Vládní nařízení ze dne 22.10.1937 o vydání stříbrných dvacetikorun na paměť presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka

30.11.1937 | Sbírka:  229/1937 Sb. | Částka:  62/1937ASPI

Vztahy

Nadřazené: 36/1937 Sb.
229/1937 Sb.
Vládní nařízení
ze dne 22. října 1937
o vydání stříbrných dvacetikorun na paměť presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 5, odst. 1 zákona ze dne 11. března 1937, č. 36/1937 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 9. června 1932, č. 94 Sb. z. a n., o nové soustavě drobných peněz:
§ 1.
(1) Na paměť presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka raziti jest 1,000.000 kusů pamětních stříbrných dvacetikorun.
(2) Pamětní stříbrná dvacetikoruna má na jedné straně v drobném perlovci střední znak republiky Československé, jehož hoření rohy tento perlovec přetínají a sahají až ke druhému perlovci na samém okraji mince. Po obou stranách znaku jest po jednom lipovém listu. Pod znakem jest značka původcova "J H". Mezi oběma perlovci jest dokola nápis "REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ" a označení hodnoty "20 Kč".
(3) Na druhé straně pamětní stříbrné dvacetikoruny jest podobizna presidenta Osvoboditele s označením "T. G. MASARYK" a letopočty jeho narození a úmrtí "1850 - 1937", dole značka původcova "O . Š" a na okraji perlovec.
(4) Mince má po obou stranách plochou obrubu. Okraj jest hladký s vlnovými a křížkovými rýhami do hloubky.
(5) Průměr mince jest 34 mm, hrubá váha 12 g.
§ 2.
Pamětní stříbrné dvacetikoruny budou dány do oběhu dne 21. prosince 1937.
§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr financí.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Krofta v. r.
Dr. Černý v. r.
Dr. Kalfus v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Dérer v. r.
Najman v. r.
Bechyně v. r.
Ing. Dostálek v. r.
Dr. Zadina v. r.
Machník v. r.
Ing. Nečas v. r.
Dr. Czech v. r.
Tučný v. r.
Dr. Šrámek v. r.
Dr. Spina v. r.
Zajiček v. r.
Kresba pamětní stříbrné dvacetikoruny

str. 925