Sdělení ze dne 26.11.2008 o aktualizaci Klasifikace zemí CZ-GEONOM a o ukončení zveřejňování aktualizací Klasifikace zemí CZ-GEONOM ve Sbírce zákonů

15.12.2008 | Sbírka:  429/2008 Sb. | Částka:  139/2008ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Aktivní derogace: 487/2003 Sb.
429/2008 Sb.
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 26. listopadu 2008
o aktualizaci Klasifikace zemí CZ-GEONOM a o ukončení zveřejňování aktualizací Klasifikace zemí CZ-GEONOM ve Sbírce zákonů
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že na základě nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 ze dne 13. prosince 2006 o klasifikaci zemí a území pro statistiku zahraničního obchodu Společenství a statistiku obchodu mezi členskými státy byla provedena změna alfabetického kódu Černé Hory v Klasifikaci zemí CZ-GEONOM. Změna je vyjádřena v následující tabulce:
 
+----------------------+---------------------------------------+-----------------------------+
|           |     Alfabetický kód (A2)     |   Numerický kód (N3)   |
|    Země     +-------------------+-------------------+-----------------------------+                 
|           |    původní   |    nový    |     nezměněný     |
+----------------------+-------------------+-------------------+-----------------------------+
|   Černá Hora    |     XM    |    ME     |       097       |
+----------------------+-------------------+-------------------+-----------------------------+
 
Od 1. ledna 2009 bude klasifikace i nadále aktualizována vždy na základě nového nařízení Komise. Nařízení Komise jsou zveřejňována v Úředním věstníku Evropské unie a jsou závazná v celém rozsahu a přímo použitelná ve všech členských státech, proto již nebudou další aktualizace klasifikace CZ-GEONOM zveřejňovány ve Sbírce zákonů.
Český statistický úřad bude klasifikaci CZ-GEONOM i nadále aktualizovat a zveřejňovat na svých internetových stránkách na adrese www.czso.cz. Platné znění aktualizované klasifikace CZ-GEONOM bude vždy k dispozici rovněž na nosiči v elektronické podobě v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10.
Předseda:
Ing. Fischer, CSc. v. r.