Vyhláška ze dne 24.11.2009 o způsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny

10.12.2009 | Sbírka:  433/2009 Sb. | Částka:  138/2009ASPI

Vztahy

Nadřazené: 277/2009 Sb., 6/1993 Sb.
Prováděcí: 9/2010 (CBO)
Pasivní derogace: 304/2016 Sb., 424/2012 Sb., 359/2010 Sb.
433/2009 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 24. listopadu 2009
o způsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny
Změna: 359/2010 Sb.
Změna: 424/2012 Sb.
Česká národní banka stanoví podle § 136 odst. 1 písm. d), e), i), n), r), s), v) a odstavce 3 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, (dále jen „zákon o pojišťovnictví“) a podle § 41 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 57/2006 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje
a) způsob předkládání, formu a náležitosti výkazu o tvorbě a výši technických rezerv, včetně období, za které má být tento výkaz zpracován, a lhůt, do kterých má být České národní bance předložen,
b) způsob předkládání, formu a náležitosti výkazu o skladbě finančního umístění, včetně období, za které má být tento výkaz zpracován, a lhůty, do kterých má být České národní bance předložen,
c) způsob předkládání, formu a náležitosti výkazu solventnosti,
d) způsob předkládání informací podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) zákona o pojišťovnictví, náležitosti, formu, členění, termíny, způsob a lhůty pro předkládání průběžných výkazů o činnosti podle § 85 odst. 2 písm. c) a dalších informací podle § 85 odst. 3 zákona o pojišťovnictví,
e) obsah, formu, členění, termíny a způsob předkládání informací nezbytných pro výkon dohledu ve skupině,
f) rozsah informací o činnosti pojišťovny z třetího státu a zajišťovny z třetího státu na území České republiky předkládaných České národní bance, způsob a lhůty pro jejich předkládání,
g) formu, termíny a způsob předkládání informací podle § 31 odst. 3 zákona o pojišťovnictví a podle § 41 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 57/2006 Sb.,
h) podmínky a organizační předpoklady pro předkládání výkazů nebo informací uvedených v § 136 odst. 1 písm. d), e), i), n), r), s) a v) zákona o pojišťovnictví,
i) rozsah, formu a lhůty pro předkládání výkazů o provozování pojištění důchodu podle § 24 odst. 1 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) výkazem strukturovaný soubor údajů, které mají věcné a formální vazby,
b) kontaktní osobou osoba nebo osoby, které jménem tuzemské pojišťovny, tuzemské zajišťovny, pojišťovny z třetího státu, zajišťovny z třetího státu nebo pojišťovny z jiného členského státu předkládají výkazy České národní bance,
c) zabezpečovací značkou údaje v elektronické podobě, které jsou připojeny k datové zprávě a které splňují tyto požadavky:
1. jsou jednoznačně spojené s označující osobou a umožňují její identifikaci prostřednictvím vydaného certifikátu,
2. byly vytvořeny a připojeny k datové zprávě pomocí prostředků pro vytváření bezpečnostních značek, které označující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou,
3. jsou k datové zprávě, ke které se vztahují, připojeny takovým způsobem, že je možné zjistit jakoukoli následnou změnu dat.
§ 3
Výkazy tuzemské pojišťovny
(1) Tuzemská pojišťovna sestavuje
a) čtvrtletně a předkládá do 30 kalendářních dnů po skončení sledovaného kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1. POJ (ČNB) 10-04 „Rozvaha pojišťovny/zajišťovny pro účely dohledu“,
2. POJ (ČNB) 20-04 „Výkaz zisku a ztráty pojišťovny/zajišťovny“,
3. POJ (ČNB) 15-04 „Doplňkové informace k finančním výkazům pojišťovny/zajišťovny“ a
4. POJ (ČNB) 70-04 „Hlášení o organizační struktuře a kvalifikovaných účastech pojišťovny/zajišťovny“,
b) čtvrtletně a předkládá do 45 kalendářních dnů po skončení sledovaného kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1. POJ (ČNB) 32-04 „Vybrané ukazatele za odvětví životních pojištění“,
2. POJ (ČNB) 33-04 „Vybrané ukazatele za odvětví neživotních pojištění“,
3. POJ (ČNB) 34-04 „Aktivní zajištění týkající se životního pojištění“,
4. POJ (ČNB) 35-04 „Aktivní zajištění týkající se neživotního pojištění“,
5. POJ (ČNB) 43-04 „Výkaz pojišťovny/zajišťovny o operacích uvnitř skupiny“ a
6. POJ (ČNB) 46-04 „Výkaz pojišťovny/zajišťovny o skladbě finančního umístění“,
c) pololetně a předkládá do 60 kalendářních dnů po skončení sledovaného kalendářního pololetí, k němuž se vztahuje, výkaz POJ (ČNB) 36-02 „Zprostředkovatelská činnost za pojišťovnu“,
d) ročně a předkládá do 15 kalendářních dnů ode dne vypracování zprávy o auditu
1. POJ (ČNB) 63-01 „Výkaz solventnosti za pojišťovnu/zajišťovnu“ a
2. POJ (ČNB) 65-01 „Výkaz pro výpočet upravené míry solventnosti za pojišťovnu/zajišťovnu“,
e) ročně a předkládá do 45 kalendářních dnů po skončení sledovaného kalendářního roku, k němuž se vztahuje, výkaz POJ (ČNB) 30-01 „Vybrané ukazatele za odvětví životního pojištění týkajícího se délky lidského života“.
(2) Výkazy podle odstavce 1 zahrnují i údaje za činnosti provozované pobočkami tuzemské pojišťovny a za činnosti provozované tuzemskou pojišťovnou na základě svobody dočasně poskytovat služby.
(3) Tuzemská pojišťovna sestavuje pololetně a předkládá do 90 kalendářních dnů po skončení sledovaného kalendářního pololetí výkaz POJ (ČNB) 50-02 „Vybrané ukazatele pojišťovny/zajišťovny - přeshraniční aktivity“, a to za činnost provozovanou na základě svobody dočasně poskytovat služby v jiném členském státě a zvlášť za činnost provozovanou prostřednictvím pobočky v jiném členském státě, odděleně za každý jednotlivý členský stát, kde tuto činnost provozuje.
(4) Česká kancelář pojistitelů (dále jen „Kancelář“) sestavuje
a) čtvrtletně a předkládá do 30 kalendářních dnů po skončení sledovaného kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1. POJ (ČNB) 10-04 „Rozvaha pojišťovny/zajišťovny pro účely dohledu“,
2. POJ (ČNB) 20-04 „Výkaz zisku a ztráty pojišťovny/ zajišťovny“,
3. POJ (ČNB) 15-04 „Doplňkové informace k finančním výkazům pojišťovny/zajišťovny“ a
4. POJ (ČNB) 70-04 „Hlášení o organizační struktuře a kvalifikovaných účastech pojišťovny/zajišťovny“,
b) čtvrtletně a předkládá do 45 kalendářních dnů po skončení sledovaného kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1. POJ (ČNB) 33-04 „Vybrané ukazatele za odvětví neživotních pojištění“ a
2. POJ (ČNB) 46-04 „Výkaz pojišťovny/zajišťovny o skladbě finančního umístění“,
c) pololetně a předkládá do 60 kalendářních dnů po skončení sledovaného kalendářního pololetí, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1. POJ (ČNB) 36-02 „Zprostředkovatelská činnost za pojišťovnu“ a
2. POJ (ČNB) 39-02 „ČKP - Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla“.
§ 4
Výkazy tuzemské zajišťovny
(1) Tuzemská zajišťovna sestavuje
a) čtvrtletně a předkládá do 30 kalendářních dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1. POJ (ČNB) 10-04 „Rozvaha pojišťovny/zajišťovny pro účely dohledu“,
2. POJ (ČNB) 20-04 „Výkaz zisku a ztráty pojišťovny/zajišťovny“,
3. POJ (ČNB) 15-04 „Doplňkové informace k finančním výkazům pojišťovny/zajišťovny“ a
4. POJ (ČNB) 70-04 „Hlášení o organizační struktuře a kvalifikovaných účastech pojišťovny/zajišťovny“,
b) čtvrtletně a předkládá do 45 kalendářních dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1. POJ (ČNB) 43-04 „Výkaz pojišťovny/zajišťovny o operacích uvnitř skupiny“ a
2. POJ (ČNB) 46-04 „Výkaz pojišťovny/zajišťovny o skladbě finančního umístění“,
c) ročně a předkládá do 15 kalendářních dnů ode dne vypracování zprávy o auditu
1. POJ (ČNB) 63-01 „Výkaz solventnosti za pojišťovnu/zajišťovnu“ a
2. POJ (ČNB) 65-01 „Výkaz pro výpočet upravené míry solventnosti za pojišťovnu/zajišťovnu“.
(2) Výkazy podle odstavce 1 zahrnují i údaje za činnosti provozované pobočkami tuzemské zajišťovny a za činnosti provozované tuzemskou zajišťovnou na základě svobody dočasně poskytovat služby.
(3) Tuzemská zajišťovna sestavuje pololetně a předkládá do 90 kalendářních dnů po skončení sledovaného kalendářního pololetí výkaz POJ (ČNB) 50-02 „Vybrané ukazatele pojišťovny/zajišťovny - přeshraniční aktivity“, a to za činnost provozovanou na základě svobody dočasně poskytovat služby v jiném členském státě a zvlášť za činnost provozovanou prostřednictvím pobočky v jiném členském státě, odděleně za každý jednotlivý členský stát, kde tuto činnost provozuje.
§ 5
Výkazy pojišťovny z třetího státu
(1) Pojišťovna z třetího státu sestavuje za činnost provozovanou na území České republiky prostřednictvím pobočky
a) čtvrtletně a předkládá do 30 kalendářních dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1. POJ (ČNB) 10-04 „Rozvaha pojišťovny/zajišťovny pro účely dohledu“,
2. POJ (ČNB) 20-04 „Výkaz zisku a ztráty pojišťovny/zajišťovny“,
3. POJ (ČNB) 15-04 „Doplňkové informace k finančním výkazům pojišťovny/zajišťovny“ a
4. POJ (ČNB) 70-04 „Hlášení o organizační struktuře a kvalifikovaných účastech pojišťovny/zajišťovny“,
b) čtvrtletně a předkládá do 45 kalendářních dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1. POJ (ČNB) 32-04 „Vybrané ukazatele za odvětví životních pojištění“,
2. POJ (ČNB) 33-04 „Vybrané ukazatele za odvětví neživotních pojištění“,
3. POJ (ČNB) 34-04 „Aktivní zajištění týkající se životního pojištění“,
4. POJ (ČNB) 35-04 „Aktivní zajištění týkající se neživotního pojištění“ a
5. POJ (ČNB) 46-04 „Výkaz pojišťovny/zajišťovny o skladbě finančního umístění“,
c) pololetně a předkládá do 60 kalendářních dnů po skončení sledovaného kalendářního pololetí, k němuž se vztahuje, výkaz POJ (ČNB) 36-02 „Zprostředkovatelská činnost za pojišťovnu“,
d) ročně a předkládá do 15 kalendářních dnů ode dne vypracování zprávy o auditu
1. POJ (ČNB) 63-01 „Výkaz solventnosti za pojišťovnu/zajišťovnu“ a
2. POJ (ČNB) 65-01 „Výkaz pro výpočet upravené míry solventnosti za pojišťovnu/zajišťovnu“,
e) ročně a předkládá do 45 kalendářních dnů po skončení sledovaného kalendářního roku, k němuž se vztahuje, výkaz POJ (ČNB) 30-01 „Vybrané ukazatele za odvětví životního pojištění týkajícího se délky lidského života“.
(2) Pojišťovna se sídlem ve Švýcarské konfederaci, která na území České republiky provozuje formou pobočky pojišťovací činnost podle jednoho nebo více pojistných odvětví neživotního pojištění, postupuje podle § 7.
§ 6
Výkazy zajišťovny z třetího státu
(1) Zajišťovna z třetího státu sestavuje za činnost provozovanou na území České republiky prostřednictvím pobočky
a) čtvrtletně a předkládá do 30 kalendářních dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1. POJ (ČNB) 10-04 „Rozvaha pojišťovny/zajišťovny pro účely dohledu“,
2. POJ (ČNB) 20-04 „Výkaz zisku a ztráty pojišťovny/zajišťovny“,
3. POJ (ČNB) 15-04 „Doplňkové informace k finančním výkazům pojišťovny/zajišťovny“ a
4. POJ (ČNB) 70-04 „Hlášení o organizační struktuře a kvalifikovaných účastech pojišťovny/zajišťovny“,
b) čtvrtletně a předkládá do 45 kalendářních dnů po konci kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahují, výkaz POJ (ČNB) 46-04 „Výkaz pojišťovny/zajišťovny o skladbě finančního umístění“,
c) ročně a předkládá do 15 kalendářních dnů ode dne vypracování zprávy o auditu
1. POJ (ČNB) 63-01 „Výkaz solventnosti za pojišťovnu/zajišťovnu“ a
2. POJ (ČNB) 65-01 „Výkaz pro výpočet upravené míry solventnosti za pojišťovnu/zajišťovnu“.
(2) Zajišťovna, na kterou se vztahuje dohoda podle § 48 odst. 3 zákona o pojišťovnictví, postupuje podle odstavce 1 obdobně.
§ 7
Výkazy předkládané pojišťovnou z jiného členského státu
Pojišťovna z jiného členského státu sestavuje za činnost provozovanou na území České republiky na základě práva zřídit pobočku
a) čtvrtletně a předkládá do 30 kalendářních dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1. POJ (ČNB) 10-04 „Rozvaha pojišťovny/zajišťovny pro účely dohledu“ a
2. POJ (ČNB) 20-04 „Výkaz zisku a ztráty pojišťovny/zajišťovny“,
b) čtvrtletně a předkládá do 45 kalendářních dnů po skončení čtvrtletí, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1. POJ (ČNB) 32-04 „Vybrané ukazatele za odvětví životních pojištění“ a
2. POJ (ČNB) 33-04 „Vybrané ukazatele za odvětví neživotních pojištění“,
c) ročně a předkládá do 45 kalendářních dnů po skončení sledovaného kalendářního roku, k němuž se vztahuje, výkaz POJ (ČNB) 30-01 „Vybrané ukazatele za odvětví životního pojištění týkajícího se délky lidského života“.
§ 8
Společná ustanovení k sestavování výkazů
(1) Obsah výkazů podle § 3 až 7 je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2) Tuzemská pojišťovna, tuzemská zajišťovna, pojišťovna z třetího státu, zajišťovna z třetího státu a pojišťovna z jiného členského státu postupují při sestavování předkládaných výkazů přiměřeně k jejich povaze v souladu s právními předpisy upravujícími vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky nebo s mezinárodními účetními standardy upravenými právem Evropských společenství (dále jen „mezinárodní účetní standardy“)1).
(3) Tuzemská pojišťovna, tuzemská zajišťovna, pojišťovna z třetího státu, zajišťovna z třetího státu a pojišťovna z jiného členského státu oceňují aktiva a pasiva podle stavu ke dni sestavení výkazu.
§ 9
Další informace předkládané České národní bance
(1) Tuzemská pojišťovna nebo tuzemská zajišťovna předkládá k výkazu POJ (ČNB) 70-04 „Hlášení o organizační struktuře a kvalifikovaných účastech pojišťovny/ zajišťovny“ České národní bance grafické znázornění skupiny, které zahrnuje všechny ovládané a přidružené osoby tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny, všechny její ovládající osoby a všechny ovládané nebo přidružené osoby ovládajících osob tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny. Pokud ovládající osoby tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny podléhají dohledu ve skupině nebo dohledu na konsolidovaném základě nebo doplňkovému dohledu nad finančním konglomerátem a uveřejňují informace o své skupině, grafické znázornění může zahrnovat pouze ovládané a přidružené osoby tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny a všechny její ovládající osoby.
(2) Informace podle odstavce 1 jsou předkládány ročně vždy podle stavu k 1. lednu do 31. ledna příslušného kalendářního roku, a to v elektronické podobě na adresu České národní banky zveřejněné ve Věstníku České národní banky nebo prostřednictvím datové schránky2) České národní banky. Dojde-li ke změně ve struktuře skupiny, předloží tuzemská pojišťovna nebo tuzemská zajišťovna České národní bance nové grafické znázornění struktury skupiny bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozvěděla.
(3) Dokumenty uvedené v § 85 odst. 2 písm. a) a b) zákona o pojišťovnictví tuzemská pojišťovna, pojišťovna z třetího státu, tuzemská zajišťovna nebo zajišťovna z třetího státu předkládá České národní bance elektronicky ve formátu, který bude společně s adresou zveřejněn ve Věstníku České národní banky. Pokud velikost datové zprávy neumožňuje zasílání tímto způsobem, zašle ji na pevném nosiči dat na adresu sídla České národní banky.
(4) K výkazu POJ (ČNB) 10-04 „Rozvaha pojišťovny/ zajišťovny pro účely dohledu“ tuzemská pojišťovna, pojišťovna z třetího státu, tuzemská zajišťovna nebo zajišťovna z třetího státu předkládá ročně další informace uvedené v příloze č. 2 této vyhlášky obsahující:
1. run-off analýzu rezervy na pojistná plnění pro neživotní pojištění v termínu do 60 kalendářních dnů po skončení sledovaného období; run-off analýza rezervy na pojistná plnění pro neživotní pojištění se předkládá pouze v případě provozování pojištění podle jednoho nebo více pojistných odvětví uvedených v části B bodech 3 až 18 přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví,
2. data o vývoji vzniklých škod za neživotní pojištění v termínu do 60 kalendářních dnů po skončení sledovaného období; data o vývoji vzniklých škod za neživotní pojištění se předkládají pouze v případě provozování pojištění podle jednoho nebo více pojistných odvětví uvedených v části B bodech 3 až 18 přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví.
(5) K výkazu POJ (ČNB) 20-04 „Výkaz zisku a ztráty pojišťovny/zajišťovny“ tuzemská pojišťovna, pojišťovna z třetího státu, tuzemská zajišťovna nebo zajišťovna z třetího státu předkládá čtvrtletně další informace podle přílohy č. 2 této vyhlášky, a to výkaz zisku a ztráty podle produktových skupin, v termínu do 45 kalendářních dnů po skončení sledovaného kalendářního čtvrtletí.
(6) Tuzemská pojišťovna, pojišťovna z třetího státu, tuzemská zajišťovna nebo zajišťovna z třetího státu předkládá ročně „Přehled zajistného programu“ uvedený v příloze č. 2 této vyhlášky v termínu do 31. března. Obsahem jsou informace o uzavřených zajistných smlouvách platných k datu předložení tohoto přehledu.
(7) Další informace k výkazům uvedené v odstavcích 4, 5 a 6 jsou České národní bance předkládány tuzemskou pojišťovnou, tuzemskou zajišťovnou, pojišťovnou z třetího státu nebo zajišťovnou z třetího státu v elektronické podobě na adresu České národní banky, zveřejněné ve Věstníku České národní banky nebo prostřednictvím datové schránky2)České národní banky.
§ 10
Zahájení a ukončení sestavování a předkládání výkazů
(1) Tuzemská pojišťovna, tuzemská zajišťovna, pojišťovna z třetího státu nebo zajišťovna z třetího státu sestavuje a předkládá výkazy a další informace podle této vyhlášky ode dne zápisu do obchodního rejstříku. Pojišťovna z jiného členského státu sestavuje a předkládá výkazy podle této vyhlášky okamžikem zahájení pojišťovací nebo zajišťovací činnosti na území České republiky.
(2) Tuzemská pojišťovna, tuzemská zajišťovna, pojišťovna z třetího státu nebo zajišťovna z třetího státu sestavuje a předkládá výkazy a další informace podle této vyhlášky do dne nabytí právní moci rozhodnutí České národní banky o odnětí povolení k provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti. Pojišťovna z jiného členského státu sestavuje a předkládá výkazy podle této vyhlášky do dne ukončení pojišťovací nebo zajišťovací činnosti na území České republiky.
§ 11
Způsob a forma předkládání výkazů
(1) Výkazy uvedené v § 3 až 7 jsou předkládány České národní bance v elektronické podobě, ve formě datových zpráv a ve struktuře a formě datových souborů, které jsou dostupné prostřednictvím
a) programové aplikace České národní banky pro sběr dat od nebankovních subjektů (SDNS), která je dostupná způsobem umožňujícím dálkový přístup,
b) vlastní programové aplikace vykazujícího subjektu umožňující elektronickou výměnu informací (EDI/EDIFACT), nebo
c) vlastní programové aplikace vykazujícího subjektu používající pro předání výkazu webové služby České národní banky pro sběr dat (SDNS-WS).
(2) Datové zprávy zasílané prostřednictvím programových aplikací uvedených v odstavci 1 písm. a) a c) opatří vykazující subjekt uznávaným elektronickým podpisem3) kontaktní osoby.
(3) Datové zprávy zasílané prostřednictvím programové aplikace uvedené v odstavci 1 písm. b) opatří vykazující subjekt zabezpečovací značkou založenou na certifikátu vydaném Českou národní bankou.
§ 12
Opravy a změny ve výkazech
(1) Je-li po předložení výkazů České národní bance zjištěna chyba nebo provedena změna v údajích následně po termínu pro předložení výkazu České národní bance, bude výkaz s upravenými údaji předložen České národní bance opětovně bez zbytečného odkladu. Pokud oprava ovlivní údaje i v jiných výkazech nebo výkazy k dalším časovým obdobím, opraví tuzemská pojišťovna, pojišťovna z třetího státu, tuzemská zajišťovna, zajišťovna z třetího státu, pojišťovna z jiného členského státu též všechny tyto navazující výkazy.
(2) Pokud dojde ve výkazu sestaveném k poslednímu dni kalendářního roku ke změně vykazovaného údaje na základě ověření účetní závěrky auditorem, bude výkaz předložen opětovně s opravenými údaji, nejpozději do 15 dnů po auditu účetní závěrky. Pokud oprava ovlivní údaje v jiném výkazu nebo výkazech k dalším časovým obdobím, bude předložen tento výkaz nově s upravenými údaji včetně všech dalších navazujících výkazů, včetně názvu a identifikačního čísla osoby poskytovatele certifikačních služeb, který jej vydal.
(3) Opravené výkazy jsou předkládány ve lhůtě podle odstavců 1 a 2 České národní bance způsobem stanoveným v § 11 společně s informací o obsahu a důvodu opravy.
§ 13
Zajištění organizačních předpokladů pro předávání dat výkazů
(1) Pokud jsou výkazy sestavovány a předávány České národní bance pomocí programové aplikace uvedené v § 11 odst. 1 písm. a) nebo c), určí tuzemská pojišťovna, pojišťovna z třetího státu, tuzemská zajišťovna, zajišťovna z třetího státu nebo pojišťovna z jiného členského státu nejméně 2 kontaktní osoby a České národní bance k těmto osobám sdělí
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení,
b) adresu pracoviště, telefonní číslo, faxové číslo a adresu elektronické pošty této osoby,
c) určení požadované role této osoby v programové aplikaci SDNS.
(2) Pojišťovna nebo zajišťovna uvedená v odstavci 1 sdělí České národní bance číslo kvalifikovaného certifikátu vydaného akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, na kterém je založen zaručený elektronický podpis užívaný kontaktní osobou podle § 11 odst. 2.
(3) Pojišťovna nebo zajišťovna uvedená v odstavci 1 bez zbytečného odkladu informuje Českou národní banku o změnách údajů uvedených v odstavcích 1 a 2.
(4) Pokud jsou výkazy vytvářeny a předávány České národní bance pomocí programové aplikace uvedené v § 11 odst. 1 písm. b), Česká národní banka na požádání vystaví certifikát určený k vytváření zabezpečovací značky uvedené v § 11 odst. 3.
§ 14
Přechodné ustanovení
V případě použití programové aplikace uvedené v § 11 odst. 1 písm. a) lze do 31. prosince 2010 datové zprávy opatřovat elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném Českou národní bankou.
§ 15
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.
Guvernér:
doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.
Příloha 1
Základní obsah výkazů předkládaných prostřednictvím programové aplikace pro sběr dat
      
Výkaz: POJ (ČNB) 10-04
      
Název: Rozvaha pojišťovny/zajišťovny pro účely dohledu
Obsah:
Výkaz POJ (ČNB) 10-04 „Rozvaha pojišťovny/zajišťovny pro účely dohledu“ obsahuje údaje v návaznosti na zvláštní právní předpis upravující účetnictví. Skládá se ze dvou datových oblastí - rozvahová aktiva a rozvahová pasiva.
Část 1 Rozvahová aktiva
 
Datová oblast:   ROPO10_11
Název:       Rozvahová aktiva
Obsah:
V části rozvahová aktiva jsou uspořádány položky majetku a jiných aktiv. Hodnoty jednotlivých položek aktiv k poslednímu dni sledovaného čtvrtletí jsou uváděny v brutto hodnotě nekompenzované o opravné položky a oprávky, v netto hodnotě kompenzované o opravné položky a oprávky a dále se samostatně uvádějí hodnoty opravných položek a oprávek.
Datová oblast obsahuje celková aktiva a dále údaje o pohledávkách za upsaný základní kapitál, údaje o dlouhodobém nehmotném majetku v členění na zřizovací výdaje a goodwill, dále o finančním umístění (investice) v členění na pozemky a stavby, finanční umístění v podnikatelských seskupeních, které se dále člení na podíly v ovládaných osobách, dluhové cenné papíry vydané ovládanými osobami a půjčky těmto osobám, podíly s podstatným vlivem, dluhové cenné papíry vydané osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv. V části jiná finanční umístění se uvádějí údaje o akciích a ostatních cenných papírech s proměnlivým výnosem, ostatních podílech, dluhových cenných papírech v členění na cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů, dluhopisy členské země OECD držené do splatnosti a ostatní cenné papíry držené do splatnosti, finančním umístění v investičních sdruženích, ostatních půjčkách, depozitech u finančních institucí a ostatním finančním umístění. Poslední položkou finančního umístění (investice) jsou depozita při aktivním zajištění. Dále datová oblast obsahuje údaje o finančním umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník, dlužnících v členění na pohledávky z operací přímého pojištění, pohledávky z operací zajištění a ostatní pohledávky. V další části ostatní aktiva se uvádějí údaje o dlouhodobém hmotném majetku, jiném než pozemky a stavby, zásoby, hotovosti na účtech u finančních institucí a hotovost na pokladně a jiných aktivech. V části přechodné účty aktiv se uvádějí údaje o naběhlých úrocích a nájemném, odložených pořizovacích nákladech na pojistné smlouvy a ostatní přechodné účty aktiv.
Část 2 Rozvahová pasiva
 
Datová oblast:   ROPO10_21
Název:       Rozvahová pasiva
Obsah:
V části rozvahová pasiva jsou uspořádány položky závazků a jiných pasiv. Hodnoty jednotlivých položek technických rezerv jsou uváděny v hrubé výši před jejich snížením o podíl zajistitelů, v čisté výši snížené o podíl zajistitelů a dále jsou samostatně uvedeny hodnoty podílu zajistitelů.
Datová oblast obsahuje celková pasiva a dále v části vlastní kapitál údaje o základním kapitálu (obsahující změny základního kapitálu), vlastních akciích nebo vlastních zatímních listech, vlastních obchodních podílech, dále údaje o emisním ážiu, rezervním fondu na nové ocenění, ostatních kapitálových fondech, rezervním fondu a ostatních fondech ze zisku, nerozděleném zisku nebo neuhrazené ztrátě minulých účetních období a zisku nebo ztrátě běžného účetního období. Datová oblast dále obsahuje údaje o podřízených pasivech a technických rezervách v členění na rezervu na nezasloužené pojistné vztahující se k pojistným odvětvím životního a neživotního pojištění, rezervu pojistného životních pojištění, rezervu na pojistná plnění vztahující se k pojistným odvětvím životního a neživotního pojištění, rezervu na prémie a slevy vztahující se k pojistným odvětvím životního a neživotního pojištění, vyrovnávací rezervu, rezervu na splnění závazků z použité technické úrokové míry a ostatních početních parametrů nebo změny míry úmrtnosti, rezervu pojistného neživotních pojištění vztahující se k pojistným odvětvím životního a neživotního pojištění, rezervu na splnění závazků z ručení za závazky České kanceláře pojistitelů (dále jen „Kancelář“) a jinou rezervu vztahující se k pojistným odvětvím životního a neživotního pojištění. Datová oblast dále obsahuje technickou rezervu životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník, rezervy na ostatní rizika a ztráty, v členění na rezervu na důchody a podobné závazky, rezervu na daně a ostatní rezervy. Dále obsahuje údaje o depozitech při pasivním zajištění, věřitelích v členění na závazky z operací přímého pojištění, závazky z operací zajištění, výpůjčky zaručené dluhopisem, závazky vůči finančním institucím, ostatní závazky a garanční fond Kanceláře. V části přechodné účty pasiv obsahuje výdaje příštích období a výnosy příštích období a ostatní přechodné účty pasiv.
      
Výkaz: POJ (ČNB) 20 - 04
      
Název: Výkaz zisku a ztráty pojišťovny/zajišťovny
Obsah:
Výkaz POJ (ČNB) 20 - 04 „Výkaz zisku a ztráty pojišťovny/zajišťovny“ obsahuje údaje v návaznosti na zvláštní právní předpis upravující účetnictví. Ve výkazu jsou uspořádány položky nákladů a výnosů a výsledku hospodaření.
Část 1 Technické účty
 
Datová oblast:   VYPO20_11
Název:       Technický účet k neživotnímu pojištění
Obsah:
Datová oblast obsahuje údaje o výsledku technického účtu k neživotnímu pojištění a výnosech a nákladech v členění na zasloužené pojistné očištěné od zajištění (dále členěné na předepsané pojistné očištěné od zajištění a změnu stavu rezervy na nezasloužené pojistné očištěné od zajištění), převedené výnosy z finančního umístění z netechnického účtu, ostatní technické výnosy očištěné od zajištění, náklady na pojistná plnění včetně změny stavu technické rezervy očištěné od zajištění, změny stavu ostatních technických rezerv očištěné od zajištění (dále členěné na náklady na pojistná plnění očištěné od zajištění a změnu stavu rezervy na pojistná plnění očištěné od zajištění), prémie a slevy očištěné od zajištění, čistou výši provozních nákladů (obsahující pořizovací náklady na pojistné smlouvy, změnu stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů, správní režii a provizi od zajišťovatelů a podíly na ziscích), ostatní technické náklady očištěné od zajištění a změnu stavu vyrovnávací rezervy.
 
Datová oblast:   VYPO20_12
Název:       Technický účet k životnímu pojištění
Obsah:
Datová oblast obsahuje údaje o výsledku technického účtu k životnímu pojištění a nákladech a výnosech v členění na zasloužené pojistné očištěné od zajištění (dále členěné na předepsané pojistné očištěné od zajištění a změnu stavu rezervy na nezasloužené pojistné očištěné od zajištění), výnosy z finančního umístění (obsahující výnosy z podílů, výnosy z ostatního finančního umístění, změny hodnoty finančního umístění - výnosy a výnosy z realizace finančního umístění), přírůstky hodnoty finančního umístění, ostatní technické výnosy očištěné od zajištění, náklady na pojistná plnění včetně změny stavu technické rezervy očištěné od zajištění (dále členěné na náklady na pojistná plnění očištěné od zajištění a změnu stavu rezervy na pojistná plnění očištěné od zajištění), změny stavu ostatních technických rezerv očištěných od zajištění (obsahující změnu stavu rezervy pojistného životního pojištění a změnu stavu ostatních technických rezerv (mimo rezervy životního pojištění), prémie a slevy očištěné od zajištění, čistou výši provozních nákladů (obsahující pořizovací náklady na pojistné smlouvy, změnu stavu rezerv časově rozlišených pořizovacích nákladů, správní režii a provizi od zajišťovatelů a podíly na ziscích), náklady na finanční umístění (dále členěné na náklady na správu finančního umístění, včetně úroků, změnu hodnoty finančního umístění - náklady, náklady spojené s realizací finančního umístění), úbytky hodnoty finančního umístění, ostatní technické náklady očištěné od zajištění a převod výnosů z finančního umístění na netechnický účet.
Část 2 Netechnický účet
 
Datová oblast:   VYPO20_21
Název:       Netechnický účet
Obsah:
Datová oblast obsahuje údaje o struktuře zisku nebo ztráty za účetní období, tj. zisk nebo ztrátu z běžné činnosti po zdanění (obsahující výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění, výsledek technického účtu k životnímu pojištění a výnosy z finančního umístění, které jsou členěny na výnosy z podílů, výnosy z ostatního finančního umístění, změny hodnoty finančního umístění - výnosy a výnosy z realizace finančního umístění). Dále převedené výnosy finančního umístění z technického účtu k životnímu pojištění, náklady na finanční umístění, které jsou členěny na náklady na správu finančního umístění, včetně úroků, změnu hodnoty finančního umístění - náklady a náklady spojené s realizací finančního umístění. Dále převod výnosů z finančního umístění na technický účet k neživotnímu pojištění, ostatní výnosy, ostatní náklady a daň z příjmů z běžné činnosti, mimořádný zisk nebo ztrátu (členěný na mimořádné výnosy a mimořádné náklady), daň z příjmů z mimořádné činnosti a ostatní daně neuvedené v předcházejících položkách.
      
Výkaz: POJ (ČNB) 15-04
      
Název: Doplňkové informace k finančním výkazům pojišťovny/zajišťovny
Obsah:
Hlášení o doplňkových informacích k finančním výkazům pojišťovny/zajišťovny se skládá ze sedmi datových oblastí - Aktiva - ostatní pohledávky, Pasiva - ostatní kapitálové fondy a ostatní závazky, Technický účet k životnímu pojištění - zisk (ztráta) z finančního umístění, Netechnický účet - zisk (ztráta) z finančního umístění, Dividendy vyplacené společníkům tuzemské pojišťovny nebo zajišťovny a Dividendy přijaté od dceřiných a přidružených společností tuzemské pojišťovny nebo zajišťovny a Správní režie.
Část 1 Ostatní pohledávky
 
Datová oblast:   DOPO15_11
Název:       Aktiva - ostatní pohledávky
Obsah:
Datová oblast Aktiva - ostatní pohledávky obsahuje položku ostatní pohledávky, která je dále členěna na pohledávky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění a odložené daňové pohledávky. Hodnoty jednotlivých položek jsou vykazovány v brutto hodnotě nekompenzované o opravné položky a oprávky, v netto hodnotě kompenzované o opravné položky a oprávky a dále se samostatně uvádějí hodnoty opravných položek a oprávek.
Část 2 Ostatní kapitálové fondy
 
Datová oblast:  DOPO15_21
Název:      Pasiva - ostatní kapitálové fondy a ostatní závazky
Obsah:
Datová oblast Pasiva - ostatní kapitálové fondy a ostatní závazky se týká ostatních kapitálových fondů v členění na oceňovací rozdíly z přecenění na reálnou hodnotu v dalším rozpadu na oceňovací rozdíly z přecenění na reálnou hodnotu - finanční umístění v podnikatelských seskupeních, pozemky a stavby, předměty a díla umělecké kulturní hodnoty, dluhové cenné papíry držené do splatnosti a ostatní. V této datové oblasti jsou dále vykazovány ostatní závazky v členění na daňové závazky a závazky ze sociálního zabezpečení a odložený daňový závazek. Hodnoty všech těchto položek jsou vykazovány v netto hodnotě.
Část 3 Zisk/ztráta z finančního umístění - životní pojištění
 
Datová oblast:  DOPO15_31
Název:      Technický účet k životnímu pojištění - zisk (ztráta) z finančního umístění
Obsah:
Datová oblast Technický účet k životnímu pojištění - zisk (ztráta) z finančního umístění obsahuje realizovaný zisk (ztrátu) z finančního umístění souhrnně a dále v členění na realizovaný zisk (ztrátu) z finančního umístění, je-li nositelem investičního rizika pojistník (samostatně za akcie, jednotky kolektivního investování, dluhopisy, termínované vklady, nemovitosti a ostatní) a realizovaný zisk (ztráta) z jiného finančního umístění (samostatně za akcie, jednotky kolektivního investování, dluhopisy, termínované vklady, nemovitosti, předměty a díla umělecké kulturní hodnoty, deriváty, úvěry a půjčky a ostatní). Dále se v této datové oblasti vykazuje zisk (ztráta) z přecenění na reálnou hodnotu z finančního umístění celkem v členění na zisk (ztrátu) z přecenění na reálnou hodnotu z finančního umístění, je-li nositelem investičního rizika pojistník (samostatně za akcie, jednotky kolektivního investování, dluhopisy, nemovitosti a ostatní). Dále tato datová oblast obsahuje položku zisk (ztráta) z přecenění na reálnou hodnotu z jiného finančního umístění (samostatně za akcie, jednotky kolektivního investování, dluhopisy, nemovitosti, předměty a díla umělecké kulturní hodnoty, zajišťovací deriváty a ostatní). Datová oblast dále obsahuje položku rozdíl mezi použitím a tvorbou opravných položek k dluhopisům oceňovaným naběhlou hodnotou.
Část 4 Zisk/ztráta z finančního umístění
 
Datová oblast:  DOPO15_41
Název:      Netechnický účet - zisk (ztráta) z finančního umístění
Obsah:
Datová oblast Netechnický účet - zisk (ztráta) z finančního umístění obsahuje realizovaný zisk (ztrátu) z finančního umístění celkem a zisk (ztrátu) z přecenění na reálnou hodnotu z finančního umístění celkem. Obě položky jsou dále členěny na podíly v ovládaných osobách a podíly s podstatným vlivem, akcie, jednotky kolektivního investování, dluhopisy, nemovitosti, předměty a díla umělecké kulturní hodnoty, zajišťovací deriváty a ostatní. V položce Realizovaný zisk (ztráta) z finančního umístění celkem jsou navíc podpoložky termínované vklady, úvěry a půjčky. Datová oblast dále obsahuje položku rozdíl mezi použitím a tvorbou opravných položek k dluhopisům oceňovaným naběhlou hodnotou.
Část 5 Dividendy přijaté a vyplacené
 
Datová oblast:  DOPO15_51
Název:      Dividendy vyplacené společníkům tuzemské pojišťovny/zajišťovny
Obsah:
V datové oblasti Dividendy vyplacené společníkům tuzemské pojišťovny nebo zajišťovny jsou sledovány dividendy schválené k vyplacení ve vykazovaném období (nezdaněné) a dividendy vyplacené ve vykazovaném období (po zdanění) a to podle kódů jednotlivých zemí.
 
Datová oblast: DOPO15_52
Název:     Dividendy přijaté od dceřiných a přidružených společností tuzemské pojišťovny/zajišťovny
Obsah:
V datové oblasti Dividendy přijaté od dceřiných a přidružených společností tuzemské pojišťovny nebo zajišťovny jsou sledovány dividendy schválené k vyplacení ve vykazovaném období (nezdaněné) a dividendy vyplacené ve vykazovaném období (po zdanění) podle kódů jednotlivých zemí.
Část 6 Finanční ukazatele
 
Datová oblast:  DOPO15_61
Název:      Správní režie
Obsah:
Datová oblast obsahuje položku Správní režie, která je podrobněji členěna na Náklady na zaměstnance v dalším členění na Mzdy a platy - bez ostatních osobních nákladů a Ostatní osobní náklady. Dále jsou zde uvedeny Provize za obnovování pojistných smluv, Odpisy dlouhodobého hmotného majetku, který není finančním umístěním a položka Ostatní správní režie.
      
Výkaz: POJ (ČNB) 30 - 01
      
Název: Vybrané ukazatele za odvětví životního pojištění týkajícího se délky lidského života
Obsah:
Výkaz POJ (ČNB) 30 - 01 „Vybrané ukazatele za odvětví životního pojištění týkajícího se délky lidského života“ obsahuje údaje týkající se počtu smluv a vybraných finančních ukazatelů životního pojištění dle části A, bodu IX přílohy č. 1 k zákonu č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v rozdělení podle typu důchodu. Jednotlivé typy důchodů jsou uvedené v § 18 odst. 1 zákona o důchodovém spoření.
Část 1 Vybrané ukazatele
Datová oblast:   DOPO30_11
Název:
Vybrané ukazatele odvětví životního pojištění týkajícího se délky lidského života
Obsah:
Datová oblast obsahuje počet smluv, počet nově uzavřených smluv, předepsané hrubé pojistné, předepsané hrubé pojistné očištěné od zajištění, hrubou výši nákladů na pojistná plnění, podíl zajišťovatelů na nákladech na pojistná plnění a pořizovací náklady na pojistné smlouvy. Dalšími položkami jsou hrubá výše technických rezerv, čistá výše technických rezerv, výnosy z umístění technických rezerv a nespotřebovaná část pojistného v důsledku příznivějšího průběhu pojištění důchodu. Všechny údaje jsou sledovány podle jednotlivých typů důchodů uvedených v § 18 odst. 1 zákona o důchodovém spoření.
      
Výkaz: POJ (ČNB) 32 - 04
      
Název: Vybrané ukazatele za odvětví životních pojištění
Obsah:
Výkaz POJ (ČNB) 32 - 04 „Vybrané ukazatele za odvětví životních pojištění“ obsahuje údaje týkající se počtu smluv a pojistných událostí životního pojištění a vybraných finančních ukazatelů životního pojištění. Jednotlivá odvětví životního pojištění jsou přílohou č. 1 zákona o pojišťovnictví.
Část 1 Naturální ukazatele
 
Datová oblast:  DOPO32_11
Název:      Počty smluv a pojistných událostí životního pojištění
Obsah:
Datová oblast Počty smluv a pojistných událostí životního pojištění obsahuje položky týkající se celkového počtu smluv a počty nově uzavřených smluv. Datová oblast dále obsahuje počet nahlášených pojistných událostí, počet nevyřízených pojistných událostí a počet pojistných událostí nevyřízených ve lhůtě do 3 měsíců. Všechny údaje jsou sledovány po jednotlivých odvětvích životního pojištění.
Část 2 Finanční ukazatele
 
Datová oblast:  DOPO32_21
Název:      Vybrané finanční ukazatele životního pojištění
Obsah:
Datová oblast obsahuje vybrané finanční ukazatele pojišťovny za odvětví životního pojištění a obsahuje předepsané hrubé pojistné, z toho samostatně předepsané hrubé pojistné jednorázově placené a u nově uzavřených smluv, dále předepsané pojistné, očištěné od zajištění a z toho předepsané pojistné, očištěné od zajištění, jednorázově placené. Dalšími položkami jsou hrubá výše nákladů na pojistná plnění, z toho samostatně náklady na pojistná plnění, u předčasně ukončených smluv, dále náklady na pojistná plnění, podíl zajišťovatelů, pořizovací náklady na pojistné smlouvy, z toho samostatně náklady na provize zprostředkovatelům, dále změnu stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů a celkovou výši technických rezerv v hrubé a čisté výši. Všechny údaje jsou sledovány po jednotlivých odvětvích životního pojištění.
Výkaz: POJ (ČNB) 33 - 04
Název: Vybrané ukazatele za odvětví neživotních pojištění
Obsah:
Výkaz POJ (ČNB) 33 - 04 „Vybrané ukazatele za odvětví neživotních pojištění“ obsahuje údaje týkající se počtu smluv a pojistných událostí neživotního pojištění a vybraných finančních ukazatelů neživotního pojištění.
Jednotlivá odvětví neživotního pojištění jsou přílohou č. 1 zákona o pojišťovnictví.
Část 1 Naturální ukazatele
 
Datová oblast:   DOPO33_11
Název:       Počty smluv a pojistných událostí neživotního pojištění
Obsah:
Datová oblast obsahuje celkový počet smluv a počty nově uzavřených smluv. Datová oblast dále obsahuje počet nahlášených pojistných událostí, počet nevyřízených pojistných událostí a počet pojistných událostí nevyřízených ve lhůtě do 3 měsíců. Všechny údaje jsou sledovány po jednotlivých odvětvích neživotního pojištění.
Část 2 Finanční ukazatele
 
Datová oblast:  DOPO33_21
Název:      Vybrané finanční ukazatele neživotního pojištění
Obsah:
Datová oblast obsahuje vybrané finanční ukazatele pojišťovny za odvětví neživotního pojištění a obsahuje předepsané hrubé pojistné, z toho samostatně předepsané hrubé pojistné u nově uzavřených smluv, dále předepsané pojistné, očištěné od zajištění. Dalšími položkami jsou hrubá výše nákladů na pojistná plnění, náklady na pojistná plnění, podíl zajišťovatelů, pořizovací náklady na pojistné smlouvy, z toho samostatně náklady na provize zprostředkovatelům, dále změnu stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů a celkovou výši technických rezerv v hrubé a čisté výši. Všechny údaje jsou sledovány po jednotlivých odvětvích neživotního pojištění.
      
Výkaz: POJ (ČNB) 34 - 04
      
Název: Aktivní zajištění týkající se životního pojištění
Obsah:
Výkaz POJ (ČNB) 34 - 04 „Aktivní zajištění týkající se životního pojištění“ obsahuje data o počtu smluv aktivního zajištění týkající se životního pojištění a vybraných finančních ukazatelích životního pojištění. Jednotlivá odvětví životního pojištění jsou přílohou č. 1 zákona o pojišťovnictví.
Část 1 Naturální ukazatele
 
Datová oblast:  DOPO34_11
Název:      Počty smluv aktivního zajištění týkající se životního pojištění
Obsah:
Datová oblast obsahuje celkový počet zajistných smluv a z toho počty nově uzavřených zajistných smluv. Počet platných zajistných smluv je vykazován dle stavu k poslednímu kalendářnímu dni sledovaného období, počet nově uzavřených zajistných smluv se vykazuje od počátku do konce sledovaného období. Tyto údaje jsou sledovány po jednotlivých odvětvích životního pojištění, s tím, že u obou položek jsou zachyceny zvlášť údaje o počtu smluv obligatorního zajištění.
Část 2 Finanční ukazatele
 
Datová oblast:  DOPO34_21
Název:      Vybrané finanční ukazatele aktivního zajištění týkající se životního pojištění
Obsah:
Datová oblast obsahuje vybrané finanční ukazatele aktivního zajištění týkající se životního pojištění, tj. hrubou a čistou výši předepsaného zajistného, z toho hrubou a čistou výši předepsaného zajistného ze smluv obligatorního zajištění, dále náklady na pojistná plnění aktivního zajištění, podíl zajistitelů na nákladech na pojistná plnění aktivního zajištění, pořizovací náklady na zajistné smlouvy, z toho náklady na provize zprostředkovatelům, změnu stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů aktivního zajištění, správní režii, provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích aktivního zajištění a celkovou výši technických rezerv v hrubé a čisté výši. Tyto údaje jsou sledovány po jednotlivých odvětvích životního pojištění.
      
Výkaz: POJ (ČNB) 35 - 04
      
Název: Aktivní zajištění týkající se neživotního pojištění
Obsah:
Výkaz POJ (ČNB) 35 - 04 „Aktivní zajištění týkající se neživotního pojištění“ obsahuje data o počtu smluv aktivního zajištění a vybraných finančních ukazatelích neživotního pojištění. Jednotlivá odvětví neživotního pojištění jsou přílohou č. 1 zákona o pojišťovnictví.
Část 1 Naturální ukazatele
 
Datová oblast:  DOPO35_11
Název: Počty smluv aktivního zajištění týkající se neživotního pojištění
Obsah:
Datová oblast obsahuje celkový počet zajistných smluv, z toho počty nově uzavřených zajistných smluv, s tím, že u obou položek jsou zachyceny zvlášť údaje o počtu smluv obligatorního zajištění. Počet platných zajistných smluv je vykazován dle stavu k poslednímu kalendářnímu dni sledovaného období, počet nově uzavřených zajistných smluv se vykazuje od počátku do konce sledovaného období. Tyto údaje jsou sledovány po jednotlivých odvětvích neživotního pojištění.
Část 2 Finanční ukazatele
 
Datová oblast:  DOPO35_21
Název:      Vybrané finanční ukazatele aktivního zajištění týkající se neživotního pojištění
Obsah:
Datová oblast obsahuje vybrané finanční ukazatele aktivního zajištění týkající se neživotního pojištění, tj. čistou a hrubou výši předepsaného zajistného, z toho hrubou a čistou výši předepsaného zajistného ze smluv obligatorního zajištění, dále náklady na pojistná plnění, podíl zajistitelů na nákladech na pojistná plnění, pořizovací náklady na zajistné smlouvy, z toho náklady na provize zprostředkovatelům, změnu stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů, správní režii, provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích aktivního zajištění a celkovou výši technických rezerv v hrubé a čisté výši. Tyto údaje jsou sledovány po jednotlivých odvětvích neživotního pojištění.
      
Výkaz: POJ (ČNB) 36 - 02
      
Název: Zprostředkovatelská činnost za pojišťovnu
Obsah:
Výkaz POJ (ČNB) 36 - 02 „Zprostředkovatelská činnost za pojišťovnu“ obsahuje přehled 30-ti největších zprostředkovatelů podle výše zprostředkovaného hrubého pojistného a základní informace o těchto zprostředkovatelích, včetně kontaktů. Dále výkaz obsahuje souhrnné základní údaje o zprostředkovatelské činnosti.
Část 1 Individuální údaje
 
Datová oblast:   DOPO36_11
Název:       Nejvýznamnější zprostředkovatelé pojišťovny
Obsah:
Datová oblast obsahuje údaje o předepsaném hrubém pojistném získané zprostředkovatelem, nákladech na provize zprostředkovateli a vyplacených provizích zprostředkovateli u 30-ti největších zprostředkovatelů pojišťovny. Dále výkaz obsahuje název subjektu, datum narození občana nebo IČO, adresu obce a právní formu každého zprostředkovatele.
Část 2 Souhrnné údaje
 
Datová oblast:   DOPO36_31
Název:       Základní údaje o zprostředkovatelské činnosti
Obsah:
Datová oblast obsahuje údaje o počtu subjektů, hrubém předepsaném pojistném, nákladech na provize zprostředkovateli, a vyplacených provizích zprostředkovateli celkem za pojišťovnu a z toho za vlastní síť a externí distribuční síť, a z toho za banky a jiné pojišťovny. Dále obsahuje tyto údaje za všechny pojišťovací zprostředkovatele pojišťovny.
      
Výkaz: POJ (ČNB) 39-02
      
Název: ČKP - Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
Obsah:
Výkaz POJ (ČNB) 39-02 „ČKP - Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla“ obsahuje přehled ukazatelů týkajících se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla za Kancelář.
Část 1 Technické rezervy ČKP
 
Datová oblast:   DOPO39_11
Název:       Technické rezervy ČKP
Obsah:
Datová oblast obsahuje čistou a hrubou výší technických rezerv týkajících se pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidla za Kancelář. Obsahuje celkovou výši technických rezerv ČKP, technickou rezervu na pojistná plnění z garančního fondu v členění na rezervu na škody vzniklé a hlášené v období před rozvahovým dnem, ale v tomto období nezlikvidované (RBNS) a rezervu na škody v období před rozvahovým dnem vzniklé, ale v tomto období nehlášené (IBNR), technickou rezervu na pojistná plnění ze zákonného pojištění ve smyslu § 29 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákonné pojištění) v členění na rezervu na škody vzniklé a hlášené v období před rozvahovým dnem, ale v tomto období nezlikvidované (RBNS) a rezervu na škody v období před rozvahovým dnem vzniklé, ale v tomto období nehlášené (IBNR) a jinou technickou rezervu.
Část 2 Náklady a výnosy ČKP
 
Datová oblast:   DOPO39_21
Název:       Náklady a výnosy ČKP
Obsah:
Datová oblast obsahuje údaje o předepsaném hrubém pojistném z hraničního pojištění, nákladech na pojistná plnění celkem za Kancelář, nákladech na pojistná plnění z garančního fondu (bez nákladů na likvidaci škod) celkem v členění na náklady na pojistná plnění za škodu na zdraví nebo usmrcení způsobenou provozem nezjištěného vozidla, za kterou odpovídá nezjištěná osoba, náklady na pojistná plnění za škodu způsobenou provozem vozidla, za kterou odpovídá osoba bez pojištění odpovědnosti, náklady na pojistná plnění za škodu způsobenou provozem vozidla, za kterou odpovídá osoba, jejíž odpovědnost za tuto škodu je pojištěna u pojistitele, který z důvodu svého úpadku nemůže uhradit tuto škodu, náklady na pojistná plnění za škodu způsobenou provozem cizozemského vozidla, za kterou odpovídá osoba, jejíž odpovědnost za tuto škodu je pojištěna hraničním pojištěním, náklady na pojistná plnění za škodu způsobenou provozem cizozemského vozidla, jehož řidiči nevzniká při provozu tohoto vozidla na území České republiky povinnost uzavřít hraniční pojištění, náklady na pojistná plnění - náhradní plnění a samostatně náklady na likvidaci škod z garančního fondu. Dále datová oblast obsahuje údaje o nákladech na pojistná plnění ze zákonného pojištění celkem (v členění na náklady na pojistná plnění bez nákladů na likvidaci škod a náklady na likvidaci škod ze zákonného pojištění), správní režii Kanceláře, výnosech z finančního umístění Kanceláře, ostatních výnosech týkajících se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla za Kancelář a ostatních nákladech týkajících se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla za Kancelář.
Část 3 Počty pojistných a škodných událostí vyřizovaných Kanceláří
 
Datová oblast:   DOPO39_31
Název:       Počty pojistných a škodných událostí vyřizovaných Kanceláří
Obsah:
Datová oblast obsahuje údaje o počtu škodných událostí týkajících se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla nahlášených ve sledovaném období za Kancelář, počtu pojistných událostí týkajících se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla nahlášených ve sledovaném období za Kancelář, počtu pojistných událostí vyřízených ve sledovaném období za Kancelář, počtu pojistných událostí skutečně vyplacených celkem za Kancelář, počtu pojistných událostí ve sledovaném období nahlášených i vyřízených za Kancelář, počtu pojistných událostí bez náhrady za Kancelář a počtu pojistných událostí bez náhrady z důvodu promlčení nároku na plnění za Kancelář.
Část 4 Doplňkové údaje Kanceláře
 
Datová oblast:   DOPO39_41
Název:       Doplňkové údaje Kanceláře
Obsah:
Datová oblast obsahuje údaje o výši garančního fondu Kanceláře, hrubé výši technické rezervy na splnění závazků z ručení za závazky Kanceláře u členských pojišťoven Kanceláře na škody z garančního fondu, hrubé výši technické rezervy na splnění závazků z ručení za závazky Kanceláře u členských pojišťoven Kanceláře na škody ze zákonného pojištění a průměrné výši škody na pojistnou událost.
      
Výkaz: POJ (ČNB) 43 - 04
      
Název: Výkaz pojišťovny/zajišťovny o operacích uvnitř skupiny
Obsah:
Výkaz POJ (ČNB) 43 - 04 „Výkaz pojišťovny/zajišťovny o operacích uvnitř skupiny“ obsahuje přehled o operacích uvnitř skupiny a je předkládán pojišťovnami nebo zajišťovnami, které jsou v režimu dohledu nad skupinami, podle zákona o pojišťovnictví. Ve výkazu se uvedou všechny významné operace za sledované období, jejichž hodnota přesáhne 5 % základního kapitálu pojišťovny nebo zajišťovny nebo 5 největších operací.
Část 1 Poskytnuté a přijaté úvěry
 
Datová oblast:   DOPO43_11
Název:       Přehled úvěrů poskytnutých pojišťovnou/zajišťovnou
Obsah:
Datová oblast obsahuje přehled úvěrů poskytnutých pojišťovnou nebo zajišťovnou členům skupiny.
U jednotlivých poskytnutých úvěrů se uvádí identifikační číslo dlužníka (IČ nebo NIČ), název a stát sídla dlužníka, měna, ve které byl úvěr poskytnut, datum poskytnutí úvěru, datum splatnosti úvěru, výše poskytnutého úvěru v Kč a současná výše úvěru v Kč.
 
Datová oblast:   DOPO43_12
Název:       Přehled úvěrů přijatých pojišťovnou/zajišťovnou
Obsah:
Datová oblast obsahuje přehled úvěrů přijatých pojišťovnou nebo zajišťovnou od členů skupiny. U jednotlivých přijatých úvěrů se uvádí identifikační číslo věřitele (IČ nebo NIČ), název a stát sídla věřitele, měna, ve které byl úvěr přijat, datum přijetí úvěru, datum splatnosti úvěru, výše přijatého úvěru v Kč a současná výše přijatého úvěru v Kč.
Část 2 Poskytnuté a přijaté záruky
 
Datová oblast:   DOPO43_21
Název:       Přehled záruk poskytnutých pojišťovnou/zajišťovnou
Obsah:
Datová oblast obsahuje přehled záruk poskytnutých pojišťovnou nebo zajišťovnou členům skupiny.
U jednotlivých poskytnutých záruk se uvádí identifikační číslo subjektu (IČ nebo NIČ), kterému byla záruka poskytnuta, název a stát sídla subjektu, charakter záruky, měna, ve které byla záruka poskytnuta, datum poskytnutí záruky, datum ukončení platnosti záruky a výše poskytnuté záruky v Kč.
 
Datová oblast:   DOPO43_22
Název:       Přehled záruk přijatých pojišťovnou/zajišťovnou
Obsah:
Datová oblast obsahuje přehled záruk přijatých pojišťovnou nebo zajišťovnou od členů skupiny. U jednotlivých přijatých záruk se uvádí identifikační číslo subjektu (IČ nebo NIČ), od kterého byla záruka přijata, název a stát sídla subjektu, charakter záruky, měna, ve které byla záruka přijata, datum obdržení záruky, datum ukončení platnosti záruky a výše přijaté záruky v Kč.
Část 3 Ostatní přehledy
 
Datová oblast:   DOPO43_33
Název:       Přehled dohod o sdílení nákladů a dalších poskytnutých službách
Obsah:
Datová oblast obsahuje přehled dohod o sdílení nákladů a dalších poskytnutých službách. U jednotlivých položek se uvádí identifikační číslo subjektu (IČ nebo NIČ), který dohodu o sdílení nákladů a dalších poskytnutých službách uzavřel, název a stát sídla subjektu, popis činnosti nebo předmětu dohody o sdílení nákladů, měna, ve které byla dohoda o sdílení nákladů uzavřena a výše sdílených nákladů v Kč.
 
Datová oblast:   DOPO43_34
Název:       Přehled pasivního zajištění
Obsah:
Datová oblast obsahuje přehled všech smluv pasivního zajištění, které zajišťují individuální riziko. U jednotlivých zajistných smluv se uvede identifikační číslo subjektu (IČ nebo NIČ), se kterým byla zajistná smlouva uzavřena, název a stát sídla subjektu, typ zajištění, odvětví pojištění, kterého se zajištění týká, měna, ve které byla zajistná smlouva uzavřena, počátek a konec platnosti zajistné smlouvy, vlastní vrub pojistitele v Kč, objem postoupeného pojistného a výše zajištěných rizik v Kč.
 
Datová oblast:  DOPO43_35
Název:      Přehled ostatních obchodních činností s vlivem na solventnost pojišťovny/zajišťovny
Obsah:
Datová oblast obsahuje přehled ostatních významných obchodních činností, které měly ve sledovaném období vliv na solventnost pojišťovny nebo zajišťovny. U jednotlivých ostatních obchodních činností se uvede identifikační číslo (IČ nebo NIČ), název a stát sídla subjektu, ke kterému se obchodní činnost vztahuje, popis obchodní činnosti, měna, ve které byla obchodní činnost realizována a odhad výše vlivu této činnosti na solventnost v Kč.
Část 4 Obchody s deriváty a cennými papíry
 
Datová oblast:   DOPO43_41
Název:       Obchody s deriváty a další podrozvahové transakce
Obsah:
Datová oblast obsahuje přehled obchodů s deriváty a dalších podrozvahových transakcí s osobami ve skupině. U jednotlivých položek se uvádí identifikační číslo (IČ nebo NIČ), název a stát sídla subjektu, ke kterému se obchod či transakce vztahuje, měna, ve které byl obchod či transakce uskutečněna, částka ve sjednané měně a v Kč a stručný popis operace.
 
Datová oblast:   DOPO43_42
Název:       Obchody s cennými papíry a jinými aktivy
Obsah:
Datová oblast obsahuje přehled obchodů s cennými papíry a jinými aktivy v rámci skupiny.
U jednotlivých obchodů se uvádí identifikační číslo (IČ nebo NIČ) subjektu, ke kterému se obchod vztahuje, jeho název, stát sídla, měna, ve které byl obchod uskutečněn, částka ve sjednané měně a v Kč, název a ISIN předmětného aktiva a stručný popis operace.
Část 5 Operace s výsledkem a v důsledku kapitálového propojení s jinou osobou skupiny
 
Datová oblast:  DOPO43_51
Název:      Operace s výsledkem kapitálového propojení s jinou osobou skupiny
Obsah:
Datová oblast obsahuje všechny operace uskutečněné v daném čtvrtletí, jejichž výsledkem je propojení s jinou osobou ve skupině s uvedením názvu, země původu a identifikačního čísla protistrany (IČ nebo NIČ), měny, ve které je operace vedena, částky ve sjednané měně a v Kč a stručného popisu operace.
 
Datová oblast:  DOPO43_52
Název:      Operace v důsledku kapitálového propojení s jinou osobou skupiny
Obsah:
Datová oblast obsahuje všechny operace uskutečněné v daném čtvrtletí, v důsledku kapitálového propojení s jinou osobou skupiny s uvedením názvu, země původu a identifikačního čísla protistrany (IČ nebo NIČ), měny, ve které je operace vedena, částky ve sjednané měně a v Kč a stručného popisu operace.
Část 6 Doplňující údaje k rozvaze pojišťovny/zajišťovny pro účely dohledu
 
Datová oblast:   DOPO43_61
Název:       Vybraná aktiva
Obsah:
Datová oblast obsahuje jednotlivé položky finančního umístění v osobách v rámci skupiny v členění na akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem, majetkové účasti, dluhové cenné papíry, finanční umístění v investičních sdruženích, ostatní půjčky, depozita u finančních institucí a ostatní finanční umístění. Dále obsahuje položku dlužníci v členění na pohledávky z operací přímého pojištění, pohledávky z operací zajištění a ostatní pohledávky, přičemž veškeré rozčlenění je pouze v rámci skupiny. Hodnoty jednotlivých položek se uvádějí v hodnotě nekompenzované o opravné položky a oprávky, v hodnotě kompenzované o opravné položky a oprávky a dále se samostatně uvádějí hodnoty opravných položek a oprávek.
 
Datová oblast:   DOPO43_62
Název:       Pasiva - věřitelé
Obsah:
Datová oblast obsahuje položku věřitelé v členění na závazky z operací přímého pojištění, závazky z operací zajištění, závazky vůči finančním institucím a ostatní závazky, přičemž veškeré rozčlenění je pouze v rámci skupiny.
      
Výkaz: POJ (ČNB) 46 - 04
      
Název: Výkaz pojišťovny/zajišťovny o skladbě finančního umístění
Obsah:
Výkaz POJ (ČNB) 46 - 04 „Výkaz pojišťovny/zajišťovny o skladbě finančního umístění“ obsahuje podrobný přehled finančního umístění pojišťovny nebo zajišťovny. K některým aktivům je mj. uveden příznak příslušnosti ke konkrétní skupině, tzn. že všechna aktiva za subjekty, které náleží ke stejné skupině se označují stejným příznakem.
Část 1 Finanční umístění 1
 
Datová oblast:   DOPO46_41
Název:       Dluhové cenné papíry
Obsah:
Datová oblast obsahuje přehled dluhových cenných papírů, rozlišených podle druhu finančního umístění podle ustanovení § 70 zákona o pojišťovnictví. Dále je ke každému aktivu uveden ISIN a název cenného papíru, identifikační číslo (IČ nebo NIČ) a název subjektu, stát sídla emitenta, měna, ve které byl dluhový cenný papír vydán, smluvní doba splatnosti, datum splatnosti, úroková sazba, příslušnost ke skupině, účetní klasifikace portfolií finančních aktiv, podřízenost nebo zástava finančního umístění, počet jednotek, nominální hodnota celkem, pořizovací cena celkem, účetní hodnota celkem, účetní hodnota aktiv použitých ke krytí rezerv neživotního pojištění, účetní hodnota aktiv použitých ke krytí rezerv životního pojištění bez investičního životního pojištění a z toho účetní hodnota aktiv použitých ke krytí rezerv životního pojištění týkajícího se délky lidského života, účetní hodnota aktiv použitých ke krytí rezervy investičního životního pojištění, účetní hodnota aktiv použitých ke krytí zajišťovacích rezerv neživotních pojištění, účetní hodnota aktiv použitých ke krytí zajišťovacích rezerv životních pojištění a účetní hodnota aktiv nepoužitých ke krytí technických rezerv.
 
Datová oblast:   DOPO46_42
Název:       Majetkové cenné papíry
Obsah:
Datová oblast obsahuje přehled majetkových cenných papírů, rozlišených podle druhu finančního umístění podle ustanovení § 70 zákona o pojišťovnictví. Ke každému aktivu je uveden ISIN, identifikační číslo (IČ nebo NIČ), název a stát sídla emitenta, měna, ve které byl majetkový cenný papír vydán, příslušnost ke skupině, podřízenost nebo zástava finančního umístění, počet jednotek, pořizovací cena celkem, účetní hodnota celkem, účetní hodnota aktiv použitých ke krytí rezerv neživotního pojištění, účetní hodnota aktiv použitých ke krytí rezerv životního pojištění bez investičního životního pojištění a z toho účetní hodnota aktiv použitých ke krytí rezerv životního pojištění týkajícího se délky lidského života, účetní hodnota aktiv použitých ke krytí rezervy investičního životního pojištění, účetní hodnota aktiv použitých ke krytí zajišťovacích rezerv neživotních pojištění, účetní hodnota aktiv použitých ke krytí zajišťovacích rezerv životních pojištění a účetní hodnota aktiv nepoužitých ke krytí technických rezerv.
 
Datová oblast:   DOPO46_43
Název:       Půjčky, úvěry a jiné pohledávky
Obsah:
Datová oblast obsahuje údaje o půjčkách, úvěrech a jiných pohledávkách. U jednotlivých položek je uvedeno identifikační číslo (IČ nebo NIČ), název a stát sídla dlužníka, název členského státu nebo jeho centrální banky, banky, pojišťovny nebo zajišťovny, která poskytla záruku, smluvní doba splatnosti, datum splatnosti, příslušnost ke skupině, úroková sazba k poslednímu dni sledovaného čtvrtletí, měna, ve které byla půjčka či úvěr poskytnuty, podřízenost nebo zástava finančního umístění, nominální výše, účetní hodnota celkem, účetní hodnota dluhu použitého ke krytí rezervy neživotních pojištění, účetní hodnota dluhu použitého ke krytí rezervy životních pojištění bez investičního životního pojištění a z toho účetní hodnota dluhu použitého ke krytí rezerv životního pojištění týkajícího se délky lidského života, účetní hodnota dluhu použitého ke krytí rezervy investičního životního pojištění, účetní hodnota dluhu použitého ke krytí zajišťovacích rezerv neživotního pojištění, účetní hodnota dluhu použitého ke krytí zajišťovacích rezerv životního pojištění a účetní hodnota dluhu nepoužitého ke krytí technických rezerv.
 
Datová oblast:   DOPO46_44
Název:       Ostatní pohledávky
Obsah:
Datová oblast obsahuje souhrnné údaje o ostatních pohledávkách, které jsou rozlišeny na půjčky pojištěným, pohledávky za pojistníky a pojišťovacími zprostředkovateli, nejvýše do jednoho měsíce po jejich splatnosti, vratky daní, pohledávky vůči garančnímu fondu České kanceláře pojistitelů. U jednotlivých položek je uvedena účetní hodnota celkem, účetní hodnota pohledávky použité ke krytí rezerv neživotního pojištění, účetní hodnota pohledávky použité ke krytí rezerv životního pojištění bez investičního životního pojištění a z toho účetní hodnota pohledávky použité ke krytí rezerv životního pojištění týkajícího se délky lidského života, účetní hodnota pohledávky použité ke krytí rezervy investičního životního pojištění, účetní hodnota pohledávky použité ke krytí zajišťovacích rezerv neživotního pojištění, účetní hodnota pohledávky použité ke krytí zajišťovacích rezerv životního pojištění a účetní hodnota pohledávky nepoužité ke krytí technických rezerv.
 
Datová oblast:   DOPO46_45
Název:       Směnky
Obsah:
Datová oblast obsahuje údaje za směnky. U jednotlivých směnek se uvádí identifikační číslo (IČ nebo NIČ), název a stát sídla výstavce, název banky, která poskytla záruku, smluvní doba splatnosti, datum splatnosti, příslušnost ke skupině, měna, ve které byla směnka vystavena, účetní hodnota celkem, účetní hodnota směnky použité ke krytí rezerv neživotního pojištění, účetní hodnota směnky použité ke krytí rezerv životního pojištění bez investičního životního pojištění a z toho účetní hodnota směnky použité ke krytí rezerv životního pojištění týkajícího se délky lidského života, účetní hodnota směnky použité ke krytí rezervy investičního životního pojištění, účetní hodnota směnky použité ke krytí zajišťovacích rezerv neživotního pojištění, účetní hodnota směnky použité ke krytí zajišťovacích rezerv životního pojištění a účetní hodnota směnky nepoužité ke krytí technických rezerv.
 
Datová oblast:   DOPO46_46
Název:       Nemovitosti
Obsah:
Datová oblast obsahuje přehled a údaje o deseti nejvýznamnějších nemovitostech, podle účetní hodnoty nemovitosti. U jednotlivých nemovitostí se uvádí název obce a státu, kde je nemovitost umístěna, druh nemovitosti, typ nemovitosti, datum posledního odhadu nemovitosti, pořizovací cena nemovitosti, účetní hodnota celkem, účetní hodnota nemovitosti použité ke krytí rezerv neživotního pojištění, účetní hodnota nemovitosti použité ke krytí rezerv životního pojištění bez investičního životního pojištění a z toho účetní hodnota nemovitosti použité ke krytí rezerv životního pojištění týkajícího se délky lidského života, účetní hodnota nemovitosti použité ke krytí rezervy investičního životního pojištění, účetní hodnota nemovitosti použité ke krytí zajišťovacích rezerv neživotního pojištění, účetní hodnota nemovitosti použitá ke krytí zajišťovacích rezerv životního pojištění a účetní hodnota nemovitosti nepoužitá ke krytí technických rezerv.
 
Datová oblast:   DOPO46_47
Název:       Nemovitosti, souhrn
Obsah:
Datová oblast obsahuje souhrnné údaje za všechny nemovitosti v držení pojišťovny nebo zajišťovny. Uvádí se pořizovací cena nemovitostí celkem, účetní hodnota celkem, účetní hodnota nemovitosti použité ke krytí rezerv neživotního pojištění, účetní hodnota nemovitosti použité ke krytí rezerv životního pojištění bez investičního životního pojištění a z toho účetní hodnota nemovitosti použité ke krytí rezerv životního pojištění týkajícího se délky lidského života, účetní hodnota nemovitosti použité ke krytí rezervy investičního životního pojištění, účetní hodnota nemovitosti použité ke krytí zajišťovacích rezerv neživotního pojištění, účetní hodnota nemovitosti použité ke krytí zajišťovacích rezerv životního pojištění a účetní hodnota nemovitosti nepoužité ke krytí technických rezerv.
 
Datová oblast:   DOPO46_48
Název:       Vklady a vklady potvrzené vkladovým certifikátem, listem
Obsah:
Datová oblast obsahuje údaje o vkladech a vkladech potvrzených vkladovým certifikátem, vkladním listem či jiným obdobným dokumentem u bank, které mají povolení působit na území členských států včetně České republiky, jako banka. U jednotlivých vkladů se uvádí identifikační číslo (IČ nebo NIČ), název a stát sídla banky, druh vkladu, smluvní doba splatnosti, datum splatnosti, příslušnost ke skupině, úroková sazba k poslednímu dni sledovaného čtvrtletí, měna, ve které je vklad veden, podřízenost nebo zástava finančního umístění, účetní hodnota celkem, účetní hodnota vkladu použitého ke krytí rezerv neživotního pojištění, účetní hodnota vkladu použitého ke krytí rezerv životního pojištění bez investičního životního pojištění a z toho účetní hodnota vkladu použitého ke krytí rezerv životního pojištění týkajícího se délky lidského života, účetní hodnota vkladu použitého ke krytí rezerv investičního životních pojištění, účetní hodnota vkladu použitého ke krytí zajišťovacích rezerv neživotního pojištění, účetní hodnota vkladu použitého ke krytí zajišťovacích rezerv životního pojištění a účetní hodnota vkladu nepoužitého ke krytí technických rezerv.
 
Datová oblast:   DOPO46_49
Název:       Předměty a díla umělecké kulturní hodnoty
Obsah:
Datová oblast obsahuje údaje o předmětech a dílech umělecké kulturní hodnoty oceněných nejméně dvěma znalci, a které jsou pojištěny pro případ poškození, zničení, ztráty nebo odcizení u jiné pojišťovny. U jednotlivých předmětů se uvádí název předmětu, název pojišťovny, která předmět pojistila, pořizovací cena předmětu, účetní hodnota celkem, účetní hodnota aktiv použitých ke krytí rezerv neživotního pojištění, účetní hodnota aktiv použitých ke krytí rezerv životního pojištění bez investičního životního pojištění a z toho účetní hodnota aktiv použitých ke krytí rezerv životního pojištění týkajícího se délky lidského života, účetní hodnota aktiv použitých ke krytí rezervy investičního životního pojištění, účetní hodnota aktiv použitých ke krytí zajišťovacích rezerv neživotních pojištění, účetní hodnota aktiv použitých ke krytí zajišťovacích rezerv životních pojištění a účetní hodnota aktiv nepoužitých ke krytí technických rezerv.
 
Datová oblast:   DOPO46_50
Název:       Pohledávky za zajišťovnami
Obsah:
Datová oblast obsahuje údaje o pohledávkách za zajišťovnami. U jednotlivých pohledávek za zajišťovnami se uvádí identifikační číslo (IČ nebo NIČ), název a stát sídla zajišťovatele, měna, ve které je pohledávka vedena, příslušnost ke skupině, výše pohledávky vůči zajistiteli, výše podílu zajistitele na technických rezervách, výše závazku vůči zajistiteli, účetní hodnota celkem, účetní hodnota pohledávky použité ke krytí rezerv neživotního pojištění, účetní hodnota pohledávky použité ke krytí rezerv životního pojištění bez investičního životního pojištění a z toho účetní hodnota pohledávky použité ke krytí rezerv životního pojištění týkajícího se délky lidského života, účetní hodnota pohledávky použité ke krytí rezervy investičního životního pojištění, účetní hodnota pohledávky použité ke krytí zajišťovacích rezerv neživotního pojištění, zhetní hodnota pohledávky použité ke krytí zajišťovacích rezerv životního pojištění a účetní hodnota pohledávky nepoužité ke krytí technických rezerv.
 
Datová oblast:   DOPO46_51
Název:       Deriváty
Obsah:
Datová oblast obsahuje přehled derivátů. U jednotlivých derivátů se uvádí ISIN a název derivátu, identifikační číslo (IČ nebo NIČ), název a stát sídla protistrany, datum obchodu a datum splatnosti, druh derivátu, zajišťované riziko, měna, ve které je vedeno zajišťované portfolio, příslušnost protistrany ke skupině, ISIN podkladového aktiva, identifikační číslo a název emitenta podkladového aktiva, nominální hodnota podkladového aktiva, počet jednotek, informace, zda se jedná o zajišťovací derivát či ne, v případě měnového derivátu se uvádí měna prodávaná a kupovaná, sjednaný měnový kurz, v případě úrokového derivátu se uvádí poskytovaná či přijímaná úroková sazba, dále se uvede celková účetní (reálná) hodnota derivátu, účetní (reálná) hodnota zajišťovacího derivátu použitého ke krytí rezerv neživotního pojištění, účetní (reálná) hodnota zajišťovacího derivátu použitého ke krytí rezerv životního pojištění bez investičního životního pojištění a z toho účetní (reálná) hodnota zajišťovacího derivátu použitého ke krytí rezerv životního pojištění týkajícího se délky lidského života, účetní (reálná) hodnota zajišťovacího derivátu použitého ke krytí rezervy investičního životního pojištění, účetní (reálná) hodnota zajišťovacího derivátu použitého ke krytí zajišťovacích rezerv neživotního pojištění, účetní (reálná) hodnota zajišťovacího derivátu použitého ke krytí zajišťovacích rezerv životního pojištění a účetní (reálná) hodnota derivátu nepoužitého ke krytí technických rezerv.
 
Datová oblast:   DOPO46_52
Název:       Ostatní finanční umístění
Obsah:
Datová oblast obsahuje přehled ostatního finančního umístění. U jednotlivých ostatních finančních umístění se uvádí typ ostatního finančního umístění, identifikační číslo (IČ nebo NIČ), název a stát sídla subjektu, měna, ve které je ostatní finanční umístění vedeno, účetní hodnota aktiv použitých ke krytí rezervy investičního životního pojištění a účetní hodnota aktiv nepoužitých ke krytí technických rezerv.
      
Výkaz: POJ (ČNB) 50-02
      
Název: Vybrané ukazatele pojišťovny/zajišťovny - přeshraniční aktivity
Obsah:
Výkaz POJ (ČNB) 50-02 „Vybrané ukazatele pojišťovny/zajišťovny - přeshraniční aktivity“ obsahuje přehled vybraných ukazatelů podle jednotlivých pojistných odvětví vztahujících se k členským státům Evropské unie (dále jen „EU“) a Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP“), ve kterých pojišťovna nebo zajišťovna provozovala pojišťovací nebo zajišťovací činnost na základě svobody dočasně poskytovat služby či prostřednictvím své pobočky.
Část 1 Provozování pojišťovací činnosti
 
Datová oblast:  DOPO50_11
Název:      Provozování pojišťovací činnosti mimo Českou republiku
Obsah:
Výkaz obsahuje informaci, zda ve sledovaném období provozovala pojišťovna nebo zajišťovna pojišťovací činnost podle odvětví životních pojištění nebo podle odvětví neživotních pojištění v jiných členských státech EU a EHP na základě svobody dočasně poskytovat služby či prostřednictvím své pobočky (odpověď ANO/NE). V případě alespoň jedné kladné odpovědi, pojišťovna nebo zajišťovna dále vyplní za jednotlivé členské státy EU a EHP, ve kterých pojišťovna nebo zajišťovna provozovala pojišťovací činnost na základě svobody dočasně poskytovat služby či prostřednictvím své pobočky, druhou část výkazu, která obsahuje vybrané ukazatele podle jednotlivých pojistných odvětví.
Část 2 Ukazatele za provozování pojišťovací činnosti formou pobočky a bez založení pobočky
 
Datová oblast:  DOPO50_31
Název:      Vybrané ukazatele za členské státy
Obsah:
Datová oblast obsahuje údaje za předepsané hrubé pojistné, hrubou výši nákladů na pojistná plnění a provize zprostředkovatelům, a to jak v rozlišení druhu činnosti na pojišťovací a zajišťovací aktivity, tak i podle jednotlivých pojistných odvětví životního a neživotního pojištění a podle jednotlivých členských států EU a EHP, ve kterých pojišťovna nebo zajišťovna provozovala pojišťovací činnost prostřednictvím své pobočky anebo na základě svobody dočasně poskytovat služby.
      
Výkaz: POJ (ČNB) 63 - 01
      
Název: Výkaz solventnosti za pojišťovnu/zajišťovnu
Obsah:
Struktura výkazu POJ (ČNB) 63 - 01 „Výkaz solventnosti za pojišťovnu/zajišťovnu“ odpovídá postupu výpočtu solventnosti podle vyhlášky ČNB č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví.
      
Výkaz: POJ (ČNB) 65 - 01
      
Název: Výkaz pro výpočet upravené míry solventnosti za pojišťovnu/zajišťovnu
Obsah:
Struktura výkazu POJ (ČNB) 65 - 01 „Výkaz pro výpočet upravené míry solventnosti za pojišťovnu/zajišťovnu“ odpovídá postupu upraveného výpočtu solventnosti podle vyhlášky ČNB č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví.
      
Výkaz: POJ (ČNB) 70 - 04
      
Název: Hlášení o organizační struktuře a kvalifikovaných účastech pojišťovny/zajišťovny
Obsah:
Výkaz POJ (ČNB) 70 - 04 „Hlášení o organizační struktuře a kvalifikovaných účastech pojišťovny/zajišťovny“ je přehledem o základních identifikačních údajích, organizační struktuře, orgánech, zaměstnancích a akcionářích pojišťovny nebo zajišťovny.
Pojišťovny ze třetích států a zajišťovny ze třetích států vyplňují pouze datové oblasti DIS60_01, DIS60_04, DOPO70_16, DIS60_13, DIS60_14, DOPO70_24 a samostatně datovou oblast DIS60_06 Údaje o zřizovateli pobočky.
Část 1 Základní údaje o vykazujícím subjektu
 
Datová oblast:  DIS60_01
Název:      Identifikace vykazujícího subjektu
Obsah:
Datová oblast obsahuje název, identifikační číslo, adresu sídla a korespondenční (doručovací) adresu, telefonické a faxové spojení, adresu elektronické pošty a internetové stránky pojišťovny nebo zajišťovny.
 
Datová oblast:  DIS60_06
Název:      Údaje o zřizovateli pobočky
Obsah:
Datová oblast obsahuje název zřizovatele subjektu, identifikační číslo, adresu sídla, telefonické a faxové spojení a adresu elektronické pošty ústředny sídla zřizovatele pobočky pojišťovny nebo zajišťovny.
 
Datová oblast:  DIS60_02
Název:      Základní kapitál vykazujícího subjektu
Obsah:
Základní kapitál pojišťovny nebo zajišťovny (zapsaný, splacený i zapsaný v obchodním rejstříku) a dále prostředky pro splacení základního kapitálu včetně emisního ážia v členění podle původu na Českou republiku státní a Českou republiku soukromý a dále na členské státy EU bez České republiky, ostatní státy EHP bez EU a ostatní státy bez EHP. Rozdělení základního kapitálu na tuzemský a zahraniční se uvádí u právnických osob podle státu registrace a u fyzických osob podle bydliště akcionáře.
 
Datová oblast:  DIS60_03
Název:      Počet hlasovacích práv vykazujícího subjektu
Obsah:
Datová oblast obsahuje počet hlasovacích práv vykazujícího subjektu, z toho počet hlasovacích práv z držených vlastních akcií a uplatnitelná hlasovací práva.
 
Datová oblast:  DIS60_04
Název:      Stav zaměstnanců vykazujícího subjektu
Obsah:
Tato datová oblast obsahuje evidenční a přepočtený průměrný evidenční stav zaměstnanců pojišťovny nebo zajišťovny v členění na Českou republiku centrálu a organizační složky, členské státy EU bez České republiky, ostatní státy EHP bez EU a ostatní státy bez EHP, a to vždy z pohledu organizační složky.
 
Datová oblast:  DOPO70_16
Název:      Organizační jednotky vykazujícího subjektu
Obsah:
V této datové oblasti jsou vykazovány organizační jednotky bez centrály pojišťovny nebo zajišťovny v členění na Českou republiku členské státy EU bez České republiky, ostatní státy EHP bez EU a ostatní státy bez EHP.
 
Datová oblast:  DIS60_07
Název:      Základní identifikační údaje o pobočce v zahraničí
Obsah:
Datová oblast obsahuje název pobočky v zahraničí, adresu sídla, telefonické a faxové spojení a adresu elektronické pošty ústředny sídla pobočky pojišťovny nebo zajišťovny, jméno, popřípadě jména, příjmení a titul vedoucího představitele pobočky v zahraničí.
Část 2 Členové orgánů vykazujícího subjektu
 
Datová oblast:  DIS60_11
Název:      Členové statutárního orgánu     vykazujícího subjektu
Obsah:
Datová oblast obsahuje seznam členů statutárního orgánu pojišťovny nebo zajišťovny s uvedením jejich jména, popřípadě jmen, příjmení, titulu, data narození, telefonního a faxového spojení, adresy elektronické pošty, pracovní funkce a data nástupu do funkce.
 
Datová oblast:  DIS60_12
Název:      Členové dozorčího orgánu vykazujícího subjektu
Obsah:
Datová oblast obsahuje seznam členů dozorčího orgánu pojišťovny nebo zajišťovny s uvedením jejich jména, popřípadě jmen, příjmení, titulu, data narození, telefonního a faxového spojení, adresy elektronické pošty, pracovní funkce a data nástupu do funkce.
Část 3 Řídící a kontaktní osoby vykazujícího subjektu
 
Datová oblast:  DIS60_13
Název:      Řídící osoby vykazujícího subjektu
Obsah:
Datová oblast obsahuje seznam řídících osob pojišťovny nebo zajišťovny s uvedením jejich jména, popřípadě jmen, příjmení, titulu, data narození, telefonního a faxového spojení, adresy elektronické pošty, pracovní funkce a data nástupu do funkce, dále také vztah řídící osoby k vykazujícímu subjektu a hlavní pracovní oblasti.
 
Datová oblast:  DIS60_14
Název:      Kontaktní osoby vykazujícího subjektu pro vymezené oblasti
Obsah:
Datová oblast obsahuje seznam kontaktních osob pojišťovny nebo zajišťovny pro vymezené oblasti (vnitřní audit, statistika, výkaznictví pro Českou národní bankou, účetnictví, spolupráce s dohledem nad finančním trhem a styk s veřejností) s uvedením jejich jména, popřípadě jmen, příjmení, titulu, data narození, telefonního a faxového spojení, adresy elektronické pošty a pracovní funkce.
Část 4 Akcionářská struktura vykazujícího subjektu
 
Datová oblast:  DIS60_42
Název:      Akcionáři vykazujícího subjektu - právnické osoby
Obsah:
Datová oblast obsahuje údaje o akcionářích - právnických osobách s uvedením identifikačního čísla, názvu právnické osoby, země sídla, ekonomického sektoru, ekonomické činnosti, celkové jmenovité hodnoty akcií držených akcionářem v Kč, celkového počtu hlasovacích práv držených akcionářem a uplatňování významného vlivu. Uvádějí se pouze akcionáři s podílem na základním kapitálu pojišťovny nebo zajišťovny vyšším než 5 %.
 
Datová oblast:  DIS60_43
Název:      Akcionáři vykazujícího subjektu - fyzické osoby
Obsah:
Datová oblast obsahuje údaje o akcionářích - fyzických osobách s uvedením jejich jména, popřípadě jmen, příjmení, titulu, data narození, adresy bydliště, celkové jmenovité hodnoty akcií držených akcionářem v Kč, celkového počtu hlasovacích práv držených akcionářem a uplatňování významného vlivu. Uvádějí se pouze akcionáři s podílem na základním kapitálu pojišťovny nebo zajišťovny vyšším než 5 %.
Část 5 Kvalifikované účasti vykazujícího subjektu
 
Datová oblast:  DOPO70_51
Název:      Kvalifikované účasti vykazujícího subjektu
Obsah:
Datová oblast obsahuje údaje o kvalifikovaných účastech pojišťovny nebo zajišťovny s uvedením identifikačního čísla, názvu právnické osoby, země sídla, právní formy, ekonomického sektoru, odvětví, hospodářského výsledku, uplatňování významného vlivu, základního kapitálu zapsaného v obchodním rejstříku, celkového počtu hlasovacích práv, hodnoty přímého a nepřímého podílu pojišťovny nebo zajišťovny v Kč a počtu přímých a nepřímých hlasovacích práv.
Část 6 Přehled vybraných základních údajů za pojišťovny/zajišťovny
 
Datová oblast:   DOPO70_24
Název:       Odpovědný pojistný matematik pojišťovny/zajišťovny
Obsah:
Datová oblast výkazu obsahuje údaje o odpovědném pojistném matematikovi pojišťovny nebo zajišťovny - jméno, popřípadě jména, příjmení, titul, datum narození, telefonní a faxové spojení, adresa elektronické pošty a datum vzniku funkce.
Příloha 2
Základní obsah dalších informací předkládaných České národní bance podle § 9
Část 1: Další informace k výkazu POJ (ČNB)10-04 „Rozvaha pojišťovny/zajišťovny pro účely dohledu“
Název: Run-off analýza rezervy na pojistná plnění pro neživotní pojištění
Obsah:
I. Další informace obsahuje run-off analýzu rezervy na pojistná plnění ve struktuře a rozsahu, který pojišťovna nebo zajišťovna vyhotovuje v rámci ověřování souladu hrubé výše rezervy na pojistná plnění s následnou skutečností. V úvahu se přitom bere následující
1. Předložená run-off analýza se zpracovává odděleně pro pojišťovnou nebo zajišťovnou zvolené členění do výpočetních skupin, podle kterých byla k danému období stanovena rezerva na pojistná plnění určená ke krytí závazků z pojistných událostí v období před rozvahovým dnem vzniklých, ale v tomto období nehlášených;
2. V předložené run-off analýze se testují stavy rezervy na pojistná plnění, a to i se zpožděním delším než jeden rok, pokud je to relevantní;
3. Součástí run-off analýzy jsou informace o počátečním stavu testovaných rezerv, výplatách z těchto rezerv a aktuálním stavu rezerv k původně rezervovaným škodám, vše v absolutní výši (v Kč);
4. V případě pojištění podle pojistného odvětví uvedené v části B bodě 10 písm. a) přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví se provádí run-off analýza rezervy na pojistná plnění určená ke krytí závazků z pojistných událostí v období před rozvahovým dnem vzniklých, hlášených, ale v tomto období nezlikvidovaných, zvlášť pro škody na majetku, zdraví a renty;
5. Součástí informace je sdělení, zda jsou součástí analýzy regresy a popíše se, které související náklady na likvidaci pojistných událostí vstupují do run-off analýzy;
6. Součástí informace je kontrola výše stavu rezervy na pojistná plnění určená ke krytí závazků z pojistných událostí v období před rozvahovým dnem vzniklých, hlášených, ale v tomto období nezlikvidovaných a dále stav rezervy na pojistná plnění určená ke krytí závazků z pojistných událostí v období před rozvahovým dnem vzniklých, ale v tomto období nehlášených podle stavu v účetnictví a odpovídajících hodnot vstupujících do run- off analýzy s vysvětlením případných odchylek. Součástí další informace je kontrola, zda hodnoty vstupující do run-off analýzy odpovídají hodnotám v účetnictví, s vysvětlením případných odchylek. Kontrola se provádí pro data, která souvisí s nejnovějším testovaným stavem.
II. Pokud typ provozované činnosti pojišťovny nebo zajišťovny nebo způsob interní evidence dat věcně brání korektnímu zpracování některého z požadavků uvedeného v bodě I./1. až I./6., pojišťovna nebo zajišťovna tuto skutečnost oznámí České národní bance, která posoudí odůvodněnost a případně navrhne úpravu předkládaných informací.
Název: Data o vývoji vzniklých škod za neživotní pojištění
Obsah:
I. Další informace obsahuje datové podklady ve struktuře a rozsahu, jenž pojišťovna nebo zajišťovna vyhotovuje pro účely stanovení hrubé výše rezervy na pojistná plnění určená ke krytí závazků z pojistných událostí v období před rozvahovým dnem vzniklých, ale v tomto období nehlášených za poslední sledované období. V úvahu se přitom bere následující
1. Datové podklady jsou členěny do výpočetních skupin, podle kterých byla k danému období stanovena rezerva na pojistná plnění určená ke krytí závazků z pojistných událostí v období před rozvahovým dnem vzniklých, ale v tomto období nehlášených;
2. Pokud je použito více metod pro stanovení rezervy na pojistná plnění určená ke krytí závazků z pojistných událostí v období před rozvahovým dnem vzniklých, ale v tomto období nehlášených v rámci jedné výpočetní skupiny, jsou uvedeny všechny datové podklady relevantních metod;
3. V případě vývojových trojúhelníků nebo jiné agregované podoby dat pojišťovna nebo zajišťovna uvede stručný popis jejich složení;
4. Je nezbytné, aby z datových podkladů bylo možné pro každou výpočetní skupinu a rok vzniku pojistné události dopočítat vyplacená plnění a počty registrovaných škod;
5. V případě, že se některou z metod stanovuje objem velkých nekalamitních škod, uvede se položkový seznam všech škod, které byly použity pro výpočet.
6. Výpočetní skupiny jsou definovány z hlediska zahrnutých produktů a odvětví (vztah mezi výpočetní skupinou, produktovou skupinou a pojistným odvětvím). Je nezbytné, aby produktové skupiny byly totožné s produktovými skupinami uvedenými v další informaci k výkazu POJ (ČNB)20-04 „Výkaz zisku a ztráty pojišťovny/zajišťovny“,
7. Přiloží se kontrola výše uvedených datových podkladů se stavem v účetnictví s vysvětlením případných odchylek. Součástí bude položkový seznam škod vyloučených při stanovení rezervy na pojistná plnění určená ke krytí závazků z pojistných událostí v období před rozvahovým dnem vzniklých, ale v tomto období nehlášených v jednotlivých výpočetních skupinách. Kontrola se provádí pro data za poslední sledované účetní období.
II. Pokud typ provozované činnosti pojišťovny nebo zajišťovny nebo způsob interní evidence dat věcně brání korektnímu zpracování některého z požadavků uvedeného v bodě I./1. až I./7., pojišťovna nebo zajišťovna tuto skutečnost oznámí České národní bance, která posoudí odůvodněnost a případně navrhne úpravu předkládaných informací.
Část 2: Další informace k výkazu POJ(ČNB)20-04 „Výkaz zisku a ztráty pojišťovny/zajišťovny“
Název: Výkaz zisku a ztráty podle produktových skupin
Obsah:
1. Další informace ve formě tabulky zahrnuje všechny produkty životního a neživotního pojištění nebo zajištění. Produkty se člení do skupin podle produktů nebo druhů pojištění a zajištění, které pojišťovna nebo zajišťovna používá v rámci svého systému vnitřní kontroly. V oblasti neživotního pojištění a zajištění další informace obsahuje náklady a výnosy alespoň v rozsahu vymezeném odstavcem (2). V oblasti životního pojištění a zajištění pojišťovna nebo zajišťovna předloží další informaci v rozsahu a struktuře, kterou sama používá pro sledování rentability životního pojištění a zajištění.
2. Pojišťovna nebo zajišťovna uvede náklady a výnosy alespoň v následujícím členění: předepsané hrubé pojistné, pojistné postoupené zajišťovatelům, změna stavu hrubé a čisté výše rezervy na nezasloužené pojistné, hrubá a čistá výše nákladů na pojistná plnění, náklady na zpracování škod, přijaté regresy, změna stavu hrubé a čisté výše rezervy na pojistná plnění, změny stavu ostatních technických rezerv, očištěné od zajištění, čistá výše provozních nákladů, pořizovací náklady na pojistné smlouvy/vyplacené zajistné provize, změna stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů, správní režie, provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích, celkový technický výsledek.
3. Další informace je sestavena podle metodických postupů používaných pojišťovnou nebo zajišťovnou v souladu s jejími účetními postupy.
Část 3: Přehled zajistného programu
Obsah:
1. Přehled všech skupin rizik v pojišťovnou nebo zajišťovnou zvoleném dělení s uvedením maximálního čistého vlastního vrubu na riziko, maximálního čistého vlastního vrubu na událost a odhadovaného pojistného na vlastní vrub v dané skupině rizik po aplikaci všech pasivních obligatorních zajistných smluv, které se vztahují ke krytí rizik v příslušné skupině. V případě katastrofického zajištění pojišťovna nebo zajišťovna rovněž uvede periodu návratu celkové zajištěné škody;
2. Všechny pasivní obligatorní zajistné smlouvy uzavřené na aktuální upisovací rok, ze kterých bude mj. zřejmý podíl jednotlivých zajistitelů na jednotlivých smlouvách a vrstvách a cena jednotlivých vrstev;
3. Popis významných změn v zajistném programu pro aktuální upisovací rok oproti předchozímu upisovacímu roku;
4. Veškeré obligatorní smlouvy aktivního zajištění uzavřené pojišťovnou nebo zajišťovnou na aktuální upisovací rok.
1) § 19 odst. 9 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
3) § 11 zákona č. 227/2008 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu).