----------------+--------------------+---------------+
|E(ČNB)8-01   |         |  x2)     |          |        |
+---------------+-- --------------+----------------+--------------------+---------------+
|E(ČNB)9-01   |  x      |        |  x        |        |
+---------------+-- --------------+----------------+--------------------+---------------+


1) Včetně údajů za ostatní osoby zařazené v regulovaném konsolidačním celku.
2) Včetně údajů za ostatní osoby zařazené v konsolidačním celku.
Příloha 4
Doplňkové informace předkládané k výkazu E(ČNB)8-01
K výkazu E(ČNB) 8-01 předkládanému za konsolidační celky předloží banky podle § 12 odst. 1 tohoto opatření následující doplňkové informace v textové a grafické podobě:
1. textové informace o ovládající osobě, tj. ovládající bance, zahraniční ovládající bance, finanční holdingové osobě nebo smíšené holdingové osobě:
a) předmět podnikání (činnosti) zapsaný v obchodním rejstříku,
b) přehled činností skutečně vykonávaných;
2. textové informace o ovládaných osobách:
a) předmět podnikání (činnosti) zapsaný v obchodním rejstříku,
b) přehled činností skutečně vykonávaných,
c) přehled služeb poskytovaných ovládanou osobou ovládající bance, zahraniční ovládající bance, finanční holdingové osobě nebo smíšené holdingové osobě,
d) přehled služeb poskytovaných ovládanou osobou dalším osobám v konsolidačního celku (netýká se skupiny smíšené holdingové osoby),
e) přehled služeb poskytovaných ovládající bankou, zahraniční ovládající bankou nebo finanční holdingovou osobou ovládané osobě (netýká se smíšené holdingové osoby);
3. textové informace o přidružených osobách:
a) předmět podnikání (činnosti) zapsaný v obchodním rejstříku,
b) přehled činností skutečně vykonávaných,
c) přehled služeb poskytovaných přidruženou osobou ovládající bance, zahraniční ovládající bance, finanční holdingové osobě nebo smíšené holdingové osobě,
d) přehled služeb poskytovaných přidruženou osobou dalším osobám v konsolidačního celku (netýká se skupiny smíšené holdingové osoby),
e) přehled služeb poskytovaných ovládající bankou, zahraniční ovládající bankou nebo finanční holdingovou osobou přidružené osobě (netýká se smíšené holdingové osoby);
4. grafické znázornění konsolidačního celku z hlediska vlastnického uspořádání s vyznačením osob zahrnutých do regulovaného konsolidačního celku;
5. grafické znázornění konsolidačního celku z hlediska řízení s vyznačením osob zahrnutých do regulovaného konsolidačního celku.
1) § 1 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
2) § 1 odst. 6 a § 5c odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění zákona č. 126/2002 Sb.
3) § 5 vyhlášky č. 123/2007 Sb. o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb.
4) § 214 písm. a) vyhlášky č. 123/2007 Sb.
5) § 26d odst. 1 písm. g) zákona č. 21/1992 Sb., ve znění zákona č. 126/2002 Sb.
6) § 7a zákona č. 21/1992 Sb., ve znění zákona č. 165/1998 Sb.
7) §5c zákona č. 21/1992 Sb., ve znění zákona č. 126/2002 Sb.
8) § 35 odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb.
9) § 68 odst. 1 obchodního zákoníku.
10) § 7 a 8 opatření České národní banky č. 1/2005, kterým se stanoví způsob předávání a přejímání dat automatizovaných výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění opatření č. 1/2006.
11) § 7 až 10 opatření České národní banky č. 1/2005, ve znění opatření č. 1/2006.
12) § 14 odst. 7 opatření České národní banky č. 1/2005.
13) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů.
14) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
15) Článek 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o používání mezinárodních účetních standardů.
16) § 50 a 51 vyhlášky č. 123/2007 Sb.
17) § 52 vyhlášky č. 123/2007 Sb.
18) § 24 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
19) § 60 odst. 4 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
20) § 53 vyhlášky č. 123/2007 Sb.
21) Opatření České národní banky č. 1/2005, ve znění opatření č. 1/2006.
22) § 10 odst. 2 opatření České národní banky č. 1/2005, ve znění opatření č. 1/2006.
23) § 11 vyhlášky č. 123/2007 Sb.
24) § 2 písm. b), j), l) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 440/2004 Sb.
25) § 19 až 21 opatření České národní banky č. 1/2005, ve znění opatření č. 1/2006.
26) § 41 odst. 5 zákona č. 6/1993 Sb. o České národní bance, ve znění zákona č. 57/2006 Sb.
27) § 182 odst. 6 vyhlášky č. 123/2007 Sb.
28) § 181 vyhlášky č. 123/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb.