Sdělení ze dne 14.12.2010 o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)

27.12.2010 | Sbírka:  394/2010 Sb. | Částka:  141/2010ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Aktivní derogace: 489/2003 Sb.
394/2010 Sb.
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 14. prosince 2010
o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje s účinností od 1. ledna 2011 aktualizaci Číselníku zemí (dále jen „číselník CZEM“) vydaného sdělením Českého statistického úřadu č. 489/2003 Sb. ze dne 18. prosince 2003 a aktualizovaného sdělením č. 534/2006 Sb. ze dne 27. listopadu 2006.
Do aktualizovaného číselníku CZEM jsou promítnuty změny k mezinárodní normě ISO 3166-1, které na svých stránkách publikuje Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO). Český statistický úřad dále z důvodu aktuálních potřeb uživatelů zařazuje do číselníku CZEM položku Kosovo. Změny jsou uvedeny v příloze tohoto sdělení.
Platné znění aktualizovaného Číselníku zemí (CZEM) bude k dispozici na internetových stránkách ČSÚ na adrese www.czso.cz.
Příloha
Aktualizované položky Číselníku zemí (CZEM)
Tab. č. 1: Změny zavedené Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO)
-------------------- ------------------------------- ------------------------------------------------------
 Kód země        Český název země         Anglický název země        Druh změny     
                                                  
-------------------- ------------------------------- -------------------------------------- 
 N-3  A-2   A-3  plný      zkrácený    plný        zkrácený            
-------------------- ------------------------------- ------------------------------------------------------
 068  BO   BOL  Mnohonárodní  Bolívie     the Plurinational  Bolivia,       2, 3   
           stát Bolívie          State of Bolivia  Plurinational         
                                     State of            
-------------------- ------------------------------- ------------------------------------------------------
 498  MD   MDA  Moldavská    Moldavsko    the Republic of   Moldova        2    
           republika            Moldova       (the Republic of)          
-------------------- ------------------------------- ------------------------------------------------------
 499  ME   MNE  Černá Hora   Černá Hora   Montenegro     Montenegro      3    
-------------------- ------------------------------- ------------------------------------------------------
 524  NP   NPL  Nepálská    Nepal      the Federal     Nepal         3    
           federativní           Democratic                     
           demokratická          Republic of                    
           republika            Nepal                       
-------------------- ------------------------------- ------------------------------------------------------
 652  BL   BLM  Saint      Saint      Saint        Saint         1    
           Barthélémy   Barthélémy   Barthélémy     Barthélémy           
-------------------- ------------------------------- ------------------------------------------------------
 654  SH   SHN  Svatá Helena,  Svatá Helena,  Saint Helena,    Saint Helena,     2    
           Ascension a   Ascension a   Ascension and    Ascension and         
           Tristan da   Tristan da   Tristan da Cunha  Tristan da           
           Cunha      Cunha                Cunha             
-------------------- ------------------------------- ------------------------------------------------------
 663  MF   MAF  Svatý Martin  Svatý Martin  Saint Martin    Saint Martin     1    
           (francouzská  (francouzská  (French part)    (French part)         
           část)      část)                               
-------------------- ------------------------------- ------------------------------------------------------
 862  VE   VEN  Bolívarovská  Venezuela    the Bolivarian   Venezuela,      2    
           republika            Republic of     Bolivarian           
           Venezuela            Venezuela      Republic of          
-------------------- ------------------------------- ------------------------------------------------------
Tab. č. 2: Kosovo1)
-------------------- ----------------------------------------------------
 Kód země             Český název země     Druh změny   
-------------------- ----------------------------------------------------
 N-3  A-2   A-3  plný       zkrácený            
-------------------- ----------------------------------------------------
 095  XK   XKO  Republika Kosovo Kosovo        4        
-------------------- ----------------------------------------------------
_______________
Pozn.1): Kosovo bylo do Číselníku zemí zařazeno z důvodu aktuálních potřeb uživatelů.
Kódy N-3 a A-25 byly převzaty z evropské klasifikace zemí GEONOM, kód A-63 byl provizorně stanoven Českým statistickým úřadem.
Vysvětlivky
:
Kód země:
N-3 numerický trojmístný kód země
A-2 alfabetický dvoumístný kód země
A-3 alfabetický trojmístný kód země
Druh změny:
1 nová položka
2 změna zkráceného názvu
3 změna plného názvu
4 nově zavedená provizorní položka
Předsedkyně:
doc. Ing. Ritschelová, CSc., v. r.