Opatření ze dne 2.3.2011 obecné povahy č. OOP/12/03.2011-3, kterým se zrušuje opatření obecné povahy č. OOP/12/07.2005-6, kterým se stanoví podmínky a postupy nutné k převodu práv vyplývajících z přídělu rádiových kmitočtů

18.3.2011 | Sbírka:  12/2011 (TV) | Částka:  3/2011ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.
Aktivní derogace: 105/2005 (TV)
12/2011 (TV)
Opatření obecné povahy
Český telekomunikační úřad se sídlem Sokolovská 219,
Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Praha 2. března 2011
Č.j. 15 415/2011-613
Český telekomunikační úřad (dále jen "Úřad") jako příslušný orgán státní správy podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě rozhodnutí Rady Úřadu podle § 107 odst. 8 písm. b) bod 2
vydává
opatření obecné povahy č. OOP/12/03.2011.3, katerým se zrušuje opatření obecné povahy č. OOP/12/07/.2005-6, kterým se stanoví podmínky a postupy nutné k převodu práv vyplývajících z přídělu rádiových kmitočtů
Článek 1
Opatření obecné povahy č. OOP/12/07/.2005-6, kterým se stanoví podmínky a postupy nutné k převodu práv vyplývajících z přídělu rádiových kmitočtů, se zrušuje.
Článek 2
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne uveřejnění v Telekomunikačním věstníku.
Odůvodnění
Úřad vydává opatření obecné povahy č. OOP/12/03.2011.3, katerým se zrušuje opatření obecné povahy č. OOP/12/07/.2005-6, kterým se stanoví podmínky a postupy nutné k převodu práv vyplývajících z přídělu rádiových kmitočtů.
Po vydání opatření obecné povahy č. OOP/12/07/.2005-6 nabyl dne 1.7.2010 účinnosti zákon č. 153/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů. Touto novelou bylo zrušeno zmocnění Úřadu podle ustanovení § 23 odst. 2 předchozího znění zákona, že podmínky a postupy pro převod práv vyplývajících z přídělu rádiových kmitočtů stanoví Úřad opatřením obecné povahy. Platné znění zákona nově v § 23 již obsahuje podmínky pro převod práv vyplývajících z přídělu rádiových kmitočtů, které byly stanovené v opatření obecné povahy č. OOP/12/07/.2005-6. Následkem toho se opatření obecné povahy č. OOP/12/07/.2005-6 stalo nadbytečným a jeho zrušení je stanoveno v článku 1.
Článek 2 stanoví účinnost všeobecného oprávnění podle § 124 odst. 2 zákona.
Vzhledem k tomu, že nadbytečnost tohoto opatření obecné povahy je dána účinností vyššího právního předpisu, bylo upuštěno od veřejné konzultace podle § 130 zákona.
za Radu Českého telekomunikačního úřadu:
PhDr. Pavel Dvořák, CSc.
předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu