Sdělení ze dne 16.1.2009 k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

26.1.2009 | Sbírka:  11/8 270/2009-111 | Částka:  1/2009ASPI

Vztahy

Nadřazené: 16/2001 Sb.
11/8 270/2009-111
Sdělení
ze dne 16.1.2009
k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Referent:
Ing. M. Kolitsch,
tel. 257 043 204
Číselník účelů VPS 2008
(prostředky poskytnuté dle § 21 odst. 3 a 4 zákona č. 218/2000 Sb.)
V souladu s vyhláškou č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byl vytvořen Číselník účelů prostředků poskytnutých v roce 2008 z kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS) podle § 21 odst. 3 a 4 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Číselník má podobu osmimístného kódu a slovního popisu účelu, je zveřejňován ve Finančním zpravodaji a současně na internetových stránkách Ministerstva financí.
Kódy účelů využijí organizační složky státu (OSS) pro sestavení výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu (NAR 1-12 U) v části II., ve které podrobněji člení údaje uvedené v části I. na řádku číslo 11 s označením „F. Účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel“.
Vyhláška č. 16/2001 Sb. stanoví, že na řádku číslo 11 s názvem „F. Účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel“ se neuvádějí nároky z nespotřebovaných výdajů, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z rozpočtu EU, peněžními prostředky z finančních mechanismů a peněžními prostředky přijatými od NATO. Z tohoto důvodu nejsou na tento účel poskytnuté prostředky součástí číselníku. Ve smyslu § 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nejsou zahrnuta rozpočtová opatření, týkající se sociálních dávek. Jejich vymezení je určeno zákonem v odkazu 25b) (oddíl 41 dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů).
Číselník účelů je stanoven za období březen – prosinec roku 2008, protože novela zákona č. 218/2000 Sb. nabyla účinnosti až 1. března 2008. Prostředky poskytnuté z kapitoly VPS v lednu a únoru se tudíž zařadí na příslušné jiné řádky ve výkaze NAR 1-12 U, pokud z nich vznikly OSS nároky za rok 2008.
V roce 2009 v případě vzniku nároku použije OSS stejný kód účelu, pokud tento účel byl již stanoven v roce 2008 (např. u kapitoly 306 – Ministerstvo zahraničních věcí se pro účel „Vrcholné státní návštěvy“ použije kód účelu 08306005 i pro nároky vzniklé za rok 2009). Pro zcela nové účely (zejména z vládní rozpočtové rezervy) bude podle pravidel uvedených ve vyhlášce č. 16/2001 Sb. přidělen nový kód účelu (např. 09306001 pro první nový účel v roce 2009 v kapitole 306 – Ministerstvo zahraničních věcí ).
Osmimístný kód účelu má strukturu:
rr kkk ccc
rr – poslední dvojčíslí roku, kdy byl účel stanoven;
kkk – číslo kapitoly;
ccc – pořadové číslo účelu v daném roce v rámci jedné kapitoly.
Číselník účelů VPS
---------- ------------------------------------------------------------------------------- ---
kód účelu    účel
---------- ------------------------------------------------------------------------------- ---
Kapitola 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu
---------- ------------------------------------------------------------------------------- ---
8302 001 Zajištění programu CODEXIS – národní a evropský informační systém
---------- ------------------------------------------------------------------------------- ---
Kapitola 304 – Úřad vlády České republiky
---------- ------------------------------------------------------------------------------- ---
8304 001 Prostředky na úpravu Benešovy vily v Sezimově Ústí
8304 002 Prostředky na mediální komunikaci vládních priorit realizovaných Úřadem vlády ČR
     v roce 2008
8304 003 Prostředky na vybudování tiskového střediska dle standardů EU
8304 004 Prostředky na posílení rozpočtu kapitoly 304 – Úřad vlády ČR
---------- ------------------------------------------------------------------------------- ---     
Kapitola 306 – Ministerstvo zahraničních věcí
---------- ------------------------------------------------------------------------------- ---
8306 001 Prostředky na rekonstrukci Českého domu v Moskvě
8306 002 Transformační spolupráce
8306 003 Prostředky na zapojení občanů ČR do civilních misí EU a dalších mezinárodních
     vládních organizací
8306 004 Bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech
     (usn. vl. č. 740/2005)
8306 005 Vrcholné státní návštěvy
8306 006 Prostředky na zabezpečení účasti ČR na Světové výstavě EXPO 2010 Šanghaj
8306 007 Prostředky na zpracování geopolitických podmínek, zajištění podkladů pro
     vytvoření studie proveditelnosti a následné vypracování nezávislé kontrolní
     analýzy a rešerše. Projekt proběhne
     do konce roku 2008.
8306 008 Prostředky na projekty na podporu ekonomické diplomacie
8306 009 Prostředky na rozvojovou pomoc Palestinské národní autonomii (usn. vl. č.
     801/2008)
8306 010 Prostředky na záchranu českého kulturního dědictví v Cedar Rapids v Iowě USA
     (usn. vl. č. 982/2008)
8306 011 Prostředky na rekonstrukci a rozvojovou pomoc Gruzii (usn. vl. č. 1063/2008)
---------- ------------------------------------------------------------------------------- ---
Kapitola 312 – Ministerstvo financí
---------- ------------------------------------------------------------------------------- ---
8312 001 Výdaje spojené se zrušením ČKA (náhrady soudních řízení, úhrady záruk a garancí)
8312 002 Mezinárodní spory (dohody o podpoře a ochraně investic apod.)
8312 003 Výstavba budovy Finančního úřadu Valašské Klobouky
8312 004 Výstavba budovy Finančního úřadu Veselí nad Moravou
8312 005 Zahraniční rozvojová spolupráce
8312 006 Škody způsobené při výkonu veřejné moci – nesprávná úřední rozhodnutí
---------- ------------------------------------------------------------------------------- ---
Kapitola 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí
---------- ------------------------------------------------------------------------------- ---
8313 001 Domov blahosl. Bronislavy, Humpolec (usn. RV 417/2008)
8313 002 Domov důchodců, Třebechovice pod Orebem (usn. RV 417/2008)
8313 003 Oblastní charita Kroměříž – charitní dům pokojného stáří Cetechovice,
     rekonstrukce (usn. RV 417/2008, ev. č. akce 113 313 7702)
8313 004 Prostředky na integraci cizinců
8313 005 Dotace pro Fond ohrožených dětí – Klokánek Brno
8313 006 Prostředky ze SR na posílení výdajů na úhradu příspěvku na podporu zaměstnávání
     osob se zdravotním postižením (usn.1267/2008)
8313 007 Občanské sdruž. Pod křídly – dům na půl cesty, Kostelec u Zlína – novostavba
     (ev. č. akce 113 312 7501)
8313 008 Občanské sdruž. Pod křídly – dům na půl cesty, Vsetín (ev. č. akce 113 312
     7601)
8313 009 Domov důchodců sv. Zdislavy, Červená Voda – přístavba objektu D (ev. č. akce
     113 313 2452)
8313 010 Domov důchodců Bystřany – rekonstrukce I. NP a prádelny (ev. č. akce 113 313
     3702)
---------- ------------------------------------------------------------------------------- ---
Kapitola 314 – Ministerstvo vnitra
---------- ------------------------------------------------------------------------------- ---
8314 001 Zabezpečení voleb do zastupitelstev obcí dne 29. 3. 2008
8314 002 Bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech
     (usn. vl. č. 740/2005)
8314 003 Zajišťění bezpečnostních opatření při předsednictví ČR v Radě EU (usn. vl. č.
     406/2008)
8314 004 Zabezpečení voleb do zastupitelstev obcí dne 28. 6. 2008
8314 005 Prostředky na zapojení občanů ČR do civilních misí EU a dalších mezinárodních
     vládních organizací
8314 006 Opr. zásahová technika – hlavní město Praha (CAS a automob. žebřík), HZS
     Středočeského kraje (automob. jeřáb)
8314 007 Nákup zásahové techniky – vysokozdvižná hasičská plošina, HZS hl. m. Prahy
8314 008 Prostředky na mimořádné výdaje – likvidace následků vichřice Emma
8314 009 Nákup dýchacích přístrojů, HZS hl. m. Prahy
8314 010 Zabezpečení voleb do zastupitelstev obcí dne 6. 9. 2008
8314 011 Realizace projektu Identifikace kompetencí zatěž. výkon veřejné správy – malé
     obce  (usn. vl. č. 1325/2006)
8314 012 Zabezpečení voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů
     konaných ve dnech 17. a 18. 10. 2008
8314 013 Prostředky na integraci cizinců
8314 014 Prostředky pro SDH obcí Malenice, Libenec, Chrast, města Horní Slavkov
8314 015 Oprava poškozené zásahové techniky, HZS Úst a MS KÚ
8314 016 Pořízení školních pomůcek k zaj. inform. a připravenosti obyvatel na krizové
     situace
8314 017 Prostředky ze SR na vybavení pracovišť CZECH POINT v obcích (usn. vl. č.
     1458/2008)
8314 018 Opr. poškoz. zásahové techniky a náhradní spotřební materiál – hlavní město
     Praha
---------- ------------------------------------------------------------------------------- ---
Kapitola 315 – Ministerstvo životního prostředí
---------- -------------------------------------------------------------------------------     ---
8315 001 Prostředky na realizaci akce "Zoolog. a botan.zahrada města Plzně – Plzeňský
     kraj – Příroda
     Křivoklátska a Šumavy – Život v podzemí "(usn. RV 417/2008)
8315 002 Prostředky na revitalizaci říčního systému – obec Olšovice
---------- ------------------------------------------------------------------------------- ---
Kapitola 317 – Ministerstvo pro místní rozvoj
---------- ------------------------------------------------------------------------------- ---
8317 001 Prostředky na integraci cizinců
8317 002 Posílení programu 117510 – Podpora rozvoje bydlení (usn. vl. č. 1011/2008)
---------- ------------------------------------------------------------------------------- ---
Kapitola 322 – Ministerstvo průmyslu a obchodu
---------- ------------------------------------------------------------------------------- ---
8322 001 Prostředky na integraci cizinců
8322 002 Zahlazování následků hornické činnosti – podnik DIAMO (usn. vl. č. 688/2008)
8322 003 Podpora technolog. center a center strategických služeb (§ 2129, pol. 5213) –
     usn. vl. č. 1628/2008
---------- ------------------------------------------------------------------------------- ---
Kapitola 329 – Ministerstvo zemědělství
---------- ------------------------------------------------------------------------------- ---
8329 001 Prostředky na dotační podpůrné programy zemědělství (usn. vl. č. 238/2008)
8329 002 Program 229310 – Obec Světice u Říčan – Středočeský kraj – 7. Etapa výstavby
     splaškové kanalizace (usn. RV 417/2008)
8329 003 Program 229310 – Obec Zálezly, okr. Prachatice – Jihočeský kraj – Výstavba
     kanalizace
     a čističky odpadních vod Setěchovice (správní území obce Zálezly) (usn. RV
     417/2008)
8329 004 Program 229310 – Obec Lutín, okr. Olomouc – Olomoucký kraj – Vodovod Lutín –
     stará část
     (usn. RV 417/2008)
8329 005 Program 229310 – Obec Vonoklasy, IČ 00241822 – Prodloužení kanalizační a
     vodovodní sítě – Obec Vonoklasy (usn. RV 417/2008)
8329 006 Program 229310 – Obec Střelice, nám. Svobody 1, 664 47 Střelice – Doplnění
     vodovodní sítě ve
     Střelicích (usn. RV 417/2008)
8329 007 Program 229310 – Hostivice – Kanalizace Ke stromečkům (usn. RV 417/2008)
8329 008 Program 229310 – Vestec – vodovod a splašková kanalizace Vestec – lokalita
     Šátalka
     (usn. RV 417/2008)
8329 009 Program 229310 – Obec Vrbice, okr. Litoměřice – Vrbice, Vetlá – splašková
     kanalizace
     s odkanalizováním na novou ČOV Polepy (usn. RV 417/2008)
8329 010 Vakcinace proti výskytu katarální horečky ovcí (usn. vl. č. 626/2008)
8329 011 Prostředky ze SR na zvýšení podpůrných programů zemědělství, a to dotačního
     programu 1. D. Podpora včelařství (usn. vl. č. 436/2008)
8329 012 Na úhradu 2.splatky penále za nadlimitní zásoby (usn. vl. č. 600/2008)
8329 013 Zvýšení dotace SZIF na podporu marketingu (usn.vl. č. 238/2008, 984/2008)
8329 014 Prostředky na vakcinaci proti salmon. drůbeže – Krajské veterinární správy,
     Měst. veter. správy
     Prahy (usn. vl. č. 983/2008)
8329 015 Pozemkové úpravy
8329 016 Posílení programu 229310-zásobování vodou obcí Třebešov, Libel, Synkov-Slemeno,
     vodovod
     Solnice – Černíkovice – průmyslová zóna Kvasiny (usn. vl. č. 929/2008)
8329 017 Prostředky na úrokové dotace ke komerčním úvěrům na program 229310 a na úhradu
     služeb ČMRZB
---------- ------------------------------------------------------------------------------- ---
Kapitola 333 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
---------- ------------------------------------------------------------------------------- --- 
8333 001 Zahraniční rozvojová spolupráce
8333 002 HC Letci Letňany, Tupolevova 669, Praha 9 – Pořízení nového stroje na úpravu
     ledových ploch
     pro HC LETCI (usn. RV 417/2008)
8333 003 Hockey club MEZ Brumov- Bylnice, Zátiší 645, Brumov-Bylnice – Zlínský kraj –
     Výstavba malého krytého zimního stadionu (usn. RV 417/2008)
8333 004 VŠE – Institut rozvoje podnikání při podnikohospodářské fakultě (usn. RV
     417/2008)
8333 005 VK TU Liberec – volejbal žen navýšení ve prospěch programu 1 Reprezentace
     (usn. RV 417/2008)
8333 006 VUT Brno – FEKT Technická 10, Brno (usn. RV 417/2008)
8333 007 Mensa České republiky – vzdělávání a aktivity nadaných dětí (usn. RV 417/2008)
8333 008 Prostředky na systém výuky ČJ a zkoušek pro cizince (usn. vl. č. 538/2008)
8333 009 Prostředky na podporu MS v klasickém lyžování
8333 010 Prostředky na posílení platů pedagogických pracovníků (usn. vl. č. 790/2008)
8333 011 Obč. sdruž. SC Xaverov, Horní Počernice (usn. RV 482/2008)
8333 012 AČR – Příprava a konání mezinárod. automobil. soutěží
8333 013 ČMFS – příprava a konání ME ve fotbale kategorie do 19 let
8333 014 Demokratická aliance Romů
8333 015 Zvýšení programu 235510 – rozpočtové opatření MF čj. 14/70 831/2008-142
8333 016 Univerzita T.Bati Zlín
8333 017 Pokračování Informač. projektu Folklórní sdružení ČR
8333 018 Prostředky pro SKI areál Paprsek, o. s.
8333 019 Prostředky pro AČR
---------- ------------------------------------------------------------------------------- ---
Kapitola 334 – Ministerstvo kultury
---------- ------------------------------------------------------------------------------- ---
8334 001 Český filharmonický sbor Brno, o. p. s. Brno – Příspěvek na provoz (usn. RV
     417/2008) (usn. RV 417/2008)
8334 002 Krajská vědecká knihovna Liberec, IČ 0020083194 – Podpora 6. Ročníku Veletrhu
     dětské knihy
     v Liberci (usn. RV 417/2008)
8334 003 Agency Prague Cherry, spol. s.r.o., Mníšek pod Brdy – Connections 202008 –
     Evropská skleněná plastika (usn. RV 417/2008)
8334 004 Akademie klasické hudby, o.p.s. Petrská 1168/29, Praha 1 – Nultý ročník
     mezinárodního hudebního festivalu "Dvořákova Praha" (usn. RV 417/2008)
8334 005 Fresh Film Festival Karlovy Vary, Kubelíkova 27, 130 00 Praha 3 – Obnova
     dlouholeté tradice
     Mezinárodního studentského filmového festivalu Karlovy Vary (usn. RV 417/2008)
8334 006 Komedyfest o. s., Na Struze 6, 110 00 Praha 1 – Jubilejní 30. Ročník festivalu
     české filmové
     a televizní komedie Novoměstský hrnec smíchu, konaný ve dnech 21.-27.9.202008
     (usn. RV 417/2008)
8334 007 International Film Festival Karlovy Vary, Panská 1, 110 00 Praha 1 – 43. Ročník
     MFF Karlovy
     Vary (usn. RV 417/2008)
8334 008 Multifest – SW, DIČ 27029671 – podpora festivalu "MHF Hořejší Obora Příbram
     (usn. RV 417/2008)
8334 009 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav – Národní svatováclavská pouť (usn. RV
     417/2008)
8334 010 Obec Mikulovice, okr. Pardubice – Pardubický kraj – Oprava kostela sv. Václava
     v Mikulovicích
     (usn. RV 417/2008)
8334 011 Smiřice – oprava varhan v zámecké kapli Zjevení páně (usn. RV 417/2008)
8334 012 O. s. Přátelé podlipnických kostelů – záchrana gotického kostela sv.Jiří v obci
     Řečice u Lipnice
     nad Sázavou (usn. RV 417/2008)
8334 013 Obec Česká Ves, okr. Jeseník, IČ 636037 – Olomoucký kraj – Oprava kostela v
     České Vsi
     (usn. RV 417/2008)
8334 014 Obec Albrechtice, okr. Karviná – Moravskoslezský kraj – Oprava kulturní památky
     – dřevěný kostel z roku 1766 v obci Albrechtice u Českého Těšína (usn. RV
     417/2008)
8334 015 Občanské sdružení Žehrovák, Kamenné Žehrovice – Středočeský kraj – Stavba kaple
     Jména
     Panny Marie v Kamenných Žehrovicích (usn. RV 417/2008)
8334 016 Muzeum Olomoucké pevnosti, o. s. Olomouc – Rekonstrukce a revitalizace areálu
     Korunní pevnůstky – I. Etapa (usn. RV 417/2008)
8334 017 Statutární město Pardubice – Obchodně informační centrum Východočeského divadla
     Pardubice
     (usn. RV 417/2008)
8334 018 Pardubický kraj – Obnova Zámku Pardubice – valy (usn. RV 417/2008)
8334 019 Obec Horní Štěpánov a Římskokatolická farnost Horní Štěpánov – Královéhradecký
     kraj – Oprava dřevěných konstrukcí krovů a střešního pláště lodi kostela sv.
     Vavřince v Horním Štěpánově (usn. RV 417/2008)
8334 020 Město Kralupy nad Vltavou – Obnova stálé expozice Pamětní síň Jaroslava
     Seiferta v Městském muzeu v Kralupech nad Vltavou (usn. RV 417/2008)
8334 021 Město Český Krumlov – Jihočeský kraj – Rekonstrukce ulice Horní a barokní kašny
     s morovým sloupem na náměstí Svornosti v Českém Krumlově (usn. RV 417/2008)
8334 022 Město Stod, nám. ČSA 294, 331 01 Stod – Mikroregion Radbuza, Město Stod –
     Obnova zastřešení kostela a fasády na Křížovém vrchu a přípojka NN elektro
     (usn. RV 417/2008)
8334 023 Chlumec nad Cidlinou – vybudování depozitáře k Městskému muzeu Loreta (usn. RV
     417/2008)
8334 024 O. S. Přátelé podlipnických kostelů – oprava kul.památky gotic.kostela
     sv.Markéty v Loukově
     u Lipnice nad Sázavou (usn. RV 417/2008)
8334 025 Žamberk, okr. Ústí nad Orlicí – reko kostela sv. Václava (usn. RV 417/2008)
8334 026 Město Rychnov nad Kněžnou, IČ 275336 – Technické vybavení Pelclova divadla
     (usn. RV 417/2008)
8334 027 Občanské sdružení pivoňského kláštera AURELIUS, Pivoň 1 – klášter, Mnichov,
     pošta
     Poběžovice, okr. Domažlice – Plzeňský kraj – Výstavba azylového domu léčebny a
     kulturního
     a vzdělávacího centra v pivoňském klášteře (usn. RV 417/2008)
8334 028 Město Břeclav – Reko ZUŠ Křižkovského, akce přejmenována na Břeclav -
     zámek,Břeclav –
     sanace statiky III. etapa a převedena do rozpočtu MK RV PSP č. 403 (usn. RV
     417/2008)
8334 029 Římskokatolická farnost Blučina, IČ 65264606 – Jihomoravský kraj – Dokončení
     oprav fasády památkového kostela – Římskokatolická farnost Blučina (usn. RV
     417/2008)
8334 030 Římskokatolická farnost Stařeč, okr. Třebíč, IČ 64270033 – kraj Vysočina –
     Oprava
     a rekonstrukce kostela ve Starči (usn. RV 417/2008)
8334 031 Římskokatolická farnost Arciděkanství Kutná Hora – Středočeský kraj – Oprava
     chrámu
     sv. Barbory v Kutné Hoře (usn. RV 417/2008)
8334 032 Římskokatolická farnost Kdousov čp. 1 – kraj Vysočina – Oprava věže,     průčelí a
     obvodového pláště venkovní fasády farního kostela sv. Linharta (usn. RV
     417/2008)
8334 033 Římskokatolická farnost Zbýšov v Čechách – Středočeský kraj – Oprava kostela v
     Dobrovítově –
     dokončení (usn. RV 417/2008)
8334 034 Konvent sester Alžbětinek v Brně – Jihomoravský kraj – Oprava střech a
     provedení statického zajištění jižního a východního křídla konventu sester
     Alžbětinek v Brně (usn. RV 417/2008)
8334 035 Římskokatolická farnost Nezamyslice na Hané – Olomoucký kraj – Oprava dřevěných
     konstrukcí krovů a střechy hlavní budovy fary v Nezamyslicích (usn. RV
     417/2008)
8334 036 Metropolitní kapitula u sv. Václava v Olomouci – Olomoucký kraj – Rekonstrukce
     objektu
     Wurmova 13 na Církevní konzervatoř (usn. RV 417/2008)
8334 037 Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje, Strážnice – Jihomoravský kraj –
     Oprava kostela
     sv. Cyrila Metoděje v Radějově (okr. Hodonín) (usn. RV 417/2008)
8334 038 Římskokatolická farnost Horní Moštěnice. okr. Přerov – Olomoucký kraj – Oprava
     střechy farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Horní Moštěnici (usn. RV
     417/2008)
8334 039 Římskokatolická farnost Horní Libchava, IČ 62237823 – Liberecký kraj – Farnost
     Horní
     Libchava -Dokončení rekonstrukce a znovuoživení kostela sv. Jakuba Většího
     (usn. RV 417/2008)
8334 040 Římskokatolická farnost Šumvald, Dlouhá Loučka, Šumvaldská 53 – Olomoucký kraj
     – Oprava farního kostela sv. Mikuláše v Šumvaldě (usn. RV 417/2008)
8334 041 Římskokatolická farnost Domašín, Husovo náměstí 46, Vlašim – Středočeský kraj –
     Dokončení fasády, oprava kroku a střešní krytiny věže a zhotovení vchodových
     dveří a schodiště kostela
     sv. Jakuba v Domašíně (usn. RV 417/2008)
8334 042 Římskokatolická farnost u sv. Cyrila a Metoděje, Křižíkova 7/57, Praha 8 –
     Karlín – Obnova sklepních prostor domu Křižíkova 7/57, Praha 8-Karlín po ničivé
     povodni v roce 2002 na nízkoprahový klub pro děti a mládež (usn. RV 417/2008)
8334 043 Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Revitalizace klášterní zahrady,
     skleníky
     (usn. RV 417/2008)
8334 044 Římskokatolická farnost Neratov, Bartošovice 83, Rokytnice v Orlických horách –
     Obnova kulturní památky kostela sv. Máří Magdalény v Bartošovích v Orlických
     horách
     (usn. RV 417/2008)
8334 045 Římskokatolická farnost Senice na Hané, nám. Míru 79 – Olomoucký kraj –
     Rekonstrukce památkového objektu č. 79 v obci Senice na Hané (usn. RV 417/2008)
8334 046 Římskokatolická farnost Hradec Králové T – Pouchov – oprava varhan v kostele
     sv.Pavla
     (usn. RV 417/2008)
8334 047 ŘKF Zvole, okr. Náchod – generální oprava exteriéru kostela sv. Justa (usn. RV
     417/2008)
8334 048 ŘKF Hronov, okr. Náchod – generální oprava vnějšího pláště zvonice a kostela
     Všech svatých
     (usn. RV 417/2008)
8334 049 Prostředky na integraci cizinců
8334 050 Prostředky na výrobu publikace k podpoře větší informovanosti zákonodárců o
     nápravě vztahu státu a církve a na uveřejnění inzerátů
8334 051 Oprava kostela Česká Ves
8334 052 ŘKF Přepeře – kostel sv. Jakuba staršího – oprava interiéru
8334 053 Prostředky na novostavbu Moravskoslezské vědecké knihovny Ostrava (usn. vl. č.
     288/2008)
8334 054 Statutár. město Jihlava – Centrum dokumentár. filmu
8334 055 Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Milevsko – klášter
8334 056 Prostředky na novelu nař. vl. č. 566/2006 Sb. (platy duchovních) a související
     pojištění a na zvýšení počtu duchovních
8334 057 Zvýšení ukazatele "Kulturní aktivity" – rozpočtové opatření MF čj. 14/76
     978/202008-142
8334 058 Zvýšení ukazatele "Havárie střech památek" – rozpočtové opatření MF čj. 14/76
     978/2008-142
8334 059 Zvýšení ukazatele "Program regenerace městských památkových rezervací a
     městských památkových zón" – rozpočtové opatření MF čj. 14/76 978/2008-142
8334 060 Zvýšení ukazatele "Program záchrany architektonického dědictví" – rozpočtové
     opatření
     MF čj. 14/76 978/2008-142
8334 061 Zvýšení programu 234210 – rozpočtové opatření MF čj. 14/76 978/2008-142
8334 062 Zvýšení programu 234410 – rozpočtové opatření MF čj. 14/76 978/2008-142
8334 063 Oprava kostela sv. Kateřiny, Hora Svaté Kateřiny
8334 064 Obnova kostela Panny Marie Vítězné v Praze (Pražské Jezulátko)
8334 065 Prostředky na nákup fondu klášterní knihovny františkánů v Chebu pro Národní
     knihovnu
     (usn. vl. č. 1471/2008)
---------- ------------------------------------------------------------------------------- ---
Kapitola 335 – Ministerstvo zdravotnictví
---------- ------------------------------------------------------------------------------- ---
8335 001 Příspěvek na mezinárodní kongres České gastroenterologické společnosti –
     rakovina trávící soustavy
8335 002 Podpora českého kulturního dědictví v zahraničí – zdrav. péče stipendistům
     (usn. 613/2007)
8335 003 Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. – Středočeský kraj – Rekonstrukce
     vzduchotechniky na operačních sálech (usn. RV č. 417/2008)
8335 004 Nemocnice Kyjov – Jihomoravský kraj – Multifunkční přístroj gama kamera –
     počítačový tomograf (usn. RV č. 417/2008)
8335 005 Uherskohradišťská nemocnice, a. s., J. E. Purkyně 365, Uherské Hradiště –
     Přístrojové vybavení nového gynekologického oddělení Uherskohradišťské
     nemocnice, a. s. (usn. RV č. 417/2008)
8335 006 Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, Krnov –
     Prostředky zdravotní techniky v rámci udržení standardu zdravotní péče,
     nevyhovující výtahy (usn. RV č. 417/2008)
8335 007 Prostředky na integraci cizinců
8335 008 Zvýšení programu 235110 (§3521 pol. 6351 – pro akce 235 11I 0401-FN sA Brno –
     ICRC
     a 23511K 0303 – FN Ostrava – celková reko pavilonu radioterapeutické kliniky v
     areálu Poruba)
8335 009 Zvýšení programu 235130 (§3523 pol. 6351 – pro akce 235132 006 PL Černovice –
     pavilon ochranného léčení a 235132 0306 – PL Černovice – stravovací provoz)
8335 010 Zvýšení programu 235 210 – rozpočtové opatření MF čj. 14/79 753/2008-144
---------- ------------------------------------------------------------------------------- ---
Kapitola 336 – Ministerstvo spravedlnosti
---------- ------------------------------------------------------------------------------- ---
8336 001 Rozsudek Evropského soudu – Mavrogenis, Dymáček a Dymáčková proti ČR
8336 002 Rozsudek Evropského soudu – Smatana proti ČR
8336 003 Rekonstrukce budov Krajského soudu v Ostravě program 236110 evid.č. 23611H 4922
     (usn. RV č. 417/2008)
8336 004 Prostř. na výplatu odškodnění dle zák. 82/1998 Sb., ve znění pozd. předpisů
8336 005 Rozsudek Evropského soudu – Glaser proti ČR
8336 006 Rozsudek Evropského soudu – Drahorádovi, Smržová proti ČR
8336 007 Rozsudek Evropského soudu – Faltejsek proti ČR
8336 008 Prostř. na výplatu odškodnění dle zák. 209/1997 Sb., ve znění pozd. předpisů
8336 009 Rozsudek Evropského soudu – Rechtová, Andělová, Hoření, Kohner proti ČR
8336 010 Zvýšení výdajů kapitoly o slevu na poštovném od České pošty
---------- ------------------------------------------------------------------------------- ---
Kapitola 345 – Český statistický úřad
---------- ------------------------------------------------------------------------------- --- 
8345 001 Běžné výdaje související s konáním nových voleb do zastupitelstev obcí dne 28.
     6. 2008 podle
     Sdělení MV
8345 002 Běžné výdaje související s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR ve dnech
     17. a 18. 10. 2008
8345 003 Prostředky na integraci cizinců
8345 004 Běžné výdaje související s konáním nových voleb do zastupitelstev obcí dne 6.9.2008 
     podle Sdělení MV
8345 005 Zvýšení rozpočtu běžných výdajů (voda, teplo, energie, služby)
---------- ------------------------------------------------------------------------------- ---
Kapitola 346 – Český úřad zeměměřický a katastrální
---------- ------------------------------------------------------------------------------- --- 
8346 001 Výdaje na poštovné
8346 002 Navýšení prostředků na platy vč. příslušenství
---------- ------------------------------------------------------------------------------- ---
Kapitola 355 – Ústav pro studium totalitních režimů
---------- ------------------------------------------------------------------------------- ---
8355 001 Navýšení běžných a kapitálových výdajů
---------- ------------------------------------------------------------------------------- ---
Kapitola 358 – Ústavní soud
---------- ------------------------------------------------------------------------------- ---
8358 001 Prostředky na konferenci na ochranu základních
     lidských práv – nebezpečí terorismu
---------- ------------------------------------------------------------------------------- ---
Kapitola 372 – Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
---------- ------------------------------------------------------------------------------- ---
8372 001 Zvýšení rozpočtu běž.výdajů (úhrada pokut vrácených CET 21)
---------- ------------------------------------------------------------------------------- ---

Ing. Karel Tyll, v. r.
ředitel odboru státního rozpočtu