Vládní nařízení ze dne 23.12.1938 o stavbě dálnic, o zřízení generálního ředitelství stavby dálnic a o jeho organisaci

30.12.1938 | Sbírka:  372/1938 Sb. | Částka:  118/1938ASPI

Vztahy

Nadřazené: 330/1938 Sb.
Pasivní derogace: 147/1949 Sb., 189/1939 Sb.
372/1938 Sb.
Vládní nařízení
ze dne 23. prosince 1938
o stavbě dálnic, o zřízení generálního ředitelství stavby dálnic a o jeho organisaci.
Změna: 189/1939 Sb.
Vláda republiky Česko-Slovenské nařizuje podle čl. II ústavního zákona zmocňovacího ze dne 15. prosince 1938, č. 330 Sb. z. a n.:
Část I.
§ 1.
(1) Dálnice podle tohoto nařízení jsou veřejné silnice budované státem, které jsou určeny výlučně pro dopravu motorovými vozidly. K dálnicím náležejí jako jejich součásti všechna k jejich účelům provedená zařízení a díla, kterých je třeba k úplnosti, ochraně a k zabezpečení tělesa dálnic, k ochraně, usnadnění, zajištění a k úpravě dopravy na nich, a dále všechna zařízení, kterých je třeba k odvrácení nebo odstranění škodlivých účinků, vznikajících ze zřízení nebo trvání silničního tělesa.
(2) Příslušenstvím dálnic jsou zařízení mimo ně ležící, slouží-li k jejich stavbě, udržování a správě a jsou správou dálnice spravována, na př. lomy, dílny, skladiště silničních strojů a silničního nářadí, cestářské domky.
§ 2.
(1) Všeobecný projekt dálnice se schvaluje vládním usnesením.
(2) Na podkladě takto schváleného všeobecného projetu vypracuje generální ředitelství stavby dálnic (§ 3, odst. 1) podrobný projekt a zašel jej příslušnému zemskému úřadu, aby provedl místní jednání; při tomto jednání se posuzuje podrobný projekt i s hlediska vodprávních, lesopolicejních, železničních a jiných předpisů.
(3) K místnímu jednání jest pozvati úřady, povolané hájiti veřejné zájmy, dotčené projektem dálnice, jakož i obce, jichž územím má dálnice vésti.
(4) Kromě toho dá zemský úřad v obcích, jichž územím má dálnice vésti, oznámiti vyhláškou nejméně 15 dní předem, kdy a kde se bude konati místní jednání; po tutéž dobu dá vyložiti v místě, které určí, k veřejnému nahlédnutí plány, které budou podkladem místního jednání. Ve vyhlášce buď uvedeno, kde a v které době jsou plány vyloženy k veřejnému nahlédnutí, a upozorněno, že námitky proti projektu mohoubýti podány nejpozději při místním jednání, že k námitkám, které nebyly včas podány, nebude přihlíženo a že námitky uplatňující soukromá práva nemohou býti povolení ke stavbě dálnice na překážku.
(5) Při místním jednání buď hleděno zejména k tomu, aby došlo k uspokojivému vyrovnání střetnuvších se veřejných zájmů, zejména zájmů komunikačních, zdravotních, zemědělských, vodohospodářských a jiných národohospodářských, jakož i zájmů památkových. Jednání jest uspořádati tak, aby jeho výsledek mohl býti podkladem i pro vyvlastnění (§ 8).
(6) Povolení ke stavbě dálnice podle výsledku místního jednání uděluje a o podaných námitkách rozhoduje po slyšení generálního ředitelství stavby dálnic ministerstvo veřejných prací, a to s hlediska vodoprávních a jiných předpisů v dohodě se zúčastněnými ministerstvy, pokud se týče v dohodě se železničním správním úřadem. Námitky uplatňující soukromá práva nemohou býti povolení na překážku.
(7) Dokončení stavby dálnice (jejího úseku) oznámí generální ředitelství stavby dálnic příslušnému zemskému úřadu, který provede místní jednání za účelem zjištění, zda a od které doby lze dálnice (jejího úseku) veřejně užívati. Podle výsledku místního jednání vydá ministr veřejných prací schvalovací výměr."
Část II.
§ 3.
(1) Při ministerstvu veřejných prací se zřizuje generální ředitelství stavby dálnic (v dalším generální ředitelství).
(2) Generálnímu ředitelství náleží připravovati a prováděti stavby dálnic; přechází na ně veškerá pravomoc, která by ve věcech souvisících s těmito stavbami podle platných předpisů jinak náležela ministerstvu veřejných prací a úřadům jemu podřízeným, pokud toto nařízení nestanoví jinak.
(3) Generální ředitelství má právo poukazovací.
(4) Generální ředitelství může pověřiti jiný úřad, aby jeho jménem rozhodoval nebo činil opatření ve věcech uvedených v odstavcích 2 a 3.
(5) Ministr veřejných prací může vyhraditi svému schválení kteroukoli věc patřící do působnosti generálního ředitelství.
(6) Ministr veřejných prací může zříditi při generálním ředitelství poradní sbor odborníků.
§ 4.
(1) Pro výkonnou službu generálního ředitelství se zřizují stavební ředitelství, jejichž sídla a obvody, jakož i počátek a obor jejich působnosti určí ministr veřejných prací v dohodě s ministrem vnitra.
(2) Generální ředitel (§ 5, odst. 1) může zříditi potřebný počet stavebních správ.
§ 5.
(1) Přednostou generálního ředitelství je generální ředitel stavby dálnic.
(2) Generálního ředitele stavby dálnic jmenuje president republiky, a to z řad státních zaměstnanců. Přednosta generálního ředitelství je přímo podřízen ministru veřejných prací.
(3) Generálnímu ředitelství, stavebním ředitelstvím a stavebním správám se přidělí potřebný počet konceptních, odborných, účetních, kancelářských a jiných státních zaměstnanců z oboru ministerstva veřejných prací, ministerstva národní obrany a jiných ústředních úřadů. Tyto zaměstnance si vyžádá generální ředitel v dohodě s příslušným ústředním úřadem od jejich dosavadních služebních úřadů (orgánů).
(4) Zaměstnanci přidělení generálnímu ředitelství, stavebním ředitelstvím a stavebním správám, zůstávají na systemisovaných služebních místech v osobním stavu svých dosavadních úřadů a nesmějí býti tímto přidělením nikterak zkráceni.
§ 6.
Osobní a věčně výdaje generálního ředitelství a úřadů a orgánů jemu podřízených se hradí z prostředků povolených pro stavbu dálnic.
Část III.
§ 7.
(1) Na vybudování západo-východní dálnice bude každoročně vkládána do státního rozpočtu částka odpovídající průběhu stavby tak, aby tato dálnice byla dohotovena do 4 let.
(2) Stavba dálnice má samostatný rozpočet. Částka vložená do tohoto rozpočtu pro určitý rozpočtový rok nepropadá, neužije-li se jí v tomto rozpočtovém roce; bude se jí moci použíti pro stavbu dálnice v příštích letech.
§ 8.
(1) Pro dálnice (včetně jejich součástí a příslušenství), zejména pro jejich stavbu, udržování a zajištění bezpečnosti dopravy a provozu na nich, platí opatření Stálého výboru ze dne 16. listopadu 1938, č. 291 Sb. z. a n.., o vyvlastnění a o některých jiných opatřeních k účelům hospodářského přebudování státu nebo dočasného hospodářského zajištění nezaměstnaných osob, a to i tehdy, nejde-li o stavby, zařízení a práce k účelům hospodářského přebudování státu nebo dočasného hospodářského zajištění nezaměstnaných osob.
(2) O oprávnění k užívání nemovitosti za účelem provedení potřebných přípravných prací (§ 4 opatření Stálého výboru č. 291/1938 Sb. z. a n.) lze rozhodnuti i bez slyšení stran; bylo-li takové rozhodnutí vyhlášeno v obci veřejnou vyhláškou, není třeba doručovati písemné vyhotovení. V takovém případě platí doručení za vykonané, když od vyhlášení uplynulo 15 dní. Úřad může mimo to rozhodnutí vyhlásiti také jinak způsobem v místě obvyklým. Poškození nebo stržení vyhlášky nemá vlivu na platnost doručení.
(3) Ve vyvlastňovacím řízení nejsou námitky proti povolenému podrobnému projektu (§ 2, odst. 6) přípustné."
§ 9.
Toto nařízení platí jen pro zemi Českou a zemi Moravskoslezskou a nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Provede je ministr veřejných prací v dohodě se zúčastněnými ministry.
Dr. Hácha v. r.
Beran v. r.
Dr. Chvalkovský v. r.
Syrový v. r.
Dr. Fischer v. r.
Eliáš v. r.
Dr. Čipera v. r.
Dr. Kapras v. r.
Dr. Feierabend v. r.
Dr. Krejčí v. r.
Dr. Klumpar v. r.
Dr. Šádek v. r.
Dr. Havelka v. r.