Vyhláška ze dne 19.6.2008, kterou se mění vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací

30.6.2008 | Sbírka:  231/2008 Sb. | Částka:  75/2008ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.
Aktivní derogace: 117/2007 Sb.
231/2008 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 19. června 2008,
kterou se mění vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 150 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 29 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích:
Čl. I
Vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, se mění takto:
1. V § 5 odst. 6 se za slova „podle § 4 odst. 2“ vkládají slova „s mezinárodním přestupným znakem podle § 4 odst. 3“.
2. V § 7 odstavec 2 zní:
„(2) Lehce zapamatovatelným číslem se pro účely této vyhlášky rozumí každé telefonní číslo ve formátech uvedených v příloze č. 1 a každé třímístné, čtyřmístné, pětimístné zkrácené telefonní číslo nebo evropské harmonizované číslo.“.
3. V § 8 se věta druhá nahrazuje větou „Po volbě kódu volby operátora nebo při nastaveném kódu předvolby operátora se při uskutečňování národního volání volí a předává telefonní číslo bez mezinárodního přestupného znaku podle § 4 odst. 3 a bez kódu země podle § 4 odst. 2.“.
4. § 9 včetně nadpisu zní:
㤠9
Mezinárodní identifikátor účastníka mobilní telefonní sítě
(1) Mezinárodní identifikátor účastníka mobilní telefonní sítě identifikuje účastníka v mobilní telefonní síti podle doporučení Mezinárodní telekomunikační unie ITU-T E.212.
(2) Mezinárodní identifikátor účastníka mobilní telefonní sítě se skládá z kódu země mobilní telefonní sítě, kódu mobilní telefonní sítě a identifikačního čísla účastníka mobilní telefonní sítě. Pro Českou republiku je stanoven kód země mobilní telefonní sítě 230. Formát mezinárodního identifikátoru účastníka mobilní telefonní sítě je uveden v příloze č. 1.“.
5. V § 25 se slovo „mobilní“ zrušuje.
6. V příloze č. 1 v bodě 4.5 Zkrácená telefonní čísla pro přístup ke službám s kódem SAC=15 v popisu čísla 153 se slova „dopravní tísňové volání“ nahrazují slovy „národní tísňové volání“.
7. V příloze č. 1 v bodě 6 Přístupové kódy k síti elektronických komunikací se u DNe 976, v části popisu Síť elektronických komunikací, za slova „Přístup k“ vkládají slova „veřejné datové síti a k“.
8. V příloze č. 1 v bodě 7 Přístupové kódy ke službě elektronických komunikací v poznámce u přístupového kódu ke službě SAC=800 se slova „určuje poskytovatele přístupu ke službě na účet volaného“ zrušují.
9. V příloze č. 1 v bodě 7 Přístupové kódy ke službě elektronických komunikací text poznámky u přístupového kódu ke službě SAC=908 zní: „Kombinace číslic A, B určuje výši ceny za jedno volání, včetně DPH.“.
10. V příloze č. 1 bod 9 zní:
"9. Přístupové kódy k neveřejným telefonním sítím a neveřejným komunikačním sítím
 

 +--------------+-----------------------------+--------------------------------+
 | Přístupové  |  Druh neveřejných sítí  |  Poznámka          |
 | kódy     |               |                |
 +--------------+-----------------------------+--------------------------------+
 | 9500 až 9599 | Přístup k          | Délka telefonního čísla    |
 |       | neveřejným         | je 9 číslic.         |
 |       | telefonním sítím      |                |
 +--------------+-----------------------------+--------------------------------+
 | 972 až 974  | Přístup k          | Délka telefonního čísla    |
 |       | neveřejným         | je 9 číslic.         |
 |       | telefonním sítím      |                |
 +--------------+-----------------------------+--------------------------------+
 | 975     | Rezerva přístupu k     |                |
 |       | neveřejným telefonním    |                |
 |       | sítím            |                |
 +--------------+-----------------------------+--------------------------------+
 | 980     | Přístup k virtuální     | Délka telefonního čísla    |
 |       | neveřejné telefonní     | je 9 až 12 číslic.      |
 |       | síti (VPN)         |                |
 +--------------+-----------------------------+--------------------------------+
 | 981 až 982  | Rezerva pro přístup k    |                |
 |       | virtuální neveřejné     |                |
 |       | telefonní síti (VPN)    |                |
 +--------------+-----------------------------+--------------------------------+
 | 983     | Přístup k virtuální     | Délka telefonního čísla    |
 |       | neveřejné telefonní     | je 7 číslic.         |
 |       | síti (VPN)         |                |
 +--------------+-----------------------------+--------------------------------+
 | 984 až 988  | Rezerva pro přístup k    |                |
 |       | virtuální neveřejné     |                |
 |       | komunikační síti (VPN)   |                |
 +--------------+-----------------------------+--------------------------------+
 | 9890 až 9899 | Přístup k virtuální     | Délka telefonního čísla    |
 |       | neveřejné komunikační    | je 9 číslic.         |
 |       | síti (VPN)         |                |
 +--------------+-----------------------------+--------------------------------+
 | 990 až 999  | Rezerva           |                |
 +--------------+-----------------------------+--------------------------------+ 
11. V příloze č. 1 v bodě 11 v nadpisu se slovo „veřejné“ zrušuje.
12. V příloze č. 1 v bodě 11 v popisu MCC se slovo „veřejné“ zrušuje.
13. V příloze č. 1 v bodě 11 v popisu MNC se slovo „veřejné“ zrušuje.
14. V příloze č. 4 v bodě 2 Formát kódu signalizačního zařízení bodu přechodové signalizační sítě se signalizačním systémem č. 7 v poznámce se slovo „mezinárodního“ zrušuje.
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. července 2008.
Ministr:
Ing. Říman v. r.