Sdělení ze dne 12.1.2009 k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

26.1.2009 | Sbírka:  11/8 965/2009-111 | Částka:  1/2009ASPI

Vztahy

Nadřazené: 16/2001 Sb.
11/8 965/2009-111
Sdělení
ze dne 12.1.2009
k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů Závazné ukazatele státního rozpočtu – rok 2009
Referent:
Ing. M. Kolitsch,
tel. 257 043 204
Zveřejňujeme obsahovou náplň části VII. Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04 U), jehož rozsah a způsob sestavení je stanoven v příloze č. 5 vyhlášky č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Jednotlivé ukazatele stanovené v příloze č. 4 zákona č. 475/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009 budou uvedeny do části VII. Fin 2-04 U příslušnými kapitolami podle níže uvedeného přehledu s tím, že v tištěné formě výkazu (sumáře) Fin 2-04 U se v této části uvádějí pouze ukazatele, které OSS (kapitola) vykazuje.
Další analytické údaje vykazují všechny kapitoly státního rozpočtu, které vykazují výdaje ve státní správě.
VII. Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje
--------------------------------------------- ------------------------------------------------
Název ukazatele                Číslo řádku     Kontrolní vazby

text                      r      
--------------------------------------------- ------------------------------------------------
Specifické ukazatele – příjmy (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
--------------------------------------------- ------------------------------------------------

Daňové příjmy *)                          7 110 

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na     7 120 = ř. (7121 + 7122)
státní politiku zaměstnanosti

v tom: pojistné na důchodové pojištění               7 121 

pojistné na nemocenské pojištění                  7 122 
a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery       7 130 = součtu
celkem                                   ř. 7131 až 7136

v tom:                               7 131 
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP

– programovací období 2004 až 2006 celkem
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP               7 132 

– programovací období 2007 až 2013 celkem
příjmy z rozpočtu Evropské unie – SZP                7 133 

– programovací období 2004 až 2006 celkem
příjmy z rozpočtu Evropské unie – SZP                7 134 

– programovací období 2007 až 2013 celkem
příjmy z prostředků finančních mechanismů              7 135 

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté        7 136 
transfery celkem
                                     ř. (7110 + 7120 +
                                     7130) sl. 71, 72, 73
                                     = (součtu položek
                                     třídy 1 až 4 části
                                     I.) sl. 1, 2, 3
--------------------------------------------- ------------------------------------------------
Specifické ukazatele – výdaje (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
--------------------------------------------- ------------------------------------------------
                                  7 201 
                                  7 202 
                             …        
                                  7 299 
--------------------------------------------- ------------------------------------------------
Průřezové ukazatele (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
--------------------------------------------- ------------------------------------------------
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci       7 310 

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem              7 320 

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb             7 330 

Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve           7 342 
služebním poměru

v tom: Policie ČR                          7 343 
    Hasičský záchranný sbor ČR                  7 344 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů       7 347 
ústavních činitelů

Platy zaměstnanců v pracovním poměru                7 349 

Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů              7 350 = ř. (7351 + 7354)
spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů

v tom: ze státního rozpočtu celkem                 7 351 = ř. (7352 + 7353)

v tom: institucionální výdaje celkem                7 352 

účelové výdaje celkem                        7 353 

kryté příjmem z prostředků zahraničních programů          7 354 

Národní program výzkumu                       7 361 

Programy v působnosti poskytovatelů                 7 362 

Veřejné zakázky                           7 363 

Specifický výzkum na vysokých školách                7 364 

Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji             7 365 

Vratky přeplatků splátek návratných finančních výpomocí       7 390 
poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně

Zahraniční rozvojová spolupráce                   7 391 

Program sociální prevence a prevence kriminality          7 392 

Program protidrogové politiky                    7 393 

Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity       7 394 

Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č.        7 395 
240/2000 Sb.

Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez       7 410 = ř. (7411 + 7412)
SZP

– programovací období 2004 až 2006 celkem
v tom: ze státního rozpočtu                     7 411 

kryté příjmem z rozpočtu EU                     7 412 

Výdaje na společnou zemědělskou politiku              7 420 = ř. (7421 až 7424)
– programovací období 2004 až 2006

v tom:                               7 421 
Horizontální plán rozvoje venkova – ze státního rozpočtu

Horizontální plán rozvoje venkova – kryté příjmem z         7 422 
rozpočtu EU

přímé platby – předfinancování ze státního rozpočtu         7 423 

přímé platby – dofinancování ze státního rozpočtu          7 424 

Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez 7 430      = ř. (7431 + 7432)
SZP
– programovací období 2007 až 2013 celkem

v tom: ze státního rozpočtu               7 431      

kryté příjmem z rozpočtu EU               7 432      
Výdaje na společnou zemědělskou politiku         7 440      = součtu
– programovací období 2007 až 2013                    ř. 7441 až 7446

v tom: přímé platby – předfinancování ze státního    7 441      
rozpočtu

přímé platby – dofinancování ze státního rozpočtu    7 442      

podpora venkova – ze státního rozpočtu          7 443      

podpora venkova – kryté příjmem z rozpočtu EU      7 444      

Společná organizace trhu – ze státního rozpočtu     7 445      

Společná organizace trhu – kryté příjmem z rozpočtu EU  7 446      

Výdaje na společné projekty, které jsou z části     7 450      = ř. (7451 + 7452)
financovány
z prostředků finančních mechanismů

v tom: ze státního rozpočtu               7 451      

kryté příjmem z prostředků finančních mechanismů     7 452      

Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem       7 510      
--------------------------------------------- ------------------------------------------------
Další závazné ukazatele (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
--------------------------------------------- ------------------------------------------------
Zvýšení stavu státních dluhopisů             7 601      

Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů        7 602      

Změna stavu na účtech státních finančních aktiv     7 603      

Další analytické údaje

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci  7 650      
ve státní správě9)

z toho:                         7 651      
Platy zaměstnanců ve státní správě9)
--------------------------------------------- ------------------------------------------------                                     

*) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
9) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany
Ing. Karel Tyll, v. r.
ředitel odboru státního rozpočtu